TCVN 4470 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
314
lượt xem
98
download

TCVN 4470 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4470 1995, Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, phòng khám, nhà hộ sinh v. v... có thể tham khảo tiêu chuẩn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4470 1995

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 BÖnh viÖn ®a khoa – yªu cÇu thiÕt kÕ General hospital – Design requirement 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c bÖnh viÖn ®a khoa. Khi thiÕt kÕ c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa, bÖnh viÖn ®«ng y, nhµ ®iÒu d|ìng, phßng kh¸m, nhµ hé sinh v. v... cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®|îc phÐp ch©m tr|íc ®èi vãi nh÷ng quy ®Þnh vÒ diÖn tÝch, mËt ®é x©y dùng, kho¶ng c¸ch, phßng phô trong c¸c khoa vµ c¸c bé phËn nh|ng kh«ng ®|îc lµm ¶nh h|ëng ®Õn c«ng t¸c ch÷a bÖnh vµ ph¶i ®|îc Bé x©y dùng cho phÐp víi sù tho¶ thuËn cóa Bé Y tÕ. 2) Trong tr|êng hîp bÖnh viÖn ®a khoa cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt th× ph¶i ghi T« trong tiªu chuÈn kinh tÕ kÜ thuËt víi tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ. 3) Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa, ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh cã liªn quan. 2. Quy ®Þnh chung 2.1. BÖnh viÖn ®a khoa lµ bÖnh viÖn Ýt nhÊt ph¶i cã c¸c khoa: néi, ngo¹i, s¶n, nhi, l©y vµ khu cËn l©m sµng. 2.2. BÖnh viÖn ®a khoa ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c quy m« sau: - Lo¹i nhá tõ 50 ®Õn 150 gi|êng. - Lo¹i trung b×nh trªn 150 ®Õn 400 gi|êng - Lo¹i lín tõ trªn 400 ®Õn 500 gi|êng Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ sè gi|êng lu, gi|êng gi¶i phÉu, gi|êng håi søc cÊp cøu tõ 5% ®Õn 8% tæng sè gi|êng bÖnh. 2) C¸c bÖnh viÖn ®èi víi mäi quy m« ®Òu ph¶i cã LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt do cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 2.3. BÖnh viÖn ®a khoa ®|îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh: I, II, III tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. chó thÝch: 1) Tr|êng hîp thiÕt kÕ mÆt b»ng bÖnh viÖn ph©n t¸n, cÊp cña c¸c c«ng tr×nh phô ®|îc phÐp x©y dùng thÊp h¬n cÊp c«ng tr×nh chÝnh. Khi ®ã cÇn ph¶i chó ý tíi nhu cÇu ph¸t triÓn bÖnh viÖn khi cÇn thiÕt. 2) C¸c cÊp c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo TCVN 2748: 1991 "Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung". 3. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vµ bè côc tæng mÆt b»ng Khu ®Êt x©y dùng 3.1. Khu ®Êt x©y bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y:
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - VÖ sinh th«ng tho¸ng, yªn tÜnh, tr¸nh c¸c khu ®Êt cã m«i tr|êng xÊu hoÆc bÞ « nhiÔm. §ång thêi bÖnh viÖn trong khi x©y dùng còng nh| trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®|îc g©y « nhiÔm hoÆc ¶nh h|ëng xÊu ®Õn m«i tr|êng xung quanh. - ThuËn tiÖn cho bÖnh nh©n ®i l¹i vµ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, phï hîp víi vÞ trÝ khu chøc n¨ng x¸c ®Þnh trong tæng mÆt b»ng quy ho¹ch cña ®« thÞ. 3.2. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa tÝnh theo sè gi|êng bÖnh, ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 DiÖn tÝch khu ®Êt Quy m« (sè gi|êng ®iÒu trÞ) 2 m / gi|êng Giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp (ha) Tõ 50 ®Õn 150 gi|êng 100 O 120 1,5 Tõ 150 ®Õn 400 gi|êng 70 O 90 2,7 Trªn 400 ®Õn 500 gi|êng 60 O 80 3,6 Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng quy ®Þnh ë trªn, kh«ng tÝnh cho c¸c c«ng tr×nh nhµ ë vµ phóc lîi c«ng céng phôc vô cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c c«ng tr×nh nµy ®|îc x©y dùng khi khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn. 2) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng kh«ng tÝn ®Òn bê ao, suèi, m|¬ng ®åi qu¸ dèc kh«ng sö dông ®|îc cho c«ng tr×nh. 3) Tr|êng hîp diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c bÖnh viÖn trong ®å thÞ kh«ng ®¶m b¶o ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1, khuyÕn khÝch thiÕt kÕ bÖnh viÖn hîp khèi, cao tÇng. Nh|ng ph¶i tu©n thñ vµ ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn 3.3. Trªn khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn, ph¶i dµnh phÇn ®Êt riªng cho khu l©y ®ñ ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é x©y dùng, tØ lÖ c©y xanh vµ cã d¶i c©y c¸ch li. 3.4. MËt ®é x©y dùng cho phÐp tõ 30 ®Õn 35% diÖn tÝch khu ®Êt. 3.5. Kho¶ng c¸ch giíi h¹n cho phÐp tõ ®|êng ®á ®Õn: a) MÆt ngoµi t|êng mÆt nhµ cña: - Nhµ bÖnh nh©n, nhµ kh¸m bÖnh vµ khèi kÜ thuËt nghiÖp vô: kh«ng nhá h¬n 15m - Nhµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ phôc vô: kh«ng nhá h¬n l0m b) MÆt ngoµi t|êng ®Çu håi cña nhµ bÖnh nh©n, nhµ kh¸m bÖnh vµ kÜ thuËt nghiÖp vô: kh«ng nhá h¬n l0m Chó thÝch: §|îc phÐp bè trÝ c¸c nhµ thuéc khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ hËu cÇn ë s¸t ®|êng ®ã hoÆc ®|êng ranh giíi cña hku ®Êt khi t×nh h×nh giao th«ng hoÆc ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh l©n cËn kh«ng g©y trë ng¹i ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th|êng trong khu nhµ ®ã, 3.6. Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhµ vµ c«ng tr×nh bè trÝ riªng biÖt ®èi víi nhµ bÖnh nh©n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh Lo¹i nhµ hoÆc c«ng tr×nh Ghi chó nhá nhÊt (m)
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Khu l©y trªn 25 gi|êng 20 Cã d¶i c©y c¸ch li - Tr¹m cung cÊp hoÆc biÕn thÕ ®iÖn, hÖ thèng cÊp n|íc, nhµ giÆt, s©n ph¬i quÇn 15 ¸o - Tr¹m khö trïng tËp trung, lß h¬i, trung 15 t©m cung cÊp n|íc nãng. - Nhµ xe, kho, x|ëng söa ch÷a nhá, kho chÊt ch¸y 20 - Nhµ x¸c, khoa gi¶i phÉu bÖnh lÝ, lß ®èt b«ng Þ b¨ng, b·i tÝch th¶i r¸c, khu nu«i Cã d¶i c©y c¸ch li sóc vËt, thÝ nghiÖm, tr¹m xö lÝ n|íc bÈn. Chó thÝch: - Ngoµi viÖc ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch li vÖ sinh cßn cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch phßng ch¸y, ch÷a chµy quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622-1995 "Phßng chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kª'”. Kho¶ng c¸ch trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m trong tr|êng hîp ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Æc biÖt. C©y xanh 3.7. TØ lÖ diÖn tÝch c©y xanh khi thiÕt kÕ tõ 40% ®Õn 50% tæng diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng. 3.8. ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i ®Êt trång c©y b¶o vÖ, c¸ch li quy ®Þnh nh| sau: - D¶i c©y b¶o vÖ quanh khu ®Êt: 5m - D¶i c©y c¸ch li: 10m 3.9. Trong bÖnh viÖn kh«ng ®|îc trång c¸c lo¹i c©y cã hoa qu¶ thu hót ruåi muçi, s©u bä, lo¹i c©y dÔ ®æ, gi÷ Èm vµ lo¹i c©y cã nhùa ®éc. Lèi ra vµo - ®|êng ®i - s©n trong 3.10. Trong tæng mÆt b»ng khu bÖnh viÖn, cÇn bè trÝ c¸c ®|êng ®i l¹i hîp lÝ. Ph¸i bè trÝ c¸c ®|êng ®i l¹i vµ vËn chuyÓn riªng biÖt cho: - Nh©n viªn vµ kh¸ch - Ng|êi bÖnh. - Khu l©y trªn 25 gi|êng vµ ng|êi bÖnh l©y - Thùc phÈm vµ ®å dïng s¹ch - X¸c r¸c vµ ®å vËt bÈn. 3.11. Trong bÖnh viÖn ph¶i cã c¸c lo¹i ®|êng ®i: - Cho xe cÊp cøu, xe ch÷a ch¸y, xe vËn chuyÓn xem th¨m bÖnh nh©n ®Æc biÖt - Nèi víi c¸c c«ng tr×nh néi tró, kÜ thuËt nghiÖp vô vµ kh¸m bÖnh - D¹o ch¬i, ®i bé cho ng|êi bÖnh. 4. Néi dung c«ng tr×nh vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. Yªu cÇu chung 4.1. Gi¶i ph¸p mÆt b»ng kiÕn tróc bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu: - Hîp lÝ, kh«ng chång chÐo gi÷a c¸c bé phËn vµ trong tõng bé phËn. - §iÒu kiÖn vÖ sinh vµ phßng bÖnh tèt nhÊt cho khu ch÷a bÖnh néi tró.
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn khi cÇn thiÕt 4.2. Trong bè côc tõng ng«i nhµ, tõng bé phËn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - Buång bÖnh riªng cho nam n÷, gi÷a c¸c thao t¸c thñ thuËt v« khuÈn vµ h÷u khuÈn ph¶i ®|îc ng¨n riªng biÖt. - C¸ch li gi÷a ng|êi cã bÖnh l©y cña c¸c nhãm bÖnh kh¸c nhau trong khoa l©y. - Riªng biÖt gi÷a thuèc men, thøc ¨n, ®å dïng s¹ch víi ®å vËt bÈn, nhiÔm khuÈn, x¸c, r¸c v..v.... 4.3. ChiÒu cao th«ng thñy cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn ®|îc quy ®Þnh lµ 3,60m, ®|îc phÐp t¨ng gi¶m trong c¸c tr|êng hîp sau: - T¨ng ®Õn 4,20m cho phßng X quang (tuú lo¹i thiÕt bÞ), phßng mæ (tuú lo¹i ®Ìn); - Gi¶m ®Õn 3,30m cho c¸c phßng sinh ho¹t, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, bÕp kho vµ x|ëng söa ch÷a nhá; nhµ giÆt, nhµ xe, nhµ x¸c; - Gi¶m ®Õn 2,40m cho c¸c phong t¾m röa, xÝ tiÓu, kho ®å dïng bÈn; 4.4. ChiÒu réng th«ng thuû cho hµnh lang, cöa ®i vµ cÇu thang trong bÖnh viÖn ®|îc quy ®Þnh nh| sau: a) Hµnh lang trong ®¬n nguyªn néi tró vµ kh¸m bÖnh - Cã kÕt hîp chç ®îi: 2,7m ®Õn 3,0m - Kh«ng kÕt hîp chç ®îi 2,lm ®Õn 2,4m (hµnh lang bªn) 2,4m ®Õn 2,7m (hang lang gi÷a) - Hµnh lang cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng nhá h¬n l,5m b) Cöa ®i - Cã chuyÓn c¸ng, kh«ng nhá h¬n l,2m - Kh«ng chuyÓn c¸ng, kh«ng nhá h¬n 1,0m - Cöa vµo phßng mæ, kh«ng nhá h¬n 1,5m c) CÇu thang vµ ®|êng dèc, yªu cÇu theo b¶ng 3. B¶ng 3 ChiÒu réng th«ng Lo¹i thang §é dèc ChiÕu nghØ (m) thuû (m) Thang chÝnh Kh«ng nhá h¬n l,5 Kh«ng lín h¬n l : 2 Kh«ng nhá h¬n l,95 Thang phô Kh«ng lín h¬n l,2 Kh«ng lín h¬n l : 1 Kh«ng lín h¬n l,4 §|êng dèc - Kh«ng lín h¬n l : l0 Kh«ng nhá h¬n l,9 Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn cã quy m« tõ 150 gi|êng trë lªn, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ bè trÝ thang m¸y. Néi dung c«ng tr×nh 4.5. Néi dung c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm cã: - Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró - Khèi ch÷a bÖnh néi tró - Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ phôc vô sinh ho¹t. A. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vµ ®iÒu trÞ néi tró 4.6. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vµ ®iÒu trÞ néi tró (KB- §TNT) yªu cÇu: a) ë vÞ trÝ thuËn lîi cho bÖnh nh©n lui tíi b) Liªn hÖ thuËn lîi víi: - Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô nhÊt lµ khoa håi søc cÊp cøu, khoa xÐt nghiÖp, khoa X quang vµ khoa phôc håi chøc n¨ng. - Khèi ch÷a bÖnh néi tró, th«ng qua bé phËn tiÕp nhËn. 4.7. DiÖn tÝch c¸c phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ ®|îc thiÕt kÕ theo sè lÇn kh¸m trong ngµy vµ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 DiÖn tÝch phßng (m2) Tõ 50 lÇn ®Õn Trªn 150 lÇn Trªn 400 lÇn 150 lÇn kh¸m ®Õn 400 lÇn ®Õn 500 lÇn Lo¹i phßng trong ngµy kh¸m trong kh¸m trong Ghi chó: (50 gi|êng ngµy (trªn 400 ngµy (trªn 400 ®Õn 150 gi|êng ®Õn gi|êng ®Õn 500 gi|êng) 500 gi|êng) gi|êng) 1 2 3 4 5 A. C¸c phßng phô trî - Chç ®îi chung (Xem ®iÒu 4.8) - Chç ®îi ph©n t¸n (Xem ®iÒu 4.8) (1) - Chç ph¸t sè, giao 5O6 2 O 15 18 O24 dÞch - Khu vÖ sinh (Xem ®iÒu 4.9) B. C¸c phßng kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró 1) Néi 9 O 12 2O3 x (9 O12) 4 O5 x ( 12 O15) - Phßng kh¸m 9 O 12 9 O 12 9 O12 - Phßng ®iÒu trÞ 2) ThÇn kinh 12 O 15 12O 15 - Phßng kh¸m 3) Da liÔu - Phßng kh¸m - Phßng ®iÒu trÞ 9 O 12 9 O12 9 O12 4) §«ng y - Phßng kh¸m 9 O 12 9 O12 9 O 12 - Phßng ch©m cøu 9 O 12 2 x (9 O12) 2 x (9 O12)
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 5) L©y - Phßng kh¸m 12O15 12 O15 12 O15 (2) 6) Nhi - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Phßng kh¸m nhi 9 O 12 (9O12) 2 O3 x (9 O12) th|êng - Phßng kh¸m nhi l©y dïng chung kh¸m cña khoa - Khu vÖ sinh phßng l©y 7) Ngo¹i (xem ®iÒu 4.9) - Phßng kh¸m - Phßng ®iÒu trÞ 9 O 12 9 O12 1 O2 x (9 O12) - C¨n v« khuÈn - C¨n h÷u khuÈn 9 O 12 12 O 15 15 O18 - Chç röa hÊp vµ 9 O 12 9 O12 9O 12 chuÈn bÞ 9 O 12 9 O12 9O 12 8) Phô vµ s¶n - Chç ®îi riªng (Xem ®iÒu 4.8) - Phßng kh¸m s¶n 9 O 12 9 O12 9O 12 - Phßng kh¸m phô 12O15 12 O15 1 O 2 x (12 O15) - khu vÖ sinh (Xem ®iÒu 4.9) 9) M¾t - Phßng kh¸m + PhÇn s¸ng 15 O 18 15 O 18 1 O 2 x (15 O18) + PhÇn tèi - 12O 15 12 O15 - Phßng ®iÒu trÞ 12 O15 18 O 24 18 O 24 10) Tai mòi häng - Phßng kh¸m 12 O15 12O 15 1O 2 x (12 15) - Phßng ®iÒu trÞ - - 11) R¨ng hµm mÆt 15O 18 - Phßng kh¸m (1 ghÕ) 9 O 12 9 O12 cã chç röa, hÊp 9O 12 dông cô tõ 4 5m2, cã nghØ t¹m ë chç chê cña khoa - Phßng tiÓu phÉu 12O 15 - Phßng chØnh h×nh - - 9O 12 - X|ëng r¨ng gi¶ - 9 O12 24O 30 - 24O 30 C. Bé phËn cÊp cøu - Phßng trùc 9 O 12 9 O 12 9 O 12 - Phßng kh¸m cÊp 18 O 24 18 O 24 18 O 24 2 gi|êng
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 cøu ng|êi lín - Phßng kh¸m cÊp 18 O 24 18 O 24 18 O 24 2 gi|êng cøu trÎ em - Phßng b¸c sÜ héi khuÈn 18 O 24 18 O 24 18 O 24 - Phßng t¹m l|u 12 O 15 18 O 24 18 O 24 9 O12 9 O 12 9 O 12 5 O6m2/gi|êng - Phßng « xy D. Bé phËn nghiÖp vô - Phßng ph¸t thuèc 9 O 12 12 O15 12 O 15 (kho thuèc vµ quÊy b¸n thuèc) - Chç b¸n thuèc 12O15 12 O15 12 O 15 - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Phßng xÐt nghiÖm th«ng th|êng - 12 O15 12 O 15 - Chç ®îi (Xem ®iÒu 4.8) - Chç lÊy bÖnh phÈm - 6O9 9 O 12 - Phßng chiÕu X quang - 20 O24 20 O 24 - Chç ®îi cña X quang - 6O9 6O9 - Phßng b¸c sÜ X quang (kiÓm l|u hå s¬) - 9 O12 9 O 12 - Phßng l|u hå s¬ cña phßng kh¸m 12 O 15 15 O18 18 O 24 - Phßng gi¸m ®Þnh y - 12 O 15 15 O 18 khoa - Kho s¹ch 4O 6 - Phßng qu¶n lÝ tranh 4O9 6O9 9 O 12 thiÕt bÞ 12 O 15 12 O 15 - Kho chøa ho¸ chÊt 6O9 - Kho bÈn 9 O12 9 O 12 4O6 6O9 6O9 E. Bé phËn tiÕp nhËn - Phßng thay göi 6O9 6O9 6O9 quÇn ¸o - Phßng tiÕp nhËn 9 O 12 9 O12 9 O 12 - Kho quÇn ¸o, ®å dïng: - §å s¹ch cña bÖnh nh©n 4O6 4O6 4O9
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - §å göi cña bÖnh nh©n 4O6 6O9 6 O9 G. Bé phËn hµnh chÝnh sinh ho¹t cña nh©n viªn - Phßng chñ nhiÖm 9 O 12 12 O 15 12 O 15 - Phßng sinh ho¹t 12 O 15 15 O 18 15 O 18 - Phßng thay quÇn ¸o (xem ®iÒu 4.35 - Phßng vÖ sinh b¶ng 16) (xem ®iÒu 4.9) Chó thÝch: 1) Nªn kÕt hîp víi s¶nh 2) D|íi 10 gi|êng l©y dïng chung phßng kh¸m cña khoa néi 3) Cã chç röa, hÊp dông cô tõ 4m2 ®Õn 5m2, cã chç nghØ t¹m ®Æt ë chç ®îi cña khoa 4) Gi|êng t¹m l|u bè trÝ ë bé phËn tiÕp nhËn. TÝnh víi 2 gi|êng, tõ 5 m2 ®Õn 6 m2 /gi|êng. 5) Trong tr|êng hîp cÇn ®Æt c¸c tr¹m theo dâi bÖnh x· héi trong khèi kh¸m bÖnh, diÖn tÝch vµ sè phßng cÇn cã ph¶i ®|îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 6) §èi víi bÖnh viÖn thiÕt kÕ huyÖn hîp khèi, |u tiªn bè trÝ ë tÇng mÆt ®Êt theo thø tù c¸c khoa sau: ngo¹i, cÊp cøu, nhi, m¾t. Chç ®îi 4.8. Trong nhµ kh¸m bÖnh, chç ®îi chung vµ riªng cho tõng phßng kh¸m ®|îc thiÕt kÕ nh| sau: - Tõ 1,00 m2 ®Õn 1,20 m2 cho mçi chç ®îi cña ng|êi lín - Tõ 1,50 m2 ®Õn 1,80 m2cho mçi chç ®îi cña trÎ em. Sè chç ®îi ®|îc tÝnh tõ 8% ®Õn 12% sè lÇn kh¸m trong ngµy. Chó thÝch: Chç ®îi cã thÓ bè trÝ tËp trung hay ph©n t¸n theo c¸c khoa, tuú ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ nh|ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ diÖn tÝch chung. Khu vÖ sinh 4.9. Sè l|îng thiÕt bÞ vÖ sinh trong khu vùc vÖ sinh cña kh¸m bÖnh ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 ThiÕt bÞ vÖ sinh Quy m« phßng kh¸m (sè ChËu röa XÝ TiÓu lÇn kh¸m/ ngµy) Nam N÷ Nam N÷ Nam N÷ Tõ 50 ®Õn 150 lÇn 2 2 3 3 2 2 Trªn 150 ®Õn 400 lÇn 2O3 2O3 4O5 4O5 3 3 Trªn 400 ®Õn 500 lÇn 3 3 5O6 5O6 3 3
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 Phßng kh¸m nhi 4.10. Phßng kh¸m nhi nªn cã lèi ra vµo riªng ®ång thêi liªn hÖ thuËn tiÖn víi phßng cÊp cøu vµ phßng håi søc cÊp cøu. Phßng kh¸m m¾t 4.11. Phßng kh¸m m¾t nªn ®Æt ë gÇn tÇng d|íi cña ng«i nhµ kh¸m Phßng kh¸m phô s¶n 4.12. Phßng kh¸m vµ ch÷a bÖnh phô khoa ph¶i riªng biÖt víi phßng kh¸m khoa s¶n 4.13. Phßng kh¸m phô s¶n ph¶i cã khu vÖ sinh riªng cho phô vµ s¶n Chó thÝch: Trong tr|êng hîp ph©n t¸n nªn bè trÝ lèi vµo riªng biÖt. B. Khèi ch÷a bÖnh néi tró 4.14. Khèi ch÷a bÖnh néi tró cña bÖnh nh©n ®a khoa ph¶i thiÕt kÕ theo ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ cã quy m« tõ 25 ®Õn 30 gi|êng theo tõng khoa. §|îc phÐp thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt, cho c¸c tr|êng hîp sau ®©y: - Khoa nhi- trªn 15 gi|êng - Khoa s¶n - trªn 10 gi|êng - C¸c chuyªn khoa kh¸c: m¾t, tai, mòi häng (TMH), r¨ng hµm mÆt (RHM), thÇn kinh, da liÔu- trªn 20 gi|êng. Ph¶i thiÕt kÕ ®¬n nguyªn riªng biÖt cho khoa l©y trªn 10 gi|êng nh|ng kh«ng ®|îc qu¸ 12 gi|êng cho mét ®¬n nguyªn. Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn quy m« nhá, cho phÐp thiÕt kÕ kÕt hîp hai hoÆc ba khoa trong mét ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ nh| TMH, RHM. 4.15. §¬n nguyªn ®iÒu trÞ bao gåm c¸c bé phËn sau ®©y: - Phßng bÖnh nh©n, sinh ho¹t cña bÖnh nh©n - C¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn - Phßng lµm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn. Phßng bÖnh nh©n 4.16. DiÖn tÝch phßng bÖnh nh©n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6 B¶ng 6 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) 1 gi|êng 9 O 12 2 gi|êng 15 O 18 3 gi|êng 18 O 20 4 gi|êng 24 O 28 5 gi|êng 32 O 36 Chó thÝch: DiÖn tÝch trong b¶ng trªn cã kÓ ®Õn diÖn tÝch cña khu vÖ sinh (t¾m, xÝ, tiÓu). 4.17. DiÖn tÝch mét gi|êng vµ sè gi|êng trong mét phßng cña khoa nhi ®|îc quy ®Þnh nh| sau:
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Cho trÎ s¬ sinh vµ trÎ nhá, tõ 3m2 ®Õn 4m2/gi|êng vµ kh«ng lín h¬n 8 gi|êng trong mét phßng. - Cho trÎ lín, tõ 5m2 ®Õn 6m2/gi|êng vµ kh«ng lín h¬n 6 gi|êng trong mét phßng. 4.18. Trong ®¬n nguyªn l©y, ph¶i chia c¸c phßng theo nhãm bÖnh. Mçi phßng kh«ng qu¸ 3 gi|êng, mçi gi|êng cã diÖn tÝch tõ 7m2 ®Õn 8m2 (kÓ c¶ diÖn tÝch ®Öm). 4.19. Trong khoa s¶n ph¶i cã phßng riªng cã nhãm s¶n phô bÖnh lÝ, nhãm s¶n phô c¸ch li. Phßng phôc vô sinh ho¹t bÖnh nh©n 4.20. DiÖn tÝch c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 7 B¶ng 7 DiÖn tÝch (m2) Lo¹i phßng Ghi chó phßng chç 1. Phßng ¨n - 0,8 O 1,0 Kh«ng qu¸ 80% sè gi|êng 2. Phßng so¹n ¨n 6 O 8 - Kh«ng qu¸ 50% sè gi|êng 3. Chç tiÕp kh¸ch - 1,0 O 1,2 4. Kho s¹ch 4 O 6 - 5. Khu vÖ sinh - - Xem ®iÒu 4.21 6. Chç thu hèi ®å bÈn 4 O 6 - 6 O 9m2 cho l©y Chó thÝch: Chç tiÕp kh¸ch cña bÖnh nh©n cã thÓ kÕt hîp víi s¶nh tÇng hoÆc hµnh lang c¸c phßng bÖnh, nh|ng diÖn tÝch më réng cña s¶nh còng nh| hµnh lang kh«ng ®|îc v|ît qu¸ diÖn tÝch x©y dùng quy ®Þnh cho chç tiÕp kh¸ch nªu trong b¶ng 7. 4.21. Khu vÖ sinh cña bÖnh nh©n vµ nh©n viªn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - Tõ 1 ®Õn 2 phßng cã mét khu vÖ sinh gåm: 1 röa, 1 xÝ tiÓu, giÆt. - C¸c tr|êng hîp kh¸c: 1 röa, 1 xÝ tiÓu, 1 t¾m giÆt, cho tõ 12 ®Õn 15 ng|êi. Chó thÝch: Khu vÖ sinh cña bÖnh nh©n cã thÓ bè trÝ liÒn víi tõng phßng bÖnh hoÆc tËp trung cho mét nhãm phßng, mét ®¬n nguyªn tuú theo ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu sö dông cô thÓ cña n¬i x©y dùng. 4.22. §èi víi ®¬n nguyªn nhi tõ 25 ®Õn 30 gi|êng ph¶i thiÕt kÕ c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t theo b¶ng 8. B¶ng 8 DiÖn tÝch yªu cÇu (m2) Lo¹i phßng Cho 1 trÎ s¬ sinh Cho trÎ nhá 1. Pha s÷a 4 O6 2. Cho bó 9 O12 3. ChuÈn bÞ c¬m vµ ¨n 0 15 O 18 4. Chç ch¬i, t¾m n¾ng 12 O 15 15 O 18 5. T¾m, röa 9 O 12 9 O 12 6. XÝ tiÓu 9 O 12 9 O 12
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 7. GiÆt 9 O 12 9 O 12 8. Kho s¹ch 6O9 6O9 9. Kho thu hæi ®æ bÈn 6 6 Chó thÝch: 1) Trong tr|êng hîp bÖnh viÖn ph¶i tæ chøc chç ¨n nghØ cho bµ mÑ, c¬ quan chñ qu¶n c«ng tr×nh ph¶i cã LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. DiÖn tÝch ®|îc tÝnh: - Cho mét chç ngñ: tõ 3m2 ®Õn 4m2 - Cho mét chç ¨n: tõ 0, 7m2 ®Õn 0,8m2 2) Nªn bè trÝ chç ph¬i t· lãt cho ®¬n nguyªn nhi diÖn tÝch tuú theo ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ nh|ng kh«ng lín h¬n 30m2. 4.23. Phßng phôc vô sinh ho¹t cña bÖnh nh©n l©y ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 Lo¹i phßng DiÖn tÝch ( m2) Ghi chó 1. Chç so¹n ¨n, khö trïng dông cô ¨n 9 O12 Khö trïng s¬ bé ®å v¶ dông cô vÖ sinh s¹ch. 2. Kho s¹ch 4O6 3. Chç thu hæi ®å bÈn vµ khö trïng s¬ 6O9 bé cô vÖ sinh 4. Khu vÖ sinh Bè trÝ theo tõng buån bÖnh víi n¬i dïng xÝ tiÓu t¾m, röa. Phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn 4.24. DiÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô cña ®¬n nguyªn ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng l0. B¶ng 10 DiÖn tÝch(m) Lo¹i phßng Ghi chó Nhá Võa Lín 1. Phßng ®iÒu trÞ 24 O 33 27 O 36 33 O 45 2. Thñ thuËt v« khuÈn 9 O 12 18 O 24 18 O 24 3. Thñ thuËt h÷u khuÈn 9 O 12 9 O 12 9 O 12 4. Röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô 6O 9 6O 9 6O 9 5. Phßng b¸c sÜ ®iÒu trÞ 9 9 O 12 9 O 12 6. Chç trùc vµ lµm viÖc cña y t¸ 9 9 O 12 9 O 12 7. Phßng y t¸ tr|ëng 15 18 O 21 21 O 24 (®iÒu d|ìng tr|ëng)
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 Chó thÝch: 1) Phßng ®iÒu trÞ lo¹i lín ®|îc thiÕt kÕ khi: - Dïng chung cho hai ®¬n nguyªn cïng khoa. - KÕt hîp lµm chç chung, tiÓu phÉu hoÆc th¨m dß chøc n¨ng. 2) Phßng b¸c sÜ cã thÓ bè trÝ chung cho tõ hai ®Õn 3 ®¬n nguyªn cïng khoa 3) Chç trùc ph¶i ë vÞ trÝ bao qu¸t ®|îc c¸c phßng bÖnh. 4.25. Chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô nªn ®Æt ë gi÷a hai phßng thñ thuËt v« khuÈn vµ h÷u khuÈn 4.26. Trong ®¬n nguyªn l©y, ph¶i bè trÝ c¸c phßng ®iÒu trÞ sau: - Phßng chuÈn bÞ ®iÕu trÞ: tõ 9m2 ®Õn 12m2 - Phßng cÊp cøu l©y: tõ 15m2 ®Õn 18m2 Chó thÝch: §èi víi ®¬n nguyªn díi 10 gi|êng cã thÓ kÕt hîp phßng chuÈn bÞ ®iÒu trÞ víi phßng cÊp cøu cña khoa. 4.27. Trong ®¬n nguyªn néi, ph¶i bè trÝ thªm c¸c phßng nghiÖp vô sau: a) Phßng cÊp cøu víi diÖn tÝch: - Tõ 15m2 ®Õn 18m2 cho tõ l gi|êng ®Õn 2 gi|êng - Tõ 24m2 ®Õn 32m2 cho tõ 3 gi|êng ®Õn 4 gi|êng. b) Phßng xÐt nghiÖm th«ng th|êng bao gåm: - Chç chuÈn bÞ - Chç xÐt nghiÖm: + Víi diÖn tÝch tõ 15m2 ®Õn 18m2 hoÆc tõ 5m2 ®Õn 6m2 cho mét nh©n viªn. 4.28. Thµnh phÇn vµ diÖn tÝch c¸c phßng trong bé phËn ®ì ®Î cña khoa phô s¶n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2 ) Ghi chó A, Khu vùc s¹ch: 1. Phßng kh¸m thai ( l b¨n) 9 O 12 Kh«ng qu¸ 3 bµn /1phßng ph¶i chia thµnh c¨n riªng cho mét bµn l ®Î th|êng. 2. Mçi bµn thªm 8O9 3. Phßng chê ®Î (2 gi|êng) 9 O 12 4. Mçi gi|êng chê thªm 4O6 5. VÖ sinh tr|íc khi ®Î 6O9 2 O 3 gi|êng/1bµn n¹o thai 6. Phßng nghØ sau khi n¹o thai 9 O 12 4 O 6m2/1gi|êng B. Khu vùc v« khuÈn 1. Phßng röa tay, thay ¸o 6O9 2. §ì ®ª v« khuÈn ( l - 2 bµn) 15 O 24 kh«ng qu¸ hai bµn mét phßng s¶n phô c¸ch li 3. §ì ®Î h÷u khuÈn(l bµn) víi quy m« tõ 400 O 500 giêng cã 12 O 15
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 4. §ì ®Î bÖnh lÝ (1 bµn) 12 O 15 thiÕt bÞ c¸ch ©m, gi¶m nãng 5. Phßng mæ, phô trî (xem ®iÒu 4.36) 6. Phßng n¹o thai, ®Æt vßng 12 O 15 C. Khu vùc hËu cÇn 7. Kho s¹ch 6O9 8. Röa hÊp, chuÈn bÞ dông cô 9 O 12 9. Chç thu hæi ®å bÈn 4O6 4.29. Khoa s¶n cña bÖnh viÖn tõ 200 gi|êng trë lªn ph¶i cã khèi d|ìng nhi. BÖnh viÖn tõ 100 gi|êng trë lªn ph¶i cã phßng nu«i s¬ sinh thiÕu th¸ng vµ s¬ sinh c¸ch li. 4.30. Thµnh phÇn vµ diÖn tÝch c¸c phßng trong khèi d|ìng nhi ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng l2 B¶ng 12 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Ghi chó A. Phßng d|ìng nhi - Nhãm s¬ sinh thiÕu th¸ng 3O 4 cho mét giêng - Nhãm s¬ sinh c¸ch li 3O4 cho mét giêng B. C¸c phßng phô trî - Phßng t¾m, röa 6 O 9 O 12 cho mét khèi tõ 25 O 30 gi|êng - Chç giÆt t· lãt 6O9 - Chç pha s÷a 6O9 - Chç trùc cña hé sinh 6O9 - Chç cho bó 12 O 15 - Phßng nhËn trÎ ra viÖn 6O9 - Kho s¹ch 6O9 - Kho thu ®å bÈn 6O9 Chó thÝch: 1) Sè gi|êng d|ìng nhi ®|îc tÝnh bµng så gi|êng s¶n phô. Phßng s¬ sinh thiÕu th¸ng vµ s¬ sinh c¸ch li, ph¶i riªng biÖt vµ ng¨n thµnh c¨n, mçi c¨n kh«ng quµ 2 gi|êng. 2) Phßng d|ìng nhi ph¶i cã cöa ng¨n réng hoÆc t|êng ng¨n b»ng kÝnh ®Ó quan s¸t vµ theo dâi. 4.31. Thµnh phÇn vµ diÖn tÝch c¸c phßng nghiÖp vô trong ®¬n nguyªn phô khoa quy ®Þnh trong b¶ng 13. B¶ng 13 Lo¹i phßng DiÖn tÝch, m2 Ghi chó
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Phßng kh¸m phô khoa ( 1 bµn) 9 O 12 kh«ng qu¸ ba bµn mét gi|êng - Mçi bµn thªm 8O9 - phßng thñ thuËt Chç lµm thuèc 18 O 24 Chç soi ®èt 18 O 24 Chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô 24 - Phßng mæ phô khoa vµ phô trî (xem ®iÒu 4.37) 4.32. DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa m¾t ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 14. B¶ng 14 DiÖn tÝch, m2 Ghi chó Lo¹i phßng Trªn 150 ®Õn Tõ 50 ®Õn 150 gi|êng 500 gi|êng 1. Phßng kh¸m m¾t: - PhÇn s¸ng chung víi phßng kh¸m 18 O 24 m¾t - khèi kh¸m bÖnh - PhÇn tèi 9 O 12 2. Phßng ®iÒu trÞ - Thay b¨ng, nhá thuèc, tiÓu phÉu, 18 O 24 24 O 30 röa, chuÈn bÞ dông cô Chó thÝch: Chç ®o thÞ lùc ph¶i cã chiÒu dµi trªn 5m 4.33. DiÖn tÝch c¸c phßng ®iÒu trÞ trong khoa tai- mòi- häng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 15 B¶ng 15 DiÖn tÝch, m2 Lo¹i phßng Tõ 50 ®Õn 150 Trªn 150 ®Õn Ghi chó gi|êng 500 gi|êng Phßng kh¸m (1 ghÕ) chung víi phßng ®iÒu trÞ 9 O 12 Phßng soi 15 O 18 Phßng trung, tiÓu phÉu 12 O 18 18 O 24 Phßng ®iÓu trÞ: thay b¨ng, b¬m, röa x«ng phun thuèc, röa hÊp, chuÈn bÞ dông 18 O 24 24 O 30 cô Chó thÝch: Trong tr|êng hîp cÇn cã phßng ®o thÝnh lùc diÖn tÝch yªu cÇu ph¶i ®|îc ghi trong LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vµ ®|îc tho¶ thuËn cña Bé y tÕ.
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 4.34. Néi dung phßng ®iÒu trÞ trong khoa r¨ng- hµm- mÆt (RHM) gåm: ghÕ kh¸m, chç tiªm, thay b¨ng, lµm thuèc, chç röa, hÊp, chuÈn bÞ dông cô. DiÖn tÝch theo quy m«: - Cho quy m« bÖnh viÖn: tõ 25 ®Õn 150 g|êng: tõ 12m2 ®Õn 15m2 - Cho quy m« bÖnh viÖn: trªn 150 ®Õn 500 gi|êng: tõ 24m2®Õn 30m2. Phßng lµm viÖc, sinh ho¹t cña nh©n viªn, häc sinh thùc tËp 4.35. Thµnh phÇn vµ diÖn tÝch cña phßng lµm viÖc sinh ho¹t cña nh©n viªn, häc sinh thùc tËp trong ®¬n nguyªn ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn thùc hµnh ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 16. B¶ng 16 Lo¹i phßng DiÖn tÝch, m2 Ghi chó 1. Phßng tr|ëng khoa BÖnh viÖn lo¹i lín 12 O 15 BÖnh viÖn lo¹i võa, nhá 9 O 12 2. Phßng b¸c sÜ ®iÕu trÞ 9 O 12 3. Phßng y t¸ hµnh chÝnh 9 O 12 hoÆc 6m2/chç, nÕu cã l|u tr÷ hæ s¬ 4. Tr¹m trùc 9 O 12 bÖnh ¸n thªm 23m2 5. Phßng nh©n viªn 18 O 24 cho 50 gi|êng hoÆc 2 ®¬n nguyÒn 6. Phßng sinh ho¹t cña khoa 15 O 18 hoÆc 0,8 ®Õn lm2/ng|êi nh|ng kh«ng qu¸ 24m2 7. Phßng sinh ho¹t cña ®¬n nguyªn, h|íng dÉn häc sinh 8. Phßng thay quÇn ¸o hoÆc 0,2 O 0,3m2/l, chç m¾c ¸o (c¶ cho häc sinh thùc tËp) 0,35 O 0,45m2/1 chç treo ¸o c¸ nh©n - Nam 4O6 - N÷ 4O6 9. Khu vÖ sinh (xem ®iÒu 4.21) Chó thÝch: Khoa l©y cã d|íi 10 gi|êng th× cã thÓ dïng chung víi khoa néi. C. Khèi kÜ thuËt nghiÖp vô 4.36. Thµnh phÇn khèi kÜ thuËt nghiÖp vô bao gåm: - Khèi mæ - hËu phÉu - Khoa håi søc cÊp cøu; - Khoa X quang (chuÈn ®o¸n); - Khoa vËt lÝ trÞ liÖu vµ phôc håi chøc n¨ng; - C¸c phßng kh¸m th¨m dß chøc n¨ng; - Khoa xÐt nghiÖm víi c¸c phßng: + HuyÕt häc + Sinh ho¸ + Vi trïng - Ng©n hµng m¸u
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 - Bé phËn y häc thùc nghiÖm; - Gi¶i phÉu bÖnh lÝ - Khoa d|îc - Khèi mæ 4.37. Sè l|îng phßng mæ theo quy m« bÖnh viÖn ®a khoa ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 17 B¶ng 17 Sè phßng mæ theo quy m« gi|êng Lo¹i phßng mæ tõ 50 ®Õn 150 tõ 150 ®Õn 400 trªn 400 ®Õn gi|êng gi|êng 500 gi|êng A. Mæ chung 1. Phßng mæ cÊp cøu 1 1 1 2. Phßng mæ kh¸c 0 1 1 3. Phßng mæ phô khoa 1 1 1 4. Phßng bã bét 1 1 1 B. Mæ chuyªn khoa 1. Phßng mæ h÷u khuÈn - 1 1 2. Phßng mæ v« khuÈn 1 0 1 3. Phßng mæ m¾t - 0 1 4. Phßng mæ tai- mòi – häng - 0 1 5. Phßng mæ r¨ng – hµm mÆt - 0 1 Tæng sè 3O4 5O6 9 4.38. Néi dung vµ diÖn tÝch thiÕt kÕ cho khèi mæ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 18. B¶ng 18 Khu vùc phßng DiÖn tÝch, Ghi chó m2 1 2 3 A. Khu vùc v« khuÈn 1. Phßng mæ v« khuÈn 28 O 30 2. Phßng mæ h÷u khuÈn 28 O 30 3. Phßng mæ ®Æc biÖt 36 O 38 4. Phßng g©y mª håi søc 9 O 12 mét phßng cho mét phßng mæ 5. Phßng chuÈn bÞ mæ cña phÉu thuËt viªn: - Cho mét phßng mæ 9 O 12 - Cho hai phßng mæ 15 O 18 6. Phßng khö trïng ®å mét phßng cho mét ®Õn hai phßng 9 O 12 th«ng víi phßng mæ chÊn th|¬ng 7. Phßng bã bét 20 O 24
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 B. Khu vùc s¹ch 1. Phßng t¾m röa thay ¸o cña phÉu thuËt viªn 9 O 12 cho hai ®Õn 3 phßng mæ 2. Phßng chuÈn bÞ b«ng, b¨ng, dông cô mæ, b¶o qu¶n m¸y thiÕt bÞ chÝnh x¸c 18 O 24 cho bèn ®Õn s¸u phßng mæ 3. Kho ®å dïng vµ vËt liÖu bã bét 6O9 C. Khu vùc l©n cËn 1. Phßng ®Ó m¸y phôc vô mæ 20 O 24 Tuú theo thiÕt bÞ hoÆc quy m« bÖnh viÖn 2. Phßng th¸o b¨ng bét 9 O 12 3. Phßng b¸c sÜ phô tr¸ch khèi thiÕt kÕ khi cã bèn phßng mæ trë 9 O 12 lªn 4. Phßng l|u tr÷ hå s¬ vµ lµm viÖc 12 O 15 5. Phßng m¸y ®iÖn sù cè 9 O 12 6. Chç thu håi ®å bÈn 6O9 7. Phßng röa, hÊp, sÊy 15 O 18 khi kh«ng cã tr¹m khö trïng cho bÖnh viÖn 8. Phßng t¹m l|u sau mæ (cho mét gi|êng) cã thÓ kÕt hîp víi håi søc cÊp cøu. 7O8 9. C¸c lo¹i phßng kh¸c (giao ban, thay ¸o, vÖ sinh) 4.39. Khèi mæ nªn ë tÇng hai v¶ ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - VÖ sinh cao - Riªng biÖt víi c¸c ng«i nhµ bÖnh nh©n - Liªn hÖ trùc tiÕp víi khoa håi søc cÊp cøu, thuËn tiÖn víi khoa X quang (khi khèi kh«ng cã X quang riªng). - ChiÕu s¸ng tù nhiªn víi thiÕt bÞ che ch¾n khi cÇn thiÕt chèng næ vµ ph¶i cã nguån ®iÖn, n|íc khi cã sù cè (dù phßng). Chó thÝch: 1) §|êng ®i l¹i trong khèi må ph¶i b¶o ®¶m riªng biÖt theo nguyªn t¾c cµng vµo gÇn phßng cµng v« trïng cao. 2) Trong phßng mæ nªn duy tr× nhiÖt ®é kh«ng khÝ tõ 220C ®Õn 260C - §é Çm t|¬ng ®èi kh«ng khÝ 65% - Sè lÇn trao ®æi kh«ng khÝ 8 lÇn/h. C¸c yªu cÇu trªn lµ b¾t buéc ®èi víi phßng mæ lo¹i lín. 3) Trong phßng mæ cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ ®iÒu hoµ nhiÖt ®é hoÆc cã ph|¬ng tiÖn th«ng giã nh©n t¹o 4) Nªn cã phßng tiÖt trïng t¹i chç trong khèi mæ riªng nÕu kh«ng cã sÊy hÊp tËp trung
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 Khoa håi søc cÊp cøu 4.40. Khoa håi søc cÊp cøu ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m so víi c©c khoa ®iÒu trÞ, thuËn tiÖn cho viÖc tiÕp nhËn bÖnh nh©n, g¾n liÔn víi khèi mæ, liªn hÖ thuËn tiÖn víi khoa X quang 4.41. Néi dung vµ diÖn tÝch thiÕt kÕ khoa håi søc cÊp cøu ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 19 B¶ng 19 DiÖn tÝch theo quy m«, m/gi|êng Lo¹i phßng Trªn 400 Tõ 150 Tõ 50 ®Õn 150 gi|êng gi|êng ®Õn Ghi chó gi|êng ®Õn 500 500 gi|êng gi|êng A. Phßng håi søc - theo dâi 1. Phßng hèi søc ( khu vùc 6 8 10 Sè gi|êng ®|îc kh«ng nhiÔm khuÈn, khu tÝnh tõ 2% ®Õn vùc nhiÔm khuÈn 5% tæng sè 2. Phßng theo dâi gi|êng cña 7 7 7 bÖnh viÖn. B. C¸c phßng phô trî 1. Phßng röa dông cô 6O9 9 O 12 12 O 15 2. Phßng chuÈn bÞ ¨n 6O9 9 O 12 12 O 15 3. Phßng dông cô, thuèc 6O9 9 O 12 12 O 15 4. Phßng khö trïng 6O9 9 O 12 12 O 15 5. Kho s¹ch, bÈn 4O6 6O9 9 O 12 C. Phßng nh©n viªn phôc vô 1. B¸c sÜ ®iÒu trÞ 6O9 6O9 9 O 12 2. Y t¸ hå s¬ 6O4 6O9 9 O 12 3. Thay quÇn ¸o nh©n viªn (xem ®iÒu 4.34) 4. Khu vÖ sinh (xem ®iÒu 4.21) Chó thÝch: 1) Khu vùc kh«ng nhiÔm khuÈn ®|îc chia lµm hai c¨n: mét cho néi, mét cho ngo¹i. Sè gi|êng cô thÓ ®|îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 2) C¸c phßng trong khoa håi søc cÊp cøu ph¶i tho¸ng, ®ñ réng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt c¸c thiÕt bÞ hç trî cÇn thiÕt. C¸c phßng theo dâi ph¶i ng¨n b»ng kÝnh ®Ó dÔ quan s¸t bÖnh nh©n; 3) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ chiÕu s¸ng, ®iÖn, n|íc, th«ng giã còng nh| nhiÖt ®é trong phßng cña khoa håi søc cÊp cøu cÇn b¶o ®¶m t|¬ng tù nh| cña phßng mæ. 4.42. Sè l|îng phßng X quang vµ khu vùc bè trÝ trong bÖnh viÖn ®a khoa tuú theo quy m« cña bÖnh viÖn ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 20.
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 B¶ng 20 Sè l|îng phßng X quang theo quy m« bÖnh viÖn Khu vùc bè trÝ phßng X Tõ 50 gi|êng Tõ 150 Trªn 400 Lo¹i m¸y quang trong bÖnh viÖn ®Õn 150 gi|êng ®Õn gi|êng ®Õn gi|êng 400 gi|êng 500 gi|êng 1. Khu vùc nghiÖp vô 1 2 1 1/2 sãng 2. Khu vùc trung t©m 0O1 1 2O4 chiÕu chôp v¹n n¨ng 3. Nhµ kh¸m bÖnh 0O1 1 1 1/2 sãng 4.Khoa ®iÒu trÞ 1/2 sãng hoÆc di - Khèi mæ 0 0 O1 1 ®éng 5. Khoa l©y 0O1 0O1 0O1 1/2 sãng 4.43. Néi dung vµ thiÕt kÕ khoa X quang ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 21 B¶ng 21 DiÖn tÝch Lo¹i khu vùc, phßng Ghi chó (m2) A. Khu vùc chiÕu chôp 1. Phßng chiÕu, m¸y l/2 sãng 20 O 24 2. Phßng chiÕu, chôp m¸y v¹n n¨ng 24 O 30 hoÆc 4 6 ®Ìn chØnh l|u 3. Phßng chiÕu chôp 24 O 30 4. Phßng chôp 6O4 5. Phßng ®iÒu khiÓn 6. Phßng l|u tr÷, röa, tr¸ng phim, ph¬i, Phßng phôc vô tõ mét ®Õn bèn m¸y chôp ®äc phim 12 O 18 mét phßng hai m¸y phôc vô ng¨n thµnh 7. Phßng thñ thuËt, chuÈn bÞ vµ thôt 9 O 12 c¨n 1mx1m th¸o, c¶ hè xÝ 8. Chç ®îi, cëi ¸o 6O9 cho mét ng|êi, lmx2m cho mét c¸ng. B. Khu vùc c¸c phßng phô trî l. Phßng m¸y X quang di ®éng 9 O 12 Cã thÓ ®Æt ë khèi mè hoÆc khoa l©y 2. Chç ®îi cña khoa, ®¨ng kÝ tr¶ kÕt qu¶ - Kh«ng kÕt hîp hµnh lang 15 O 18 - KÕt hîp hµnh lang 9 O 12 3. Phßng b¸c sÜ X quang 12 O 15 Cho quy m« trªn 150 gi|êng 4. Phßng b¸c sÜ tr|ëng khoa Cho quy m« trªn 150 gi|êng 9 O 12 5. Phßng l|u tr÷ hå s¬, phim Cho quy m« trªn 150 gi|êng 9 O 12 6. Phßng sinh ho¹t gi¶ng Cho quy m« trªn 150 gi|êng
 20. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4470 : 1995 7. Kho ®æ dïng 15 O 18 8. Phßng thay ¸o 4O6 (xem ®iÒu 4.35) 9. Khu vÖ sinh (xem ®iÕu 4.21) Chó thÝch: Cã thÓ bè trÝ phßng m¸y siªu ©m trong khoa X quang. 4.44. Phßng X quang cña nhµ kh¸m gåm cã: - Phßng kh¸m hoÆc chôp, xem b¶ng 21 - Chç ®îi , tõ 6m2 ®Õn 9m2 - Chç ®îi chung, ®¨ng kÝ, tr¶ kÕt qu¶, tõ 9m2 ®Õn 12m2 - Phßng b¸c sÜ X quang kiªm lu hå s¬, tõ 12m2 ®Õn 15m2 4.45. Phßng X quang cña khèi mæ khoa l©y gåm cã: phßng chiÕu, chôp hoÆc m¸y di ®éng xem b¶ng 20. - Chç ®îi, tõ 6m2 ®Õn 9m2 4.46. C¸c phßng thuéc khu vùc chiÕu chôp cña khoa X quang ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - An toµn ®èi víi khu vùc l©n cËn cña bÖnh viÖn; - Sµn nÒn cña phßng chiÕu chôp ®iÒu khiÓn m¸y ph¶i c¸ch ®iÖn vµ ph¶i cã biÖn ph¸p chèng tia phãng x¹ nÕu ®Æt ë c¸c tÇng g¸c. Lèi ®i gi÷a c¸c phßng chiÕu chôp phim ¶nh víi c¸c phßng ®îi chiÕu chôp vµ thñ thuËt cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m ¸nh s¸ng. - gØ÷a c¸c phßng chiÕu chôp vµ phim ph¶i cã cöa ghi- sª ®Ó giao phim, lèi ®i kh«ng ®|îc chiÕu s¸ng tù nhiªn; - Chç tr÷ phim míi vµ in tr¸ng, nÕu ë c¹nh phßng chiÕu chôp ph¶i cã biÖn ph¸p chèng tia phãng x¹; - Cöa sæ gi÷a phßng ®iÒu khiÓn m¸y vµ chiÕu chôp, cöa ghi- sª giao phim ph¶i cã kÝnh c¶n quang vµ an toµn bøc x¹; - Khi m¸y X quang kh«ng cã vá an toµn chèng phãng x¹, th× kh«ng ®|îc bè trÝ phßng sinh ho¹t, lµm viÖc gÇn phßng chiÕu chôp trong vßng b¸n kÝnh 6m; T|êng vµ cöa cña gian ®Æt m¸y ph¶i cã líp b¶o vÖ nh quy ®Þnh trong b¶ng 22. B¶ng 22 ChiÓu dµy líp b¶o vÖ, mm §iÖn ¸p khi m¸y vËn hµnh g¹ch c|êng v÷a bari tÊm ch× bª t«ng ®é cao vµ thiÕc Chôp víi ®iÖn ¸p d|íi 75 KV 1 120 250 34 ChiÕu chôp víi ®iÖn ¸p l00KV 1,2 120 350 68 Chó thÝch: NÕu dïng kÕt hîp nhiÒu vËt liÖu kh¸c nhau th× tuú tõng tr|êng hîp tÝnh to¸n cho phï hîp víi yªu cÇu b¶o vÖ. 4.47. Thµnh phÇn vµ néi dung thiÕt kÕ khoa phôc håi chøc n¨ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 23.
Đồng bộ tài khoản