Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TCVN 4317 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: pdf | 8 trang

1
243
lượt xem
103
download

TCVN 4317 1986, Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu-nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế trong phạm vi cả nước

TCVN 4317 1986
Nội dung Text

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  TuyÓn tËp Tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam TËp V TIªu chuÈn thiÕt kÕ Kho tμng, tr¹m vμ ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu                                                                                 Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  Nhμ kho Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Warehouses - Basic principles for design 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o nhμ kho trong ph¹m vi c¶ n−íc. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n c¸c lo¹i: - Nguyªn vËt liÖu rêi: Xi m¨ng, bét vμ thøc ¨n gia sóc, ph©n kho¸ng kh«, ngò cèc cao su, b«ng, Xenlul«it. - C¸c s¶n phÈm cã yªu cÇu c«ng nghiÖp b¶o qu¶n ®Æc biÖt: ChÊt næ vμ chÊt phãng x¹, chÊt ®éc t¸c dông m¹nh, ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt, chÊt dÎo ch¸y ®−îc vμ phim ¶nh, c¸c chÊt khÝ ch¸y vμ kh«ng ch¸y ®−îc chøa trong b×nh cã ¸p lùc lín h¬n 0,7daN/cm2. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ kho l¹nh còng nh− nhμ kho t¹m thêi. Khi thiÕt kÕ nhμ kho, ngoμi c¸c ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo c¸c TCVN vμ TCN kh¸c cã liªn quan. Chó thÝch: Khi c¶i t¹o nhμ kho cò cã thÓ gi¶m bít c¸c chØ tiªu nªu trong tiªu chuÈn nμy, nh−ng ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 1.2. Nhμ kho ®−îc chia thμnh c¸c h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y, tuú thuéc vμo vËt t− s¶n phÈm vμ nguyªn liÖu ®−îc b¶o qu¶n nh− ®· quy ®Þnh trong TCVN 2622: 1978. Chó thÝch: Tõ ®©y, thuËt ng÷ "h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y ®−îc thay b»ng thuËt ng÷ "lo¹i kho" ; thuËt ng÷ "vËt t−, s¶n ph¶m vμ nguyªn liÖu" ®−îc thay b»ng thuËt ng÷ "hμng ho¸". 1.3. Cho phÐp thiÕt kÕ nhμ kho ®Ó b¶o qu¶n mét hoÆc mét sè lo¹i hμng ho¸, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇô c«ng nghÖ vμ tu©n theo TCVN 2622: 1978. 2. Yªu cÇu khu ®Êt x©y dùng 2.1. Nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ®« thÞ ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. Nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− n«ng nghiÖp, lμng m¹c, ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Trong ®iÓm d©n c− cho phÐp bè trÝ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng th¶i vμo khÝ quyÓn c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc kh«ng g©y møc ån vμ c¸c yÕu tè cã h¹i kh¸c v−ît qu¸ møc quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ vÖ sinh m«i tr−êng; C¸c nhμ kho kh«ng cã yªu cÇu vËn chuyÓn hμng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. 2.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ph¶i tÝnh ®Õn sù hîp t¸c s¶n xuÊt gi÷a kho vμ c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp l©n cËn. 2.3. Khi x¸c ®Þnh vÞ nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸. 2.4. Nhμ vμ c¸c phßng phô trî cña nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.                                                                                 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  3. Gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng vμ ph¶i ph¸p kÕt cÊu. 3.1. Nhμ kho mét tÇng ph¶i thiÕt kÕ to¸n nhÞp bè trÝ song song, c¸c nhÞp vμ chiÒu cao nh− nhau. Nhμ kho cã c¸c nhÞp vu«ng gãc víi nhau, còng nh− nhμ kho cã c¸c nhÞp vμ chiÒu cao nhÞp kh¸c nhau, chØ cho phÐp thiÕt kÕ trong tr−êng hîp ®Æc biÖt. Kh«ng cho phÐp lμm b−íc nh¶y vÒ ®é cao tõ l,2m trë xuèng gi÷a c¸c nhÞp cïng chiÒu cña c¸c nhμ kho nhiÒu nhÞp. 3.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho mét tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau: Nhip 12, 18 vμ 24m, b−íc cét 6 vμ 12m, chiÒu cao lÊy béi sè 0,6M nh−ng kh«ng d−íi 6m (chiÒu cao tÝnh tõ mÆt nÒn ®Õn phÝa d−íi cña kÕt cÊu chÞu lùc m¸i). C¸c nhμ kho cã kÕt cÊu t−êng hoÆc trô g¹ch chÞu lùc, chiÒu cao cho phÐp lÊy béi sè 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 7,2m. Cho phÐp sö dông nhÞp nhμ kho 6, 9 vμ 15m khi luËn cø kinh tÕ kÜ thuËt x¸c ®¸ng. Tr−êng hîp nμy, b−íc cét lÊy béi sè 0,3m nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 6m, chiÒu cao lÊy béi 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 6m. C¸c nhμ kho mét tÇng cã chiÓu réng nhá h¬n 24m, nªn thiÕt kÕ mét nhÞp. 3.3. Khi thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau: NhÞp 6, 9, 12m, b−íc cét 3,9; 4,5; 5,4 vμ 6m, chiÒu cao tÇng lÊy béi sè 0,6M nh−ng kh«ng d−íi 3,6m (chiÒu cao tÝnh tõ mÆt sμn tÇng nμy ®Õn mÆt sμn tÇng trªn). Víi nhμ kho hai tÇng cã l−íi cét ®−îc më réng ë tÇng hai, khi ®ã nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng mét lÊy theo tiªu chuÈn nhμ kho nhiÒu tÇng, cßn nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng hai lÊy theo tiªu chuÈn nhμ kho mét tÇng. 3.4. Trªn khu ®Êt chËt hÑp hoÆc ®Þa h×nh ®Æc biÖt, ph¶i thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng hoÆc nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt t¹i khu vùc x©y dùng. 3.5. Sè tÇng cho phÐp cña nhμ kho (trõ nhμ kho cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m) bËc chÞu löa vμ diÖn tÝch sμn cho phÐp lín nhÊt n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét tÇng, ph¶i ¸p dông theo b¶ng 1. DiÖn tÝch nÒn n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y t¹i tÇng mét cña nhμ kho nhiÒu tÇng, ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña nhμ kho mét tÇng mét ph¶i thiÕt kÕ cã giíi h¹n chÞu löa 2,5 giê vμ kh«ng cã lç th«ng trÇn. §èi víi nhμ kho cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, diÖn tÝch quy ®Þnh ®· ghi trong b¶ng 1 ®−îc phÐp t¨ng lªn 100%. B¶ng 1 DiÖn tÝch sμn nhμ cho phÐp gi÷a nh÷ng Lo¹i kho Sè tÇng nhμ BËc chÞu löa bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét cho phÐp cña nhμ kho tÇng (m2) NhiÒu tÇng Mét tÇng Hai tÇng A 1 II 5.200 - - B 3 II 7.800 5.200 3.500                                                                                 Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  C 6 II III IV 10.500 7.200 5.200 3 V 3.500 2.500 2.200 2 2.200 1.200 1 1.200 E Kh«ng h¹n chÕ II III IV V Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n 3 5.200 3.500 chÕ 2 3.500 2.200 3.000 2 2.200 1.200 - - F 6 Xem chó thÝch Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Chó thÝch: Nh÷ng cÊu kiÖn x©y dùng chñ yÕu cña nhμ kho lo¹i F (t−êng chÞn, /ùc, t−êng buång thang, cét, tÊm sμn, tÊm m¸i vμ c¸c cÊu kiÒn chÞu lùc kh¸c cña sμn gi÷a c¸c tÇng, sμn hÇm m¸i, t−êng chÞu lùc bªn trong vμ v¸ch ng¨n) ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y. 3.6. Nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao cña gi¸ tõ 5,5m trë lªn, ph¶i thiÕt kÕ bËc chÞu löa II, cã cöa trêi vμ èng th¶i khãi trªn m¸i, diÖn tÝch nhμ kho nμy kh«ng h¹n chÕ víi ®iÒu kiÖn: a) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng ch¸y b) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc cã trang bÞ ë c¸c h¹ng gi¸ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng. 3.7. ThiÕt kÕ nhμ kho ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi theo TCVN 2622: 1978 quy ®Þnh cho nhμ s¶n xuÊt. cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 3.8. Kho chøa thμnh phÈm cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cho phÐp bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt, nh−ng ph¶i ®Æt gi¸p t−êng biªn vμ c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ tÊm trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 2, 3 giê. C¸c kho kh¸c bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, ph¶i c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ tÊm trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 0,75 giê. Khi nhu cÇu s¶n xuÊt ®ßÞ hái ph¶i cã mét khèi l−îng hμng ho¸ nhÊt ®Þnh nh− trªn ®Ó ®¶m cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng liªn tôc, cho phÐp ®Ó trùc tiÕp hμng ho¸ ®ã trong gian s¶n xuÊt. Khi bè trÝ kho trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i lÊy nhãm ch¸y vμ giíi h¹n chÞu löa cña m¸i kho theo bËc chÞu löa cña nhμ s¶n xuÊt, phï hîp víi quy ®Þnh ®· ghi trong TCVN 2622: 1978. Chó thÝch: DiÖn tÝch sμn kho bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch cho phÐp n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña moi tÇng ®· quy ®Þnh ë diÒu 3.5. 3.9. Theo yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp bè trÝ trùc tiÕp trong nhμ kho c¸c bé phËn: nhËp hμng, xuÊt hμng, ph©n lo¹i hμng vμ n¬i lμm viÖc cña thñ kho . N¬i lμm viÖc cña thñ kho vμ c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n phôc vô, ph¶i ng¨n thμnh phßng riªng víi chiÒu cao v¸ch ng¨n 1,8m ngoμi viÖc lμm v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu ®Þa ph−¬ng, cho phÐp lμm v¸ch ng¨n b»ng kÝnh. 3.10. ChØ chophÐp thiÕt kÕ tÇng hÇm ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ khi cã ®iÒu kiÖn kÜ thuËt b¾t buéc.                                                                                 Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  §èi víi hμng ho¸ ch¸y ®−îc, vμ hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë tÇng hÇm, ph¶i ®−îc ng¨n chia thμnh tõng gian hμng riªng biÖt b»ng c¸c bøc t−êng hoÆc v¸ch ng¨n kh«ng ch¸y. DiÖn tÝch mçi gian b»ng hoÆc nhá h¬n 3000m2 vμ chiÒu réng mçi gian hμng hoÆc nhá h¬n 30m. Ph¶i bè trÝ c¸c cóa sæ tho¸t khãi cho c¸c gian hμng tÇng hÇm. ChiÒu réng cöa sæ kh«ng nhá h¬n 0,75m; chiÒu cao cöa sæ kh«ng nhá h¬n 1,2m. Tæng diÖn tÝch cöa sæ kh«ng nhá h¬n 0,2% diÖn tÝch nÒn cña gian hμng. Khi diÖn tÝch gian hμng lín h¬n 1000m2 ph¶i cã Ýt nhÊt hai cöa sæ. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi, hμnh lang tÇng hÇm ph¶i thiÕt kÕ víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 2m. Bè trÝ lèi tho¸t trùc tiÕp tõ hai ®Çu hμnh lang ra ngoμi hoÆc qua buång cÇu thang. T−êng, v¸ch ng¨n cña kho vμ hμnh lang ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y, cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. Cöa ®i ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y, cá giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,6 giê. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c lo¹i kho A, B vμ F ë tÇng hÇm. 3.11. §èi víi lo¹i kho C vμ E, t−êng chÞu lùc vμ t−êng bao che ®−îc x©y dùng b»ng g¹ch ®¸ thiªn nhiªn vμ c¸c vËt liÖu ®Þa ph−¬ng kh¸c. Khi cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, cho phÐp sö dông c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp hoÆc c¸c tÊm phibr« xi m¨ng vμ tÊm t«n mui lμm t−êng bao che. C¸c lo¹i kho mét tÇng, nªn lμm cét b»ng bªt«ng cèt thÐp, h¹n chÕ dïng cét thÐp. Cho phÐp dïng c¸c gi¸ b¶o qu¶n hμng ho¸ b»ng thÐp lμm b»ng kÕt cÊu chÞu lùc. Nªn sö dông cÊu kiÖn ®iÓn h×nh lμm m¸i vμ t−êng bao che. 3.12. Nhμ kho cã bËc chÞu löa II cho phÐp sö dông: a) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho c¸c lo¹i nhμ kho mét tÇng (kÓ c¶ nhμ kho dïng gi¸ lμm kÕt cÊu chÞu lùc) b) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ F c) KÕt cÊu thÐp cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ C, víi ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c cét vμ sμn ë c¸c tÇng (trõ m¸i) ®−îc b¶o vÖ b»ng c¸c líp vËt liÖu chèng ch¸y hoÆc s¬n chèng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. NÕu kÜ thuËt b¶o qu¶n hμng ho¸ cho phÐp trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, ®−îc bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trªn. 3.13. §èi víi lo¹i kho A, B vμ F ph¶i bao che b»ng vËt liÖu nhÑ th¸o l¾p ®−îc. DiÖn tÝch vËt liÖu nhÑ dïng ®Ó bao che ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Khi kh«ng cã sè liÖu tÝnh to¸n cho phÐp x¸c ®Þnh theo khèi tÝch nhμ kho: . a) Cø lm3 kho lo¹i A vμ F, Ýt nhÊt cã 0,05m2 vËt liÖu bao che nhÑ. b) Cø lm3 kho lo¹i B, Ýt nhÊt cã 0,03m2 VËt liÖu bao che nhÑ. Chó thÝch: 1) VËt liÖu bao che cã träng l−îng nhá h¬n hoÆc bμng 12daN/cm2 lμ vËt liÖu nhÑ. 2) Khèi tÝch nhμ kho tÝnh theo kÝch th−íc th«ng thuû 3.14. Trong nhμ kho b¶o qu¶n thïc phÈm, ph¶i dïng vËt liÖu bao che cã mèi liªn kÕt kÝn khÝt vμ kh«ng bÞ c¸c lo¹i gËm nhÊm ph¸ ho¹i. CÊu t¹o cöa khi ®ãng ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt C¸c                                                                                 Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  lç th«ng tho¸ng cña nhμ kho ph¶i bÞt líi thÐp víi kÝch th−íc m¾t l−íi nhá h¬n hoÆc b»ng 12 x 12mm. Trong thiÕt kÕ, cÇn h−íng dÉn c¸ch chÌn kÝn c¸c tiÕp ®iÓm gi÷a thμnh èng víi t−êng hoÆc sμn (nÕu cã ®−êng èng xuyªn t−êng hoÆc sμn). 3.15. KÕt cÊu vμ vËt liÖu cña nÒn hoÆc sμn (kÓ c¶ líp l¸ng) nhμ kho ph¶i tÝnh to¸n ®Ó chÞu ®−îc t¶i träng cña hμng ho¸ xÕp trong kho vμ t¸c ®éng c¬ häc cña c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn bèc xÕp hμng ho¸, phï hîp víi TCVN 2737: 1978. 3.16. Trong nhμ kho, ë chç cã ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i th−êng xuyªn trªn nÒn hoÆc sμn, c¸c cét vμ khu«n cöa ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng va quÖt b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i. 3.17. C¸nh cöa ®i nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ më ra ngoμi hoÆc dïng cöa lïa. Cho phÐp thiÕt kÕ cöa nhá tho¸t ng−êi cã c¸nh më ra ngoμi n»m trong c¸nh cöa ®i dμnh cho «t«. Kh«ng ®−îc dïng cöa dμnh cho xe löa lμm lèi tho¸t ng−êi. 3.18. Cöa ®i dμnh cho xe löa cã kÝch th−íc th«ng thuû: - Víi khæ ®−êng ray 1000mm: 4,0 x 4,lm (réng x cao) - Víi khæ ®−êng ray 1435mm: 4,8 x 5,7mm (réng x cao) - Cöa ®i dμnh cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé lín nhÊt cã kÝch th−íc th«ng thuû: - ChiÒu cao cöa lín h¬n chiÒu cao ph−¬ng tiÖn 0,2m - ChiÒu réng cöa lín h¬n chiÒu réng ph−¬ng tiÖn 0,6m 3.19. ThiÕt kÕ cöa sæ ph¶i tÝnh ®Õn yªu cÇu ®Æt song s¾t phÝa trong hoÆc èp song s¾t phÝa ngoμi cöa sæ ®Ó b¶o vÖ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c song s¾t c¸ch ®Òu 0,15m. 3.20. Khi cã yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp ®−a ®−êng s¾t vμo kho hoÆc gian giao nhËn hμng ho¸. §èi víi lo¹i kho A, B, C vμ F cã m¸i vμ sμn dÔ ch¸y, kh«ng cho phÐp ®−a bÊt k× lo¹i ®Çu m¸y xe löa nμo vμo nhμ kho. 3.21. ThÒm dì hμng cña nhμ kho dμnh cho xe löa hoÆc «t«, ph¶i thiÕt kÕ cã m¸i che. 3.22. ChiÒu dμi thÒm dì hμng cña nhμ kho ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trªn cã sè l−îng vËn chuyÓn h¶ng ho¸ vμ søc chøa nhμ kho. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh cho xe löa cã diÒm m¸i nh« khái t©m ®−êng s¾t 0,5m. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh cho « t«, cã diÒm m¸i nh« khái mÐp ngoμi thÒm l,5m. 3.23. ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho xe löa lÊy b»ng l, lm so víi cèt ®Þnh ray ®−êng s¾t: ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho «t« lÊy b»ng l,2m so víi cèt mÆt ®−êng s¾t ch©n thÒm. Cho phÐp thiÕt kÕ thÒm dì hμng dμnh cho «t« cao 0,2m. 3.24. ChiÒu léng thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè 15M. §é dèc mÆt thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè 15M. §é dèc mÆt b»ng 1% vÒ phÝa mÐp ngoμi thÒm. 3.25. ChiÒu réng cña ®−êng dèc ®Ó cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i, ph¶i lín h¬n chiÒu réng cña ph−¬ng tiÖn lín nhÊt lμ 0,6m. §é dèc ®−êng trong nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n 16%, ®é dèc ®−êng ngoμi nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n l0% . 3.26. §èi víi c¸c nhμ kho nhiÒu tÇng t¹i c¶ng biÓn vμ c¶ng s«ng ph¶i thiÕt kÕ thÒm dì hμng cã d¸ng ban c«ng víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3m ®Æt ë cao ®é mÆt sμn cña c¸c tÇng. 4. CÊp vμ tho¸t n−íc                                                                                 Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  4.1. Khi cã nhu cÇu cÊp tho¸t n−íc cho nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cÊp, tho¸t n−íc hiÖn hμnh. 4.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc vμ chän thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ vμ phï hîp víi TCVN 2622: 1978. Kh«ng dïng n−íc ®Ó ch÷a ch¸y cho nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kÞ n−íc. 4.3. Ph¶i trang bÞ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng cho c¸c gian kho b¶o qu¶n c¸c hμng ho¸: a) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1000m2; hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1500m2. b) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, b¶o qu¶n d−íi tÇng hÇm cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 700m2. c) Hμng ho¸ b»ng len, d¹, l«ng thó kh«ng phô thuéc vμo diÖn tÝch. d) Hμng ho¸ ch¸y®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë gi¸ cã chiÒu cao trªn 5,5m. 5. Th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ 5.1. C¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong nhμ kho nh−: NhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã, ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu céng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸. 5.2. Trong nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ cã to¶ ra c¸c chÊt ®éc víi nång ®é v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn, th«ng giã c¬ khÝ hoÆc th«ng giã hçn hîp. C¸c gian kho ngoμi ®Æc ®iÓm kÓ trªn ph¶i thiÒt kÕ th«ng giã tù nhiªn, b¶o qu¶n béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1. 5.3. Trong c¸c gian kho hoÆc n¬i kiÓm tra ph©n lo¹i hμng to¶ ra chÊt ®éc khi xÕp dì ®ãng gãi hμng ho¸, ngoμi viÖc th«ng giã tù nhiªn, ®¶m b¶o béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1, cßn ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ côc bé, ho¹t ®éng tøc thêi khi xÕp dì ®ãng gãi hμng ho¸. 5.4. Khi yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ cã khèng chÕ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é Èm ®é tinh khiÕt cña kh«ng khÝ trong m«i tr−êng gian kho, nÕu mäi gi¶i ph¸p vÒ kÜ thuËt th«ng giã kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng nghÖ trªn, cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho gian kho ®ã. 6. Cung cÊp ®iÖn, chèng sÐt 6.1. Chän thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn ®iÖn trong nhμ kho ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¸ lÝ cña hμng ho¸ b¶o qu¶n vμ yªu cÇu c«ng nghÖ trong nhμ kho. ThiÕt kÕ ®iÖn chiÕu s¸ng cho nhμ kho ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 6.2. Kh«ng cho phÐp ®Æt d©y trÇn vμ c¸p trÇn dÉn ®iÖn ng¨n qua c¸c gian kho. 6.3. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Æt trong nhμ kho, ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt bÞ ®ãng ng¾t (cÇu dao, ¸ptomat) ®Æt trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. §èi víi lo¹i kho A, B vμ C, c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt bÞ ®ãng ng¾t, ®Æt bªn ngoμi nhμ trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc trªn trô riªng biÖt. 6.4. Trong nhμ kho, t¹i n¬i lμm viÖc cña c«ng nh©n kiÓm tra ph©n lo¹i hμng ho¸ ngoμi chiÕu s¸ng chung, ph¶i thiÕt kÕ ®iÖn chiÓu s¸ng côc bé. 6.5. ThiÕt kÕ m¹ng l−íi thiÕt bÞ chiÓu s¸ng cho gian kho ph¶i phï hîp víi yªu cÇu b¶o qu¶n hμng ho¸ trong gian kho ®ã.                                                                                 Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986  Trong nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, ngoμi chiÕu s¸ng chung cho lèi ®i gi÷a c¸c gi¸ hμng, ph¶i ®Æt ®Ìn trong ca bin cña cÇn trôc xÕp chång vμ ®Ìn pha trªn cÇn trôc xÕp chång ®Ó chiÕu s¸ng côc bé cho c¸c gi¸ hμng. Trong lèi ®i gi÷a c¸c gi¸ hμng, cÇn ®Æt æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn x¸ch tay khi cã yªu cÇu söa ch÷a. 6.6. Trong c¸c gian kho b¶o qu¶n thc phÈm ph¶i dïng ®Ìn ®iÖn ®Æc biÖt cã chôp kÝn b¶o vÖ, lo¹i trõ kh¶ n¨ng m¶nh bãng ®Ìn vì lÉn vμo thùc phÈm. 6.7. Trªn thÒm dì hμng ph¶i ®Æt c¸c æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V, ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn x¸ch tay chiÕu s¸ng trong toa xe löa. 6.8. C¸c gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn l000m2 hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn 1500m2, còng nh− c¸c hμng ho¸ trªn b¶o qu¶n ë tÇng hÇm víi diÖn tÝch tõ l00 ®Õn 700m2 ph¶i trang bÞ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. 6.9. ThiÕt kÕ chèng sÐt ph¶i ®¶m b¶o an toμn cho nh¶ kho, phï hîp víi tiªu chuÈn chèng sÐt hiÖn hμnh. Phô lôc Gi¶i thÝch thuËt ng÷ - L−íi cét: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc ®Þnh vÞ liÒn nhau theo 2 ph−¬ng mÆt b»ng hÖ cét trong nhμ kho t¹o thμnh l−íi cét , vÝ dô l−íi cét 6 x 6 m, 6 x12m. - Kho trong nhμ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong xÝ nghÖp, tõng x−ëng hoÆc ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®−îc bè trÝ thμnh mét hoÆc nhiÒu nhμ s¶n xuÊt nh−ng ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.8 trong tiªu chuÊn nμy. - Hμng kÞ n−íc: Hμng gÆp n−íc bèc ch¸y nh− Barihy®rua BaH2, Canxihy®rua CaH2... hoÆc c¸c mÆt hμng khi gÆp n−íc sÏ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. - CÇn trôc xÕp chèng: Lμ lo¹i cÇn trôc chuyªn dïng, bèc xÕp hμng ho¸ trªn c¸c gi¸ hμng trong nhμ kho.                                                                                 Page 8 
Đồng bộ tài khoản