TCVN 4317 1986

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 4317 1986, Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu-nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế trong phạm vi cả nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 4317 1986

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 TuyÓn tËp Tiªu chuÈn x©y dùng
cña ViÖt Nam

TËp V TIªu chuÈn thiÕt kÕ


Kho tμng, tr¹m

vμ ®−êng èng dÉn x¨ng dÇu
                                                                                Page 1 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 Nhμ kho Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ

Warehouses - Basic principles for design


1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o nhμ kho trong ph¹m vi c¶ n−íc. Tiªu
chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n c¸c lo¹i:
- Nguyªn vËt liÖu rêi: Xi m¨ng, bét vμ thøc ¨n gia sóc, ph©n kho¸ng kh«, ngò
cèc cao su, b«ng, Xenlul«it.
- C¸c s¶n phÈm cã yªu cÇu c«ng nghiÖp b¶o qu¶n ®Æc biÖt: ChÊt næ vμ
chÊt phãng x¹, chÊt ®éc t¸c dông m¹nh, ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt, chÊt dÎo ch¸y
®−îc vμ phim ¶nh, c¸c chÊt khÝ ch¸y vμ kh«ng ch¸y ®−îc chøa trong b×nh cã
¸p lùc lín h¬n 0,7daN/cm2.
Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ kho l¹nh còng nh− nhμ kho t¹m thêi.
Khi thiÕt kÕ nhμ kho, ngoμi c¸c ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo c¸c TCVN
vμ TCN kh¸c cã liªn quan.
Chó thÝch: Khi c¶i t¹o nhμ kho cò cã thÓ gi¶m bít c¸c chØ tiªu nªu trong tiªu chuÈn nμy,
nh−ng ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª
duyÖt.
1.2. Nhμ kho ®−îc chia thμnh c¸c h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y, tuú
thuéc vμo vËt t− s¶n phÈm vμ nguyªn liÖu ®−îc b¶o qu¶n nh− ®· quy ®Þnh trong TCVN 2622:
1978.

Chó thÝch: Tõ ®©y, thuËt ng÷ "h¹ng s¶n xuÊt theo nguy c¬ næ, ch¸y næ vμ ch¸y ®−îc thay b»ng
thuËt ng÷ "lo¹i kho" ; thuËt ng÷ "vËt t−, s¶n ph¶m vμ nguyªn liÖu" ®−îc thay b»ng
thuËt ng÷
"hμng ho¸".
1.3. Cho phÐp thiÕt kÕ nhμ kho ®Ó b¶o qu¶n mét hoÆc mét sè lo¹i hμng ho¸, nh−ng
ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇô c«ng nghÖ vμ tu©n theo TCVN 2622: 1978.
2. Yªu cÇu khu ®Êt x©y dùng
2.1. Nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ®« thÞ ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. Nhμ
kho n»m trong ®iÓm d©n c− n«ng nghiÖp, lμng m¹c, ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong luËn chøng kinh
tÕ kÜ thuËt vμ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
Trong ®iÓm d©n c− cho phÐp bè trÝ c¸c nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng th¶i vμo khÝ quyÓn
c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc kh«ng g©y møc ån vμ c¸c yÕu tè cã h¹i kh¸c v−ît qu¸ møc quy ®Þnh
hiÖn hμnh vÒ vÖ sinh m«i tr−êng; C¸c nhμ kho kh«ng cã yªu cÇu vËn chuyÓn hμng ho¸ b»ng
®−êng s¾t.
2.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho n»m trong ®iÓm d©n c− ph¶i tÝnh ®Õn sù hîp t¸c s¶n xuÊt gi÷a kho
vμ c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp l©n cËn.
2.3. Khi x¸c ®Þnh vÞ nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng nghÖ
b¶o qu¶n hμng ho¸.
2.4. Nhμ vμ c¸c phßng phô trî cña nhμ kho trªn khu ®Êt x©y dùng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn
thiÕt kÕ nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.


                                                                                Page 2 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

3. Gi¶i ph¸p h×nh khèi mÆt b»ng vμ ph¶i ph¸p kÕt cÊu.
3.1. Nhμ kho mét tÇng ph¶i thiÕt kÕ to¸n nhÞp bè trÝ song song, c¸c nhÞp vμ chiÒu cao nh−
nhau. Nhμ kho cã c¸c nhÞp vu«ng gãc víi nhau, còng nh− nhμ kho cã c¸c nhÞp
vμ chiÒu cao nhÞp kh¸c nhau, chØ cho phÐp thiÕt kÕ trong tr−êng hîp ®Æc biÖt.
Kh«ng cho phÐp lμm b−íc nh¶y vÒ ®é cao tõ l,2m trë xuèng gi÷a c¸c nhÞp cïng chiÒu cña c¸c
nhμ kho nhiÒu nhÞp.
3.2. Khi thiÕt kÕ nhμ kho mét tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau:
Nhip 12, 18 vμ 24m, b−íc cét 6 vμ 12m, chiÒu cao lÊy béi sè 0,6M nh−ng kh«ng d−íi 6m
(chiÒu cao tÝnh tõ mÆt nÒn ®Õn phÝa d−íi cña kÕt cÊu chÞu lùc m¸i).
C¸c nhμ kho cã kÕt cÊu t−êng hoÆc trô g¹ch chÞu lùc, chiÒu cao cho phÐp lÊy béi
sè 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 7,2m.
Cho phÐp sö dông nhÞp nhμ kho 6, 9 vμ 15m khi luËn cø kinh tÕ kÜ thuËt x¸c ®¸ng. Tr−êng hîp
nμy, b−íc cét lÊy béi sè 0,3m nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸
6m, chiÒu cao lÊy béi 0,3M nh−ng kh«ng d−íi 3m vμ kh«ng qu¸ 6m.
C¸c nhμ kho mét tÇng cã chiÓu réng nhá h¬n 24m, nªn thiÕt kÕ mét nhÞp.
3.3. Khi thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng, ¸p dông c¸c th«ng sè sau:
NhÞp 6, 9, 12m, b−íc cét 3,9; 4,5; 5,4 vμ 6m, chiÒu cao tÇng lÊy béi sè 0,6M nh−ng
kh«ng d−íi 3,6m (chiÒu cao tÝnh tõ mÆt sμn tÇng nμy ®Õn mÆt sμn tÇng trªn).
Víi nhμ kho hai tÇng cã l−íi cét ®−îc më réng ë tÇng hai, khi ®ã nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng
mét lÊy theo tiªu chuÈn nhμ kho nhiÒu tÇng, cßn nhÞp, b−íc cét, chiÒu cao tÇng hai lÊy theo tiªu
chuÈn nhμ kho mét tÇng.
3.4. Trªn khu ®Êt chËt hÑp hoÆc ®Þa h×nh ®Æc biÖt, ph¶i thiÕt kÕ nhμ kho nhiÒu tÇng
hoÆc nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ
kÜ thuËt t¹i khu vùc x©y dùng.
3.5. Sè tÇng cho phÐp cña nhμ kho (trõ nhμ kho cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m) bËc chÞu löa vμ
diÖn tÝch sμn cho phÐp lín nhÊt n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét tÇng, ph¶i ¸p
dông theo b¶ng 1.
DiÖn tÝch nÒn n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y t¹i tÇng mét cña nhμ kho nhiÒu
tÇng, ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña nhμ kho mét tÇng mét ph¶i thiÕt kÕ cã giíi h¹n chÞu löa
2,5 giê vμ kh«ng cã lç th«ng trÇn.
§èi víi nhμ kho cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, diÖn tÝch quy ®Þnh ®· ghi trong b¶ng 1
®−îc phÐp t¨ng lªn 100%.


B¶ng 1


DiÖn tÝch sμn nhμ cho phÐp gi÷a nh÷ng
Lo¹i kho Sè tÇng nhμ BËc chÞu löa bøc t−êng ng¨n ch¸y cña mét
cho phÐp cña nhμ kho tÇng (m2)
NhiÒu tÇng
Mét tÇng Hai tÇng
A 1 II 5.200 - -
B 3 II 7.800 5.200 3.500                                                                                Page 3 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

C 6 II III IV 10.500 7.200 5.200
3 V 3.500 2.500 2.200
2 2.200 1.200
1 1.200

E Kh«ng h¹n chÕ II III IV V Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n
3 5.200 3.500 chÕ
2 3.500 2.200 3.000
2 2.200 1.200 -
-

F 6 Xem chó thÝch Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n
chÕ


Chó thÝch: Nh÷ng cÊu kiÖn x©y dùng chñ yÕu cña nhμ kho lo¹i F (t−êng chÞn, /ùc, t−êng buång
thang, cét, tÊm sμn, tÊm m¸i vμ c¸c cÊu kiÒn chÞu lùc kh¸c cña sμn gi÷a c¸c tÇng, sμn hÇm m¸i,
t−êng chÞu lùc bªn trong vμ v¸ch ng¨n) ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y.
3.6. Nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao cña gi¸ tõ 5,5m trë lªn, ph¶i thiÕt kÕ bËc chÞu löa
II, cã cöa trêi vμ èng th¶i khãi trªn m¸i, diÖn tÝch nhμ kho nμy kh«ng h¹n chÕ víi
®iÒu kiÖn:
a) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kh«ng ch¸y
b) Nhμ kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc cã trang bÞ ë
c¸c h¹ng gi¸ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng.

3.7. ThiÕt kÕ nhμ kho ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi theo TCVN 2622: 1978 quy
®Þnh cho nhμ s¶n xuÊt. cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
3.8. Kho chøa thμnh phÈm cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cho phÐp bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt,
nh−ng ph¶i ®Æt gi¸p t−êng biªn vμ c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ
tÊm trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 2, 3 giê.
C¸c kho kh¸c bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng
ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, ph¶i c¸ch ly khái c¸c gian l©n cËn b»ng v¸ch ng¨n, tÊm sμn vμ tÊm
trÇn cã giíi h¹n chÞu löa 0,75 giê. Khi nhu cÇu s¶n xuÊt ®ßÞ hái ph¶i cã mét khèi l−îng hμng
ho¸ nhÊt ®Þnh nh− trªn ®Ó ®¶m cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng liªn tôc, cho phÐp ®Ó trùc
tiÕp hμng ho¸ ®ã trong gian s¶n xuÊt.
Khi bè trÝ kho trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i lÊy nhãm ch¸y vμ giíi h¹n chÞu löa cña m¸i kho theo
bËc chÞu löa cña nhμ s¶n xuÊt, phï hîp víi quy ®Þnh ®· ghi trong TCVN
2622: 1978.

Chó thÝch: DiÖn tÝch sμn kho bè trÝ trong nhμ s¶n xuÊt, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch cho phÐp
n»m gi÷a nh÷ng bøc t−êng ng¨n ch¸y cña moi tÇng ®· quy ®Þnh ë diÒu 3.5.
3.9. Theo yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp bè trÝ trùc tiÕp trong nhμ kho c¸c bé phËn:
nhËp hμng, xuÊt hμng, ph©n lo¹i hμng vμ n¬i lμm viÖc cña thñ kho .
N¬i lμm viÖc cña thñ kho vμ c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n phôc vô, ph¶i ng¨n thμnh phßng riªng
víi chiÒu cao v¸ch ng¨n 1,8m ngoμi viÖc lμm v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu
®Þa ph−¬ng, cho phÐp lμm v¸ch ng¨n b»ng kÝnh.
3.10. ChØ chophÐp thiÕt kÕ tÇng hÇm ®Ó b¶o qu¶n hμng ho¸ khi cã ®iÒu kiÖn kÜ thuËt b¾t buéc.

                                                                                Page 4 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

§èi víi hμng ho¸ ch¸y ®−îc, vμ hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë tÇng
hÇm, ph¶i ®−îc ng¨n chia thμnh tõng gian hμng riªng biÖt b»ng c¸c bøc t−êng hoÆc
v¸ch ng¨n kh«ng ch¸y. DiÖn tÝch mçi gian b»ng hoÆc nhá h¬n 3000m2 vμ chiÒu réng mçi
gian hμng hoÆc nhá h¬n 30m.
Ph¶i bè trÝ c¸c cóa sæ tho¸t khãi cho c¸c gian hμng tÇng hÇm. ChiÒu réng cöa sæ kh«ng nhá
h¬n 0,75m; chiÒu cao cöa sæ kh«ng nhá h¬n 1,2m. Tæng diÖn tÝch cöa
sæ kh«ng nhá h¬n 0,2% diÖn tÝch nÒn cña gian hμng. Khi diÖn tÝch gian hμng lín h¬n 1000m2
ph¶i cã Ýt nhÊt hai cöa sæ.
§Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tho¸t ng−êi, hμnh lang tÇng hÇm ph¶i thiÕt kÕ víi chiÒu réng kh«ng nhá
h¬n 2m. Bè trÝ lèi tho¸t trùc tiÕp tõ hai ®Çu hμnh lang ra ngoμi hoÆc qua buång cÇu thang.
T−êng, v¸ch ng¨n cña kho vμ hμnh lang ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y, cã giíi h¹n chÞu
löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. Cöa ®i ph¶i lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y, cá giíi h¹n
chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,6 giê.

Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c lo¹i kho A, B vμ F ë tÇng hÇm.

3.11. §èi víi lo¹i kho C vμ E, t−êng chÞu lùc vμ t−êng bao che ®−îc x©y dùng b»ng g¹ch
®¸ thiªn nhiªn vμ c¸c vËt liÖu ®Þa ph−¬ng kh¸c. Khi cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, cho phÐp
sö dông c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp hoÆc c¸c tÊm phibr« xi m¨ng vμ tÊm t«n mui lμm t−êng bao
che.
C¸c lo¹i kho mét tÇng, nªn lμm cét b»ng bªt«ng cèt thÐp, h¹n chÕ dïng cét thÐp.
Cho phÐp dïng c¸c gi¸ b¶o qu¶n hμng ho¸ b»ng thÐp lμm b»ng kÕt cÊu chÞu lùc. Nªn sö dông
cÊu kiÖn ®iÓn h×nh lμm m¸i vμ t−êng bao che.

3.12. Nhμ kho cã bËc chÞu löa II cho phÐp sö dông:
a) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho c¸c lo¹i nhμ kho mét tÇng (kÓ c¶ nhμ
kho dïng gi¸ lμm kÕt cÊu chÞu lùc)

b) KÕt cÊu thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ F

c) KÕt cÊu thÐp cho nhμ kho nhiÒu tÇng lo¹i B vμ C, víi ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c cét
vμ sμn ë c¸c tÇng (trõ m¸i) ®−îc b¶o vÖ b»ng c¸c líp vËt liÖu chèng ch¸y hoÆc s¬n chèng ch¸y
cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. NÕu kÜ thuËt b¶o qu¶n hμng ho¸ cho phÐp trang
bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng, ®−îc bá qua c¸c ®iÒu
kiÖn trªn.

3.13. §èi víi lo¹i kho A, B vμ F ph¶i bao che b»ng vËt liÖu nhÑ th¸o l¾p ®−îc.
DiÖn tÝch vËt liÖu nhÑ dïng ®Ó bao che ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Khi kh«ng cã
sè liÖu tÝnh to¸n cho phÐp x¸c ®Þnh theo khèi tÝch nhμ kho: .

a) Cø lm3 kho lo¹i A vμ F, Ýt nhÊt cã 0,05m2 vËt liÖu bao che nhÑ. b) Cø lm3 kho lo¹i B, Ýt
nhÊt cã 0,03m2 VËt liÖu bao che nhÑ.
Chó thÝch:
1) VËt liÖu bao che cã träng l−îng nhá h¬n hoÆc bμng 12daN/cm2 lμ vËt liÖu nhÑ.

2) Khèi tÝch nhμ kho tÝnh theo kÝch th−íc th«ng thuû
3.14. Trong nhμ kho b¶o qu¶n thïc phÈm, ph¶i dïng vËt liÖu bao che cã mèi liªn kÕt kÝn
khÝt vμ kh«ng bÞ c¸c lo¹i gËm nhÊm ph¸ ho¹i. CÊu t¹o cöa khi ®ãng ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt C¸c

                                                                                Page 5 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

lç th«ng tho¸ng cña nhμ kho ph¶i bÞt líi thÐp víi kÝch th−íc m¾t l−íi nhá h¬n hoÆc b»ng 12 x
12mm. Trong thiÕt kÕ, cÇn h−íng dÉn c¸ch chÌn kÝn c¸c
tiÕp ®iÓm gi÷a thμnh èng víi t−êng hoÆc sμn (nÕu cã ®−êng èng xuyªn t−êng hoÆc
sμn).
3.15. KÕt cÊu vμ vËt liÖu cña nÒn hoÆc sμn (kÓ c¶ líp l¸ng) nhμ kho ph¶i tÝnh to¸n ®Ó chÞu
®−îc t¶i träng cña hμng ho¸ xÕp trong kho vμ t¸c ®éng c¬ häc cña c¸c ph−¬ng tiÖn
vËn chuyÓn bèc xÕp hμng ho¸, phï hîp víi TCVN 2737: 1978.
3.16. Trong nhμ kho, ë chç cã ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i th−êng xuyªn trªn nÒn hoÆc sμn,
c¸c cét vμ khu«n cöa ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng va quÖt b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i.
3.17. C¸nh cöa ®i nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ më ra ngoμi hoÆc dïng cöa lïa. Cho phÐp thiÕt
kÕ cöa nhá tho¸t ng−êi cã c¸nh më ra ngoμi n»m trong c¸nh cöa ®i dμnh cho «t«.
Kh«ng ®−îc dïng cöa dμnh cho xe löa lμm lèi tho¸t ng−êi.
3.18. Cöa ®i dμnh cho xe löa cã kÝch th−íc th«ng thuû:

- Víi khæ ®−êng ray 1000mm: 4,0 x 4,lm (réng x cao)
- Víi khæ ®−êng ray 1435mm: 4,8 x 5,7mm (réng x cao)
- Cöa ®i dμnh cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé lín nhÊt cã kÝch th−íc th«ng thuû:
- ChiÒu cao cöa lín h¬n chiÒu cao ph−¬ng tiÖn 0,2m
- ChiÒu réng cöa lín h¬n chiÒu réng ph−¬ng tiÖn 0,6m
3.19. ThiÕt kÕ cöa sæ ph¶i tÝnh ®Õn yªu cÇu ®Æt song s¾t phÝa trong hoÆc èp song s¾t phÝa
ngoμi cöa sæ ®Ó b¶o vÖ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c song s¾t c¸ch ®Òu 0,15m.
3.20. Khi cã yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp ®−a ®−êng s¾t vμo kho hoÆc gian giao nhËn hμng
ho¸. §èi víi lo¹i kho A, B, C vμ F cã m¸i vμ sμn dÔ ch¸y, kh«ng cho phÐp
®−a bÊt k× lo¹i ®Çu m¸y xe löa nμo vμo nhμ kho.
3.21. ThÒm dì hμng cña nhμ kho dμnh cho xe löa hoÆc «t«, ph¶i thiÕt kÕ cã m¸i che.
3.22. ChiÒu dμi thÒm dì hμng cña nhμ kho ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trªn cã sè l−îng vËn
chuyÓn h¶ng ho¸ vμ søc chøa nhμ kho. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh cho xe löa cã diÒm
m¸i nh« khái t©m ®−êng s¾t 0,5m. M¸i che cña thÒm dì hμng dμnh
cho « t«, cã diÒm m¸i nh« khái mÐp ngoμi thÒm l,5m.
3.23. ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho xe löa lÊy b»ng l, lm so víi cèt ®Þnh ray ®−êng s¾t:
ChiÒu cao thÒm dì hμng dμnh cho «t« lÊy b»ng l,2m so víi cèt mÆt ®−êng s¾t ch©n thÒm.
Cho phÐp thiÕt kÕ thÒm dì hμng dμnh cho «t« cao 0,2m.
3.24. ChiÒu léng thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè
15M. §é dèc mÆt thÒm dì hμng ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ b»ng béi sè 15M.
§é dèc mÆt b»ng 1% vÒ phÝa mÐp ngoμi thÒm.
3.25. ChiÒu réng cña ®−êng dèc ®Ó cho ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®i l¹i, ph¶i lín h¬n chiÒu réng
cña ph−¬ng tiÖn lín nhÊt lμ 0,6m. §é dèc ®−êng trong nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n 16%, ®é
dèc ®−êng ngoμi nhμ kho lÊy kh«ng lín h¬n l0% .
3.26. §èi víi c¸c nhμ kho nhiÒu tÇng t¹i c¶ng biÓn vμ c¶ng s«ng ph¶i thiÕt kÕ thÒm dì hμng
cã d¸ng ban c«ng víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3m ®Æt ë cao ®é mÆt sμn cña c¸c tÇng.

4. CÊp vμ tho¸t n−íc
                                                                                Page 6 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

4.1. Khi cã nhu cÇu cÊp tho¸t n−íc cho nhμ kho ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc
phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cÊp, tho¸t n−íc hiÖn hμnh.
4.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc vμ chän thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng
nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ vμ phï hîp víi TCVN 2622: 1978. Kh«ng dïng n−íc ®Ó ch÷a
ch¸y cho nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ kÞ n−íc.
4.3. Ph¶i trang bÞ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng cho c¸c gian kho b¶o qu¶n c¸c hμng ho¸:
a) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1000m2; hμng ho¸ trong
bao b× ch¸y ®−îc cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 1500m2.
b) Hμng ho¸ ch¸y ®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc, b¶o qu¶n d−íi tÇng
hÇm cã diÖn tÝch b¶o qu¶n b»ng hoÆc lín h¬n 700m2.
c) Hμng ho¸ b»ng len, d¹, l«ng thó kh«ng phô thuéc vμo diÖn tÝch.
d) Hμng ho¸ ch¸y®−îc hoÆc hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc b¶o qu¶n ë gi¸ cã chiÒu cao
trªn 5,5m.

5. Th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ
5.1. C¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong nhμ kho nh−: NhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã, ph¶i
®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu céng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸.
5.2. Trong nhμ kho hoÆc gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ cã to¶ ra c¸c chÊt ®éc víi nång
®é v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn, th«ng giã c¬ khÝ hoÆc th«ng
giã hçn hîp. C¸c gian kho ngoμi ®Æc ®iÓm kÓ trªn ph¶i thiÒt kÕ th«ng giã tù nhiªn, b¶o qu¶n
béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1.
5.3. Trong c¸c gian kho hoÆc n¬i kiÓm tra ph©n lo¹i hμng to¶ ra chÊt ®éc khi xÕp dì
®ãng gãi hμng ho¸, ngoμi viÖc th«ng giã tù nhiªn, ®¶m b¶o béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 1,
cßn ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ côc bé, ho¹t ®éng tøc thêi khi xÕp
dì ®ãng gãi hμng ho¸.
5.4. Khi yªu cÇu c«ng nghÖ b¶o qu¶n hμng ho¸ cã khèng chÕ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é
Èm ®é tinh khiÕt cña kh«ng khÝ trong m«i tr−êng gian kho, nÕu mäi gi¶i ph¸p vÒ
kÜ thuËt th«ng giã kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng nghÖ trªn, cho phÐp thiÕt kÕ
hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho gian kho ®ã.

6. Cung cÊp ®iÖn, chèng sÐt
6.1. Chän thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn ®iÖn trong nhμ kho ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¸ lÝ cña
hμng ho¸ b¶o qu¶n vμ yªu cÇu c«ng nghÖ trong nhμ kho. ThiÕt kÕ ®iÖn chiÕu s¸ng cho nhμ kho
ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan.
6.2. Kh«ng cho phÐp ®Æt d©y trÇn vμ c¸p trÇn dÉn ®iÖn ng¨n qua c¸c gian kho.
6.3. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ®Æt trong nhμ kho, ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt
bÞ ®ãng ng¾t (cÇu dao, ¸ptomat) ®Æt trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.

§èi víi lo¹i kho A, B vμ C, c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn ph¶i ®−îc khèng chÕ chung b»ng thiÕt bÞ
®ãng ng¾t, ®Æt bªn ngoμi nhμ trªn mÆt t−êng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc trªn trô
riªng biÖt.
6.4. Trong nhμ kho, t¹i n¬i lμm viÖc cña c«ng nh©n kiÓm tra ph©n lo¹i hμng ho¸ ngoμi
chiÕu s¸ng chung, ph¶i thiÕt kÕ ®iÖn chiÓu s¸ng côc bé.
6.5. ThiÕt kÕ m¹ng l−íi thiÕt bÞ chiÓu s¸ng cho gian kho ph¶i phï hîp víi yªu cÇu b¶o qu¶n
hμng ho¸ trong gian kho ®ã.                                                                                Page 7 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4317 : 1986 

Trong nhμ kho mét tÇng cã chiÒu cao gi¸ trªn 5,5m, ngoμi chiÕu s¸ng chung cho
lèi ®i gi÷a c¸c gi¸ hμng, ph¶i ®Æt ®Ìn trong ca bin cña cÇn trôc xÕp chång vμ ®Ìn pha trªn cÇn
trôc xÕp chång ®Ó chiÕu s¸ng côc bé cho c¸c gi¸ hμng. Trong lèi ®i
gi÷a c¸c gi¸ hμng, cÇn ®Æt æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn x¸ch tay
khi cã yªu cÇu söa ch÷a.
6.6. Trong c¸c gian kho b¶o qu¶n thc phÈm ph¶i dïng ®Ìn ®iÖn ®Æc biÖt cã chôp kÝn b¶o
vÖ, lo¹i trõ kh¶ n¨ng m¶nh bãng ®Ìn vì lÉn vμo thùc phÈm.
6.7. Trªn thÒm dì hμng ph¶i ®Æt c¸c æ c¾m cã ®iÖn ¸p ®Õn 36V, ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c
®Ìn x¸ch tay chiÕu s¸ng trong toa xe löa.
6.8. C¸c gian kho b¶o qu¶n hμng ho¸ ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn l000m2 hoÆc
hμng ho¸ trong bao b× ch¸y ®−îc víi diÖn tÝch tõ 100 ®Õn 1500m2, còng nh− c¸c hμng ho¸
trªn b¶o qu¶n ë tÇng hÇm víi diÖn tÝch tõ l00 ®Õn 700m2 ph¶i trang bÞ hÖ thèng b¸o ch¸y tù
®éng.
6.9. ThiÕt kÕ chèng sÐt ph¶i ®¶m b¶o an toμn cho nh¶ kho, phï hîp víi tiªu
chuÈn chèng sÐt hiÖn hμnh.


Phô lôc

Gi¶i thÝch thuËt ng÷
- L−íi cét: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc ®Þnh vÞ liÒn nhau theo 2 ph−¬ng mÆt b»ng
hÖ cét trong nhμ kho t¹o thμnh l−íi cét , vÝ dô l−íi cét 6 x 6 m, 6 x12m.
- Kho trong nhμ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
Trong xÝ nghÖp, tõng x−ëng hoÆc ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®−îc bè trÝ thμnh mét hoÆc
nhiÒu nhμ s¶n xuÊt nh−ng ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.8 trong tiªu chuÊn nμy.
- Hμng kÞ n−íc: Hμng gÆp n−íc bèc ch¸y nh− Barihy®rua BaH2, Canxihy®rua
CaH2... hoÆc c¸c mÆt hμng khi gÆp n−íc sÏ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông.
- CÇn trôc xÕp chèng: Lμ lo¹i cÇn trôc chuyªn dïng, bèc xÕp hμng ho¸ trªn c¸c
gi¸ hμng trong nhμ kho.
                                                                                Page 8 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản