TCVN 4732 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
235
lượt xem
93
download

TCVN 4732 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4732 1989, Tiêu chuẩn này quy định cho các tấm đá dung để ốp và lát các công trình xây dựng, được sản xuất từ đá khối thiên nhiên thuộc loại đá hoa ( cẩm thạch) và đá vôi…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4732 1989

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4732 : 1989 Nhãm H §¸ èp l¸t x©y dùng – Yªu cÇu kÜ thuËt Natural stone facing slabs for buildings – Technical requirements Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4732 : 1989 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c tÊm ®¸ dïng ®Ó èp vμ l¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®−îc s¶n xuÊt tõ ®¸ khèi thiªn nhiªn thuéc lo¹i ®¸ hoa (cÈm th¹ch) vμ ®¸ v«i. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i ®¸ ®Æc biÖt dïng ®Ó èp vμ l¸t c¸c c«ng tr×nh chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña m−a n¾ng, muèi mÆn, kiÒm, axit 1. KÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. KÝch th−íc c¬ b¶n cña c¸c tÊm ®¸ ®−îc quy ®Þnh thμnh 5 nhãm theo b¶ng 1. B¶ng 1 KÝ h th í Nhãm ChiÒh¬n 600 ®Õn 800 I II III IV Lín é ChiÒ dμi 1200 Tõ 600 ®Õn ChiÒ ®Õn 100 Tõ 20 dμ V Lín h¬n 400 ®Õn 600 Tõ 400 ®Õn 1200 Tõ 15 ®Õn 100 Lín h¬n 300 ®Õn 400 Tõ 300 ®Õn 600 10, 15, 20, 25, 30 Lín h¬n 200 ®Õn 300 Tõ 200 ®Õn 400 5, 10, 15, 20 Tõ 100 ®Õn 200 Tõ 100 ®Õn 400 5, 10, 15, 20 Chó thÝch: C¸c tÊm ®¸ cã kÝch thø¬c kh¸c víi b¶ng 1 ®ù¬c s¶n xuÊt theo sù tho¶ thuËn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi tiªu dïng. 1.2. Béi sè cña kÝch th−íc chiÒu dμi vμ chiÒu réng tÊm ®¸ lμ 10 mm. 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. TÊm ®¸ èp l¸t ®−îc s¶n xuÊt theo h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt. BÒ mÆt tÊm ®¸ ph¶i b¶o ®¶m nh½n bãng, ph¶n ¸nh râ h×nh ¶nh vËt thÓ vμ cã ®é kh«ng b»ng ph¼ng lμ 1mm theo 1m chiÒu dμi. Bèn mÆt c¹nh ®¶m b¶o mμi ph¼ng nh¸vangm vμ mÆt cßn l¹i ph¶i ph¼ng bãng. 2.2. §é sai lÖch vÒ kÝch th−íc tÊm ®¸ kh«ng lín h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 2. Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4732 : 1989 B¶ng 2 §é sai lÖch Nhãm I vμ II Nhãm III, IV vμ V Theo chiÒu dμi, chiÒu réng tÝnh b»ng 2 1 mm 2 2 Theo chiÒu dμy, tÝnh b»ng mm lín h¬n 10mm B»ng vμ nhá h¬n 10 mm 1 §é lÖch gãc – 0o20’ 0o15’ 2.3. C¸c khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt tÊm ®¸ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ quy ®Þnh ë b¶ng 3. 2.4. §é hót n−íc cña tÊm ®¸ kh«ng lín h¬n 2% 2.5. §é mμi mßn cña tÊm ®¸ l¸t sμn vμ bËc cÇu thang kh«ng lín h¬n 1,5 g/cm2 3. LÊy mÉu thö 3.1. MÉu ®¸ ®Ó thö ®−îc lÊy theo l«. L« ®ã lμ nh÷ng tÊm ®¸ cña cïng mét lo¹i ®¸ vμ nhãm ®¸. Sè l−îng mçi l« ®−îc quy ®Þnh theo sù tho¶ thuËn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi tiªu thô, nh−ng cì l« kh«ng qu¸ 500 m2. B¶ng 3 Nhã ®¸ Tªn khuyÕt tËt I II III IV V 1. Chç vì trªn mÐp theo chu vi bÒ mÆt tÊm Sè l−îng chç vì 3 2 ChiÒu dμi, tÝnh b»ng mm 5 3 2. Gãc vì Sè l−îng ChiÒu dμi tÝnh b»ng mm 2 - 3. VÕt r¹n nøt tù nhiªn 5 - Kh«ng lín h¬n 1/3 Kh«ng quy ®Þnh chiÒu réng tÊm ®¸ Ph¶i ®−îc tr¸t kÝn kh«ng ¶nh h−ëng tíi gi¸ trÞ sö dông vμ 4. Nèt vì trang trÝ Kh«ng ®−îc cã 5. Khe nøt, lç hæng 3.2. §Ó kiÓm tra toμn bé c¸c chØ tiªu theo môc 2 cÇn lÊy ra 2% sç tÊm ®¸ tõ mçi l« nh−ng kh«ng d−íi 10 tÊm. 3.3. Khi kiÓm tra nÕu cã h¬n 5 tÊm kh«ng ®¹t yªu cÇu th× tiÕn hμnh kiÓm tra tõng tÊm mét trong l«. Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4732 : 1989 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. KiÓm tra kÝch th−íc vμ chç vì trªn mÐp ®¸ b»ng th−íc ®o kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,5 mm. 4.2. C¸c chØ tiªu ngo¹i quan kh¸c ®ù¬c xem xÐt b»ng m¾t th−êng vμ so s¸nh víi mÉu chuÈn. 4.3. §é lÖch gãc ®−îc ®o b»ng th−íc ®o gãc kim lo¹i cã c¹nh kh«ng nhá h¬n 500mm. Vμ ®−îc ®o b»ng ®Æt mét c¹nh cña th−íc ¸p s¸t víi mét mÆt tÊm ®¸ vμ ®o khe hë t¹o nªn gi÷a c¹nh kia cña th−íc víi bÒ mÆt kÒ bªn. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®é lín cña khe hë b»ng c¸ch ®−a nh÷ng tÊm kim lo¹i cã cì ®Þnh s½n vμo s¸t khe hë. 4.4. §é kh«ng b»ng ph¼ng cña bÒ mÆt tÊm ®¸ ®−îcc x¸c ®Þnh b»ng th−íc ®o tiªu chuÈn theo chu ve vμ ®−êng chÐo tÊm ®¸. Gi¸ trÞ ®é sai lÖch bÒ mÆt kh«ng b»ng ph¼ng lμ khe hë t¹o ra gi÷a c¹nh th−íc vμ bÒ mÆt tÊm ®¸. Còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®é lín khe hë b»ng c¸c tÊm kim lo¹i cã kÝch th−íc ®Þnh s½n. 4.5. X¸c ®Þnh ®é hót n−íc theo tiªu chuÊn TCVN 1772: 1975 4.6. X¸c ®Þnh ®é mμi mßn theo TCNV 3114: 1979 5. Bao gãi, ghi nh·n , vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 5.1. C¸c tÊm ®¸ khi ®−îc giao cho kh¸ch hμng ph¶i cã bao b× bÒn ch¾c, thuËn tiÖn cho viÖc bèc dì, vËn chuyÓn. Ngoμi bao b× ph¶i cã dÊu KCS vμ nh·n hiÖu cña xÝ nghiÖp. 5.2. C¸c tÊm ®¸ ®−îc xÕp trong bao b× ë vÞ trÝ th¼ng ®øng tõng ®«i mét ¸p mÆt vμo nhau vμ gi÷a 2 mÆt ph¶i lãt giÊy mÒm, nªm chÌn ch¾c ch¾n. 5.3. Mçi l« ®¸ xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng kÌm theo do l·nh ®¹o mçi xÝ nghiÖp vμ ng−êi phô tr¸ch KCS kÝ, trong ®ã ghi râ: Tªn bé hoÆc c¬ quan chñ qu¶n cña xÝ nghiÖp; Tªn vμ ®Þa chØ xÝ nghiÖp; Sè hiÖu vμ thêi gian ghi giÊy chøng nhËn; Sè hiÖu l«, sè l−îng tÊm ®¸ trong l«, lo¹i ®¸, kÝch th−íc tÊm ®¸; C¸c chØ tiªu kÜ thuËt vμ sè hiÖu tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 5.4. C¸c tÊm ®¸ ®−îc b¶o qu¶n trong kho theo tõng lo¹i. §èi víi nh÷ng tÊm ®¸ kh«ng cã bao b× khi b¶o qu¶n trong kho ph¶i ®Æt ë trªn ®Öm gç ë vÞ trÝ th¼ng ®øng hoÆc h¬i nghiªng tõng ®«i mét ¸p mÆt nh½n vμo nhau. Page 4
Đồng bộ tài khoản