TCVN 4511 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
63
download

TCVN 4511 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4511 1988. Stuđiô âm thanh – Yêu cầu kĩ thuật về âm thanh xây dựng - Sound studio - Technical pecifications for buildings acoustics.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4511 1988

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 Nhãm G Stu®i« ©m thanh – Yªu cÇu kÜ thuËt vÒ ©m thanh x©y dùng Sound studio - Technical specifications for buildings acoustics Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thiÕt kÕ míi c¸c thÓ lo¹i Stu®i« ©m thanh trong ph¸t thanh, truyÒn h×nh, ®iÖn ¶nh vµ c¸c lÜnh vùc thu thanh kh¸c theo kÜ thuËt ®¬n thÓ vµ lËp thÓ. Tiªu chuÈn nµy khuyÕn khÝch ¸p dông ®èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c Stu®i« hiÖn cã vµ c¸c c«ng tr×nh cã s½n thµnh Stu®i« ©m thanh. Tiªu chuÈn nµy ®|îc ¸p dông ®ång bé víi TCVN 4510 : 1988 1. Yªu cÇu c¸ch ©m ®èi víi ©m thanh truyÒn lan qua kh«ng khÝ. 1.1 C¸ch ©m gi÷a c¸c phßng trong toµ nhµ §é c¸ch ©m truyÒn lan qua kh«ng khÝ gi÷a c¸c phßng kÝ hiÖu lµ R - ®|îc ®Þnh nghÜa b»ng biÓu thøc : P1 1 R 10 lg 10 lg dB P2 W Trong ®ã : P1 – lµ c«ng suÊt ©m thanh t¸c ®éng lªn bÒ mÆt bªn phÝa phßng 1 cña t|êng ng¨n c¸ch gi÷a 2 phßng (dB). P2 – lµ c«ng suÊt ©m thanh xuyªn qua t|êng ng¨n bøc x¹ vµo phßng 2. (dB) P2 W P1 lµ hÖ sè xuyªn ©m. §é c¸ch ©m cÇn thiÕt gi÷a c¸c phßng trong tæ hîp Stu®i« lµ mét ®¹i l|îng phô thuéc tÇn sè vµ ®|îc quy ®Þnh b»ng mét ®|êng cong chuÈn ( H×nh 1) kÕt hîp víi c¸c trÞ sè cho mçi lo¹i phßng ( b¶ng 1). C¸c kÕt cÊu cã trÞ sè Rkk n»m phÝa trªn ®|êng cong lµ ®¹t yªu cÇu, n»m d|íi ®|êng cong lµ kh«ng ®¹t yªu cÇu cÇn thiÕt ( tham kh¶o phÇn phô lôc).
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 1.2 C¸ch ©m víi m«i tr|êng bªn ngoµi Yªu cÇu vÒ ®é c¸ch ©m cña c¸c phßng trong Stu®i« víi m«i tr|êng bªn ngoµi (®|êng phè, s©n bay, xÝ nghiÖp, bÖnh viÖn…) hoµn toµn phô thuéc vµo thùc tr¹ng cña khu vùc x©y dùng Stu®i«, tøc lµ vµo møc t¹p ©m, ph« n¨ng l|îng vµ c¸c ®Æc tÝnh ©m häc kh¸c cña nguån ©m. Khi thiÕt kÕ ph¶i c¨n cø vµo c¸c sè liÖu kh¶o s¸t t¹i chç vµ c¸c quy ®Þnh vÒ møc t¹p ©m tèi ®a cho phÐp trong Stu®i« ®Ó quyÕt ®Þnh ®é c¸ch ©m cÇn thiÕt cho tõng tr|êng hîp cô thÓ. Sè liÖu tham kh¶o vÒ møc thanh ¸p cña c¸c nguån «n th«ng th|êng cho trong phô lôc. B¶ng 1 – Møc t¨ng – gi¶m ®é c¸ch ©m kh«ng khÝ, ûRkk(dB) Tõ Vµo phßng Phßng Phßng Phßng Phßng m¸y thu Phßng Phßng Phßng Hµnh Phßng m¸y ®¹o Phßng chuÈn khèng lêi vµ kiÓm thu thu lang vang diÔn thu lêi bÞ chÕ truyÒn thÝnh nh¹c kÞch (nh¹c cô) ©m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 40 15 15 10 10 10 10 10 10 Thu kÞch Cïng tæ 40 15 15 30 15 30 15 35 35 hîp Cïng tæ hîp 10 20 15 10 10 15 10 10 30 30 Thu nh¹c Cïng tæ 40 15 15 30 20 30 15 35 30 hîp Kh¸c tæ hîp
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 30 5 10 10 10 10 5 15 10 Cïng tæ 5 Thu lêi 35 5 10 25 15 25 5 30 30 hîp 30 5 10 10 10 15 5 15 10 Cïng tæ hîp KiÓm 5 35 5 10 25 15 25 5 30 30 thÝnh Kh¸c tæ hîp 20 -5 0 10 5 15 -5 20 20 Cïng tæ M¸y thu lêi vµ hîp -10 25 -5 0 15 5 15 0 20 20 truyÒn Kh¸c tæ ©m hîp 25 5 10 10 0 0 0 5 5 Cïng tæ M¸y ®¹o diÔn hîp -15 35 5 10 20 5 15 0 20 20 (nh¹c Kh¸c tæ kÞch) hîp -15 15 -10 10 5 -5 5 -10 15 10 Khèng chÕ -15 15 -10 -10 5 -5 5 -10 15 10 ChuÈn bÞ -10 25 0 0 15 5 15 0 20 20 Phßng vang 2. Kh«ng ®|îc ®Æt c¸c nguån t¹p ©m, nhÊt lµ c¸c nguån ©m ë d¹ng xung vµ c¸c nguån g©y chÊn ®éng trùc tiÕp ®Õn kÕt cÊu vµo trong tæ hîp Stu®i« (phßng ®Æt m¸y®iÒu hoµ khÝ hËu trung t©m, x|ëng c¬ khÝ, thang m¸y hay cÇu thang, khu vÖ sinh…). Tr|êng hîp cÇn thiÕt, ph¶i sö dông c¸c kÕt cÊu vµ vËt liÖu ®Æc biÖt ®Ó chèng ån, rung ( ®Öm hoÆc gio¨ng cao su, lß xo thÐp, b«ng kho¸ng hoÆc b«ng thuû tinh…) 3. Yªu cÇu c¸ch ©m ®èi víi sµn §é c¸ch ©m cÇn thiÕt ®èi víi sµn ®|îc quy ®Þnh b»ng mét ®|êng cong chuÈn (h×nh 2) biÓu thÞ møc t¹p ©m L8 ®o ®|îc d|íi mét sµn tiªu chuÈn, kÕt hîp víi c¸c trÞ sè ûL8 cho mçi lo¹i phßng (b¶ng 2) TrÞ sè ûL8 d|¬ng cã nghÜa lµ ®|êng cong tÞnh tiÕn xuèng (theo chiÒu ©m cña trôc tung), trÞ sè ûL8 ©m cã nghÜa lµ ®|êng cong tÞnh tiÕn lªn ( theo chiÒu d|¬ng cña truc tung). §|êng cong chuÈn øng víi gi¸ trÞ ûL8 = 0. C¸c sµn cã trÞ sè L8 n»m phÝa d|íi ®|êng cong lµ ®¹t yªu cÇu, n»m phÝa trªn ®|êng cong lµ kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ ®é c¸ch ©m cÇn thiÕt (xem phô lôc).
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 B¶ng 2 – Yªu cÇu vÒ møc t¨ng/ gi¶m cña trÞ sè ûL8, dB Stu®i« thu nh¹c Phßng thu nh¹c thÝnh phßng 20 Phßng thu nh¹c giao h|ëng, nh¹c gi¶i trÝ 15 Phßng m¸y ®¹o diÔn 10 Phßng pha ©m phøc t¹p 10 Phßng kiÓm thÝnh tiªu chuÈn 15 Phßng thuyÕt minh ch|¬ng tr×nh 15 Stu®i« thu kÞch Phßng thu kÞch nãi 20 Phßng thu ca kÞch (tuång, chÌo,c¶i l|¬ng) 15 Phßng m¸y ®¹o diÔn 10 Phßng kiÓm thÝnh tiªu chuÈn 15 Stu®i« thu lêi Phßng ®äc 15 Phßng m¸y thu lêi 5 Phßng chuÈn bÞ (Ph¸t thanh viªn) 0 Stu®i« truyÒn ©m Phßng m¸y truyÒn ©m 0 Phßng ®äc trùc tiÕp (dÉn gi¶i ch|¬ng tr×nh) 0 Phßng chuÈn bÞ (ph¸t thanh viªn) 0 Stu®i« pha in Nh¹c 5 Lêi 0 Phßng m¸y ghi ©m 0 C¸c phßng vang Nh¹c nghiªm tóc 15 Nh¹c nhÑ 10 Phßng khèng chÕ ph©n phèi tÝn hiÖu 0 4. Yªu cÇu c¸ch ©m ®èi víi cöa th«ng tin Cöa kÝnh th«ng tin ph¶i ®|îc cÊu t¹o b»ng nhiÒu líp kÝnh, mçi líp cã mét chiÒu dµy d kh¸c nhau (nhá nhÊt d = 5mm)vµ ph¶i cã kÕt cÊu ®Æc biÖt . - C¸c líp kÝnh kh«ng ®|îc ghÐp song song mµ ph¶i ghÐp nghiªng víi nhau mét gãc tõ 70 ®Õn 120 vµ c¸ch nhau i]t nhÊt lµ 10cm.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 - Gi÷a khung (gç hoÆc kim lo¹i) vµ kÝnh ph¶i lãt ®Öm c¸ch ©m (tèt nhÊt lµ ®Öm cao su). - KÝch th|íc cña cöa tuú thuéc vµo chøc n¨ng cña Stu®i« vµ kÝch th|íc c¸c phßng. §é c¸ch ©m cÇn thiÕt cña c¸c lo¹i cöa th«ng tin ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. ViÖc ¸p dông c¸c sè liÖu trong b¶ng nµy ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®· quy ®Þnh trong phÇn 1.1 ®Ó lùa chän. B¶ng 3 – Yªu cÇu vÒ ®é c¸ch ©m cña cöa th«ng tin (R lµ ®é c¸ch ©m trung b×nh trong d¶i tÇn tõ 63 Hz ®Õn 4000Hz) VÞ trÝ l¾p ®Æt Lo¹i cöa Gi÷a Vµ Cöa kÝnh 3 líp Phßng thu nh¹c Phßng m¸y ®¹o diÔn R _ 65 dB Phßng kiÓm thÝnh Phßng thu kÞch (lêi vµ nh¹c) Phßng m¸y ®¹o diÔn Phßng kiÓm thÝnh Phßng thu lêi Phßng m¸y ghi ©m Cöa kÝnh 2 líp R _ Phßng m¸y ®¹o diÔn cña tæ hîp Phßng chuÈn bÞ cña ph¸t thanh viªn 40 dB Stu®i« 5. Yªu cÇu c¸ch ©m ®èi víi cöa ra vµo C¸c cöa ra vµo c¸c Stu®i« (bao gåm c¶ phßng thu vµ phßng m¸y, phßng kiÓm thÝnh, phßng vang…) ®Òu ph¶i sö dông cöa c¸ch ©m cã kÕt cÊu ®Æc biÖt. C¸c cöa nµy kh«ng chØ ®¶m b¶o cho tiÕng ån ë ngoµi kh«ng lät vµo Stu®i« mµ c¶ ©m thanh trong Stu®i« kh«ng lät ra ngoµi, g©y ån sang c¸c Stu®i« l©n cËn. Cöa c¸ch ©m cho c¸c Stu®i« lín (phßng thu nh¹c giao h|ëng, thu kÝch cì lín…) cho phÐp dïng cöa hai c¸nh hoÆc mét c¸nh, ®¬n hoÆc kÐp (gi÷a hai lÇn cöa cã khoang tiªu ©m), cã kÝch th|íc th«ng thuû kho¶ng 2.000 x 2.000mm. Víi c¸c Stu®i« nhá (thu lêi phßng m¸y ®¹o diÔn…) dïng lo¹i cöa mét c¸nh, ®¬n hoÆc kÐp (gi÷a 2 lÇn cöa cã khoang tiªu ©m), kÝch th|íc th«ng thuû kho¶ng 1.000 x 2.000mm. §é c¸ch ©m cÇn thiÕt cña cöa ra vµo gi÷a c¸c phßng ®|îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong 1.1. Trong b¶ng 4 quy ®Þnh chung ®é c¸ch ©m c¸c cöa ra vµo gi÷a c¸c Stu®i«.ViÖc sö dông c¸c sè liÖu trong b¶ng nµy ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu cô thÓ vµ ®é c¸ch ©m cÇn thiÕt cña tõng lo¹i Stu®i«, vµo ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña t|êng vµ cöa còng nh| mèi liªn kÕt gi÷a chóng.
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 B¶ng 4 – Yªu cÇu vÒ ®é c¸ch ©m cña cöa ra vµo ( R lµ ®é c¸ch ©m trung b×nh trong d¶i tÇn tõ 65 Hz ®Õn 4000 Hz) VÞ trÝ l¾p ®Æt ( R dB) Gi÷a Vµ Tõ 60 ®Õn65 Phßng thu kÞch (lêi vµ nh¹c) Phßng m¸y ®¹o diÔn (lêi vµ nh¹c) Tõ 55 ®Õn 60 Phßng thu lêi Phßng m¸y thu lêi Tõ 50 ®Õn 55 Phßng ®äc trùc tiÕp Phßng m¸y truyÒn ©m Tõ 40 ®Õn 50 Phßng thu nh¹c - Phßng m¸y ®¹o diÔn - Phßng kiÓm thÝnh Hµnh lang Phßng thu kÞch, thu lêi, thu nh¹c thÝnh phßng Tõ 35 ®Õn 40 Phßng m¸y ®¹o diÔn (nh¹c) Phßng kiÓm thÝnh Phßng m¸y thu lêi vµ truyÔn ©m Phßng m¸y thu lêi vµ truyÒn ©m kh¸c tæ hîp Phßng thu nh¹c (dµn nh¹c lín, hîp x|íng, Hµnh lang phßng ®¹o diÔn, kiÓm thÝnh, phßng vang) Tõ 25 ®Õn 35 Phßng m¸y truyÒn ©m Phßng chuÈn bÞ (cña ph¸t thanh viªn) Phßng ghi ©m Hµnh lang Phßng khèng chÕ, ph©n phèi tÝn hiÖu
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 Phô lôc 1. VÒ ®é c¸ch ©m §é chªnh lÖch møc ©m gi÷a 2 phßng Ph1 vµ Ph2 ®|îc x¸c ®Þnh b»ng hiÖu sè cña møc thanh ¸p L1 ®o trong phßng Ph1 vµ møc thanh ¸p L2 ®o trong phßng Ph2 D = L1 – L2 dB ë ®©y L1 vµ L2 lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña møc thanh ¸p, ®|îc x¸c ®Þnh t¹i nhiÒu ®iÓm trong mçi phßng Ph1 vµ Ph2 P 2 P22 .... Pn2 1 L 10 lg dB n Po2 Trong ®ã : p0 = 2.10-5 N/m2 lµ thanh ¸p ®|îc quy ®Þnh lµm chuÈn CÇn l|u y : §é c¸ch ©m R kh«ng b»ng ®é chªnh lÖch møc ©m gi÷a hai phßng, v× tæng l|îng hót ©m A2 (cña phßng Ph2) vµ diÖn tÝch S cña bÒ mÆt ng¨n c¸ch gi÷a 2 phßng cã ¶nh h|ëng tíi trÞ sè D. Trong thùc tÕ, ®é c¸ch ©m R gi÷a hai phßng Ph1vµ Ph2 ®|îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : S R D 10 lg dB A2 Tõ ®ã rót ra: S D R 10 lg dB A2 §iÒu ®ã cã nghÜa lµ : nÕu phßng cÇn c¸ch ©m (ë ®©y Ph2) ®|îc xö lÝ ©m thanh víi tæng l|îng hót ©m A2 lín th× møc t¹p ©m trong phßng ®ã sÏ gi¶m ®i kh¸ nhiÒu, mÆc dï ®é c¸ch ©m R cña phßng vang) th× møc t¹p ©m thùc tÕ trong phßng sÏ t¨ng lªn. HiÖu qu¶ nµy cã y nghÜa quan träng trong viÖc quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ c¸c tæ hîp Studi« ©m thanh. 2. VÒ c¸ch sö dông b¶ng 1 vµ h×nh 1 B¶ng 1 quy ®Þnh møc t¨ng hoÆc gi¶m ®é c¸ch ©m kh«ng khÝ ûRkk (Gi÷a c¸c Studi« víi nhau) so víi ®|êng cong chuÈn trong h×nh 1. ThÝ dô 1: Tõ phßng thu kÞch vµo phßng thu kÞch tæ hîp øng víi trÞ sè ûRkk lµ 10 dB cã nghÜa lµ ®|êng cong chuÈn trong h×nh 1 ph¶i tÞnh tiÕn theo 10 dB theo chiÕu d|¬ng trôc tung. §|êng cong ®· tÞnh tiÕn ®ã biÓu thÞ ®é c¸ch ©m cÇn thiÕt gi÷a 2 phßng nãi trªn, øng víi c¸c tÇn sè trong d¶i tõ 63 Hz ®Õn 8000 Hz. Nh| vËy ®é c¸ch ©m ë 1000 Hz sÏ lµ (55 +10) = 65 dB ; ë 100 Hz sÏ lµ (33 + 10) = 43 dB,… ThÝ dô 2 : Tõ phßng khèng chÕ vµo phßng chuÈn bÞ øng víi trÞ sè ûRkk lµ - 10 dB cã nghÜa lµ ®|êng cong chuÈn trong h×nh 1 ph¶i tÞnh tiÕn xuèng 10 dB theo chiÒu ©m cña trôc tung. Nh| vËy, ®é c¸ch ©m cÇn thiÕt gi÷a phßng khèng chÕ vµ phßng chuÈn bÞ ë tÇn sè 500 Hz sÏ lµ (52 - 10) = 42 dB ; ë 4000 Hz sÏ lµ (54 - 10) = 44 dB 3. Møc thanh ¸p cña mét sè nguån «n th«ng th|êng. - C«ng viªn yªn tÜnh 25 ®Õn 30 dB - T¹p ©m ®|êng phè c¸c khu d©n c| rÊt yªn tÜnh 35 ®Õn 40 dB - Trß chuyÖn b×nh th|êng 50 ®Õn 60 dB
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4510 : 1988 - T¹p ©m ®|êng phè ®«ng ®óc 80 ®Õn 85 dB - M¸y khoan ¸p lùc ë kho¶ng c¸ch 5 m, m« t« kh«ng cã èng gi¶m ©m (10m) 95 ®Õn 100 dB - §éng c¬ m¸y bay ë kho¶ng c¸ch 3m 120 ®Õn 125 dB Møc ©m tèi ®a trong c¸c phßng - Dµn nh¹c giao h|ëng lín, dµn nh¹c nhÑ 110 dB lin - Ph¸t l¹i ©m nh¹c trong phßng vang 110 dB lin - Nh¹c thÝnh phßng 105 dB lin - KiÓm thÝnh ©m nh¹c trong phßng ®¹o diÔn ©m nh¹c 100 dB lin - KiÓm thÝnh nh¹c vµ lêi trong phßng m¸y thu lêi, pha ©m 90 dB lin - KiÓm thÝnh nh¹c vµ lêi trong phßng truyÒn ©m 85 dB lin - Ph¸t l¹i tiÕng nãi hoÆc ©m nh¹c trong phßng thu lêi 80 dB lin - TiÕng nãi (trß chuyÖn th«ng th|êng ë kho¶ng c¸ch 1 mÐt) 90 dB lin - C¸c nguån ©m kh¸c trong hµnh lang 80 dB lin 4. VÒ yªu cÇu c¸ch ©m ®èi víi sµn TiÕng ®éng tõ tÇng trªn truyÒn qua sµn xuèng tÇng d|íi chñ yÕu do b|íc ch©n ®i l¹i, xª dÞch bµn ghÕ, thiÕt bÞ… truyÒn lan theo råi bøc x¹ vµo m«i tr|êng kh«ng khÝ. V× thÕ viÖc x¸c ®Þnh ®é c¸ch ©m cña sµn ®|îc tiÕn hµnh b»ng ph|¬ng ph¸p dïng bóa m¸y tiªu chuÈn gâ lªn mÆt sµn(bóa t¹o lªn mét lùc chuÈn). §|êng cong trªn h×nh 2 ®|îc x©y dùng b»ng c¸ch ®o møc ©m theo d¶i 1 octa ë phßng d|íi, khi bóa m¸y tiªu chuÈn gâ trªn 1 sµn tiªu chuÈn (nh| kÕt cÊu d|íi ®©y). CÊu t¹o cña sµn tiªu chuÈn (§Ó x©y dùng ®|êng cong Ls tiªu chuÈn) Yªu cÇu c¸ch ©m cÇn thiÕt cña sµn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÞnh tiÕn ®|êng cong chuÈn trong h×nh 2 theo trÞ sè ûL8 trong b¶ng 2. ThÝ dô : Yªu cÇu c¸ch ©m cÇn thiÕt cña trÇn phßng thu kÞch øng víi ûL2 = 20 dB, cã nghÜa lµ ®|êng cong chuÈn trong h×nh 2 ph¶i tÞnh tiÕn xuèng d|íi (theo chiÒu ©m cña trôc tung) mét kho¶ng b»ng 20 dB. Nh| vËy, møc ©m trong phßng ®ã khi bóa m¸y tiªu chuÈn gâ trªn sµn cña tÇng trªn chØ ®|îc phÐp : Tõ 31,5 Hz ®Õn 315 Hz ^ (70 – 20) dB = 50 dB ë tÇn sè 1000 Hz ^ (65 - 20) dB = 45 dB v.v… NÕu trÞ sè L8 v|ît lªn trªn ®|êng cong ®ã tøc lµ yªu cÇu vÒ ®é c¸ch ©m cña sµn kh«ng ®¹t.
Đồng bộ tài khoản