TCVN 4350 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
27
download

TCVN 4350 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4350 1986. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng canxi oxyt. Tách canxi và magiê khỏi sắt, nhôm, titan, bằng amon hyđrôxyt chuẩn độ lượng canxi bằng dung dịch tiêu chuẩn EDTA ở pH lớn hơn 12 với chỉ thị là fluorexon, ở điểm tương đương dung dịch mất màu xanh huỳnh quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4350 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4350 : 1986 §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng canxi oxyt Clay for production of burnt tiles and bricks - Method for determination of calcium oxide content 1. Quy ®Þnh chung Theo TCVN 4346 : 1968. 2. Ph|¬ng ph¸p thö 2.1. Nguyªn t¾c T¸ch canxi vµ magiª khái s¾t, nh«m, titan, b»ng amon hy®r«xyt chuÈn ®é l|îng canxi b»ng dung dÞch tiªu chuÈn EDTA ë pH lín h¬n 12 víi chØ thÞ lµ fluorexon, ë ®iÓm t|¬ng ®|¬ng dung dÞch mÊt mµu xanh huúnh quang. 2.2. Ho¸ chÊt Dung dÞch amon hy®r«xyt 25%; Dung dÞch kali hydr«xyt 25%; Dung dÞch kali xyanua 5%; Dung dÞch amon nitrat 2%; Dung dÞch b¹c nitrat 0,5%; Amon clorua tinh thÓ; Hçn hîp chØ thÞ fluorexon l% : nghiÒn mÞn vµ trén ®Òu 0,lg fluorexon víi l0g kali florua; b¶o qu¶n trong lä thuû tinh mµu; Dung dÞch chuÈn EDTA 0,0lM. 2.3. TiÕn hµnh thö 2.3.1. LÊy 50ml dung dÞch A (môc 2.4.2 TCVN 4347 : 1986) vµ cèc thuû tinh, thªm vµo cèc 2g amon clorua vµ ®un dung dÞch ®Õn 70 - 800, nhá tõ tõ dung dÞch amon hy®roxyt 25% vµ khuÊy ®Òu dung dÞch ®Õn xuÊt hiÖn kÕt tña hy®r«xyt, cho d| mét giät amon hy®roxyt n÷a. §un nãng dung dÞch ë 70 - 800C trong 30 - 40 phót ®Ó dung dÞch kÕt tña vµ lo¹i bít amon hy®r«xyt d|. Läc dung dÞch khi cßn nãng qua giÊy läc vµo b×nh ®Þnh møc 250ml, dïng dng dÞch amon nitrat 2% nãng (70 - 800C) röa kÕt tña vµ giÊy läc ®Õn hÕt ion clo (thö b»ng dung dÞch b¹c nitrat 0,5% ) dÓ nguéi dung dÞch, ®Þnh møc, l¾c ®Òu. Dung dÞch nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh canxi vµ magiª (dung dÞch B). 2.3.2. LÊy l00ml dung dÞch B vµ cèc, thªm vµo cèc 20ml dung dÞch kali hy®r«xyt 25%, 2ml ®ung dÞch kali xyanua 5% vµ mét Ýt hçn hîp chØ thÞ fluorexon l%, khuÊy ®Òu dung dÞch. §Æt cèc chøa dung dÞch trªn nÒn ®en, dïng dung dÞch chuÈn EDTA 0,01M chuÈn ®é ®Õn khi dung dÞch mÊt hoµn toµn mµu xanh huúnh quang. 2.4. TÝnh kÕt qu¶ 2.4.1. Hµm l|îng canxi oxyt (X4), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc 0,00056.V1 .100 X4  m
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4350 : 1986 Trong ®ã: V1 - ThÓ tÝch dung dÞch chuÈn EDTA 0,0lM tiªu thô khi chuÈn ®é l|îng canxi, tÝnh b»ng ml; 0,00056 - Khèi l|îng canxi oxyt t|¬ng øng víi l ml dung dÞch EDTA 0,01M, tÝnh b»ng g/ml; m - L|îng mÉu thö lÊy ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng canxi oxyt, tÝnh b»ng g. 2.4.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,20% (tuyÖt ®èi).
Đồng bộ tài khoản