TCVN 4344 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
38
download

TCVN 4344 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4344 1986, Đất sét để sản xuất gạch ngói nung- lấy mẫu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4344 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4344 : 1986 Nhãm H §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung LÊy mÉu Clay for production of burnt tiles and bricks Sampling 1 LÊy mÉu ban ®Çu 1.1. ë n¬i khai th¸c mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy trªn mçi « t«, mçi ben m¸y g¹t hay trªn mçi thuyÒn, xμ lan vμ Ýt nhÊt ë ba vÞ trÝ, ®Çu, gi÷a vμ cuèi cña thiÕt bÞ vËn chuyÓn lóc bèc lªn hoÆc dë xuèng. 1.2. ë c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy ë kho hoÆc ®−îc g¹t theo chu k× tõng giê trªn b¨ng t¶i ®−a ®Êt vμo s¶n xuÊt. Trong kho mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy tõ nh÷ng ®èng ®Êt kh«ng qu¸ 100m3, ë m−êi ®iÓm kh¸c nhau (trªn bÒ mÆt, d−íi ch©n vμ ë gi÷a ®èng) sao cho mÉu lÊy ra ®¹i diÖn cho c¶ ®èng ®Êt. 1.3. T¹i c¸c lç khoan th¨m dß ®Þa chÊt, mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh riªng, nh−ng Ýt nhÊt øng víi mçi tÇng ®Êt ph¶i lÊy mét mÉu ban ®Çu. 2 C¸c mÉu ban ®Çu ®· lÊy ra theo 1.1, 1.2, hoÆc 1.3 ®−îc gép l¹i, trén kÜ vμ rót gän theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Ó ®−îc mÉu trung b×nh. Mçi mÉu trung b×nh ®−îc lÊy ra nh− thÕ tõ Ýt nhÊt m−êi mÉu ban ®Çu. Khèi l−îng mÉu trung b×nh ®Ó thö mçi chØ tiªu kh«ng nhá h¬n bèn lÇn khèi l−îng mét mÉu cÇn thiÕt quy ®Þnh ë b¶ng sau: Tª Èm t¹o h×nh §é hØ tiª Khèi l 500 ét É ( ) §é nh¹y khi sÊy 100 §é co 200 §é bÒn kÐo 300 §é hót n−íc sau khi nung 200 §é bÒn nÐn 300 §é dÎo 200 Thμnh phÇn cì h¹t 500 Ph©n tÝch ho¸ häc 100 3 MÉu trung b×nh ®−a vÒ phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®−îc ®ùng trong c¸c bao kÝn, ngoμi cã nh·n ghi râ KÝ hiÖu mÉu; Tªn mÉu, khèi l−îng mÉu; Sè hiÖu lç khoan (nÕu cã); VÞ trÝ lÊy mÉu; Tªn ng−êi lÊy mÉu; Ngμy lÊy mÉu.   Page 1 
Đồng bộ tài khoản