TCVN 4809-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
33
download

TCVN 4809-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 4809-89. Xiên lấy mẫu cà phê nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4809-89

  1. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam Xiªn lÊy mÉu cµ phª nh©n TCVN 4809-89 (ISO 6666-1983) Hµ Néi
  2. TCVN 4809 - 1989 C¬ quan biªn so¹n: Trung t©m Tiªu chuÈn - ChÊt l−îng Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan tr×nh duyÖt vµ ®Ò nghÞ ban hµnh: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan xÐt duyÖt vµ ban hµnh: Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 701/Q§ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 1989 2
  3. TCVN 4809 - 1989 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm N Xiªn lÊy mÉu cµ phª nh©n TCVN 4809-89 Coffee triers (ISO 6666-1983) KhuyÕn khÝch ¸p dông Tiªu chuÈn nµy hoµn toµn phï hîp víi ISO 6666-1983 qui ®Þnh c¸c ®Æc tr−ng kü thuËt cña xiªn lÊy mÉu cµ phª nh©n dïng trong tr−êng hîp lÊy mÉu qua bao b×. 1. C¸c ®Æc tr−ng kü thuËt 1.1. VËt liÖu Xiªn ®−îc lµm b»ng kim lo¹i: a) ChÞu ®−îc sù ¨n mßn trong c¸c ®iÒu kiÖn lÊy mÉu. b) Kh«ng g©y tæn th−¬ng tíi mÉu khi tiÕn hµnh lÊy mÉu Chó thÝch: Tèt nhÊt lµ dïng thÐp kh«ng gØ. 1.2. ChÕ t¹o xiªn ®−îc chÕ t¹o theo c¸c yªu cÇu vµ kÝch th−íc trong h×nh vÏ. Xiªn cã d¹ng h×nh nãn vµ trßn theo trôc ngang. §−êng kÝnh D kh«ng x¸c ®Þnh mµ biÕn ®æi tuú thuéc vµo gi¸ trÞ ®é dµi L cña xiªn. §Ó xiªn khái lµm r¸ch bao vµ dÔ dµng di ®éng khi tiÕn hµnh lÊy mÉu, c¸c phÇn kim lo¹i cña xiªn (trõ mòi xiªn) ph¶i nh½n, kh«ng cã gê r¸p vµ mÆt r·nh chøa mÉu ph¶i nhá h¬n 1/2 chu vi cña xiªn (tÝnh theo mÆt c¾t). 3
Đồng bộ tài khoản