TCVN 4710 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
122
lượt xem
36
download

TCVN 4710 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4710 1989, Gạch chịu lửa samốt; tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lương nhôm ô xit từ 28-45% được sử dụng cho các thiết bị nhiệt khác nhau của các ngành công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4710 1989

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 G¹ch chÞu löa sam«t Chamotle refractory Nhãm H Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i g¹ch chÞu löa samèt nung cã hμm l−îng nh«m «xit tõ 28 ®Õn 45%, ®−îc sö dông cho c¸c thiÕt bÞ nhiÖt kh¸c nhau cña c¸c ngμnh c«ng nghiÖp. 1. Ph©n lo¹i Tuú theo ®é chÞu löa g¹ch chÞu löa samèt ®−îc ph©n thμnh c¸c lo¹i: SA cã ®é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1.730oC; SB cã ®é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1.650oC; SC cã ®é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1.580oC; 2. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n cña g¹ch chÞu löa samèt chuÈn ®−îc quy ®Þnh ë h×nh 1, 2, 3, vμ b¶ng 1. B¶ng 1 Mm KÝch th−íc KÝ hiÖu KiÓu g¹ch a b c c1 Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 G¹ch h×nh ch÷ nhËt (h×nh 1) H1 230 113 20 H2 230 113 30 H3 230 113 40 H4 230 113 65 H5 G¹ch v¸t däc (h×nh 2) 230 113 65 H6 230 113 65 H7 230 113 75 45 H8 230 113 75 55 55 65 H9 113 230 65 H10 113 230 65 H11 G¹ch v¸t ngang (h×nh 3) 113 230 65 45 H12 113 230 75 50 H13 113 230 75 55 35 Chó thÝch: Cho phÐp s¶n xuÊt g¹ch chÞu löa samèt cã kÝch th−íc víi quy ®Þnh cña b¶ng 1, theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi sö dông. 3. Yªu cÇu kÜ thuËt 3.1. Nh÷ng chØ tiªu ho¸ lÝ cña g¹ch chÞu löa samèt ph¶i theo ®óng yªu cÇu trong b¶ng 2. Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 B¶ng 2 L i h hÞ lö èt Tªn chØ tiªu SA SB SC 1. Hμm l−îng Al2O3 tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 35 30 28 2. §é chÞu löa tÝnh b»ng oC kh«ng nhá h¬n 1730 1650 1580 3. §é co phô trong hai giê tÝnh b»ng % kh«ng lín h¬n ë 0,7 0,7 0,7 nhiÖt ®é 1400 1300 1200 4. NhiÖt ®é b¾t ®Çu biÕn d¹ng d−íi t¶i träng 0,2 N/mm2 1400 1300 1200 tÝnh b»ng oC kh«ng nhá h¬n 5. Giíi h¹n bÒn khÝ nÐn tÝnh b»ng N/mm2 kh«ng nhá h¬n 20,0 15,0 12,5 6. §é xèp biÓu kiÕn tÝnh b»ng % kh«ng lín h¬n 24 25 26 7. Khèi l−îng thÓ tÝch tÝnh b»ng g/cm3 kh«ng nhá h¬n 2,0 1,95 1,9 3.2. Sai sè cho phÐp vÒ kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt bªn ngoμi cña g¹ch chÞu löa samèt ph¶i theo ®óng yªu cÇu trong b¶ng 3. B¶ng 3 L i Sai sè vÒ kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt SA SB, SC 1 2 3 1. KÝch th−íc G¹ch chuÈn ChiÒu dμi tÝnh b»ng mm kh«ng lín h¬n ChiÒu réng tÝnh b»ng mm kh«ng lín h¬n ChiÒu dμy tÝnh b»ng mm kh«ng lín h¬n G¹ch ®Þnh h×nh 4,0 5 KÝch th−íc nhá h¬n 100mm, tÝnh b»ng mm kh«ng lín h¬n 3,0 4 KÝch th−íc tõ 100mm ®Õn 400mm, tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 2,0 3 2,5 3,0 2,0 2,5 2. KhuyÕt tËt §é cong vªnh tÝnh b»ng mm, kh«ng lín h¬n G¹ch cã kÝch th−íc nhá h¬n 250mm G¹ch cã kÝch th−íc tõ 250 ®Õn 400mm §é søt gãc vμ c¹nh s©u tÝnh b»ng mm kh«ng lín h¬n: Trªn bÒ mÆt lμm viÖc Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 Trªn bÒ mÆt kh«ng lμm viÖc Nh÷ng vÕt ch¶y riªng rÏ cã ®−êng kÝnh tÝnh theo mm, kh«ng lín h¬n Nh÷ng vÕt r¹n nøt kh«ng t¹o thμnh m¹ng l−íi, kh«ng v−ît qu¸ hai c¹nh, cã chiÒu dμi tÝnh theo mm, kh«ng lín h¬n khi: ChiÒu réng vÕt nøt nhá h¬n 0,25mm ChiÒu réng vÕt nøt tõ 0,25 ®Õn 0,5mm ChiÒu réng vÕt nøt tõ 0,5 ®Õn 1mm 2,0 2,5 6 8 6 Kh«ng quy ®Þnh 40 Kh«ng cho phÐp 2,5 3,0 7 10 10 Kh«ng quy ®Þnh 60 20 3.3. BÒ mÆt dËp g·y cña g¹ch chÞu löa samèt ph¶i cã cÊu tróc ®ång nhÊt, kh«ng cã lç rçng, h¹t sam«t ph¶i liªn kÕt chÆt chÏ víi chÊt kÕt dÝnh kh«ng ®−îc bong trãc vμ ph©n bè ®Òu trong chÊt kÕt dÝnh. 4. LÊy mÉu thö 4.1. ViÖc lÊy mÉu thö g¹ch chÞu löa samèt ®−îc tiÕn hμnh theo l«. Mçi l« g¹ch chÞu löa samèt lμ nh÷ng s¶n phÈm cïng mét lo¹i cïng mét chÊt l−îng vμ cïng mét ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt. Page 4
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 Khi kh«ng cã quy ®Þnh ®Æc biÖt th× tuú theo h×nh d¹ng cña g¹ch chÞu löa, khèi l−îng mét l« quy ®Þnh theo b¶ng 4. B¶ng 4 Khèi l−îng mét l« (tÊn) kh«ng lín Lo¹i g¹ch chÞu löa h¬n G¹ch chÞu löa sam«t cã kÝch th−íc chuÈn (ch÷ nhËt vμ v¸t) 150 G¹ch chÞu löa sam«t ®Þnh h×nh 100 4.2. Tuú theo khèi l−îng l« sè l−îng mÉu ban ®Çu lÊy ra ®èi víi g¹ch chuÈn tiÕn hμnh theo b¶ng 5, ®èi víi g¹ch ®Þnh h×nh tiÕn hμnh theo b¶ng 6. B¶ng 5 Khèih¬n 50 l« lÊ Nhá l É (tÊ ) Sè l 10 É ( iª ) Tõ 50 ®Õn 100 15 Tõ 100 ®Õn 150 20 B¶ng 6 Sè l É ( iª ) Khèi l−îng l« lÊy mÉu (tÊn) Nhá h¬n 20 kg/viªn Lín h¬n 20 kg/viªn Nhá h¬n 40 10 8 Tõ 40 ®Õn 60 15 10 Tõ 60 ®Õn 100 20 15 Chó thÝch: §èi víi g¹ch ®Þnh h×nh cã khèi l−îng mçi viªn nhá h¬n 0,5kg th× viÖc lÊy mÉu ®−îc tho¶ thuËn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi sö dông. 4.3. Trong biªn b¶n lÊy mÉu dïng ®Ó kiÓm nghiÖm cÇn ghi sè l«, khèi l−îng cña l«, nh·n hiÖu. MÉu cÇn dïng ®Ó kiÓm nghiÖm ®−îc lÊy mét c¸ch ngÉu nhiªn ®¹i diÖn cho l« s¶n phÈm. Khi l« g¹ch chÞu löa t¹o thμnh tõ nhiÒu kiÓu g¹ch kh¸c nhau th× sè l−îng mÉu sÏ ®−îc lùa chän theo tØ lÖ thuËn víi kiÓu vμ khèi l−îng s¶n phÈm cã trong l« ®ã. Khi kiÓu g¹ch chÞu löa lín h¬n sè mÉu th× nh÷ng mÉu nμy lÊy theo kiÓu g¹ch chÞu löa cã sè l−îng nhiÒu trong l« ®ã. Cßn nh÷ng kiÓu g¹ch chÞu löa kh«ng lÊy mÉu cÇn kiÓm tra kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng bªn ngoμi. Khi lÊy mÉu ë trong l« cÊu t¹o s¶n phÈm ®Þnh h×nh cã khèi l−îng kh¸c nhau (nhá h¬n 20kg vμ lín h¬n) th× sè l−îng mÉu ®−îc lÊy theo phÇn s¶n phÈm cã khèi l−îng lín nhÊt. Nh÷ng mÉu ®· lÊy ra ®−îc ghi sè thø tù vμ ghi sè l«. 4.4. Sè l−îng mÉu dïng kiÓm tra kÝch th−íc vμ thÝ nghiÖm lÊy theo b¶ng 7. Page 5
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 B¶ng 7 Sè mÉu thö (viªn) C¸c chØ tiªu thö 8 10 15 20 1. KiÓm tra kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt 8 10 15 20 2. CÊu tróc 2 2 (4) 3 (5) 4 (6) 1. Giíi h¹n bÒn khi nÐn 2 2 2 2 2. §é co phô 2 2 2 2 3. §é xèp biÓu kiÕn 2 2 2 2 4. Khèi l−îng thÓ tÝch 2 2 2 2 5. NhiÖt ®é b¾t ®Çu biÕn d¹ng d−íi t¶i träng 2 2 2 2 6. Thμnh phÇn ho¸ häc 7. §é chÞu löa LÊy mÉu trung b×nh tõ tÊt c¶ c¸c mÉu dïng thö giíi h¹n bÒn khÝ nÐn vμ ®é xèp biÓu kiÕn Chó thÝch: 1. Sè l−îng mÉu trong ngoÆc ®¬n dïng ®Ó kiÓm tra ®èi víi g¹ch chÞu löa s¶n xuÊt theo ph−¬ng ph¸p dÎo. 2. Khi x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu theo môc 1 ë b¶ng 7 so víi yªu cÇu kÜ thuËt cho phÐp sai sè khi lÊy ë 8 – 10 viªn lμ mét viªn, khi lÊy 15 – 20 viªn lμ hai viªn. 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1. X¸c ®Þnh hμm l−îng nh«m «xit (Al2O3) theo TCVN 4348: 1986. 5.2. X¸c ®Þnh ®é chÞu löa theo TCVN 179: 1986. 5.3. X¸c ®Þnh ®é co phô theo TCVN 201: 1986. 5.4. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d−íi t¶i träng theo TCVN 202: 1986. 5.5. X¸c ®Þnh ®é xèp biÓu kiÕn, khèi l−îng thÓ tÝch theo TCVN 176: 1986. 5.6. X¸c ®Þnh giíi h¹n bÒ khi nÐn theo TCVN 178: 1986. 5.7. KÝch th−íc viªn g¹ch chÞu löa samèt ®−îc ®o b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi 1mm. §èi víi viªn g¹ch chÞu löa khèi ch÷ nhËt th× ®o c¸c chiÒu dμi réng vμ dμy theo c¸c ®−êng trôc nèi gi÷a c¸c c¹nh ®èi diÖn. §o theo hai phÝa, mÆt ph¶i vμ ng−îc l¹i. KÕt qu¶ lμ sè ®o trung b×nh céng cña hai mÆt. §èi víi viªn g¹ch chÞu löa v¸t däc, v¸t ngang th× mÆt ch÷ nhËt ®o nh− ®èi víi viªn khèi ch÷ nhËt, cßn mÆt h×nh thang ph¶i ®o thªm c¹nh ®¸y lín vμ ®¸y bÐ cña h×nh thang. §èi víi viªn g¹ch chÞu löa ®Þnh h×nh th× ph¶i ®o kÝch th−íc cña c¸c c¹nh viªn g¹ch. 5.8. §o ®é cong vªnh cña mÆt vμ c¹nh viªn g¹ch x¸c ®Þnh b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi 1mm. §o theo khe hë lín nhÊt gi÷a mÆt ®¸y hay mÆt bªn cña viªn g¹ch víi c¹nh cña th−íc kim lo¹i. 5.9. §o ®é søt gãc vμ søt c¹nh cña viªn g¹ch x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tíi 1mm theo chiÒu s©u lín Page 6
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4710 : 1989 6. Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 6.1. TÊt c¶ c¸c viªn g¹ch chÞu löa sam«t s¶n xuÊt ra ph¶i cã nh·n hiÖu. Nh·n hiÖu ghi ë mÆt kh«ng lμm viÖc cña g¹ch chÞu löa vμ s©u vμo trong s¶n phÈm tíi 2mm, hoÆc dïng chÊt mμu ®ãng dÊu vμo n¬i ®· quy ®Þnh. Nh÷ng chÊt mμu nμy ph¶i kh¸c víi mμu cña viªn g¹ch chÞu löa ®−îc ghi, kh«ng ®−îc mÊt ®i do Èm, ma s¸t vμ t¸c ®éng cña nhiÖt. Nh·n cña g¹ch chÞu löa samèt ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Nh·n cña g¹ch sam«t lo¹i A: SA; Nh·n cña g¹ch sam«t lo¹i B: SB; Nh·n cña g¹ch sam«t lo¹i C: SC; Ngoμi ra cÇn cã thªm kÝ hiÖu cña c¬ së s¶n xuÊt. 6.2. Khi xuÊt g¹ch chÞu löa c¬ së s¶n xuÊt ph¶i b¶o ®¶m cã giÊy chøng nhËn trong ®ã ghi râ: Tªn vμ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; Sè hiÖu l« vμ cì l«; Lo¹i g¹ch (SA, SB hay SC) vμ d¹ng g¹ch; §é chÞu löa vμ hμm l−îng nh«m «xit; Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn; Sè hiÖu tiªu chuÈn nμy. 6.3. B¶o qu¶n g¹ch chÞu löa samèt 6.3.1. G¹ch chÞu löa samèt ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong kho theo tõng l« vμ b¶o ®¶m kh«ng bÞ Èm −ít, bÞ lÉn c¸c vËt liÖu kh¸c. 6.3.2. G¹ch chÞu löa xÕp trong kho lo¹i tiªu chuÈn còng nh− ®Þnh h×nh ph¶i xÕp theo tõng cét víi kÝch th−íc ®¸y kh«ng lín h¬n 1 1m vμ chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1,8m. Trªn mçi cét g¹ch chÞu löa tiªu chuÈn cÇn ®Ó tõ mét ®Õn hai viªn g¹ch vu«ng gãc víi cét xÕp, ®Ó chøng tá cét g¹ch thuéc lo¹i ®ã. Cßn trªn cét g¹ch chÞu löa ®Þnh h×nh ph¶i cã b¶ng ch÷ ®Ó chøng tá lo¹i g¹ch ®ã. Kho¶ng m−êi cét g¹ch t¹o thμnh mét kiªu. Khèi l−îng mét kiªu g¹ch chÞu löa kh«ng ®−îc lín h¬n 30 tÊn, lèi ®i gi÷a c¸c kiªu g¹ch chÞu löa kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,6m. C¸c kiªu g¹ch chÞu löa ph¶i xÕp theo mét thø tù sao cho kiÓm tra ®−îc tõ tÊt c¶ c¸c phÝa vμ lÊy mÉu dÔ dμng. 64. G¹ch chÞu löa samèt ®−îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn chë nh−ng c¸c ph−¬ng tiÖn nμy ph¶i b¶o ®¶m cho g¹ch chÞu löa kh«ng bÞ va ®Ëp lμm søt gãc c¹nh kh«ng bÞ Èm −ít vμ c¸c vËt l¹ lÉn vμo. XÕp dì g¹ch sam«t ph¶i nhÑ nhμng, kh«ng ®−îc qu¨ng nÐm. G¹ch chÞu löa vËn chuyÓn tíi c¸c ®Þa ph−¬ng trong n−íc kh«ng cÇn ph¶i bao gãi ®ãng hßm nh−ng ph¶i cã vËt liÖu mÒm nh− r¬m hoÆc phoi bμo lãt kª vμo gi÷a c¸c viªn g¹ch ®Ó tr¸nh cho g¹ch khái bÞ søt mÎ, nøt r¹n. Page 7
Đồng bộ tài khoản