TCVN 4450 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
219
lượt xem
89
download

TCVN 4450 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4450 1987, Căn hộ ở -tiêu chuẩn thiết kế: mới hoạc cải tạo các loại nhà ở căn hộ xây dựng tại các thành phố,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4450 1987

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4451 : 1987  C¨n hé ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Dwelling apartments - Design standard Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TC 36: 1969 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o c¸c lo¹i nhμ ë c¨n hé x©y dung t¹i c¸c thμnh.phè, thÞ x·, thÞ trÊn hay trong khu nhμ ë cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp trong ph¹m vi c¶ n−íc. Ngoμi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo "TCVN 4451: 1987- Nhμ ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ". Chó thÝch: §èi víi nh÷ng nhμ ë c¨n hé thiÕt kÕ cho c¸c ®iÓm d©n c− n«ng tr−êng, l©m tr−êng vÒ diÖn tÝch phßng vμ lo¹i c¨n hé ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy. Riªng vÒ diÖn tÝch c¸c bé phËn phô (bÕp, kho xÝ, t¾m ) ®−îc phÐp thiÕt kÕ theo yªu cÇu vμ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cho ®Þa ph−¬ng x©y dùng. 1. Yªu cÇu thiÕt kÕ c¨n hé. 1.1. Trong nhμ ë c¨n hé, c¸c c¨n hé ph¶i thiÕt kÕ ®éc lËp, khÐp kÝn víi ®Çy ®ñ c¸c thμnh phÇn sau: C¸c phßng ë; C¸c bé phËn phô. 1.2. C¨n cø vμo sè nh©n khÈu, c¸c c¨n hé ®−îc thiÕt kÕ theo bèn lo¹i sau Lo¹i c¨n hé mét phßng: tõ 2 ®Õn 3 ng−êi; Lo¹i c¨n hé hai phßng: tõ 4 ®Õn 5 ng−êi; Lo¹i c¨n hé ba phßng: tõ 6 ®Õn 7 ng−êi; Lo¹i c¨n hé bèn phßng: tõ 8 ng−êi trë lªn; 1.3. DiÖn tÝch ë, diÖn tÝch sö dông cña tõng lo¹i c¨n hé ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1: B¶ng 1 DiÖ tÝ h ñ ¨ hé Lo¹i diÖn tÝch trong lo¹i diªn tÝch trong Lo¹i 1 Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4 c¨n hé Giíi h¹n tèi ®a diÖn tÝch sö dông 28 ®Õn 34 46 ®Õn 48 56 ®Õn 58 70 ®Õn 72 cña c¨n hé, kh«ng kÓ diÖn tÝch buång DiÖn tÝch ë 14 ®Õn 28 24 ®Õn 26 34 ®Õn 36 46 ®Õn 48 Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch quy ®Þnh trong b¶ng nμy ®−îc phÐp t¨ng gi¶m kh«ng qu¸ 5% 2) Néi dung ë tiªu chuÈn diÖn tÝch ®−îc thiÕt kÕ chi tiÕt cho c¸c lo¹i nhμ ë c¨n hé ¸p dông theo phô lôc cña tiªu chuÈn nμy.                                                                      Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4451 : 1987  2. Yªn cÇu thiÕt kÕ phßng ë 2.1. C¸c phßng ë trong c¨n hé gåm: Phßng sinh ho¹t chung; C¸c phßng ngñ. 2.2. DiÖn tÝch ®Ó thiÕt kÕ phßng sinh ho¹t chung ®−îc quy ®Þnh: tõ 14m2 ®Õn 16m2 cho c¨n hé 2 hoÆc 3 phßng. tõ 16m2 ®Õn 18m2 cho lo¹i c¨n hé 4 phßng. 2.3. Phßng sinh ho¹t chung ph¶i liªn hÖ trùc tiÕp víi bªn ngoμi hoÆc kh«ng qua tiÒn phßng. §−îc phÐp thiÕt kÕ lèi vμo phßng ngñ tõ phßng sinh ho¹t chung. 2.4. DiÖn tÝch phßng ngñ kh«ng ®−îc nhá h¬n 8m2 Vμ lín h¬n 11m2. chiÒu réng th«ng thuû tèi thiÓu cña phßng kh«ng ®−îc nhá h¬n 2,4m2. 2.5. Kh«ng ®−îc thiÕt kÕ lèi ®i tõ phßng ngñ nμy qua phßng ngñ kh¸c. 3. Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c bé phËn phô. 3.1. C¸c bé phËn phô trong c¨n hé bao gåm: BÕp, xÝ, t¾m, kho, l«gia giÆt... 3.2. DiÖn tÝch ®Ó thiÕt kÕ bÕp ®−îc quy ®Þnh: Víi c¨n hé mét phßng: tõ 4 ®Õn 4,5m2 Víi c¨n hé hai phßng trë lªn: tõ 5 ®Õn 5,5m2 Chó thÝch: Nhμ ë c¨n hé ë cÊp c«ng tr×nh IV ®−îc phÐp bè trÝ bÕp ë ngoμi c«ng tr×nh chÝnh. 3.3. KÝch th−íc cña bÕp ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ ®−îc ®Çy ®ñ cho ®un nÊu, röa, tñ ch¹n vμ cho chç lμm thøc ¨n. ChiÒu réng th«ng thuû cña bÕp kh«ng ®−îc nhá h¬n. l,50m khi bè trÝ thiÕt bÞ theo mét hμng; 2,40m khi bè trÝ thiÕt hÞ theo hai hμng. Lèi ®i vμo bÕp kh«ng ®−îc trùc tiÕp tõ c¸c phßng ngñ. 3.4. Trong c¨n hé ph¶i thiÕt kÕ xÝ riªng biÖt víi t¾m. ChØ cho phÐp thiÕt kÕ xÝ chung víi t¸m trong lo¹i c¨n hé mét phßng, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh gi÷a hai bé phËn vμ yªu cÇu sö dông. 3.5. KÝch th−íc nhá nhÊt cña phßng xÝ ph¶i b¶o ®¶m: Khi cöa më ra ngoμi: 0,8 x 1,2m. Khi cöa më vμo trong: 0,8 x l,4m. 3.6. KÝch th−íc nhá nhÊt cña phßng t¾m ph¶i b¶o ®¶m: Khi cöa më ra ngoμi 0,8 x l,2m. Khi cöa më vμo trong 0,8 x 1,4m. 3.7. Trong m«i c¨n hé ®−îc thiÕt kÕ: Mét kho kh«ng nhá h¬n: l,00m2. Mét l«gia kh«ng lín h¬n: 4,00m2. 3.8. §èi víi nhμ ë c¨n hé ë cÊp c«ng tr×nh IV khi ch−a cã cÊp n−íc ®Õn tõng c¨n hé, th× ®−îc phÐp thiÕt kÕ bÓ chøa n−íc sinh ho¹t cho tõng c¨n hé víi dung tÝch tõ 0,30 ®Õn 0,50m3.                                                                      Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4451 : 1987                                                                       Page 3 
Đồng bộ tài khoản