TCVN 4602 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
125
lượt xem
52
download

TCVN 4602 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4602 1988, Trường trung học chuyên nghiệp-tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thiết kế mới hoặc cải tạo các trường trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4602 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  Nhãm H Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Technical colleges - Design standard Tiªu chuÈn nμy thay thÕ tiªu chuÈn TCXD 55: 1972. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o c¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp trong ph¹m vi c¶ n−íc. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng hiÖn hμnh cã liªn quan. 2) Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c tr−êng x©y dùng t¹m thêi. Tuy nhiªn cã thÓ tham kh¶o thiÕt kÕ c¸c ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh trong khu häc tËp. 3) Nh÷ng tr−êng cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®−îc c¬ quan cã thÇm quyÒn th× luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ph¶i ®−îc Uû ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tr−êng häc chuyªn nghiÖp ®−îc ph©n lo¹i theo ngμnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1.2. CÊp c«ng tr×nh cña trêng tuú thuéc vμo néi dung vμ yªu cÇu sö dông vùc trong tr−êng. 1.3. Quy m« c¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp tÝnh to¸n theo tæng sè häc sinh cña n¨m chiªu sinh lín nhÊt nh©n víi sè n¨m ®μo t¹o cña kho¸ häc. Chó thÝch: 1) Quy m« tÝnh to¸n lÊy tèi ®a lμ 1200 vμ tèi thiÓu lμ 300 häc sinh cho mçi tr−êng. 2) Ngoμi ph¹m vi quy m« nªu trªn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh ë ®iÓm 3 cña chó thÝch trong phÇn më ®Çu cña tiªu chuÈn. 1.4. Tuú thuéc lo¹i tr−êng vμ ngμnh ®μo t¹o, sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n cho quy m« thiÕt kÕ quy ®Þnh trong b¶ng 1. 1.5. Sè l−îng c¸c phßng häc cña tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é lμm 2 ca vμ tÝnh víi ca ®«ng nhÊt. B¶ng 1 Lo¹i tr−êng Sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n (häc sinh) 1 2 KÜ thuËt c«ng nghiÖp Tõ 600 ®Õn 1200 N«ng, l©m, ng−, th−¬ng nghiÖp Tõ 600 ®Õn 1200 S− ph¹m Tõ 600 ®Õn 1200 Y, d−îc Tõ 600 ®Õn 1200 Kinh tÕ nghiÖp vô (c«ng ®oμn...) V¨n ho¸ Tõ 300 ®Õn 1000 nghÖ thuËt Tõ 300 ®Õn 600 ThÓ dôc thÓ thao Tõ 300 ®Õn 600 2. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  2.1. Khu ®Êt x©y dùng cña c¸c tr−êng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chung cña tiªu chuÈn “Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” TCVN 4449 : 1987. Chó thÝch: 1) Quy ho¹ch khu ®Êt x©y dùng th−êng ph¶i tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña tr−êng trong t−¬ng lai, viÖc sö dông ®Êt ph¶i tiÕn hμnh tõng ®ît theo kÕ ho¹ch x©y dùng, tr¸nh chiÕm ®Êt qu¸ sím. 2) Trong mét thμnh phè, thÞ trÊn khi x©y dùng nhiÒu tr−êng, nªn tËp trung thμnh c¸c côm tr−êng, t¹o thμnh c¸c trung t©m ®μo t¹o hç trî lÉn nhau trong häc tËp vμ sö dông chung c¸c c«ng tr×nh sinh ho¹t, phôc vô c«ng céng, thÓ dôc thÓ thao. 3) Trong khu ®Êt chØ nªn x©y dùng ®Õn 3 tr−êng cã ®μo t¹o ngμnh nghÒ kh¸c nhau nh−ng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng ho¹t ®éng ®éc lËp cña tõng tr−êng bªn c¹nh viÖc sö dông chung mét sè c«ng tr×nh. 2.2. C¸c tr−êng nªn bè trÝ g¾n víi thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn hoÆc c¸c khu c«ng nghiÖp, n«ng tr−êng mμ tÝnh chÊt s¶n xuÊt phó hîp víi yªu cÇu ®μo t¹o cña tr−êng ®ã. 2.3. Khu ®Êt x©y dùng tr−êng ph¶i ®¶m b¶o: a) Yªn tÜnh cho viÖc häc tËp vμ nghiªn cøu, kh«ng bÞ chÊn ®éng, nhiÔu lo¹n ®iÖn tõ, khãi, h¬i ®éc v.v... ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña c¸n bé, häc sinh, ®Õn c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm nghiªn cøu. b) Cã ®−êng giao th«ng thuËn tiÖn. c) ThuËn lîi cho viÖc cung cÊp ®iÖn, n−íc, h¬i, th«ng tin liªn l¹c v.v... d) Khu ®Êt ph¶i tho¸ng, cao r¸o, Ýt tèn kÐm vÒ biÖn ph¸p xö lÝ nÒn, mãng c«ng tr×nh hoÆc tho¸t n−íc khu vùc. e) Ph¶i cã kho¶ng c¸ch c¸ch li ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña “Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.” TCVN 4449:1987. 2.4. Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp gåm c¸c khu vùc: Khu vùc vÒ häc tËp; Khu häc tËp vμ nghiªn cøu khoa häc; Khu thÓ thao; Khu kÝ tóc x¸ häc sinh; Khu nhμ ë cña gi¸o viªn vμ c¸n bé c«ng nh©n viªn; Khu thùc tËp thùc nghiÖm vμ lao ®éng s¶n xuÊt; Khu c«ng tr×nh kÜ thuËt bao gåm tr¹m b¬m, tr¹m biÕn thÕ, x−ëng söa ch÷a, kho tμng vμ nhμ ®Ó xe «t«, xe ®¹p. Chó thÝch: 1) Khu thÓ thao cÇn ®−îc bè trÝ ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho häc tËp vμ sinh ho¹t cña häc sinh. 2) §èi víi nh÷ng tr−êng ë xa khu nhμ ë cña thμnh phè, thÞ x·, nÕn ®−îc phÐp x©y dùng khu ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ "Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ" vμ tiªu chuÈn " Nhμ ë. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451: 1987. 3) Khu thùc tËp, thùc nghiÖm chØ ®−îc phÐp h×nh thμnh ®èi víi nh÷ng tr−êng cã nhu cÇu vÒ thùc tËp, thùc nghiÖm. VÞ trÝ vμ diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña khu nμy ®−îc x¸c ®Þnh trong luËn chøng minh tÕ kÜ thuËt. Khi luËn chøng vμ vμ thiÕt kÕ ph¶i theo sù h−íng dÉn cña c¸c c¬ quan chuyªn ngμnh cã liªn quan. Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  2.5. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng cña khu häc tËp vμ nghiªn cøu khoa häc phô häc tËp cña c¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 DiÖn tÝch ®Êt ®èi víi c¸c tr−êng cã sè l−îng häc sinh tÝnh Lo¹i tr−êng trung häc chuyªn to¸n theo ®iÒu 1.4 (ha) nghiÖp Tõ 300 ®Õn 600 Tõ 600 ®Õn 800 1000 1200 KÜ thuËt c«ng nghiÖp - Tõ l,8 ®Õn 2,2 2,5 3,0 N«ng, l©m, ng−, th−¬ng nghiÖp - Tõ l,5 ®Õn 2,0 2,2 2,5 S− ph¹m - Tõ 1,5 ®Õn l,8 2,0 2,5 - Tõ 1,5 ®Õn l,8 2,0 - Y d−îc Tõ l,0 ®Õn l,5 Tõ 1,5 ®Õn l,8 2,0 - Kinh tÕ, nghiÖp vô (c«ng ®oμn...) Tõ l, l ®Õn l,3 Tõ 1,3 ®Õn 1,5 - - V¨n ho¸ nghÖ thuËt Tõ 7,0 ®Õn 8,0 Tõ 8,0 ®Õn 9,0 - - ThÓ dôc thÓ thao Chó thÝch: 1) Nh÷ng chØ tiªu trong b¶ng 2 ch−a tÝnh ®Õn ®Êt x©y dùng ph¸t triÓn, mÆt b»ng quy ho¹ch cÇn dù kiÕn thªm 30%. 2) DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng cho c¸c c¬ së thùc tËp hoÆc thÝ nghiÖm lín nh−:b·i thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng, tr¹i ch¨n nu«i, ruéng v−ên thÝ nghiÖm, b·i tËp l¸i xe, b·i thùc tËp khoan m¸y ®Þa chÊt v.v... kh«ng tÝnh vμo tiªu chuÈn ®Êt x©y... 2.6. DiÖn tÝch khu ®Êt thÓ thao tÝnh 1,5ha/l000 häc sinh vμ kh«ng nhá h¬n 1ha. Chó thÝch: 1) §èi víi tr−êng trung häc thÓ dôc thÓ thao th× kh«ng tÝnh thªm diÖn tÝch ®Êt khu thÓ thao. 2) Víi c¸c côm tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp sö dông chung mét khu thÓ thao th× tÝnh 0,7 ha/1000 häc sinh. 2.7. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng khu kÝ tóc x¸ häc sinh tÝnh tõ 1,5 ®Õn 2,0 ha/1000 häc sinh. Chó thÝch: 1) Khi tr−êng cã häc sinh n−íc ngoμi ph¶i h×nh thμnh khu kÝ tóc x¸ riªng biÖt vμ tÝnh tõ 2 ®Õn 3 ha/1000 häc sinh n−íc ngoμi vμ ph¶i tu©n theo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. 2) Khi thÞ x·, thÞ trÊn, thμnh phè cã nhiÒu tr−êng nhÊt thiÕt ph¶i h×nh thμnh c¸c khu kÝ tóc x¸ chung cho mét côm tr−êng cã b¸n kÝnh tíi tr−êng kh«ng qu¸ 3000m. 2.8. MÆt b»ng toμn thÓ tr−êng ph¶i nghiªn cøu thiÕt kÕ hoμn chØnh, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng tr−íc m¾t vμ ph¸t triÓn t−¬ng lai gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi, nhÊt lμ ®èi víi khu häc tËp, nghiªn cøu khoa häc vμ x−ëng thùc hμnh. 2.9. MËt ®é x©y dùng cña khu häc tËp kh«ng thÊp h¬n 20% vμ kh«ng lín h¬n 30% diÖn tÝch dïng cho khu ®ã. 2.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a nhμ häc víi ®−êng ®á vμ ®−êng giao th«ng chÝnh ®−êng cao tèc Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 3 B¶ng 3 VÞ trÝ ®Êt nhμ häc Kho¶ng c¸ch (m) + §Æt song song víi ®−êng ®á Kh«ng nhá h¬n 15 + §Æt vu«ng gãc víi ®−êng ®á Kh«ng nhá h¬n 10 + §Æt song song víi ®−êng cao tèc hoÆc ®−êng giao th«ng Kh«ng nhá h¬n 50 chÝnh. Kh«ng nhá h¬n 30 - Kh«ng cã d¶i c©y xanh c¸ch li Kh«ng nhá h¬n 30 - Cã d¶i c©y xanh c¸ch li + §Æt v«ng gãc víi ®−êng cao tèc hoÆc ®−êng giao chÝnh: - Kh«ng cã d¶i c©y xanh c¸ch li Kh«ng nhá h¬n 30 - Cã d¶i c©y xanh c¸ch li Kh«ng nhá h¬n 20 2.11. Trong khu ®Êt x©y dùng tr−êng cÇn dù tÝnh c¸c b·i ®Ó xe «t« ngoμi trêi, nhμ ®Ó xe m¸y, xe ®¹p vμ c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c. 2.12. Khu ®Êt x©y dùng tr−êng ph¶i cã rμo xung quanh. 2.13. Khu diÖn tÝch v−ên hoa, c©y xanh b·i cá chiÕm 30% ®Õn 40% diÖn tÝch toμn khu tr−êng. 3. Néi dung c«ng tr×nh vμ yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ khu vùc häc tËp 3.1. Néi dung khu phôc vô häc tËp bao gåm: C¸c phßng hiÖu bé vμ c¸c phßng lμm viÖc cña ban gi¸m hiÖu; Phßng häp c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y; Phßng lμm viÖc c¸c ban, bé m«n; Phßng hμnh chÝnh qu¶n trÞ, in ®¸nh m¸y v.v... 3.2. DiÖn tÝch c¸c phßng trong khu vùc phôc vô häc tËp theo "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan". 3.3. Thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng qu¶n lÝ, phôc vô (hiÖu bé), c¸c phßng ban (phßng Ên lo¸t tμi liÖu, phßng tiÕp kh¸ch c¸c v¨n phßng, c¸c tæ bé m«n v.v...) ®−îc tÝnh to¸n theo biªn chÕ, nh−ng diÖn tÝch chung kh«ng ®−îc lín h¬n quy ®Þnh: 09m2/häc sinh ®èi víi c¸c tr−êng cã tõ l000 ®Õn 1200 häc sinh; 1,0m2/häc sinh ®èi víi c¸c tr−êng cã tõ 600 ®Õn 800 häc sinh; 1,2m2/häc sinh ®èi víi c¸c tr−êng cã tõ 300 ®Õn 500 häc sinh. 3.4. Trong tõng bé m«n cho phÐp thiÕt kÕ: Phßng chñ nhiÖm bé m«n cã diÖn tÝch tõ 9 ®Õn 12m2. C¸c phßng lμm viÖc cña c¸n bé gi¶ng d¹y cã diÖn tÝch 4m2/ ng−êi cho toμn bé c¸n bé gi¶ng d¹y; Phßng chuyªn m«n, kh«ng lín h¬n 54m2/ng−êi Khu häc tËp vμ nghiªn cøu khoa häc. 3.5. Khu häc tËp vμ nghiªn cøu bao gåm: diÖn tÝch häc tËp, diÖn tÝch phô vμ c¸c diÖn tÝch kh¸c. Néi dung cô thÓ ¸p dông theo phô lôc 1. 3.6. C¸c nhμ häc ®−îc thiÕt kÕ kh«ng qu¸ 5 tÇng vμ x©y dùng tõ cÊp c«ng tr×nh II trë lªn. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña chó thÝch 3 më ®Çu cña tiªu chuÈn. Chó thÝch: Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  1) Sè tÇng nhμ ph¶i phï hîp víi yªu cÇu quy ho¹ch x©y dùng cña tõng ®Þa ph−¬ng trªn c¬ së hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ thuËt vμ gi¶i ph¸p bè côc kiÕn tróc. 2) C¸c khèi cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i chó ý tíi khÝ hËu vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph−¬ng. 3.7. ChiÒu cao phßng trong c¸c tÇng nhμ (trªn mÆt ®Êt) cña tr−êng ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng c¸c phßng vμ yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ kÜ thuËt ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 L iphßng häc, vÏ kÜ thuËt, phßng thiÕt kÕ gi¶ng ®−êng d−íi ChiÒ ®Õn 3,6 C¸c hß Tõ 3,3 hß 75 chç, c¸c phßng lμm viÖc v.v... Gi¶ng ®−êng trªn 75 chç, phßng thÝ nghiÖm cã c¸c thiÕt bÞ cì Tõ 4,2 trë lªn lí kh ¸ h 2 tÇ −ë t −ê Chó thÝch: 1) ChiÒu cao tÝnh tõ mÆt sμn tÇng d−íi ®Õn mÆt sμn tÇng trªn. 2) Giíi h¹n thÊp nhÊt cña chiÒu cao c¸c phßng chØ ¸p dông cho c¸c gi¶ng ®−êng sμn ph¼ng. 3) ChiÒu cao héi tr−êng theo "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu bãng” phßng thÓ thao theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao hiÖn hμnh. 3.8. Gi¶ng ®−êng, phßng häc vμ phßng thÝ nghiÖm cÇn ®−îc bè trÝ ë c¸c tÇng trªn mÆt ®Êt. NÕu cã yªu cÇu ®Æt thiÕt bÞ ë d−íi ®Êt th× míi bè trÝ ë tÇng hÇm. 3.9. Cho phÐp thiÕt kÕ c¸c nhμ cÇu nèi liÒn c¸c nhμ häc riªng biÖt víi nhau. 3.10. ChiÒu cao tõ mÆt sμn ®Õn mÐp d−íi cöa sæ t−êng bao quanh c¸c phßng häc, thÝ nghiÖm v.v.... , ph¶i tõ 0,80m trë lªn. 3.11. DiÖn tÝch c¸c gi¶ng ®−êng phßng häc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 Lo¹i gi¶ng ®−êng, phßng häc DiÖn tÝch cho 1 chç (m2) Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  Gi¶ng ®−êng 400 chç 1,00 Gi¶ng ®−êng tõ 200 chç ®Õn 300 chç 1,10 Gi¶ng ®−êng 150 chç 1,20 Gi¶ng ®−êng l00 chç 1,30 Phßng häc tõ 75 ®Õn 80 chç 1,50 Phßng häc tõ 25 ®Õn 30 chç 2,20 Phßng häc tõ 15 ®Õn 25 chç víi c¸c thiÕt bÞ d¹y vμ kiÓm tra Gi¶ng ®−êng nghÖ thuËt, s©n khÊu tõ 200 ®Õn 300 chç 3,00 1,80 3.12. DiÖn tÝch c¸c phßng chuÈn bÞ trùc thuéc gi¶ng ®−êng quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 Lo¹i phßng DiÖn tÝch (m2) Phßng chuÈn bÞ cho gi¶ng ®−êng 400 chç 72 Phßng chuÈn bÞ cho gi¶ng ®−êng tõ 200 chç ®Õn 300 chç 54 Phßng chuÈn bÞ cho gi¶ng ®−êng tõ l00 chç ®Õn 150 chç 36 Phßng chuÈn bÞ chuÈn cho c¸c phßng häc chuyªn m«n, c¸c phßng thÝ nghiÖm vμ c¸c phßng vÏ kÜ thuËt 18 3.13. Sμn cña c¸c gi¶ng ®−êng, phßng häc cho phÐp: Trªn 75 chç ®−îc thiÕt kÓ sμn dèc; D−íi 75 chç ®−îc thiÕt kÓ sμn ph¼ng. 3.14. Gi¶ng ®−êng cã yªu cÇu chiÕu phim khi thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ r¹p chiÓu bãng hiÖn hμnh. 3.15. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c l−ng tùa cña ghÕ trong gi¶ng ®−êng, líp häc phô thuéc vμo sè chç trong mçi hμng ghÕ vμ sè lèi tho¸t ng−êi, quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c l−ng tùa Sè ghÕ ngåi cho hμng ghÕ cã lèi tho¸t ghÕ (cm) Mét phÝa Hai phÝa MÆt ghÕ lËt MÆt ghÕ cè ®Þnh 8 12 85 90 12 24 90 95 3.16. KÝch th−íc ghÕ tùa cã chç ®Ó viÕt cho mét chç ngåi cÇn b¶o ®¶m chiÒu réng 0,55m, Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  chiÒu cao chç ngåi 0,40m, chiÒu cao cña mÆt bμn viÕt tíi sμn 0,70m (nÕu bμn dèc th× lÊy tõ n¬i thÊp nhÊt cña mÆt bμn). KÝch th−íc cho mçi chç ë gi¶ng ®−êng vμ phßng häc cÇn b¶o ®¶m chiÒu réng 0,50m, chiÒu dμi 0,60m, chiÒu cao 0,70m mçi bμn häc nªn lμm hai chç 3.17. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong gi¶ng ®−êng, phßng häc vμ kÝch th−íc tr−êng nh×n quy ®Þnh trong phô lôc 2. 3.18. Trong c¸c gi¶ng ®−êng kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ c¸c lèi vμo, cÇu thang vμ c¸c bËc lªn xuèng, c¶n trë ®Õn h−íng nh×n tíi b¶ng. 3.19. Tr−êng hîp kh«ng cã bμn thao t¸c, mÆt sμn tr−íc bμn cã thÓ n©ng lªn cao h¬n 0,35m so víi mÆt sμn cña hμng ghÕ ®Çu, chiÒu réng th«ng thuû cña lèi ®i gi÷a c¸c phÇn sμn n©ng cao vμ hμng ghÕ ®Çu Ýt nhÊt lμ 1,1m. NÕu cã bμn thao t¸c th× mÆt sμn tõ b¶ng ®en tíi hμng ghÕ thñ hai kh«ng lμm ®é gãc. 3.20. Phßng chuÈn bÞ trùc thuéc gi¶ng ®−êng ph¶i cã Ýt nhÊt hai cöa ®i mét cöa trùc tiÕp th«ng víi gi¶ng ®−êng, mét cöa ra hμnh lang. 3.21. TÊt c¶ c¸c cöa ®i cña c¸c phßng häc vμ gi¶ng ®êng ®Òu ph¶i më ra phÝa hμnh lang, 3.22. DiÖn tÝch c¸c phßng häc, phßng vª kÜ thuËt, phßng thiÕt kÕ bμi tËp m«n häc, thiÕt kÕ tèt nghiÖp vμ c¸c phßng phô ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8. B¶ng 8 Lo¹i phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch (m2) 1. Phßng häc ®Æt c¸c thiÕt bÞ th× phô thuéc vμo viÖc bè trÝ vμ chøc n¨ng cña thiÕt bÞ 2. C¸c phßng vÏ kÜ thuËt, phßng thiÕt kÕ bμi tËp cho mét chç cho mét 2,2 m«n häc vμ thiÕt kÕ tèt nghiÖp chç 3. C¸c phßng nh− trªn cña c¸c tr−êng chuyªn ngμnh nh− kiÕn tróc, mÜ thuËt, ©m nh¹c, 3,6 s©n khÊu vμ diÔn tËp cho mét chç 4. Phßng l−u tr÷ thuéc c¸c phßng thiÕt kÕ bμi tËp m«n häc vμ thiÕt kÕ tèt nghiÖp. (Phôc vô hai phßng) - Trong c¸c t−êng kiÕn tróc, nghÖ thuËt 6,0 - Trong c¸c tr−êng kh¸c phßng phßng 5. Phßng m« h×nh thuéc c¸c phßng vÏ kÜ thuËt (phôc vô hai phßng) phßng phßng - Trong c¸c tr−êng kÜ thuËt 36,0 - Trong c¸c tr−êng kiÕn tróc, x©y dùng, 18,0 mÜ thuËt Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  3.23. DiÖn tÝch cña phßng häc chuyªn ngμnh ®Æc biÖt víi c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó d¹y häc sinh theo ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh, phßng häc ngo¹i ng÷ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 Lo¹i phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch (m2) 1 C¸c phßng häc chuyªn ngμnh ®Æc biÖt víi 1. 2 3 c¸c ph−¬ng tiÖn kÜ thuËt gi¶ng d¹y theo ch−¬ng tr×nh ho¸: - Líp cã m¸y gi¶ng d¹y vμ kiÓm tra - Líp cã m¸y gi¶ng d¹y vμ kiÓm tra víi hÖ Cho mét chç 2,2 thèng th«ng tin kiÓm Cho mét chç 3,0 2. C¸c phßng kÜ thuËt m¸y tÝnh: - Phßng ®Æt c¸c m¸y tÝnh cì nhá - Phßng ®Æt c¸c m¸y tÝnh kh¸c (phô thuéc vμo tõng lo¹i m¸y tÝnh) cho l m¸y cho l m¸y 3,0 - Phßng lËp ch−¬ng tr×nh. - Phßng phô ®¹o kÜ thuËt - Phßng phôc vô cho c¸c phßng kÜ thuËt m¸y tÝnh. - Phßng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn lμm viÖc. 3. Phßng häc ngo¹i ng÷ - Phßng ghi ©m - Phßng ng÷ ©m - Phßng chuÈn bÞ - X−ëng vμ phßng m¸y ghi ©m cho l m¸y cho l m¸y cho l phßng cho l phßng “ cho l phßng Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  2,2 36 18 54 3 1,8 18 36 3.24. C¸c phßng thiÕt kÕ tèt nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n ®Ó cã thÓ phôc vô cïng mét lóc 50% tæng sè häc sinh tèt nghiÖp. Mçi phßng ®−îc thiÕt kÕ cho tõ 12 ®Õn 50 häc sinh sö dông cïng mét lóc. 3.25. X−ëng tr−êng ph¶i thiÕt kÓ theo quy ®Þnh cña c¸c ngμnh cã liªn quan. Chó thÝch: 1) C¸c x−ëng ph¶i thiÕt kÕ phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ vμ cã thÒ sö dông linh ho¹t. 2) C¸c x−ëng cã thiÕt bÞ lín vμ cè ®Þnh ph¶i cã cöa ra vμo riªng. ChiÒu réng cöa ra vμo ph¶i lín h¬n kÝch th−íc thiÕt bÞ, kh«ng bè trÝ c¸c x−ëng gÇn c¸c chç phßng häc, gi¶ng ®−êng. 3.26. Thμnh phÇn, diÖn tÝch c¸c x−ëng tr−êng, phßng thÝ nghiÖm, kho¶ng c¸ch gi÷a thiÕt kÕ víi t−êng, cét ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ cña c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vμ kinh tÕ quèc d©n t−¬ng øng hiÖn hμnh. Trong tr−êng hîp ®Æt thiÕt bÞ trªn bμn th× lèi ®i trong c¸c phßng thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc nhá h¬n: Gi÷a c¸c d·y bμn lμ 70cm; Gi÷a bμn vμ t−êng lμ 50cm; Gi÷a bμn trªn vμ bμn d−íi khi lμm viÖc mét hμng lμ 80cm, hai hμng lμ 160cm. 3.27. Nh÷ng phßng thÝ nghiÖm cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ph¶i cã thiÕt bÞ kÜ thuËt nh− tñ hót ®éc, tñ ®ùng quÇn ¸o ®Æc biÖt, èng tho¸t h¬i ®éc, tho¸t n−íc, chËu röa, buång t¾m v.v... 3.28. Th− viÖn cña tr−êng ®−îc thiÕt kÕ cho: 100% sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n; 100% sè gi¸o s−, c¸n bé gi¶ng d¹y vμ c¸n bé khoa häc. 3.29. Dùa trªn ®iÒu kiÖn vμ tÝnh chÊt ®μo t¹o cña c¸c tr−êng cho phÐp x©y dùng mét th− viÖn chung cho mét côm c¸c tr−êng trung häc trong mét thÞ trÊn, thÞ x·. 3.30. Sè l−îng s¸ch cña th− viÖn ®−îc tÝnh to¸n nh− sau: Trong c¸c tr−êng y khoa, d−îc, v¨n ho¸, s− ph¹m, tÝnh 80 ®Çu s¸ch cho mçi ng−êi; Trong c¸c tr−êng kÜ thuËt, kinh tÕ, n«ng nghiÖp tÝnh 50 ®Çu s¸ch cho mçi ng−êi; Sè l−îng s¸ch Ýt sö dông vμ s¸ch dù tr÷ ®−îc b¶o qu¶n gän kh«ng ®−îc chiÕm qu¸ 20% tæng sè s¸ch cña th− viÖn. 3.31. Sè chç trong c¸c phßng ®äc cña th− viÖn lÊy theo sè phÇn tr¨m cña tæng sè ng−êi ®äc nh− sau: - §åi víi c¸c tr−êng s− ph¹m, y khoa, d−îc khoa vμ nghÖ thuËt lμ 15%; - §èi víi c¸c tr−êng kÜ thuËt, kinh tÕ, n«ng nghiÖp lμ 12% - §åi víi c¸c tr−êng v¨n khoa lμ 20%. Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  3.32. Trong th− viÖn cho phÐp cã phßng diÔn gi¶ng víi sè chç quy ®Þnh trong b¶ng 10 B¶ng 10 Sè l−îng ng−êi tÝnh to¸n Sè chç trong phßng diÔn gi¶ng Tõ 800 ®Õn l000 75 Tõ l000 ®Õn 2000 100 3.33. Th− viÖn ph¶i cã c¸c låi vμo phôc vô riªng; liªn hÖ víi c¸c nhãm phßng phôc vÞ cña th− viÖn. Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ c¸c lèi ®i xuyªn qua ®Ó tíi c¸c phßng kh¸c cña tr−êng. 3.34. DiÖn tÝch c¸c phßng trong th− viÖn vμ yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong c¸c phßng quy ®Þnh theo phô lôc 3 vμ 4. 3.35. ThiÕt kÕ vμ trang bÞ c«ng nghÖ cho c¸c phßng cña héi tr−êng ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng sö dông cho héi häp, c¸c líp häc chÝnh trÞ biÓu diÔn nh¹c, kÞch, nghÖ thuËt quÇn chóng, chiÕu phim mμn ¶nh réng, c¸c líp v¨n ho¸ gi¸o dôc vμ c©u l¹c bé. 3.36. Trong c¸c côm tr−êng, héi tr−êng cÇn nghiªn cøu thiÕt kÓ ®Ó sö dông chóng. 3.37. Sè chç trong héi tr−êng phô thuéc vμo sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 Sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n Sè chç héi tr−êng Tõ 600 ®Õn 800 l 400 400 Tõ l000 ®Õn 1200 600 2000 700 3000 800 4000 900 Chó thÝch: 1) Sè chç trong héi tr−êng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn t−¬ng lai cña tr−êng trung häc trong thêi gian tÝnh to¸n. 2) §èi víi c¸c tr−êng cã quy m« tõ 300 ®Õn 500 häc sinh kh«ng ®−îc phÐp thiÕt kÕ héi tr−êng. Trong tr−êng hîp nμy gi¶ng ®−êng ®−îc sö dông thay thª' cho héi tr−êng vμ cho phÐp t¨ng thªm 20% diÖn tÝch cña gi¶ng ®−êng ®Ó bè trÝ c¸c bé phËn phôc vô cho héi tr−êng (s©n khÊu, vÖ sinh v.v..) 3.38. DiÖn tÝch héi tr−êng vμ c¸c phßng trùc thuéc ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 12. Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c tr−êng x©y dùng xa thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, cÇn bè trÝ héi tr−êng ®Ó cã Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  thÓ phôc vô nh©n d©n ®Þa ph−¬ng hoÆc kÕt hîp tíi tr−êng b¹n nÕu n¬i ®ã tËp trung nhiÒu tr−êng theo ®iÒu 2. 1(chó thÝch 2). 2) C©u l¹c bé tuú theo quy m« tr−êng mμ cã thÓ tæ chøc c¸c phßng diÔn tËp, tËp h¸t nh¹c ho¹, bãng bμn, cê t−íng, bia a, c¸ ngùa v.v... 3.39. Bè trÝ chç ngåi trong héi tr−êng, vÞ trÝ vμ kÝch th−íc mμn ¶nh chiÕu phim, thμnh phÇn diÖn tÝch c¸c phßng ®Æt m¸y chiÕu, truyÒn thanh vμ kÝch th−íc s©n khÊu trong héi tr−êng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m cã liªn quan hiÖn hμnh. Chó thÝch: 1) Chç ngåi trong héi tr−êng nªn lμm ghÕ lËt vμ cã bμn nhá ®Ó phôc vô cho häc tËp. 2) C¸c phÇn liªn quan kh¸c, khi thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p h¸t, r¹p chiÕu bãng hiÖn hμnh. 3) C¸c héi tr−êng tõ 600 chç trë lªn nªn dù tÝnh chç ®Æt c¸c buång phiªn dÞch ®ång bé vμ c¸c phßng kh¸ch. B¶ng 12 Lo¹i phßng ®¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch Héi tr−êng (kh«ng kÓ s©n khÊu) cho 1 chç ngåi tõ 0,6 ®Õn 0,7m2 N¬i nghØ kÕt hîp víi lèi vμo hμnh lang chç gi¶i kh¸t C¸c phßng c©u l¹c bé “ 0,2m2 C¸c phßng chñ tÞch ®oμn cho 1 häc sinh phßng 0,2m2 Phßng ho¸ trang S©n khÊu phô Kho “ Tæng céng phßng tæng 36m2 ph«ng mμn céng 20m2 Khu vÖ sinh cña s©n khÊu Nhμ t¾m - 35% diÖn tÝch s©n khÊu cña s©n khÊu Phßng chiÕu phim - phßng 18m2 Phßng cøu ho¶ Phßng truyÒn thanh - tõ 2 ®Õn 4 chç Phßng b¶ng ®iÖn - Tõ 2 ®Õn 4 ng¨n 26m2 12m2 12m2 12m2 3.40. C¸c tr−êng trung häc v¨n ho¸ vμ s©n khÊu, héi tr−êng vμ c¸c gi¶ng ®−êng chuyªn Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  ngμnh cã c¸c thiÕt bÞ s©n khÊu ®Æc biÖt, cÇn ph¶i thiÕt kÕ thμnh mét tæ hîp kiÕn tróc, néi dung ®Ó thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 13. 3.41. C¸c héi tr−êng sö dông nhiÒu chøc n¨ng vμ nhμ h¸t diÔn tËp cÇn thiÕt kÕ theo d¹ng biÕn thÓ b¶o ®¶m cho viÖc thay ®æi c¸c h×nh thøc cña s©n khÊu: Toμn c¶nh, chiÒu s©u ba mÆt trung t©m v.v... kÕt cÊu bao quanh c¸c phßng biÕn thÕ ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y víi giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. B¶ng 13 Sè chç trong héi tr−êng Lo¹i phßng V¨n ho¸ S©n khÊu ©m nh¹c Héi tr−êng sö dông nhiÒu chøc n¨ng 600 - - Nhμ h¸t diÔn tËp Phßng hoμ nh¹c 400 Phßng nh¹c kÞch - Gi¶ng ®−êng cã s©n khÊu s©u - - 300 Gi¶ng ®−êng cã s©n khÊu biÕn thÓ - 250 250 - 200 - 200 - 3.42. Khi thiÕt kÕ c¸c phßng ®Æc biÖt cña héi tr−êng trong c¸c tr−êng v¨n ho¸ nghÖ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh riªng cña ngμnh. 3.43. Néi dung c¸c phßng cña c¸c bé phËn nghiªn cøu kho¸ häc ph¶i x¸c ®Þnh vμ thiÕt kÕ theo sù h−íng dÉn cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc cã liªn quan. 3.44. Néi dung, diÖn tÝch vμ yªu cÇu ®åi víi c¸c phßng cña khu vùc m¸y tÝnh ph¶i thiÕt kÕ theo luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. 3.45. DiÖn tÝch s¶nh, chç ®Ó mò ¸o, khu vÖ sinh, c¸c lo¹i kho ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 14. Chó thÝch: 1) S¶nh vμ n¬i ®Ó mò ¸o cña mét gi¸o s− hoÆc c¸n bé gi¶ng d¹y vμ häc sinh nh©n phôc vô v. v... tÝnh b»ng diÖn tÝch s¶nh vμ n¬i ®Ò mò ¸o cña häc sinh nh©n hÖ sè 1,4. 2) ThiÕt kÕ khu vÖ sinh cho c¸c tr−êng ph¶i phô thuéc vμo ngμnh ®μo t¹o ®Ó tÝnh to¸n sè l−îng trang thiÕt bÞ vÖ sinh (c¸c tr−êng kü thuËt, n«ng nghiÖp lÊy trung b×nh häc sinh n÷, c¸c tr−êng s− ph¹m, kinh tÕ, y, d−îc, v¨n ho¸ vμ nghÖ thuËt lμ häc sinh n÷). 3) Trong khu vÖ sinh cÇn cã buång vÖ sinh riªng cho gi¸o viªn nam vμ n÷. DiÖn tÝch vμ sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh cña buång tÝnh theo sè l−îng gi¸o viªn cña tr−êng. B¶ng 14 DiÖn tÝch hoÆc sè l−îng Lo¹i phßng §¬n vÞ tÝnh thiÕt bÞ 1 2 3 Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  C¸c s¶nh vμ chç ®Ó mò ¸o 1 chç cho häc sinh 0,15m2 Khu vÖ sinh 40 häc sinh 1xÝ, 1tiÓu, 1chËu röa C¸c phßng kho trong c¸c nhμ häc cho 100 häc sinh 3,0m2 c¸c thiÕt bÞ häc tËp sinh ho¹t. C¸c kho ®å ®¹c kh¸c: Tr−êng d−íi 800 häc sinh 4,0 m2 Tr−êng tõ 1000 ®Õn 1200 häc sinh 100 häc sinh 3,0m2 3.46. ChiÒu réng hμnh lang trong nhμ häc nhá nhÊt lμ l,8m, chiÒu réng nhμ cÇu næi c¸c nhá nhÊt lμ 2,2m. 3.47. Hμnh lang víi chiÒu réng trªn 1,8 cho phÐp sö dông lμm chç nghØ. 3.48. Trong c¸c c«ng tr×nh tõ 5 tÇng trë lªn khi ®é cao sμn cña tÇng trªn cïng so víi ®é cao mÆt b»ng hay thÒm nhμ lín h¬n 15m ®−îc phÐp thiÕt kÕ thang m¸y phôc vô giao th«ng. Sè l−îng thang m¸y ®−îc lÊy theo yªu cÇu tÝnh to¸n nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 2. 3.49. Thang m¸y phôc vô chuyªn chë hμng ho¸ bè trÝ theo yªu cÇu cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Khu thÓ thao 3.50. Khu thÓ thao bao gåm c«ng tr×nh cã m¸i che hoÆc kh«ng cã m¸i che. 3.51. Sè l−îng vμ tiªu chuÈn kÝch th−íc ®Ó thiÕt kÕ c¸c phßng thÓ thao cña tr−êng trung häc chuyªn b¬ hiÖp ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 15. B¶ng 15 Sè l−îng c«ng tr×nh tÝnh theo sè häc KÝch th−íc (m) sinh C¸c phßng thÓ thao cã m¸i Dμi Réng Cao Tõ 600 ®Õn 800 Tõ l000 ®Õn 1200 Phßng thÓ dôc dông cô vμ 30 18 8 - 1 c¸c m«n thÓ thao kh¸c Phßng thÓ thao lo¹i trung b×nh 24 7 1 - Chó thÝch: Sè l−îng c¸c c«ng tr×nh thÓ thao cña tr−êng trung häc thÓ thao thiÕt kÕ theo luËn chøng kinh tª- kÜ thuËt.. 3.52. Lo¹i c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi cña tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp gåm: S©n cÇu l«ng; S©n bãng chuyÒn; S©n bãng ræ; S©n quÇn vît; S©n thÓ thao trung t©m. Sè l−îng c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi cña tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo quy m« ph©n lo¹i cña tr−êng trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ®· ®−îc c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn phª duyÖt. Chó thÝch: Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  1) Sè l−îng vμ lo¹i c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi cña tr−êng trung häc thÓ dôc thÓ thao thiÕt kÕ theo luËn chøng kinh tÕ hÜ thuËt ®· ®−îc c¬ quan chñ qu¶n thÓ dôc thÓ thao cÊp cao nhÊt phª duyÖt. 2) S©n bãng chuyÒn, bãng ræ cho phÐp gép l¹i ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sö dông lμm s©n bãng nÐm vμ s©n quÇn vît. 3) ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi cho phÐp tËn dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt ®Ó lμm kh¸n ®μi hoÆc hå ao ®Ò lμm bÓ b¬i ®¬n gi¶n. 4) B·i thÓ thao trung t©m cña tr−êng cã quy m« tõ l000 ®Õn 2000 häc sinh cho phÐp thiÕt kÕ thμnh s©n thÓ thao c¬ b¶n lo¹i nhá víi ®−êng kÝnh phßng khÐp kÝn dμi 250m, cßn c¸c tr−êng quy m« tõ 600 ®Õn 800 häc sinh chØ cã ®−êng ch¹y 100m. 3.53. §èi víi mét côm tr−êng cã sè häc sinh trªn 3000 cho phÐp: ThiÕt kÕ bÓ b¬i kÝch th−íc 50 x 21m; ThiÕt kÕ s©n bãng ®¸ cã ®−êng ch¹y dμi 400m. 3.54. KÝch th−íc c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, cÊu t¹o, kÕt cÊu, sμn m¸i thμnh phÇn vμ diÖn tÝch c¸c phßng phô, bÓ b¬i vμ s©n b·i lÊy theo “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao " hiÖn hμnh. 3.55. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao trªn c¸c phßng häc. 3.56. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c s©n b·i thÓ thao ngoμi trêi ë gÇn cöa sæ phßng häc, th− viÖn. Kho¶ng c¸ch tñ cöa sæ c¸c phßng kh¸c tíi s©n bãng lín nhÊt lμ 20m. Khu kÝ tóc x¸ häc sinh 3.57. ThiÕt kÕ nhμ ë häc sinh cña tr−êng ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ ¨n ë, ®μo t¹o vμ tù häc cña häc sinh néi tró. 3.58. Khu kÝ tóc x¸ häc sinh bao gåm nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t nh− nhμ ¨n, c¨ng tin, s¸ch b¸o, quÇy b¸ch ho¸, chç may v¸, söa ch÷a xe ®¹p v.v... vμ cho 100% häc sinh néi tró sö dông. 3.59. DiÖn tÝch ë cho häc sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 16. B¶ng 16 Häc sinh DiÖn tÝch ë cho mçi häc sinh (m2) Häc sinh nam vμ n÷ 3,5 C¸n bé lín tuæi ®i häc, th−¬ng binh -Convent Häc sinh n−íc ngoμi 6,0 Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch bao gåm c¶ diÖn tÝch cho häc sinh tù häc. 2) Häc sinh trong n−íc ®Òu ë gi−êng hai tÇng cho c¶ nam vμ n÷ víi chiÒu cao tÇng nhμ lμ 3,3m 3) Tuú theo lo¹i tr−êng cÇn tæ chøc kh«ng gian ë phï hîp víi yªu c©u ®μo t¹o, sinh ho¹t. Mçi phßng ë kh«ng Ýt h¬n 2 ng−êi vμ kh«ng nhiÒu h¬n 6 ng−êi. Khu häc sinh ph¶i bè trÝ theo phßng ë, tr¸nh bè trÝ khu vÖ sinh c«ng céng. 3.60. Khi thiÕt kÕ nhμ ë häc sinh ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña "tiªu chuÈn thiÕt kÕ Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  nhμ ë" hiÖn hμnh. 3.61. Mçi nhμ ë häc sinh cÇn cã phßng tiÕp kh¸ch vμ sinh ho¹t chung víi diÖn tÝch tõ 6 ®Õn 48m2 tïy theo så l−îng häc sinh cña toμn nhμ. 3.62. Khu vÖ sinh trong nhμ ë häc sinh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 17. B¶ng l 7 Sè l−îng thiÕt kÕ Thμnh phÇn vμ sè ng−êi T¾m Röa GiÆt XÝ TiÓu VÖ sinh kinh nguyÖt Nam tõ 12 ®Õn 16 häc sinh 1 1 1 1 1 - N÷ tõ 12 ®Õn 16 häc sinh 1 1 1 1 1 1 Häc sinh n−íc ngoμi 4 häc sinh 1 1 1 1 1 - 3.63. Nhμ ¨n trong c¸c tr−êng thiÕt kÕ theo lo¹i nhμ ¨n tËp thÓ. Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho mét chç ¨n theo "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ ¨n c«ng céng" hiÖn hμnh. 3.64. Tæng sè chç trong nhμ ¨n cña tr−êng, tÝnh b»ng 50% sè l−îng häc sinh tÝnh to¸n (¨n hai ca/b÷a). Sè chç trong phßng ¨n kh«ng qu¸ 200 chç. 3.65. C¸c nhμ ¨n cÇn bè trÝ thμnh c¸c nhμ riªng biÖt, b¶o ®¶m thuËn tiÖn cho häc sinh tõ nhμ ë vμ nhμ häc ®i tíi, vμ cho viÖc vËn chuyÓn l−¬ng thùc, thùc phÈm, chÊt ®èt tõ bªn ngoμi vμo. Chó thÝch: 1) Mçi tÇng nhμ cho phÐp bè trÝ mét bÕp nhá. 2) C¸c tÇng ®Òu cã èng ®æ r¸c vμ c¸c tÇng s¸t mÆt ®Êt cã mét kho chøa r¸c cña c¶ nhμ kho¶ng 60m2. 3.66. Kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ nhμ ¨n ®Õn c¸c nhμ ë kh«ng lín h¬n 500m. VÞ trÝ cña nhμ nªn bè trÝ võa phôc vô häc sinh võa phôc vô ®−îc kh¸ch v·ng lai nh»m tËn dông hÕt c«ng suÊt phôc vô. 3.67. Nhμ ¨n chung cho mét côm tr−êng cho phÐp thiÕt kÕ tíi 3 tÇng vμ quy m« tíi 1500 häc sinh víi ®iÒu kiÖn tæ chøc tèt kh©u chÕ biÕn, nÊu ¨n, ph©n phèi vμ hÖ thèng kho c¸c lo¹i 3.68. Trong khu kÝ tóc x¸ cho phÐp bè trÝ mét sè quÇy phôc vô néi dung vμ diÖn tÝch ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 18. B¶ng 18 Lo¹i quÇy §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch 1 2 3 Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  QuÇy b¸ch ho¸ vμ c«ng nghÖ Ên phÈm quÇy ghÕ Tõ l8 ®Õn 36 QuÇy gi¶i kh¸t kh«ng qu¸ 30 ghÕ N¬i c¾t tãc - chç 1,2 tõ 2 ®Õn 6 chç 1 quÇy xe 6 N¬i may v¸ quÊn ¸o tõ l ®Õn 4 chç 6 N¬i b¸n s¸ch b¸o tem th− tõ 8 ®Õn 18 0,9 chç ®Ó xe ®¹p cho 10% häc sinh Chó thÝch: 1) Khi minh thμnh c¸c khu ë cho c¸c côm tr−êng th× nhÊt thiÕt ph¶i bè tri c¸c quÇy phôc vô. 2) §èi víi c¸c tr−êng cã quy m« Ýt h¬n 800 häc sinh th× cã tæ chøc ghÐp c¸c quÇy thμnh 1 hoÆc 2 phßng trong nhμ ¨n hoÆc t¹o thμnh mét ®iÓm võa phôc vô bªn trong vμ bªn ngoμi (kh¸ch v·ng lai) B¶ng 19 Lo¹i phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch (m2) Phßng tr¹m tr−ëng vμ y t¸ trùc 1 phßng 12 Phßng kh¸m 1 phßng 12 Phßng tiªm vμ thñ thuËt cã tõ l ®Õn 2 1 phßng 18 gi−êng 1 phßng 12 Phßng y t¸ hå s¬ kiªm ph¸t thuèc 1 gi−êng cho l00 häc sinh 6/l gi−êng Phßng bÖnh nh©n Theo chó thÝch l chç 9/l gi−êng Phßng bÖnh c¸ch li l chç 1,2 Phßng ¨n cho bÖnh nh©n 6 Chç so¹n röa dông cô Chó thÝch: 1) Tr¹m y tÕ cña tr−êng kh«ng thiÕt kÕ qu¸ 25 gi−êng trong ®ã 1/8 sè gi−êng cho bÖnh nh©n c¸ch li, sè gi−êng nμy bè trÝ thμnh phßng mét hoÆc hai gi−êng. 2) C¸c tr−êng cã quy m« d−íi 800 häc sinh kh«ng tæ chøc tr¹m y tÕ. Cho phÐp cã phßng y tÕ víi c¸c phßng ghÐp chøc n¨ng cã tæng diÖn tÝch tõ 80 ®Õn 100m2. Khu nhμ ë c¸n bé c«ng nh©n viªn 3.69. C¸c tr−êng n»m trong ph¹m vi cña thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn th× nhμ ë vμ c¸c c¬ së phôc vô cho sinh ho¹t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña tr−êng do thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn x©y dùng vμ qu¶n lÝ. 3.70. Tr−êng hîp ë xa thμnh phè hoÆc thμnh phè ch−a kÞp x©y dùng nhμ ë th× nhμ tr−êng cã thÓ x©y dùng vμ qu¶n lÝ khu ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh−ng ph¶i bè trÝ thμnh mét khu riªng biÖt. 3.71. Khi tÝnh to¸n diÖn tÝch ®Êt x©y dùng, thμnh phÇn vμ diÖn tÝch nhμ ë, nhμ trÎ, mÉu gi¸o, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ dÞch vô cho khu ë c¸n bé vμ c«ng nh©n viªn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ nhμ ë vμ tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng hiÖn hμnh. Page 16 
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  3.72. ®èi víi c¸c tr−êng ë xa thμnh phè, ®iÓm d©n c− mμ ë ®ã ch−a cã m¹ng l−íi kh¸ch s¹n th× ®−îc phÐp thiÕt kÕ nhμ kh¸ch, tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Ó, thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 20. B¶ng 20 Tr−êng víi sè l−îng häc sinh Sè chç DiÖn tÝch (m2) tr−êng cã tõ 300 ®Õn 800 häc sinh Tr−êng cã tõTõ 4 ®Õn 6 Tõ 24 ®Õn 36 1000 ®Õn 1200 häc sinh Tr−êng th× tÝnh cho Tõ 6 ®Õn 8 Tõ 36 ®Õn 48 200 häc sinh 1 6 4. Yªu cÇu phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y 4.1. Khi thiÕt kÕ c¸c tr−êng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2622: 1978. 4.2. Trong tr−êng hîp bè trÝ hai cÇu thang ë cïng mét c¹nh th× 1 cÇu thang ph¶i cã lèi tho¸t trùc tiÕp víi bªn ngoμi. 4.3. Khi thiÕt kÕ x©y dùng c¸c kho chøa c¸c vËt liÖu dÔ ch¸y, nhiªn liÖu vμ c¸c chÊt næ, ®éc v.v... kh«ng ®−îc bè trÝ trong c¸c nhμ chÝnh cña tr−êng vμ ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu an toμn vÒ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y, phßng næ vμ ®éc h¹i theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 4.4. C¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc, nhiÖt ®é cao kh«ng ®−îc bè trÝ kÒ s¸t c¸c héi tr−êng, gi¶ng ®−êng vμ nh÷ng n¬i th−êng xuyªn tËp trung ®«ng ng−êi. Khi b¾t buéc ph¶i bè trÝ th× ph¶i ng¨n c¸ch c¸c thiÕt bÞ nμy b»ng t−êng ng¨n ch¸y. 4.5. C¸c tr−êng cã c¸c thiÕt bÞ nåi h¬i ®Ó cung cÊp nhiÖt cho nhμ ¨n, c¸c phßng thÝ nghiÖm vμ x−ëng v.v... ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2622: 1978. 4.6. C¸c phßng thÝ nghiÖm cã tiÕn hμnh c¸c thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn ch¸y næ, ph¶i bè trÝ ë phÇn ngoμi hoÆc tÇng trªn cïng cña ng«i nhμ. 4.7. Héi tr−êng, c©u l¹c bé cã tõ 600 chç trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng n−íc ch÷a ch¸y bªn trong. L−u l−îng n−íc ph¶i tÝnh to¸n theo TCVN 2622: 1978. 4.8. Khi thiÕt kÕ héi tr−êng ë trªn c¸c tÇng nhμ, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong b¶ng 21 4.9. C¸c hμng ghÕ trong phßng häc, gi¶ng ®−êng, héi tr−êng (cã tõ 100 chç trë lªn ph¶i ®−îc b¾t cè ®Þnh vμo sμn nhμ. 4.10. Kh«ng ®−îc thiÕt kÕ hμnh lang côt ®èi víi c¸c tÇng nhμ cã bè trÝ héi tr−êng, gi¶ng ®−êng víi quy m« 300 chç trë lªn. Chó thÝch: Héi tr−êng, gi¶ng ®−êng cã quy m« d−íi 300 chç bè trÝ trªn c¸c tÇng nhμ, khi thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "Nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng céng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ TCVN 4319: 1986. B¶ng 21 Sè chç trong héi tr−êng, BËc chÞu löa gi¶ng ®−êng Giíi h©n tÇng cho phÐp bè trÝ 1 2 3 Page 17 
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  i vμ II Kh«ng qu¸ 300 Kh«ng quy ®Þnh i vμ II Tõ 301 ®Õn 600 5 I vμ II Lín h¬n 600 3 III Kh«ng qu¸ 300 3 III Tõ 301 ®Õn 600 2 IV Kh«ng qu¸ 300 1 V Kh«ng qu¸ 300 1 Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh giíi h¹n tÇng cho phÐp ®èi víi héi tr−êng, gi¶ng ®−êng cã sμn dèc, ®é cao sμn tÝnh theo ®é cao cña hμng ghÕ ®Çu tiªn. 5. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng, kÜ thuËt ®iÖn vμ kÜ thuËt ®iÖn yÕu 5.1. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho c¸c phßng trong tr−êng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn hiÖn hμnh. §èi víi c¸c lo¹i phßng häc, phßng thÝ nghiÖm ph¶i lÊy theo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña tõng c«ng viÖc ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ. 5.2. Phßng häc, gi¶ng ®−êng ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng tù nhiªn víi h−íng ¸nh s¸ng tèt nhÊt. Khi bè trÝ c¸c bμn ghÕ dông cô thÝ nghiÖm ph¶i b¶o ®¶m chiÕu s¸ng tù nhiªn tõ phÝa tr¸i häc sinh. Chó thÝch: 1) Cho phÐp thiÕt kª'chiÕu s¸ng nh©n t¹o víi c¸c phßng kho s¸ch, phßng ®iÖn quang, phßng truyÒn h×nh, phßng ¶nh, in, ogialit, c¸c tÇng hÇm. 2) Cho phÐp triÖt ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn qua hμnh lang ®èi víi c¸c phßng kh«ng ph¶i lμ phßng häc. 3) Cho phÐp thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn, bæ sung tõ phÝa ph¶i vμ phÝa sau cña häc sinh. Kh«ng cho phÐp cöa chiÕu s¸ng ë phÝa bè trÝ s¶nh. 5.3. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cho hμnh lang gi÷a cho phÐp: a) LÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn mét ®Çu khi chiÒu dμi hμnh lang kh«ng qu¸ 20m. b) LÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn hai ®Çu khi chiÒu dμi hμnh lang kh«ng qu¸ 40m. c) Khi hμnh lang dμi qu¸ 40m ph¶i thiÕt kÕ c¸c khoang lÊy ¸nh s¸ng cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khoang ngoμi cïng tíi ®Çu håi lÊy tõ 20 ®Õn 25m (c¸c buång thang hë còng ®−îc coi nh− lμ khoang lÊy ¸nh s¸ng. 5.4. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn "ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong nhμ vμ c«ng tr×nh" hiÖn hμnh. 5.5. Trong c¸c ng«i nhμ, c«ng tr×nh cña khu vùc häc tËp cÇn bè trÝ c¸c phßng, tñ vμ b¶ng ®iÖn ë tÇng nhμ víi diÖn tÝch tõ 8 ®Õn 12m2. 5.6. ChiÕu s¸ng cho b¶ng ®en cho c¸c phßng häc, gi¶ng ®−êng cÇn sö dông bãng huúnh quang nh−ng ph¶i cã chôp ®Ó h¹n chÕ chãi loμ bÒ mÆt. Chó thÝch: ChiÒu cao treo ®Ìn, kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn b¶ng vμ gãc chiÕu cña ®Ìn bè trÝ hîp lÝ b¶o ®¶m ¸nh s¸ng ph©n bè ®Òu trªn toμn mÆt b¶ng. 5.7. CÊp ®iÖn ¸p danh ®Þnh trong c¸c tr−êng ph¶i lμ 20/380 hoÆc 127/220 v«n xoay chiÒu 3 pha 4 d©y. Cung cÊp ®iÖn cho c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Æc biÖt hoÆc nh÷ng ®éng c¬ lín ®−îc phÐp sö dông ®iÖn ¸p cao nh−ng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toμn theo quy Page 18 
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  ®Þnh cña ngμnh ®iÖn lùc. Nh÷ng tr−êng cã yªu cÇu sö dông dßng ®iÖn mét chiÒu th× ph¶i thiÕt kÕ ®¸p øng theo yªu cÇu c«ng nghÖ. 5.8. HÖ thèng ®iÖn yÕu trong c¸c tr−êng bao gåm: - HÖ thèng ®iÖn tho¹i (thμnh phè, néi bé, ®iÒu- hμnh); - HÖ thèng ®iÖn truyÒn thanh (thμnh phè, néi bé); - HÖ thèng ®ång hå ®iÖn vμ chu«ng ®iÖn tù ®éng b¸o hiÖu thêi gian Ên ®Þnh cña qu¸ tr×nh häc tËp; - HÖ thèng tÝn hiÖu b¶o vÖ; - HÖ thèng thiÕt bÞ ©m thanh trong héi trêng vμ c¸c gi¶ng ®−êng trªn 150 chç. - Khi thiÕt kÕ cÇn tu©n theo luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 5.9. Nªn ®Æt c¸c æ ®iÖn ë khu vùc b¶ng hoÆc ë bμn gi¸o viªn ®Ó minh ho¹ bμi gi¶ng khi cÇn thiÕt. 5.10. §Æt thiÕt bÞ ®iÖn vμ c¸c ®−êng d©y ®iÖn trong tr−êng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ ®Æt ®−êng d©y dÉn ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vμ ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng hiÖn hμnh. §−êng d©y dÉn ®iÖn vμo c«ng tr×nh cã thÓ dïng c¸p ngÇm hoÆc ®−êng d©y trÇn. §−êng d©y dÉn ®iÖn trong c¸c phßng häc tËp nªn ®Æt ngÇm hoÆc ®Æt vμo trong c¸c èng nhùa ®Æt næi ë gãc t−êng trÇn. 5.11. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh cña tr−êng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ chèng sÐt cho nhμ vμ c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn hμnh. 6. Yªu cÇu vÒ cÊp tho¸t n−íc vμ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh 6.1. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc cho tr−êng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n−íc ®« thÞ vμ tiªu chuÈn cÊp n−íc bªn trong hiÖn hμnh. 6.2. Trong tr−êng ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc chung cho sinh ho¹t, häc tËp vμ s¶n xuÊt còng nh− hÖ thèng n−íc ch÷a ch¸y. 6.3. Khi tÝnh to¸n m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc bªn trong c¸c ng«i nhμ, ph¶i tÝnh theo l−u l−îng n−íc tÝnh to¸n lín nhÊt cho nhu cÇu sinh ho¹t vμ häc tËp còng nh− n−íc ch÷a ch¸y. 6.4. C¸c phßng häc vμ s¶n xuÊt khi cã nhu cÇu th× cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc nãng côc bé. 6.5. §èi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cÇn lμm nguéi thiÕt bÞ (khi kh¶ n¨ng kÜ thuËt cho phÐp ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc nãng). 6.6. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n cho nhu cÇu häc tËp, thÝ nghiÖm vμ thùc tËp s¶n xuÊt ph¶i lÊy theo sè liÖu cña phÇn c«ng nghÖ trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. Chó thÝch: 1) L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n cho c¸c vßi níc thÝ nghiÖm ph¶i x¸c ®Þnh theo tØ lÖ phÇn tr¨m sè vßi dïng n−íc cïng mét lóc vμ phô thuéc vμo sè l−îng vßi (xem phô lôc 6). 2) L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n cho mét vßi n−íc thÝ nghiÖm lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n−íc hiÖn hμnh. 6.7. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n−íc chung cho sinh ho¹t, häc tËp, thÝ nghiÖm vμ s¶n xuÊt. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt tho¸t n−íc ®« thÞ vμ tiªu chuÈn tho¸t n−íc bªn trong hiÖn hμnh Page 19 
 20. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4602 : 1988  2) Khèi l−îng vμ thμnh phÇn n−íc th¶i s¶n xuÊt lÊy theo nhiÖm vô thiÕt kÕ c«ng nghÖ. 3) N−íc th¶i trong c¸c phßng thÝ nghiÖm cã chøa axit vμ ®é pH d−íi 6,5 vμ kiÒm cã ®é pH trªn 8,5 cÇn ph¶i trung hoμ tr−íc khi th¸o vμo hÖ thèng tho¸t n−íc chung. 6.8. Nh÷ng phßng chÝnh cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh trong tr−êng ph¶i b¶o ®¶m th«ng giã tù nhiªn b»ng c¸ch më cöa sæ ra h−íng giã thÞnh hμnh vÒ mïa hÌ. 6.9. C¸c lo¹i phßng sau ®©y ph¶i ®−îc th«ng giã tù nhiªn trùc tiÕp, tho¸ng m¸t. Gi¶ng ®−êng, héi tr−êng, phßng häc, phßng thÓ thao, phßng ®äc trong th− viÖn, phßng ¨n, phßng ë, phßng thÝ nghiÖm. 6.10. Trong tr−êng hîp kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu hoμ kh«ng khÝ khèi tÝch c¸c phßng häc cho mét häc sinh kh«ng ®−îc Ýt h¬n 4m3. 6.11. ChØ ®−îc thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ cho c¸c phßng thÝ nghiÖm, x−ëng thùc tËp s¶n xuÊt cã s¶n sinh ra h¬i ®éc hçn hîp bôi khÝ cã nguy hiÓm vÒ ch¸y nå hoÆc cã ®Æt lß. Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c phßng thÝ nghiÖm cã th¶i h¬i ®éc th× bè trÝ hót h¬i t¹i chç b»ng c¸c tñ hót h¬i. N¬i tho¸t h¬i ®éc ph¶i bè trÝ ë chç tho¸ng kh«ng ¶nh h−ëng tíi ng−êi lμm viÖc hay sinh ho¹t. 2) Sè lÇn trao ®æi kh«ng khÝ cña phßng ®−îc tÝnh to¸n theo nång ®é cho phÐp cña h¬i ®éc trong phßng vμ l−îng nhiÖt thõa to¶ ra. 6.12. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng qu¹t trÇn cho c¸c phßng: Héi tr−êng, gi¶ng ®−êng, phßng häc, phßng ®äc s¸ch trong th− viÖn, phßng ¨n, phßng lμm viÖc, c©u l¹c bé.. 6.13. Ph¶i cã ®Çy ®ñ biÖn ph¸p chèng nãng cho c¸c phßng sau: Héi tr−êng, gi¶ng ®−êng phßng häc, phßng ®äc s¸ch, th− viÖn, phßng thÓ thao, c¸c phßng vÏ kÜ thuËt, kÜ thuËt, phßng thiÕt kÕ, phßng ¨n, phßng ë, x−ëng v.v... Chó thÝch: C¸c lo¹i phßng kÓ trªn ®Òu ®−îc phÐp thiÕt kª' kÕt cÊu, ng¨n che ch¾n n¾ng nh− «v¨ng, hμnh lang, m¸i h¾t, l«gia, ban c«ng, vμ c¸c lo¹i tÊm ch¾n n¾ng v.v.... 7. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 7.1. C«ng t¸c hoμn thiÖn ph¶i b¶o ®¶m ®¸p øng yªu cÇu thÝch dông, bÒn v÷ng vμ mü thuËt, ®Æc biÖt ph¶i chó ý ®Õn sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng. 7.2. MÆt sμn cña c¸c gian phßng ph¶i b¶o ®¶m: a) Kh«ng tr¬n tr−ît, kh«ng cã c¸c kÏ hë, kh«ng bÞ mμi mßn vμ dÔ lau chïi. b) Trong c¸c phßng thÝ nghiÖm ngoμi c¸c yªu cÇu nh− môc (a) cßn ph¶i chèng ®−îc t¸c dông cña c¸c chÊt ho¸ häc, chèng thÊm, kh«ng bÞ biÕn d¹ng v× s¸t trïng hoÆc tÈy uÕ. c) Trong c¸c x−ëng thùc hμnh ph¶i chèng thÊm dÇu mì vμ cã kh¶ n¨ng chÞu va ch¹m c¬ häc. d) Trong c¸c phßng tËp luyÖn thÓ thao, ngoμi c¸c yªu cÇu nh− môc (a) cßn ph¶i cã tÝnh n¨ng ®μn håi vμ c¸ch ©m tèt. 7.3. MÆt t−êng cña c¸c gian phßng ph¶i b¶o ®¶m. a) Tr¸nh nh÷ng gê chØ kh«ng cÇn thiÕt, s¬n, v«i, nªn dïng mμu dÞu phï hîp víi chøc n¨ng cña phßng. b) Trong c¸c phßng thÝ nghiÖm hoÆc c¸c phßng cã c¸c qu¸ tr×nh sö dông Èm −ít, mÉu bÈn th× mÆt t−êng èp cao tõ 1,0 ®Õn l,2m b»ng g¹ch men sø vμ cã liªn kÕt tèt víi sμn ®Ó tr¸nh Èm mèc vμ n−íc ngÊm lªn mÆt t−êng. 7.4. Cho phÐp sö dông c¸c vËt liÖu quý hiÓm cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña khu tr−êng, c¸c s¶nh lín cña héi tr−êng phßng kh¸ch, phßng hiÖu t−ëng, phßng ®äc s¸ch trong th− viÖn. 7.5. C¸c cöa cña phßng häc, gi¶ng ®−êng, héi tr−êng ®Òu ph¶i më ra ngoμi vμ ph¶i cã mãc hoÆc chèt gi÷ ¸p s¸t cöa vμo t−êng. Trong c¸c phßng thÓ thao ph¶i cã ch¾n song s¾t hoÆc l−íi thÐp b¶o vÖ cöa kÝnh. Page 20 
Đồng bộ tài khoản