TCVN 4713-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
107
lượt xem
45
download

TCVN 4713-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 4713-89. Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng axit sobic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4713-89

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam §å hép rau qu¶ Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng axit sobic TCVN 4713-89 ST SEV 4228-83 Hμ Néi
  2. TCVN 4713 - 1989 C¬ quan biªn so¹n: Trung t©m nghiªn cøu ®å hép Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan tr×nh duyÖt Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 107/Q§ ngμy 28 th¸ng 02 n¨m 1989 2
  3. TCVN 4713 - 1989 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm m §å hép rau qu¶ TCVN 4713-89 (ST SEV 4228-83) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng axit sobic Cã hiÖu lùc tõ 01/01/1990 Canned fruits and vegetables. Determination of sorcbic acid content. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ®iÒu 2 cña ST SEV 4228-83. 1. Néi dung ph−¬ng ph¸p CÊt axit sobic tõ mÉu b»ng h¬i n−íc, oxy ho¸ b»ng axit crom sunfuric tíi andehytmalonic, dïng axit 2-tiobacbituric t¹o phøc chÊt mμu hång, ®o c−êng ®é mÇu cña phøc b»ng m¸y so mμu ë b−íc sãng 532 nm hoÆc víi kÝnh läc xanh. 2. LÊy mÉu theo TCVN 4409-87. ChuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4413-87. 3. Dông cô, ho¸ chÊt C©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g, M¸y so mμu quang ®iÖn, Bé cÊt lâi cuèn h¬i n−íc, B×nh ®Þnh møc, dung tÝch 25 vμ 100 ml, Kali bicromat, dung dÞch 0,49 g/l, Axit sunfuric ®Æc vμ dung dÞch 1/2. Dung dÞch chÊt oxy ho¸: trén dung dÞch kali bicromat vμ dung dÞch axit sunfuric ngay tr−íc khi dïng, theo tû lÖ 1/1 Natri hydroxyt 0,1 N, Axit clohydric 1N, Axit 2-tiobacbituric: c©n 0,5 g axit 2-tiobacbituric chuyÓn toμn bé vμo b×nh møc 100 ml, thªm 50 ml n−íc cÊt ®· cã s½n 10 ml NaOH 0,1N, sau ®ã thªm 11 ml dung dÞch axit clohydric 1N, thªm n−íc ®Õn v¹ch møc. Dung dÞch nμy kh«ng bÒn chØ sö dông trong 5 giê kÓ tõ khi pha. Axit sobic tinh khiÕt: CH3 (CH=CH)2COOH, N−íc cÊt 2 lÇn. 3
  4. TCVN 4713 - 1989 4. TiÕn hμnh thö 4.1 X©y dùng ®−êng chuÈn Pha dung dÞch tiªu chuÈn: hoμ tan 0,1 g axit sobic vμo 10-12 ml dung dÞch NaOH 0,1N. ChuyÓn toμn bé vμo b×nh møc dung tÝch 1000ml, thªm n−íc ®Õn v¹ch møc. LÊy 10 ml dung dÞch tiªu chuÈn chuyÓn vμo b×nh møc dung tÝch 50 ml, thªm n−íc ®Õn v¹ch. Dïng pipet cho vμo 6 b×nh møc dung tÝch 25 ml tuÇn tù: 0, 2, 4, 6, 8, 10 ml dung dÞch ®· pha trªn. Thªm n−íc ®Õn v¹ch møc, nh− vËy trong c¸c b×nh cã 0-0,4-0,8-1,6-2,0 mg axit sobic trong 1 lÝt. Hót tõ mçi b×nh 10 ml, cho vμo b×nh møc 25 ml, thªm 4 ml dung dÞch oxy ho¸, ®Ó b×nh vμo bÕp c¸ch thuû ®un s«i 10 phót, sau ®ã thªm 4 ml dung dÞch axit 2-tiobacbituric vμ tiÕp tôc ®un c¸ch thuû trong 20 phót, lμm nguéi b×nh thªm n−íc ®Õn v¹ch møc. Sau 30 phót ®o mμu dung dÞch trªn m¸y so mμu quang ®iÖn ë b−íc sãng 532 nm hoÆc víi kÝnh läc xanh. Dïng cuvÐt dμy 1-2 cm. X©y dùng ®å thÞ chuÈn víi trôc tung lμ mËt ®é quang vμ trôc hoμnh lμ nång ®é t−¬ng øng. Dung dÞch so s¸nh lμ dung dÞch t−¬ng øng kh«ng cã axit sobic. 4.2. TiÕn hμnh ®o mμu L¾p bé cÊt lâi cuèn h¬i n−íc. C©n 5-10 g mÉu, chuyÓn vμo b×nh cÇu cña bé cÊt, thªm 10 ml H2SO4 1N vμ 10 g MgSO4 thªm dung dÞch NaCl 25% ®Õn 3/4 thÓ tÝch b×nh cÇu, ®un s«i b×nh sinh h¬i vμ ®un nhÑ b×nh cÇu. Qu¸ tr×nh ch−ng cÊt kÕt thóc khi thu ®−îc kho¶ng 100 ml dung dÞch cÊt. LÊy b×nh høng ra chuyÓn vμo b×nh møc 250 ml, thªm n−íc ®Õn v¹ch. Dïng pipet hót 10 ml dÞch cÊt, chuyÓn vμo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 25 ml, thªm 4 ml dung dÞch oxy ho¸, ®un c¸ch thuû 10 phót, thªm 4 ml dung dÞch axit 2-tiobacbituric, ®un c¸ch thuû 20 phót, lμm nguéi b×nh vμ tiÕp tôc tiÕn hμnh nh− ®iÒu 4.1. 5. TÝnh kÕt qu¶ Hμm l−îng axit sobic (X) tÝnh b»ng %, theo c«ng thøc: n . V1 . V3 X= .10 − 4 m . V2 Trong ®ã: n - Nång ®é cña axit sobic trong mÉu ®ã theo ®−êng chuÈn mg/l; V1 - thÓ tÝch b×nh møc dÞch cÊt pha lo·ng (250 ml theo ph−¬ng ph¸p h−íng dÉn), V2 - ThÓ tÝch dÞch cÊt lÊy ®Ó x¸c ®Þnh, ml, V3 - ThÓ tÝch b×nh ®Þnh møc pha lo·ng dung dÞch so mμu, ml, m - khèi l−îng mÉu c©n, g. 4
Đồng bộ tài khoản