TCVN 4394 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
80
lượt xem
47
download

TCVN 4394 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4394 1986, Kiểm tra không phá hủy- phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim Rơnhen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4394 1986

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  KiÓm tra kh«ng ph¸ huû Ph©n lo¹i vμ ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt mèi hμn b»ng ph−¬ng ph¸p phim r¬nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c mèi hμn thÐp vμ c¸c mèi hμn kim lo¹i nhÑ, kh«ng ¸p dông cho c¸c mèi hμn cã bÒ mÆt trßn vμ ®èi víi c¸c mèi hμn máng d−íi 3mm. 1. Ph©n lo¹i khuyÕt tËt C¸c khuyÕt tËt cña mèi hμn biÓu hiÖn trªn phim r¬nghen b»ng c¸c vÕt ®en, riªng xi vonfram biÓu hiÖn b»ng c¸c vÕt tr¾ng. C¸c vÕt ®en kh«ng phim lμ c¬ së ®Ó ph©n biÖt ®é lín, h×nh d¹ng vμ vÞ trÝ cña khuyÕt tËt. C¸c lo¹i khuyÕt tËt cña mèi hμn ®−îc ph©n lo¹i vμ kÝ hiÖu trong b¶ng 1. Ph©n lo¹i vμ kÝ hiÖu khuyÕt tËt cña mèi Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  hμn. Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  2. KÝ hiÖu a) ChiÒu dμi lín nhÊt cña khuyÕt tËt; b) ChiÒu réng lín nhÊt cña khuyÕt tËt; c) Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khuyÕt tËt cïng lo¹i; h) ChiÒu s©u cña khuyÕt tËt; l) ChiÒu dμi cña khuyÕt tËt; s) ChiÒu dμy cña chi tiÕt (chiÒu dμy t«n); x) §é lín khuyÕt tËt. 3. §é lín khuyÕt tËt 3.1. §é lín khuyÕt tËt X Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  X¸c ®Þnh ®é lín khuyÕt tËt ®Ó chän cÊp ®é lín khuyÕt tËt. Th«ng th−êng ®é lín khuyÕt tËt X lμ chiÒu réng khuyÕt tËt b ®o ®−îc trªn phim. Riªng ®èi víi c¸c khuyÕt tËt ch©n mèi hμn th× ®é lín khuyÕt tËt X ®óng b»ng chiÒu s©u cña khuyÕt tËt. §¸nh gi¸ chiÒu s©u h b»ng ®é ®en cña khuyÕt tËt biÓu hiÖn trªn phim, hoÆc b»ng c¸c mÉu chuÈn chuyªn dïng. Khi chiÒu s©u h lín h¬n ®é lín X khi ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mèi hμn t¨ng cÊp ®é lín khuyÕt tËt lªn mét cÊp. 3.2. CÊp/®é lín khuyÕt tËt Tõ tØ lÖ phÇn tr¨m gi÷a ®é lín khuyÕt tËt víi chiÒu dμy cña t«n x¸c ®Þnh ®−îc cÊp ®é lín khuyÕt tËt. Ph©n thμnh 4 cÊp ®é lín, tøc cÊp 1 ®Õn cÊp 4. ChiÒu dμy t«n 3 < S 10mm : X¸c ®Þnh cÊp ®é lín theo h×nh 2; ChiÒu dμy t«n S > l0mm : X¸c ®Þnh cÊp ®é lín theo h×nh 1 hoÆc b¶ng 2; §èi víi c¸c mèi hμn cã chiÒu dμy t«n kh¸c nhau th× S lμ chiÒu dμy cña tÊm t«n máng nhÊt. 3.3. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 3.3.1. NÕu cã nhiÒu rç khÝ trßn cã ®é lín kh¸c nhau th× ®é lín trung b×nh cña chóng lμ ®é lín khuyÕt tËt. 3.3.2. Lμ rç khÝ d¹ng èng nÕu do trªn phim rç khÝ ®ã cã a > 3b hoÆc dùa vμo ®é ®en ®Ó x¸c ®Þnh. 3.3.3. Lμ rç khÝ d¹ng chuçi nÕu cã bèn rç khÝ trë lªn cïng n»m trªn mét ®o¹n th¼ng ë vïng ch©n mèi hμn vμ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng C 2X. 3.3.4. XØ cã a > 3b lμ xØ gi¶i. 3.3.5. §èi víi nhiÒu xØ gi¶i hoÆc c¸c xØ gi¶i ch¹y song song còng nh− ®èi víi khuyÕt tËt liªn kÕt th× chiÒu réng lín nhÊt cña khuyÕt tËt ®−îc lÊy lμm ®é lín khuyÕt tËt. 3.3.6. Tõ ®é ®en cña mét khuyÕt tËt nÕu chiÒu s©u khuyÕt tËt nhá h¬n chiÒu dμi vμ chiÒu réng khuyÕt tËt th× gi¶m cÊp ®é lín khuyÕt tËt ®i mét cÊp. Ng−îc l¹i, khi chiÒu s©u khuyÕt tËt lín h¬n chiÒu dμi khuyÕt tËt th× t¨ng cÊp ®é lín khuyÕt tËt lªn mét cÊp. 3.3.7. XØ d¹ng trøng cã a < 3b coi lμ khuyÕt tËt ch©n mèi hμn Dc. 3.3.8. X¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt b»ng kiÓm tra quan s¸t. Nh÷ng khuyÕt tËt bÒ mÆt ®−îc phÐp tån t¹i hay ph¶i xö lÝ tr−íc khi kiÓm tra r¬nghen ®−îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n kÜ thuËt cña c¬ së chÕ t¹o. V× vËy trong biªn b¶n kiÓm tra chØ ®¸nh dÊu c¸c khuyÕt tËt nμy (nÕu cã trong mèi hμn) b»ng mét g¹ch chÐo. Fa : Ch©n mèi hμn bÞ vâng, tøc lμ ch©n låi qu¸ s©u. Fb : MÆt mèi han phÝa vïng kh«ng ®Òu, sãng hμn qu¸ th«, mèi hμn kh«ng ®−îc ®iÒn ®Çy tõng vïng, cã nh÷ng chç nh« qu¸ cao vμ nh÷ng chç ch©n mèi hμn bÞ vâng xuèng qu¸ nhiÒu. Fc : R·nh khÝa t¹i vïng mèi hμn, nh÷ng vÕt ho¾m s©u c¹nh ch©n cña c¸c mèi hμn mét phÝa nÕu ch−a liÖt vμo lo¹i khuyÕt tËt ch©n mèi hμn. Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  B¶ng 2- CÊp ®é lín khuyÕt tËt CÊ ®é lí kh 1 Õt tËt Tíi lí kh Õt dμy t«n nh−ng kh«ng lín h¬n 3mm §é 10% chiÒu tËt 2 Trªn 10 ®Õn 20% chiÒu dμy t«n, nh−ng kh«ng lín h¬n 5mm 3 Trªn 20 ®Õn 30% chiÒu dμy t«n, nh−ng kh«ng lín h¬n 7mm 4 Trªn 30% chiÒu dμy t«n. 4. CÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt CÊp chiÒu d¶i khuyÕt tËt ®−îc x¸c ®Þnh tõ tØ lÖ phÇn tr¨m cña tæng chiÒu dμi c¸c khuyÕt tËt cïng lo¹i n»m trong mÆt chuÈn víi chiÒu dμi ®o¹n chuÈn vμ ph©n thμnh 4 cÊp, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 4, x¸c ®Þnh b»ng h×nh 3 hoÆc 4. 4.1. §o¹n chuÈn X¸c ®Þnh chiÒu dμi ®o¹n chuÈn theo chiÒu dÇy t«n : Khi s 10mm : ChiÒu dμi ®o¹n chuÈn b»ng 10.s, lín nhÊt 300mm; Khi s < 10mm : ChiÒu dμi ®o¹n chuÈn b»ng l00mm. §èi víi mèi hμn èng ®−êng kÝnh tíi l00mm, chôp hai phim th× tõ hai phim ®ã dùa vμo chiÒu dμy èng mμ x¸c ®Þnh ®o¹n chuÈn, Khi l0.s < 100 th× ®o¹n chuÈn lμ toμn bé chu vi mèi hμn èng. Phim chôp kh«ng ®−îc ng¾n h¬n ®o¹n chuÈn. NÕu v× lÝ do kÜ thuËt hoÆc kinh tÕ ph¶i sö dông phim ng¾n h¬n chiÒu dμi ®o¹n chuÈn th× lÊy toμn bé chiÒu dμi mèi hμn hoÆc chiÒu dμi ®o¹n mèi hμn cã thÓ dõng ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt lμm chiÒu dμi ®o¹n chuÈn. Phim dμi h¬n chiÒu dμi ®o¹n chuÈn th× ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt ë phÇn phim cã tËp trung nhiÒu khuyÕt tËt nhÊt hoÆc cã khuyÕt tËt nghiªm träng h¬n tån t¹i (h×nh 3). NÕu khuyÕt tËt n»m ë mÐp phim th× chôp bæ sung mét phim tiÕp liÒn ®o¹n mèi hμn ®· chôp vμ ®o¹n chuÈn ®−îc x¸c lËp trªn hai phim liªn tiÕp ®ã. Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  4.2. CÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt 4.2.1. §èi víi c¸c mèi hμn x¸c ®Þnh cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt theo b¶ng 3 hoÆc h×nh 4 B¶ng 3 – X¸c ®Þnh cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt CÊ 1 hiÒ dμi kh Õt tËt Tíi lí kh Õt dμi §é 10% chiÒu tËt 2 Trªn 10 ®Õn 20% chiÒu dμi ®o¹n chuÈn 3 Trªn 20 ®Õn 30% chiÒu dμi ®o¹n chuÈn 4 Trªn 30% chiÒu dμi ®o¹n chuÈn 4.2.2. ë c¸c mèi hμn kim lo¹i nhÑ x¸c ®Þnh cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt ®èi víi rç khÝ vμ xØ kim lo¹i theo h×nh 5. KÝch th−íc trung b×nh cña rç khÝ vμ xØ kim lo¹i nh©n víi sè l−îng khuyÕt tËt n»m trªn diÖn tÝch bÒ mÆt 5.100mm lμ c¬ së ®Ó chän cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt. C¸c rç khÝ cã ®−êng kÝnh nbá h¬n 0,2mm ®−îcbá qua. Ph¶i ®Æt bÒ mÆt 5.l00mm vμo vïng tËp trung nhiÒu khuyÕt tËt nhÊt vμ song song víi trôc mèi hμn. §èi víi tÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt kh¸c, cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3 hoÆc h×nh 5. 4.3. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c 4.3.1. ChiÒu dμi khuyÕt tËt ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt lμ tæng chiÒu dμi cña c¸c khuyÕt tËt cïng lo¹i (l) do däc theo mèi hμn n»m trong mÆt chuÈn; xem sè thø tù 1 b¶ng 4. 4.3.2. C¸c lo¹i khuyÕt tËt Aa, Ba, vμ Bd n»m trong vïng réng 5mm däc theo trôc ®−êng hμn ®−îc céng l¹i, kÓ c¶ c¸c khuyÕt tËt bÞ c¸c ®−êng giíi h¹n c¾t ngang qua; xem sè thø tù 3, b¶ng 4. Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  Lo¹i khuyÕt tËt §iÓ 1 2 3 4 5 CÊp khuyÕt tËt cho phÐp theo b¶ng 2 vμ 3 Aa, Ab, Ba, Bc, B® 11 12 13 23 21 22 32 31 Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  Ac - 11 12 13 21 22 31 Bb - 11 12 13 21 22 C - - - 11 D - 1+14 22 23 21 Db - 11 12 12 21 Dc - 11 12 12 21 Dc - 11 12 13 21 22 Ea, Eb, Ec - - - - 5. §¸nh gi¸ khuyÕt tËt cña mèi hμn 5.1. Ph©n lo¹i khuyÕt tËt TÊt c¶ mäi khuyÕt tËt cña mèi hμn ®Òu ®−îc ph©n lo¹i vμ ghi vμo biªn b¶n kiÓm tra b»ng kÝ hiÖu kÌm theo hai ch÷ sè tõ 1®Õn 4. Ch÷ sè thø nhÊt lμ cÊp ®é lín khuyÕt tËt. Ch÷ sè thø hai lμ cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt. Riªng nøt vμ khuyÕt tËt bÒ mÆt th× g¹ch chÐo ë « t−¬ng øng 5.2. X¸c ®Þnh ®iÓm chÊt l−îng §¸nh gi¸ chÊt l−îng mèi hμn b»ng phim r¬ghen biÓu thÞ qua viÖc x¸c ®Þnh ®iÓm chÊt l−îng cña mèi hμn ®ã. §iÓm1lμ ®iÓm tèt nhÊt vμ ®iÓm 5 lμ ®iÓm xÊu nhÊt (b¶ng 5). §iÓm chÊt l−îng ph¶n ¸nh chÊt l−îng mèi hμn cã liªn quan chÆt chÏ víi ®é lín khuyÕt tËt vμ chiÒu dμi khuyÕt tËt tån t¹i trong mèi hμn ®ã. Khi ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt vμ x¸c ®Þnh ®iÓm chÊt l−îng cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y: 5.2.1. TÊt c¶ c¸c vÕt nøt ®Òu ph¶i xö lÝ vμ lu«n nhËn ®iÓm 5 kh«ng cÇn chän cÊp ®é lín vμ cÊp chiÒu dμi khuyÕt tËt cña chóng. 5.2.2. Khi trong mèi hμn ®ång thêi cã nhiÒu lo¹i khuyÕt tËt th× ph¶i ®¸nh gi¸ cho ®iÓm tõng lo¹i khuyÕt tËt. §iÒu xÊu nhÊt trong sè c¸c ®iÓm ®· cho biÓu thÞ chÊt l−îng mèi hμn. 5.2.3. Hai lo¹i khuyÕt tËt cïng cã ®iÓm b»ng nhau th× ®o¹n mèi hμn cã chøa hai lo¹i khuyÕt tËt ®ã nhËn ®iÓm kÐm h¬n mét ®iÓm so víi ®iÓm ®· x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i khuyÕt tËt. 5.2.4. Khi mèi hμn cã nhiÒu lo¹i khuyÕt tËt kh¸c nhau mμ chóng cã ®iÓm chÊt l−îng nh− nhau vμ kh¸c nhau th× ®iÓm chÊt l−îng chung cña mèi hμn ®· x¸c ®Þnh theo ®iÒu 5.2.2 vμ 5.2.3. Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  5.2.5. ë b¶ng 5 kh«ng ghi c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt. Khi x¸c ®Þnh chÊt l−îng mèi hμn, tuú møc ®é cña chóng vμ tuú ®iÒu kiÖn lμm viÖc (lo¹i t¶i träng vμ ®é lín cña t¶i träng) cña s¶n phÈm mμ kh«ng h¹ hoÆc h¹ thÊp ®iÓm chÊt l−îng ®i mét ®iÓm. 5.2.6. TÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt, trõ vÕt nøt, tån t¹i ë phÇn mèi hμn nh« cao qu¸ chiÒu dμy t«n c¬ b¶n ®Òu ®−îc bá qua. Nh−ng quy ®Þnh ®ã kh«ng ¸p dông cho c¸c mèi hμn cña bé phËn qóa nhiÖt cña c¸c thiÕt bÞ sinh h¬i cã ¸p suÊt c«ng t¸c trªn 80MPa. 5.2.7. C¸c rç khÝ d¹ng èng ®−îc ®¸nh gi¸ theo ®iÒu 3.3.2. §èi víi c¸c thiÕt bÞ lμm viÖc víi m«i tr−êng ¨n mßn, ®éc hoÆc dÔ ch¸y th× chóng ph¶i ®−îc xö lÝ, kh«ng phô thuéc vμo ®iÓm chÊt l−îng nÕu chiÒu dμi cña chóng lín h¬n ®−êng kÝnh cña mét rç khÝ trßn cho phÐp hoÆc h−íng ph¸t triÓn lín nhÊt cña chóng trïng víi h−íng chiÕu tia hoÆc vu«ng gãc víi ®−êng trôc mèi hμn. 5.3. KÕt luËn vÒ chÊt l−îng Mèi hμn ®−îc ®¸nh gi¸ lμ “Thμnh phÈm” hoÆc “sö dông ®−îc ” nÕu ®iÓm chÊt l−îng ®¹t b»ng hoÆc cao h¬n ®iÓm yªu cÇu. §iÓm yªu cÇu biÓu thÞ chÊt l−îng tèi thiÓu ®èi víi mèi hμn cña mçi s¶n phÈm cô thÓ vμ ®−îc quy ®Þnh trong c¸ c v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ®èi víi thiÕt bÞ ®ã hoÆc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn Nhμ n−íc. Nh÷ng mèi hμn mμ ®iÓm chÊt l−îng thÊp h¬n ®iÓm yªu cÇu ®Òu lμ “phÕ phÈm ” hoÆc “kh«ng sö dông ®−îc”. Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  Phô lôc 1. Mét sè thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn 1.1. ChiÒu dμi lín nhÊt cña khuyÕt tËt, kÝ hiÖu lμ a, lμ kÝch th−íc lín nhÊt ®o ®−îc tõ hai ®Çu mót cña vÕt ®en cña. khuyÕt tËt ®ã biÓu hiÖn trªn phim. 1.2. ChiÒu dμi khuyÕt tËt, kÝ hiÖu 1, lμ kÝch th−íc ®o ®−îc trªn phim, giíi h¹n bëi hai ®−êng vu«ng gãc víi t©m mèi hμn xuÊt ph¸t tõ hai ®Çu mót cña khuyÕt tËt cÇn x¸c ®Þnh. 1.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khuyÕt tËt cïng lo¹i, kÝ hiÖu C, lμ kho¶ng c¸ch ®o ®−îc tõ hai ®Çu mót gÇn nhau cña hai khuyÕt tËt cïng lo¹i n»m gÇn nhau nhÊt vμ cïng n»m trong mÆt chuÈn. 1.4. ChiÒu s©u khuyÕt tËt, kÝ hiÖu h, kh«ng ®o ®−îc trªn phim nh−ng x¸c ®Þnh ®−îc nhê so s¸nh ®é ®en cña nã víi ®é ®en cña nÒn t«n c¬ b¶n vμ dùa vμo kinh nghiÖm. Khi ®é ®en cña vÕt khuyÕt tËt t−¬ng ®−¬ng ®é ®en cña nÒn t«n c¬ b¶n biÓu hiÖn trªn phim th× chiÒu s©u h t−¬ng ®−¬ng chiÒu réng b cña khuyÕt tËt ®ã. 1.5. §é lín khuyÕt tËt X Trõ c¸c vÕt nøt, c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt vμ rç khÝ trßn, cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt ®óng b»ng chiÒu réng lín nhÊt cña khuyÕt tËt ®ã. Riªng ®èi víi rç khÝ trßn Aa, ®é lín X lμ gi¸ trÞ trung b×nh cña ®−êng khÝ n»m trong mÆt chuÈn. VÝ dô, trong mÆt chuÈn cã ba rç khÝ trßn cã ®−êng kÝnh 4mm, 3mm vμ 2mm th× ®é lín 1.6. MÆt chuÈn lμ mét bÒ mÆt cã diÖn tÝch giíi h¹n bëi hai ®o¹n th¼ng song song víi nhau vμ c¸ch nhau 5mm. ChiÒu dμi cña hai ®o¹n th¼ng nμy ®óng b»ng chiÒu dμi ®o¹n chuÈn ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 4.1. 1.7. §Ó viÖc ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt mèi hμn ®−îc dÕ dμng, mÆt chuÈn ®−îc kÎ s½n trªn mét tÊm mica trong suèt. Khi ®¸nh gi¸ khuyÕt tËt ph¶i ®Æt mÆt chuÈn vμo chç mèi hμn cã khuyÕt tËt vμ chç cã tËp trung nhiÒu khuyÕt tËt nhÊt, tøc lμ ph¶i ®Æt mÆt chuÈn vμo chç mèi hμn cã chÊt l−îng kÐm nhÊt. TÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt n»m trong mÆt chuÈn vμ c¸c khuyÕt tËt bÞ c¸c ®−êng giíi h¹n cña mÆt chuÈn c¾t qua ®Òu ®−îc ®¸nh gi¸. C¸c khuyÕt tËt n»m ngoμi mÆt chuÈn ®Òu ®−îc bá qua. 2. Mét sè ®Æc ®iÓm thÓ hiÖn trªn phim cña c¸c khuyÕt tËt mèi hμn Trõ khuyÕt tËt xØ vonfram, cßn tÊt c¶ c¸c khuyÕt tËt kh¸c cña mèi hμn ®Òu biÓu hiÖn trªn phim b»ng c¸c vÕt ®en. H×nh d¸ng, vÞ trÝ, h−íng ph¸t triÓn vμ ®Æc ®iÓm vÒ ®é ®en cña khuyÕt tËt lμ c¬ së ph©n biÖt vμ x¸c ®Þnh lo¹i khuyÕt tËt cña mèi hμn. 2.1. Rç khÝ trßn biÓu hiÖn lμ nh÷ng vÕt ®en h×nh trßn hoÆc h×nh «van cã chiÒu réng vμ chiÒu dμi xÊp xØ nhau. §é ®en ®Ëm nhÊt t¹i vïng trung t©m. §é ®Ëm gi¶m dÇn tõ trung t©m ra ngoμi mÐp vÕt ®en. 2.2. Rç khÝ d¹ng èng cßn cã tªn gäi lμ rç d¹ng dÊu phÈy (v× cã h×nh d¸ng gièng nh− dÊu phÈy). Trªn phim r¬nghen, rç khÝ d¹ng èng biÓu hiÖn lμ vÕt ®en ®Ëm ë phÇn ®Çu trßn vμ phÇn ®u«i kÐo dμi mét h−íng nμo ®ã cã ®é ®Ëm gi¶m dÇn. 2.3. XØ ®a d¹ng Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4394 : 1986  VÕt ®en lμ mét h×nh khèi ®a d¹ng vμ phøc t¹p. §−êng viÒn mÐp cña vÕt ®en kh«ng ®Òu ®Æn, mê nh¹t, kh«ng s¾c nÐt, ®é ®en vïng trung t©m vμ vïng mÐp kh«ng chªnh lÖch râ rÖt nh− rç khÝ trßn. 2.4. XØ gi¶i VÕt ®en kÐo dμi theo chiÒu däc mèi hμn. VÕt ®en cã thÓ th¼ng, cã thÓ uèn l−în nh−ng kh«ng s¾c vμ th−êng chØ n»m ë hai vïng l/3 chiÒu réng mèi hμn kÓ tõ hai mÐp mèi hμn. 2.5. XØ d¹ng trøng cßn cã tªn gäi lμ xØ d¹ng "thÊu kÝnh" v× chóng cã h×nh d¸ng gièng thÊu kÝnh héi tô kÝch th−íc vÕt ®en : chiÒu dμi nhá h¬n hoÆc b»ng ba lÇn chiÒu réng. XØ dang trøng lμ khuyÕt tËt chØ ph¸t sinh ë c¸c mèi hμn hμn hai phÝa d−íi bét b¶o vÖ trªn phim r¬nghen chóng n»m ë ®−êng ph©n ®«i chiÒu réng mèi hμn. §é ®en cña vïng trung t©m vμ vïng mÐp kh«ng chªnh lÖch nhau. 2.6. XØ kim lo¹i thÓ hiÖn b»ng vÕt tr¾ng trªn phim. VÕt tr¾ng cã thÓ trßn, «van hoÆc ®a d¹ng. KhuyÕt tËt xØ kim lo¹i chØ ph¸t sinh ë c¸c mèi hμn tù ®éng trong khi b¶o vÖ vμ sö dông ®iÖn cùc vonfram. 2.7. KhuyÕt tËt liªn kÕt C KhuyÕt tËt liªn kÕt do hμn kh«ng ngÊu. VÕt ®en lμ c¸c ®o¹n th¼ng ng¾n, s¾c, song song víi mÐp mèi hμn vμ n»m ë vÞ trÝ s¸t mÐp mèi hμn. VÕt ®en cã thÓ lμ c¸c vÖt cong, s¾c, ch¹y theo sãng hμn. 2.8. C¸c vÕt nøt biÓu hiÖn trªn phim lμ c¸c v¹ch s¾c, m¶nh. H−íng ph¸t trªn cña chóng däc theo mèi hμn (nøt däc), c¾t ngang hoÆc ch¹y xiªn theo chiÒu ngang mèi hμn (nøt ngang) hoÆc táa ra theo h−íng kh¸c nhau (nøt d¹ng tia hay r¹n) 2.9. KhuyÕt tËt bÒ mÆt - Ch©n mèi hμn qu¸ låi biÓu hiÖn trªn phim lμ c¸c vÖt s¸ng ë vïng gi÷a mèi hμn. - MÆt mèi hμn kh«ng ®Òu ®Æn biÓu hiÖn b»ng c¸c sãng hμn kh«ng ®Òu ®Æn biÓu hiÖn b»ng c¸c sãng hμn cã ®é ®en ®Ëm vμ nh¹t rÊt chªnh lÖch. - VÕt ch¸y khÝa biÓu hiÖn b»ng c¸c vÕt ®en ®Ëm t¹i mÐp mèi hμn víi ®é ®en gi¶m dÇn. Page 11 
Đồng bộ tài khoản