TCVN 4606 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
177
lượt xem
50
download

TCVN 4606 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4606 1988. Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm thi công và nghiệm thu (Main pipelines for transporing petroleum and petroleum products - Codes for construction, check and acceptance).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4606 1988

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 Nhãm H §|êng èng chÝnh dÉn dÇu vµ s¶n phÈm dÇu – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Main pipelines for transporing petroleum and petroleum products - Codes for construction, check and acceptance. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c ®|êng èng chÝnh vµ ®|êng èng nh¸nh b»ng thÐp cã ®|êng kÝnh kh«ng lín h¬n 1000mm, cã ¸p suÊt b¬m chuyÓn kh«ng lín h¬n 1000N/cm2, dïng ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i dÇu má, s¶n phÈm dÇu má vµ khÝ ®èt (sau ®©y gäi t¾t lµ ®|êng èng dÉn chÝnh). §èi víi c¸c ®|êng èng trong thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, trªn cÇu ®|êng s¾t, cÇu ®|êng « t« qua vïng biÓn, vïng ®éng ®Êt trªn cÊp 7, vïng ®Êt kh«ng æn ®Þnh do lón sôt lë, vïng cã hiÖn t|îng c¸c t¬, vïng khai th¸c ngÇm… ; ®|êng èng t¹m, ®|êng èng d· chiÕn kh«ng ¸p dông tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: C¸c tr¹m khÝ nÐn, tr¹m ph©n phèi khÝ, tr¹m b¬m dÇu, tr¹m söa ch÷a vµ khai th¸c, nhµ ë c«ng nh©n, tr¹m g¸c tuyÕn …. thi c«ng vµ nghiÖm thu theo tiªu chuÈn riªng. 1.2. Khi thi c«ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng trong tiªu chuÈn “Kü thuËt an toµn lao ®éng trong x©y dùng” QPCN 14 : 1979. 1.3. Ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l|îng tõng lo¹i c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu ë ch|¬ng 13 cña tiªu chuÈn nµy. 1.4. Thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt cña thiÕt kÕ. NÕu cÇn söa ®æi thiÕt kÕ ph¶i ®|îc sù nhÊt trÝ cña c¬ quan thiÕt kÕ, cña bªn gi¸m s¸t thi c«ng. Néi dung söa ®æi ph¶i ghi ®Çy ®ñ vµo sæ nhËt ký khi thi c«ng c«ng tr×nh víi ®ñ ch÷ ký cña c¸c c¬ quan nªu trªn tr|íc khi thi c«ng. 1.5. Hµng ngµy ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c diÔn biÕn thi c«ng theo ®óng mÉu vµ quy ®Þnh cña TCVN 4055 : 1985 “Thi c«ng nghiÖm thu. Tæ chøc thi c«ng” vµo sæ nhËt ký thi c«ng c«ng tr×nh. 2. Tæ chøc thi c«ng 2.1. ViÖc tæ chøc thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh ngoµi c¸c ®iÒu cña ch|¬ng nµy, cßn ph¶i theo TCVN 4055 : 1985. 2.2. Thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh ph¶i theo ®óng c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng. B¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng do ®¬n vÞ thiÕt kÕ lËp; ThiÕt kÕ thi c«ng do ®¬n vÞ nhËn thÇu x©y l¾p lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña TCVN 4252 : 1986 “Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng”. 2.3. §|êng èng dÉn chÝnh ph¶i ®|îc ph©n cÊp, ph©n lo¹i theo TCVN 4090 : 1985 “§|êng èng chÝnh dÉn dÇu vµ s¶n phÈm dÇu. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. 2.4. C«ng t¸c x©y l¾p ph¶i tiÕn hµnh quanh n¨m ph¶i tranh thñ tèi ®a mïa kh«. Thêi h¹n thi c«ng c«ng tr×nh tham kh¶o phô lôc sè 11 thêi h¹n thi c«ng c¸c d¹ng c«ng t¸c ph¶i
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 b¶o ®¶m ®óng tæng tiÕn ®é thi c«ng. Sö dông m¸y thi c«ng theo yªu cÇu cña TCVN 4087 : 1985. 2.5. Thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh ph¶i ¸p dông ph|¬ng ph¸p liªn hoµn do c¸c ®¬n vÞ chuyªn ngµnh thùc hiÖn. 2.6. §|êng èng dÉn chÝnh cÇn ®|îc thi c«ng thµnh d¶i liªn tôc. TuyÕn thi c«ng kh«ng bè trÝ qu¸ dµi hoÆc ®øt ®o¹n. Nªn tæ chøc thµnh c¸c b·i thi c«ng tæng hîp, däc theo tuyÕn thi c«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b·i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ x©y l¾p. Thi c«ng nh÷ng ®o¹n v|ît khã, phøc t¹p ph¶i bè trÝ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ®éc lËp riªng. 2.7. Ph¶i kiÓm tra, kiÓm nghiÖm chñng lo¹i, kÝch th|íc, nh·n hiÖu vËt liÖu, èng thÐp, c¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh, c¸c lo¹i van ch¾n, c¸c lo¹i vËt liÖu bäc èng…. theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ tr|íc khi l¾p r¸p vµo ®|êng èng dÉn chÝnh. 2.8. C¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh (nèi gèc, nèi ch¹c ba, èng nèi chuyÓn ®|êng kÝnh ….) ®|îc chÕ t¹o theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 2.9. C¸c èng thÐp, c¸c b¸n thµnh phÈm, c¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh, c¸c thiÕt bÞ vv… ph¶i ®|îc vËn chuyÓn b»ng ph|¬ng ph¸p b¶o ®¶m an toµn cao. 2.10. Bªn nhËn thÇu chØ b¾t ®Çu thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh sau khi ®· nhËn ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê, tµi liÖu cÇn thiÕt (giÊy phÐp x©y dùng, giÊy cÊp ®Êt, giÊy phÐp m|în ®Êt…) c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ vÞ trÝ tuyÕn èng ngoµi thùc ®Þa víi ®ñ c¸c cäc mèc ®o ®¹c ®óng nh| trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. 2.11. Ph¶i lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng toµn ®|êng èng vµ tiÕn ®é thi c«ng tõng ®o¹n. TiÕn ®é thi c«ng ®|êng èng trªn kh« ph¶i phï hîp víi thêi gian thi c«ng ®|êng èng v|ît qua s«ng vµ v|ît qua c¸c ch|íng ng¹i kh¸c trong ®o¹n thi c«ng. 2.12. Tr|íc khi thi c«ng, cÇn lµm mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ sau: a) C¾m cäc mèc cè ®Þnh ë c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt (ë c¸c ®o¹n v|ît s«ng, ®Çm lÇy, ®|êng s¾t, ®|êng « t« hoÆc ë nh÷ng ®Þa h×nh phøc t¹p, nói mÊp m«, c¸c chç gãc ngoÆt…) theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ. b) §o nèi c¸c cäc mèc trªn tuyÕn ë nh÷ng chç quan träng ë c¸c gãc ngoÆt…. ®Õn nh÷ng ®Þa h×nh, ®Þa vËt cè ®Þnh nh| cét ®Ìn, cÇu, cèng, nhµ x©y… c) C¾m c¸c cäc mèc ®Æc biÖt ë nh÷ng chç ®|êng èng dÉn chÝnh giao nhau víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c cã s½n. d) Dän s¹ch c¸c bôi c©y, ®µo gèc c©y, ®¸ t¶ng; söa c¸c m« ®Êt, c¸c dèc däc, ngang trong toµn bé chiÒu réng d¶i ®Êt sÏ dïng thi c«ng. e) Lµm ®|êng t¹m, gia c|êng c¸c cÊu kiÖn cã cho ®ñ t¶i träng cÇn thiÕt (ph¶i ®|îc Bé Giao th«ng nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n) tæ chøc c¸c ph|¬ng tiÖn v|ît s«ng, x©y dùng c¸c kho b·i ®Ó vËt t| t¹m thêi gÇn h|íng tuyÕn ®Ó tËp kÕt vËt liÖu, lµm c¸c b·i thi c«ng b·i nÊu nhùa, bäc èng. f) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹m tiªu tho¸t n|íc ®Ó khái ¶nh h|ëng ®Õn viÖc thi c«ng. g) Lµm l|íi ®iÖn ®éng lùc vµ ®iÖn sinh ho¹t ®Ó dïng trong thêi gian thi c«ng. h) M¾c m¹ng l|íi th«ng tin h÷u tuyÕn hoÆc v« tuyÕn cÇn thiÕt. i) Trang bÞ c¸c lo¹i « t« t¶i, m¸y n©ng èng, m¸y ñi, m¸y ®µo vµ c¸c lo¹i ph|¬ng tiÖn m¸y mãc thi c«ng chuyªn dông cho phï hîp víi ®o¹n tuyÕn thi c«ng.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 j) Tæ chøc di chuyÓn c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p, cïng víi ph|¬ng tiÖn c«ng cô s¶n xuÊt cña hä ®Õn tuyÕn thi c«ng. k) Lµm c¸c nhµ ë vµ nhµ lµm viÖc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ¨n ë sinh ho¹t, vÖ sinh b×nh th|êng cho c¸n bé, c«ng nh©n x©y l¾p. 2.13. ChiÒu réng cña d¶i ®Êt thi c«ng quy ®Þnh cho 1 tuyÕn èng nh| sau: a) Thi c«ng b»ng c¬ giíi: theo s¬ ®å 1 víi c«ng thøc (2-1) + S¬ ®å 1 (®¬n vÞ trong h×nh vÏ tÝnh b»ng m). S¬ ®å 1 trang 464 + ChiÒu réng d¶i ®Êt thi c«ng D D = 2m.H + B + d + 11 (m) (2-1) Chó thÝch: H: ChiÒu s©u hµo, lÊy theo thiÕt kÕ tÝnh b»ng m m: M¸i dèc hµo, lÊy theo thiÕt kÕ hoÆc ®iÒu 3.3 cña tiªu chuÈn nµy. B: ChiÒu réng ®¸y hµo theo thiÕt kÕ tÝnh b»ng m. d: §|êng kÝnh ngoµi èng tÝnh b»ng m. h: ChiÒu cao ®Êt ®æ tÝnh b»ng m. C¸ch 600 mÐt cÇn lµm 1 chç tr¸nh cã chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®ñ cho ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ m¸y x©y dùng lín nhÊt tr¸nh nhau ®|îc. b) Thi c«ng b»ng thñ c«ng. Theo s¬ ®å 2 víi c«ng thøc (2-2) S¬ ®å 2 (§¬n vÞ trong h×nh vÏ tÝnh b»ng m) D = 2mH + B + d+6 (m). (2-2) C¸c chó thÝch nh| s¬ ®å 1. c) Thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p lao èng: Theo s¬ ®å 3 víi c«ng thøc (2-3) S¬ ®å 3
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 D = 2mH + B + 6 (m) (2-3) NÕu ®|êng èng dÉn chÝnh gåm nhiÒu tuyÕn èng ®Æt song song, th× céng l|îng (n – 1)l vµo c«ng thøc (2-3). Víi n: Sè tuyÕn èng l: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn, gi¸ trÞ lÊy trong b¶ng 9 phô lôc sè 1 hoÆc lÊy theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3. C«ng t¸c ®Êt 3.1. C«ng t¸c ®Êt ngoµi c¸c ®iÒu quy ®Þnh cña ch|¬ng nµy cßn ph¶i tu©n theo TCVN 4447 : 1987 “C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu”. Chó thÝch: §èi víi c«ng t¸c ®Êt ë vïng nói, ë chç v|ît qua ch|íng ng¹i tù nhiªn vµ nh©n t¹o ngoµi c¸c quy ®Þnh cña ch|¬ng nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu liªn quan ë ch|¬ng 7 vµ ch|¬ng 8 cña tiªu chuÈn nµy. 3.2. ChiÒu réng ®¸y hµo theo thiÕt kÕ, hoÆc theo quy ®Þnh sau: a) B»ng D + 300mm víi èng cã ®|êng kÝnh bÐ h¬n 500mm; b) B»ng 1,5D víi èng cã ®|êng kÝnh tõ 500 ®Õn 1000mm. D: §|êng kÝnh quy |íc cña ®|êng èng tÝnh b»ng mm. §µo hµo b»ng m¸y, chiÒu réng ®¸y hµo lÊy b»ng chiÒu réng cña gÇu ®µo, nh|ng kh«ng ®|îc nh¬ h¬n quy ®Þnh nªu ra ë ®iÒu 3.2. 3.3. M¸i dèc hµo lÊy theo thiÕt kÕ ®· chän hoÆc lÊy theo quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 Lo¹i ®Êt Hµo trªn c¹n Hµo d|íi n|íc (§é s©u hµo (m)) (§é s©u hµo (m)) BÐ h¬n 2 Lín h¬n 2 BÐ h¬n 2 Lín h¬n 2 C¸t mÞn 1:1,5 1:2,5 1:2,5 1:3 C¸t h¹t trung 1:2 1:2,5 C¸t h¹t kh«ng ®Òu 1:1,25 1:1,5 1:1,5 1:2,3 C¸t h¹t kh« 1:1,5 1:1,8
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 §Êt lµm sái (sái s¹n lín h¬n 40%) 1:0,75 1:1 1:1 1:1,5 C¸t pha 1:1,5 1:2 SÐt pha 1:0,67 1:1,25 1:1 1:1,5 SÐt 1:0,5 1:0,75 1:0,5 1:1 §Êt ®¸ cøng 1:0,25 1:0,25 1:0,5 1:1 Chó thÝch: 1) NÕu cã c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn ®|îc m¸i dèc nÕu trong b¶ng 1 th× lÊy m¸i dèc do thiÕt kÕ xö lý theo thùc tÕ ®Êt ®µo. 2) Khi ®é Èm cña ®Êt t¨ng gi¶m nhiÒu, viÖc thay ®æi m¸i dèc ph¶i ®|îc c¬ quan thiÕt kÕ tháa thuËn. 3.4. Khi ®µo hµo b»ng m¸y ®µo nhiÒu gÇu (m¸y ®µo gÇu quay) ë ®Êt sÐt, sÐt pha, hµo kh«ng cã m¸i dèc (v¸ch ®µo th¼ng ®øng) kh«ng cã biÖn ph¸p chèng sôt lë v¸ch hµo, ®é s©u hµo kh«ng ®|îc lín h¬n 3m. ë chç c«ng nh©n lªn xuèng, ph¶i lµm m¸i dèc côc bé hoÆc cã biÖn ph¸p chèng v¸ch hµo sôt ®óng nh| quy ®Þnh an toµn lao ®éng. 3.5. Khi ®µo hµo b»ng m¸y gÇu quay ph¶i san bé mÆt ®Êt tù nhiªn theo tuyÕn èng mét d¶i réng t|¬ng ®èi b»ng ph¼ng ®ñ cho m¸y ®µo ®i. 3.6. Khi ®µo hµo b»ng m¸y ®µo 1 gÇu (gÇu d©y, gÇu cÇn….) ®|îc phÐp ®Ó l¹i líp ®Êt sÐt trung b×nh ë ®¸y hµo kh«ng dµy qu¸ 5cm. 3.7. Khi ®µo hµo b»ng ph|¬ng ph¸p næ m×n ®|îc phÐp ®Ó l¹i líp ®Êt sÐt trung b×nh ®¸y hµo kh«ng dµy qu¸ 25cm. 3.8. Khi ®µo hµo b»ng thñ c«ng, ®é s©u hµo lín h¬n 1,5m m¸i dèc do thiÕt kÕ quy ®Þnh riªng, ®Êt ®æ c¸ch mÐp hµo kh«ng nhá h¬n 0,5m. 3.9. Khi ®µo hµo xong, ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n theo ®óng yªu cÇu cña ch|¬ng 13 cña tiªu chuÈn nµy. 4. §¾p, g¸, hµn, kiÓm tra mèi hµn. 4.1. Nh÷ng ®|êng èng dÉn chÝnh b»ng thÐp hµn hå quang ®iÖn b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ giíi hoÆc thñ c«ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu c¬ lý: Giíi h¹n bÒn khi chÞu kÐo cña mèi hµn kh«ng ®|îc thÊp h¬n giíi h¹n bÒn chÞu kÐp cho phÐp cña thÐp èng vµ gãc uèn kh«ng ®|îc nhá h¬n 1200. 4.2. Hµn nèi c¸c ®o¹n ®|êng èng dÉn chÝnh kh«ng ®|îc dïng c¸c vßng ®Öm. 4.3. Nh÷ng thî hµn tõ bËc 4 trë lªn míi ®|îc phÐp hµn ®|êng èng dÉn chÝnh. Tr|íc khi b|íc vµo hµn chÝnh thøc, b¾t buéc c¸c thî hµn ph¶i hµn thö theo c¸c quy tr×nh hµn thö cña Ban kiÓm tra kü thuËt hµn cña Bé chñ qu¶n vµ ®|îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¶m b¶o kü thuËt vµ ®|îc mang 1 sè hiÖu thî hµn. 4.4. Nh÷ng thî hµn, dï lµ bËc cao, nÕu lÇn ®Çu tiªn hµn ®|êng èng dÉn chÝnh, hoÆc ®· ngõng hµn trªn 3 th¸ng, còng nh| khi dïng c¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ hµn míi (kÓ c¶ thî cã giÊy chøng nhËn ë ®iÒu 3.4) ®Òu ph¶i qua kiÓm tra hµn thö mèi hµn nèi èng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gièng hÖt ®iÒu kiÖn hµn ®|êng èng trªn hiÖn tr|êng. 4.5. Mèi hµn thö b»ng ph|¬ng ph¸p hµn hå quang ®iÖn ph¶i tho¶ m·n: a) Khi quan s¸t bªn ngoµi, mèi hµn ph¶i ®¹t yªu cÇu cña ®iÒu 4.22 cña ch|¬ng nµy.
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 b) Khi kiÓm tra ®é kÝn b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý, mèi hµn ph¶i ®¹t yªu cÇu c¶u ®iÒu 4.25, cña ch|¬ng nµy. c) Khi thö c¬ häc vÒ kh¶ n¨ng chÞu ®øt vµ uèn ph¶i tháa m·n yªu cÇu cña ®iÒu 4.3 cña ch|¬ng nµy. 4.6. §Ó tiÕn hµnh thö c¬ häc, cÇn c¾t ra 3 mÉu kh«ng tÈy bá ®é gia c|êng ®Ó thö kh¶ n¨ng chÞu nøt, 3 mÉu cã tÈy bá ®é gia c|êng ®Ó thö uèn. KÕt qu¶ mèi hµn thö b»ng ph|¬ng ph¸p hå quang ®iÖn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ sè trung b×nh sè häc cña trÞ sè ®øt vµ uèn cña 3 mÉu thö. Víi mçi mÉu thö riªng biÖt ®|îc phÐp gi¶m 10% giíi h¹n bÒn vµ gãc uèn. 4.7. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ hµn thö cña ng|êi thî hµn theo nguyªn t¾c sau: a) Khi quan s¸t mÆt ngoµi mèi hµn thö ®· thÊy kh«ng ®¹t yªu cÇu cña ®iÒu 4.22 th× kh«ng tiÕp tôc thö b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c. Ng|êi thî hµn ®ã coi nh| kh«ng ®¹t kú s¸t h¹ch. b) Khi thö ®é kÝn b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý kh«ng ®¹t ®|îc tiÕn hµnh thö l¹i lÇn thø 2 mèi hµn thö kh¸c. NÕu trong lÇn thö l¹i nµy còng kh«ng ®¹t, th× kh«ng thö kh¶ n¨ng chÞu nøt vµ uèn cña mÉu thö. Ng|êi thî hµn ®ã coi nh| kh«ng ®¹t kú s¸t h¹ch nµy. c) Khi thö kh¶ n¨ng chÞu ®øt vµ chÞu uèn kh«ng ®¹t, ®|îc tiÕn hµnh thö lÇn thø 2 víi sè l|îng mÉu thö gÊp ®«i cña chÝnh mèi hµn ®ã. Chó thÝch: 1) Khi thö l¹i lÇn thø 2 cña c¸c mèi hµn nèi ®|êng èng cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 150mm ®|îc lÊy mÉu thö c¾t tõ 2 mèi hµn thö kh¸c nhau. 2) Khi ph¸t hiÖn mèi hµn bÞ rç, ®|îc phÐp hµn l¹i, sau khi ®· sÊy kh« que hµn hoÆc thuèc hµn. 4.8. KÕt qu¶ thö c¸c mèi hµn thö còng nh| kÕt qu¶ nghiÖm thu c¸c mèi hµn chÝnh thøc trªn hiÖn tr|êng ®|îc lËp thµnh hå s¬ theo ®óng c¸c ®iÒu quy ®Þnh cña ch|¬ng 13 cña tiªu chuÈn nµy. 4.9. Tr|íc khi l¾p g¸ vµ hµn nèi èng cÇn ph¶i: a) Lo¹i bá hÕt ®Êt ®¸, r¸c bÈn vµ c¸c vËt kh¸c lät vµo trong èng. b) C¾t ®Çu èng hoÆc n¾n l¹i mÐp èng bÞ biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Chó thÝch: Sau khi dïng h¬i ®èt ®Ó c¾t mÐo èng cÇn ph¶i lµm nh½n vµ s¹ch c¸c mÐp èng. c) Tr|íc khi hµn b»ng hå quang ®iÖn ph¶i lµm s¹ch c¹nh mÐp èng, kÓ c¶ mÆt trong vµ mÆt ngoµi èng víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 10mm. 4.10. Khi g¸ èng, khe hë gi÷a c¸c mÐp èng phô thuéc vµo c¸c ph|¬ng ph¸p hµn vµ ph¶i phï hîp víi c¸c chØ dÉn kü thuËt cña tõng lo¹i que hµn dïng ®Ó hµn èng, ®|îc ghi râ trong c¸c tµi liÖu h|íng dÉn kü thuËt cña lo¹i que hµn ®ã. 4.11. KÝch th|íc vµ ®é v¸t mÐp èng tr|íc khi hµn phô thuéc vµo ph|¬ng ph¸p hµn vµ ®|îc quy ®Þnh trong quy tr×nh hµn t|¬ng øng. 4.12. Khi hµn b»ng hå quang ®iÖn, èng ®|îc ga b»ng dông cô ®Þnh t©m. 4.13. §é lÖch mÐo èng khÝ g¸ kh«ng ®|îc lín h¬n 1/4 chiÒu dµy thµnh èng (chiÒu dµy nhá nhÊt cña èng) vµ kh«ng ®|îc lín h¬n 1/4 chiÒu dµi cña c¶ ®|êng hµn.
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 4.14. Khi g¸ èng cã 1 ®|êng hµn däc cña èng, ph¶i ®Ó ®|êng hµn däc ®ã lÖch so víi ®|êng hµn däc cña èng kia Ýt nhÊt 100mm. Khi g¸ cã 2 ®|êng hµn däc ë 2 phÝa cña èng, kh«ng cÇn thiÕt quan t©m ®Õn ®é lÖch cña c¸c ®|êng hµn däc cña c¸c èng. 4.15. Mçi mèi hµn cÇn ph¶i ghi sè hiÖu cña ng|êi thêi hµn ngay bªn c¹nh. Sè hiÖu nµy ®|îc hµn hoÆc ®|îc kh¾c vµo èng c¸ch ®|êng hµn tõ 10 ®Õn 150mm. Chó thÝch: Trong tr|êng hîp nhiÒu ng|êi cïng hµn 1 mèi hµn ph¶i ghi sè hiÖu cña tÊt c¶ c¸c ng|êi thî ®ã thùc hiÖn mèi hµn ®ã hoÆc ghi sè hiÖu tæ hµn cña c¸c ng|êi ®ã c¹nh mèi hµn. 4.16. Kh«ng ®|îc phÐp hµn c¸c èng nh¸nh ë chç c¸c ®|êng hµn däc hoÆc ngang cña «ng kÓ c¶ tr|êng hîp ®|êng hµn ®ã do nhµ m¸y chÕ t¹o hµn. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®|êng hµn nèi c¸c èng vµ ®|êng hµn nèi c¸c ®o¹n èng nh¸nh víi ®|êng èng chÝnh hoÆc ®|êng hµn vµnh t¨ng c|êng kh«ng nhá h¬n 100mm. 4.17. Hµn hå quang ®iÖn c¸c mèi hµn lÆn vµ c¸c mèi hµn chÕt (kh«ng l¨n èng) ®|îc thùc hiÖn: a) Víi chiÒu dµy thµnh èng bÐ h¬n 6mm hµn Ýt nhÊt 2 líp. b) Víi chiÒu dµy thµnh èng tõ 6 ®Õn bÐ h¬n 12mm, hµn Ýt nhÊt 3 líp. c) Víi chiÒu dµy thµnh èng tõ 12mm trë lªn, hµn Ýt nhÊt 4 líp. Chó thÝch: Khi hµn tù ®éng, nh÷ng ®o¹n èng cã chiÒu dµy thµnh èng tõ 7 ®Õn 12mm, sè líp hµn Ýt nhÊt lµ 2 (kh«ng kÓ ®|êng hµn èng); khi chiÒu dµy thµnh èng tõ 13mm trë lªn, sè líp hµn kh«ng nhá h¬n 3. 4.18. Mçi mèi hµn, tr|íc khi hµn tiÕp líp sau, ph¶i ®|îc ®¸nh thËt s¹ch xØ hµn. Líp hµn ®Çu tiªn ph¶i b¶o ®¶m hµn thËt ngÊu ®Õn ch©n ®|êng hµn. 4.19. G¸ vµ hµn c¸c thiÕt bÞ phô tïng nèi víi ®|êng èng hoÆc liªn kÕt 2 ®|êng èng thµnh mét d¶i liªn tôc trong mïa hÌ ph¶i tiªn hµnh vµo lóc nhiÖt ®é thÊp nhÊt trong ngµy. 4.20. KiÓm tra mèi hµn b»ng ph|¬ng ph¸p hå quang ®iÖn nh| sau: a) KiÓm tra th|êng xuyªn tõng ®éng t¸c trong qu¸ tr×nh l¾p g¸ vµ hµn nèi ®|êng èng. b) Quan s¸t mÆt ngoµi ®|êng hµn vµ vËt liÖu hµn (que hµn, lâi que hµn vµ thuèc hµn vv…). c) KiÓm tra kh«ng ph¸ huû ®|êng hµn b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý nh| chiÕu tia r¬nghen, tia gama, tia lade, siªu ©m… ®Ó ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt cña c¸c mèi hµn. 4.21. C¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh tæ chøc kiÓm tra c¸c mèi hµn. 4.22. Mèi hµn ph¶i ®|îc ®¸nh s¹ch xØ, bÈn vµ gê xêm. Quan s¸t mÆt ngoµi, c¸c mèi hµn kh«ng ®|îc cã vÕt nøt, ch¶y, thñng, vÕt lÑm s©u qu¸ 0,5mm, c¸c mÐp kh«ng ®|îc vªnh, lÖch qu¸ dung sai cho phÐp. §é dµy cña ®|êng hµn ph¶i ®Òu, chiÒu cao ®|êng hµn so víi mÆt èng tõ 1 ®Õn 3mm. 4.23. KiÓm tra b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý: a) Kh«ng d|íi 20% sè mèi hµn, ®èi víi ®o¹n ®|êng èng lo¹i IV. b) 100% sè mèi hµn, ®èi víi ®o¹n ®|êng èng lo¹i B , I, II, III.
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 c) 100% c¸c mèi hµn nèi c¸c thiÕt bÞ víi ®|êng èng. Chó thÝch: - Ph¶i kiÓm tra toµn bé ®|êng hµn. - Kh«ng kiÓm tra c¸c mèi hµn èng vµ thiÕt bÞ do nhµ m¸y chÕ t¹o thùc hiÖn. 4.24. Khi kiÓm tra b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý, dï chØ ph¸t hiÖn 1 mèi hµn cña ®|êng èng lo¹i IV kh«ng ®¹t, cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i 25% sè mèi hµn do ng|êi thî hµn Êy ®· thùc hiÖn kÓ tõ lÇn kiÓm tra tr|íc. LÇn kiÓm tra lÞa nµy, nÕu ph¸t hiÖn thªm dï chØ 1 mèi hµn kh«ng ®¹t th× ng|êi thî hµn ®ã bÞ ®×nh chØ kh«ng ®|îc hµn ®|êng èng cho ®Õn kú kiÓm tra tay nghÒ têi. Toµn bé mèi hµn cßn l¹i do ng|êi thî hµn Êy thùc hiÖn ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý. Nh÷ng mèi hµn kiÓm tra kh«ng ®¹t ph¶i lo¹i bá. 4.25. KiÓm kiÓm tra b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý, c¸c mèi hµn coi lµ kh«ng ®¹t nÕu xem c¸c phim chôp ph¸t hiÖn ra nh÷ng khuyÕt tËt sau: a) Nh÷ng vÕt nøt ngÇm cã chiÒu dµi vµ ®é s©u bÊt kú. b) Nh÷ng ®o¹n hµn kh«ng ngÊu víi ®é s©u lín h¬n 10% chiÒu dµy thµnh èng. c) Cã lÉn xØ, lç rç víi chiÒu s©u lín h¬n 10% chiÒu dµy thµnh èng. d) Cã nh÷ng chç tËp trung bät khÝ va xØ bÊt kú chiÒu dµi thÕ nµo. Chó thÝch: C¸c chç hµn kh«ng ngÊy, cã lÉn xØ vµ lµm lç rç n»m trong cïng 1 tiÕt diÖn céng dån l¹i kh«ng ®|îc lín h¬n 10% chiÒu dµy thµnh èng. 4.26. ChØ söa ch÷a c¸c mèi hµn bÞ h| háng trong c¸c tr|êng hîp sau: a) NÕu tæng chiÒu dµi c¸c ®o¹n h| háng kh«ng v|ît qu¸ 1/4 chiÒu dµi ®|êng hµn. b) NÕu chiÒu dµi c¸c vÕt nøt kh«ng qu¸ 50mm. Chó thÝch: Khi hµn ®¾p c¸c ®o¹n háng ¬ líp gèc (víi èng cã ®|êng kinh lín h¬n 70mm cã thÓ söa ch÷a tõ phÝa trong èng). 4.27. C¸c phim chôp b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý (tia r¬nghen, gama…) c¸c b¨ng tõ pher«, hoÆc c¸c lo¹i phim cã chøc n¨ng t|¬ng tù…. ph¶i ®|îc b¶o qu¶n cho ®Õn khi ®|a ®|êng èng dÉn chÝnh vµo vËn hµnh. 4.28. C¸c mèi hµn kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm tra chÊt l|îng b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý, khi cã ®iÒu kiÖn cÇn ®|îc hµn thªm ë phÝa trong. 4.29. Söa ch÷a chç h| háng cña mèi hµn b»ng hµn hå quang ®iÖn thñ c«ng. Dïng que hµn chuyªn dïng hµn èng. - Cho phÐp hµn ®¾p c¸c vÕt lÑm nhá cã chiÒu réng kh«ng qua 2 ®Õn 3mm. - Khi vÕt nøt cã chiÒu dµi nhá h¬n 50mm, cÇn khoan lç 2 ®Çu vµ ®ôc ph¸ hÕt vÕt nøt, ch¶i s¹ch vµ hµn v¸ lo¹i. CÇn ®ôc qu¸ 30mm theo chiÒu dµi vÒ hai phÝa cña vÕt nøt. TÊt c¶ c¸c ®|êng hµn ®· ®|îc söa ch÷a ®Òu ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý phï hîp víi ®iÒu 4.25 cña ch|¬ng nµy. 4.30. Nh÷ng chç ngoÆt cña ®|êng èng trong mÆt ph¼ng ngang vµ ®øng ®|îc uèn ®µn hèi hoÆc b»ng c¸ch nèi ®|êng èng víi: - C¸c ®o¹n èng cong gia c«ng s½n b»ng ph|¬ng ph¸p uèn nãng, uèn nguéi hoÆc ®óc ë nhµ m¸y. - C¸c ®o¹n èng hµn ghÐp tõ c¸c khoanh èng dÎ qu¹t. 4.31. ViÖc uèn ®µn håi ®|êng èng ®|îc thùc hiÖn ngay trong qu¸ tr×nh l¾p g¸ vµ ®Æt ®|êng èng vµo hµo, do träng l|îng b¶n th©n ®o¹n èng tù uèn cong.
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 B¸n kÝnh uèn ®µn håi ®|îc chØ dÉn ë b¶ng 2. 4.32. §o¹n èng ®|îc uèn nguéi trªn c¸c thiÕt bÞ uèn chuyªn dông. B¸n kÝnh uèn nguéi lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 2 §|êng kÝnh quy |íc cña B¸n kÝnh uèn ®µn håi (m) ®|êng èng (mm) 1000 900 800 750 700 650 500 500 400 400 300 300 200 250 150 200 100 150 Chó thÝch: TrÞ sè b¸n kÝnh uèn ®µn héi ®|îc phÐp sai lÖch trong kho¶ng 10%. B¶ng 3 §|êng k×nh quy |íc cña èng ChiÒu dµy thµnh èng (mm) B¸n kÝnh nhá nhÊt (m) (mm) 1000 10 ®Õn 14 40 800 9 ®Õn 11 35 700 8 ®Õn 10 35 500 (- èng dÉn khÝ) 7 ®Õn 10 15 (- èng dÉn gÇu) - 25 350 ®Õn 400 7 ®Õn 12 15 200 ®Õn 300 6 ®Õn 12 15 150 5 ®Õn 12 15 100 4 ®Õn 7 15 4.33. Sau khi uèn, ®o¹n èng ph¶i cong ph¼ng. §é s©u cña c¸c nÕp nh¨n kh«ng ®|îc v|ît qu¸ chiÒu dµy thµnh èng. §é mÐo « van (mÐo bÇu dôc) cña c¸c ®Çu èng kh«ng ®|îc lín h¬n trÞ sè cho ë b¶ng 4. B¶ng 4 mm §|êng kÝnh quy |íc cña ®|êng èng §é mÐo cña ®|êng èng
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 1000 6 800 6 700 5 500 5 400 4 350 4 300 3 200 2 150 1 100 1 4.34. Kh«ng ®|îc phÐp uèn (nãng hoÆc nguéi) t¹i ®|êng hµn ngang cña ®o¹n èng. Kho¶ng c¸ch tõ vïng uèn ®Õn ®|êng hµn ngang kh«ng ®|îc nhá h¬n 200 ®Õn 250mm. 4.35. Khi uèn nãng, ®|êng hµn däc cña èng ph¶i ®|îc bè trÝ ë ®|êng trung hoµ. 4.36. TÊt c¶ c¸c chi tiÕt vµ chi tiÕt ®Þnh h×nh dïng cho ®|êng èng dÉn chÝnh ph¶i ®|îc chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y. Trong tr|êng hîp c¸ biÖt, ®|îc phÐp s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt ®ã t¹i hiÖn tr|êng theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Khi ®|êng èng, cã ®|êng kÝnh bÐ h¬n 300mm, gãc ngoÆt tõ 150 trë xuèng, thuéc lo¹i III vµ IV ®|îc phÐp hµn b»ng c¸ch v¸t c¸c ®Çu èng mµ kh«ng cÇn cã c¸c ®o¹n èng cong chuyÓn tiÕp. 4.37. Nh÷ng ®|êng hµn, ë c¸c chi tiÕt ®|îc chÕ t¹o t¹i hiÖn tr|êng ph¶i ®|îc kiÓm tra 100% b»ng ph|¬ng ph¸p vËt lý. 5. Bäc chèng ¨n mßn ®|êng èng b»ng thÐp. 5.1. Bäc chèng ¨n mßn ®|êng èng b»ng thÐp ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ch|¬ng nµy vµ nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn “B¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kim lo¹i ch«n ngÇm d|íi ®Êt khái bÞ ¨n mßn”. 5.2. TiÕn hµnh bäc c¸c líp bäc b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ giíi hoÆc thñ c«ng ë nhµ m¸y, ë c¸c tr¹m l|u ®éng hoÆc trùc tiÕp ë hiÖn tr|êng. 5.3. Khi vËn chuyÓn c¸c ®o¹n èng ®· ®|îc bäc ë nhµ m¸y hay tr¹m l|u ®éng ®Õn tuyÕn èng, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o qu¶n, tr¸nh h| háng líp bäc. 5.4. TÊt c¶ c¸c vËt liÖu bäc cÇn ®|îc b¶o qu¶n ®Ó kh«ng bÞ Èm, h| háng hoÆc nhiÔm bÈn (kÓ c¶ lóc vËn chuyÓn). 5.5. BÒ mÆt ®|êng èng ®|îc ®¸nh s¹ch bÈn han rØ, c¸c vÈy, bôi s¾t (kh«ng tiÕn hµnh vµo lóc trêi m|a). 5.6. Khi èng cßn líp bäc cò, ph¶i dïng chæi s¾t hoÆc m¸y ®¸nh s¹ch cho hÕt líp bäc cò. 5.7. Sau khi ®¸nh s¹ch mÆt ngoµi èng, ph¶i lau s¹ch bôi bÈn, bÒ mÆt kh« r¸o råi tiÕn hµnh s¬n lãt ngay. Kh«ng ®|îc s¬n lãt trêi m|a, gi«ng, giã to hoÆc cã s|¬ng mï. Líp s¬n lãt ph¶i ®Òu, ph¼ng, kh«ng bá sãt, kh«ng bÞ gîn, kh«ng cã vÕt ch¸y, bät. ChiÒu dµy líp s¬n lãt n»m trong kho¶ng tõ 0,1 ®Õn 0,2mm. 5.8. Khi líp s¬n lãt bÞ háng, bÞ nhiÔm bÈn, bôi, ph¶i ®¸nh s¹ch, röa s¹ch b»ng x¨ng chç háng råi s¬n lãt l¹i.
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 5.9. Tuú theo ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ sö dông cña ®|êng èng chän matÝt bitum cã tÝnh chÊt c¬ lý b¶o ®¶m theo yªu cÇu nªu trong b¶ng 5. 5.10. ChÕ t¹o matÝt bitum ë nhµ m¸y hoÆc ngay trªn hiÖn tr|êng thi c«ng (nÊu trong c¸c nåi l|u ®éng). Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña nã theo c¸c chØ tiªu nªu ra trong b¶ng 6 vµ 7 d|íi ®©y. 5.11. §Ó tr¸nh biÕn thµnh than cç, matÝt chØ gi÷ ë nhiÖt ®é tõ: 1800C ®Õn 2000C kh«ng qu¸ 1 giê. 1600C ®Õn 1700C kh«ng qu¸ 3 giê. 5.12. MatÝt bitum, sau khi chÕ t¹o ë nhµ m¸y, ®|îc chë ®Õn ®Þa ®iÓm thi c«ng b»ng xe chuyªn dông hoÆc trong nåi nÊu l|u ®éng. Kh«ng ®|îc ®Ó n|íc, bôi hoÆc ®Êt r¬i vµo matÝt. B¶ng 5 NhiÖt ®é (0C) ChØ tiªu c¬ lý yªu cÇu Kh«ng khÝ khi C¸c s¶n phÈm NhiÖt ®é lµm §é gi·n dµi ë §é xuyªn kim thi c«ng vËn chuyÓn mÒm matÝtbitum nhiÖt ®é 250C ë 250C (mm) trong èng (cm) Tõ 0 ®Õn 5 D|íi 40 Tõ 60 ®Õn 75 Tõ 3 ®Õn 4 Tõ 2,5 ®Õn 3,5 Tõ trªn 40 ®Õn 56 Tõ 80 ®Õn 90 Tõ 2 ®Õn 3 Tõ 2 ®Õn 2,5 Tõ trªn 56 ®Õn 70 Tõ 86 ®Õn 95 Tõ 2 ®Õn 3 Tõ 2 ®Õn 2,5 Tõ trªn 5 ®Õn 30 D|íi 40 Tõ trªn 40 ®Õn 56 Tõ 70 ®Õn 80 Tõ 2,5 ®Õn 3,5 Tõ 1,5 ®Õn 2,5 Tõ trªn 56 ®Õn 70 Tõ 80 ®Õn 90 Tõ 2 ®Õn 3 Tõ 1,5 ®Õn 2,5 Trªn 30 D|íi 40 Tõ 90 ®Õn 95 Tõ 1,5 ®Õn 2,5 Tõ 1 ®Õn 2 Tõ trªn 40 ®Õn 56 Tõ 80 ®Õn 90 Tõ 2 ®Õn 3 Tõ 1 ®Õn 2,0 Tõ trªn 56 ®Õn 70 Tõ 80 ®Õn 90 Tõ 2 ®Õn 3 Tõ 1 ®Õn 2,0 Tõ 90 ®Õn 100 Tõ 1,5 ®Õn 2,5 Tõ 1 ®Õn 2,0 Chó thÝch: NhiÖt ®é lµm mÒm matÝt bitum ph¶i lín h¬n 250C so víi nhiÖt ®é cña s¶n phÈm vËn chuyÓn trong èng. B¶ng 6 Tªn c¸c thµnh phÇn vËt liÖu vµ Sè hiÖu ma tÝt chØ tiªu c¬ lý 1 2 3 4 5 6 a) Hµm l|îng träng l|îng cña thµnh phÇn vËt liÖu (%). Bitum sè IVi hoÆc IV 80 93 43 48 85 84-75 Bitum sè Vi hoÆc V - - 42 45 - -
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 Bét cao su 5 7 10 7 10 10 ChÊt ®én kho¸ng 15 - - - - - DÇu xanh - - 5 - 5 5 Poliiz«butylen.200 - - - - - 0,25 b) TÝnh chÊt c¬ lý cña matÝt NhiÖt ®é ch¶y dÎo (0C) 70-80 76-80 80-90 90-93 70-76 76-86 §é gi·n dµi ë 250C (cm) 3,5-3 3,5-3 2,5-2 2,5-2 4-2,5 5-4 §é xuyªn kim ë 250C (mm) 2-1,6 2-1,6 1,6-1 2,5-2 3-2,5 4-3 Chó thÝch: Bitum IVi lµ H – IV cña Liªn X«. Bitum sè IV lµ H –IV cña Liªn X«. Bitum IVi lµ H – V cña Liªn X«. Bitum V - H – V cña Liªn X«. (Theo TOCT.6617 – 56 vµ 9812-61). B¶ng 7 – MatÝt – bitum phèi liÖu kho¸ng. Tªn c¸c thµnh phÇn vËt liÖu vµ chØ tiªu c¬ lý Sè hiÖu matÝt 1 2 3 a) Hµm l|îng träng l|îng cña c¸c thµnh phÇn vËt liÖ (%) 75 - 70 Bitum sè IVi hoÆc IV - 75 - Bitum sè Vi hoÆc V - - 5 Phèi liÖu kho¸ng hãa chÊt dÎo. b) TÝnh chÊt c¬ lý cña matÝt 73-93 95-98 67-73 NhiÖt ®é ch¶y dÎo (0C) 3-3,5 1,5-2 3-4 §é gi·n dµi ë 250C (cm) 2-3 1-2 2-2,5 §é xuyªn kim ë 250C (mm) 5.13. ChiÒu dµy cña líp bäc b¶o vÖ vµ sai sè cho phÐp ph¶i tu©n theo c¸c chØ tiªu nªu ë b¶ng 8 (xem phô lôc 9 vµ 10 vÒ cÊu t¹o líp bäc). B¶ng 8 RÊt t¨ng B×nh th|êng T¨ng c|êng c|êng Lo¹i líp bäc theo thµnh phÇn vËt liÖu Sai sè Sai sè Sai sè ChiÒu ChiÒu ChiÒu cho cho cho dµy dµy dµy phÐp phÐp phÐp
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 Líp bäc MatÝtbitum phèi liÖu kho¸ng 3 0,3 6 0,5 9 0,5 Líp bäc matÝtbitum cao su 3 5,5 8,5 Líp bäc b»ng mµng chÊt dÎo 0,35 0,7 0,7 Chó thÝch: ChiÒu dµy líp bäc kÓ c¶ chiÒu dµy cña vËt liÖu cuèn. 5.14. ViÖc bäc èng dÉn ®|îc tiÕn hµnh ngay sau khi kh« s¬n lãt. Kh«ng bäc lóc trêi m|a, giã to, bôi hoÆc cã s|¬ng mï. Chó thÝch: cho phÐp bäc lóc s¬n lãt ch|a thËt kh« (khi Ên ngãn tay cã dÊu tay, nh|ng kh«ng bÑp líp s¬n lãt). 5.15. Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ qu¸ 300C ®|îc phÐp lÊy nhiÖt ®é matÝt tõ 1600 ®Õn 1800C. Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ v|ît qu¸ 300C ®|îc phÐp gi¶m nhiÖt ®é matÝt xuèng ®Õn 1500C. Khi líp bäc matÝt bitum cao su lo¹i t¨ng c|êng, cuèn v¶i thuû tinh hoÆc b»ng giÊy dai, lóc nhiÖt ®é kh«ng khÝ lín h¬n 200C cho phÐp gi¶m nhiÖt ®é matÝt xuèng 1400C víi ®iÒu kiÖn thö ®é dÝnh b¸m cña líp bäc víi èng kh«ng Ýt h¬n 5 chç thö trªn 1 km ®|êng èng. 5.16. Kh«ng ®|îc phÐp nÊu matÝt nãng lªn nhiÒu lÇn. MatÝt thõa sau 1 ngµy ph¶i ®|îc lÊy ra hÕt nåi nÊu vµ thïng chøa. 5.17. Khi cuèn líp v¶i thuû tinh hoÆc giÊy dai lªn líp matÝt bitum, ph¶i chêm mÐp nhau tõ 2 ®Õn 3cm. C¸c líp cuèn ë trong cã thÓ cho phÐp kh«ng chêm mÐp, nh÷ng khe hë gi÷a c¸c mÐp kh«ng ®|îc lín h¬n 5mm. Líp cuèn ph¶i dÝnh s¸t vµo nhau, kh«ng phång rép, nh¨n nheo, gÊp nÕp. PhÇn cuèi cña b¨ng giÊy cuèn tr|íc ph¶i ®|îc phÇn ®Çu cña b»ng giÊy cuèn tiÕp theo ®Ì lªn mét ®o¹n kh«ng nhá h¬n 10cm vµ d¸n b»ng matÝt bitum nãng. MatÝt ph¶i thÊm ®en v¶i thuû tinh hoÆc giÊy dai. 5.18. Líp bäc ë c¸c mèi hµn nèi èng ®|îc thùc hiÖn ngay ë mÐp hµo trªn tuyÕn. VËt liÖu bäc mèi hµn ®ã cã thÓ lµ chÝnh vËt liÖu bäc èng hoÆc cã thÓ lµ mµng chÊt dÎo polime hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c cã ®Æc tÝnh t|¬ng ®|¬ng. 5.19. Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lóc thi c«ng thÊp h¬n 50C dïng mµng chÊt dÎo chÕ t¹o tõ polietylen, khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ tõ 50C trë lªn dïng mµng chÊt dÎo chÕ t¹o tõ polivinyl – clorit. 5.20. C¸c cuén mµng chÊt dÎo ph¶i ®|îc b¶o qu¶n trong phßng kÝn, kh« r¸o vµ m¸t mÎ. C¸c cuén ®Ó th¼ng ®øng kh«ng xÕp qu¸ 3 chång. Khi vËn chuyÓn c¸c cuén ®|îc ®ùng trong c¸c tói tÐclovinyl: mçi tói ®ùng mét cuén. 5.21. C¸c líp mµng chÊt dÎo cuèn ph¶i chêm lªn nhau kh«ng bÐ h¬n 2cm. §o¹n ®Çu cña cuèn sau chång lªn ®o¹n cuèi cña cuèn tr|íc Ýt nhÊt 10cm. C¸c líp bäc ph¶i ph¼ng nh½n ¸p s¸t vµo s¬n lãt. 5.22. Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ líp bäc b»ng mµng polime khái bÞ háng khi va ch¹m c¬ häc hay khi ®Ó ë n¬i ®Êt nhiÒu sái s¹n.
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 5.23. ChØ tiÕn hµnh s¬n líp s¬n ¨n mßn cho ®|êng èng ®Æt næi trªn mÆt ®Êt theo thiÕt kÕ khi líp s¬n lãt thËt kh«. 5.24. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l|îng líp s¬n: a) Líp s¬n ph¶i ph¼ng ®Òu, kh«ng bá sãt, kh«ng sïi bät. b) KiÓm tra chiÒu dµy líp s¬n b»ng m¸y ®o ®iÖn tù c¶m. c) KiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña líp s¬n. 5.25. Khi cã chç s¬n bÞ h| háng, ph¶i ®¸nh s¹ch chç bÞ h| háng vµ quÐt l¹i tõng líp. Mçi líp ph¶i thËt kh« míi ®|îc quÐt líp sau. ChiÒu dµy cña mçi líp kh«ng v|ît qu¸ 0,3mm. 5.26. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra líp bäc ngay trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh thi c«ng: a) Nh×n bÒ ngoµi cña ®o¹n èng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l|îng ®¸nh s¹ch èng theo ®óng yªu cÇu cña ®iÒu 5.5 cña ch|¬ng nµy. b) Quan s¸t bªn ngoµi ®o¹n èng ®|îc s¬n lãt theo ®óng yªu cÇu cña ®iÒu 5.7 cña ch|¬ng nµy. c) Ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng cña matitbitum theo tõng kh©u: + Lóc nÊu cã ®¶m b¶o nhiÖt ®é, giê quy ®Þnh, cã bá phèi liÖu, chÊt hãa dÎo … ®óng thµnh phÇn quy ®Þnh kh«ng. + TÝnh chÊt c¬ lý cña matÝt- bitum cã ®óng yªu cÇu kh«ng. Mçi ngµy kiÓm tra Ýt nhÊt 1 lÇn. d) KiÓm tra chÊt l|îng líp bäc theo ®óng yªu cÇu cña ®iÒu 5.27 cña ch|¬ng nµy. 5.27. Tr|íc khi h¹ èng xuèng hµo, ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng líp bäc theo c¸c yªu cÇu sau: a) Nh×n bÒ ngoµi xem cã c¸c h| háng kh«ng? (nh| rép, nh¨n nheo, sãt r¸ch, líp cuèn kh«ng chång mÐp, líp cuèn kh«ng thÈm ®en…) b) KiÓm tra tra chiÒu dµy líp bäc b»ng m¸y ®o chiÒu dµy. Cø 100m ®|êng èng ph¶i kiÓm tra Ýt nhÊt 4 ®iÓm xung quanh ®o¹n èng vµ ë tÊt c¶ c¸c chç nghi ngê. c) KiÓm tra ®é kÝn cña líp bäc b»ng tia löa cña m¸y dß khuyÕt tËt víi ®iÖn ¸p. + §èi víi líp bäc b×nh th|êng kh«ng nhá h¬n 12.000V + §èi víi líp bäc t¨ng c|êng 24.000V + §èi víi líp bäc rÊt t¨ng c|êng 36.000V. d) KiÓm tra møc ®é b¸m dÝnh cña líp bäc vµo kim lo¹i theo ®óng yªu cÇu cña ®iÒu 5.28 cña ch|¬ng nµy. ®) KiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn ph¶i ®¹t lín h¬n hoÆc b»ng 4000 . 5.28. KiÓm tra møc ®é b¸m dÝnh cña líp bäc vµo kim lo¹i b»ng thiÕt kÕ ®o ®é b¸m dÝnh, kh¶ n¨ng chèng bong cña líp bäc kh«ng ®|îc nhá h¬n 50 N/cm2 khi ë nhiÖt ®é 250C. HoÆc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch c¾t 1 mÉu tam gi¸c ®Òu c¹nh dµi tõ 10 ®Õn 12 mm vµ cã gãc nghiªng cña dao c¾t tõ 45 ®Õn 600 so víi mÆt èng vµ bãc líp bäc ®ã tõ ®Ønh tam gi¸c. Líp bäc ®|îc coi lµ cã ®é b¸m dÝnh tèt víi ®|êng èng chØ bãc ®|îc nh÷ng miÕng nhá líp bäc ra khái kim lo¹i vµ mét phÇn cña nã cßn dÝnh l¹i trªn mÆt èng. §é dµi ®o¹n bäc vµ sè ®iÓm kiÓm tra khi bäc b»ng m¸y cø c¸ch 500m kiÓm tra 6 vÞ trÝ bÊt kú (chó ý nh÷ng chç nghi ngê), khi bäc b»ng thñ c«ng cø c¸ch 100m kiÓm tra 6 vÞ trÝ bÊt kú.
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 NÕu sè vÞ trÝ kiÓm tra kh«ng ®¹t Ýt h¬n 30% tæng sè vÞ trÝ kiÓm tra th× ®o¹n bäc coi nh| ®¹t yªu cÇu; nÕu sè kh«ng ®¹t nhiÒu h¬n 30% th× ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra lÇn thø 2 víi sè vÞ trÝ kiÓm tra gÊp ®«i (12 vÞ trÝ). NÕu kÕt qu¶ sè vÞ trÝ kiÓm tra lÇn 2 kh«ng ®¹t Ýt h¬n 30% tæng sè vÞ trÝ kiÓm tra lÇn 2 th× ®o¹n bäc vÉn coi nh| ®¹t yªu cÇu, nÕu kh«ng ®¹t nhiÒu h¬n 30% th× ph¸ bá toµn bé líp bäc ë ®o¹n kiÓm tra nµy bäc l¹i. 5.29. Nh÷ng chç khuyÕt tËt, chç kh«ng ®¹t cña líp bäc sau kiÓm tra ph¶i ®|îc söa ch÷a, sao cho líp bäc hoµn toµn liÒn khèi vµ ®ång nhÊt. Chó thÝch: Kh«ng ®|îc d¸n líp bäc thø hai lªn giÊy xi m¨ng… 6. §Æt ®|êng èng xuèng hµo. 6.1. Khi ®Æt ®|êng èng xuèng hµo vµ lÊp hµo cÇn b¶o ®¶m. - èng vµ líp bäc èng nguyªn vÑn. - §|êng èng n»m s¸t ®¸y hµo. - §|êng èng n»m ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. 6.2. Tuú ®iÒu kiÖn thùc ®Þa, ph|¬ng ph¸p thi c«ng, ph|¬ng tiªn dïng ®Ó thi c«ng, cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Æt èng xuèng hµo nh| sau: a) §Æt èng xuèng hµo ngay khi m¸y bäc èng ®i qua theo d©y chuyÒn liªn tôc võa bäc, võa ®Æt. b) §Æt c¸c ®o¹n èng ®· ®ñ líp bäc tõ mÐp hµo xuèng hµo b»ng m¸y n©ng èng hoÆc b»ng thñ c«ng. c) KÐo hoÆc ®Èy … (lao èng) c¸c ®o¹n èng ®· ®ñ líp bäc èng vµ líp bäc chèng va ch¹m c¬ häc tõ c¸c b·i thi c«ng theo däc ®¸y hµo hoÆc trªn n|íc trong hµo. Khi thi c«ng theo c¸c biÖn ph¸p 6.2 ph¶i ®Æt èng xuèng hµo kh«ng chËm qu¸ 3 ngµy sau khi ®· bäc xong. Thi c«ng theo 6.2 cßn ph¶i tÝnh ®é dµi ®o¹n èng sao cho kh«ng t¹o øng lùc trong èng. 6.3. Khi ®Æt c¸c ®o¹n èng tõ mÐp hµo xuèng b»ng m¸y n©ng èng ph¶i. a) Kh«ng ®|îc t¹o ra ®éng t¸c giËt m¹nh, kh«ng va ch¹m èng vµo thµnh vµ ®¸y hµo. b) Kh«ng ®|îc t¹o ra uèn ngang, uèn ®øng b»ng c¸ch: - Ph¶i tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm cÈu, sè l|îng ®iÓm cÈu cÇn thiÕt. - §é cao n©ng ®o¹n èng kh«ng ®|îc qu¸ 1m khi cã 3 m¸y n©ng, kh«ng qu¸ 0,8m khi cã 2 m¸y n©ng. - Dïng d©y c¸p mÒm cã lãt cho khái háng líp bäc èng ®Ó buéc ®iÓm cÈu. 6.4. Kh«ng nªn ®Æt èng b»ng ph|¬ng ph¸p cÈu èng xuèng hµo khi líp bäc èng b»ng bitum cã nhiÖt ®é lín h¬n + 350C. 6.5. Khi ®Æt ®|êng èng trong vïng ®¸t tr|ît hoÆc ®Êt cã lÉn ®¸ d¨m, sái h¹t to, vµ c¸c vËt r¾n kh¸c, cÇn ph¶i b¶o vÖ líp bäc èng khái bÞ h| háng b»ng 1 trong c¸c biÖn ph¸p sau: a) Lãt 1 líp ®Êt mÒm hoÆc c¸t mÞn ®Öm ë ®¸y hµo kh«ng nhá h¬n 10cm. b) Bäc bªn ngoµi líp bäc èng b»ng c¸c thµnh nÑp gç, nÑp tre, c©y cãi, r¬m… c) §Æt lãt 1 líp c©y cèi, r¬m r¹…. ë ®¸y hµo, khi ®o¹n èng ®Ì lªn líp ®Öm nµy thi ®é dµy kh«ng nhá h¬n 10cm.
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 6.6. KÐo hoÆc ®Èy èng trªn n|íc trong hµo ph¶i cã phao ®Æc biÖt ®ì ®Çu èng vµ cÇn cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®Çu èng kh«ng bÞ c¾m vµo thµnh vµ ®¸y hµo. 6.7. Tr|íc khi lÊp hµo cÇn kiÓm tra l¹i vÞ trÝ ®|êng èng theo thiÕt kÕ xem l¹i chÊt l|îng líp bäc èng. C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra cã xö lý, ®Òu ghi thµnh v¨n b¶n. 6.8. Khi lÊp hµo b»ng ®Êt cã lÉn ®¸ d¨m, sái h¹t to hoÆc c¸c vËt r¾n kh¸c, ph¶i b¶o vÖ líp bäc èng khái bÞ h| háng b»ng 1 trong c¸c biÖn ph¸p sau: a) Phñ 1 líp ®Êt mÒn, líp c¸t lªn ®|êng èng kh«ng nhá h¬n 20cm. b) Bäc lªn ngoµi líp bäc b»ng c¸c thanh nÑp gç, nÑp tre, c©y cãi, r¬m r¹ … c) Phñ lªn ®|êng èng 1 líp c©y cèi, r¬m r¹… kh«ng nhá h¬n 20cm. Chó thÝch: Trong hµo cã n|íc s©u h¬n 0,3m ph¶i ®|îc t¸t c¹n n|íc míi lÊp hµo. 7. Thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh v|ît qua ch|íng ng¹i tù nhiªn vµ nh©n t¹o. 7.1. Ch|¬ng nµy dïng ®Ó thi c«ng ®|êng èng dÉn chÝnh v|ît qua ch|íng ng¹i tù nhiªn (ao, hå, suèi, s«ng…) vµ nh©n t¹o (®|êng s¾t, ®|êng « t«, kªnh m|¬ng….) kh«ng dïng ®Ó thi c«ng ®|êng èng chung. 7.2. C¸c ®o¹n v|ît phøc t¹p ph¶i cã thiÕt kÕ thi c«ng riªng, cßn c¸c ®o¹n v|ît ®¬n gi¶n theo thiÕt kÕ thi c«ng chung. 7.3. ChiÒu réng ®¸y hµo d|íi n|íc, nÕu ®|êng èng cã gia t¶i kh«ng ®|îc nhá h¬n chiÒu réng khèi gia t¶i céng thªm 1m; nÕu ®|êng èng kh«ng cã gia t¶i, kh«ng nhá h¬n 1,5 ®|êng kÝnh èng (kÓ c¶ c¸c líp bäc èng). 7.4. Khi kÐo ®|êng èng theo ®¸y hµo hoÆc qua èng lång ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o bÖ bäc èng chèng ¨n mßn khái bÞ h| háng do va ch¹m c¬ häc. 7.5. Trªn c¸c khèi gia t¶i ®|îc gia c«ng s½n, cÇn ghi ®Çy ®ñ thÓ tÝch träng l|îng, kÝch th|íc. 7.6. Khi thi c«ng c¸c ®o¹n v|ît ë n¬i cã giao th«ng ®i l¹i (®|êng « t«, ®|êng thuû …) ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm c¶n trë viÖc giao th«ng vµ ph¶i cã biÓn b¸o cho c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng biÕt ®Ó ®Ò phßng tai n¹n. 7.7. Tr|íc khi thi c«ng ®o¹n v|ît qua ch|íng ng¹i n|íc ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ sau: a) C¾m mèc h|íng tuyÕn. b) C¾m biÓn b¸o nguy hiÓm ë th|îng, h¹ l|u ®o¹n s«ng cã ph|¬ng tiÖn qua l¹i. c) C¾m mia theo dâi møc n|íc hoÆc ®Æt tr¹m ®o n|íc. d) §é ®ä cao mÆt ®¸y ch|íng ng¹i n|íc, chç ®|êng èng v|ît qua. ®) LÆn quan s¸t d¶i réng: D = B + 6(m) (7-1). B: ChiÒu réng ®¸y hµo tÝnh b»ng m. 7.8. KÕt qu¶ ®o ®é cao mÆt ®¸y ch|íng ng¹i n|íc: a) Chªnh lÖch ®é cao ®o, so víi thiÕt kÕ cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi bÐ h¬n hoÆc b»ng 0,5 m th×: - NÕu cao h¬n trÞ sè ghi trong thiÕt kÕ th× ph¶i ®µo hµo ®Õn ®é cao ®¸y hµo ghi trong thiÕt kÕ. - NÕu thÊp h¬n trÞ sè ghi trong thiÕt kÕ th× ph¶i ®µo hµo ®óng b»ng ®é s©u ghi trong thiÕt kÕ.
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 b) Chªnh lÖch ®é cao, so víi thiÕt kÕ cã gi¸ trÞ tuyÖt ®éi lín h¬n 0,5m th× ph¶i cã ý kiÕn xö lý cña thiÕt kÕ. VÏ l¹i mÆt c¾t däc thùc tÕ lóc thi c«ng cña ®¸y hµo. 7.9. NÕu ®|êng èng dÉn chÝnh ch«n ngÇm ë mÆt ®¸y ch|íng ng¹i n|íc th× ph¶i ®µo hµo hoÆc h¹ ch×m ®|êng èng vµo trong ®Êt b»ng vßi phun thuû lùc. 7.10. NÕu h¹ ch×m ®|êng èng vµo trong ®Êt b»ng vßi phun thuû lùc cÇn x¸c ®Þnh ®ñ sè l|îng vßi phun vµ khoa¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßi phun ®Ó èng sÏ tù h¹ ch×m cïng mét lóc vµo trong ®Êt. 7.11. NÕu ®µo hµo d|íi n|íc th× cã thÓ dïng c¸c ph|¬ng ph¸p sau: - Næ m×n; - Vßi phun thuû lùc; - ThiÕt bÞ cµo ®Êt; - M¸y ®µo ®Êt ®Æt trªn ph|¬ng tiÖn næi; - C¸c ph|¬ng tiÖn ®µo hµo chuyªn dông vv… - Tµu hót bïn; Dï dïng ph|¬ng ph¸p nµo còng ph¶i b¶o ®¶m m¸i dèc hµo ®óng nh| thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕt kh«ng quy ®Þnh m¸i dèc th× lÊy m¸i dèc theo b¶ng 1 ch|¬ng 3 cña tiªu chuÈn nµy. 7.12. Tæng c¸c ®o¹n hµn nèi ®Ó ®Æt ë lßng s«ng ph¶i cã chiÒu dµi lín h¬n chiÒu dµi phÇn lßng s«ng. Khi hµn nèi xong, tiÕn hµnh thö thuû lùc s¬ bé. P thö = 1,25 PL.V (7-2) 2 Pthö: ¸p suÊt lóc thö tÝnh b»ng N/cm . PL.V: ¸p suÊt lóc lµm viÖc tÝnh b»ng N/cm2. 7.13. Khi ®µo xong, ph¶i kiÓm tra suèt däc hµo, do ®é s©u hµo thùc tÕ, lËp biªn b¶n nghiÖm thu hµo theo ®óng yªu cÇu cña ch|¬ng 13. NghiÖm thu hµo xong, ph¶i tiÕn hµnh ®Æt ®|êng èng xuèng hµo ngay, kh«ng ®Ó chËm qu¸ 24 giê. 7.14. Khi ®µo hµo b»ng m¸y ®µo chç s¸t mÐp n|íc ë bê s«ng ph¶i bè trÝ c¸c neo gi÷, c¸c tÊm lãt. Sè l|îng vµ ph|¬ng ph¸p neo gi÷ ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n b¶o ®¶m m¸y ®µo kh«ng bÞ lËt hoÆc tr|ît. 7.15. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ thêi gian thi c«ng ®Æt ®|êng èng qua ®ª ph¶i ®|îc c¬ quan qu¶n lý ®ª nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n. 7.16. Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng xuèng hµo ph¶i ®o tèc ®é dßng n|íc. Khi tèc ®éng dßng n|íc lín h¬n so víi thiÕt kÕ, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng tr«i ®|êng èng. 7.17. Thi c«ng ®o¹n s«ng cã ¶nh h|ëng thuû triÒu, ph¶i chó ý chän thêi gian ®Æt ®|êng èng qua s«ng lóc tèc ®é dßng n|íc nhá nhÊt vµ cã biÖn ph¸p xö lý lóc tèc ®é dßng n|íc t¨ng lªn qu¸ lín. 7.18. Khi thi c«ng nÕu gÆp ®Êt ®¸ cøng ë ®¸y hµo mµ trong thiÕt kÕ kh«ng cã th× tr|íc khi ®Æt ®|êng èng xuèng hµo cÇn r¶i 1 líp c¸t hoÆc ®Êt mÒm kh«ng nhá h¬n 20cm. Sau khi ®Æt ®|êng èng xuèng hµo cÇn r¶i 1 líp c¸t hoÆc ®Êt mÒm dµy 20cm phñ lªn ®|êng èng. Kh«ng thÓ dïng ph|¬ng ph¸p kÐp èng ë ®Þa h×nh nµy.
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 7.19. Tr|íc khi ®Æt ®|êng èng dÉn khÝ víi bÊt kú ®|êng kÝnh nµo vµ ®|êng èng dÉn dÇu, s¶n phÈm dÇu víi ®|êng kÝnh lín h¬n 500mm ph¶i kiÓm tra ®é næi thùc tÕ cña ®|êng èng. NÕu ®é næi nµy lín h¬n so víi thiÕt kÕ, th× ph¶i cã biÖn ph¸p chèng næi cho ®|êng èng thÝch hîp vµ lËp biªn b¶n cã x¸c nhËn cña bªn giao thÇu vµ bªn thiÕt kÕ. 7.20. Khi ®Æt ®|êng èng b»ng ph|¬ng ph¸p kÐo, cÇn kiÓm tra chÊt l|îng vµ chiÒu dµi c¸c lo¹i c¸p sÏ dïng. 7.21. §Æt ®|êng èng b»ng cÇn cÈu næi xuèng hµo, ph¶i tÝnh kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm cÈu, vÞ trÝ c¸c phao ®ì trung gian tõ cÇn cÈu næi ®Õn chç ®ang ë s¸t ®¸y hµo. 7.22. §Æt ®|êng èng tõ phao næi xuèng hµo, ph¶i kiÓm tra c¸c ®iÓm buéc phao, ®iÓm hµn ®Ó ®¶m b¶o ®Æt ®|êng èng ®óng t©m hµo tr|íc khi c¾t d©y cho ®|êng èng r¬i ®óng hµo. 7.23. §èi víi ®o¹n v|ît s«ng cã tõ 2 nh¸nh èng trë lªn, ph¶i thi c«ng tõ nh¸nh h¹ l|u ®Õn nh¸nh th|îng l|u. 7.24. Sau khi ®Æt ®|êng èng qua s«ng xong, ph¶i lÆn quan s¸t ®|êng èng ®· ®Æt, ®o ®é cao ®Ønh èng (cã cïng hÖ ®é cao víi b¶n vÏ thiÕt kÕ) vµ vÏ mÆt c¾t däc ®|êng èng thùc tÕ. 7.25. Ph¶i chÌn ®Êt vµo nh÷ng chç ®|êng èng kh«ng n»m s¸t ®¸y hµo. 7.26. Tr|íc khi lÊp hµo, ph¶i thö thuû lùc ®|êng èng trong ph¹m vi gi÷a 2 hè van (kÓ c¶ 2 hè van) 7.27. LÊp ®Êt ®Õn cao tr×nh thiÕt kÕ, nh|ng kh«ng cao h¬n ®¸y s«ng cò. 7.28. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ thêi gian thi c«ng ®o¹n v|ît cña ®|êng èng dÉn chÝnh qua ®|êng quan s¾t vµ ®|êng « t« ph¶i ®|îc sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ®|êng ®ã nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n. 7.29. §èi víi c¸c lo¹i ®|êng kh«ng ®|îc phÐp ngõng giao th«ng, kh«ng ®|îc phÐp lµm ¶nh h|ëng tíi l|u l|îng, tèc ®é xe ®i trªn ®|êng, cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: - Khoan ngang; - Xuyªn nÐn ®|êng èng b»ng kÝch thuû lùc hay m¸y chÊn ®éng cã lÊy ®Êt hoÆc kh«ng lÊy ®Êt ra. - Lµm cÇu t¹m b»ng èng thÐp, thÐp h×nh hoÆc c¸c vËt liÖu cã ®é bÒn t|¬ng ®|¬ng. 7.30. §èi víi c¸c lo¹i ®|êng kh«ng ®|îc phÐp ngõng giao th«ng, nh|ng ®|îc phÐp gi¶m l|u l|îng vµ tèc ®é xe ch¹y trªn ®|êng, cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Lµm ®|êng t¹m rÏ vßng qua chç thi c«ng. - §µo hµo ®Ó thi c«ng tõng nöa ®|êng mét. 7.31. Ph¶i gia cè b¶o ®¶m chç ®|êng èng v|ît qua ®|êng kh«ng bÞ lón, xãi. 7.32. Ph¶i b¶o ®¶m c¸ch ®iÖn gi÷a ®|êng èng dÉn chÝnh vµ èng lång. 7.33. Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh v|ît næi cã cÊu tróc d¹ng dÇm treo, vßm vµ c¸c cÊu tróc kh¸c ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh cÇu vµ ®|êng èng. 7.34. Thi c«ng mè trôc ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh nÒn mãng. 7.35. §èi víi ®o¹n nèi d¹ng dÇm cã 1 nhÞp, chiÒu dµi ®o¹n ®|êng èng ®|îc hµn nèi s½n ph¶i ®ñ phñ hÕt nhÞp ®ã. Tr|êng hîp ®o¹n v|ît cã nhiÒu nhÞp chiÒu dµi ®o¹n ®|êng
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 èng ®|îc hµn nèi s½n ph¶i ®ñ phñ hÕt tÊt c¶ chiÒu dµi cho c¸c nhÞp ®ã hoÆc tõng vµi nhÞp mét. 7.36. Ph¶i thi c«ng ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ c¸c mè trô chÝnh thøc, t¹m thêi vµ vÞ trÝ c¸c mèi hµn nèi. 7.37. Khi ®Æt ®|êng èng lªn mè trô b»ng cÇn trôc, m¸y n©ng èng chuyªn dông hoÆc b»ng c¸ch kÐo däc trôc c¸c mè trô trªn c¸c con l¨n chuyªn dông, kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm cÈu, c¸c ®iÓm kª kh«ng ®|îc lín h¬n chiÒu dµi mét nhÞp nÕu lµ d¹ng dÇm, kh«ng ®|îc lín h¬n 0,4 chiÒu dµi nhÞp nÕu lµ d¹ng c«ng son. 7.38. Khi l¾p r¸p ®o¹n v|ît nèi d¹ng dÇm th¼ng cã ngµm c¶ hai ®Çu kh«ng cã thiÕt bÞ bï biÕn d¹ng däc, ph¶i chó ý ®Æc biÖt ®Õn tÝnh th¼ng cña ®|êng èng. §é sai lÖch cña trôc ®|êng èng trong mÆt b»ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 5cm. 7.39. CÊu tróc ®o¹n ®|êng èng v|ît nèi ®|îc t¨ng c|êng b»ng hÖ gi»ng ®|îc l¾p r¸p tõ nhÞp nguyªn, ®· l¾p r¸p s¬ bé hoÆc tõ c¸c thµnh phÇn ®· chuÈn bÞ tr|íc víi viÖc dùng c¸c mè trô trung gian t¹m thêi. Trong c¶ hai tr|êng hîp, tr|íc khi kÕt thóc c«ng t¸c l¾p r¸p, cÇn kiÓm tra søc kÐo cña hÖ gi»ng sao cho kÕt cÊu nhÞp cong vßng lªn 1 trÞ sè b»ng 0,001 ®Õn 0,002 ®é lín cña nhÞp. 8. §Æt ®|êng èng trong vïng nói. 8.1. C«ng viÖc thi c«ng ®|êng èng trong vïng nói ®|îc tiÕn hµnh vµo mïa kh« vµ c¸c thêi kú Ýt x¶y ra lò lôt, sôt lë ®Êt ®¸ nhÊt. 8.2. Thi c«ng ®|êng èng ë vïng nói ph¶i ®|îc chuÈn bÞ hÕt søc tØ mØ, ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ ph¶i thùc hiÖn thi c«ng tæng hîp c¸c c«ng viÖc, kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc ®Æc thï riªng cña tõng ®o¹n tuyÕn èng. 8.3. Tr|íc khi thi c«ng c¸c ®o¹n ®|êng èng ë vïng nói ph¶i lµm mét sè c«ng viÖc chuÈn bÞ sau: - Thu dän c¸c t¶ng ®¸ treo cã nguy c¬ sôt, g©y nguy hiÓm; - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng sôt lë, tr|ît ®¸ trªn ®o¹n sÏ thi c«ng ®|êng èng; Chó thÝch: Tr|íc khi kÕt thóc c¸c biÖn ph¸p chèng sôt lë vµ tr|ît ®Êt ®¸ do thiÕt kÕ quy ®Þnh, hoÆc kh«ng cã trong thiÕt kÕ nh|ng thùc tÕ cã x¶y ra sôt lë (g©y nguy hiÓm) cÊm kh«ng ®|îc tiÕn hµnh thi c«ng. 8.4. Khi xuÊt hiÖn c¸c dÊu hiÖu tai biÕn cã thÓ x¶y ra (lò vµ sôt lë ®Êt ®¸…) ng|êi vµ m¸y mãc cÇn ®|îc chuyÓn ngay ®Õn chç an toµn. §Ó lµm viÖc ®ã, trong thêi kú thi c«ng ®|êng èng ë vïng nói, ph¶i tæ chøc c¸c ®éi an toµn lao ®éng, ®éi th«ng tin vµ ®éi y tÕ cÊp cøu. 8.5. Khi thi c«ng ®|êng èng ë vïng nói, ®|îc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng th«ng th|êng vµ c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng chuyªn dïng ®Æc biÖt dïng cho vïng nói ®Ó b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng. 8.6. Khi thi c«ng b»ng næ m×n, ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn quy ®Þnh cña thiÕt kÐ vµ c¸c quy ph¹m vÒ næ m×n ph¸ ®Êt ®¸. 8.7. Thi c«ng hµo b»ng thñ c«ng ph¶i tæ chøc thËt hîp lý, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. 8.8. Khi thi c«ng trªn c¸c s|ên dèc däc qu¸ 150 cÇn tiÕn hµnh neo m¸y. Sè l|îng neo vµ ph|¬ng ph¸p neo ph¶i x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Chó thÝch: Khi s|ên dèc qu¸ 100 ph¶i kiÓm tra sù æn ®Þnh cña m¸y ®µo hµo chèng tr|ît.
 20. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4606 : 1988 8.9. Ph¶i neo m¸y ®µo khi m¸i dèc tõ 150 ®Õn 220, neo m¸y n©ng èng khi m¸i dèc tõ 150 ®Õn 30. - Khi c¸c s|ên dèc lín h¬n ®é dèc ®· nªu ë trªn viÖc thi c«ng ®|îc tiÕn hµnh h»ng nh÷ng ph|¬ng ph¸p ®Æc biÖt do thiÕt kÕ thi c«ng quy ®Þnh. 8.10. Khi thi c«ng trªn c¸c s|ên dèc ngang qu¸ 80 ®|îc phÐp lµm d¶i ®|êng thi cång (®|êng bËc). D¶i ®|êng nµy ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn c¸c m¸y mãc thi c«ng lµm viÖc æn ®Þnh trªn ®ã, ®¶m b¶o th«ng suèt liªn tôc c«ng t¸c vËn t¶i lóc l¾p r¸p thi c«ng vµ c¶ giai ®o¹n vËn hµnh ®|êng èng sau nµy. KÕt cÊu d¶i ®|êng thi c«ng do ®å ¸n thiÕt kÕ quy ®Þnh. 8.11. Tuú thuèc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n d¶i ®|êng thi c«ng cã thÓ lµm trong ®Êt gèc hoÆc nöa ®¾p. Trong bÊt kú tr|êng hîp nµo, hµo ®Æt ®|êng èng trªn d¶i ®|êng thi c«ng ph¶i n»m trªn ®Êt gèc (®Êt nguyªn thæ), cßn kho¶ng c¸ch tõ ch©n m¸i dèc ®Õn tim hµo ph¶i ®ñ b¶o ®¶m thuËn lîi cho thi c«ng. 8.12. ChiÒu réng d¶i ®|êng thi c«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo kÝch th|íc cña m¸y mãc sö dông, ph|¬ng ph¸p thi c«ng; ®|êng kÝnh èng, kÝch th|íc hµo… vµ theo ®iÒu kiÖn xe m¸y di chuyÓn mét chiÒu. Tæng chiÒu réng cña d¶i ®|êng thi c«ng khi cã 1 èng kh«ng ®|îc nhá h¬n 8m. Th«ng th|êng kh«ng ®|îc phÐp më réng ®|êng thi c«ng khi cã hµo s©u kh«ng qu¸ 0,3m… Khi chiÒu dµi ®|êng thi c«ng liªn tôc vµ lín h¬n 600m hoÆc do yªu cÇu ®Æc biÖt, ®|îc phÐp lµm chç tr¸nh.ChiÒu dµi vµ chiÒu réng chç tr¸nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c xe m¸y thi c«ng ®i ng|îc chiÒu cã thÓ tr¸nh nhau ®|îc 8.13. Tr|êng hîp lµm t¬i ®¸ còng ®Ó lµm ®|êng thi c«ng, ®|îc phÐp næ m×n lç nhá ®Ó tr¸nh g©y ra khe nøt trong ®Êt ®¸ vïng næ m×n. L|îng thuèc næ lín nhÊt cña mét nhãm lç m×n næ ®ång thêi kh«ng ®|îc lín hoen 500 kg, cÊm kh«ng ®|îc næ khèi lín ®Ó lµm ®|êng thi c«ng. 8.14. §Ó ®µo hµo trong ®Êt ®¸, ph¶i lµm t¬i ®Êt ®¸ b»ng næ m×n lç nhá. M¸i dèc hµo ë vïng nói lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 8.15. Khi næ m×n ®µo hµo tuyÕn èng thø hai, khèi l|îng m×n ph¶i tÝnh to¸n sao cho chÊn ®éng kh«ng g©y h| háng ®|êng èng hiÖn cã. 8.16. CÊm kh«ng ®|îc chë èng ®Õn d¶i ®|êng thi c«ng tr|íc khi ®µo xong hµo. Khi ph¶i ®æ ®Êt d|íi hµo lªn chç ®|êng thi c«ng ph¶i ®|îc san b»ng ph¼ng theo ®|êng thi c«ng. 8.17. Tuú theo ®iÒu kiÖn thi c«ng, viÖc l¾p r¸p vµ hµn èng trªn d¶i ®|êng thi c«ng cã thÓ thùc hiÖn trªn mÐp hµo, trªn bÖ ®ì hoÆc ë ®¸y hµo. 8.18. Tr|êng hîp thi c«ng kÐo èng theo dèc däc cña hµo, ph¶i ®æ líp ®Êt mÒm hoÆc c¸t ®Öm ë ®¸y hµo b¶o ®¶m kh«ng lµm h| háng líp gç bäc b¶o vÖ, líp bäc èng. Ph¶i tÝnh to¸n ®é dµi ®o¹n èng kÐo sao cho kh«ng t¹o øng lùc trong ®|êng èng. Chó thÝch: CÊm kÐo èng theo dèc däc khi kh«ng cã líp lãt mÒm vµ èng kh«ng ®|îc bäc gç b¶o vÖ líp bäc chèng ¨n mßn. 8.19. CÊm kh«ng ®|îc thùc hiÖn ph|¬ng ph¸p lao èng ®èi víi dèc ngang mµ ®Êt d|íi hµo cã lÉn ®¸ dï cã b¬m n|íc vµo hµo. 8.20. Khi ®Æt ®|êng èng trong ®|êng hÇm, kÝch th|íc cña ®|êng hÇm ®|îc lÊy nhá nhÊt theo c¸c ®iÒu kiÖn sau:
Đồng bộ tài khoản