TCVN 4252 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
330
lượt xem
141
download

TCVN 4252 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4252 1988, Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công –quy phạm thi công và nghiệm thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4252 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 Nhãm H Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng - Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu Procedures for formulation of the building organization design and the building works design Codes of construction, check and acceptance 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. Quy tr×nh nμy quy ®Þnh thμnh phÇn, néi dung, tr×nh tù lËp vμ xÐt duyÖt thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng khi x©y dùng míi, c¶i t¹o vμ më réng c¸c xÝ nghiÖp, nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng (viÕt t¾t lμ TKTCXD) lμ mét phÇn cña thiÕt kÕ kÜ thuËt (nÕu c«ng tr×nh thiÕt kÕ hai b−íc) hoÆc cña thiÕt kÕ kÜ thuËt b¶n vÏ thi c«ng (nÕu c«ng tr×nh thiÕt kÕ mét b−íc) c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vμ phôc vô ®êi sèng. ThiÕt kÕ thi c«ng (viÕt t¾t lμ TKTC) ®−îc lËp trªn c¬ së thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ®· ®−îc duyÖt vμ theo b¶n vÏ thi c«ng ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c x©y l¾p vμ c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y l¾p. 1.2.LËp kÕ ho¹ch tæ chøc x©y dùng nh»m môc ®Ých: ®¶m b¶o ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông ®óng thêi h¹n vμ vËn hμnh ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ víi gi¸ thμnh h¹ vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng trªn c¬ së ¸p dông c¸c h×nh thøc tæ chøc, qu¶n lÝ vμ kÜ thuËt x©y l¾p tiªn tiÕn. ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng lμ c¬ së ®Ó ph©n bæ vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n vμ khèi l−îng x©y l¾p (tÝnh b»ng tiÒn) theo thêi gian x©y dùng vμ lμ c¨n cø ®Ó lËp dù to¸n c«ng tr×nh 1.3.LËp thiÕt kÕ thi c«ng nh»m môc ®Ých : x¸c ®Þnh biÖn ph¸p thi c«ng cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó gi¶m khèi l−îng lao ®éng, rót ng¾n thêi gian x©y dùng, h¹ gi¸ thμnh, gi¶m møc sö dông vËt t−, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng, n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¾c x©y l¾p vμ ®¶m b¶o an toμn lao ®éng. Kinh phÝ lËp thiÕt kÕ thi c«ng ®−îc tÝnh vμo phô phÝ thi c«ng. 1.4.Khi lËp TKTCXD vμ TKTC cÇn ph¶i chó ý ®Õn: a) ¸p dông c¸c h×nh thøc vμ ph−¬ng ph¸p tiªn tiÕn vÒ tæ chøc, kÕ ho¹ch ho¸ vμ qu¶n lÝ x©y dùng nh»m ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông ®óng thêi gian quy ®Þnh. b) B¶o ®¶m tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Ó c«ng tr×nh vμo vËn hμnh ®ång bé ®óng thêi h¹n vμ ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ. c) Sö dông triÖt ®Ó c¸c ph−¬ng tiÖn kÜ thuËt th«ng tin, ®iÒu ®é hiÖn cã. d) Sö dông c¸c c«ng nghÖ phï hîp nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng x©y dùng. e) Cung øng kÞp thêi, ®ång bé c¸c lo¹i nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, nh©n lùc vμ thiÕt bÞ thi c«ng theo tiÕn ®é cho tõng bé phËn hoÆc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh . f) ¦u tiªn c¸c c«ng t¸c ë giai ®o¹n chuÈn bÞ. g) Sö dông triÖt ®Ó ®iÖn thi c«ng, khÐo kÕt hîp c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng víi nhau ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc vμ theo d©y chuyÒn, sö dông c¸c tiÒm lùc vμ c«ng suÊt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn cã mét c¸ch c©n ®èi.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 h) Sö dông triÖt ®Ó nguån vËt liÖu x©y dùng ®Þa ph−¬ng, c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn vμ b¸n thμnh phÈm ®· ®−îc chÕ t¹o s½n t¹i c¸c xÝ nghiÖp. i) ¸p dông thi c«ng c¬ giíi ho¸ ®ång bé hoÆc kÕt hîp gi÷a c¬ giíi vμ thñ c«ng mét c¸ch hîp lÝ ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt c¸c loaÞ xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng, ®ång thêi ph¶i tËn dông triÖt ®Ó c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi nhá vμ c«ng cô c¶i tiÕn, ®Æc biÖt chó ý sö dông c¬ giíi vμo c«ng viÖc cßn qu¸ thñ c«ng nÆng nhäc (c«ng t¸c ®Êt v.v..) vμ c¸c c«ng viÖc th−êng kÐo dμi thêi gian thi c«ng (c«ng t¸c hoμn thiÖn v.v.) j) Tæ chøc l¾p côm c¸c thiÕt bÞ vμ cÊu kiÖn thμnh khèi lín tr−íc khi l¾p r¸p. k) TËn dông c¸c c«ng tr×nh s½n cã, c¸c lo¹i nhμ l¾p ghÐp, l−u ®éng ®Ó lμm nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî. l) Bè trÝ x©y dùng tr−íc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sinh ho¹t y tÕ thuéc c«ng tr×nh vÜnh cöu ®Ó sö dông cho c«ng nh©n x©y dùng. m) Tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o hé lao ®éng, kÜ thuËt an toμn, vÖ sinh c«ng nghiÖp vμ an toμn vÒ phßng ch¸y, næ. n) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó b¶o vÖ m«i tr−êng ®Êt ®ai trong ph¹m vi chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt ®éc h¹i th¶i ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng vμ biÖn ph¸p phôc håi ®Êt canh t¸c sau khi x©y dùng xong c«ng tr×nh . o) B¶o vÖ ®−îc c¸c di tÝch lÞch sö ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, quèc phßng, b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ vμ an toμn x· héi cña ®Þa ph−¬ng. p) §èi víi c¸c c«ng tr×nh do n−íc ngoμi thiÕt kÕ kÜ thuËt khi lËp TKTCXD vμ TKTC cÇn chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam vμ kh¶ n¨ng chuyÓn giao c¸c thiÕt bÞ do n−íc ngoμi cung cÊp. 1.5.Khi lËp TKTCXD vμ TKTC c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng l·nh thæ cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ ®i¹ h×nh, ®Þa chÊt, khÝ hËu (vïng nói cao, trung du v.v..) cÇn ph¶i: a) Lùu chän c¸c kiÓu, lo¹i xe, m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn lμm viÖc á c¸c s−ên m¸i dèc, n¬i nhiÖt ®é, ®é Èm cao, cã n−íc mÆn, ®Çm lÇy v.v.. b) X¸c ®Þnh l−îng dù tr÷ vËt t− cÇn thiÕt theo tiÕn ®é thi c«ng c¨n cø vμo t×nh h×nh cung øng, vËn chuyÓn do ®Æc ®iÓm cña vïng x©y dùng c«ng tr×nh (lò, lôtm, b·o, ngËp n−íc). c) Lùa chän c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn giao th«ng ë nh÷ng x©y dùng c«ng tr×nh (kÓ c¶ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt) d) Lùa chän c¸c biÖn ph¸p phßng hé lao ®éng cÇn thiÕt cho c«ng nh©n khi lμm viÖc ë vïng nói cao do ®iÒu kiÖn ¸p xuÊt thÊp, l¹nh, ë vïng cã n¾ng, giã nãng kh« kÐo dμi. e) X¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt vÒ ®êi sèng nh−: ¨n, ë, ch÷a bÖnh, häc hμnh cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr×nh. ë nh÷ng vïng thiÕu n−íc cÇn cã biÖn ph¸p khi th¸c nguån n−íc ngÇm hoÆc cã biÖn ph¸p cung cÊp n−íc tõ n¬i kh¸c ®Õn. f) Ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn hiÖn t−îng sôt lë c¸c s−ên m¸i dèc khi lËp biÖn ph¸p thi c«ng còng nh− khi bè trÝ c¸c khu nhμ ë, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng cho c¸n bé, c«ng nh©n c«ng tr×nh . 1.6. ViÖc lùa chän ph−¬ng ¸n TKTCXD vμ TKTC ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: - Gi¸ thμnh x©y l¾p; - Vèn s¶n xuÊt cè ®Þnh vμ vèn l−u ®éng; - Thêi gian x©y dùng; - Khèi l−îng lao ®éng; Khi so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n cÇn tÝnh to¸n theo chi phÝ quy ®æi, trong ®ã cÇn tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ do ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông sím.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 1.7. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngμnh hoÆc nh÷ng c«ng t¸c x©y l¾p ®Æc biªt, khi lËp TKTCXD vμ TKTC ®−îc phÐp quy ®Þnh riªng cho Bé, ngμnh, trong ®ã ph¶i thÓ hiÖn ®−îc c¸c ®Æc ®iÓm riªng vÒ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh hoÆc c«ng t¸c x©y l¾p thuéc chuyªn ngμnh ®ã, nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh chung cña quy tr×nh nμy. 1.8. LËp TKTCXD vμ TKTC ph¶i triÖt ®Ó sö dông c¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh vÒ tæ chøc vμ c«ng nghÖ x©y dùng nh− sau: - PhiÕu c«ng nghÖ - S¬ ®å tæ chøc - c«ng nghÖ - S¬ ®å c¬ giíi ho¸ ®ång bé; - PhiÕu lao ®éng. 1.9. C¸c biÓu mÉu dïng ®Ó lËp TKTCXD vμ TKTC nªn tham kh¶o phô lôc 2 vμ phô lôc 3 cña quy tr×nh nμy. 2. ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng 2.1.ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng do tæ chøc nhËn thÇu chÝnh vÒ thiÕt kÕ lËp cïng víi thiÕt kÕ kÜ thuËt (hoÆc thiÕt kÕ kÜ thuËt - b¶n vÏ thi c«ng) hoÆc giao thÇu tõng phÇn cho c¸c tæ chøc thiÕt kÕ chuyªn ngμnh lμm. Khi x©y dùng nh÷ng xÝ nghiÖp hoÆc c«ng tr×nh ®Æc biÖt phøc t¹p th× phÇn thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p chuyªn ngμnh ph¶i do tæ chøc thiÕt kÕ chuyªn ngμnh ®¶m nhiÖm. 2.2.Khi x¸c ®Þnh thμnh phÇn vμ néi dung cña TKTCXD ph¶i c¨n cø vμo møc ®é phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. ViÖc ph©n lo¹i nμy do tõng Bé, ngμnh x¸c ®Þnh theo ®Æc ®iÓm x©y dùng riªng cña tõng chuyªn ngμnh, phô thuéc vμo. Sù cÇn thiÕt vμ quy m« c¸c c«ng tr×nh phô trî, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®Æc biÖt: - Vèn ®Çu t− vμ vèn x©y l¾p; - Sè l−îng nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng; - Møc ®é thèng nhÊt ho¸, ®iÓn h×nh ho¸ vμ tiªu chuÈn ho¸; trong gi¶i ph¸p thiÕt kÕ; - Møc ®é phøc t¹p vμ tÝnh ®a d¹ng cña c¸c kÕt cÊu; - TÝnh ®a d¹ng cña c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ; - Sè l−îng ®¬n vÞ nhËn thÇu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh - Khi ph©n lo¹i cÇn c¨n cø theo phô lôc 1 cña quy tr×nh nμy. 2.3. ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ph¶i lËp ®ång thêi víi c¸c phÇn cña thiÕt kÕ kÜ thuËt ®Ó phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch kh«ng gian, gi¶i ph¸p kÕt cÊu, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vμ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tæ chøc x©y dùng. PhÇn thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng do c¸c tæ chøc thiÕt kÕ chuyªn ngμnh lËp ph¶i phï hîp víi nh÷ng gi¶i ph¸p chung. 2.4. Nh÷ng tμi liÖu lμm c¨n cø ®Ó lËp TKTCXD gåm cã: a) LuËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt ®· ®−îc duyÖt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh; b) Nh÷ng tμi liÖu vÒ kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thñy v¨n vμ khÝ hËu vïng x©y dùng; c) Nh÷ng gi¶i ph¸p sö dông vËt liÖu vμ kÕt cÊu, c¸c ph−¬ng ph¸p tæ chøc x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi sÏ sö dông ®Ó x©y l¾p c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh;   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 d) Kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu x©y l¾p vÒ c¸c mÆt: vËt t−, nh©n lùc, xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó phôc vô c¸c yªu cÇu x©y dùng c«ng tr×nh ; e) C¸c tμi liÖu cã liªn quan vÒ nguån cung cÊp: ®iÖn, n−íc, khÝ nÐn, h¬i hμn, ®−êng liªn l¹c h÷u tuyÕn, v« tuyÕn, ®−êng vËn chuyÓn néi bé; f) C¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cung cÊp nh©n lùc vμ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng nh©n trªn c«ng tr−êng. g) C¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn vμ vËt liÖu x©y dùng cña c¸c xÝ nghiÖp trong vïng vμ kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt c¸c xÝ nghiÖp nμy trong tr−êng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt. h) C¸c hîp ®ång kÝ víi n−íc ngoμi vÒ viÖc lËp TKTCXD vμ cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ. 2.5.Thμnh phÇn, néi dung cña TKTCXD gåm cã: a) KÕ ho¹ch tiÕn ®é x©y dùng (biÓu 1, phô lôc 2), ph¶i c¨n cø vμo s¬ ®å tæ chøc c«ng nghÖ x©y dùng ®Ó x¸c ®Þnh: - Tr×nh tù vμ thêi h¹n x©y dùng c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh chÝnh vμ phô trî, c¸c tæ hîp khëi ®éng; - Tr×nh tù vμ thêi h¹n tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c ë giai ®o¹n chuÈn bÞ x©y l¾p. - Ph©n bæ vèn ®Çu t− vμ khèi l−îng x©y l¾p tÝnh b»ng tiÒn theo c¸c giai ®o¹n x©y dùng vμ theo thêi gian. b) Tæng mÆt b»ng x©y dùng, trong ®ã x¸c ®Þnh râ: - VÞ trÝ x©y dùng c¸c lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh vÜnh cöu vμ t¹m thêi; - VÞ trÝ ®−êng s¸ vÜnh cöu vμ t¹m thêi (xe löa vμ «t«); - VÞ trÝ c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt vÜnh cöu vμ t¹m thêi (cÊp ®iÖn, cÊp n−íc, tho¸t n−íc) - VÞ trÝ kho b·i, bÕn c¶ng, nhμ ga, c¸c ®−êng cÇn trôc, c¸c x−ëng phô trî (cÇn ghi râ nh÷ng c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng trong giai ®o¹n chuÈn bÞ). - VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®Ó l¹i vμ nh÷ng c«ng tr×nh ph¶i ph¸ bá trong tõng thêi ®o¹n x©y dùng c«ng tr×nh. c) S¬ ®å tæ chøc c«ng nghÖ ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh vμ m« t¶ biÖn ph¸p thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc ®Æc biÖt phøc t¹p. d) BiÓu thèng kª khèi l−îng c«ng viÖc (biÓu 2, phô lôc 3) kÓ c¶ phÇn viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, trong ®ã ph¶i t¸ch riªng khèi l−îng c¸c c«ng viÖc theo h¹ng môc c«ng tr×nh riªng biÖt vμ theo giai ®o¹n x©y dùng. e) BiÓu tæng hîp nhu cÇu vÒ c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn thμnh phÈm, b¸n thμnh phÈm, vËt liÖu x©y dùng vμ thiÕt bÞ, theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ giai ®o¹n x©y dùng (biÓu 3, phô lôc 2) f) BiÓu nhu cÇu vÒ xe, m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu. g) BiÓu nhu cÇu vÒ nh©n lùc; h) S¬ ®å m¹ng l−íi cäc mèc c¬ së, ®é chÝnh x¸c, ph−¬ng ph¸p vμ tr×nh tù x¸c ®Þnh m¹ng l−íi cäc mèc. §èi víi c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng vμ khi ®Þa h×nh qu¸ phøc t¹p ph¶i cã mét phÇn riªng ®Ó chØ dÉn cô thÓ vÒ c«ng t¸c nμy. i) B¶n thuyÕt minh, trong ®ã nªu: - Tãm t¾t c¸c ®Æc ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh - LuËn chøng vÒ biÖn ph¸p thi c«ng c¸c c«ng viÖc ®Æc biÖt phøc t¹p vμ biÖn ph¸p thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh; - LuËn chøng ®Ó chän c¸c kiÓu, lo¹i xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu; - LuËn chøng ®Ó chän ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, bèc xÕp vμ tÝnh to¸n nhu cÇu vÒ kho b·i ... - LuËn chøng vÒ cÊp ®iÖn, cÊp n−íc, khÝ nÐn, h¬i hμn...; - LuËn chøng vÒ c¸c nhu cÇu phôc vô ®êi sèng vμ sinh ho¹t cña c¸n bé, c«ng nh©n;   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 - TÝnh to¸n nhu cÇu x©y dùng nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî (c¸c x−ëng gia c«ng, nhμ kho, nhμ ga, bÕn c¶ng, nhμ ë vμ nhμ phôc vô sinh ho¹t cña c«ng nh©n); - LuËn chøng ®Ó chän, x©y dùng c¸c lo¹i nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî theo thiÕt kÕ ®iÓn h×nh hoÆc sö dông lo¹i nhμ l¾p ghÐp l−u ®éng v.v.. - ChØ dÉn vÒ tæ chøc bé m¸y c«ng tr−êng, c¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng (trong ®ã cã ®¬n vÞ x©y dùng chuyªn ngμnh còng nh− thêi gian vμ møc ®é tham gia cña c¸c ®¬n vÞ nμy); - Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn, b¶o hé lao ®éng vμ vÖ sinh c«ng nghiÖp, biÖn ph¸p phßng ch¸y, næ; X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt chñ yÕu. 2.6.Thμnh phÇn, néi dung cña TKTCXD c¸c c«ng tr×nh quy m« lín, ®Æc biÖt phøc t¹p ngoμi nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 2.5. cña quy ®Þnh nμy, ph¶i thªm: a) S¬ ®å m¹ng tæng hîp, trong ®ã x¸c ®Þnh: Thêi gian thiÕt kÕ vμ x©y dùng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh− cña toμn bé c«ng tr×nh. Thêi gian chuyÓn giao c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ; b) Tæng mÆt b»ng vïng x©y dùng c«ng tr×nh, trong ®ã chØ râ: - VÞ trÝ c«ng tr×nh sÏ x©y dùng, vÞ trÝ c¸c nhμ m¸y vμ c¬ së cung cÊp vËt t− kÜ thuËt phôc vô thi c«ng n»m ngoμi hμng rμo c«ng tr−êng. - VÞ trÝ c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng hiÖn cã vμ cÇn cã n»m ngoμi hμng rμo c«ng tr−êng, trong ®ã chØ râ vÞ trÝ nèi víi c¸c tuyÕn ®−êng néi bé c«ng tr−êng (®−êng « t«, ®−êng s¾t); - VÞ trÝ c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt cÇn thiÕt dïng trong thêi gian thi c«ng (®−êng d©y cao thÕ, th«ng tin, tÝn hiÖu truyÒn thanh, hÖ thèng cÊp, tho¸t n−íc, h¬i hμn, khÝ nÐn) - VÞ trÝ khai th¸c vμ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; - Giíi h¹n khu ®Êt x©y dùng; - Khu ®Êt m−în trong thêi gian x©y dùng'; - Giíi h¹n khu vùc hμnh chÝnh; c) C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông bao gåm: - Thö thiÕt bÞ, hiÖu chØnh vμ khëi ®éng; - Cung øng nguyªn vËt liÖu ®iÖn, n−íc cho s¶n xuÊt; Nhu cÇu bæ sung c¸n bé, c«ng nh©n vËn hμnh cho xÝ nghiÖp; d) C¸c gi¶i ph¸p th«ng tin, ®iÒu ®é ë bªn trong vμ bªn ngoμi c«ng tr×nh ®Ó phôc vô yªu cÇu thi c«ng ë tõng giai ®o¹n, liÖt kª c¸c thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÒu ®é cÇn thiÕt. 2.7.Thμnh phÇn, néi dung cña TKTCXd c¸c c«ng tr×nh kh«ng phøc t¹p cÇn ph¶i ng¾n gän nh−, gåm cã: a) KÕ ho¹ch tiÕn ®é x©y dùng (biÓu 1, phô lôc 2), kÓ c¶ c«ng viÖc ë giai ®o¹n chuÈn bÞ. b) Tæng mÆt b»ng x©y dùng c) BiÓu thèng kª khèi l−îng c«ng viÖc, kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc chuyªn ngμnh vμ c¸c c«ng viÖc ë giai ®o¹n chuÈn bÞ (biÓu 2, phô lôc 2). d) BiÓu tæng hîp nhu cÇu vÒ c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, thμnh phÈm, b¸n thμnh phÈm, vËt liÖu x©y dùng, c¸c lo¹i xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu (biÓu 3, phô lôc 2). e) ThuyÕt minh v¾n t¾t. 2.8.§èi víi c¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh nhμ vμ c«ng tr×nh, ph¶i nªu nh−ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tæ chøc x©y dùng gåm c¸c yÕu tè vÒ tæng thÓ mÆt b»ng x©y dùng, vÒ biÖn ph¸p thi c«ng vμ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p chñ yÕu.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 2.9.Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, gi÷a c¬ quan thiÕt kÕ vμ tæ chøc tæng thÇu x©y dùng ph¶i cã sù tho¶ thuËn vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu ®Þa ph−¬ng, vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ x©y l¾p hiÖn cã cña tæ chøc x©y l¾p, vÒ chän ph−¬ng ¸n vËn chuyÓn vËt liÖu ®Þa ph−¬ng còng nh− ®¬n gi¸ kÌm theo viÖc vËn chuyÓn nμy. 2.10.§èi víi c¸c c«ng tr×nh do n−íc ngoμi thiÕt kÕ vμ nhËp thiÕt bÞ toμn bé, c¬ quan chñ ®Çu t− ph¶i tæ chøc lËp TKTCXD theo quy ®Þnh cña quy tr×nh nμy vμ ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan nhËn thÇu chÝnh, ®ång thêi ph¶i chó ý ®Õn thêi h¹n nhËp vËt t−, thiÕt bÞ, vËt liÖu do n−íc ngoμi cÊp vμ kh¶ n¨ng cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng trong n−íc cÊp. 2.11.ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ®−îc xÐt duyÖt cïng víi thiÕt kÕ kÜ thuËt. C¬ quan xÐt duyÖt thiÕt kÕ kÜ thuËt lμ c¬ quan xÐt duyÖt thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng. THñ tôc vμ tr×nh tù thiÕt kÕ kÜ thuËt còng lμ thñ tôc vμ tr×nh tù xÐt duyÖt thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng. 3. ThiÕt kÕ thi c«ng 3.1.ThiÕt kÕ thi c«ng do tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p lËp. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc do tæ chøc thÇu phô ®¶m nhiÖm th× tõng tæ chøc nhËn thÇu ph¶i lËp TKTC cho c«ng viÖc m×nh lμm. §èi víi nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh lín vμ phøc t¹p hoÆc thi c«ng ë ®Þa h×nh ®Æc biÖt phøc t¹p, nÕu tæ chøc nhËn thÇu chÝnh x©y l¾p kh«ng thÓ lËp ®−îc TKTC th× cã thÓ kÝ hîp ®ång víi tæ chøc thiÕt kÕ lμm c¶ phÇn TKTC cho c¸c c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. 3.2.§èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt phøc t¹p hoÆc phøc t¹p, khi thi c«ng ph¶i dïng ®Õn thiÕt bÞ thi c«ng ®Æc biÖt nh−: v¸n khu«n tr−ît, cäc v¸n cõ thÐp, thiÕt bÞ thi c«ng giÕng ch×m, thiÕt bÞ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã kÝch th−íc lín víi sè l−îng Ýt h¬n ®¬n chiÕc vμ t¶i träng nÆng, thiÕt bÞ më ®−êng lß, gia cè nÒn mãng b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc, khoan næ gÇn c¸c c«ng tr×nh ®ang tån t¹i ...ph¶i cã thiÕt kÕ riªng phï hîp víi thiÕt bÞ ®−îc sö dông. 3.3.Khi lËp TKTC ph¶i c¨n cø vμo tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lÝ vμ kh¶ n¨ng huy ®éng vËt t− nh©n lùc, xe, m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng cña ®¬n vÞ ®ã. 3.4.C¸c tμi liÖu lμm c¨n cø ®Ó lËp TKTC gåm: - Tæng dù to¸n c«ng tr×nh; - TKTCXD ®· ®−îc duyÖt; - C¸c b¶n vÏ thi c«ng - NhiÖm vô lËp TKTC, trong ®ã ghi râ khèi l−îng vμ thêi gian lËp thiÕt kÕ; - C¸c hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ, cung øng vËt t− vμ s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng, trong ®ã ph¶i ghi râ chñng lo¹i, sè l−îng, quy c¸ch, thêi gian cung øng tõng lo¹i cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc cho tõng c«ng t¸c x©y l¾p; - Nh÷ng tμi liÖu vÒ kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, nguån cung cÊp ®iÖn, n−íc, ®−êng s¸, n¬i tiªu n−íc, tho¸t n−íc vμ c¸c sè liÖu kinh tÕ - kÜ thuËt cã liªn quan kh¸c. - Kh¶ n¨ng ®iÒu ®éng c¸c lo¹i xe, m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cÇn thiÕt. - Kh¶ n¨ng phèi hîp thi c«ng gi÷a c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p chuyªn ngμnh víi ®¬n vÞ nhËn thÇu chÝnh;   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 - C¸c quy tr×nhh, quy ph¹m, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸, ®Þnh møc hiÖn hμnh cã liªn quan. 3.5.Thμnh phÇn, néi dung TKTC ë giai ®o¹n chuÈn bÞ x©y l¾p gåm cã: a) TiÕn ®é thi c«ng (biÓu 4, phô lôc 3) c¸c c«ng t¸c ë giai ®o¹n chuÈn bÞ cã thÓ lËp theo s¬ ®å ngang hoÆc s¬ ®å m¹ng. b) LÞch cung øng c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng, xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn ®−a vÒ c«ng tr−êng trong giai ®o¹n nμy (biÓu 5, phô lôc3). c) MÆt b»ng thi c«ng, trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh: - VÞ trÝ x©y dùng c¸c lo¹i nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî. - VÞ trÝ c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt cÇn thiÕt cã trong giai ®o¹n chuÈn bÞ (®−êng s¸, ®iÖn, n−íc...) ë trong vμ ngoμi ph¹m vi c«ng tr−êng, trong ®ã cÇn chØ râ vÞ trÝ vμ thêi h¹n l¾p ®Æt c¸c m¹ng l−íi nμy ®Ó phôc vô thi c«ng. d) S¬ ®å bè trÝ c¸c cäc mèc, cèt san nÒn ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹m vμ c¸c m¹ng kÜ thuËt, kÌm theo c¸c yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c vμ danh môc thiÕt bÞ ®o ®¹c. e) B¶n vÏ thi c«ng c¸c nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî. f) B¶n vÏ thi c«ng hoÆc s¬ ®å l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, ®iÒu ®é. g) ThuyÕt minh v¾n t¾t. 3.6.Thμnh phÇn néi dung cña TKTC trong giai ®o¹n x©y l¾p chÝnh gåm cã: a) TiÕn ®é thi c«ng (biÓu 4, phô lôc 3) trong ®ã x¸c ®Þnh: Tªn vμ khèi l−îng c«ng viÖc (kÓ c¶ phÇn viÖc do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p chuyªn ngμnh ®¶m nhiÖm) theo ph©n ®o¹n, tr×nh tù thi c«ng vμ c«ng nghÖ x©y l¾p; Tr×nh tù vμ thêi gian hoμn thμnh tõng c«ng t¸c x©y l¾p; Nhu cÇu vÒ lao ®éng vμ thêi h¹n cung øng c¸c lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ. b) LÞch vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng (theo tiÕn ®é thi c«ng) c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ (biÓu 5, phô lôc 3). c) LÞch ®iÒu ®éng nh©n lùc ®Õn c«ng tr−êng theo sè l−îng vμ ngμnh nghÒ (biÓu 6, phô lôc 3), cÇn chó ý ®Õn nhu cÇu vÒ c«ng nh©n cã kÜ n¨ng ®Æc biÖt. d) LÞch ®iÒu ®éng c¸c lo¹i xe, m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu (biÓu 7, phô lôc 3). e) MÆt b»ng thi c«ng, trong ®ã ghi râ: - VÞ trÝ c¸c tuyÕn ®−êng t¹m vμ vÜnh cöu (bao gåm c¸c vïng ®−êng cho xe c¬ giíi, ng−êi ®i bé vμ c¸c lo¹i xe th« x¬; c¸c tuyÕn ®−êng chuyªn dïng nh−: ®−êng di chuyÓn cña c¸c lo¹i cÇn trôc, ®−êng cho xe ch÷a ch¸y, ®−êng cho ng−êi tho¸t n¹n khi cã s− cè nguy hiÓm...) - VÞ trÝ c¸c m¹ng kÜ thuËt phôc vô yªu cÇu thi c«ng (cÊp ®iÖn, cÊp n−íc, khÝ nÐn, h¬i hμn...) - C¸c biÖn ph¸p tho¸t n−íc khi m−a lò; - VÞ trÝ vμ tÇm ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y trôc chÝnh; - VÞ trÝ c¸c kho, b·i ®Ó cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng, xe m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu; - VÞ trÝ lμm hμng rμo ng¨n vïng nguy hiÓm, biÖn ph¸p chèng sÐt ®Ó ®¶m b¶o an toμn. - VÞ trÝ c¸c nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî phôc vô cho yªu cÇu thi c«ng. f) PhiÕu c«ng nghÖ (phô lôc 4) lËp cho c¸c c«ng viÖc phøc t¹p hoÆc c¸c c«ng viÖc thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p míi, trong ®ã cÇn chØ râ tr×nh tù vμ biÖn ph¸p thùc hiÖn tõng viÖc, x¸c ®Þnh thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn còng nh− khèi l−îng lao ®éng, vËt t−, vËt liÖu vμ xe, m¸y thiÕt bÞ thi c«ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 g) S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ mèc tr¾c ®¹c ®Ó kiÓm tra vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c bé phËn kÕt cÊu vμ thiÕt bÞ c«ng nghÖ, kÌm theo c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ vμ ®é chÝnh x¸c vÒ ®o ®¹c. h) C¸c biÖn ph¸p vÒ kÜ thuËt an toμn nh−: gia cè thμnh hè mãng, cè ®Þnh t¹m c¸c kÕt cÇu khèi l¾p r¸p, ®Æt nèi t¹m thêi, b¶o vÖ cho chç lμm viÖc trªn cao v.v... i) C¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vËt liÖu cÊu kiÖn vμ c«ng tr×nh (c¸c chØ dÉn vÒ sai lÖch giíi h¹n cho phÐp, c¸c ph−¬ng ph¸p vμ s¬ ®å kiÓm tra chÊt l−îng v.v.v LÞch nghiÖm thu tõng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc c«ng ®o¹n x©y dùng j) C¸c biÖn ph¸p tæ chøc ®éi h¹ch to¸n ®éc lËp vμ tæ chøc kho¸n s¶n phÈm, kÌm theo lμ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc cung øng c¸c lo¹i vËt t− thiÕt bÞ thi c«ng cho c¸c ®éi x©y l¾p ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc kho¸n nμy. k) B¶n thuyÕt minh, trong ®ã nªu râ: - LuËn chøng vÒ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng ®−îc lùa chän, ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p thi c«ng thÝch hîp víi c¸c mïa trong n¨m (nãng, lanh, m−a, b·o...) - X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ h¬i hμn, khÝ nÐn, ®iÖn n−íc phôc vô thi c«ng vμ sinh ho¹t cña c¸n bé, c«ng nh©n, c¸c biÖn ph¸p chiÕu s¸ng chung trong khu vùc thi c«ng vμ t¹i n¬i lμm viÖc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã b¶n vÏ thi c«ng hoÆc s¬ ®å l¾p mang ®iÖn kÌm theo (tÝnh tõ tr¹m cÊp ®Õn tõng hé tiªu thô ®iÖn); - B¶ng kª c¸c lo¹i nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî, kÌm theo c¸c b¶n vÏ vμ chØ dÉn cÇn thiÕt khi x©y dùng c¸c nhμ m¸y ®ã; - BiÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c m¹ng kÜ thuËt ®ang vËn hμnh khái bÞ h− háng trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - LuËn chøng vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn lao ®éng; - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt chñ yÕu cña c¸c biÖn ph¸p thi c«ng ®−îc lùa chän. 3.7.§èi víi c«ng tr×nh ®Æc biÖt phøc t¹p vμ phøc t¹p khi lËp TKTC ngoμi nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.6. cÇn lËp s¬ ®å m¹ng tæng hîp. 3.8.Thμnh phÇn, néi dung cña TKTC nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng phøc t¹p (bao gåm nh÷ng c«ng tr×nh thiÕt kÕ 1 b−íc) gåm cã: a) TiÕn ®é thi c«ng lËp theo s¬ ®å ngang (biÓu 4, phô lôc 3) trong ®ã bao gåm c¶ c«ng viÖc chuÈn bÞ vμ c«ng viÖc x©y l¾p chÝnh (kÓ c¶ phÇn viÖc do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p chuyªn ngμnh ®¶m nhiÖm). b) MÆt b»ng thi c«ng c) S¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng c¸c c«ng viÖc chñ yÕu d) ThuyÕt minh v¾n t¾t. 3.9.§èi víi c¸c c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng theo thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, trong phÇn b¶n vÏ thi c«ng ph¶i cã phÇn chØ dÉn nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ thi c«ng, kÌm theo thuyÕt minh vÒ biÖn ph¸p thi c«ng c¸c c«ng t¸c chñ yÕu vμ c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng thÝch hîp víi c¸c mïa trong n¨m (nãng, l¹nh, m−a, b·o), biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn vμ b¶o hé lao ®éng, b¶n kª c¸c thiÕt bÞ vμ dông cô cÇn dïng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p c«ng tr×nh. Trong phÇn chØ dÉn nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ thi c«ng cÇn cã: a) TiÕn ®é thi c«ng mÉu (lËp theo biÓu 4, phô lôc 3) trong ®ã chØ râ khèi l−äng c¸c c«ng viÖc vμ sè ngμy thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nμy. b) MÆt b»ng thi c«ng mÉu phÇn trªn mÆt ®Êt cña nhμ vμ c«ng tr×nh.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 c) PhiÕu c«ng nghÖ mÉu cho nh÷ng c«ng viÖc chÝnh (mÉu phiÕu c«ng nghÖ theo phô lôc 4). d) BiÓu tæng hîp nhu cÇu vÒ c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, vËt liÖu xe, m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu. 3.10. §Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra chÊt l−îng c«ng t¸c, x©y l¾p, trong thiÕt kÕ thi c«ng cÇn ph¶i cã: - VÏ ph¸c th¶o c¾t c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, bé phËn c«ng tr×nh cÇn kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ; - ChØ râ vÞ trÝ cho phÐp cã dung sai vμ trÞ sè sai lÖch giíi h¹n cho phÐp theo quy dÞnh cña c¸c tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hμnh; - C¸ch kiÓm tra, thêi ®iÓm kiÓm tra vμ ph−¬ng tiÖn dïng ®Ó kiÓm tra (®Æc biÖt lμ víi c¸c c«ng viÖc bÞ che khuÊt); - C¸c chØ dÉn vÒ kiÓm tra mÉu thö nghiÖm vËt liÖu vμ cÊu kiÖn, c¸c chÕ ®é nhiÖt Èm còng nh− c¸c chØ dÉn kiÓm tra vμ thö tõng phÇn thiÕt bÞ. 3.11.Trong TKTC ph¶i dù kiÕn tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ g©y nguy hiÓm vÒ ch¸y næ ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p phßng ch¸y, næ cÇn thiÕt vμ nh÷ng yªu cÇu vÒ b¶o qu¶n vËt liÖu ch¸y, næ khi thi c«ng gÇn nh÷ng n¬i ®Ó c¸c vËt liÖu nμy. 3.12.Khi so s¸nh lùa chän ph−¬ng ¸n TKTC cÇn ph¶i dùa trªn c¸c chi tiÕt kinh tÕ kÜ thuËt chñ yÕu sau: - Gi¸ thμnh x©y l¾p - Vèn s¶n xuÊt cè ®Þnh vμ vèn l−u ®éng; - Thêi h¹n thi c«ng; - Khèi l−îng lao ®éng; - Mét sè chØ tiªu kh¸c ®Æc tr−ng cho sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ (møc ®é c¬ giíi ho¸ c¸c c«ng viÖc chñ yÕu v.v.) 3.13.TKTC ph¶i do gi¸m ®èc cña tæ chøc x©y l¾p phª duyÖt. Tæ chøc x©y l¾p nμy lμ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm toμn bé (thÇu chÝnh) viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c thiÕt kÕ thi c«ng do tæ chøc thÇu phô lËp TKTC th× ph¶i ®−îc gi¸m ®èc tæ chøc thÇu phô duyÖt vμ ®−îc tæ chøc thÇu chÝnh nhÊt trÝ. C¸c hå s¬ TKTC ®· ®−îc duyÖt ph¶i giao cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tr−íc hai th¸ng kÓ tõ lóc b¾t ®Çu khëi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng viÖc ®ã. Tr−êng hîp gÆp khã kh¨n cã thÓ giao tr−íc mét th¸ng tÝnh ®Õn ngμy khëi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. ChØ ®−îc tiÕn hμnh thi c«ng khi ®· cã TKTC ®· ®−îc duyÖt. 4. Nh÷ng quy ®Þnh bæ sung khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vμ thiÕt kÕ thi c«ng c¸c lo¹i x©y dùng chuyªn ngμnh X©y dùng c«ng nghiÖp 4.1.Khi c¶i t¹o vμ më réng c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, trong TKTCXD ngoμi nh÷ng quy ®Þnh ë ch−¬ng 2 cña quy tr×nh nμy cÇn ph¶i lμm c¸c viÖc sau: a) Quy ®Þnh tr×nh tù x©y l¾p cho tõng bé phËn hoÆc ph©n x−ëng mμ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ngõng s¶n xuÊt hoÆc ph¶i thay ®æi d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 b) ChØ râ trªn tæng mÆt b»ng c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt ®ang vËn hμnh, sÏ ph¶i bá ®i hoÆc di chuyÓn nh÷ng vÞ trÝ tiÕp nèi c¸c m¹ng kÜ thuËt ®Ó thi c«ng, c¸c ®−êng ®i trong khu vùc x©y dùng v.v. c) LËp c¸c biÖn ph¸p che ch¾n t¹m thêi d©y chuyÒn s¶n xuÊt cßn tiÕp tôc vËn hμnh mμ trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p r¸p cÊu kiÖn cã thÓ bÞ h− h¹i c¸c thiÕt bÞ ®ã. d) X¸c ®Þnh râ c¸c c«ng viÖc cÇn lμm trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Ó khi thi c«ng c¸c c«ng viÖc chñ yÕu th× viÖc ph¶i ngõng s¶n xuÊt tõng bé phËn hoÆc ng−ngf s¶n xuÊt toμn bé xÝ nghiÖp lμ Ýt nhÊt. e) X¸c ®Þnh râ nh÷ng c«ng viÖc còng nh− khèi l−îng vμ biÖn ph¸p thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn chËt hÑp. 4.2.ViÖc lËp TKTC ®Ó c¶i t¹o vμ më réng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp còng bao gåm c«ng viÖc nh− khi x©y dùng míi, nh−ng ph¶i tÝnh kÜ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh lμ ph¶i tiÕn hμnh thi c«ng trong ®iÒu kiÖn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ang vËn hμnh. Trªn tæng mÆt b»ng cÇn ghi râ nh÷ng m¹ng l−íi kÜ thuËt ®ang cã vμ sÏ cßn tån t¹i, nh÷ng m¹ng l−íi kÜ thuËt míi vμ nh÷ng m¹ng l−íi sÏ bá ®Þ, nh÷ng vÞ trÝ tiÕp nèi cña m¹ng l−íi kÜ thuËt, c¸c ®−êng cã thÓ dïng cho c«ng t¸c x©y l¾p. Trong tiÕn ®é thi c«ng ph¶i x¸c ®Þnh râ sù phèi hîp gi÷a c«ng t¸c x©y dùng vμ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh râ thêi h¹n cÇn ph¶i ngõng s¶n xuÊt ®Ó thi c«ng. Trong thiÕt kÕ thi c«ng ®Ó c¶i t¹o vμ më réng c¸c xÝ nghiÖp, ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn lao ®éng vμ biÖn ph¸p phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vμ phßng næ. 4.3.ViÖc l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt phøc t¹p, c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ lín, c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh, chèng thÊm, c¸ch nhiÖt, chèng rØ c¸c c«ng tr×nh ngÇm vμ d−íi mÆt ®Êt lμm trong ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt ®Æc biÖt phøc t¹p cÇn ph¶i lËp TKTC riªng cho tõng c«ng viÖc. Trong ®ã, cÇn ghi râ: Khèi l−îng vμ gi¸ thμnh c«ng viÖc, biÓu ®å thi c«ng, s¬ ®å ho¹t ®éng cña xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu, biÓu ®å nh©n lùc, phiÕu c«ng nghÖ, tæng mÆt b»ng, biÓu ®å cung øng c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n t¹i nhμ m¸y, c¸c lo¹i thμnh phÈm vμ b¸n thμnh phÈm, c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng, c¸c lo¹i xe m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu, b¶n vÏ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c«ng t¸c l¾p r¸p, thuyÕt minh tãm t¾t. Trªn tæng mÆt b»ng cÇn ghi râ c¸c phÇn cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh− diÖn tÝch sö dông, trong ®ã kÓ c¶ phÇn dïng ®Ó tæ hîp thiÕt bÞ, c¸c tuyÕn vËn chuyÓn thiÕt bÞ, lo¹i cÇn trôc dïng ®Ó l¾p r¸p, b¶ng liÖt kª thiÕt bÞ. 4.4.Trong phiÕu c«ng nghÖ hoÆc s¬ ®å h−íng dÉn c«ng nghÖ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt cÇn ghi râ: - Tr×nh tù vËn chuyÓn, xÕp ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, kÕt cÊu, c¸c lo¹i ®−êng èng lμm s½n trong khu vùc l¾p r¸p; - C¸c ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p vμ gia c−êng kÕt cÊu chÞu lùc trong thêi gian l¾p thiÕt bÞ c«ng nghÖ; - ChØ dÉn vÒ c«ng nghÖ hμn; - BiÖn ph¸p l¾p ®Æt, thö nghiÖm vμ th¸o dì c¸c thiÕt bÞ neo ch»ng; - Thö nghiÖm vμ ch¹y thö c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, hÖ thèng ®−êng èng ®· l¾p ®Æt; - BiÖn ph¸p an toμn trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p. 4.5.C¸c phÇn cña TKTC vμ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ph¶i ®−îc th¶o luËn nhÊt trÝ víi c¸c c¬ quan cã liªn quan sau:   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 Víi gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cã c«ng tr×nh x©y dùng më réng hoÆc c¶i t¹o vÒ thêi gian tËp kÕt thiÕt bÞ c«ng nghÖ; Víi c¸c nhμ m¸y chÕ t¹o (®¬n vÞ cÊp thiÕt bÞ) khi cã sù thay ®æi vÒ ph−¬ng ph¸p cÈu l¾p hoÆc c¸c thay ®æi kh¸c víi quy ®Þnh cña nhμ m¸y chÕ t¹o. ThiÕt kÕ thi c«ng ®Ó c¶i t¹o vμ më réng xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng ph¶i ®−îc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp nμy th«ng qua. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh hÇm má lß vμ khai th¸c má 4.6.ViÖc lËp TKTC c¸c c«ng tr×nh hÇm lß vμ khai th¸c má cÇn ph©n biÖt 3 d¹ng sau: D¹ng c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt nh−: x−ëng lμm giμu quÆng, x−ëng nghiÒn, tr¹m m¸y n©ng chuyÓn, tr¹m söa ch÷a, ®−êng s¸, c¸c hÖ thèng cÊp ®iÖn, n−íc, khÝ nÐn v.v. khu vùc hμnh chÝnh vμ phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸n bé, c«ng nh©n. - D¹ng c«ng tr×nh hÇm lß (lß ®øng, lß b»ng, lß nghiªng) - D¹ng c«ng tr×nh khai th¸c má lé thiªn; - Thμnh phÇn vμ néi dung TKTCXD vμ TKTC c¸c c«ng tr×nh thuéc d¹ng thø nhÊt ph¶i theo c¸c quy ®Þnh ë ch−¬ng 2 vμ ch−¬ng 3 cña quy tr×nh nμy. 4.7.Khi lËp TKTCXD c¸c c«ng tr×nh hÇm lß thuéc d¹ng thø 2 (®iÒu 4.6) ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung cña quy tr×nh nμy cßn ph¶i lμm c¸c viÖc sau: - LuËn chøng vÒ lùa chän ph−¬ng ph¸p ®μo lß vμ thiÕt bÞ còng nh− lùa chän vËt liÖu chèng lß; - LËp phiÕu c«ng nghÖ cho c¸c c«ng viÖc më lß giÕng, lß b»ng, lß nghiªng (khi kh«ng cã phiÕu c«ng nghÖ mÉu); - LËp mÆt b»ng bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®μo lß, trong ®ã chØ râ cù li thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã; - LËp tiÕn ®é thi c«ng hÇm lß; - X¸c ®Þnh tr×nh tù khoan vμ tèc ®é khoan lß giÕng, lß b»ng, lß nghiªng; - X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ lao ®éng, vËt t− thiÕt bÞ cÇn thiÕt theo khèi l−îng ®μo lß; - LËp s¬ ®å vμ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é th«ng giã khi thi c«ng hÇm lß; - LËp s¬ ®å tho¸t n−íc vμ biÖn ph¸p lμm s¹ch n−íc hÇm lß. - LËp biÖn ph¸p vËn chuyÓn ®Êt ®¸ ë hÇm lß ra ngoμi. 4.8.Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh khai th¸c má lé thiªn thuéc d¹ng thø 3 (®iÓu 4.6) ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung cña quy tr×nh nμy cÇn ph¶i lμm c¸c viÖc sau: - LËp tiÕn ®é thi c«ng bãc c¸c líp ®Êt ®¸ phñ; - LËp hå s¬ thi c«ng bãc c¸c líp ®Êt ®¸ phñ, s¬ ®å l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phøc t¹p, s¬ ®å khoan lß, ®μo ®−êng lß x¶ vμ ®−êng lß ra; - LËp biÖn ph¸p tho¸t n−íc bÒ mÆt - LËp s¬ ®å thi c«ng c¸c ®−êng liªn l¹c, hμo më vØa; - LËp c¸c phiÕu c«ng nghÖ (hé chiÕu kÜ thuËt) vÒ khoan næ m×n cho c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt. 4.9.Khi lËp thiÕt kÕ thi c«ng hÇm lß thuéc d¹ng thø nhÊt vμ khai th¸c má lé thiªn thuéc d¹ng thø 3 cña ®iÒu 4.6 ngoμi nh÷ng yªu cÇu chung cña quy ®Þnh nμy cÇn ph¶i lμm thªm c¸c viÖc sau: - BiÓu ®å nhu cÇu vÒ m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng ph©n bè theo thêi gian;   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 - PhiÕu c«ng nghÖ cho c¸c lo¹i c«ng viÖc x©y dùng më réng vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ phøc t¹p; - ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ngÇm t¹m thêi khi kh«ng cã thiÕt kÕ ®iÓn h×nh; - BiÖn ph¸p yªu cÇu tr¾c ®¹c má; - BiÖn ph¸p chèng bôi vμ b¶o vÖ m«i tr−êng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ; X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn 4.10.C¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn bao gåm: ®−êng s¾t, ®−êng bé, ®−êng èng dÉn dÇu, khÝ, ®−êng d©y t¶i ®iÖn cao thÕ, ®−êng d©y th«ng tin liªn l¹c... 4.11.Khi lËp TKTCXD vμ TKTC c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm sau: C¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn x©y dùng, c¸c d¹ng c«ng viÖc vμ khèi l−îng c«ng viÖc ®−îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn (däc theo tuyÕn), cÇn ph¶i ¸p dông ph−¬ng ph¸p tæ chøc x©y dùng theo d©y chuyÒn vμ c¸c ®éi x©y l¾p chuyªn m«n ho¸ cïng víi c¸c nhãm m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng vμ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp. 4.12.Khi lËp TKTCXD c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung cÇn chó ý c¸c viÖc sau ®©y (chØ râ trong tæng tiÕn ®é, trong tæng mÆt b»ng vμ trong b¶ng thuyÕt minh): - Ph©n ®o¹n thi c«ng hîp lÝ vμ x¸c ®Þnh c«ng viÖc cña tõng ®o¹n; - ChØ râ nh÷ng chç vμ biÖn ph¸p tr¸nh hoÆc v−ît qua c¸c ch−íng ng¹i tù nhiªn (s«ng, ®Çm lÇy v.v..) - X¸c ®Þnh c¸c c¬ së cung øng vËt t−, thiÕt bÞ vμ cÊp ®iÖn ... n−íc phôc vô cho yªu cÇu thi c«ng vμ sinh ho¹t cña c¸n bé vμ c«ng nh©n x©y dùng trªn tõng ®o¹n thi c«ng; - BiÖn ph¸p tæ chøc th«ng tin, liªn l¹c gi÷a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vμ c¸c c¬ quan cã liªn quan; - LËp s¬ ®å vËn chuyÓn vËt liÖu cÊu kiÖn; - ThuyÕt minh vÒ kh¶ n¨ng sö dông c¸c tr¹m, bÕn b·i, kho trung chuyÓn vμ ®−êng giao th«ng hiÖn cã còng nh− c¸c tuyÕn cè ®Þnh sÏ x©y dùng tr−íc ®Ó dïng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - X¸c ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng vμ sù phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trªn toμn tuyÕn còng nh− s¬ ®å di chuyÓn cña c¸c ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - LËp biªn b¶n b¶o ®¶m liªn l¹c vμ ®iÒu ®é; - LËp biÖn ph¸p bãc líp ®Êt trång trät, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n líp ®Êt trång trät, ph−¬ng ph¸p phôc håi líp ®Êt trång trät sau khi thi c«ng xong. 4.13.§èi víi c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung cña quy tr×nh nμy, trong néi dung vμ thμnh phÇn cña thiÕt kÕ thi c«ng cÇn ph¶i thªm c¸c c«ng viÖc sau: - TiÕn ®é thi c«ng, trong ®ã x¸c ®Þnh tr×nh tù vμ thêi gian bãc líp ®Êt trång trät vμ thi c«ng ®Êt, lμm líp kÕt cÊu trªn mÆt ®−êng, l¾p ®−êng èng, lμm mãng cét, dÉn ®iÖn, hμn c¸c mèi nèi, ®Æt sø c¸ch ®iÖn, thö nghiÖm c¸c kÕt cÊu vμ ®−êng èng dÉn, phôc håi líp ®Êt mμu; - LËp s¬ ®å mÆt b»ng tuyÕn x©y dùng hoÆc khu vùc x©y dùng trong ®ã chØ râ chç v−ît qua c¸c ch−íng ng¹i vËt tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, vÞ trÝ ®Æt ®−êng, giao th«ng t¹m thêi vμ cè ®Þnh, vÞ trÝ c¸c tr¹m cÊp ®iÖn, ®−êng d©y th«ng tin, kho b·i vμ c¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c phôc vô cho yªu cÇu thi c«ng;   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 - LËp s¬ ®å vËn chuyÓn vμ lÞch cung øng c¸c lo¹i vËt t− thiÕt bÞ, lÞch sö dông vμ ®iÒu ®é c¸c thiÕt bÞ, c«ng cô thi c«ng, c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ... - LËp phiÕu c«ng nghÖ ®Ó thi c«ng c¸c c«ng viÖc phøc t¹p ë tõng ®o¹n thi c«ng c«ng cô thÓ vμ c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó v−ît qua c¸c ch−íng ng¹i vËt thiªn nhiªn, - VÏ s¬ ®å c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng néi bé nèi víi c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng hiÖn cã ë ®Þa ph−¬ng. - LËp quy ho¹ch bè trÝ c¸c nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô trî cho tõng ®o¹n thi c«ng (b·i l¾p ghÐp, tr¹m nÊu nhùa ®−êng, kho b·i...) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi 4.14.Khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, ngoμi nh÷ng quy ®Þnh chung, cßn ph¶i lμm c¸c viÖc sau: - §èi víi c¸c c«ng tr×nh t−íi n−íc ph¶i chia ra nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi, kªnh m−¬ng chÝnh, kªnh m−¬ng néi ®ång vμ kªnh m−¬ng sö dông kÕt hîp, nh÷ng ®−êng èng dÉn n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh kÌm theo nã, c¸c m¸ng t−íi t¹m thêi, m¹ng l−íi ®−êng s¸, c¸c hÖ thèng cÊp ®iÖn vμ th«ng tin liªn l¹c, khu nhμ ë cña c«ng nh©n viªn vËn hμnh; - §èi víi c¸c c«ng tr×nh tiªu n−íc, ph¶i chia ra c«ng tr×nh thu n−íc, c¸c tr¹m b¬m ®ª bao, hå chøa n−íc, c¸c kªnh tiªu, hÖ thèng ®iÒu tiÕt, m¹ng l−íi ®−êng x¸, hÖ thèng cÊp ®iÖn vμ th«ng tin liªn l¹c, khu nhμ ë cña c«ng nh©n vËn hμnh; - ChØ râ trong kÕ ho¹ch tiÕn ®é x©y dùng thêi h¹n dÉn dßng thÞ c«ng cho tõng giai ®o¹n, thêi h¹n ng¨n dßng vμ thêi gian tÝch n−íc vμo hå chøa v.v.. dù kiÕn thêi gian tèi thiÓu ph¶i ngõng vËn hμnh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a c¶i t¹o. - ChØ râ trªn tæng mÆt b»ng x©y dùng vÞ trÝ nh÷ng c«ng tr×nh dÉn dßng trong tõng giai ®o¹n x©y l¾p, chØ râ sù ph©n chia ra theo tõng giai ®o¹n, ®ît x©y dùng, x©y dùng ®Çu mèi hay toμn bé hÖ thèng c«ng tr×nh thñy lîi, tr×nh tù ®−a tõng phÇn diÖn tÝch ®−îc t−íi n−íc vμo sö dông; - §èi víi nh÷ng hÖ thèng t−íi n−íc vμ tiªu n−íc cÇn ph¶i v¹ch râ ranh giíi vïng t−íi vμ vïng tiªu, tr×nh tù ®−a tõng phÇn vμo sö dông, ranh giíi gi÷a vïng ®ang thi c«ng vμ vËn hμnh, vÞ trÝ c¸c b·i lÇy ®Êt, ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín ranh giíi vïng ngËp n−íc vμ vïng tho¸t n−íc, kªnh t−íi ngËp vμ nh÷ng cÇu cèng t¹m thêi; - V¹ch rox s¬ ®å dÉn dßng thi c«ng vμ nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n dßng vμ tho¸t lò trong tõng giai ®o¹n x©yl¾p; - Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n nh÷ng chi phÝ më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt phôc vô thi c«ng, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sö dông c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng, ®−êng s¸ vμ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng do ®Þa ph−¬ng qu¶n lÝ, ®ång thêi cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng gãp vèn còng víi c¸c c¬ quan kh¸c ®Ó ®Çu t− x©y dùng më réng c¸c c¬ së lo¹i nμy; - Khi söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh t−íi n−íc hoÆc tõng bé phËn c«ng tr×nh thuû n«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m t−íi ®Òu ®Æn, kh«ng ®−îc gi¸n ®o¹n c¸c vïng ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp. 4.15.Khi thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, trong tiÕn ®é thi c«ng cßn ph¶i chØ râ c¶ c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn - c¬ khÝ vμo c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp. Nh÷ng c«ng t¸c ®Æc biÖt nh− tr×nh tù l¾p r¨ng l−îc, khÐp kÝn ®ª quai, ng¨n dßng ch¶y cÇn ph¶i v¹ch chi tiÕt trong tiÕn ®é thi c«ng.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 4.16.Khi lËp thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Çu mèi vμ hÖ thèng kªnh m−¬ng ph¶i ®¶m b¶o trong ®iÒu kiÖn cho phÐp ph¸t huy tõng phÇn n¨ng lùc t−íi tiªu cña hÖ thèng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 4.17.Tr×nh ù thi c«ng c«ng tr×nh ®Çu mèi vμ hÖ thèng kªnh m−¬ng ph¶i ®¶m b¶o trong ®iÒu kiÖn cho phÐp ph¸t huy tõng phÇn n¨ng lùc t−íc tiªu cña hÖ thèng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 4.18.Tr−êng hîp më réng, hoμn chØnh, n©ng cao c¸c hÖ thèng cò, thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng b¶o ®¶m võa x©y dùng võa vËn hμnh c¸c c«ng tr×nh ®· cã. 4.19.Khi lËp thiÕt kÕ thi c«ng c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi cÇn bæ sung c¸c tμi liÖu sau: - C¸c gi¶i ph¸p xö lÝ n−íc mÆt vμ n−íc ngÇm trong hè mãng; - C¸c gi¶i ph¸p xö lÝ nÒn (khoan phôt xi m¨ng, gia cè nÒn, t¹o nÒn chèng thÊm...) - C¸c biÖn ph¸p xö lÝ to¶ nhiÖt c¸c kÕt cÊu bª tèng liÒn khèi; - TÝnh to¸n dÉn dßng thi c«ng vμ chÆn dßng ch¶y. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông 4.20.Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông cÇn chó ý ®Õn quy ho¹ch toμn diÖn khu vμ tiÓu khu nhμ ë vμ ®−a vμo sö dông nhμ ë vμ c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng ®ång bé, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh, ®ång thêi ph¶i kÞp thêi lμm v−ên hoa c©y xanh. 4.21.Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng ®Ó x©y dùng khu hoÆc tiÓu khu nhμ ë cÇn thÓ hiÖn râ trong kÕ ho¹ch tiÕn ®é x©y dùng thμnh 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng (®Æt ®−êng èng cÊp tho¸t n−íc, d©y ®iÖn, ...) vμ x©y dùng bé phËn nhμ d−íi mÆt ®Êt. Giai ®o¹n 2: X©y dùng bé phËn nhμ vμ c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt. Ph¶i lËp thiÕt kÕ thi c«ng riªng cho tõng giai ®o¹n x©y dùng d−íi mÆt ®Êt vμ giai ®o¹n x©y dùng trªn mÆt ®Êt. 4.22.Khi thiÕt kÕ ®iÓn h×nh c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh d©n dông, trong thuyÕt minh cÇn cã phÇn quy ®Þnh chung vÒ tæ chøc x©y dùng. Néi dung vμ khèi l−îng cña phÇn quy ®Þnh chung nμy ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong luËn chøng thiÕt kÕ ®iÓn h×nh c¸c c«ng tr×nh. 4.23.Khi thiÕt kÕ ®iÓn h×nh nhμ ë vμ c«ng tr×nh d©n dông trong thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ph¶i cã phÇn nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ thi c«ng, trong ®ã luËn chøng râ vÒ c¸c ph−ong ph¸p tæ chøc vμ c«ng nghÖ ®−îc chän ®Ó thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu, c¸c yªu cÇu vÒ an toμn lao ®éng, c¸c trang bÞ cÇn cã cho c«ng t¸c x©y l¾p. 4.24.C¸c kho¶n chi phÝ ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®¬n chiÕc ë khu vùc ®«ng d©n c− víi ®iÒu kiÖn thi c«ng chËt hÑp hoÆc c¸c c«ng tr×nh më réng c¶i t¹o, c¸c c«ng tr×nh sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu míi, sö dông c¸c kÕt cÊu míi ... ®−îc tÝnh vμo tiÒn thiÕt kÕ. 4.25.C¸c kho¶n chi phÝ ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thùc nghiÖm ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ ¸p dông c¸c kÕt cÊu míi, kiÓm tra c¸c lo¹i thiÕt kÕ ®iÓn h×nh sÏ x©y dùng   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 hμng lo¹t, kiÓm tra c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vμ kh«ng gian mÆt b»ng míi, kiÓm tra c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng míi hoÆc c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng míi v.v.. ®−îc tÝnh vμo vèn x©y dùng c¬ b¶n vμ do bªn A chÞu. Phô lôc 1 B¶ng ph©n c«ng møc ®é phøc t¹p vÒ mÆt x©y dùng cña c¸c lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh. Ph©n lo¹i møc ®Æc biÖt phøc t¹p Møc ®é phøc t¹p vÒ mÆt x©y dùng cña c¸c ®é phøc t¹p lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh Phøc t¹p Kh«ng phøc t¹p 1 2 3 4 Theo cÊu tróc Lo¹i c«ng tr×nh trong Lo¹i c«ng tr×nh trong Lo¹i c«ng tr×nh trong c«ng tr×nh vμ gi¶i ®ã cã nhiÒu nhμ, nhiÒu ®ã chØ cã mét sè ®ã cã nhiÒu nhμ hoÆc ph¸p kh«ng gian h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh mÆt b»ng kh¸c nhau hoÆc chØ lμ x©y dùng kh«ng theo nh−ng ®Òu x©y dùng mét ng«i nhμ, mét c«ng thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, theo thiÕt kÕ ®iÓn tr×nh nh−ng ph©n thμnh nh−ng cã c¸c kÕt cÊu h×nh, hoÆc chØ lμ mét nhiÒu khu vùc víi chøc chÝnh ®−îc lÆp ®i lÆp ng«i nhμ, hoÆc mét n¨ng sö dông kh¸c l¹i lμ nh÷gn ng«i nhμ c«ng tr×nh nh−ng víi nhau cã kÕt cÊu, d©y hoÆc h¹ng môc c«ng khèi l−îng c«ng viÖc chuyÒn s¶n xuÊt vμ bè tr×nh cã kÕt cÊu d©y kh«ng lín vμ cã kÕt trÝ kh«ng gian mÆt b»ng chuyÒn s¶n xuÊt vμ cÊu, bè trÝ h×nh khèi kh«ng ®iÓn h×nh ho¸. bè trÝ kh«ng gian mÆt vμ mÆt b»ng ®¬n C¶ tæ chøc thiÕt kÕ vμ b»ng theo thiÕt kÕ gi¶n. tæ chøc x©y l¾p chuyªn ®iÓn h×nh. ngμnh cïng víi c¸c tæ Cïng víi mét sè tæ chøc cung øng vËt t− chøc cung øng vËt t− thiÕt bÞ kÜ thuËt vμ c¸c thiÕt bÞ vËt t− vμ mét xÝ nghiÖp cã liªn quan sè xÝ nghiÖp cã liªn ®Õn viÖc x©y dùng c«ng quan ®Õn viÖc x©y tr×nh. dùng c«ng tr×nh. Theo gi¶i ph¸p Lo¹i c«ng tr×nh trong Sö dông c¸c kÕt cÊu KÕt cÊu ®¬n gi¶n kÕt cÊu ®ã nhiÒu nhμ, h¹ng ®ã ®−îc tiªu chuÈn môc c«ng tr×nh sö dông ho¸ vμ ®iÓn h×nh ho¸ c¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt vμ kh«ng ®ßi hái khi thi c«ng ph¶i sö ph−¬ng ph¸p thi c«ng dông ®Õn c¸c c«ng ®Æc biÖt tr×nh phô trî, c¸c c«ng cô vμ thiÕt bÞ thi c«ng ®Æc biÖt   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 Theo qu¸ tr×nh Lo¹i c«ng tr×nh trong Lo¹i c«ng tr×nh trong x©y dùng ®ã c¸c phiÕu c«ng nghÖ ®ã cã c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng kh¸c nhau vμ x©y dùng lÆp ®i l¾p ®iÒu kiÖn thùc hiÖn l¹i vμ d©y chuyÒn s¶n c«ng nghÖ cã nhiÒu khã xuÊt theo chu kú kh¨n Theo sè l−îng c¸c Lo¹i c«ng tr×nh trong Lo¹i c«ng tr×nh trong Th−êng lμ do mét tæ chøc tham gia ®ã cã nhiÒu tæ chøc ®ã cã mét hoÆc nhiÒu ®¬n vÞ x©y l¾p ®¶m x©y dùng thiÕt kÕ vμ tæ chøc x©y tæ chøc thiÕt kÕ vμ tæ nhiÖm còng cã thÓ cã l¾p tham gia chøc x©y l¾p tham mét sè c¬ quan x©y gia dùng tham gia thi c«ng. Phô lôc 2 C¸c biÓu mÉu dïng ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, kÕ ho¹ch tiÕn ®é x©y dùng (tªn c«ng tr×nh) ................ BiÓu 1 Gi¸ dù to¸n Ph©n bæ theo thêi gian x©y dùng Tªn h¹ng môc c«ng (1000 ®ång) (n¨m, quý, th¸ng) STT tr×nh (côm c«ng tr×nh Trong ... ... ... ... vμ c«ng nghÖ) Toμn ®ã x©y bé l¾p 1 2 3 4 5 6 7 8 Chó thÝch: 1) Tõ cét 5 trë ®i ghi thμnh phÇn sè: Tö sè lμ dù ®o¸n toμn bé. MÉu sè lμ dù to¸n x©y l¾p 2) Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh (côm c«ng tr×nh) vμ c¸c c«ng viÖc ghi ë cét 2 víi møc ®é chi tiÕt kh¸c nhau phô thuéc vμo d¹ng vμ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y dùng. 3) Cét 5 ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc lμm trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ph¶i chia ra theo tõng th¸ng. 4) Tõ cét 5 trë ®i, nÕu c«ng tr×nh thi c«ng víi thêi h¹n d−íi mét n¨m th× ph©n bè vèn ®Çu t− vμ vèn x©y l¾p theo quý hoÆc th¸ng. 5) Cét 5 ph¶i ghi râ th¸ng hoÆc quý khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 BiÓu thèng kª khèi l−îng x©y l¾p chñ yÕu BiÓu 2 Sè ®¬n vÞ Khèi Ph©n bæ khèi l−îng theo thêi TT Tªn c«ng viÖc tÝnh l−îng gian x©y dùng (n¨m, quý, th¸ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 C«ng t¸c ®Êt (®μo, ®¾p) 2 C«ng t¸c x©y (x©y g¹ch chØ, x©y g¹ch khèi lín, x©y g¹ch chÞu löa, x©y g¹ch chÞu axit ...) 3 Bª t«ng vμ bªt«ng cèt thÐp toμn khèi cÊu kiÖn 4 L¾p kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp, kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu gç 5 X©y t−êng ng¨n 6 Lμm sμn 7 Lμm m¸i 8 C«ng t¸c hoμn thiÖn 9 C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh 10 §Æt c¸c lo¹i ®−êng èng (cÊp vμ tho¸t n−íc, ®−êng èng n−íc th¶i c«ng nghiÖp, ®−êng èng n−íc nãng). 11 C«ng t¸c l¾p ®iÖn 12 C«ng t¸c l¾p thiÕt bÞ kÜ thuËt 13 C«ng t¸c ®Æt ®−êng s¾t 14 C«ng t¸c lμm ®−êng «t« Chó thÝch: C¸c c«ng viÖc ghi ë cét 2 ph¶i c¨n cø vμo tõng lo¹i c«ng tr×nh ®Ó ghi cô thÓ vμ chi tiÕt h¬n. BiÓu tæng hîp nhu cÇu c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn vËt liÖu x©y dùng vμ thiÕt bÞ chñ yÕu BiÓu 3 Trong ®ã Ph©n bæ theo n¨m Chia theo h¹ng C¸c N¨m ®Çu N¨m N¨m môc c«ng tr×nh c«ng thø thø Tªn c¸c chi Tæng chÝnh tr×nh hai ba   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 Sè tiÕt, cÊu kiÖn §¬n khèi phô Toμn Trong TT vËt liÖu x©y vÞ l−îng t¹m bé ®ã dùng vμ N01 N02 N03 cho thiÕt bÞ chñ giai yÕu ®o¹n chuÈn bÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 C«ng t¸c bªt«ng, bªt«ng cèt thÐp:®æ t¹i chç, ®óc s½n 2 KÕt cÊu gç 3 KÕt cÊu gç 4 C¸c s¶n phÈm b»ng gç 5 Bªt«ng th−¬ng phÈm 6 V÷a x©y vμ tr¸t c¸c lo¹i 7 Bªt«ng nhùa 8 G¹ch 9 C¸t 10 Xim¨ng 11 Nhùa ®−êng 12 Gç trßn 13 Gç xÎ 14 S¾t thÐp c¸c lo¹i (thÐp tÊm, thÐp trßn, thÐp gãc) 15 C¸c lo¹i èng (èng thÐp, èng gang, èng sμnh, èng bªt«ng cèt thÐp ¸p lùc vμ kh«ng ¸p lùc ) 16 C¸c lo¹i c¸p ®iÖn   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 17ThiÕt bÞ kÜ thuËt c¸c lo¹i (thiÕt bÞ kÜ thuËt thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ n©ng chuyÓn, thiÕt bÞ vÖ sinh ghi theo kÝ hiÖu, m· hiÖu Chó thÝch: 1) Danh môc c¸c chi tiÕt, vËt liÖu x©y dùng vμ c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu ghi ë cét (2) ph¶i lμm chÝnh x¸c thªm theo tÝnh chÊt vμ quy m« cña c«ng tr×nh x©y dùng. 2) C¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, vËt liÖu x©y dùng ghi d−íi d¹ng ph©n sè, tõ sè ghi sè l−îng tægn céng, mÉu sè ghi sè l−îng gia c«ng t¹i hiÖn tr−êng. Phô lôc 3 C¸c biÓu mÉi dïng ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng tiÕn ®é thi c«ng (tªn h¹ng môc c«ng tr×nh ) BiÓu 4 S Tªn Khèi Sè Khèi Nhu cÇu vÒ xe Thêi Sè ca Sè Thμnh BiÓu è c«ng l−în l−în l−îng m¸y, thiÕt bÞ gian lμm l−îng phÇn ®å t viÖc g g lao thi c«ng chñ thi viÖc c«ng tæ, ®éi thi t c«ng ®éng yÕu c«ng trong nh©n c«ng viÖc (ngμy (ngμ ngμy trong (ngμy, ®¬n c«ng) y mét tuÇnn, Tªn Sè vÞ ca th¸ng) xe l−îng m¸y, ca thiÕt m¸y bÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chó thÝch: 1) Sè ngμy c«ng ghi ë cét (5) tÝnh theo ®Þnh møc hiÖn hμnh. 2) Trong cét (2) phÇn kiÓm tra vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ ph¶i ghi thμnh môc riªng. 3) Thø tù c¸c c«ng viÖc ghi ë cét (1) c¨n cø vμo tr×nh tù thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4252 : 1988 VI bØÓu ®å tiÕn hμnh c«ng viÖc ®Þnh møc Chi phÝ Thμnh Thêi BiÓu ®å lao ®éng lao ®éng phÇn tæ gian thi tiÕn ®¬n vÞ cho mét cho toμn ®éi vμ c«ng hμnh Sè Tªn tÝnh Khèi ®¬n vÞ khèi bé khèi c¸c (giß, c«ng thø c«ng l−îng l−îng c«ng l−îng thiÕt bÞ ca, viÖc tù viÖc viÖc (giê c«ng viÖc sö ngμy) (giê, c«ng) (giê c«ng) dông ca, ngμy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chó thÝch: Cét (2) liÖt kª c¸c qu¸ tr×nh vμ c¸c thao t¸c chÝnh vμ phô theo tr×nh tù c«ng nghÖ ®Ó thùc hiÖn toμn bé khèi l−îng c«ng viÖc. Cét (6) chØ ghi khèi l−îng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn tõng thao t¸c phï hîp víi biÖn ph¸p thi c«ng ®−îc chän Cét (7) ph¶i ghi râ thμnh phÇn, sè l−äng, bËc thî, ngμnh nghÒ cña tæ ®éi ®Ó thùc hiÖn tõng qu¸ tr×nh hoÆc tõng thao t¸c phô thuéc vμo khèi l−îng lao ®éng, khèi l−îng c«ng viÖc vμ thêi gian thùc hiÖn tõng c«ng viÖc ®ã, nªu râ tªn, d¹ng, kÝ, m· hiÖu, vμ sè l−îng xe, m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng cÇn thiÕt. Khi lùa chän c¸c xe, m¸y vμ thiÕt bÞ thi c«ng ph¶i tÝnh to¸n ph−¬ng ¸n thay thÕ trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, trong ®ã ph¶i ghi râ tª, kiÓu, lo¹i xe, m¸y, thiÕt bÞ vμ noi cung cÊp. Cét (9) nªu râ tr×nh tù, thêi gian tiÕn hμnh tõng thao t¸c vμ mèi quan hÖ gi÷a c©c thao t¸c. tæng sè thêi gian thùc hiÖn toμn bé c«ng viÖc trong phiÕu c«ng nghÖ vμ tæng sè ca (nÕu lμm viÖc mét ca trong ngμy) hoÆc tæng sè ngμy (nÕu lμm viÖc 2 hoÆc 3 ca trong ngμy). V- C¸c nguån vËt t− kÜ thuËt Trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu sau: 1. C¸c nhu cÇu vÒ chi tiÕt, kÕt cÊu, vËt liÖu chñ yÕu (b¶ng 1) B¶ng tæng hîp nhu cÇu vÒ chi tiÕt, cÊu kiÖn vμ vËt liÖu B¶ng 1 Sè tt Tªn chi tiÕt, cÊu KÝ, m· hiÖu ®¬n vÞ ®o Sè l−îng kiÖn, vËt liÖu   Page 20 
Đồng bộ tài khoản