TCVN 4609: 1988

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
144
lượt xem
57
download

TCVN 4609: 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà Kí hiệu quy Vớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thVờng trên mặt bằng ngôi nhà". 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng nhV thiết kế cải tạo. 1.2. Các kí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4609: 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4609: 1988 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. §å dïng trong nhµ KÝ hiÖu quy Víc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng ng«i nhµ Tiªu chuÈn nµy thay thÕ tiªu chuÈn TCVN 2239 : 77 "Tµi liÖu thiÕt kÕ kÝ hiÖu ®å ®¹c th«ng thVêng trªn mÆt b»ng ng«i nhµ". 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh kÝ hiÖu c¸c ®å dïng trong nhµ ®Ó thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng ng«i nhµ víi tØ lÖ 1 : 200 ®Õn 1 : 100 trong thiÕt kÕ míi còng nhV thiÕt kÕ c¶i t¹o. 1.2. C¸c kÝ hiÖu ph¶i vÏ theo ®óng tØ lÖ cña mÆt b»ng. 1.3. Trong mäi trVêng hîp, c¸c kÝ hiÖu ®Òu ®Vîc vÏ b»ng nÐt liÒn. Chó thÝch: C¸c ®å dïng chiÕm diÖn tÝch t¹m thêi hoÆc ®Æt phÝa trªn mÆt ph¼ng c¾t ®Vîc phÐp vÏ b»ng nÐt chÊm g¹ch ®Ëm (tñ treo,gi¸ s¸ch trªn tVêng v.v....) 1.4. TrVêng hîp ph¶i dïng kÝ hiÖu chVa ®Vîc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cÇn cã chó thÝch trªn b¶n vÏ. 2. KÝ hiÖu quy Víc
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4609: 1988
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4609: 1988 1 2 3 2.14. G|¬ng soi 2.15. Gi¸ ®Ó dÐp giÇy 2.16. Gi¸ treo mò ¸o 2.17. Radio cã ch©n hay ti vi 2.18. §µn gi|¬ng cÇm 2.19. B×nh phong 2.20. Tñ l¹nh 2.21. BÕp 2.22. Th¶m 2.23. ChËu c¶nh 2.24. Chç ®Ó « t« 2.25. Chç ®Ó xe m¸y xe ®¹p
Đồng bộ tài khoản