TCVN 4346 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
29
download

TCVN 4346 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4346 1986, Đất sét để sản xuất gạch ngói nung- phương pháp phân tích hóa học- qui định chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4346 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4346 : 1986  Nhãm H §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung -Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc- Quy ®Þnh chung Clay for production of burnt tiles and bricks - Method of chemical analysis - General requirements. 1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i ®Êt sÐt dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung vμ quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung cho c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau: Hμm l−îng Silic ®ioxyt (SiO2). Hμm l−îng nh«m oxyt (Al2O3). Hμm l−îng s¾t oxit (Fe2O3). Hμm l−îng canxi oxyt (CaO). Hμm l−îng magiª oxyt (MgO). Hμm l−îng ion sunfat hoμ tan (SO4). Tiªu chuÈn nμy khuyÕn khÝch ¸p dông khi ph©n tÝch cao lanh, ®Êt sÐt lμm nguyªn liÖu s¶n xuÊt gèm sø vμ vËt liÖu chÞu löa. 2. MÉu dïng ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc ®−îc lÊy theo TCVN 4344: 1986. 3. C¸c ho¸ chÊt sö dông cã ®é tinh khiÕt kh«ng thÊp h¬n TKPT theo TCVN 1058: 1978. N−íc dïng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch lμ n−íc cÊt theo TCVN 2117: 1977. 4. CÇn ph©n tÝch dïng trong mäi phÐp thö cã ®é chÝnh x¸c kh«ng lín h¬n 0,0002g. 5. Gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu cña ho¸ chÊt, vÝ dô: C¸c kÝ hiÖu (l + l), ( l + 2)... chØ tØ lÖ dung dÞch pha lo·ng, sè thø nhÊt chi thÓ tÝch dung dÞch ho¸ chÊt ®Ëm ®Æc cÇn lÊy sè thø hai chØ phÇn thÓ tÝch n−íc cÊt thªm vμo. Dung dÞch nång ®é phÇn tr¨m (% ) chØ l−îng gam chÊt tan cã trong 100g dung dÞch. 6. §é chuÈn cña dung dÞch chuÈn lμ trung b×nh céng cña ba kÕt qu¶ x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch tiÕn hμnh song song. 7. Mçi chØ tiªu ph©n tÝch ®−îc tiÕn hμnh song song trªn hai l−îng c©n mÉu thö vμ mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu chØnh kÕt qu¶. 8. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp nÕu v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ph¶i ph©n tÝch l¹i. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña hai kÕt qu¶ ph©n tÝch song song.                                                                             Page 1 
Đồng bộ tài khoản