TCVN 4610 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
42
download

TCVN 4610 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4610 1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Kết cấu gỗ-kí hiệu quy ước thể hiện trên bản vẻ …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4610 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988 Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng kÕt cÊu gç- kÝ hiÖu quy −íc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ. System of documents for building design-Timber structures-Conventional symbols to be used on drawings. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 2236:1977 “Tμi liÖu thiÕt kÕ. ThiÕt lËp b¶n vÏ kÕt cÊu gç”. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nμy ®Ó ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu gç trong thiÕt kÕ míi vμ thiÕt kÕ c¶i t¹o, ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 1.2. Ngoμi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn TCVN 95: 1963 “Bu l«ng”, TCVN 1091: 1975 “Hμn”, TCVN 2: 1974 ®Õn TCVN 12: 1974 “Tμi liÖu thiÕt kÕ “ vμ c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan. 1.3. Nh÷ng ký hiÖu quy −íc chung vÒ vËt liÖu gç vμ d¹ng liªn kÕt trong kÕt cÊu gç ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng, nÕu sö dông nh÷ng kÝ hiÖu kh«ng cã trong b¶ng nμy th× ph¶i chó thÝch trªn b¶n vÏ. 2. C¸c ký hiÖu quy −íc.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988 b) KÝch th−íc nhá (hoÆc chiÒu dμy) mÆt c¾t ngang cöa: Gç hép, gç v¸n, gç b¶n ®Öm (b»ng thÐp b»ng), chèt th¼ng däc hoÆc nghiªng däc, chèt gç bÑt hoÆc chèt tre, b¶n ®Öm gç – b»ng mm. c) §−êng kÝnh cña: Gç xóc hoÆc gç c©y, bul«ng, ®inh chèt, vÝt, chèt trßn tr¬n hoÆc chèt trßn r¨ng, chèt gç trßn hoÆc chèt tre, ®inh ®Øa b»ng m (viÕt ngay sau kÝ hiÖu ch÷ ). h- KÝch th−íc lín (hoÆc chiÒu cao) mÆt c¾t ngang cña c¸c chi tiÕt ®· nªu ë kÝ hiÖu b – b»ng mm. l – ChiÒu dμi cña gç trßn (gç xóc, gç c©y) gç mïn, gç phÇn t−, (gç gãc) gç hép, gç v¸n, bul«ng, ®inh chèt, vÝt, b¶n ®Öm thÐp, chèt nªm ngang, chèt th¼ng däc hoÆc chèt nghiªng däc, chèt gç bÑt, ®inh gç bÑt hoÆc chèt tre dμi vμ ng¾n, ®inh ®Øa, b¶n ®Öm gç – b»ng mm. n – Sè l−îng cña c¸c chi tiÕt kÓ trªn. o – Vßng trßn ®Ó ghi sè, kÝnh tõ 6 ®Õn 8mm. 3. Quy ®Þnh vÒ thÓ hiÖn b¶n vÏ 3.1. S¬ ®å h×nh häc cña kÕt cÊu gç ®−îc thÓ hiÖn ë vÞ trÝ lμm viÖc víi tØ lÖ nhá (1:50; 1:100; 1:200...) vμ ®−îc vÏ ë chç râ nhÊt ë trªn b¶n vÏ ®Çu tiªn cña kÕt cÊu ®ã. S¬ ®å ®−îc vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh t−îng tr−ng cho ®−êng trôc c¸c thanh. Trªn s¬ ®å kh«ng cÇn thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt ghÐp nèi vμ ph¶i ghi c¸c kÝch th−íc tæng qu¸t cña kÕt cÊu. Chó thÝch: Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ®èi víi kÕt cÊu dμn m¸i trÞ sè chiÒu dμi thanh (ghi b»ng mm), trÞ sè néi lùc (ghi b»ng KN) ®−îc ghi ngay trªn s¬ ®å vμ ë tõng thanh t−¬ng øng – trÞ sè néi lùc ghi d−íi, trÞ sè chiÒu dμi ghi trªn. 3.2. NÕu kÕt cÊu ®èi xøng ®−îc phÐp thÓ hiÖn s¬ ®å mét nöa kÕt cÊu. NÕu kÕt cÊu kh«ng ®èi xøng ph¶i thÓ hiÖn s¬ ®å toμn bé kÕt cÊu. 3.3. TØ lÖ thÓ hiÖn b¶n vÏ kÕt cÊu ®−îc dïng nh− sau: a) S¬ ®å h×nh häc: 1:50; 1:100; 1:200; 1:500. b) H×nh thÓ hiÖn cÊu t¹o: 1:20; 1:50; 1:100. c) H×nh thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt: 1:5; 1:10; 1:20; §èi víi c¸c chi tiÕt qu¸ nhá ®−îc dïng tØ lÖ 1:1 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc gia c«ng s¶n xuÊt. Trªn c¸c h×nh vÏ cña mét cÊu kiÖn cho phÐp dïng hai lo¹i tØ lÖ: - TØ lÖ nhá (1:50; 1:100 hoÆc 1:200) cho chiÒu dμi c¸c thanh - TØ lÖ lín (1:5; 1:10 hoÆc 1:20) cho kÝch th−íc mÆt c¾t c¸c thanh vμ chi tiÕt kÕt cÊu. 3.4. Trªn h×nh vÏ toμn thÓ mét cÊu kiÖn ph¶i thÓ hiÖn: - KÝch th−íc chÝnh tõng phÇn vμ tæng qu¸t tÝnh theo ®−êng trôc - KÝ hiÖu lo¹i gç (h×nh d¸ng tiÕt diÖn) sö dông, chiÒu dμi c¸c thanh gç vμ sè thø tù (®¸nh sè) cho tõng cÊu kiÖn thμnh phÇn: - MÆt c¾t c¸c thanh (cÊu kiÖn) gç. Chó thÝch: ®èi víi nh÷ng nót m¾t liªn kÕt cÇn vÏ chi tiÕt theo tØ lÖ lín cÇn thÓ hiÖn c¸c kÝch th−íc, ®¸nh sè thø tù vμ ghi sè thø tù ®ã trong vßng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 8 ®Õn 10mm (vßng trßn nμy chia thμnh hai nöa – nöa trªn ghi sè thø tù cña nót, m¾t liªn kÕt; nöa d−íi ghi sè kÝ hiÖu cña b¶n vÏ cã nót, m¾t liªn kÕt ®ã). Sè kÝ hiÖu cña c¸c thanh chi tiÕt kÕt cÊu gç ®−îc ghi trong vßng trßn cã ®−êng kÝnh tõ 6 ®Õn 8mm. 3.5. Nh÷ng h×nh vÏ tØ lÖ 1:20 vμ lín h¬n ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt ghÐp nèi cña c¸c kÕt cÊu. 3.6. §èi víi kÕt cÊu cã nh÷ng nót cÊu t¹o phøc t¹p ph¶i vÏ tØ lÖ lín vμ vÏ t¸ch c¸c chi tiÕt. H×nh vÏ ph¶i ghi ®Çy ®ñ kÝch th−íc vμ cã c¸c h×nh chiÕu cÇn thiÕt ®Ó thÓ hiÖn ®−îc c¸ch ghÐp nèi gi÷ c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu víi nhau.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988 3.7. §èi víi nh÷ng bé phËn hoÆc chi tiÕt cã nhiÒu phÇn che khuÊt lÉn nhau vμ nh÷ng nót hoÆc mèi nèi d¹ng kh«ng gian th× ph¶i thÓ hiÖn thªm b»ng h×nh chiÕu phèi c¶nh ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc gia c«ng vμ dùng l¾p. 3.8. §èi víi nh÷ng nót hoÆc chi tiÕt vÏ t¸ch, ë h×nh chiÕu b»ng vμ h×nh chiÕu c¹nh ®−îc phÐp kh«ng vÏ mét hoÆc vμi thanh nμo ®ã ®Ó thÓ hiÖn râ c¸ch ghÐp mèi bÞ che khuÊt. Khi ®ã d−íi c¸c h×nh chiÕu nμy ph¶i chó thÝch râ tªn vμ kÝ hiÖu c¸c thanh kh«ng vÏ. §èi víi nh÷ng liªn kÕt ghÐp méng ph¶i vÏ t¸ch ë tØ lÖ lín h¬n cÊu t¹o cña méng, chó thÝch tªn méng vμ c¸ch l¾p r¸p. 3.9. Trong kÕt cÊu cã nh÷ng thanh hoÆc chi tiÕt gièng nhau vÒ kÝck th−íc vμ cÊu t¹o th× ghi cïng sè hiÖu. Nh÷ng thanh vμ chi tiÕt cïng sè kÝ hiÖu nh−ng ®èi xøng trôc víi nhau th× ph¶i vÏ t¸ch c¸ch cÊu t¹o, cßn trong b¶ng kª vËt liÖu th× ph¶i ghi thªm chó thÝch thuËn (T) hoÆc nghÞch (N) bªn c¹nh sè kÝ hiÖu ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn khi gia c«ng. 3.10. Trªn b¶n vÏ kÕt cÊu gç ph¶i ghi râ: - Cét cao ®é cña ch©n cét, ®Ønh cét, ®Õ dμn, ®Ønh dμn ; - Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi gia c«ng s¶n xuÊt cÊu kiÖn vμ khi thi c«ng l¾p dùng; - C−êng ®é chÞu kÐo, nÐn, c¾t cña c¸c lo¹i gç ®· sö dông lμm kÕt cÊu liªn quan gi÷a c¸c tê b¶n vÏ. Trªn b¶n vÏ cuèi cïng cña mçi kÕt cÊu ph¶i ghi râ nhãm gç dïng lμm kÕt cÊu; ®èi víi kÕt cÊu ®Æc biÖt cÇn ghi râ tªn, lo¹i gç sö dông (nªn kÌm theo tªn khoa häc b»ng tiÕng Latinh). Ngoμi ra, ph¶i chØ dÉn c¸ch thøc ng©m tÈy xö lÝ mèi mät vμ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cÇn thiÕt ®èi víi vËt liÖu tr−íc khi dïng. Quy ®Þnh trong ®iÒu nμy còng ¸p dông ®èi víi c¸c b¶n vÏ kÕt cÊu b»ng tre nøa vμ vËt liªu hä tre nøa. 3.11. B¶ng kª vËt liªu ph¶i ®Æt ë b¶n vÏ cuèi cïng cña mçi lo¹i kÕt cÊu vμ phÝa trªn khung tªn. Sè kÝ hiÖu c¸c chi tiÕt vμ cÊu kiÖn ®−îc ghi tõ nhá ®Õn lín vμ tõ trªn xuèng d−íi. H×nh thøc b¶n kª vËt liÖu thÓ hiÖn nh− sau: B¶ng kª vËt liÖu gç H×nh d¸ng Sè l−îng Khèi l−îng (m3) vμ kÝch Tªn vμ sè th−íc ChiÒu dμi l−îng cÊu Sè kÝ hiÖu (mm) (m) Mét cÊu Toμn bé Mét cÊu Toμn bé kiÖn kiÖn kiÖn B¶ng ph©n lo¹i gç Lo¹i gç (kÝch th−íc mÆt c¾t) mm Khèi l−îng m3 Phô lôc 1. KÕt cÊu gç v¸n ®ãng ®inh. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 2.1) 2. NÐt vμ chi tiÕt vÏ t¸ch. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 2.2) 3. H×nh phèi c¶nh cña c¸c chi tiÕt liªn kÕt, mèi nèi trong kÕt cÊu kh«ng gian. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 2.3) 4. KÕt cÊu tre vμ hä tre nøa. VÝ dô minh ho¹ (h×nh 2.4). MÆt c¾t èng tre ®−îc vÏ b»ng hai nÐt ®Ó thÓ hiÖn chiÒu dμy th©n èng tre.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4610 : 1988   Page 6 
Đồng bộ tài khoản