TCVN 4459 1987

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 4459 1987, Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng: thông thường, hoàn thiện, chịu axit, chiu nhiệt bơm chống thấm

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 4459 1987

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

TCVN 4459 : 1987
Nhãm H

H−íng dÉn pha trén vμ sö dông v÷a x©y dùng
Guidance for mixing and using of building mortars

1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc pha trén vμ sö dông c¸c lo¹i v÷a x©y dùng th«ng
th−êng, v÷a hoμn thiÖn, v÷a chÞu axit, v÷a chÞu nhiÖt, v÷a b¬m vμ v÷a chèng thÊm.
§èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng cãp ®éng ®Êt vμ c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu dïng
c¸c lo¹i v÷a ®Æc biÖt kh¸c ngoμi tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo chØ dÉn riªng.

1.2. VËt liÖu dïng ®Ó pha trén v÷a (chÊt kÕt dÝnh, cèt liÖu, phô gia, n−íc) ph¶i b¶o ®¶m
yªu cÇu theo c¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc hiÖn hμnh.

1.3. ViÖc sö dông xi m¨ng ®Ó pha trén v÷a ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn trong tiªu chuÈn
"quy ®Þnh sö dông hîp lÝ xi m¨ng trong x©y dùng" nh»m b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh
vμ tiÕt kiÖm xi m¨ng.

1.4. Hèn hîp v÷a lμ hèn hîp ®−îc chän mét c¸ch hîp lÝ, trén ®Òu cña chÊt kÕt dÝnh v« c¬,
cèt liÖu nhá víi n−íc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, cã thªm c¸c phô gia v« c¬ hoÆc h÷u c¬.

1.5. Võa lμ hèn hîp ë tr¹ng th¸i ®· ®«ng cøng.

1.6. C¸c ®Æc tÝnh quan träng cña hçn hîp v÷a: Nh− ®é l−u ®éng, ®é ph©n tÇng, ®é t¸ch
n−íc (kh¶ n¨ng gi÷ n−íc) ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn "V÷a vμ hèn hîp v÷a x©y dùng.
Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ - TCVN 3121 : 1979".

1.7. §é bÒn chÞu uèn, ®é bÒn chÞu nÐn cña v÷a (m¸c v÷a) ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn
"v÷a hçn hîp x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ - TCVN 3121 : 1979".

1.8. ViÖc chÕ t¹o, d−ìng hé vμ ph−¬ng ph¸p thö mÉu v÷a vμ hçn hîp võa ph¶i tu©n theo
tiªu chuÈn "v÷a hçn hîp x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ - TCVN 3121 : 1979".
ChÊt l−îng v÷a ph¶i kiÓm tra b»ng c¸c mÉu lÊy ngay t¹i chç thi c«ng.
Hèn hîp võa míi chén ph¶i b¶o ®¶m ®é l−u ®éng yªu cÇu vμ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc sao cho
khi x©y, v÷a ch¾c ®Æc vμ b»ng ph¼ng.
§èi víi v÷a ®· bÞ ph©n tÇng do vËn chuyÓn, tr−íc khi dïng ph¶i trén l¹i t¹i chç thi c«ng.
Kh«ng cho phÐp dïng v÷a ®· ®«ng cøng, v÷a bÞ kh«.

1.9. Khi pha trén hçn hîp v÷a, ph¶i b¶o ®¶m c©n hoÆc ®ong c¸c thμnh phÇn cèt liÖu chÝnh
x¸c. Khi cho thªm c¸c chÊt phô gia, cÇn theo chØ dÉn cña thÝ nghiÖm vμ quy ®Þnh cña thiÕt
kÕ.

1.10.Chç trén vμ tr÷ v÷a trong qu¸ tr×nh sö dông, cÇn ®−îc che m−a n¾ng. Khi thi c«ng
trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã kh« nãng, cÇn b¶o ®é Èm cho v÷a b»ng c¸ch: nhóng
n−íc g¹ch ®¸ tr−íc khi x©y, t−íi −ít bÒ mÆt tiÕp xóc víi v÷a, dïng v÷a cã ®é l−u ®éng
cao.
  Page 1 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

1.11.M¸c xi m¨ng dïng ®Ó pha trén v÷a ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh.

2. V÷a th«ng th−êng
2.1.V÷a th«ng th−êng (gäi t¾t lμ v÷a), dïng ®Ó x©y g¹ch ®¸, chÌn c¸c mèi nèi khi l¾p
ghÐp c¸c cÊu kiÖn lín b»ng g¹ch ®¸ vμ bª t«ng.

2.2. V÷a ®−îc ph©n lo¹i nh− sau:
Theo khèi l−îng thÓ tÝch (khi ®· sÊy kh« tíi khèi l−îng kh«ng ®æi) gåm hai lo¹i:
V÷a nhÑ: Khèi l−îng thÓ tÝch nhá h¬n 1500 kg/m3;
V÷a nÆng: Khèi l−îng thÓ tÝch lín h¬n hoÆc b»ng 1500kg/m3;
Theo chÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a, gåm: v÷a v«i, v÷a xi m¨ng, v÷a hçn hîp (xi m¨ng- v«i,
xi m¨ng- sÐt);
Theo giíi h¹n bÒn chÞu nÐn gåm: v÷a m¸c 10,25,50,75,100,150,200;
Ngoμi ra, cßn c¸c lo¹i v÷a sö dông chÊt kÕt dÝnh kh¸c (v÷a v«i- xØ v«i - puzolan )

2.3.§Ó chÕ t¹o v÷a v«i vμ v÷a xi m¨ng- v«i, cã thÓ dïng v«i ®«ng r¾n trong kh«ng khÝ (gäi
t¾t lμ v«i) hoÆc v«i thuû. NÕu sö dông v«i thuû ®Ó chÕ t¹o v÷a, ph¶i sau khi thi c«ng 7
ngμy míi cho tiÕp xóc víi n−íc. C¸c yªu cÇu kÜ thuËt vμ mét sè ®Æc ®iÓm cña v«i thuû
®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 5.

2.4. C¸t dïng lμm cèt liÖu cho v÷a ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "C¸t x©y dùng - yªu cÇu kÜ
thuËt. TCVN 1770 : 1975".

2.5. Khi pha trén v÷a x©y g¹ch ®¸ hoÆc chÌn c¸c mèi nèi, cÇn lùa chän chÊt kÕt dÝnh tuú
theo m¸c v÷a vμ ®iÒu kiÖn sö dông nh− chØ dÉn trong b¶ng1
  Page 2 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

B¶ng 1

ChÊt kÕt dÝnh
Sö dông thÝch hîp Cho phÐp sö dông
1 2
A. Cho c¸c kÕt cÊu trªn mÆt ®Êt, ®é Èm kh«ng khÝ nhá h¬n
vμ b»ng 60%, c¸c mãng trong ®Êt Ýt Èm.
1. M¸c v÷a 25 vμ lín h¬n
- Xi m¨ng Poocl¨ng
- Xi m¨ng Poocl¨ng ho¸ dÎo vμ kÞ n−íc
- Xi m¨ng Poocl¨ng xØ - ChÊt kÕt dÝnh v«i tro
2. V÷a m¸c 10 vμ thÊp h¬n
- V«i thuû - ChÊt kÕt dÝnh v«i
- ChÊt kÕt dÝnh v«i xØ
B. Cho c¸c kÕt cÊu trªn mÆt ®Êt, ®é Èm kh«ng khÝ cao h¬n
(60%), c¸c lo¹i mãng trong ®Êt cã ®é Èm cao.
1. V÷a m¸c 25 vμ cao h¬n
- Xi m¨ng Poocl¨ng ho¸ dÎo vμ kÞ n−íc - ChÊt kÕt dÝnh v«i xØ
- Xi m¨ng Poocl¨n - Puzolan
2. V÷a m¸c 10
- ChÊt kÕt dÝnh v«i xØ - ChÊt kÕt dÝnh
- V«i Puzolan, v«i tro
- v«i thuû
- Xi m¨ng poocl¨ng
C. Cho c¸c lo¹imãng trong m«i tr−êng cã n−íc sunphat x©m
thùc (kh«ng phô thuéc m¸c v÷a)
- Xi m¨ng Poocl¨ng bÒn sunphat - Xi m¨ng Poocl¨ng
- puzolan
D. ChÌn c¸c mèi cña c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp
- Xi m¨ng Poocl¨ng - Xi m¨ng Poocl¨ng - xØ
- Xi m¨ng Poocl¨ng ho¸ dÎo vμ kÞ n−íc - Xi m¨ng Poocl¨ng
- Puzolan

Chó thÝch:
1) Khi dïng v÷a Xi m¨ng Poocl¨ng - xØ vμ Xi m¨ng Poocl¨ng - puzolan, cho c¸c kÕt cÊu
trªn mÆt ®Êt trong thêi tiÕt nãng kh« ph¶i b¶o®¶m ®ñ Èm cho v÷a ®«ng r¾n nh−: t¨ng
l−îng n−íc trong v÷a vμ nhóng −ít g¹ch tr−íc khi x©y.
2) Xi m¨ng dïng cho v÷a x©y dùng vμ c¸c lo¹i v÷a kÕt dÝnh v«i xØ, v«i Puzolan, v«i tro chØ
nªn dïng cho v÷a m¸c thÊp (nhá h¬n vμ b»ng 25), ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m thËt tèt chÕ ®é
Èm cho v÷a ®«ng r¾n.
3) Kh«ng dïng c¸c chÊt kÕt dÝnh v«i xØ, v«i Puzolan khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ d−íi 10OC (v×
c¸c chÊt kÕt dÝnh nμy ®ãng r¾n chËm). Khi pha tr«n v−© dïng c¸c chÊt kÕt dÝnh nãi trªn,
cã thÓ cho thªm tõ 15 ®Õn 25% xi m¨ng Poocl¨ng (theo thÓ tÝch kÕt dÝnh) vμ tõ 15 ®Õn
25% c¸t (theo khèi l−îng).
4) §èi víi v÷a m¸c 10, khi kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh m¸c thÊp, cã thÓ dïng xi m¨ng m¸c tõ
200 ®Õn 300, nh−ng ph¶i cã c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ, kÜ thuËt.

  Page 3 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

2.6. Muèn t¨ng ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a, cã thÓ cho thªm c¸c phô gia ho¸ dÎo v« c¬
v«i, ®Êt sÐt) hoÆc c¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬.

2.7. §Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn phèi hîp vËt liÖu hèn hîp v÷a xi m¨ng vμ v÷a xi m¨ng v«i cã
m¸c cho tr−íc, ph¶i theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
2.7.1. L−îng xi m¨ng khi biÕt m¸c v÷a, m¸c xi m¨ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
R
Qx = v × 1000 (1)
KR x
Trong ®ã:
Qx: khèi l−îng xi m¨ng cho 1m3 c¸t (kg);
Rv : m¸c v÷a yªu cÇu (kg/cm2);
Rx : ho¹t tÝnh thùc tÕ cña xi m¨ng (kg/cm2);
K: HÖ sè chÊt l−îng vËt liÖu phô thuéc vμo ph−¬ng ph¸p thö xi m¨ng, lo¹i xi m¨ng vμ
chÊt l−îng c¸t (phô lôc 3).

2.7.2. L−îng hå v«i hoÆc hå sÐt ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Vh = 0,17 (1- 0,002. Qx) (2)
Trong ®ã:
Vh: l−îng hå v«i hoÆc hå sÐt (cã khèi l−îng thÓ tÝch lμ 1400 kg/m3) cho 1m3 c¸t (m3);
Qx : l−îng xi m¨ng cho 1m3 c¸t (kg);
Khi dung g¹ch ®¸ cã ®é hót n−íc cao trong mïa hÌ, mïa kh«, l−îng hå v«i cã thÓ t¨ng
thªm 1,5lÇn theo khèi l−îng.

2.7.3.C¨n cø vμo l−îng chÊt kÕt dÝnh vμ chÊt ho¸ dÎo (hå v«i, hå sÐt) ®· tÝnh, lËp tØ lÖ
thμnh phÇn v÷a theo thÓ tÝch (Vx : Vh : 1). Tõ ®ã, cã thÓ tÝnh tØ lÖ phèi hîp theo thÓ tÝch
cña v÷a víi:
V÷a xi m¨ng - c¸t:
1
Vx : Vc = 1 :
Vx
V÷a hçn hîp:
Vh 1
Vx : Vh : Vc = 1 : :
Vx Vx
Vx - lμ l−îng xi m¨ng cho 1m3 c¸t (tÝnh theo m3) vμ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:
Qx
Vx = (3)
γ σx
Trong ®ã:
Qx - L−îng xi m¨ng cho 1m3 c¸t (kg)
γσx - khèi l−îng riªng cña xi m¨ng lÊy b»ng;
Víi xi m¨ng 200 - 300, γσx = 1100kg/m3
Víi m¸c xi m¨ng 150, γσx = 900kg/m3
M¸c 100 vμ nhá h¬n γσx = 700kg/m3.

  Page 4 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

2.8. Hå v«i ph¶i cã khèi l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3 hoÆc ®é lón s©u cña c«n tiªu chuÈn vμo
hå v«i lμ 12cm.
Khi sö dông hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch kh¸c 1400kg/m3, lÊy l−îng v«i (m3) cã khèi
l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3 nh©n víi hÖ sè cho ë phô lôc 4.

2.9. §Ó hçn hîp v÷a ®¹t ®−îc ®é l−u ®éng yªu cÇu th× l−îng n−íc cho 1m3 c¸t (phô thuéc
vμo thμnh phÇn v÷a, lo¹i chÊt kÕt dÝnh vμ cèt liÖu) ®−îc x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm.
§èi víi v÷a xi m¨ng, khi t¹o mÉu kiÓm tra ph¶i cho thªm n−íc dÇn tíi khi hèn hîp v÷a cã
®é l−u ®éng yªu cÇu, tõ ®ã tÝnh ra l−îng n−íc cho 1m3 c¸t.
§èi víi v÷a hèn hîp, l−îng n−íc cho 1m3 c¸c c«ng tr×nh ®−îc tÝnh gÇn ®óng theo c«ng
thøc.
N = 0,65 (Qx+ Qh) lÝt (4)
Trong ®ã:
Qx, Qh - L−îng xi m¨ng vμ hå v«i hoÆc hå sÐt tÝnh cho 1m3 c¸t (kg)
Qh = Vh. γσx (5)
Trong ®ã:
γσx - thÓ tÝch cña hå v«i hoÆc hå sÐt (kg/m3).

2.10.Tõ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n cho 1m3 c¸t, ph¶i ®óc mÉu kiÓm tra theo chØ dÉn ë phô lôc 1
vμ ®iÒu chØnh l¹i c¸c thμnh phÇn cña v÷a. B¶ng tÝnh s½n c¸c thμnh phÇn vËt liÖu cho 1m3
v÷a m¸c nhá h¬n hoÆc b»ng 75 ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 2.

2.11.Khi dïng v÷a xi m¨ng cã phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ sinh bät khÝ (lo¹i kh«ng cã v«i) ®é
bÒn tÝnh to¸n cña khèi x©y c¸c lo¹i g¹ch ®¸ cèt thÐp ph¶i gi¶m ®i 10%.
Chó thÝch: C¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ sinh bät khÝ chØ cho phÐp sö dông trong v÷a xi
m¨ng hoÆc xi m¨ng - v«i dïng c¸t thiªn nhiªn, kh«ng dïng trong v÷a xi m¨ng- sÐt, v÷a
dïng trong chÊt kÕt dÝnh v«i - xØ, v«i tro vμ c¸c chÊt kÕt dÝnh kh¸c.

2.12.L−îng dïng, c¸ch pha chÕ, sö dông vμ b¶o qu¶n c¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ ph¶i
tu©n theo c¸c chØ dÉn riªng cho tõng lo¹i phô gia. Nªn tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra
®é l−u ®éng, khèi l−îng thÓ tÝch, ®é ph©n tÇng cña hçn hîp v÷a vμ m¸c v÷a khi dïng c¸c
lo¹i phô gia nμy.

2.13.Thμnh phÇn cña v÷a v«i cho trong b¶ng 2.

B¶ng 2
TØ lÖ v÷a theo thÓ tÝch
M¸c v÷a ë tuæi
(v«i, c¸t)
Lo¹i v÷a Kh«ng cã Cã phô gia
phô gia ho¸ ho¸ dÎo 28 ngμy 3 th¸ng 6 th¸ng
dÎo h÷u c¬ h÷u c¬
V«i
- Lo¹i 1 1:4,5 1:5 4 4 10
- Lo¹i 2 1:4 1:4,5 4 4 10
V«i thuû yÕu 1:4,5 1:5 4 10 10

  Page 5 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

Chó thÝch: TØ lÖ v«i trong b¶ng 2 t×nh víi hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3.
NÕu khèi l−îng thÓ tÝch hå v«i kh¸c 1400kg/m3, ph¶i ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh ë ®iÒu 2.7
cña tiªu chuÈn nμy.

2.14.Khi vËn chuyÓn hçn hîp võa tõ nhμ m¸y ®Õn c«ng tr−êng, ph¶i trë b»ng «t« chuyªn
dïng hoÆc «t« tù ®æ cã thiÕt bÞ riªng ®Ó phôc vô cho trë v÷a. Kh«ng nªn ®æ th¼ng hçn hîp
v÷a ra ®Êt, nªn dïng hÕt v÷a tr−íc khi ninh kÕt.

2.15.Khi pha trén v÷a ph¶i b¶o ®¶m:
- C©n hoÆc ®ong vËt liÖu theo ®óng thμnh phÇn;
- Khi thay ®æi lo¹i phô gia, m¸c chÊt kÕt dÝnh, ®é Èm vμ khèi l−îng thÓ tÝch cña cèt
liÖu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thμnh phÇn v÷a.

2.16.Nªn trén hçn hîp v÷a b»ng m¸y, tr−êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc khèi l−îng sö
dông v÷a Ýt, cã thÓ trén hçn hîp v÷a b»ng tay.

2.17.Khi trén hçn hîp v÷a b»ng m¸y ph¶i theo tr×nh tù: Cho n−íc vμo m¸y trén,sau ®ã ®æ
cèt liÖu, chÊt kÕt dÝnh, phô gia vμo m¸y. Khiv÷a cã phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬, tr−íc hÕt trén
phô gia víi n−íc kho¶ng tõ 30 ®Õn 45gi©y, sau ®ã míi cho vËt liÖu kh¸c vμo m¸y. ChØ
ngõng trén sau khi hçn hîp v÷a ®ång nhÊt, nh−ng thêi gian trén kh«ng nhá h¬n 2 phót.
Chó thÝch:
1) Cho m¸y ch¹y råi míi ®æ vËt liÖu vμo.
2) Kh«ng ®−îc thay ®æi tèc ®é quay cña m¸y trén.
3) Khèi l−îng (hoÆc thÓ tÝch) mçi lÇn trén kh«ng qu¸ khèi l−îng (hoÆc thÓ tÝch) cho phÐp
cña mçi lo¹i thïng trén.
4) Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra m¸y trén. Kh«ng ®Ó v÷a kh« cøng, b¸m trong thïng.

2.18.Khi trén hçn hîp v÷a b»ng tay, s©n trén cÇn b»ng ph¼ng, kh«ng thÊm n−íc vμ kÝn
n−íc. §ång thêi ph¶i réng ®Ó c«ng nh©n thao t¸c dÔ dμng.
Dông cô trén hçn hîp v÷a ph¶i s¹ch, kh«ng ®−îc dÝnh b¸m ®Êt vμ v÷a cò.
C¸ch trén hçn hîp v÷a b»ng tay nh− sau: trén ®Òu xi m¨ng víi c¸t råi ®¸nh thμnh hèc (®Ó
tròng ë gi÷a). Hoμ hå v«i víi n−íc thμnh n−íc v«i. §æ n−íc v«i (hoÆc n−íc nÕu trén v÷a
xi m¨ng- c¸t) vμo hèc vμ trén ®Òu cho tíi khi nhËn ®−îc hçn hîp ®ång mÇu. NÕu cã sö
dông phô gia ho¸ dÎo th× ph¶i hoμ phô gia vμo n−íc tr−íc.
Trén xong ®¸nh gän vμo thμnh tõng ®èng.
Chó thÝch:
1) Kh«ng tuú tiÖn ®æ thªm n−íc vμo ®Ó trén cho dÔ.
2) Chó ý ®Õn l−îng ngËm n−íc cña c¸t ®Ó ®iÒu chØnh l−îng n−íc cho phï hîp.

2.19.Tuú theo yªu cÇu sö dông v÷a vμ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt hoÆc ®é Èm kh«ng khÝ mμ quy
®Þnh ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a nh− sau:
- V÷a b¬m theo èng dÉn: 14 cm;
- V÷a x©y ®¸ tù nhiªn tõ 9- 13cm;
- V÷a x©y g¹ch nung: tõ 7 - 8cm;
- V÷a x©y ®¸ héc, g¹ch, bª t«ng: tõ 4 - 6cm;
- V÷a ®Ó ®æ vμo lç rçng trong khèi x©y ®¸ héc: tõ 13 - 14cm;
- V÷a x©y ®¸ héc b»ng ph−¬ng ph¸p rung: tõ 1 - 3cm.


  Page 6 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

Khi x©y trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng, vËt liÖu kh«, vËt liÖu nhiÒu lç rçng, ph¶i lÊy c¸c trÞ
sè lín.
Khi vËt liÖu ch¾c ®Æc vμ rçng (®· nhóng n−íc kÜ) x©y trong ®iÒu kiÖn Èm −ít, trong mïa
®«ng - lÊy gi¸ trÞ nhá.

2.20.Khi thay ®æi tØ lÖ phèi hîp thμnh phÇn, chÊt l−îng ®é Èm cña cèt liÖu vμ chÊt kÕt
dÝnh, phô gia, ph¶i thö l¹i ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a.

2.21.Hèn hîp v÷a ®Ó n©u ch−a dïng tíi hay sau khi vËn chuyÓn hçn hîp v÷a cã ®é ph©n
tÇng lín h¬n 30cm3, cÇn trén l¹i ngay t¹i n¬i thi c«ng tr−íc khi dung.

2.22.Tr−êng hîp g¹ch hoÆc vËt liÖu x©y hót n−íc nhiÒu, cÇn thö kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña
hçn hîp ®Ó tÝnh to¸n tØ lÖ phèi hîp v÷a cho b¶o ®¶m ®é bÒn tÝnh to¸n cña v÷a.

2.23.NÕu ®óng phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬, nªn kiÓm tra khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a
vμ m¸c v÷a.

2.24. KiÓm tra m¸c v÷a ph¶i tiÕn hμnh:
- Tr−íc khi x©y l¾p cÊu kiÖn, chän tØ lÖ phèi hîp v÷a, ®óc mÉu kiÓm tra;
- Khi cã thay ®æi chÊt l−îng vËt liÖu, tØ lÖ phèi hîp v÷a trong qu¸ tr×nh x©y hay l¾p ghÐp.

2.25.Cã thÓ kiÓm tra ®é bÒn v÷ng cña v÷a trong g¹ch x©y h¶ytong mèi nèi cña c¸c tÊm
l¾p ghÐp, b»ng c¸chlÐn c¸c khèi lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc tõ 30 - 49mm. MÉu v÷a ®−îc
chÕ t¹o nh− sau: lÊy hai miÕng v÷a h×nh vu«ng ë m¹ch n»m ngang cña khèi x©y, chiÒu
dÇy miÕng v÷a b»ng chiÒu dμy m¹ch v÷a, c¹nh mçi miÕng lín h¬n 1,5 chiÒu dÇy, d¸n hai
t©m l¹i thμnh mét khèi lËp ph−¬ng vμ xoa lªn bÒ mÆt khèi ®ã líp hå th¹ch cao máng (tõ 1
- 2mm), sau mçi ngμy ®ªm ®em ra thö ®é bÒn cña v÷a, lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng kÕt qu¶
cña 5 mÉu thö.
Khi quy ®æi sang ®é bÒn cña mÉu võa lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc 70.7mm ph¶i lÊy kÕt qu¶
thö ®é bÒn cña mÉu võa lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc tõ 30 - 40mm nh©n víi hÖ sè 0,8.

3. V÷a hoμn thiÖn
V÷a hoμn thiÖn ph¶i b¶o ®¶m ®é b¸m dÝnh víi bÒ mÆt c«ng tr×nh, bÒn n−íc, bÒn ¸nh s¸ng
vμ kh«ng khÝ.
3.1.V÷a tr¸t th«ng th−êng (gäi t¾t lμ v÷a tr¸t), dïng ®Ó tr¸t c¸c mÆt cña c¸c c«ng tr×nh d©n
dông, c«ng nghiÖp khi kh«ng cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt.

3.1.1.ChÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a tr¸t ph¶i c¨n cí vμo ®iÒu kiÖn sö dông, ®é Èm cña m«i
tr−êng nh− chØ dÉn ë b¶ng 3.
  Page 7 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

B¶ng 3

C¸c d¹ng tr¸t Lo¹i bÒ mÆt tr¸t Lo¹i chÊt kÕt dÝnh
Bªn ngoμi t−êng, ch©n t−íng, m¸i h¾t G¹ch, ®¸, bª t«ng Poocl¨ng-Puzolan-Poocl¨ng xØ
Th−êng xuyªn chÞu Èm. T−êng trong ,,
nhμ, trÇn nhμ cã ®é Èm trªn 60%
Bªn ngoμi t−êng cña c¸c c«ng tr×nh a) G¹ch, ®¸ V«i, v«i xØ - Poocl¨ng m¸c
kh«ng bÞ Èm th−êng xuyªn 300, chÊt kÕt dÝnh ®Þa ph−¬ng
b) Th¹ch cao V«i, v«i - th¹ch cao
Bªn trong t−êng, tiÒn s¶nh, trÇn trong c) G¹ch, ®¸, bª Poocl¨ng m¸c 300 - v«i
phßng cã ®é Èm 60% trë xuèng t«ng

3.1.2.KÝch th−íc lín nhÊt cña c¸c vïng cho v÷a tr¸t lãt kh«ng ®−îc lín h¬n 2,5mm, tr¸t
mÆt kh«ng lín h¬n 1,2mm.

3.1.3. V«i dïng ho tr¸t ph¶i ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh ë ®iÒu 2.8 cña tiªu chuÈn nμy.

3.1.4.§é l−u ®éng cña hèn hîp v÷a tr¸t phô thuécvμo c«ng dông, ph−¬ng ph¸p tr¸t vμ
®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4.


B¶ng 4

§é l−u ®éng cña hèn hîpv÷a tr¸t (cm)
Lo¹i v÷a
Tr¸t c¬ giíi Tr¸t tay
V÷a ®Ó phôn, vÈy Tõ 9 - 14 Tõ 8 - 12
Tr¸t líp lãt Tõ 5 - 8 Tõ 5 - 8
Tr¸t líp mÆt Tõ 7 -8 Tõ 7 - 8

3.1.5.§Ó t¨ng ®é l−u ®éng cho v÷a tr¸t, cã thÓ dïng c¸c phô gia h÷u c¬ theo chØ dÉn trong
c¸c ®iÒu 2.11; 2.12 cña tiªu chuÈn nμy.

3.1.6.Tuú theo môc ®Ých vμ ®iÒu kiÖn sö dông cña c«ng tr×nh mμ lùa chon v÷a tr¸t theo
b¶n n¨m.

3.1.7.V÷a trang trÝ, dïng ®Ó tr¸t trang trÝ c¸c phßng cña c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ c«ng céng
nh− nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé hoÆc trang trÝ mÆt ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng
dông vμ c«ng nghiÖp.
  Page 8 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

B¶ng 5

Lo¹i thμnh phÇn v÷a
MÆt tr¸t
Xi m¨ng Xi m¨ng - v«i V«i
A. Tr¸t bªn ngoμi t−êng, ch©n t−êng, m¸i
®ua chÞu Èm th−êng xuyªn, tr¸t bªn trong nhμ 1: 3,5: 6 1: 0,5: 6 -
cã ®é Èm lín h¬n 60%. Gach, ®¸, bª t«ng.
B. Tr¸t bªn ngoμi t−êng n¬i kh«ng bÞ Èm th−êng
xuyªn, bªn trong nhμ cã ®é Èm nhá h¬n hoÆc - 1: 2: 9 1: 2
b»ng 60% g¹ch, ®¸, bª t«ng

3.18.C¸c chÊt t¹o mÇu tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o ph¶i b¶o ®¶m tÝnh bÒn ¸nh s¸ng, chÞu axit
hoÆc kiÒm theo yªu cÇu, ®ång thêi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é cña v÷a. Tuú thuéc
vμo yªu cÇu thiÕt kÕ, chÊt l−îng bét mÇu mμ pha trén bét mÇu cho thÝch hîp. L−îng c¸c
chÊt mÇu kh«ng lín h¬n tõ 2 - 6% khèi l−îng xi m¨ng trong v÷a, ®èi víi lo¹i bét mÇu tèt
vμ kh«ng qu¸ 2% ®èi víi lo¹i bét mÇu yÕu. Bét mÇu tr¾ng th−êng dïng lμ v«i, xi m¨ng
tr¾ng, ®¸ tr¾ng thiªn nhiªn.

3.19.Tuú theo môc ®Ých sö dông vμ ph−¬ng ph¸p tr¸t mμ chän ®é l−u ®éng cña v÷a trang
trÝ theo b¶ng 6

B¶ng 6

§é l−u ®éng cña v÷a (cm)
Lo¹i v÷a vμ c«ng dông cña v÷a
Tr¸t c¬ giíi Tr¸t tay
V«i c¸t
a) Lμm líp lãt Tõ 6 - 10 Tõ 8 - 12
b) Lμm líp mÆt Tõ 7 - 9 Tõ 7 - 9
Líp mÆt dïng nh÷ng h¹t kho¸ng mÞn Tõ 6 - 7
a) H¹t mÞn Chän ®é l−u ®éng b»ng
b) H¹t võa c¸ch tr¸t thö v÷a lªn
c) H¸t lín t−êng (b»ng tay)

3.2.3.KÝch th−íc cèt liÖu ®Ó lμm líp ®Öm vμ líp mÆt cho v÷a trang trÝ, theo yªu cÇu thiÕt
kÕ. NÕu trßn thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× ph¶i tu©n theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.1.2 cña tiªu
chuÈn nμy.

3.2.4.§èi víi bÒ mÆt trang trÝ cã yªu cÇu mÜ thuËt cao (mμu s¾c ãng ¸nh) th× cho thªm vμo
v÷a c¸c m¶nh kÝnh vì hoÆc mica.

3.2.5.V÷a tr¸t trang trÝ ®¬n gi¶n, cã yªu cÇu kÜ thuËt gièng v÷a tr¸t th«ng th−êng, líp lãt
tr¸t b»ng v÷a v«i - xi m¨ng, líp mÆt tr¸t b»ng v÷a cã trén bét mμu hoÆc thay 30% l−îng
c¸t trong v÷a b»ng bét c¸t. C¸t ®Ó trén v÷a cã kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng lín h¬n
1,2mm.
Muèn t¹o ®−êng nÐt trªn mÆt v÷a th× cho thªm mét l−îng c¸t cì h¹t 3mm, khi xoa b»ng
bμn xoa sÏ t¹o nªn c¸c ®−êng v©n trang trÝ.


  Page 9 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

3.2.6. Tr¸t gai gåm c¸c líp sau:
- Líp lãt b»ng v÷a xi m¨ng m¸c 50, kh«ng xoa nh½n mμ chØ c¸n ph¼ng mÆt;
- Líp mÆt dïng v÷a v«i - xi m¨ng cã trén bét ®¸ vμ bét mμu, tr¸t b»ng c¸ch vÈy hoÆc
dïng hép quay v÷a phun lªn t−êng. V÷a ®−îc vÈy mét líp hoÆc nhiÒu líp, nÕu vÈy nhiÒu
líp, ph¶i xoa qua líp tr−íc vμ ®Ó se mÆt råi míi vÈy líp sau.

3.2.7. C¸c kiÓu tr¸t gi¶ ®¸: tr¸t röa, tr¸t mμi, tr¸t b¨m, gåm c¸c líp tr¸t sau:
- Líp lãt b»ng v÷a xi m¨ng m¸c 50;
- Líp mÆt gåm v÷a xi m¨ng (tr¾ng hoÆc mμu) trén víi bét mμu vμ ®¸ h¹t lùu cã kÝch
th−íc tõ 3 - 8m. Trong v÷a, cã trén thªm bét ®¸.

3.2.8.Líp lãt c¸c kiÓu tr¸t gi¶ ®¸ ®−îc tr¸t dÇy 10mm, chê cho kh« råi míi tr¸t líp mÆt.
Tr−íc khi tr¸t, ph¶i t−íi −ít líp lãt.

3.2.9.Tr¸t mμi: th−êng tr¸t líp mÆt dμy 10mm. TØ lÖ v÷a tr¸t lμ: ®¸ h¹t trén víi 1,1 chÊt
bét theo khèi l−îng (chÊt bét gåm xi m¨ng + bét ®¸ + bét mμu).
Sau khi tr¸t kho¶ng tõ 1 - 2ngμy, ph¶i mμi nh½n mÆt ®¸ nh− quy ®Þnh sau: §Çu tiªn, mμi
b»ng ®¸ mμi th«; sau ®ã, dïng hèn hîp bét mμu gåm xim¨ng + bét ®¸ + bét mμu lÊp kÝn
c¸c chç rçng cña bÒ mÆt; ®Ó 2ngμy sau míi mμi b»ng ®¸ mμi mÞn.
Thμnh phÇn v÷a tr¸t mμi dïng ®Ó l¸ng nÒn, sμn, cÇu thang ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7.

B¶ng 7

Khèi l−îng vËt liÖu thμnh phÇn (kg/m2)
VËt liÖu
NÒn, sμn CÇu thang
§¸ tr¾ng 12,06 16,5
Bét ®¸ 5,628 9,5
Bét mμu 0,071 0,105
Xi m¨ng tr¾ng 5,656 9,5

3.2.10.Tr¸t röa: bÒ dÇy líp tr¸t tuú cì ®¸. Sau khi tr¸t tõ 1 - 3giê, dïng n−íc röa cho v÷a
v«i ®i cßn tr¬ l¹i nh÷ng h¹t ®¸, kh«ng ®−îc röa sím qu¸ khi v÷a cßn −ít lμm c¸c h¹t ®¸
tr«i ®i. NÕu röa muén qu¸ th× xi m¨ng ®«ng cøng khã röa. MÆt t−êng sau khi röa nh− võa
tr¸t ngoμi thμnh phÇn v÷a tr¸t röa t−¬ng tù nh− v÷a.

3.2.11.Tr¸t b¨m: th−êng tr¸t dÇy h¬n c¸c kiÓu tr¸t mμi, tr¸t röa. Sau khi tr¸t xong líp mÆt
s¸u ngμy, dïng bóa gai ®Ó b¨m cho h¹t ®¸ nh« lªn t¹o ra bÒ mÆt sÇn sïi nh− ®¸ thiªn
nhiªn kh«ng b¨m sím qu¸, h¹t ®¸ ch−a dÝnh kÕt chÆt víi v÷a sÏ bÞ r¬i ®i.
LiÒu l−îng pha trén v÷a tr¸t b¨m (tÝnh cho 1m2) ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8

B¶ng 8

VËt liÖu Tr¸t dμy 10mm Tr¸t dμy 15mm
§¸ h¹t 14 16,5
Bét ®¸ 7 9,5
Xi m¨ng tr¾ng 7,5 9,5
Bét mμu 0,1 0,105

  Page 10 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

4. V÷a chÞu axit
V÷a chÞu axit dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu lμm viÖc trong m«i tr−êng chÞu t¸c dông cña
axit hoÆc h¬i axit.
Cã nhiÒu vËt liÖu ®Ó pha trén v÷a chÞu axit. Trong tiªu chuÈn nμy chØ giíi thiÖu lo¹i v÷a
chÞu axit dïng chÊt kÕt dÝnh lμ thuû tinh láng.

4.1.Thuû tinh lãng dïng cho v÷a chÞu axit ë hai d¹ng:
Thuû tinh láng Natri cã m«®un silic tõ 2,6 - 2,8, khèi l−îng riªng tõ 1,3 - 1,4. thuû tinh
láng Kali cã m«®un silic tõ 3 - 3,2, khèi l−îng riªng tõ 1,4 - 1,5.

4.2.Cèt liÖu dïng cho v÷a chÞu axit lμ c¸c th¹ch anh, c¸t nh©n t¹o ®Ëp tõ ®¸ hoÆc sμnh sø
chÞu axit. Giíi h¹n bÒn nÐn cña ®¸ tù nhiªn dïng lμm cèt liÖu ph¶i lín h¬n 600kg/cm2. §é
hót n−íc kh«ng lín h¬n 1%. §é Èm cèt liÖu kh«ng lín h¬n 3%. §é chÞu axit lín h¬n
96%. Cèt liÖu ph¶i s¹ch kh«ng lÉn sÐt hay c¸c t¹p chÊt. C¸t dïng cho v÷a chÞu axit cã
thμnh phÇn h¹t gièng nh− c¸t dïng cho v÷a th«ng th−êng.

4.3.§Ó lμm t¨ng sù tr¾c ®Æc cña v÷a, cã thÓ cho thªm chÊt ®én mÞn. ChÊt ®én mÞn ë d¹ng
bét mÞn lμ s¶n phÈm nghiÒn mÞn cña lo¹i vËt liÖu chøa «xýt silic tù nhiªn vμ bÒn trong
m«i tr−êng axit nh− ®¸ Bazan, diaba, qu¾c, phezit, c¸c lo¹i õanh sø chÞu axit.
ChÊt ®én mÞn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:
- §é chÞu axit ph¶i lín h¬n 96%;
- §é Èm tõ nhiªn ph¶i nhá h¬n 2%;
- §é mÞn: c¸c h¹t cßn l¹i trªn sμng No 0,009 ph¶i nhá h¬n 15%.

4.4.ChÊt ho¸ r¾n trong v÷a chÞu axit cã thÓ dõng c¸c muèi Fluo- Siliccat cña kim lo¹i nh−:
Na2SiF6, MgSiF6, ZnSiF6, PbSiF6, CuSiF6. Tèc ®é ®«ng r¾n cña v÷a phô thuéc rÊt nhiÒu
vμo ®é hμo tan trong n−íc cña muèi, muèi hoμ tan cμng nhiÒu v÷a ®«ng r¾n cμng nhanh.
Th−êng hay dïng nhÊt lμ Na2SiF6 v× muèi nμy cã ®é hoμ tan nhá nhÊt, gi¸ thμnh rÎ.
Muèi Na2SiF6 ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sua:
- Hμm l−îng Fluo - Slicat ph¶i lín h¬n 90%;
- §é Èm tù nhiªn nhá h¬n 2%;
- Muèi ë d¹ng tù bét mÞn ,t¬i, kh«ng vãn côc, kh«ng lÉn c¸c chÊt bôi bÈn.

4.5.C¸c phô gia ®Æc biÖt, chøa silic ho¹t tÝnh nh−: siliccaze, diatomit, trªpenv.v dïng ®Ó
n©ng cao ®é bÒn n−íc cña v÷a chÞu axit. L−îng SiO2 trong phô gia phai chiÕm tõ 84 dÕn
97%, l−îng SiO2 ho¹t tÝnh tõ 5 ®Õn 22%.

4.6.Thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt cña hçn hîp vòa chÞu axit dao ®éng tõ 30 phót ®Õn 4 giê,
thêi gian kÕt thóc ninh kÕt tõ 4 ®Õn 6 giê.
Khèi l−îng thÓ tÝch cña v÷a tõ 2,2 - 2,3 T/m3.
Giíi h¹n bÒn nÐn cña v÷a chÞu axÝt ë tuæi 28 ngμy ®ªm trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o th−êng lín
h¬n 100 kg/cm2.
V÷a chÞu axÝt cã thÓ chÞu ®−îc t¸c dông cña hÇu hÕt c¸c lo¹i axÝt v« c¬ vμ h÷u c¬. C¸c
mÉu v÷a khi chÞu t¸c dông cña axÝt sunfuric nång ®é cao th−êng cã ®é bÒn chÞu nÐn cao
h¬n tõ 25- 35% so víi ®é bÒn chÞu nÐn cña c¸c mÉu cïng lo¹i gi÷ trong kh«ng khÝ kh«.  Page 11 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

4.7.NÒn hoÆc t−êng ®−îc l¸ng, tr¸t hay èp vËt liÖu chÞu axit ph¶i ®−îc c¹o röa s¹ch rªu
mèc, bôi bÒ mÆt ph¶i thËt kh« (®é Èm cña t−êng vμ nÒn ë ®é s©u tõ 10 - 20 mm ph¶i nhá
h¬n 5%). NÕu cã líp tr¸t lãt th× chØ nªn tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng (kh«ng tr¸t v÷a hçn hîp).
4.8.Líp v÷a lãt trung gian pha trén theo tû lÖ sau: thuû tinh láng, chÊt ®én mÞn, chÊt ho¸
r¾n b»ng 1:1:0,15 (theo khèi l−îng).
ChÊt ho¸ r¾n vμ chÊt ®én mÞn ®−îc trén thËt kü trong tõng mÎ trén nhá, sau ®ã cho thuû
tinh láng vμo trén ®Òu cho nhuyÔn. Dïng hçm hîp ®ã quÐt lªn t−êng thμnnh 2 líp, mçi
líp dμy 1 mm, líp nä quÐt nªn c¸ch líp kia 4 giê. Líp lãt nμy ph¶i quÐt ph¼ng vμ kÝn ®Òu.
Khi quÐt xong 2 líp lãt, 12 giê sau míi tiÕn hμnh tr¸t v÷a chÞu axit (líp b¶o vÖ).

4.9.Thμnh phÇn cña 1m3 v÷a chÞu axit ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 9, c¸c vËt liÖu ®−îc c©n hoÆc
®ong thËt chÝnh x¸c.

B¶ng 9

Khèi l−îng vËt liÖu cho 1 m3 v÷a (kg)
C¸c lo¹i vËt liÖu
Líp trung gian Líp b¶o vÖ
Thuû tinh láng Natri 290 330
ChÊt ho¸ r¾n Na2SiF6 43,5 49,5
ChÊt ®én mÞn 650 650
C¸t th¹ch anh 1300 1300
Phô gia ho¹t tÝnh (nÕu cã) 15 20

4.10.§é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a phô thuéc vμo yªu cÇu tr¸t, l¸ng nh−ng chØ trong
kho¶ng tõ 4 ®Õn 6 cm. ViÖc thö ®é l−u ®éng cña v÷a chÞu axit ®−îc tiÕn hμnh gièng v÷a
th«ng th−êng.

4.11. Tr×nh tù trén v÷a ph¶i tiÕn hμnh nh− sau:
Cho chÊt ho¸ r¾n trén kü víi chÊt ®én mÞn, sau ®ã cho c¸t th¹ch anh vμo trén ®Òu, phô gia
ho¹t tÝnh ®−îc cho thªm vμo khi trén kh«. Cuèi cïng míi cho thuû tinh láng trén nhuyÔn
®Òu vμ ®em sö dông ngay. Mçi mÎ trén kh«ng ®Ó l©u qu¸ 30 phót. NÕu thÊy v÷a bÞ bãn
kh« ph¶i bá ®i kh«ng ®−îc trén thªm thuû tinh láng ®Ó dïng tiÕp.

4.12.Ph¶i dïng bay miÕt m¹ch ®Ó v÷a b¸n ®Òu vμo t−êng h¬Æc nÒn khi tr¸t (hoÆc l¸ng) ®é
dμy mçi líp v÷a ®−îc quy ®Þnh nh− sau :
- Tr¸t t−êng th¼ng ®øng: tõ 3-4mm;
- Tr¸t mÆt n»m ngang: tõ 4-6 mm;
- Sau mçi líp chê 4 giê míi tr¸t líp sau. Tr¸t (l¸ng) phÇn nμo xong phÇn ®ã, kh«ng ®Ó
m¹ch dõng;
- Sau khi tr¸t xong 1ngμy ph¶i dïng kÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i tõ 5 ®Õn 10 lÇn ®Ó kiÓm tra
nh÷ng chç cã vÕt nøt. Dïng bóa nhá gâ nhÑ, chç nμo bÞ bép ph¶i cËy nªn söa l¹i.

4.13. Sau khi tr¸t (l¸ng) xong ph¶i che ®Ëy kÝn, kh«ng ®Ó n−íc m−a hay ®Ó n−íc bÈn vμo
mÆt tr¸t. Sau 20 ngμy, trªn mÆt v÷a trÞu axit cã mét líp l«ng t¬ mμu tr¾ng næi lªn, dïng
bμn ch¶i nhóng vμo dung dÞch axit cïng lo¹i vμ nång ®é gièng lo¹i axit nμo c«ng tr×nh sÏ
ph¶i chÞu , ch¶i vμi lμn cho ®Õn khi kh«ng cßn xuÊt hiÖn l«ng t¬ trªn mÆt v÷a.


  Page 12 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

4.14.Trong khi thi c«ng, c«ng nh©n ph¶i ®−îc trang bÞ mò, ¸o quÇn, khÈu trang, gang tay,
ñng b¶o hé. Trong khi lμm viÖc,nªn h¹n chÕ nãi chuyÖn. CÊm hót thuèc, ¨n uèng t¹i n¬i
lμm viÖc. HÕt giê nªn t¾m röa s¹ch sÏ vμ thay quÇn ¸o.
Khi thi c«ng ë n¬i kÝn vμ nãng cø sau mét giê lao ®äng nªn ra chç tho¸ng thay ®æi kh«ng
khÝ tõ 5 ®Õn 10 phót. Råi míi tiÕp tôc lμm viÖc.
Nh÷ng ng−êi mÆc bÖnh ®−êng h« hÊp kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi v÷a chÞu axit.

4.15.Chç bÞ d©y thuû tinh láng hay Na2SiF6 ph¶i röa n−íc l· thËt kÜ. Ph¶i cã s½n dung dÞch
xót 10% ®Ó trung hoμ nÕu axit bÞ ®æ ra.

4.16.Hμng ngμy, c¸n bé kÜ thuËt ph¶i ghi chÐp tØ mØ vμo nhËt kÝ c«ng tr×nh vÒ chÊt l−îng
nguyªn vËt liÖu, t×nh h×nh thêi tiÕt.

5. V÷a chÞu nhiÖt
Tuú theo nhiÖt ®é vμ ®Æc tÝnh ho¸ häc cña moi tr−êng mμ c«ng tr×nh sÏ ph¶i chÞu, cã thÓ
dïng nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó pha chén v÷a chÞu nhiÖt t−¬ng øng. Trong tiªu
chuÈn nμy, chØ giíi thiÖu c¸ch pha trén vμ sö dông v÷a chÞu nhiÖt cã chÊt kÕt dÝnh lμ xi
m¨ng vμ cèt liÖu lμ bét samot (gäi t¾t lμ v÷a chÞu nhiÖt).

5.1.V÷a chÞu nhiÖt xi m¨ng - samot dïng ®Ó x©y c¸c lß c«ng nghiÖp cã nhiÖt ®é lμm viÖc
kh«ng qu¸ 1150OC nh− c¸c lß nung g¹ch gãi, c¸c lß sÊy, c¸c ®−êng dÉn giã nãng hoÆc khÝ
th¶i, c¸c lß luyÖn gang cì nhá.

5.2.ChÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a chÞu nhiÖt xi m¨ng - samot th−êng lμ xi m¨ng poocl¨ng
hay xi m¨ng poocl¨ng ho¸ dÎo.
Kh«ng dïng lo¹i xi m¨ng poocl¨ng puz¬lan, xi m¨ng poocl¨ng bÒn sunfat vμ xi m¨ng
poocl¨ng - xØ.

5.3.Bét samot ®Ó lμm cèt liÖu cho v÷a xi m¨ng chÞu nhiÖt ®−îc lÊy tõ c¸c m¶nh phÕ liÖu
samot (trõ c¸c sè liÖu cña samot nung ch−a chÝn) vμ ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu c¬ lÝ sau:
- Hμm l−îng Al2O3 + TiO2 kh«ng nhá h¬n 28%;
- §é Èm kh«ng lín h¬n 4%;
- §é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1580OC.

5.4. KÝch th−íc h¹t cña bét samot ph¶i b¶o ®¶m:
- L−îng h¹t cßn l¹i trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t l−íi 2mm: 0%;
- L−îng h¹t cßn l¹i trªn sμn cã kÝch th−íc m¾t l−íi 1,5mm: kh«ng lín h¬n 5%;
- L−îng h¹t cßn l¹i trªn sμn cã kÝch th−íc m¾t l−íi 1mm: kh«ng nhá h¬n 80%.

5.5.§Êt sÐt chÞulöa trong v÷a chÞu nhiÖt ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
- §é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1620OC;
- Hμm l−îng Al2O3 + TiO2 kh«ng nhá h¬n 28%.

5.6.TØ lÖ phèi hîp cña v÷a chÞu nhiÖt ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10.


B¶ng 10


  Page 13 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

VËt liÖu Thμnh phÇn v÷a theo % thÓ tÝch
Xi m¨ng Tõ 16 - 20
Bét samot Tõ 84 - 80
§Êt sÐt chÞu löa Tõ 4 -6

5.7.Tuú theo ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a mμ tÝnh l−îng n−íc cho v÷a. L−îng n−íc vμ
phô gia ho¸ dÎo (®Êt sÐt chÞu löa) chiÕm kho¶ng tõ 30 ®Ðn 35% khèi l−îng xi m¨ng vμ bét
samot.

5.8. Dùa vμo chiÒu dÇy m¹ch x©y mμ quy ®Þnh ®é l−u ®éng cña hçn hîp võa nh− sau:
M¹ch dμy 2mm trë xuèng: ®é l−u ®éng tõ 11 ®Õn 12cm;
M¹ch dμy 3mm: tõ 8 ®Õn 10cm;
M¹cdμy h¬n 3mm: kh«ng lín h¬n 7,5cm:

5.9.ViÖc c©n, ®ong vËt liÖu ph¶i tiÕn hμnh nh− sau:
Xi m¨ng vμ bét samot: tÝnh theo khèi l−îng (kg).
§Êt sÐt chÞu löa ë d¹ng bét kh«: lÊy theo khèi l−îng; ë d¹ng huyÒn phï: cã thÓ lÊy theo
khèi l−îng hoÆc thÓ tÝch tõ ®ã tÝnh ra l−îng chÊt kh« trong huyÒn phï.

5.10.Khèi l−îng ®Êt sÐt chÞu löa kh« trong 1lit huyÒn phñ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau
(hoÆc tra b¶ng 11).
G = 1625 (γH -1) (6)
Trong ®ã: γH - khèi l−îng riªng cña huyÒn phï (g/cm3).

B¶ng 11

Khèi l−îng §Êt sÐt kh« Nhu cÇu dung dÞch ®Êt sÐt chÞu löa cho 100 kg xim¨ng vμ
riªng cña trong 1 lÝt bét samot khi hμm l−îng ®Êt sÐt chÞu löa
huyÒn phï dung dÞch 4% 6%
(g/cm3) (g) L Kg L kg
1,5 812 4,92 7,38 7,38 11,07
1,45 731 5,47 7,93 8,2 11,89
1,4 650 6,15 8,61 9,32 12,92
1,35 569 7,03 9,5 10,54 14,23
1,3 478 8,2 10,66 12,3 16,0
1,25 406 9,84 12,3 14,76 18,43
1,2 325 12,3 14,76 18,45 22,14
1,15 244 16,4 18,86 24,6 20,29
1,1 163 24,6 27,06 36,9 40,59
1,03 82 48,75 51 73,2 77

5.11.Khi trén v÷a, kh«ng quy ®Þnh tr×nh tù cho vËt liÖu vμo m¸y trén. Khi cÇn ®ong ®Êt
sÐt ë d¹ng huyÒn phï, ph¶i khuÊy trén tr−íc.
ViÖc thö ®é l−u ®éng cña v÷a chÞu nhiÖt gièng nh− v÷a th«ng th−êng.

Phô lôc 1
§óc mÉu kiÓm tra vμ ®iÒu chØnh tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu ®· tÝnh cho 1m3 c¸t

  Page 14 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

1. §óc mÊu kiÓm tra:
Tõ c¸c sè liÖu ®· tÝnh cho 1m3 c¸t the c¸c c«ng thøc (1), (4), (5) tÝnh ra liÒu l−îng ®ñ cho
5lÝt c¸t: trong ®ã mét liÒu l−îng lÊy theo sè liÖu ®É tÝnh, 2 liÒu l−îngcßn l¹i lÊy ± 15%
l−îng xi m¨ng tÝnh to¸n. NÕu lμ v÷a hèn hîp th× h¹i liÒu l−îng nμy cÇn tÝnh l¹i l−îng v«i
vμ n−íc theo c«ng (4) vμ(5);
Trén víi ®iÒu chØnh ®é l−u ®éng:
Víi v÷a xi m¨ng: trén xi m¨ng víi c¸t trong 5 phót ®æ dÇn n−íc trén cho tíi khi ®¹t yªu
cÇu:
Víi v÷a hçn hîp: sau khi trén xi m¨ng, c¸t, hoμ n−íc víi hå v«i thμnh s÷a v«i råi ®æ vμo
trén tiÕp. Khi hoμ s÷a v«i, kh«ng sö dông l−îng n−íc theo tÝnh to¸n mμ ®Ó l¹i mét Ýt, kiÓm
tra ®é l−u ®éng cña hçn hîp. NÕu ®é l−u ®éng ch−a ®¹t yªu cÇu th× cø cho dÇm n−íc vμo
tíi khi ®¹t. NÕu v−ît qu¸ yªu cÇu th× thªm tõ 5 - 10% c¸t råi thö l¹i. Khi hçn hîp cã ®é
l−u ®éng ®¹t yªu cÇu th× ghi l¹i l−îng c¸t vμ n−íc thªm vμo ®Ó sau nμy tÝnh l¹i tØ lÖ phèi
hîp cña v÷a cho 1m3 c¸t.

2. §iÒu chØnh tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu:
Sau khi Ðp 3 mÉu v÷a, gi¸ trÞ giíi h¹n bÒn chÞu nÐn trung b×nh ®¹i diÖn cho 3 tØ lÖ phèi
hîp ®−îc x¸c ®Þnh:
Rvo - øng víi l−îng xi m¨ng Qx ®· tÝnh theo c«ng thøc (1)
Rv2 - øng víi l−îng xi m¨ng Qx2 = 1,15 Qx
Rv1 - øng víi l−îng xi m¨ng Qx1 = 0,85 Qx
Dùng biÓu ®å quan hÖ Rv = f(Qx)
Trong ®ã: trôc hoμnh ®¹t c¸c gias trÞ Qx, trôc tung ®Æt gi¸ trÞ Rx (theo biÓu ®å sau):
Rv(kG/cm2)

Rv2
Rv3
Rvy/c
Rvl

Q1 Qxy/c Q3 Q2 Qx (kg/m3)
Trªn trôc tung x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Rv yªu cÇu, kÎ ®−êng song song víi trôc hoμnh cho c¾t
®−êng biÓu diÔn R= f(Qx) råi dãng xuèng trôc hoμnh ®Ó x¸c ®Þnh xi m¨ng yªu cÇu cho
1m3 c¸t. Tõ gi¸ trÞ Qxy sÏ tÝnh l¹i Vh vμ n theo c¸c c«ng thøc (2) vμ (4) ë ch−¬ng 2.
Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu chÝnh thøc (cã thÓ tÝnh theo thÓ tÝch hoÆc khèi
l−îng).
Phô lôc 2
B¶ng tÝnh s½n liÒu l−îng pha trén 1m3 v÷a hçn hîp

  Page 15 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

theo m« ®un ®é lín cña c¸t (kg)

M« ®un ®é lín cña c¸t tõ 0,7 - 1
M¸c xi V÷a m¸c 25 V÷a m¸c 50 V÷a m¸c 75
m¨ng Xi Xi Xi
V«i C¸t V«i C¸t V«i C¸t
m¨ng m¨ng m¨ng
400 120 235 1350 240 180 1400 351 143 1500
300 150 236 1400 300 145 1386 450 120 1450
200 207 180 1413 422 117 1260 620 0 1390
M« ®un ®é lín cña c¸t tõ 1,1 - 1,3
400 103 240 1440 205 187 1400 310 150 1500
300 136 219 1445 263 148 1383 420 90 1490
200 201 190 1400 403 88,5 1300 600 0 1400
M« ®un ®é lín cña c¸t tõ 1,31 - 1,5
400 100 240 1450 200 214 1380 303 160 1537
300 125 225 1450 243 160 1390 390 105 1500
200 188 195 1400 358 72 1370 565 0 1435
M« ®un cña c¸t tõ 1,51 - 2
400 85 247 1490 260 202 1420 247 157 1395
300 112 231 1450 211 173 1400 357 128 1515
200 169 202 1430 320 115 1365 511 0 1490

Phô lôc 3
B¶ng tÝnh hÖ sè K dïng ®Ó tÝnh to¸n tØ lÖ
phèi hîp cho v÷a dïng c¸t mÞn

HÖ sè K khi c¸t cã m« ®un ®é nhá
Lo¹i xi m¨ng
Tõ 0,7 - 1 Tõ 1,1 - 1,3 Tõ 1,4 - 1,5 Tõ 1,6 - 2,0 Tõ 2 - 2,2 >2,2
Poocl¨ng 0,71 0,74 0,79 0,87 0,91 0,96
Poocl¨ng Puzolan 0,8 0,83 0,89 1 1,04 1,091

Chó thÝch: Khi xi m¨ng thö ph−¬ng ph¸p v÷a dÎo, c¸c hÖ sè trªn ph¶i chia cho hÖ sè
0,67.
K
Kd = c
0.67
Phô lôc 4
B¶ng tÝnh tõ hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch kh¸c 1400kg/m3
Sang d¹ng hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch kh¸c 1400kg/m3

  Page 16 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

Khèi l−îng L−îng n−íc HÖ sè chuyÓn Khèi l−îng L−îng HÖ sè chuyÓn
thÓ tÝch cña ch−a tÝnh theo vÒ hå v«i cã thÓ tÝch cña n−íc ch−a vÒ hå v«i cã
hå v«i vËt liÖu kh« khèi l−îng hå v«i tÝnh theo khèi l−îng
(kg/1) (%) thÓ tÝch (kg/1) vËt liÖu thÓ tÝch
1400kg/m3 kh« (%) 1400kg/m3
1,5 71,1 0,8 1,3 147 1,33
1,49 73,2 0,81 1,29 153 1,38
1,48 75,9 0,83 1,28 160 1,43
1,47 76,6 0,85 1,27 168 1,48
1,46 81 0,87 1,26 176 1,54
1,45 83,6 0,89 1,25 185 1,6
1,44 86,6 0,9 1,24 194 1,67
1,43 98,5 0,93 1,23 204 1,74
1,42 92 0,95 1,22 216 1,82
1,41 96 0,97 1,21 228 1,9
1,40 100 1 1,2 242 2,0
1,39 105 1,02 1,19 259 2,1
1,38 108 1,05 1,18 276 2,22
1,37 111 1,08 1,17 295 2,35
1,36 115 1,11 1,16 316 2,5
1,35 120 1,14 1,15 340 2,66
1,34 125 1,17 1,14 367 2,86
1,33 131 1,21 1,13 399 3,08
1,32 132 1,25 1,12 436 3,33
1,31 140 2,29 1,11 475 3,54


Phô lôc 5
V«i thuû

Nguyªn liÖu chÕt t¹o v«i thuû lμ ®¸ v«i chøa tõ 8 - 20% sÐt. Trong thiªn nhiªn, ®¸ v«i cã
hμm l−îng sÐt cao nh− vËy rÊt hiÕm nªn ng−êi ta dïng hçn hîp v«i vμ ®Êt sÐt.
TÝnh chÊt cña v«i thuû:
1. V«i thuû cã khèi l−îng thÓ tÝch xèp : (γo = 0,5 ± 0,8 kg/cm3 vμ khèi l−îng riªng lμ
γa = 2,2-3 g/cm3).
2. §é min: yªu cÇu l−îng sãtd l¹i trªn sμng NO0,008 kh«ng v−ît qu¸ 15% vμ toμn bé lãt
sμng NO 0,09.
3. Thêi gian ninh kÕt: v«i thuû cã thêi gian ninh kÕt tõ 4 - 10ngμy, ®èi víi lo¹i v«i thuû
thËt m¹nh, tõ 2 - 4ngμy.
4. C−êng ®é : c−êng ®é chÞu kÐo cña v«i thuû ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c mÉu thÝ nghiÖm.
C¸c mÉu nμy ®−îc d−ìng hé trong kh«ng khÝ 7 ngμy råi tiÕp tôc trong n−íc 21 ngμy tr−íc
khi ®em nÐn vμ kÐo thÝ nghiÖm.
C−êng ®é chÞu kÐo vμ chÞu nÐn cña v«i thuû ë tuæi 28 ngμy 56ngμy ®−îc quy ®Þnh trong
b¶ng sau:
Rk (kg/cm2) Rn(kg/cm2)
Lo¹i v«i thuû
28 ngμy 56 ngμy 28 ngμy 56 ngμy

  Page 17 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

YÕu 2 3 6 8
M¹nh 4 6 15 25

Sö dông v«i thuû:
C«ng dông chñ yÕu cña v«i thuû kμ®Ó t¹o v÷a x©y tr¸t vμ bª t«ng m¸c thÊp dïng cho c¸c
c«ng tr×nh d−íi n−íc hoÆc th−êng xuyªn tiÕp xóc víi n−íc mμ yªu cÇu kh¶ n¨ng chÞu lùc
kh«ng lín. Trong thuû lîi, v«i thuû ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c cèng dÉn n−íc, c¸c c«ng
tr×nh nhá trªn kªnh t−íi vμ tiªu
B¶o qu¶n v«i thuû: tr¸nh Èm −ít ®Ó c¸c thμnh phÇn kho¸ng vËt kh«ng bÞ thuû ho¸, lμm
mÊt kh¶ n¨ng dÝnh kÕt khi sö dông.Phô lôc 6
Thuû tinh láng

Thuû tinh láng lμ chÊt kÕt dÝnh kh«ng khÝ, cã hai lo¹i th−êng dïng lμ:
Thuû tinh lángNatri: Na2O.mSiO2 + n.H2O;
Thuû tinh lángkali: K2O.mSiO2 + n.H2O;
Trong ®ã:m- tØ sè ph©n tö gam SiO2 (hoÆc K2O)- gäi lμ m« ®un Silic hay cña thuû tinh
láng (th−êng lÊy m b»ng tõ 2,5 - 3,2).
Thuû tinh láng cã khèi l−îng riªng tõ 1,3 - 1,5 g/cm3, rÊt dÔ hoμ tan trong n−íc. Kh¶ n¨ng
hoμ tan trong n−íc phô thuéc vμo m« ®ôn cña thuû tinh láng (m). Thuû tinh láng cã m
cμng lín cμng khã tan. Th−êng dïng dung dÞch thuû tinh láng cã tõ 50 - 70% n−íc. Qu¸
tr×nh ®«ng r¾n cña thuû tinh láng trong kh«ng khÝ diÔn biÕn theo ph¶n øng.
Na2OmSiO2 + nH2O = Na2Co + mSiO2.nH2O
§Ó qu¸ tr×nh ®«ng r¾n diÔn ra nhanh, ph¶i ®un nãng thuû tinh láng hoÆc pha mét Ýt chÊt
xóc t¸c nh− Na2SiF6 tr−íc khi sö dông.
Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhanh m« ®un Silic cña thuû tinh láng: mÉu thö lÊytõ líp trªn mÆt
cña thñy tinh láng, sau khi ®· hít bá líp v¸ng trªn cïng (kh«ng khuÊy trén);
X¸c ®Þnh thμnh phÇn Oxyt Natri trong thuû tinh láng b»ng c¸ch pha lo·ng thuû tinh láng
tíi nång ®é 1,38 theo khèi l−îng riªng; sÊy kho¶ng 1gam mÉu thö, pha thªm n−íc nãng
trong cèc cã dung dÞch tõ 250 - 300ml khuÊy kÜ dung dÞch trong cèc vμ ®Ëy b»ng mét tÊm
kÝnh, sau ®ã ®un s«i trong 1phót; khi nguéi, nhá vμo dung dÞch tõ 3 - 4 giät mªtin da cam
0,2%, ®un ®Þnh ph©n b»ng dung tÝch axit clohydric (HCL) cã nång ®é 1/10 phÇn tö gam
®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mμu vμng sang mμu hång nh¹t.
M« ®un thuû tinh láng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
m= 162f/L-2,5
Trong ®ã :
f - khèi l−îng thuû tinh láng (g);
L- thÓ tÝch dung dÞch HCl (ml) cã nång ®é 1/10 phÇn tö gam; 162 vμ 2,5 lμ c¸c th«ng sè
thùc nghiÖm.Phô lôc 7
X¸c ®Þnh hμm l−îng Na2SiF6 trong chÊt r¾n cña v÷a chÞu axit


  Page 18 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

MÉu thö Na2SiF6 ®−îc ®em sÊy kh« tíi träng l−îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é tõ 100 - 110OC
vμ nghiÒn nhá.
LÊy1gam mÉu thö hoμ vμo 100ml n−íc uèng vμ chuÈn ®é b»ng dung dÞch xót ¨n da cã
nång ®é 0,5 ph©n tö gam. Cho 2 hoÆc 3 giät Ftalein, khi nμo xuÊt hiÖn mμu hång nh¹t lμ
®−îc.
Sau ®ã, ®un dung dÞch vμ chuÈn ®é tiÕp cho tíi khi dung dÞch kh«ng ®æimμun÷a (nÕu
dung dÞch ®ang s«i mμ mμu hång nh¹t vÉn gi÷ nguyªn th× dõng chuÈn ®é).
TØ lÖ phÇn tr¨m cña Fluosilicat Natri ®−îc tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc.

0,0235 n
m=
K
Trong ®ã:
n- thÓ tÝch cña dung dÞch xót ¨n da nång ®é 0,5 phÇn tö gam dïng ®Ó chuÈn ®é (ml);
0,0235- l−îng Na2SiF6 t−¬ng øng víi 1kg dung dÞch xót ¨n da nång ®é 0,5 phÇn tö gam.
K- khèi l−îng chÊt ho¸ r¾n Na2SiF6 (g).Phô lôc 8
V÷a b¬m cho bã thÐp trong dÇm dù øng lùc

1. V÷a b¬m cho bã thÐp trong dÇm dù øng lùc (gäi t¾t lμ v÷a b¬m) ®Ó b¶o ®¶m bã
thÐp, hç trî cho neo vμ kh¶ n¨ng lμm viÖc cho dÇm, ph¶i cã mét sè tÝnh n¨ng c¬ lÝ
nh− sau:
- §é t¸ch n−íc cña hçn hîp v÷a: kh«ng lín h¬n 3% vμ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
Hèn hîp v÷a trén song cho vμo èng ®o 1000cc ®Ó sau 1giê, phÇn n−íc trong næi nªn biÓu
thÞ ®é t¸ch n−íc cña hçn hîp v÷a (kh«ng lín h¬n 33cc).
§é nhít (®é sÐt) cña hçn hîp v÷a: tõ 30 - 40gi©y hoÆc®é l−u ®éng:14cm:
- §é nhít ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 1 chiÕc phÔu cã thÓ tÝch 1000cc vμ cuèng dμi 10cm, ®−êng
kÝnh trong cña èng phÔu 1cm, thêi gian 1000cc hçn hîp v÷a ch¶y hÕt qua cuèng phÔu
(tÝnh b»ng gi©y) biÓu thi ®é nhít cña v÷a;
- V÷a kh«ng bÞ co ngãt sau khi ®«ng cøng;
- C−êng ®é cña v÷a kh«ng nhá h¬n 300kg/cm2.

2. VËt liÖu ®Ó pha trén hèn hîp v÷a b¬m:
Xi m¨ng Poocl¨ng cã m¸c tõ 400 - 500 vμ ph¶i tho¶ m¶n c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh.
Kh«ng dïng xi m¨ng bÞ vãn hßn.
KÝch th−íc cña h¹t c¸t kh«ng lín h¬n 2mm. M« ®ôn ®é lín cña cÊt tõ 1 - 1,5. C¸c chØ tiªu
kh¸c ph¶i tu©n theo "TCVN 1770 : 1975".
Phô gia: kh«ng ®−îc dïng phô gia cã tÝnh n¨ng ¨n mßn cèt thÐp, Phô gia ®«ng cøng
nhanh CaCl2.
Nªn dïng phô gia dÎo ®Ó tiÕt kiÖm xi m¨ng, ch«ng co ngãt vμ t¨ng tÝnh l−u ®éng cho hçn
hîp v÷a. Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i phô gia chèng gØ ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp.
N−íc ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh.

3. TÝnh thμnh phÇn v÷a b¬m vμ bã thÐp:
L−îng c¸t (kg) cho 1m3 v÷a b¬m tÝnh theo c«ng thøc:
⎛ Q ⎞
Qc = ⎜1000 − x + N ⎟c
  ⎝ x ⎠ Page 19 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987


Trong ®ã:
Qc - l−îng c¸t cho 1m3 v÷a (kg)
X,c - khèi l−îng thÓ tÝch cña xi m¨ng vμ cña c¸t (kg/cm3);
N vμ Qx - l−îng n−íc (lit) vμ l−îng xi m¨ng cho 1m3 v÷a ®−îc lÊy theo b¶ng sau:

M« ®ôn Xi m¨ng 400 Xi m¨ng 450 Xi m¨ng 500
®é lín L−îng Xi m¨ng
cña c¸t n−íc N N Qx N Qx
mm Qx (kg)
(lit)
1,0 350 766 353 712 349 670
1,1 352 751 347 698 343 661
1,2 345 737 342 693 337 643
1,3 340 722 335 672 331 630
1,4 334 708 329 659 325 622
1,5 328 694 323 646 319 607

Sau khi ®· x¸c ®Þnh s¬ bé thμnh phÇn v÷a, ®óc mÉu kiÓm tra chØ tiªu c¬ lÝ cña hçn hîp
v÷a vμ m¸c v÷a. §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a vμ m¸c v÷a x¸c ®Þnh theo TCVN 3121 :
1979. §é t¸ch n−íc, ®é nhít cña hçn hîp v÷a x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë phÇn ®Çu cña phô
lôc nμy. NÕu mét trong c¸c chØ tiªu trªn cña v÷a vμ hçn hîp v÷a kh«ng phï hîp, ph¶i ®iÒu
chØnh l¹i thμnh phÇn v÷a. Khi ®iÒu chØnh thμnh phÇn v÷a, ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau:
nÕu thªm (hoÆc bít) 1kg xi m¨ng th× ph¶i thªm (hay bít) 0,1 lÝt n−íc trong t−¬ng øng.

4. Ph−¬ng ph¸p trén hçn hîp v÷a b¬m:
Ph¶i trén hçn hîp v÷a b»ng m¸y trén cã sè vßng quay cña c¸nh qu¹t tõ 26 - 30 vßng/phót.
VËt liÖu tr−íc khi cho vμo m¸y trén ph¶i c©n ®o chÝnh x¸c.
Tr×nh tù trén hçn hîp v÷a nh− sau: tr−íc hÕt ®æ v÷a vμo m¸y trén, nÕu sö dông phô gia,
ph¶i hoμ phô gia vμo n−íc, sau ®ã ®æ xim¨ng vμo m¸y trén ®Òu, cuèi cïng ®æ c¸t vμo m¸y
vμ trén cho tíi khi nhËn ®−îc hèn hîp ®ång mμu. Khi ®æ xi m¨ng vμo m¸y ph¶i ®æ tõ tõ
®Ó tr¸nh sù c¶n gi÷ c¸nh qu¹t cña m¸y.
Thêi gian trén hçn hîp v÷a tõ 10 - 15 phót. Hèn hîp v÷a trén song th−êng kh«ng dïng
ngay v× ph¶i chê cho ®ñ khèi l−îng ®Ó b¬m liªn tôc cho mét dÇm.
L−îng v÷a b¬m cho 1 dÇm tÝnh theo c«ng thøc:
V= K(V1 -V2)
Trong ®ã:
V - thÓ tÝch hçn hîp v÷a cÇn ph¶i b¬m liªn tôc cho mét dÇm;
V1 - thÓ tÝch cña dÇm;
V2 - thÓ tÝch bã thÐp trong dÇm;
K- hÖ sè d−, tÝnh ®Õn l−îng hçn hîp v÷a tiªu hao trong ®−êng èng vμ r¬i v·i. K=0,05- 1,1.
Ph¶i tr÷ v÷a trong c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng vμ ph¶i khuÊy ®¶o hçn hîp v÷a ®Ó hçn hîp
khái bÞ ph©n tÇng. Thêi gian tr÷ hçn hîp v÷a kh«ng nªn qu¸ 30 phót. Hèn hîp v÷a ®Ó l©u
qu¸ 30 phót ®Õn 1giê mμ ®é l−u ®éng kh«ng gi¶m th× vÉn sö dông ®−îc.

5. C¸c yªu cÇu trong b¬m v÷a:


  Page 20 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987

Nªn sö dông m¸y b¬m cã kh¶ n¨ng ®−a v÷a ®i theo h−íng èng 150m vμ ®−a lªn cao 45m.
Kh«ng dïng m¸y b¬m kiÓu Ðp khÝ.
Tr−íc khi b¬m v÷a ph¶i dïng n−íc ®Ó b¬m thö m¸y vμ th«ng èng dÉn.
Tr−êng hîp dÇm ch−a ®Çy mμ bÞ t¾c èng dÉn hoÆc háng m¸y b¬m, kh«ng thÓ tiÕp tôc b¬m
®−îc n÷a, ph¶i lËp tøc röa s¹ch v÷a trong m¸y vμ trong èng dÉn b»ng vßi phun n−íc cao
¸p. Khi ngõng b¬m kh«ng qu¸ 1 giê, kh«ng cÇn röa èng dÉn mμ ph¶i b¬m võa cho ®Çy
èng ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ chiÕm chç trong èng.
Tr−êng hîp ph¶i ngõng b¬m kh«ng ph¶i t¹i m¸y b¬m vμ èng dÉn th× cho m¸y ch¹y 5 phót
l¹i nghØ 5 phót liªn tôc.
Trong khi trén vμ b¬m hçn hîp v÷a dÇm, ph¶i cã c¸n bé gi¸m s¸t vμ bè trÝ nh©n lùc b¶o
®¶m cho qu¸ tr×nh b¬m liªn tôc. C«ng nh©n ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ phßng hé kÝnh,
mò, g¨ng tay.
Phô lôc 9
V÷a chèng thÊm

V÷a chèng thÊm ®−îc tr¸t l¸ng bao bäc kÕt cÊu chÞu n−íc kh«ng cã ®é ¨n mßn hoÆc ®é
¨n mßn kh«ng ®¸ng kÓ.
V÷a chèng thÊm th−êng dïng v÷a xi m¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng cã thªm phô gia chèng
thÊm.
V÷a chèng thÊm võa ph¶i b¶o ®¶m:
C¸t cã m« ®un ®é lín thÝch hîp nhÊt tõ 1 ®Õn 1,5.
Xi m¨ng Poocl¨ng dïng m¸c 300 trë lªn, víi m¸c 300 th× trén 359 kg cho 1m3 v÷a.
Sau khi tr¸t, l¸ng chèng thÊm, bÒ mÆt cÇn ®¸nh mμu b»ng xi m¨ng nguyªn chÊt, c¸c gãc
c¹nh cÇn vª tr¬n, t¹o ®−êng l−în chuyÓn tiÕp. Líp tr¸t chèng thÊm nªn lμm nhiÒu líp.
(tæng chiÒu dÇy c¸c líp th−êng tõ 20mm trë lªn).
Khi líp tr¸t phÝa trong se mÆt, míi ®−îc tr¸t líp ngoμi. Thêi gian ®¸nh mμu thÝch hîp lμ
30 ®Õn 40 phót sau khi tr¸t líp ngoμi cïng.
NÕu dïng m¸y phun, mçi líp v÷a kh«ng nªn dÇy qu¸ 5mm. Sau khi c¸n ph¼ng b»ng th−íc
tÇm còng ph¶i xoa nh½n bÒ mÆt ®Ó ®¸nh mμu.
NÕu dïng phô gia, ph¶i tu©n theo nh÷ng chØ dÉn cña thiÕt kÕ vμ n¬i s¶n xuÊt phô gia vÒ
c¸ch sö dông liÒu l−îng pha trén.
Th«ng th−¬ng, phô gia chèng thÊm lμm t¨ng nhanh tèc ®é ho¸ cøng cña xi m¨ng, do ®ã
tèc ®é thi c«ng ph¶i khÈn tr−¬ng.
MÆt tr¸t l¸ng ph¶i chèng thÊm cÇn ®−îc che phñ, b¶o vÖ cÈn thËn. Sau 4 giê, ph¶i b¶o
d−ìng b»ng c¸ch t−êi n−íc gi÷ chomÆt v÷a ®ñ Èm, kh«ng t−êi sòng n−íc hoÆc dïng n−íc
sèi trùc tiÕp lμm háng líp ®¸nh mμu vμ líp tr¸t.


  Page 21 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4459 : 1987
  Page 22 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản