TCVN 4473 1987

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
125
lượt xem
36
download

TCVN 4473 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4473 1987. Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa - Building plants - Earth moving plants - Terminology and definitions

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4473 1987

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 M¸y x©y dùng - M¸y lµm ®Êt - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Building plants - Earth moving plants - Terminology and definitions Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh thèng nhÊt c¸c thuËt ng÷ - ®Þnh nghÜa cña m¸y lµm ®Êt vµ ®|îc sö dông trong c¸c tiªu chuÈn vµ tµi liÖu khoa häc kÜ thuËt thuéc lÜnh vùc x©y dùng ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa ThuËt ng÷ S¬ ®å n|íc ngoµi 1 2 3 4 1. M¸y ®µo 1.1. M¸y ®µo mét M¸y ®µo lµm viÖc theo chu k×, Single - bucket gÇu cã 1 gÇu, dïng ®Ó ®µo, xóc, excavator chuyÓn vµ ®æ ®Êt (hay vËt liÖu kh¸c) thµnh ®èng hoÆc lªn c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn 1.2. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu, ngoµi c«ng Universal single gÇu v¹n n¨ng t¸c ®Êt cßn cã thÓ ®ãng cäc, bèc bucket excavator dì, trôc l¾p... nhê thay ®æi mét trong c¸c bé phËn c«ng t¸c t|¬ng øng 1.3. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng, Full- revoling gÇu v¹n n¨ng phÇn quay cã thÓ quay 1 gãc universal quay toµn vßng kh«ng h¹n chÕ theo hai chiÒu excavator thuËn, nghÞch 1.4. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng, Nofull- revoling gÇu v¹n n¨ng phÇn quay chØ cã thÓ quay mét universal quay kh«ng toµn gãc h¹n chÕ excavator vßng 1.5. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng cã Chain- gÇu v¹n n¨ng bé phËn di chuyÓn lµ b¸nh xÝch crawloring b¸nh xÝch universal excavator 1.6. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng cã Wheel - moving gÇu v¹n n¨ng bé phËn di chuyÓn lµ b¸nh h¬i universal b¸nh h¬i excavator 1.7. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng cã 1 Single - engine gÇu v¹n n¨ng 1 ®éng c¬ dÉn ®éng cho tÊt c¶ c¸c universal
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 ®éng c¬ c¬ cÊu excavator 1.8. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng Multi - engine gÇu v¹n n¨ng nhiÒu ®éng c¬, mçi ®éng c¬ dÉn universal nhiÒu ®éng c¬ ®éng cho 1 c¬ cÊu hoÆc 1 nhãm excavator c¬ cÊu riªng biÖt 1.9. M¸y ®µo mét M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng mét Mechanic-al gÇu v¹n n¨ng ®éng c¬, cã hÖ thèng truyÒn operated truyÒn ®éng c¬ ®éng c¬ khÝ excavator khÝ 1.10. M¸y ®µo M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng mét Hydrau- mét gÇu v¹n n¨ng ®éng c¬, cã hÖ thèng truyÒn mechanical truyÒn ®éng c¬ ®éng c¬ khÝ kÕt hîp víi thuû lùc operated khÝ thuû lùc excavator 1.11. M¸y ®µo M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng Hydraulic mét gÇu v¹n n¨ng nhiÒu ®éng c¬, cã hÖ thèng operated truyÒn ®éng thuû truyÒn ®éng thuû lùc excavator lùc 1.12. M¸y ®µo M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng Electrically mét gÇu v¹n n¨ng nhiÒu ®éng c¬, cã hÖ thèng operated truyÒn ®éng ®iÖn truyÒn ®éng ®iÖn excavator 1.13. M¸y ®µo M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng Cable universal mét gÇu v¹n n¨ng dïng c¸p treo gi÷ vµ dÉn ®éng excavator cã bé c«ng t¾c bé c«ng t¸c treo mÒm 1.14. M¸y ®µo M¸y ®µo mét gÇu v¹n n¨ng Hydraulic mét gÇu v¹n n¨ng dïng xi lanh thuû lùc treo gi÷ universal cã bé c«ng t¾c vµ dÉn ®éng bé c«ng t¾c excavator treo cøng (m¸y ®µo thuû lùc) 1.15. M¸y ®µo M¸y ®µo l¾p gÇu ngöa ®Ó ®µo Push shovel gÇu thuËn tÇng ®Êt cao h¬n vÞ trÝ m¸y ®øng 1.16. M¸y ®µo M¸y ®µo l¾p gÇu sÊp ®Ó ®µo Back excavator gÇu nghÞch tÇng ®Êt thÊp h¬n vÞ trÝ m¸y ®øng
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 1.17. M¸y ®µo M¸y ®µo l¾p gÇu qu·ng cã b¸n Dragline gÇu qu·ng kÝnh ®µo më réng ®Ó ®µo tÇng excavator ®Êt thÊp h¬n vÞ trÝ m¸y ®øng 1.18. M¸y ®µo M¸y ®µo l¾p gÇu ngo¹m ®Ó ®µo Clamshell gÇu ngo¹m ®Êt theo h|íng th¼ng ®øng hoÆc excavator bèc dì vËt liÖu rêi 1.19. M¸y ®µo M¸y ®µo vµ x¶ ®Êt liªn tôc, cã Multi-bucket nhiÒu gÇu nhiÒu gÇu chuyÓn ®éng theo 1 excavator quÜ ®¹o khÐp kÝn ®Ó ®µo hµo, kªnh m|¬ng... 1.20. M¸y ®µo M¸y ®µo nhiÒu gÇu cã h|íng Longitudin-al nhiÒu gÇu ®µo däc ®µo trïng víi h|íng di chuyÓn trenching cña m¸y machine 1.21. M¸y ®µo M¸y ®µo nhiÒu gÇu cã h|íng Diametrical nhiÒu gÇu ®µo ®µo vu«ng gãc víi h|íng di trenching ngang chuyÓn cña m¸y machine 1.22. M¸y ®µo M¸y ®µo nhiÒu gÇu cã khung ladder-type nhiÒu gÇu kiÓu ph¼ng, trªn ®ã l¾p mét hÖ xÝch trenching xÝch (kÐo gÇu) dÉn ®énggÇu machine 1.23. M¸y ®µo M¸y ®µo nhiÒu gÇu cã khung Wheel-type nhiÒu gÇu kiÓu trßn (r«to), trªn ®ã l¾p gÇu theo trenching r«to chu vi machine 2. M¸y ®µo - chuyÓn 2.1. M¸y ñi M¸y ®µo - chuyÓn ®Êt lµm viÖc Bulldozer theo chu k×, cã l|ìi ñi l¾p trªn m¸y kÐo dïng ®Ó ®µo, ®Èy, san vµ chuyÓn ®Êt víi cù li h¹n chÕ (nhá h¬n 100m)
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 2.2. M¸y ñi l|ìi M¸y ñi cã l|ìi ñi ®Æt vu«ng gãc kh«ng quay víi trôc däc cña m¸y c¬ së 2.3. M¸y ñi l|ìi M¸y ñi cã l|ìi ñi ®Æt nh÷ng gãc Angledozer quay nhÊt ®Þnh trong mÆt ph¼ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng 2.4. M¸y ñi th«ng M¸y ñi ®|îc chÕ t¹o ®Ó lµm Genneral-duty dông viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phæ bulldozer biÕn 2.5. M¸y ñi M¸y ñi ®|îc chÕ t¹o ®Ó thùc Suitable chuyªn dïng hiÖn mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh bulldozer trong mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh 2.6. M¸y ñi b¸nh M¸y ñi cã bé phËn di chuyÓn lµ Crawler xÝch b¸nh xÝch bulldozer 2.7. M¸y ñi b¸nh M¸y ñi cã bé phËn di chuyÓn lµ Wheel bulldozer h¬i b¸nh h¬i 2.8. M¸y ñi ®iÒu M¸y ñi dïng hÖ thèng rßng räc Cable bulldozer khiÓn b»ng c¸p - c¸p ®Ó ®iÒu khiÓn l|ìi ñi 2.9. M¸y ñi ®iÒu M¸y ñi dïng hÖ thèng thuû lùc Hydraulic khiÓn b»ng thuû ®Ó ®iÒu khiÓn l|ìi ñi bulldozer lùc (m¸y ñi thuû lùc) 2.10. M¸y c¹p M¸y ®µo - chuyÓn ®Êt, lµm viÖc Scraper theo chu k×, cã thïng c¹p dïng ®Ó ®µo, vËn chuyÓn, ®æ vµ san ®Êt s¬ bé víi cù li më réng (tõ mét vµi tr¨m mÐt ®Õn mét vµi kil«mÐt) 2.11. M¸y c¹p M¸y c¹p cã thïng c¹p do m¸y Pull-type scraper kÐo theo kÐo kÐo theo
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 2.12. M¸y c¹p tù M¸y c¹p tù di chuyÓn Autoscra-per hµnh 2.13. M¸y c¹p M¸y c¹p dïng hÖ thèng rßng Cable scraper ®iÒu khiÓn b»ng räc - c¸p ®Ó ®iÒu khiÓn thïng c¸p c¹p 2.14. M¸y c¹p M¸y c¹p dïng hÖ thèng thuû Hydraulic ®iÒu khiÓn b»ng lùc ®Ó ®iÒu khiÓn thïng c¹p scraper thuû lùc 2.15. M¸y san M¸y g¹t - san ®Êt, lµm viÖc theo Grader chu k×, cã l|ìi san dïng ®Ó san ph¼ng mÆt b»ng, t¹o h×nh nÒn ®|êng,®µo r¶nh, b¹t m¸i dèc ... 2.16. M¸y san M¸y san do m¸y kÐo kÐo theo Pull-type grader kÐo theo 2.17. M¸y san tù M¸y san tù di chuyÓn Autograder hµnh (Motor-graders) 2.18. M¸y san M¸y san dïng hÖ thèng c¬ khÝ Mechanical ®iÒu khiÓn b»ng ®Ó ®iÒu khiÓn l|ìi san drive grader c¬ khÝ 2.19. M¸y san M¸y san dïng hÖ thèng thuû Hydrau-lical ®iÒu khiÓn b»ng lùc ®Ó ®iÒu khiÓn l|ìi san drive grader thuû lùc 2.20. M¸y san M¸y san cã l¾p b¨ng t¶i ®Ó san, Elevating grader Elªvat¬ chuyÓn vµ x¶ ®Êt liªn tôc 3. M¸y xóc 3.1. M¸y xóc mét M¸y xóc tù hµnh, lµm viÖc theo Single -bucket gÇu chu k×, dïng ®Ó bèc xóc ®Êt ®¸ loader (hoÆc vËt liÖu rêi) lªn c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc gom thµnh ®èng 3.2. M¸y xóc mét M¸y xóc mét gÇu cã bé phËn di Single -bucket gÇu b¸nh xÝch chuyÓn lµ b¸nh xÝch crawler loader
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 3.3. M¸y xóc mét M¸y xóc mét gÇu cã bé phËn di Single -bucket gÇu b¸nh h¬i chuyÓn lµ b¸nh h¬i wheeled loader 3.4. M¸y xóc mét M¸y xóc mét gÇu ®æ ®Êt (hoÆc Single -bucket gÇu ®æ phÝa tr|íc vËt liÖu rêi) theo fh|íng tiÕn vÒ front and loader phÝa tr|íc 3.5. M¸y xóc mét M¸y xóc mét gÇu ®æ ®Êt (hoÆc Single -bucket gÇu ®æ lËt (m¸y vËt liÖu rêi) theo h|íng tiÕn vÒ back and loader xóc lËt) phÝa sau 4. M¸y ®Çm 4.1. M¸y ®Çm ®Êt M¸y nÐn chÆt nÒn ®Êt (hoÆc nÒn Tamping ®|êng, ¸o ®|êng...) nhê t¸c machine dông cña lùc tÜnh v· lùc ®éng 4.2. M¸y ®Çm l¨n M¸y ®Çm cã bé c«ng t¸c lµ Mortor roller tù hµnh (lu tù b¸nh thÐp tr¬n, tù di chuyÓn hµnh) 4.3. M¸y ®Çm vÊu M¸y ®Çm cã bé c«ng t¸c lµ Sheep-foot roller (®Çm vÊu) b¸nh thÐp, trªn ®ã l¾p c¸c vÊu 4.4. M¸y ®Çm M¸y ®Çm cã bé c«ng t¸c lµ c¸c Pneumatict- b¸nh h¬i (®Çm b¸nh h¬i typed roller b¸nh h¬i) 4.5. M¸y ®Çm M¸y ®Çm b¸nh h¬i do m¸y kÐo Tralled b¸nh h¬i kÐo theo kÐo theo prumatity -red roller 4.6. M¸y ®Çm M¸y ®Çm b¸nh h¬i tù di chuyÓn Motor roller b¸nh h¬i tù hµnh 4.7. M¸y ®Çm M¸y ®Çm cã bé rung l¾p trªn bé Vibrating roller rung (®Çm rung) c«ng t¸c 4.8. M¸y ®Çm M¸y ®Çm rung do m¸y kÐo kÐo Vibrating-towel rung kÐo theo theo roller (Vibroweb roller) 4.9. M¸y ®Çm M¸y ®Çm rung tù di chuyÓn Motor vibrating rung tù hµnh roller
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 4.10. Bµn rung M¸y ®Çm cã bé rung l¾p trªn Vibroplate bµn thÐp, cã thÓ tù di chuyÓn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc 4.11. M¸y ®Çm M¸y ®Çm cã bé c«ng t¸c lµm Tamping plate r¬i viÖc theo nguyªn lÝ r¬i tù do (t¹o lùc ®éng) 5. M¸y ®µo - chuyÒn b»ng søc n|íc 5.1. Sóng phun ThiÕt bÞ ®µo ®Êt chuyªn dïng Monitor n|íc phun dßng n|íc cã ¸p lùc cao ®Ó ®µo ph¸ ®Êt 5.2. M¸y b¬m M¸y b¬m chuyªn dïng kiÓu li Suction dredger bïn t©m ®Ó hót vµ vËn chuyÓn bïn 5.3. Tr¹m b¬m Tr¹m b¬m chuyªn dïng lµm Dredger bïn viÖc liªn tôc, dïng ®Ó ®µo ph¸ pumping station ®Êt ë d|íi n|íc vµ chuyÓn chóng ®Õn n¬i ®æ 5.4. Tr¹m b¬m Tr¹m b¬m bïn ®Æt cè ®Þnh ®Ó Dredger bïn cè ®Þnh lµm viÖc ë mét vÞ trÝ t|¬ng ®èi pumping l©u stationary station 5.5. Tr¹m b¬m Tr¹m b¬m bïn tù di chuyÓn Dredger bïn di ®éng pumping mobile station 5.6.Tµu hót bïn Tr¹m b¬m bïn ®Æt næi trªn mÆt Suction-tube dredger n|íc 6. M¸y lµm c«ng viÖc phô 6.1. M¸y ph¸t bôi M¸y ®Ó ph¸t bôi c©y vµ c¾t c©y Brush saw c©y nhá nhê l|ìi c¾t cã d¹ng h×nh nªm l¾p trªn m¸y kÐo
  8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4473 : 1987 6.2. M¸y nhæ gèc M¸y ®Ó ñi ®æ c©y, ®µo nhæ gèc Grubber c©y c©y vµ dän läc ®¸... nhê thay ®æi mét trong c¸c bé c«ng t¸c l¾p trªn m¸y kÐo 6.3. M¸y xíi ®Êt M¸y ®Ó cµy, ph¸ t¬i ®Êt cøng Ripper hoÆc nÒn ®|êng cò nhê c¸c r¨ng xíi l¾p trªn m¸y kÐo
Đồng bộ tài khoản