TCVN 4434 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
17
download

TCVN 4434 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4434 1992, Tấm sóng amiăng xi măng- yêu cầu kĩ thuật:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4434 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4434 : 1992  TÊm sãng ami¨ng xi m¨ng Yªu cÇu kÜ thuËt Asbestos cement corrugated sheets Technical requirements Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho tÊm lîp ami¨ng xi m¨ng d¹ng sãng cã mμu x¸m nh¹t tù nhiªn hoÆc s¬n phñ bÒ mÆt, ®−îc s¶n xuÊt theo ph−¬ng ph¸p xeo tõ hai nguyªn liÖu c¬ b¶n lμ xi m¨ng poocl¨ng vμ x¬ ami¨ng crizotyl. 1. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. H×nh d¹ng mÆt c¾t ngang, c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n vμ sai lÖch cho phÐp cña tÊm sãng ph¶i phï hîp víi h×nh 1 vμ quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 KÝch th−íc Danh nghÜa Sai lÖch cho phÐp ChiÒu dμi L ChiÒu réng d 1525 10 918 +10 ChiÒu dμy s 5 -5 ChiÒu cao sãng h 51 0,5 B−íc sãng a 177 2,0 ChiÒu cao sãng c¹nh ho® 8 - 15 2,0 hom 42 - 49 - - Chó thÝch: C¸c kÝch th−íc vÒ chiÒu dμi vμ chiÒu réng kh¸c víi quy ®Þnh ë b¶ng 1 ®−îc s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng, nh−ng sai lÖch cho phÐp ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë b¶ng 1. 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. BÒ mÆt chÞu m−a n¾ng cña tÊm sãng ph¶i nh½n. C¸c c¹nh vμ gãc kh«ng bÞ søt mÎ. Sè l−îng vÕt sÑo låi, lâm hoÆc nøt nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng chÊt l−îng tÊm sãng, kh«ng Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4434 : 1992  ®−îc v−ît qu¸ 2 vÕt trªn mét tÊm s¶n phÈm; ®é s©u vÕt nøt kh«ng lín h¬n 1mm. Bèn gãc cña tÊm sãng ph¶i lμ gãc vu«ng. Sai lÖch ®é th¼ng gãc kh«ng lín h¬n 10mm. 2.2. C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña tÊm sãng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 Tªn chØ tiªu Møc 1. T¶I träng uèn g·y theo chiÒu réng tÊm sãng, N/m, kh«ng nhá 3300 h¬n 2. Khèi l−îng thÓ tÝch, g/cm3, kh«ng nhá h¬n 1,5 3. Thêi gian xuyªn n−íc, h, cã vÕt Èm nh−ng kh«ng h×nh thμnh giät n−íc phÝa mÆt d−íi tÊm sãng, kh«ng Ýt h¬n. 24 3. Ph−¬ng ph¸p thö Theo TCVN 4435: 1992. 4. Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 4.1. Trªn mçi tÊm sãng ph¶i cã nh·n cña c¬ së s¶n xuÊt. Khi giao nhËn mçi l« s¶n phÈm ph¶i cã giÊy chøng nhËn, trong ®ã ghi râ: Tªn c¬ së s¶n xuÊt; Sè hiÖu l«; KÝch th−íc tÊm sãng vμ c¸c chØ tiªu chÊt l−îng theo môc 2. 4.2. Khi l−u kho c¸c tÊm sãng cã thÓ ®−îc xÕp chång lªn nhau nh−ng kh«ng qu¸ 150 tÊm. BÒ mÆt chÞu m−a n¾ng cña tÊm lu«n h−íng lªn phÝa trªn. C¸c tÊm sãng ®−îc xÕp trªn c¸c gi¸ gç (palet) chuyªn dïng. B·i chøa tÊm sãng ph¶i cã nÒn b»ng ph¼ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d·y kh«ng nhá h¬n 500mm. 4.3. TÊm sãng ®−îc chuyªn chë b»ng mäi ph−¬ng tiÖn. Khi vËn chuyÓn tÊm sãng ph¶i ®−îc xÕp ngay ng¾n, xÝt chÆt. Dïng r¬m, r¹, d¨m bμo ®Ó lμm vËt chÌn, tr¸nh va ch¹m m¹nh. Page 2 
Đồng bộ tài khoản