TCVN 4447-2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 4447:2012 : Công tác đất - thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4447:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 4447-2012

! " # $%
# & "
%'( '(
! " # $

% ! &! '

( ) ! *! + , ! -

' % #. / 0 ! 1 +2 $

$ ! 3 4! !53 60

7 % #. 8 3) 9 : $

; < 4 &!

= >3? ! , ? ) @

(A !5) &! +6B ? , ! ! $

+ C D% ) 8 E3FG H +3 &! ! I3 J K '

+ L D% ) 8 E3FG H & &! ! I3 K J8 M 3 !N +3 ! ''

+ D% ) 8 E3FG >, O@ A ! A !P !N &! !2 Q O) &! !/ '7
)*+ ,+ -

6B A 9 !N % RS $G ;7$ ! ? %Q
" @ ) ! I3 T ! 8 3E < U '; V) *! % Q "
? " 8W ! *! ? A # 8 3E k %>l >G S ` !? + , ! Z! A +* ! Z! 8Z ! !5: &! +? ` !? + , V) ! Z! 8Z !9 K ^H 2 ]
#E m! ? ` !? + , !53 U ? ] ? E 6B , e ] #9 O 3 n B 0 ` U 8, ! A
! ! 2 )

: S ` !? + , 8 E3 O ! ) &! !5: E & V ` O@ + , ! Z! U &! ^H
2 ] ! A c !3? #J 3g J! ` O@ + , O) H G

)F % ? ! V) &!d
#F ( @ +6B 5Q ? 8 @ +6B ! A !P 8 V) &!d

F ( @ +6B ! A !P ? J" V) &!d

F o0 E ? p3 V) &!d

IF % ? 8 3 V) &!d

qF >, O@ ! & D!53 !56 B ! Z!Fd

Fo ) O ! !53 ? +2 P V) &!d

F k %>l > G ( 8 E3 O ! ) &! E ^ K J +t 5 #" V) &! ( ! & ! Z! E U !5) ! 2 )] c
+? #" A !? + , #9 O %53 ) 3 ! Z! 8Z 8W ! *!] E !P !3 Z K J +t 5 #" V) &! %53 !56
B ! #. / 0 ! 1 +2 ? 3 4! + c + ] K J &! +t 5 E , e ! I3 ! 2 !Z O@ + N
A u5 r# ^I ! ? , _! %53 !56 B ? E !P Z ! ) N , A ! ) 5v) @ t
#n ] ! ) N , 3 8w! r 8 3E ?3 ? ! ) 8 r J

>k %>l > G % x ! J O2 K ! V) ) &! !5: ? 6/ ! 6B [ !53 ! Z! 8Z !9 K ^H
2 ? ! Z! 8Z ! b 6 U 8, ! / ^H 2 ] O@ + , ! F] F] yF ! A 3g 8

:= e Ov 6/ / 0 ! ! 1 +2 8 c 60 ? +6B 60 V A *
A &!

E 8 E3 O ! 8W 8 E i & 60 V) c 60 ] !5Q / Or !P !3 Ov 60 D g
# ,! @ 0 )3] c ? O O @ -F E !P E 60 O 3 ! ? ,O !@ ! A r P)
8 2 ! ] c ! E !P Z &! 60 3 #@ /] ! & ? #s3 3? &!

: ( ! #. / 0 ! 1 +2 ] 8 6B A 60 ! E +? _ * 8 2 H 6] ?
] 6 ^ ? &! ,

S ` #, +? O ] +j #n ? t 60 !N OH #c ] ! E ?3 O ] c E 6B /T )
T E +z ? #E3 , c 60 3 4 ? O2 ! 3E ! * V) /T ) ? 60 U O !
? #E3 , O ] !56 ] #E3 , ! 1 OE ? / T ) +Q T ) 8
'
:> ( ! &! 8 6B ! E 60 ] &! ^& ? Z +, 8 ?3 +? 6 - &!
, ? +3 &! !5c 8 ]8 6B ! E #N) #s 60 #" ] &! 5 #" 5) 8 2
!5: ) Ov

:? LE H @ 8 @ +6B &! ?3 ? j !53 !5: E E #E3 O2 H #@ ?
A &! B +P &! `) ?3 ? j !P Z ! ) ? !5: !2 !
!5: ] E !P Z ` )3 ! 3 +_ V) U ] V) ! H !5: ? 5/ s !53 * A

%53 !56 B 8 ! A H #. `) &! ?3 ? &! j !53 !5: ! : !53 ! Z!
8Z !9 K ^H 2 !5: E ^ !5P #s ! E 3g - &! SZ !5P #s ! E . !53
? 5?3 !5: ! : E #? # ! 3E ! * 0 #) T E +z !5: SZ r 3? ? 5?3
!5: ! : E ! 3E ! * 0 P T U ) 6/

: l >G < c 6B 3 +? T u8 8P ! 60 U ) +0 &! V) Q +0 / 8P ! 60
! V) ` +? &! 6B [ A!

} 0 / X U 5J ^_ G @ 0 ?3 v) ? O& d

} 0 / X U 5J ^_ G @ 0 ?3 T i d

} 0 / X U OH j! &!G @ 0 d

} 0 / X U )3 #? !G @ 0 V ? O) d

} 0 / X #U 5J ! n ^IG @ 0 +3 ^I * !E !2 9 ? U !5[ +6B 8 6B +0 / J! v) !E !5[ T
V) ^I
7
%56 B ! #. / 0 ! 1 +2 ? 3 4! + c + ] @ 0 !N +3 8P ! 60 s
T u 3 ! Z! 8Z T G

Y ! A ^v +P u T u #. 9 : A #j 5) 3? +? , V) 3g u
! hd

Y ! A OH / =] O3 0 )3 !5: ! Z! 8Z @ 0 @ 3g U &! j (
6B T u 60 U 6 )3 ! ] U 6 #i OH #) ] !5: 8W
! *! ] U !5: ! 1 +B D Q U ] * 60 F

< c . !5Q g! &! ! J @ #j! # J E [ Z! !560 8 8 3) 9 : Z
8 # ! V

=: :@ %560 8 ?3 j &!] +0 &! ? . !53 0 T V) ! Z! 8Z @
!5: ? #s +& &! U E 6B # ! ? !5` + A O) ? Ov ! ! 3] c &! 3 #
3 !53 T !5: ! ] +? !i J ? u V) &! !5c ] V &! 3 6 3)] H
^) ( # !] 2 !5`] #E3 T E &! ? E !5 M #" 60 ! E &! ]5 56r ?
#, ) @ @ ] !5c - #U g! A @ ^ +r] #?3 a

=: :A &! 6B ! A! E 6B ! ! 3 c ! I3 ! Z J 3? ! ? ?! [ !
!5: |) 8 #? )3 !5: ]8 T #) ! ] !3? #J &! 6B ! A!
E 6B c V ? )3 !5E + 3 6 Ov

=:= . / 0( +E FG( H 5C 23 FG( / 5

=:=: %560 8 ?3 &! @ E ^H 2 ,! @ !Q 60 ] !560 Z! +? ! Q 60 #U g!
D 60 6)] 60 )3] c] @ ] 5s F i 8 3 E ?3 @ !5: E ?3
6/ ] 8 / 5s ] j # 3 !5 ! x ! I3 U 8, ) : ? !P &! !5:

=:=: % Z! , ? J @ !&! E ` 6/ 5s !Q 60 E #E3 E ! 3 ! ) +6 +6B
60 6) ? c 60 8 ]# 6/ 5s ?# 3 !5 E )3 / K 60 !P
!3 +? =] !5r +Q

=:=:= %@ J 60 E !53 ,! @ 6/ 5s !Q 60 8 6B 6B! T !@ J H ^ +r
@ 0 !N +3 &!

=:=: ( ^H 2 ,! @ !Q 60 ! ] E ! H ! I3 ` T O) H G

Y ( 3E !N 4 !5Q @ ?3 !0 # 6/ ! 3 ! 60 . !5Q O6 c _ D!53 !56 B
8 j # 3g ! E &! `) _ F +? !5r +Q @ 0 @ ?3 • M ? !5r +Q @ 0
@ ?3 ! ! d;
Y SZ P) !5Q 6/ ! 3 ! 60 r O6 c _ a - E j 3 !5 ! : 8 3E !N H
# 3 !5 !0 # 6/ E #. !N Z ! x ! I3 J ! & V) &!d

Y ( 3E `) H !5: j ?# 6/ ! 3 ! 60 8 6B - / d

Y E + ` g! #. 8 ) ! &! J @ A ! 3 ! 60 G €@ =]== ! I3 U [ ? =]==
! I3 U )

=:=:? SZ 6 * A &! E j )3 60 ! : 5s ! 3 ! 60 +? E ) P) [ ! I3
! Z 6

SZ j )3 / ? J @ g! &! !2 Q ! I3 g! j! ) 6 - / =]= ! : 8
?3 5s ! 3 ! 60 r ) #Q 6 SZ J @ g! &! !2 Q ! I3 g! j! ) 6 +0
/ =]= ! : 5s ! 3 ! 60 e +? P) O6 )3 V) 6 ? E +? @ ! 3 ! 60

(P ! 60 ] ! Z! , ? J @ V) 5s ! 3 ! 60 E ! I3 _ T U ^H 2
! Z 6 )3 !

=:=: > => = >

< 1 2: %560 8 ! E !Z ? #? )3 [ @ ? [ ! |) 8 #? )3] / !
E ! Q ` [ ! Z! 3 , ! ] &! +? r ` h g # ,! 6! ) 9
J @ ] h 6 a ] / !Z ?3 ? j ` [ @ E 6B t 5) 3?
E 6r V) ^I ! ] E @ #. ` [ ] @ ? 6B #E3 , 3 A
! A ) 8 + ` [ @ P _ !5P ! Z! 8Z 8 8A !5) !

=:>: „Q V) ! ] 2 8 +? E ^ 6B !5P] ! ] !5 !5: ]
H &! j ] 4 … e &! ?3] H @ &! 9] 6 #Q @ ] 4 - *! + , ]
U 5J 5s # Q ] 5s e ] g! j! ) V) ?3 3g j

:= E Ov !5j ) A !5: ? E #J * !5j !5: ! 6
!52 r !56 A ! I3 f 8 A !5) ! [ @ !5: !53 T !5: !

=:>: ( ?3 @ 60 g! 60 #. ! _! #n ) ! @ !53 ! ? ! !5j
) !5: E ^ 6B 6 O) G

− SZ : @ @ ^K ! : E ^ !5 @ ^K V) @ d

− SZ @ 8 @ ^K ! :^ J! 4 V) @ ? J! !5 ! !Q #A ! x
! I3 : ! A V) @

S ` [ !5 ! ] 4 #Q ? [ @ )3 !5: E t 5) 3? E 6r V)
! #. ` [ E @ [ ? #E3 , " ! * %5 t [ 5) 8 - #s ]
!5Q 6 )3 ! ? !0 ` / 8 E i +_ ] ^ ] +r] !56B! &!

I / @ J g 4 81c / ` -S+ 2G+ - -h8 Q1. / - 5 ]

k %>l > G SZ &! U +0 8 ) ! : J @ ^ ! I3 +3 &! Z &!

>k %>l > G %53 !56 B E !5` &! A O) ? Ov j + ?3 !5: ! : #s &! !
! 8 6B H !5r 3! ]8 ! 3! ? O: + LU g! #s !5` E 6B + +†
{ ? J @ A ! 3 ! 60
;
: : ?( ?3 @ !5: ] E A+ J! +0 #E3 , A @ ^H ! 2 ? 3 V)
! Q Q D ] 6)] ,! J F] #U +0 #E3 , 3 ! Z! 8Z T ! x ! I3 U 8, ) &!
!5: ? !P &! !5: +0 #E3 , e 6B # !560 8 #j! ^H 2 !5: D 9
#Q ! ] ^H F

: : ? ]= €= } ] =]$


S - / ' =] €= } =] =]
‡ ) S ?
0 / ' ]= €= } =]$ =]

‡ ^ i S - / =]$ €= } =] =]
( 0 @
C i 0 / =]; €= } =]$ =]

‡ #Q ! LQ S ? S - / ' = ]= €= } =] =]

! @! ! 4 8 0 @ 0 / ' = ]= €= } ]= =]

%&! E 3 [
‡ &! p3 =]' €= } =] =]
+3 6 8P

S@
‡ O? =] €= } =]' =]
?

>k %>l >G €= +? 6 8P 3? V) ? ]8 0 @]@ +c ] !P #. + I! D F

: : @( Ov ?3 J! A ?3 ] A !5 3 & !5_ ) &! g! ] 3
4 A +0 #E3 , 6 LE SZ Ov ? ?3 U ] +0 #E3 , 8
T ] V 8 T =

^v +P +0 #E3 , 6T r '

: : A E / 0 3 ! # +0 #E3 , !5: ] Z #U +0 #E3 , #.
Z $ ! : E ! #. ! V

: : ( @ +? &! U ]8 6B ?3 OH T )3 !5: ! Z! 8Z
=
SZ &! +t !E ] c ! : ?3 OH T )3 !5: ! Z! 8Z] ! ` a E
6B #n j #. *! + , n +3 ) #. *! + , P! # Z 8 4 6 !] ! O-

3 *! + , ? Q V) 4 E 3 ! Z! 8Z T

I / =J K`( - -k s N> -k s N@ -k s N> -k s =N -k
N N?> N > N> >N

o v) = = =

o O& = = Y Y

o H = = =

: : %560 8 !Z ? +j g! 6 @ ] ` h ?3 OH T )3 !5: ! Z! 8Z E 6B #n
j + 6 e t !53 =] r ` h 6) ?3 !0 )3 !5: ! Z! 8Z ! : E ?3 J! +a
! h g! @ 3 !0 )3 !5: ! Z! 8Z
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản