TCVN 5005-89

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
19
download

TCVN 5005-89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 5005-89. Cải bắp. Hướng dẫn bảo quản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5005-89

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam C¶i b¾p H−íng dÉn b¶o qu¶n TCVN 5005 - 89 ( ISO 2167 - 1981 ) Hμ Néi
  2. C¬ quan biªn so¹n: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh vμ tr×nh duyÖt : Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc vμ kü thuËt Nhμ n−íc. QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 715/Q§ ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 1989
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam Nhãm N C¶i b¾p TCVN 5005 - 89 H−íng dÉn b¶o qu¶n (ISO 2167-81) Round-headed cabbage KhuyÕn khÝch ¸p Guide to storage dông Tiªu chuÈn nμy hoμn toμn phï hîp víi ISO 2167-1981 quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n cã hoÆc kh«ng lμm l¹nh nh©n t¹o c¸c thø c¶i b¾p dÉn xuÊt tõ loμi Brassica oleraces Linnaeus, thø Capitata ( 1 ) Linnaeus vμ tõ loμi Brassica oleraces Linnaeus thø sabauda Linnaeus vμ chØ ¸p dông cho c¸c thø c¶i b¾p ph¸t triÓn muén vμ thÝch hîp víi viÖc l−u kho kÐo dμi. I . ®iÒu kiÖn thu ho¹ch vμ ®−a vμo kho 1.1. ChØ nªn b¶o qu¶n c¸c thø c¶i b¾p muén cã b¾p ch¾c, l¸ cuén chÆt. 1.2. Thu ho¹ch. Nªn chän c¸c c¶i b¾p ®−îc thu ho¹ch vμo lóc ®ñ ®é ph¸t triÓn (b¾p ch¾c) vμ khi thêi tiÕt kh« r¸o. Nhæ sím cã thÓ dÔ lμm hÐo c¶i b¾p vμ ng−îc l¹i nhæ muén sÏ lμm nøt nÎ c¶i b¾p. C¶i b¾p kh«ng nhiÔm bÖnh vμ kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt sinh lý. Ph¶i lo¹i bá c¸c c¶i b¾p cã cuèng bÞ h− h¹i hoÆc bÞ ch¸y l¹nh. Nh¸t c¾t phÇn cuèng ph¶i ë ngay d−íi ®iÓm ph¸t sinh c¸c tμu l¸, nh÷ng l¸ nμy ph¶i b¸m ch¾c, nh¸t c¾t ph¶i ph¼ng ®Ó tr¸nh sao c¶i b¾p khái bÞ nh÷ng h− h¹i do t¸c ®éng c¬ häc g©y ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. (1) Tªn La tinh cña thø nμy ®ang ®−îc xem xÐt.
  4. Trang 4/7 TCVN 5005-89 NÕu c¶i b¾p thu ho¹ch vμo lóc Èm −ít ph¶i ®Ó kh« trong thêi gian cÇn thiÕt tr−íc khi ®−a vμo kho. 1.3. §Æc tr−ng chÊt l−îng ®Ó b¶o qu¶n. C¶i b¾p ®Ó b¶o qu¶n, bªn ngoμi ph¶i t−¬i, nguyªn vÑn kh«ng qu¸ giμ, s¹ch (®Æc biÖt kh«ng bÞ dÝnh ®Êt) vμ kh«ng cã vÕt n©u. 1.4. §−a vμo kho. §Ó tr¸nh c¸c l¸ t¸ch khái cuèng trong qu¸ tr×nh l−u kho, kh«ng ®−îc xÕp c¶i b¾p vμo c¸c kho cã chøa c¸c rau qu¶ kh¸c t¹o nªn khÝ etylen. 1.5. Ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n. C¶i b¾p ph¶i ®−¬c xÕp láng hoÆc xÕp vμo c¸c sät. NÕu c¶i b¾p xÕp láng, hÖ thèng th«ng giã ph¶i ®¶m b¶o ®Ó kh«ng khÝ l−u th«ng qua kh¾p c¸c líp s¶n phÈm. Sät kh«ng ®−îc xÕp sÝt nhau ®Ó kh«ng khÝ l−u th«ng gi÷a c¸c sät. C¶i b¾p ®−îc xÕp thμnh hμng, phÝa cuèng quay lªn trªn. ChiÒu cao cña chång kh«ng qu¸ 3 m. II. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n tèi −u ∗ 2.1. NhiÖt ®é. Th«ng th−êng, nhiÖt ®é tõ 0o ®Õn + 1oC ®−îc coi lμ tèi −u, nh−ng c¶i b¾p tr¾ng chÞu ®ùng ®−îc nhiÖt ®é - 0.8oC h¹ thÊp nhiÖt ®é xuèng qu¸ - 0,80C cã thÓ g©y nªn sù ph©n huû c¸c m« l¸. 2.2. §é Èm t−¬ng ®èi. §é Èm t−¬ng ®èi ph¶i ®¹t tõ 90 ®Õn 95 % 2.3. L−u th«ng kh«ng khÝ. ∗ §Þnh nghÜa vμ phÐp ®o c¸c ®¹i l−îng vËt lý ¶nh h−ëng ®Õn b¶o qu¶n theo TCVN 4885-89 (ISO 2169)
  5. TCVN 5005-89 Trang 5/7 2.3.1. Pha trén. Pha trén kh«ng khÝ trong chu tr×nh kÝn cã thÓ lμm ®ång ®Òu nhiÖt ®é vμ ®é Èm t−¬ng ®èi. Tû sè l−u th«ng kh«ng khÝ gi÷a 20 vμ 30 lμ thÝch hîp. 2.3.2. Thay ®æi kh«ng khÝ. 2.3.2.1. Nªn thay ®æi kh«ng khÝ nh»m lïa bít søc nãng vμ ®Ó phßng l−îng cacbon dioxyt qu¸ lín do qu¸ tr×nh h« hÊp sinh ra. 2.3.2.2. Khi lμm l¹nh tù nhiªn vμ trong nh÷ng thêi kú kh«ng cßn cã thÓ th«ng giã b»ng c¸ch n¹p kh«ng khÝ bªn ngoμi vμo n÷a, th× cÇn ph¶i th−êng xuyªn ®æi míi kh«ng khÝ trong kho. Cã thÓ sö dông mét hçn hîp kh«ng khÝ bªn ngoμi vμ kh«ng khÝ trong kho nÕu nhiÖt ®é cña hçn hîp nμy cao h¬n 0oC. 2.3.2.3. Khi lμm l¹nh nh©n t¹o cã pha trén kh«ng khÝ trong chu tr×nh kÝn, ph¶i ®æi míi kh«ng khÝ sau mçi kho¶ng thêi gian ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh l−u kho. 2.3.2.4. Trong c¶ hai tr−êng hîp, l−u l−îng dßng khÝ nªn lμ 100 m3 cho mçi mÐt khèi s¶n phÈm trong mét giê. 2.4. Thêi h¹n b¶o qu¶n. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kÓ trªn, ®èi víi nh÷ng thø c¶i b¾p muén, thêi h¹n b¶o qu¶n dù kiÕn cã thÓ ®¹t tõ 3 ®Õn 6 th¸ng tuú theo khu vùc, thø c¶i b¾p vμ c¸c ®iÒu kiÖn cña kho. 2.5. C«ng viÖc khi kÕt thóc b¶o qu¶n. Ph¶i kiÓm tra vμ t¸ch bít c¸c l¸ ngoμi cïng cña c¶i b¾p. C¸c l¸ nμy cã thÓ bÞ hÐo hoÆc bÞ háng. Cuèng còng ph¶i ®−îc c¾t l¹i lÇn n÷a. Lóc nμy c¶i b¾p cã thÓ gi÷ ®−îc tõ 2 ®Õn 3 tuÇn ë nhiÖt ®é ®Õn 10oC.
  6. TCVN 5005-89 Trang 6/7 Phô Lôc. C¸c yÕu tè kü thuËt trång rau vμ c¸c khuyÕt tËt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l−u kho. 1. Vai trß cña c¸c yÕu tè kü thuËt trång rau (¶nh h−ëng cña sinh th¸i vμ ph−¬ng ph¸p gieo trång). Mét sè yÕu tè sinh th¸i vμ kü thuËt trång trät cã thÓ cã nh÷ng t¸c dông ng−îc l¹i ®èi víi sù sèng trong kho. Nh÷ng yÕu tè ®ã chñ yÕu lμ: - C¶i b¾p thu ho¹ch qu¸ sím hoÆc qu¸ muén (vÝ dô c¶i b¾p bÞ háng hoÆc bÞ qu¸ giμ). - C¶i b¾p cã c¸c tμu l¸ qu¸ xo¨n vμ kh«ng cuén chÆt c¸c thø xu©n, hÌ, thu. - C¶i b¾p trång ë ®Êt bãn qu¸ nhiÒu ph©n ®¹m. - C¶i b¾p thu ho¹ch vμo lóc thêi tiÕt cã m−a. - C¶i b¾p bÞ dËp n¸t do bÞ ch¸y l¹nh (xem chó thÝch) hoÆc c¶i b¾p bÞ mÊt qu¸ nhiÒu l¸ hoÆc phÇn chãp bÞ dËp. Chó thÝch: chØ trong mét sè tr−êng hîp c¸c thø c¶i b¾p xanh chÞu ®−îc l¹nh, cã thÓ ®Ó l¹nh gi¸ nhÑ nh−ng kh«ng ®−îc ®Ó l¹nh ®«ng. 2. KhuyÕt tËt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l−u kho. Nãi chung, cã ph©n biÖt gi÷a nh÷ng h− h¹i sinh lý vμ nh÷ng h− h¹i sinh häc. 2.1. H− h¹i sinh lý. - C¸c líp l¸ ngoμi cïng bÞ kh« hÐo khi ®é Èm t−¬ng ®èi trong qu¸ tr×nh l−u kho thÊp; c¸c l¸ cã thÓ cã d¹ng trong suèt khi nhiÖt ®é trong kho qu¸ thÊp (®«ng l¹nh) chóng cã thÓ biÕn sang mμu n©u khi gÆp nãng. - XuÊt hiÖn nh÷ng vÕt lèm ®èm nhá mμu n©u do thiÕu oxy.
  7. TCVN 5005-89 Trang 7/7 - Rông l¸ ngoμi, hoÆc l¸ bÞ r¸ch t−íp do nh÷ng rèi lo¹n sinh lý. 2.2. H− h¹i sinh häc. Ph©n huû do vi khuÈn nh− hiÖn t−îng c¸c g©n bÞ ®en l¹i do vi khuÈn Pseudomonas campestris, hoÆc huû ho¹i do nÊm.
Đồng bộ tài khoản