TCVN 4351 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
22
download

TCVN 4351 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4351 1986. Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxyt. Chuẩn độ lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch chuẩn EDTA 0,01 M ở pH khoảng l0 theo chỉ thị eriôcrôm T đen (ETOO). Xác định hàm lượng magiê ôxyt theo hiệu số thể tích dung dịch EDTA 0,01 M tiêu thụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4351 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4351 : 1986 Nhãm H §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng magiª oxyt Clay for production of burnt tiles and bricks - Methods for determination of magnesium oxide content 1. Quy ®Þnh chung Theo TCVN 4346: 1986. 2. Ph|¬ng ph¸p thö 2.1. Nguyªn t¾c ChuÈn ®é l|îng canxi vµ magiª trong mÉu b»ng dung dÞch chuÈn EDTA 0,01 M ë pH kho¶ng l0 theo chØ thÞ eri«cr«m T ®en (ETOO). X¸c ®Þnh hµm l|îng magiª «xyt theo hiÖu sè thÓ tÝch dung dÞch EDTA 0,01 M tiªu thô. 2.2. Ho¸ chÊt Dung dÞch kali xyanua 5%; Dung dÞch ®Öm pH = l0 hoµ tan 54g am«n clorua vµo 650ml n|íc, thªm tiÕp 350ml amon hy®roxyt 25% khuÊy ®Òu ; Hçn hîp chØ thÞ eriocr«m T ®en (ETOO) l% nghiÒn mÞn vµ trén ®Òu 0,lg eriocr«m T ®en víi l0g kali clorua. B¶o qu¶n trong lä thuû tinh mµu ; Dung dÞch chuÈn EDTA 0,01M. 2.3. TiÕn hµnh thö LÊy l00ml dung dÞch B (môc 2.3.l TCVN 4350: 1986) vµo cèc, thªm tiÕp 15ml dung dÞch ®Öm pH l0,2ml dung dÞch kali xyanua 5% vµ mét Ýt chØ thÞ eriocr«m T ®en 1% khuÊy ®Òu. ChuÈn ®é tæng l|îng canxi vµ magiª trong dung dÞch b»ng dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,0lM, kÕt thóc chuÈn ®é khi mµu dung dÞch chuyÓn tõ ®á (r|î| nho) sang xanh n|íc biÓn. 2.4. TÝnh kÕt qu¶ 2.4.1. Hµm l|îng magiª oxyt (X5) tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: 0,0004. V2  V1
  2. .100 X5 m Trong ®ã: V1 - ThÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,0lM tiªu thô khi chuÈn ®é l|îng canxi (môc 2.3.2 TCVN 4350: 1986), tÝnh b»ng ml; V2- ThÓ tÝch dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,01M tiªu thô khi chuÈn ®é tæng l|îng canxi vµ magiª, tÝnh b»ng ml; 0,0004 – Khèi l|îng magiª oxyt t|¬ng øng víi 1 ml dung dÞch EDTA 0,01M tÝnh b»ng g/ml.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4351 : 1986 m- L|îng mÉu thö lÊy ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng magiª oxyt, tÝnh b»ng g. 2.4.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,01% (tuyÖt ®èi) .
Đồng bộ tài khoản