TCVN 4513 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
583
lượt xem
217
download

TCVN 4513 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4513 1988. Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế - Internal water supply – Design standard. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4513 1988

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 Nhãm H CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Internal water supply – Design standard Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 18 – 64 “CÊp n|íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt, nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o. Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n|íc trùc tiÕp tíi c¸c ni dïng n|íc. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y) bao gåm: §|êng èng dÉn n|íc vµo, hè ®ång hå ®o n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y. Tuú theo l|u l|îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi, chøc n¨ng cña nhµ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ mµ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cßn cã : m¸y b¬m, kÐt n|íc ¸p lùc, kÐt n|íc khÝ nÐn, bÓ chøa n|íc ®|îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh. 1.2. HÖ thèng cÊp n|íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lµ cÊp n|íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o cÊp n|íc cã chÊt l|îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l|îng do Nhµ n|íc quy ®Þnh cho n|íc dïng ®Ó ¨n uèng. Chó thÝch: 1. ë c¸c khu vùc d©n c| vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mµ nguån cÊp cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n|íc, cho phÐp cÊp n|íc kh«ng cÇn cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, n|íc chËu xÝ, m¸ng tiÓu, vßi röa sµn nhµ hay c¸c dông cô vÖ sinh t|¬ng tù kh¸c. 2. Tr|êng hîp kh«ng ®ñ n|íc cã chÊt l|îng n|íc ¨n uèng vµ trong khu vùc x©y dùng cã nguån suèi n|íc nãng, sau khi ®|îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thµnh phè cho phÐp cã thÓ sö dông nguån suèi n|íc nãng ®Ó cÊp n|íc cho nhu cÇu sinh ho¹t. 1.3. HÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lµm ¨n mßn ®|êng èng vµ phô tïng, kh«ng lµm l¾ng cÆn vµ ph¸t triÓn chÊt b¸m… trong ®|êng èng. 1.4. HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña thµnh phè kh«ng ®|îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n|íc côc bé. Chó thÝch : Cho phÐp nèi víi c¸c hÖ thèng cÊp n|íc côc bé trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt khi ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n|íc cña thµnh phè hay ®Þa ph|¬ng së t¹i.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1.5. Ph¶i thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ trong c¸c tr|êng hîp sau : a) Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nµy. b) Trong nhµ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn. c) Trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr|êng häc cao tõ 3 tÇng trë lªn. d) Trong nhµ ga, kho tµng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhµ phô trî cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝch ng«i nhµ tõ 5000m3 trë lªn. e) Trong nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, héi tr|êng, c©u l¹cbé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn. Chó thÝch: 1) NÕu ë c¸c ng«i nhµ nªu trong ®iÒu kiÖn (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt kÕ ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhµ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn. 2) Trong nhµ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vµ II, s¶n xuÊt h¹ng D, E th× hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhµ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y. 3) Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5 th× ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé Néi vô. 1.6. Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) Trong nhµ t¾m, nhµ giÆt c«ng céng. b) Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n|íc cã thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn. c) Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vµ cã thiÕt bÞ bªn trong lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y mµ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm lµ vËt liÖu kh«ng ch¸y. d) Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt h¹ng E,D cã bËc chÞu löa III, IV, V mµ cã khèi tÝch kh«ng lín qu¸ 1.000 m3. e) Trong c¸c nhµ kho lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, chøa c¸c hµng ho¸ kh«ng ch¸y. g) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i. h) Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vµ viÖc cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn ngoµi lÊy ë s«ng, hå ao hay bÓ dù tr÷ n|íc. 1.7. §Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhµ, do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh. 1.8. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978”. 1.9. §|êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vµ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn ®iÖu kiÖn kÜ thuËt hiÖn hµnh cã liªn quan.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 2. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong 2.1. Trong c¸c nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n|íc sau ®©y: a) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y kÕt hîp. b) HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vµ hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã 1 trong 2 hÖ thèng ®ã. Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y: - HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt vµ ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt. - HÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y. C¸c hÖ thèng cÊp n|íc riªng biÖt. 2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ph¶i c¨n cø vµo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sinh vµ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕt hîp víi c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi vµ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 2.3. Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn, hÖ thèng sö dông l¹i, hÖ thèng cÊp n|íc l¹nh, hÖ thèng ch|ng cÊt n|íc, hÖ thèng lµm mÒm n|íc… ViÖc x¸c ®Þnh ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngµnh. CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn vµ hÖ thèng sö dông l¹i n|íc. 2.4. §èi víi nhµ ë cao tÇng, nhµ hµnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhµ an d|ìng, nhµ nghØ, nhµ s¶n xuÊt, nhµ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc ph©n vïng. ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n|íc ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n|íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi n|íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nµy. 2.5. ViÖc cÊp n|íc vµo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n|íc ¸p lùc hoÆc khÝ nÐn vµ còng cã thÓ lÊy n|íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi. ¸p lùc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi, ph¶i ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc cho c¸c tÇng d|íi cña c«ng tr×nh. 3. Tiªu chuÈn dïng n|íc, ¸p lùc n|íc tù do 3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngµy dïng n|íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt, nhµ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña nhµ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng kh¸c, theo b¶ng 1. Chó thÝch: Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét lÇn hoÆc cña mét dông cô vÖ sinh trong nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. HÖ sè dïng n|íc kh«ng ®iÒu hoµ giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 1 Tiªu chuÈn dïng n|íc N¬i dïng n|íc §¬n vÞ dïng n|íc trong ngµy dïng nhiÒu nhÊt 1/ngµy 1 2 3 Nhµ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi n|íc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu Mét ng|êi Tõ 80 ®Õn 100 sinh ho¹t Nhµ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : vßi t¾m, röa, xÝ trong 1 c¨n hé Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 150 khÐp kÝn Nhµ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh : H|¬ng sen t¾m, röa, Mét ng|êi Tõ 150 ®Õn 200 xÝ, t¾m ®Æc biÖt Nhµ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m Mét ng|êi Tõ 350 ®Õn 400 vµ cÊp n|íc nãng côc bé Nhµ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ, tiÓu vßi Mét ng|êi Tõ 75 ®Õn 100 t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng Nhµ ë tËp thÓ cã xÝ, tiÓu, vßi t¾m giÆt, Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 bÕp riªng cho tõng phßng Kh¸ch s¹n – H¹ng III Mét ng|êi Tõ 100 ®Õn 120 - H¹ng II Mét ng|êi Tõ 150 ®Õn 200 - H¹ng I Mét ng|êi Tõ 200 ®Õn 250 - H¹ng ®Æc biÖt Mét ng|êi Tõ 250 ®Õn 300 BÖnh viÖn, nhµ ®iÒu d|ìng, nhµ nghØ (cã bån t¾m chung vµ vßi t¾m h|¬ng 1 gi|êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300 sen) Nhµ ®iÒu d|ìng, nhµ nghØ cã bån t¾m 1gi|êng Tõ 300 ®Õn 400 trong tÊt c¶ c¸c phßng Tr¹m y tÕ, phßng kh¸m ®a khoa 1 bÖnh nh©n 15 Nhµ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h|¬ng 1 ng|êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150 sen Nhµ giÆt b»ng tay 1kg ®å giÆt 40 Nhµ giÆt b»ng m¸y 1 kg ®å giÆt Tõ 60 ®Õn 90 C«ng ty ¨n uèng, cöa hµng ¨n uèng a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç 1 mãn ¨n 12 b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ 1 mãn ¨n 10 nhµ Nhµ ¨n tËp thÓ 1 ng|êi/ 1 b÷a ¨n Tõ 18 ®Õn 25 BÓ b¬i trong 1 ngµy ®ªm a) Bæ sung n|íc trµn % dung tÝch bÓ 10 b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) 1 vËn ®éng viªn 50 c) Kh¸n gi¶ 1 chç ngåi 3
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1 2 3 Nhµ trÎ a) Göi ban ngµy 1 trÎ 75 b) Göi c¶ ®ªm 1 trÎ 100 Trô së c¬ quan hµnh chÝnh 1 c¸n bé Tõ 10 ®Õn 15 R¹p chiÕu bãng 1 ghÕ Tõ 3 ®Õn 5 C©u l¹c bé 1 chç ngåi hay 1 ng|êi xem 10 Nhµ h¸t a) Kh¸n gi¶ 1 chç 10 b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn 40 Tr|êng häc, tr|êng phæ th«ng 1häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20 S©n vËn ®éng, nhµ thi ®Êu thÓ thao a) VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) 1 vËn ®éng viªn 50 b) Kh¸n gi¶ 1 chç 3 N|íc t|íi a) T|íi s©n thÓ thao, s©n ch¬i, 1m2 1,5 kh¸n ®µi vµ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi, c©y xanh ®|êng s¸ bªn trong khu vùc s©n vËn ®éng b) T|íi mÆt cá s©n bãng ®¸ 1m2 3 Ng|êi phôc vô nhµ c«ng céng 1 ng|êi trong 1 ca 25 Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c nhµ ë, n|íc sinh ho¹t dïng hµng ngµy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®|êng phè, tiÓu khu, th× tiªu chuÈn dïng n|íc trung b×nh mçi ng|êi lÊy tõ 40®Õn 60 l/ngµy. 2. Tiªu chuÈn dïng n|íc cho mét gi|êng bÖnh trong bÖnh viÖn, nhµ an d|ìng, nhµ nghØ vµ cho mét chç trong tr|êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l|îng n|íc dïng trong nhµ ¨n, nhµ giÆt. 3. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña mét c¸n bé lµm viÖc ë trô së, c¬ quan hµnh chÝnh gåm c¶ l|îng n|íc cho kh¸ch. N|íc dïng cho nhµ ¨n cÇn tÝnh bæ sung. 4. Tiªu chuÈn dïng n|íc cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c nhµ giÆt b»ng m¸y, c¸c c«ng ty ¨n uèng, cöa hµng ¨n uèng vµ c¸c nhµ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ kÜ thuËt 5. N|íc lµm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ nªu trong tiªu chuÈn dïng n|íc trªn vµ cÇn tÝnh nªng. 6. Khi lÊy n|íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l|íi cÊp nhiÖt còng nh| tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc, th× khi tÝnh to¸n ®|êng èng, l|u l|îng n|íc l¹nh ph¶i tÝnh víi hÖ sè 0,7. 7. Tiªu chuÈn n|íc t|íi ®|êng nªu trong b¶ng 1 ®|îctÝnh cho 1 lÇn t|íi trong ngµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. 8. L|u l|îng n|íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®|îc nªu trong b¶ng 1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ.
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 3.3. Tiªu chuÈn dïng n|íc vµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vµ sinh ho¹t trong nhµ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng l vµ theo TCXD "CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". 3.4. Tiªu chuÈn n|íc dïng ®Ó röa xe trong nhµ ®Ó xe ®|îc quy ®Þnh nh| sau : a) Cho l xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt. b) Cho l xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt. Chó thÝch : 1. §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®|êng nhùa, ¸p dông tiªu chuÇn dïng n|íc cho c¸c xe con. 2. Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lµ 10 phót. 3. Tiªu chuÈn n|íc trªn øng víi trêng hîp röa thñ c«ng èng mÒm. 3.5. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh, ®|êng kÝnh èng nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vµ sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 2. B¶ng 2 Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ Sè ®|¬ng L|u l|îng §|êng kÝnh l|îng n|íc (l/s) èng (mm) 1 2 3 4 - Vßi n|íc cña chËu trót n|íc th¶i 1 0,2 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi n|íc ë chËu röa mÆt 0,33 0,07 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi níc ë chËu tiÓu treo 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15 - Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu 0,3 0,06 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi x¶ ë chËu xÝ Tõ 6 ®Õn 7 Tõ 1,2 ®Õn 1,4 Tõ 25 ®Õn 32 - Vßi x¶ ë chËu xÝ 0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m 1,5 0,3 15 dïng n|íc nãng tËp trung - Vßi trén n|íc nãng l¹nh cña bån t¾m cã 1 0,2 15 thiÕt bÞ ®un n|íc b»ng ®iÖn - Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 0,2 15 - ChËu vÖ sinh phô n÷ (bi®ª vµ vßi phun 0,35 0,07 Tõ 10 ®Õn 15 cña chËu) - Mét vßi t¾m h|¬ng sen trong nhãm thiÕt 1 0,2 15 bÞ vÖ sinh - Mét vßi t¾m h|¬ng sen ®Æt trong c¨n hé 0,67 0,14 15 - Mét vßi t¾m h|¬ng sen ë bÓ b¬i 1 0,2 15 - Mét vßi n|íc nãng 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi n|íc ë chËu trót n|íc th¶i trong 0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15 phßng thÝ nghiÖm - Vßi ë chËu röa trong phßng 1 0,2 15 - Vßi t|íi Tõ l,5 ®Õn 2,5 Tõ 0,3 ®Õn 0,5 Tõ 20 ®Õn 25 Chó thÝch: Tr|êng hîp kh«ng cã vßi n|íc, phô tïng vµ èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®|êng kÝnh D = 10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®|êng kÝnh D = 15 mm. 3.6. Tiªu chuÈn n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lµm l¹nh, röa thiÕt bÞ, t|íi röa sµn…) vµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. 3.7. Tiªu chuÈn n|íc ch÷a ch¸y vµ sè cét n|íc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ lÊy theo b¶ng 3.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 3 Sè cét n|íc ch÷a L|îng n|íc tÝnh Lo¹i nhµ ch¸y cho mçi cét 1 2 3 Nhµ hµnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã khèi tÝch 1 2,5 ®Õn 25.000m3 Nhµ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn, kh¸ch s¹n vµ nhµ ë tËp thÓ, nhµ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn 1 2,5 cã khèi tÝch ®Õn 25.000m3 BÖnh viÖn, c¸c c¬ quan phßng bÖnh, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, cöa hµng th|¬ng nghiÖp, nhµ ga, nhµ phô trî 1 2,5 cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m3 ®Õn 25.000m3 C¸c phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®µi cña s©n vËn ®éng cã khèi tÝch tõ 5000 m3 ®Õn 25000 m3 vµ c¸c gian 1 2,5 thÓ thao cã khèi tÝch ®Õn 25.000 m3. Nhµ an d|ìng, nhµ nghØ m¸t, nhµ b¶o tµng, th| viÖn, c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7.500 m3 ®Õn 1 2,5 25.000 m3, nhµ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr|ng bµy d|íi 500m2 Héi tr|êng, c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y 1 2,5 chiÕu phim cè ®Þnh cã søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç Nhµ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng 2 2,5 Nhµ hµnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng víi khèi tÝch 2 2,5 trªn 25.000 m3 Kh¸ch s¹n, nhµ ë tËp thÓ, nhµ an d|ìng, nhµ nghØ, bÖnh viÖn, nhµ triÓn l·m, c¸c lo¹i cöa hµng, nhµ ga, 2 2,5 tr|êng häc, cã khèi tÝch lín h¬n 25.000 m3 Nhµ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi 2 2,5 tÝch lín h¬n 25.000m3 C¸c gian phßng bè trÝ d|íi kh¸n ®µi s©n vËn ®éng vµ c¸c gian thÓ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n 2 2,5 25.000m3. Héi tr|êng cã søc chøa tõ 800 chç trë lªn. Nhµ h¸t, r¹p chiÕu bang, c©u l¹c bé, nhµ v¨n ho¸, r¹p xiÕc, phßng hoµ nh¹c cã trªn 800 chç, viÖn 2 2,5 nghiªn cøu khoa häc Nhµ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong 2 2,5 ®iÒu 1.6 C¸c nhµ kho cã khèi tÝch tõ 5000m3 trë lªn chøa vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n 2 2,5 trong c¸c bao b× dÔ ch¸y Chó thÝch : Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông :
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1. NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®|êng kÝnh tõ 66mm dµi 125m vµ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng lµ 19mm th× l|u l|îng n|íc lµ 5 l/s. 2. ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô, trong tr|êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ¸p lùc n|íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m. 3.8. ¸p lùc n|íc tù do cÇn thiÕt cña c¸c vßi n|íc vµ dông cô vÖ sinh tèi thiÓu 1m ; vßi x¶ chËu xÝ kiÓu kh«ng cã b×nh x¶ tèi thiÓu lµ 3m ; nåi nÊu n|íc uèng vµ m¹ng l|íi h|¬ng sen t¾m tèi thiÓu lµ 4m. 3.9. ¸p lùc n|íc lµm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t kh«ng ®|îc lín qu¸ 60m. Tr|êng hîp ¸p lùc trong ®|êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt kÕ ph©n vïng m¹ng l|íi. 3.10. ¸p lùc tù do th|êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhµ, ph¶i ®¶m b¶o cã cét n|íc phun ®Çy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n|íc phun dµy TÝnh chÊt cña ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh ®Æc (m) Nhµ ë c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ phô cã bËc 6 chÞu löa I, II Nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ phô vµ nhµ ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y vµ dÔ g©y ®iÓm cao nhÊt vµ xa nhÊt cña ng«i nhµ nh|ng ra ch¸y kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6m. Chó thÝch : 1. Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n|íc ë ®Çu l¨ng phun n|íc, ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t dµi 10 hay 20 m, ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc lµ 13 ; 16 ; 19 ; 22 mm. 2. §èi víi l|u l|îng 2,5 l/s, èng vßi rång dÉn n|íc ph¶i cã ®|êng kÝnh 50 mm vµ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm. §èi víi l|u l|îng 5 l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®|êng kÝnh 65mm vµ ®|êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 16mm. 3. §èi víi c¸c ng«i nhµ mµ ¸p lùc n|íc bªn ngoµi th|êng xuyªn kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp n|íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhµ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vµ cã bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y tõ xa, bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y. 3.11. ¸p lùc do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr|ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®ã. 4. M¹ng l|íi vµ phô tïng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong 4.1. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong, m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y, m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t kÕt hîp víi ®|êng èng ch÷a ch¸y vµ m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp nø¬c s¶n xuÊt cã chÊt l|îng nh| n|íc ¨n uèng ; nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 70mm, èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm èng gang khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 70mm. Chó thÝch:
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 1. §|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. 2. §|êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm nh|ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo ®Ó cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong. 4.2. M¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l|îng ¨n uèng mµ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ n|íc nh| lµm mÒm n|íc, ch|ng cÊt n|íc… cã thÓ dïng èng chÊt dÎo, èng thÐp tr¸ng kÏm, èng thÐp, èng thñy tinh, èng thÐp lãt chÊt dÎo. ViÖc chän läc èng tuú thuéc vµo yªu cÇu vÒ chÊt l|îng n|íc, nhiÖt ®é, ¸p lùc vµ yªu cÇu tiÕt kiÖm kim lo¹i. 4.3. èng dÉn n|íc vµo nhµ cÇn dïng c¸c lo¹i èng sau ®©y : a) èng gang, khi ®|êng kÝnh èng lín h¬n 50mm. b) èng thÐp tr¸ng kÏm, khi ®|êng kÝnh tõ 50 mm trë xuèng. Chó thÝch: 1. Cho phÐp dïng èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y bªn trong vµ khi cã ®|êng kÝnh èng nhá h¬n 50 mm. 2. MÆt ngoµi èng kim lo¹i cÇn ph¶i cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ, chèng ¨n mßn. 4.4. èng thÐp cã thÓ nèi hµn, nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch 4.5. HÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc thiÕt kÕ theo: - M¹ng côt, nÕu cho phÐp cÊp n|íc kh«ng liªn tôc; - M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng dÉn n|íc vµo khi cÇn b¶o ®¶m cÊp n|íc liªn tôc, khi ®ã m¹ng l|íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l|íi vßng ngoµi nhµ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn n|íc vµo nhµ; 4.6. Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n|íc vµo nhµ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y: - Trong nhµ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷a ch¸y; - Nhµ cã thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng; - Nhµ ë cao trªn 16 tÇng; 4.7. Tr|êng hîp bè trÝ tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ trë lªn, nªn nèi víi nhiÒu m¹ng èng kh¸c nhau cña m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoµi nhµ. Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn m¹ng l|íi ngoµi nhµ víi m¹ng l|íi trong nhµ cÇn bè trÝ van kho¸ ®Ó ®¶m b¶o cÊp n|íc liªn tôc khi cã mét trong nh÷ng ®o¹n èng cña m¹ng l|íi bÞ h| háng. 4.8. Khi ®Æt hai ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa, m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p lùc trong ®|êng èng th× c¸c èng dÉn n|íc vµo nhµ ph¶i ®|îc nèi víi nhau tr|íc m¸y b¬m ®Æt van mét chiÒu. Tr|êng hîp trªn mçi ®|êng èng dÉn n|íc vµo cã bÓ chøa, m¸y b¬m riªng th× kh«ng cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n|íc vµo víi nhau. 4.9. Khi m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong lÊy n|íc tõ kÐt n|íc ¸p lùc ®Æt trong nhµ; vµ khi ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ nèi víi m¹ng l|íi ph©n phèi tõ kÐt n|íc ¸p lùc còng nh| khi cã tõ hai ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ ph¶i ®Æt van mét chiÒu. 4.10. C¸c phô tïng vµ c¸c thiÕt bÞ trªn ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i dÔ kiÓm tra vµ dÔ söa ch÷a nhÊt. 4.11. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ tíi c¸c ®|êng èng kh¸c ch«n ngÇm d|íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5.
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 4.12. §|êng èng cÊp n|íc trong nhµ ch«n ngÇm d|íi nÒn nhµ mµ giao nhau víi ®|êng èng tho¸t n|íc th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng tho¸t n|íc. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ngoµi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,01m. B¶ng 5 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ (m) §|êng kÝnh èng tíi (mm) §|êng èng tho¸t §|êng èng dÉn §|êng èng dÉn h¬i ¸p n|íc nhiÖt lùc trung b×nh Nhá h¬n 200 1,5 1,5 1,5 Lín h¬n 200 3 1,5 1,5 4.13. ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ nèi víi ®|êng èng cÊp n|íc cña thµnh phè, khu d©n c| hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van kho¸ n|íc. Khi ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc vµo nhµ tõ 40 mm trë xuèng ®Æt van chÆn vµ cho phÐp kh«ng ph¶i x©y giÕng van. 4.14. Khi ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ b»ng gang vµ ¸p lùc cña ®|êng èng bªn ngoµi lín h¬n 50m th× ë nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ x©y gèi ®ì èng. 4.15. Chç ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ xuyªn qua t|êng tÇng hÇm hay t|êng mãng nhµ ®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n: - ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lµ 0,15m vµ bªn trong lç ph¶i ®|îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n|íc ( d©y ®ay tÈm dÇu). - ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm |ít hay cã nhiÒu n|íc ngÇm , phÇn èng xuyªn qua t|êng ph¶i hµn l¸ ch¾n ng¨n n|íc hoÆc ®Æt trong èng lèng b»ng thÐp hay gang vµ còng cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n n|íc kh¸c. KÝch th|íc chõa lç phô thuéc vµo ®|êng kÝnh èng xuyªn qua t|êng. 4.16. Trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng, m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm, tÇng kÜ thuËt, r·nh ngÇm d|íi ®Êt hoÆc ®Æt chung víi c¸c ®|êng èng n|íc nãng, èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy. Tr|êng hîp nhµ kh«ng cã tÇng hÇm m¹ng l|íi ph©n phèi cña ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong cho phÐp ®|îc ®Æt trùc tiÕp d|íi nÒn ®Êt (nh|ng ph¶i s¬n chèng gØ èng) . Chó thÝch: 1. Nªó c¸c ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt chung víi ®|êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c ®|êng èng dÉn h¬i, dÉn n|íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®|êng èng dÉn n|íc l¹nh. 2. §|êng èng cÊp n|íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®|îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i. 3. Kh«ng ®|îc ®Æt èng cÊp n|íc trong c¸c ®|êng èng th«ng giã, th«ng h¬i, th«ng khãi. 4.17. C¸c ®|êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n|íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu ®Æt dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 vÒ phÝa ®|êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n|íc. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®|êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n|íc. 4.18. èng ®øng vµ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®|- êng èng kh¸c trong hép panen, blèc, cabin kÜ thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhµ m¸y. CÊu t¹o theo lo¹i nµy ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ thay thÕ vµ söa ch÷a ®|îc ®|êng èng.
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 Cho phÐp èng ®øng, èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong ®|îc ®Æt hë trªn t|êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ tÊm, röa vµ phßng bÕp mµ kh«ng cã yªu cÇu bè trÝ ®Æc biÖt. 4.19. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®|êng èng cÊp n|íc ph¶i ®Æt trong r·nh ngÇm trong t|êng, trong hép. MÆt ngoµi cña r·nh, hép èng cÇn tr¸t v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. C¸c van ®Æt trong r·nh ngÇm, hép èng ph¶i chõa nh÷ng cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vµ söa ch÷a. N¾p lç cöa cã thÓ lµm b»ng t«n s¬n cïng mµu víi t|êng. 4.20. C¸c ®|êng èng chÝnh, èng nh¸nh trong nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë... ®Æt theo khung nhµ, v× kÌo, cét, t|êng vµ d|íi trÇn nhµ. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc trong r·nh chung víi c¸c ®|êng èng kh¸c; trõ c¸c ®|êng èng dÉn c¸c chÊt khÝ, chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc. ChØ ®|îc phÐp ®Æt chung ®|êng èng dÉn n|íc sinh ho¹t víi ®|êng èng tho¸t n|íc trong r·nh kh«. Cho phÐp ®Æt èng cÊp n|íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt vµ cã lÝ do chÝnh ®¸ng. §|êng èng dÉn n|íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t|êng cét cã thÓ ®Æt trªn sµn hoÆc d|íi sµn. 4.21. §|êng èng cÊp n|íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng, panen, buång vÖ sinh khi ®Æt chung víi ®|êng èng cÊp nhiÖt còng nh| ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao, cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li n|íc chèng Èm. 4.22. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhµ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vµo, trªn chiÕu nghØ cÇu thang, ë s¶nh, hµnh lang vµ nh÷ng n¬i dÔ thÊy, dÔ sö dông. 4.23. T©m cña häng ch÷a ch¸y trong nhµ ph¶i bè trÝ ë ®é cao l,25 so víi mÆt sµn. Mçi häng ch÷a ch¸y trong nhµ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dµi10m hoÆc 30m cã ®ñ ®Çu nèi vµ mét l¨ng phun n|íc ®|îc ®Æt trong tñ riªng biÖt. Chó thÝch: 1. Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t|êng, treo trªn t|êng hay cét nhµ nh|ng kh«ng ®|îc ¶nh h|ëng ®Õn lèi ®i l¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhµ. 2. Trong cïng mét nhµ, cÊm kh«ng ®|îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vµ l¨ng phun n|íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau. 4.24. Trªn ®|êng èng cÊp n|íc vµo nhµ, nªn ®Æt vßi lÊy n|íc c«ng céng ë bªn ngoµi cho tõng ®¬n nguyªn nhµ cao tÇng. §|êng kÝnh vßi n|íc 20mm hoÆc 25mm. Chó thÝch: Vßi lÊy n|íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n|íc cña nhµ. 4.25. C¸c van khãa n|íc cña hÖ thèng ®|êng èng cÊp n|íc bªn trong nhµ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i sau: a) Trªn ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ; b) Trªn m¹ng l|íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n èng ®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vµ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt, theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n|íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa; c) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc ch÷a ch¸y mµ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn, vµ ë mçi ®o¹n ch÷a ch¸y; d) ë ch©n èng ®øng cÊp n|íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n|íc s¶n xuÊt trong nhµ cao tõ 3 tÇng trë lªn;
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n|íc trë lªn; g) ë c¸c èng nh¸nh vµo tõng c¨n hé, ë c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi b×nh x¶ vßi x¶ trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n|íc tíi vßi t¾m vµ chËu röa mÆt; h) Tr|íc vßi n|íc c«ng céng, vßi t|íi bªn ngoµi; i) Tr|íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm, ch÷a bÖnh...) trong tr|êng hîp cÇn thiÕt; k) Trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y vßng kÝn th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng; Chó thÝch: l. Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng, van khãa ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng. 2. Trªn ®|êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhµ chØ ®|îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n|íc theo hai chiÒu. 3. C¸c van khãa trªn ®|êng èng cÊp n|íc ®Æt qua cöa hµng, nhµ ¨n c«ng céng vµ c¸c gian phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhµ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®|îc vµo ban ®ªm, cÇn bè trÝ ë bªn ngoµi c«ng tr×nh. 4.26. Phô tïng ®|êng èng, vßi n|íc, vßi trén cña hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vµ hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lµm viÖc 60m. Phô tïng l¾p ë hÖ thèng cÊp n|íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ. 4.27. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l|íi cÊp n|íc thµnh phè cã ¸p lùc d|, ë c¸c nhµ nhiÒu tÇng, ®Ó gi¶m ¸p lùc n|íc vµ tr¸nh l·ng phÝ n|íc trªn ®|êng èng dÉn n|íc vµo hoÆc trªn èng nh¸nh dÉn n|íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n|íc ë mçi tÇng nhµ cÇn ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ d|íi ®©y: a) Khi l|u l|îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç); b) Khi l|u l|îng thay ®æi, ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc; 4.28. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho thiÕt bÞ vµ ®|êng èng, phô tïng. 5. §ång hå ®o n|íc 5.1. §Ó ®o l|u l|îng n|íc, trªn c¸c ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ, vµo tõng c¨n hé, trªn c¸c ®|êng èng nh¸nh cña m¹ng l|íi èng cÊp n|íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp n|íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c, cÇn ®Æt ®ång hå ®o n|íc. 5.2. ViÖc lùa chän ®ång hå ®o n|íc (kiÓu c¸nh qu¹t vµ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®|- êng èng dÉn n|íc vµo nhµ cÇn c¨n cø vµo l|u l|îng ngµy lín nhÊt chän theo b¶ng 6. §ång hå ®o n|íc ®Æt trªn ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ s¶n xuÊt cÇn ®|îc kiÓm tra víi l|u l|îng giê lín nhÊt. Chó thÝch: Tr|êng hîp cÊp n|íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng còng nh| hÖ thèng cÊp n|íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n|íc trùc tiÕp tõ ®|êng èng dÉn n|íc vµo (kh«ng qua ®ång hå ®o n|íc).
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 6 L|u l|îng cho phÐp L|u l|îng KiÓu ®ång hå danh nghÜa L|u l|îng lín Cì ®ång hå Giíi h¹n d|íi ®o n|íc 3 nhÊt/ngµy (m /ngµy) (m3/h) (m3/ngµy) 15 1 6 0,04 20 1,6 10 0,06 25 2,5 14 0,08 C¸nh qu¹t 32 4 20 0,105 40 6,3 40 0,170 50 10 60 0,220 50 15 140 3 80 45 500 6 100 75 880 8 Tuèc bin 150 160 2000 10 200 165 3400 18 250 410 5200 50 Chó thÝch: §èi víi n|íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 30oC th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt 5.3. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n|íc kiÓu c¸nh qu¹t vµ kiÓu tuèc bin, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y : h = S.q2 (l) Trong ®ã : h- Tæn thÊt ¸p lùc (m) q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s) S- Søc c¶n cña ®ång hå, lÊy theo b¶ng 7. B¶ng 7 §|êng kÝnh ®ånghå 15 20 32 40 50 80 100 150 200 (mm) Søc c¶n cña 14,4 5,1 1,3 0,32 0,265 0,00207 0,00675 0,00013 0,0000453 ®ånghå (m) Chó thÝch: Tæn thÊt ¸p lùc khi l|u l|îng n|íc sinh ho¹t, s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 2,5m, qua ®ång hå kiÓu tuèc bin kh«ng qu¸ 1m vµ khi cã ch¸y t|¬ng øng lµ 5m vµ 2,5m.
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 5.4. §ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoµi t|êng bao cña nhµ, chç ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vµ dÔ söa ch÷a nhÊt. Chó thÝch: 1. Kh«ng ®|îc ®Æt ®ång hå ®o n|íc trong c¸c phßng ngñ. 2. §ång hå ®o n|íc ph©i ®Æt trªn ®|êng èng cÊp n|íc vµo nhµ, cã ®|êng kÝnh b»ng hay nhá h¬n ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc mét cì. 3. Tr|êng hîp kh«ng thÓ ®Æt ®ång hå ®o n|íc nh| trªn, cho phÐp ®Æt ngoµi nhµ nh|ng ph¶i ®Æt trong hè riªng cã n¾p ®Ëy. 5.5. Khi chØ cã mét ®|êng èng dÉn n|íc vµo nhµ nèi víi hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®|êng èng vßng qua phÝa tr|íc ®ång hå. L|u l|îng n|íc ch¶y qua ®ång hå vµ ®|êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l|u l|îng n|íc sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhµ. Chó thÝch : Trªn ®|êng èng vßng, ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬ quan cÊp n|íc ®Þa ph|¬ng qu¶n lÝ. ChØ ®|îc phÐp më van khãa khi cã ch¸y. VÞ trÝ ®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vµ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn. 5.6. §ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang ; kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn, n»m ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n|íc ch¶y tõ d|íi lªn trªn. Mçi phÝa cña ®ång hå ®o n|íc ph¶i ®Æt van khãa. Gi÷a ®ång hå ®o n|íc vµ van khãa thø hai (theo chiÒu n|íc ch¶y) ®Æt vßi x¶. Tr|êng hîp ®ång hå ®o n|íc kiÓu tuèc bin, ®Æt sau van khãa cÇn ph¶i nèi l ®o¹n èng th¼ng dµi b»ng 5 lÇn ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc. 6. TÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc 6.1. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong theo l|u l|îng lín nhÊt trong mét gi©y. 6.2. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vµ m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i b¶o ®¶m l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y khi l|u l|îng n|íc dïng cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng gi©y cho l|u l|îng ch÷a ch¸y trong nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ phô, kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ®Ó t¾m, röa sµn vµ t|íi. 6.3. M¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t, m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vµ m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ, vßi ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt, xa nhÊt so víi èng dÉn n|íc vµo nhµ. 6.4. §|êng kÝnh èng cÊp n|íc bªn trong ®|îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p lùc cã s½n trªn ®|êng èng cÊp n|íc bªn ngoµi. 6.5. Tèc ®é n|íc ch¶y trong ®|êng èng thÐp cÊp n|íc sinh ho¹t bªn trong nhµ kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: - Trong ®|êng èng chÝnh vµ èng ®øng : tõ l,5 ®Õn 2 m/s; - èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2,5 m/s; Tr|êng hîp n|íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt, tèc ®é n|íc trong èng chÝnh vµ èng ®øng kh«ng v|ît qu¸ l,2m/s; Tr|êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10 m/s; 6.6. Khi tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng, ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8.
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 8 Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông 1 3 6 12 20 cô vÖ sinh §|êng èng cÊp n|íc 10 15 20 25 32 (mm) 6.7. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhµ ë ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc q 0,2a N KN (2) Trong ®ã: q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s); a- TrÞ sè phô thuéc vµo tiªu chuÈn dïng n|íc tÝnh cho 1 ng|êi trong mét ngµy lÊy theo b¶ng 9. l; K- HÖ sè phô thuéc vµo sè ®|¬ng l|îng lÊy theo b¶ng 10; N- Tæng sè ®|¬ng l|îng cña dông cô vÖ sinh trong nhµ hay khu vùc tÝnh to¸n (®o¹n èng tÝnh to¸n); Chó thÝch: 1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong nhµ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh ®Õn 5.000. 2. L|u l|îng n|íc trong nhµ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nµy. 3. L|u l|îng n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoµi ®Æt ë tiÓu khu hoÆc ë ®|êng phè lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n|íc hiÖn hµnh. 4. Sè ®|¬ng l|îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2. B¶ng 9 Tiªu chuÈn dïng n|íc 100 125 150 200 250 300 350 400 cña mét ng|êi l/ngµy TrÞ sè a 2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2,00 1,90 1,85 b¶ng 10 Sè ®|¬ng Tõ 301 ®Õn Tõ 501 ®Õn Tõ 801 ®Õn 1201 vµ lín §Õn 300 l|îng 500 800 1200 h¬n TrÞ sè K 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 Chó thÝch: Trong nhµ ë cã cÊp n|íc nãng tËp trung l|u l|îng tÝnh to¸n (l/s) cña n|íc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng vµ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) nh©n víi hÖ sè 0,7. 6.8. Tr|êng hîp nhµ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhµ ë th× l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.9 vµ 6.10 cña tiªu chuÈn nµy.
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 6.9. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trô së, nhµ trä, kh¸ch s¹n, nhµ ë tËp thÓ, kÝ tóc x¸, nhµ trÎ, tr|êng häc, c¬ quan gi¸o dôc, bÖnh viÖn ®a khoa, nhµ t¾m c«ng céng, tr¹i thiÕu nhi, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d|íi ®©y: q D 0,2 N (3) Trong ®ã: q- l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s); N - Tæng sè ®|¬ng l|îng cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhµ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n; . - hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhµ lÊy theo b¶ng 11; B¶ng 11 Lo¹i nhµ Trô së c¬ BÖnh viÖn, Nhµ ë tËp Nhµ t¾m BÖnh viÖn, HÖ sè quan hµnh Tr|êng häc nhµ ®iÒu thÓ, nhµ c«ng phßng chÝnh, cöa vµ c¬ quan d|ìng, nhµ trä, kh¸ch céng, nhµ kh¸m ®a hµng, viÖn gi¸o dôc nghØ, tr¹i s¹n, kÝ tóc trÎ khoa thiÕt kÕ thiÕu nhi x¸ . 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 Chó thÝch: 1. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c lo¹i nhµ nªu ë ®iÒu 6.9, x¸c ®Þnh theo phô lôc 3. 2. L|u l|îng n|íc trong nhµ t¾m c«ng céng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0.na, (4) Trong ®ã: q- L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s); n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i; a'-Hª sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh: Cho bån t¾m : 50% Vßi t¾m h|¬ng sen : 100% Vßi t¾m thÊp : 100% ChËu röa : 30% q0 - L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s); 6.10. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, phßng, gian kh¸n gi¶, c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 6 q0.n.a, (5) Trong ®ã : q - L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n (l/s); q0 - L|u l|îng n|íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s);
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i; p- HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vµ b¶ng 13. 6.11. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vµo sè l|îng dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12. 6.12. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng, gian kh¸n gi¶, c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13. 6.13. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong l gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n|íc. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l|îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ - kÜ thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ, l|u l|îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ 1,1 ®Õn 1,2 B¶ng 12 Sè l|îng dông cô vÖ sinh Lo¹i dông cô vÖ sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 120 - ChËu röa mÆt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ChËu röa mÆt trßn cã vßi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 phun n|íc - H|¬ng sen t¾m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ChËu tiÓu cã b×nh x¶ tù 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ®éng - ChËu tiÓu treo 1 0,7 0,5 0,4 0,34 0,3 0,3 0,25 0,25 - ChËu xÝ cã vßi x¶ 1 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 0,005 - ChËu xÝ cã b×nh x¶ 1 0,75 0,65 0,6 0,5 0,45 0,4 0,4 0,4 Chó thÝch: 1. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng n|íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l|u l|îng n|íc ë vßi t|íi, vßi phun n|íc uèng bi®ª 2. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vµ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng lÊy theo sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ. 3. Mét b×nh x¶ dïng ®Ò röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu. 6.14. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng cÊp n|íc b»ng thÐp hay gang, x¸c ®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vµ c«ng thøc d|íi ®©y: i : A.q2 Trong ®ã: i - Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®|êng èng trªn 1m chiÒu dµi èng.; A - søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vµo ®|êng kÝnh èng cÊp n|íc; q - L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n. (l/s); B¶ng 13
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh R¹p chiÕu bãng, héi Nhµ h¸t, r¹p Cöa hµng ¨n uèng tr|êng, c©u l¹c bé xiÕc c«ng céng c«ng tr×nh thÓ thao - ChËu röa mÆt 0,8 0,6 0,8 - B×nh x¶ chËu xÝ 0,7 0,5 0,6 - ChËu tiÓu treo 1,0 0,8 0,5 - Vßi t¾m h|¬ng sen 1,0 1,0 1,0 - ChËu röa trong quÇy c¨ng tin 1,0 1,0 - M¸y röa b¸t - - - 6.15. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr|êng hîp khi tèc ®é n|íc trong èng lµ l,2m/s, vµ lín h¬n. Cßn khi tèc ®é nhá h¬n l,2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi hÖ sè K. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 15. B¶ng 14 §|êng kÝnh èng §|êng kÝnh èng A A mm mm 1 2 3 4 a) L|u l|îng tÝnh b»ng 1/s 10 32,95 50 0,001108 15 8,809 70 0,002993 20 1,643 80 0,001168 25 0,4367 100 0,000267 32 0,09386 125 0,00008623 40 0,04453 150 0,00003395 b) L|u l|îng tÝnh b»ng m3/s 175 18,96 300 0,9392 200 9,273 325 0,6088 225 4,822 350 0,4078 250 2,583 400 0,2062 B¶ng 15 Tèc ®é 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1.1 1,2 m/s K 1,41 1,28 1,2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,035 1,015 1,0
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 6.16. Khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dµi èng: a) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t cho nhµ ë vµ nhµ c«ng céng 30%; b) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc sinh ho¹t vµ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhµ ë vµ nhµ c«ng céng, trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt 20%; c) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc s¶n xuÊt vµ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%; d) Trong m¹ng l|íi cÊp n|íc ch÷a ch¸y l0%; 6.17. Tr|êng hîp m¹ng l|íi cÊp n|íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n|íc vµo, khi tÝnh to¸n cÇn tÝ- nh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc vµo. Tr|êng hîp cã hai èng dÉn n|íc vµo, mçi èng ph¶i tÝnh víi l00% l|u l|îng n|íc ch÷a ch¸y, khi cã trªn 2 èng, mçi èng tÝnh 50% l|u l|îng n|íc ch¶y qua. Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l|îng n|íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr|êng hîp ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n|íc c¨n cø vµo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 6.18. ¸p lùc cña cét n|íc ch÷a ch¸y phô thuéc vµo ®|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc vµ b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc dµy ®Æc lÊy theo b¶ng 16. Chó thÝch: 1. B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n|íc phun dµy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i nhµ hay trÇn nhµ. 2. Tr|êng hîp nhµ cã nhiÒu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng, tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn cña phÇn cao nhÊt. 3. ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n|íc b»ng v¶i b¹t. 6.19. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = Kp.q2.l Trong ®ã: h - Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång (m); q - L|u l|îng cét n|íc ch÷a ch¸y (1/s); Kp - HÖ sè søc c¶n cña èng vßi rång ; l - ChiÒu dµi èng vßi rång (m); HÖ sè Kp lÊy nh| sau: èng vßi rång ®|êng kÝnh 50 mm - 0,012; èng vßi rång ®|êng kÝnh 66 mm - 0,00385;
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4513 : 1988 B¶ng 16 §|êng kÝnh miÖng l¨ng phun n|íc (mm) ChiÒu cao 13 16 19 22 n|íc ¸p lùc cña ¸p lùc cña ¸p lùc cña ¸p lùc cña phun L|u häng L|u häng L|u häng L|u häng dµy l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y l|îng ch÷a ch¸y ®Æc 1 cét (m) khi 1 cét (m) khi 1 cét (m) khi 1 cét (m) khi chiÒu n|íc èng vßi n|íc èng vßi n|íc èng vßi n|íc èng vßi cao ch÷a rång dµi ch÷a rång dµi ch÷a rång dµi ch÷a rång dµi phßng ch¸y (m) ch¸y (m) ch¸y (m) ch¸y (m) (m) 1/s 1/s 1/s 1/s 10 20 10 20 10 20 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 a) Vßi ch÷a ch¸y d = 50 mm 6 - - - 2,6 9,2 10,0 3,4 8,8 10,4 - - - 8 - - - 2,9 12,0 13,0 4,1 12,9 14,8 - - - 10 - - - 3,3 15,1 16,4 4,6 16,0 18,5 - - - 12 2,6 20,2 21,0 3,7 19,2 21,0 5,2 20,6 24,0 - - - 14 2,8 23,6 24,5 4,2 24,8 26,3 5,7 24,5 28,5 - - - 16 3,2 31,6 32,8 4,6 29,3 31,8 - - - - - - 18 3,6 39,0 40,6 5,1 36,0 40,0 - - - - - - 20 4,0 47,7 49,7 5,6 44,0 48,0 - - - - - - b) Vßi ch÷a ch¸y d = 66 mm 6 - - - 2,6 8,8 9,0 3,4 7,8 8,3 4,5 7,8 8,6 8 - - 2,9 11,0 11,4 4,1 11,4 12,4 5,4 11,3 12,4 10 - - - 3,3 14,0 14,6 4,6 14,3 15,2 6,1 14,4 15,8 12 2,6 19,8 20,2 3,7 16,0 18,6 5,2 18,2 19,9 6,8 18,0 19,8 14 2,8 23,0 23,3 4,2 23,0 23,5 5,7 21,8 23,0 7,4 21,4 32,5 16 3,2 31,0 31,5 4,6 27,6 28,4 6,3 26,6 28,0 8,3 27,0 29,7 18 3,6 38,0 38,5 5,1 33,8 34,6 7,0 32,9 34,8 9,0 32,7 34,8 20 4,0 46,4 47,0 5,6 41,2 42,4 7,5 37,2 39,7 8,7 36,7 40,6 Chó thÝch: ¸p lùc vßi ch÷a ch¸y ®|îc tÝnh víi søc c¶n trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t. 6.20. TÝnh to¸n thñy lùc cho thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng theo chØ dÉn thiÕt kÕ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã. 7. M¸y b¬m cÊp n|íc
Đồng bộ tài khoản