TCVN 51: 1984

Chia sẻ: kieuphong21052

TCVN 51: 1984. Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 51: 1984

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toµn phÇn - Nhãm H


Tho¸t n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh - Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
Drainage-External networks and facilities - Design standard

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu khi thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o m¹ng l|íi tho¸t
n|íc bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh
Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo
c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n|íc vÒ nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå.

1. Quy ®Þnh chung.
1.1. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i xem xÐt c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n cña s¬ ®å tho¸t
n|íc ®|îc lùa chän phï hîp víi thiÕt kÕ quy ho¹ch cña c¸c khu d©n c| vµ c«ng
nghiÖp, mÆt b»ng tæng thÓ cña c¸c côm c«ng nghiÖp v.v...
C¸c ph|¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i chó ý tíi kh¶ n¨ng hîp t¸c vµ quan hÖ c«ng nghiÖp gi÷a
c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ®èi t|îng cÇn ®|îc tho¸t n|íc.
Ph¶i chó ý tíi kh¶ n¨ng tËn dông n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch ®Ó sö dông trong c«ng
nghiÖp vµ n«ng, ng| nghiÖp v.v:..
1.2. Khi lùa chän s¬ ®å vµ hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kinh tÕ, kÜ thuËt,
møc ®é ®¶m b¶o vÖ sinh cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t n|íc hiÖn cã vµ kh¶ n¨ng tiÕp tôc
sö dông chung.
1.3. Khi thiÕt kÕ tho¸t n|íc cho c¸c ®iÓm d©n c|, cho phÐp sö dông c¸c kiÓu hÖ thèng
tho¸t n|íc: chung, riªng mét nöa, riªng hoµn toµn hoÆc hÖ thèng kÕt hîp tïy theo ®Þa
h×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, yªu cÇu vÖ sinh cña c«ng tr×nh tho¸t n|íc hiÖn cã; trªn c¬ së
so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt.
1.4. §èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc m|a, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ sö dông hÖ thèng m-
|¬ng m¸ng hë vµ ph¶i chó ý xö lÝ phÇn n|íc m|a bÞ nhiÔm bÈn nhiÒu nhÊt.
Ghi chó: Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc m|a cÇn l|u ý ®Õn c¸c quy ®Þnh trong
ch|¬ng "ChuÈn bÞ kÜ thuËt khu ®Êt x©y dùng" cña quy ph¹m vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ
quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ 20 TCN 82: 1981.
1.5. HÖ thèng tho¸t n|íc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp th|êng thiÕt kÕ theo kiÓu riªng
hoµn toµn, nh|ng trong mäi tr|êng hîp ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng kÕt hîp tho¸t n|íc
toµn bé hoÆc mét phÇn n|íc th¶i s¶n xuÊt víi n|íc th¶i sinh ho¹t.
1.6. Khi thiÕt kÕ tho¸t n|íc cho c¸c xÝ nghiÖp cÇn xem xÐt:
- Kh¶ n¨ng thu håi vµ sö dông c¸c chÊt quÝ cã trong n|íc th¶i;
- Kh¶ n¨ng gi¶m khèi l|îng n|íc th¶i s¶n xuÊt b»ng c¸ch ¸p dông qu¸ tr×nh c«ng
nghÖ hîp lÝ, sö dông hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn toµn bé, mét phÇn hoÆc lÊy n|íc
th¶i cña ph©n x|ëng nµy ®Ó sö dông cho ph©n x|ëng kh¸c.
Ghi chó: ChØ cho phÐp sö dông n|íc th¶i sinh ho¹t ®· ®|îc lµm s¹ch vµ khö trïng ®Ó cÊp n|íc cho
s¶n xuÊt.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

1.7. N|íc th¶i kh«ng bÞ nhiÔm bÈn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn nghiªn cøu ®Ó sö dông l¹i
(trong hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn).
Khi kh«ng thÓ sö dông l¹i th× cho phÐp x¶ vµo vùc n|íc (s«ng, hå v.v..) hoÆc vµo hÖ
thèng tho¸t n|íc m|a.
1.8. ViÖc x¶ n|íc th¶i s¶n xuÊt vµo hÖ thèng tho¸t n|íc sinh ho¹t cña ®« thÞ vµ lµm s¹ch
hçn hîp n|íc th¶i ®ã ph¶i c¨n cø vµo thµnh phÇn c¸c chÊt cã trong n|íc th¶i s¶n
xuÊt vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt vµ yªu cÇu vÖ sinh.
Trong tr|êng hîp nµy, n|íc th¶i s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- Kh«ng ¶nh h|ëng xÊu tíi sù ho¹t ®éng cña ®|êng èng tho¸t n|íc vµ c«ng tr×nh lµm
s¹ch n|íc th¶i.
- Cã nång ®é chÊt l¬ löng vµ chÊt næi kh«ng qu¸ 500 mg/l;
- Kh«ng chøa c¸c chÊt cã thÓ ph¸ huû vËt liÖu lµm èng vµ nh÷ng bé phËn kh¸c cña
c«ng tr×nh tho¸t n|íc;
- Kh«ng chøa c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng dÝnh b¸m lªn thµnh èng hoÆc lµm t¾c èng tho¸t
n|íc;
- Kh«ng chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y (dÇu, x¨ng...) vµ nh÷ng chÊt khÝ hoµ tan cã thÓ t¹o
thµnh hçn hîp næ trong ®|êng èng hay c«ng tr×nh tho¸t n|íc;
- Kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc cã nång ®é ¶nh h|ëng xÊu tíi qu¸ tr×nh lµm s¹ch sinh häc
hoÆc tíi viÖc x¶ n|íc th¶i vµo vùc n|íc (s«ng, hå...)
- NhiÖt ®é kh«ng qu¸ 40oC
Ghi chó: NÕu n|íc th¶i s¶n xuÊt kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nãi trªn ph¶i lµm s¹ch
s¬ bé. Møc ®é lµm s¹ch s¬ bé cÇn tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ vµ qu¶n lý hÖ
thèng tho¸t n|íc.
1.9. Khi nèi m¹ng l|íi tho¸t n|íc th¶i s¶n xuÊt cña tõng xÝ nghiÖp vµo m¹ng l|íi tho¸t
n|íc cña ®« thÞ th× mçi xÝ nghiÖp ph¶i cã èng x¶ riªng vµ cã giÕng kiÓm tra ®Æt ngoµi
ph¹m vi xÝ nghiÖp.
Ghi chó: Cho phÐp ®Æt èng dÉn chung n|íc th¶i s¶n xuÊt cña mét vµi xÝ nghiÖp sau
giÕng kiÓm tra cña tõng xÝ nghiÖp.
1.10. N|íc th¶i cã chøa c¸c chÊt phãng x¹, c¸c chÊt ®éc vµ vi trïng g©y bÖnh tr|íc khi vµo
m¹ng l|íi tho¸t n|íc cöa khu d©n c| ph¶i ®|îc khö ®éc vµ khö trïng.
1.11. Kh«ng cho phÐp nhiÒu lo¹i n|íc th¶i vµo cïng mét m¹ng l|íi tho¸t n|íc, nÕu nh|
viÖc trén c¸c lo¹i n|íc th¶i víi nhau cã thÓ t¹o thµnh c¸c chÊt ®éc, khÝ næ hoÆc t¹o
thµnh c¸c chÊt kh«ng tan víi sè l|îng lín.
1.12. Kh«ng ®|îc x¶ n|íc th¶i s¶n xuÊt cã nång ®é nhiÔm bÈn cao tËp trung thµnh tõng
®ît. Tr|êng hîp khèi l|îng vµ thµnh phÇn n|íc th¶i thay ®æi qu¸ lín trong ngµy cÇn
ph¶i thiÕt kÕ bÓ ®iÒu hoµ.
1.13. S¬ ®å c«ng nghÖ vµ ph|¬ng ph¸p lµm s¹ch, c¸c th«ng sè ®Ó tÝnh to¸n c«ng tr×nh lµm
s¹ch n|íc th¶i s¶n xuÊt vµ xö lÝ cÆn l¾ng ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong tiªu
chuÈn nµy cÇn ¸p dông c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp cña ngµnh
c«ng nghiÖp t|¬ng øng, c¸c tµi liÖu cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ kinh
nghiÖm qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh t|¬ng tù ®ang ho¹t ®éng.
1.14. §iÒu kiÖn x¶ n|íc th¶i vµo s«ng hå ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trªn c¬ së tháa m·n
c¸c yªu cÇu trong nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Ph|¬ng ph¸p tÝnh to¸n cÇn cã sù tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lý vÖ sinh vµ b¶o vÖ
nguån n|íc.
1.15. C¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp nªn bè trÝ trong
ph¹m vi ®Êt ®ai cña xÝ nghiÖp.
1.16. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh tõ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch vµ tr¹m b¬m n|íc th¶i tíi ranh
giíi x©y dùng nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ c¸c xÝ nghiÖp thùc phÈm (cã xÐt tíi kh¶ n¨ng
ph¸t triÓn cña c¸c ®èi t|îng ®ã) quy ®Þnh nh| sau:
- §èi víi c¸c c«ng tr×nh tho¸t n|íc cña khu d©n c| lÊy theo b¶ng I.
- §èi víi c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch vµ tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt kh«ng n»m trong
®Þa giíi cña xÝ nghiÖp, nÕu ®|îc b¬m vµ lµm s¹ch riªng hoÆc kÕt hîp b¬m vµ lµm
s¹ch cïng víi n|íc th¶i sinh ho¹t th× lÊy theo tiªu chuÈn vÖ sinh quy ®Þnh khi thiÕt kÕ
c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp do nhµ n|íc hay c¸c bé chñ qu¶n ban hµnh, nh|ng kh«ng
®|îc thÊp h¬n quy ®Þnh trong b¶ng l.
B¶ng l
Khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh tÝnh b»ng m theo c«ng suÊt tÝnh to¸n
cña c«ng tr×nh ngh×n m3/ngµy
Tªn c«ng tr×nh
Tõ 0,2 ®Õn Tõ 5 ®Õn
0,2 Tõ 50 ®Õn 280
5 50
1. C«ng tr×nh lµm s¹ch c¬ häc vµ
sinh häc cã nÒn ph¬i bïn.
150 200 400 500
2. C«ng tr×nh lµm s¹ch c¬ häc vµ
sinh häc cã c«ng nghÖ xö lÝ cho
trong nhµ kÝn. 100 150 300 400
3. B·i t¾m 200 300 500 1000
4. C¸nh ®ång t|íi 150 200 400 1000
5. Hå sinh häc 200 200 - -
6. M|¬ng «xy 150 - - -
7. Tr¹m b¬m 15 20 20 30
Ghi chó:
1 - Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã c«ng suÊt trªn 280000 m3/ngµy hoÆc khi gi¶m
bít c¸c c«ng tr×nh trong s¬ ®å c«ng nghÖ lµm s¹ch n|íc th¶i vµ xö lÝ cÆn l¾ng ®· ®|îc quy ®Þnh th×
x¸c ®Þnh theo sù tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ vÖ sinh.
2- NÕu trong ®Þa giíi cña tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i kh«ng cã s©n ph¬i bïn th× kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh
cho phÐp gi¶m ®i 30% so víi c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 1.
3- Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh cña c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch c¬ häc vµ sinh häc c«ng suÊt ®Õn 50 m3/ngµy,
b·i läc diÖn tÝch ®Õn 0,5 ha nªn lÊy b»ng 100m.
4- Kho¶ng c¸ch li vª sinh cña b·i läc ng©m c«ng suÊt d|íi 15m/ngµy lÊy b»ng 15m.
5- Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh cña b·i thÊm ngÇm vµ thÊm ®Êt sái lÊy b»ng 25m, cña bÓ tù ho¹i 5m,
giÕng thÊm 8m, cña c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch kiÓu «xy ho¸ hoµn toµn - 50m.
6- Kho¶ng c¸ch li vÖ sinh trong b¶ng 1 cho phÐp lÊy t¨ng lªn nh|ng kh«ng qu¸ hai lÇn nÕu khu d©n
c| x©y dùng ë cuèi h|íng giã so víi tr¹m xö lÝ, cho phÐp gi¶m ®i nh|ng kh«ng qu¸ 25% nÕu khu d©n
c| x©y dùng ë vÞ trÝ cã h|íng giã thuËn lîi theo quan ®iÓm vÖ sinh.
7- NÕu x¶ cÆn ch|a ®|îc xö lÝ lªn s©n ph¬i bïn th× kho¶ng c¸ch li vÖ sinh ph¶i lÊy theo quy ®Þnh
cña c¬ quan qu¶n lÝ vÖ sinh.
8- §èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thÓ tõng tr|êng hîp ngo¹i lÖ ¸p dông kh¸c víi quy ®Þnh nµy
nh|ng ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý vÖ sinh.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

1.17. Kh«ng ®|îc x¶ n|íc m|a trong c¸c tr|êng hîp sau:
- Vµo c¸c ao, hå tï;
- Vµo c¸c khu vùc dïng lµm b·i t¾m;
- Vµo c¸c khu vùc tròng kh«ng cã kh¶ n¨ng tù tho¸t n|íc vµ dÔ t¹o thµnh ®Çm lÇy;
- Vµo c¸c khu vùc dÔ bÞ xãi mßn, nÕu thiÕt kÕ kh«ng dù kiÕn biÖn ph¸p gia cè bê;
1.18. Ph¶i xÐt tíi kh¶ n¨ng ®|a c«ng tr×nh vµo sö dông theo tõng giai ®o¹n x©y dùng vµ
tr|êng hîp cÇn thiÕt vËn hµnh toµn bé c«ng tr×nh còng nh| kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong
t|¬ng lai khi v|ît qu¸ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña c«ng tr×nh.
Ghi chó: Cho c«ng tr×nh vµo sö dông theo tõng giai ®o¹n x©y dùng hay vËn hµnh toµn bé xuÊt tõ
®iÒu kiÖn ®¶m b¶o møc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n|íc
th¶i vµo s«ng, hå.
1.19. C¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt c¬ b¶n ®|îc sö dông trong thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn c¬ së so s¸nh
chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt cña c¸c ph|¬ng ¸n ®Ò xuÊt. Ph|¬ng ¸n ®|îc chän lµ ph|¬ng
¸n kinh tÕ nhÊt vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thùc hiÖn mét c¸ch thuËn lîi.

2. Tiªu chuÈn th¶i n|íc vµ tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l|íi tho¸t n|íc
2.1. Tiªu chuÈn th¶i n|íc vµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ.
2.1.1. Tiªu chuÈn th¶i n|íc sinh ho¹t ë c¸c ®« thÞ lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n|íc t|¬ng øng
víi tõng ®èi t|îng.
2.1.2. HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ngµy cña n|íc th¶i sinh ho¹t cña khu d©n c| lÊy
Kng = l,15 - l,3 tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng ®« thÞ.
HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa chung lÊy theo b¶ng 2

B¶ng 2

L|u l|îng n|íc th¶i 5 15 30 50 100 200 500 600 800 1250
trung b×nh 1/s
HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa 3 2,5 2 1,8 1,6 1,4 1,35 1,25 1,2 1,15
chung Ko
Ghi chó:
1- Khi l|u l|îng trung b×nh n»m gi÷a c¸c trÞ sè trong b¶ng 2 th× hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ chung x¸c
®Þnh theo néi suy.
2- §èi víi c¸c thµnh phè lín d©n sè trªn 1 triÖu ng|êi th× cho phÐp x¸c ®Þnh hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ
theo c¸c sè liÖu nghiªn cøu thùc tÕ.
2.1.3. Sù ph©n bè l|u l|îng n|íc th¶i cña c¸c khu d©n c| theo c¸c giê trong ngµy ph¶i
dùa trªn c¬ së ®å thÞ th¶i n|íc. NÕu kh«ng cã ®å thÞ th¶i n|íc th× theo tµi liÖu qu¶n
lÝ cña ®èi t|îng tho¸t n|íc t|¬ng tù.
2.1.4. Tiªu chuÈn vµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa cña mÆt n|íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c xÝ nghiÖp
c«ng nghiÖp, hoÆc tõ c¸c nhµ ë hoÆc nhµ c«ng céng ®øng t¸ch riªng th× x¸c ®Þnh
theo tiªu chuÈn tho¸t n|íc bªn trong nhµ.
2.1.5. Tiªu chuÈn vµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ cña n|íc th¶i s¶n xuÊt tõ c¸c xÝ nghiÖp ph¶i
x¸c ®Þnh theo tµi liÖu c«ng nghÖ cña tõng ®èi t|îng.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

2.1.6. L|u l|îng tÝnh to¸n cña n|íc th¶i s¶n xuÊt tõ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp x¸c ®Þnh
nh| sau:
- §|êng èng tho¸t n|íc tõ c¸c ph©n x|ëng x¸c ®Þnh theo l|u l|îng giê lín nhÊt.
- §|êng èng dÉn chung cña toµn nhµ m¸y theo ®å thÞ x¶ n|íc tõng giê.
- §|êng èng dÉn chung cña mét nhãm nhµ m¸y theo ®å thÞ th¶i n|íc theo giê cã xÐt
tíi thêi gian ch¶y cña n|íc th¶i trong ®|êng èng.
2.2. TÝnh to¸n l|u l|îng vµ ®iÒu hoµ dßng ch¶y n|íc m|a
2.2.1. L|u l|îng tÝnh to¸n n|íc m|a Q (l/s) x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p c|êng ®é giíi
h¹n vµ tÝnh theo c«ng thøc sau:
Q = q.\. F (l/s)
(1)
Trong ®ã:
q - C|êng ®é m|a tÝnh to¸n (1/s.ha);
\ - HÖ sè dßng ch¶y;
F - DiÖn tÝch thu n|íc tÝnh to¸n (ha);
X¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 2.2.3 vµ 2.2.4;
2.2.2. C|êng ®é m|a tÝnh to¸n ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c tr|êng hîp sau:
l. Nh÷ng n¬i cã sè liÖu m|a ®o b»ng m¸y tù ghi th× dïng biÓu ®å c|êng ®é m|a
thµnh lËp theo ph|¬ng ph¸p thèng kª.
2. Nh÷ng n¬i chØ cã nh÷ng sè liÖu m|a vµ c¸c yÕu tè khÝ hËu kh¸c... cho hµng
th¸ng, n¨m th× x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc hoÆc theo kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc.
3. Nh÷ng n¬i kh«ng cã sè liÖu ®o m|a th× suy ®o¸n theo nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn
t|¬ng tù.
Ghi chó: C¸c sè liÖu tÝnh to¸n c¸c tr|êng hîp 1 vµ 2 xem phô b¶n kÌm theo.
2.2.3. DiÖn tÝch thu n|íc tÝnh to¸n ®Ó cho mçi ®o¹n cèng cã thÓ lÊy b»ng toµn bé hay
mét phÇn diÖn tÝch thu n|íc sao cho t¹o nªn l|u l|îng lín nhÊt.
2.2.4. Khi diÖn tÝch thu n|íc b»ng hoÆc lín h¬n 300 ha, th× c«ng thøc (1) cÇn bæ sung
thªm hÖ sè ph©n bæ m|a rµo N (xem phô lôc II).
2.2.5. L|u l|îng n|íc m|a tÝnh to¸n tõ diÖn tÝch thu n|íc lín h¬n l000 ha kh«ng kÓ khu
d©n c|, x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn tÝnh to¸n dßng ch¶y cña c«ng tr×nh ®|êng « t«.
2.2.6. Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n cho phô thuéc tÝnh chÊt cña ®èi t|îng tho¸t
n|íc, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèng cã xÐt tíi hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra khi m|a v|ît
qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng 3 (®èi víi khu d©n c|) vµ b¶ng 4 (®èi víi khu
c«ng nghiÖp) hoÆc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n theo chu k× giíi h¹n phô thuéc vµo ®iÒu
kiÖn lµm viÖc cña cèng, c|êng ®é m|a, diÖn tÝch l|u vùc vµ hÖ sè dßng ch¶y.
§èi víi nh÷ng n¬i cã c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt (nhµ ga, ®|êng hÇm) th× chu k× mét
lÇn v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n chØ x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n cã ®èi chiÕu c¸c sè
liÖu cho trong b¶ng 5. (Chu k× giíi h¹n).
Ghi chó: Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh|ng
kh«ng ®|îc lÊy nhá h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng 3 vµ 4
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 3 Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é m|a tÝnh to¸n (n¨m) ®èi víi khu d©n c|
§iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèng
Trung
ThuËn lîi BÊt lîi RÊt bÊt lîi
b×nh
VÞ trÝ cña ®|êng èng
- Trªn ®|êng khu vùc 0,25 0,35 0,5 1
- Trªn ®|êng phè chÝnh 0,35 0,5 1 2
Ghi chó:
1- §iÒu kiÖn thuËn lîi:
a) DiÖn tÝch l|u vùc kh«ng lín h¬n 150 ha ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, ®é dèc trung b×nh cña mÆt ®Êt
0,005 vµ nhá h¬n.
b) §|êng cèng ®Æt theo ®|êng ph©n thñy hoÆc ë phÇn trªn cña s|ên dèc c¸ch ®|êng ph©n thuû
kh«ng qu¸ 400m.
2- §iÒu kiÖn trung b×nh:
a) DiÖn tÝch l|u vùc lín h¬n 150 ha, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, ®é dèc trung b×nh cña mÆt ®Êt kho¶ng
0,005 vµ nhá h¬n.
b) §|êng cèng ®Æt phÝa thÊp cña s|ên dèc, theo khe tô n|íc, ®é dèc cña s|ên dèc nhá h¬n hay b»ng
0,02, diÖn tÝch l|u vùc kh«ng qu¸ 150 ha.
3- §iÒu kiÖn bÊt lîi:
a) §|êng èng ®Æt phÝa thÊp cña s|ên dèc vµ diÖn tÝch l|u vùc lín h¬n 150 ha.
b) §|êng cèng ®Æt theo hhe tô n|íc cña s|ên dèc, ®é dèc trung b×nh cña s|ên dèc lín h¬n 0,02.
4- §iÒu kiÖn rÊt bÊt lîi:
§|êng cèng dïng ®Ó tho¸t n|íc tõ mét chç tròng.

B¶ng 4 - Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é m|a tÝnh to¸n (n¨m)
cña khu vùc c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.

HËu qu¶ do viÖc trµn cèng P (n¨m)
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh«ng bÞ h| háng 1-2
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ bÞ h| háng 3-5
Ghi chó: §èi víi c¸c xÝ nghiÖp ®Æt t¹i chç tròng th× chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é m|a tÝnh to¸n ph¶i
x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n vµ lÊy kh«ng d|íi 5 n¨m.
Chu k× giíi h¹n v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n (n¨m) phô thuéc ®iÒu kiÖn ®Æt cèng.B¶ng 5
TÝnh chÊt l|u vùc cña ®|êng §iÒu kiÖn ®Æt cèng
cèng thu n|íc ThuËn lîi Trung b×nh BÊt lîi RÊt bÊt lîi
- Khu nhµ ë, khu c«ng nghiÖp vµ
®|êng khu vùc 10 10 25 50
- §|êng phè chÝnh 10 25 50 100
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

2.2.7. X¸c ®Þnh chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n b»ng tÝnh to¸n cã nghÜa lµ trong ®iÒu
kiÖn bÊt th|êng ®|êng cèng chØ tho¸t ®|îc mét phÇn l|u l|îng n|íc m|a, phÇn
cßn l¹i sÏ ®äng l¹i trªn mÆt ®|êng vµ ch¹y theo r·nh ®|êng. Lóc ®ã chiÒu cao ngËp
giíi h¹n lµ chiÒu cao mµ nÕu v|ît qu¸ nã 0,lm sÏ lµm t¾c giao th«ng xe cé hoÆc
n|íc trµn vµo nhµ.
Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n khi ngËp tíi chiÒu cao giíi h¹n gäi lµ chu k×
giíi h¹n.
Kh¶ n¨ng dÉn n|íc cña ®|êng cèng tÝnh to¸n theo chu k× l lÇn v|ît qu¸ c|êng ®é
tÝnh to¸n nhá h¬n so víi tÝnh to¸n theo chu k× giíi h¹n.
Ghi chó: Khi tÝnh to¸n ®|êng èng theo chu k× giíi h¹n cÇn ph¶i xÐt hh¶ n¨ng cã nh÷ng dßng
n|íc mÆt tõ c¸c l|u vùc l©n cËn cã thÓ ch¶y vµo.
2.2.8. Thêi gian m|a tÝnh to¸n T (gi©y) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
T = t o + tl + t 2 (2)
Trong ®ã:
to - Thêi gian n|íc ch¶y ®Õn r·nh ®|êng.
NÕu trong giíi h¹n tiÓu khu cã ®Æt giÕng thu n|íc m|a th× ®ã lµ thêi gian n|íc
ch¶y ®Õn cèng cña ®|êng phè (thêi gian tËp trung n|íc bÒ mÆt) x¸c ®Þnh theo chØ
dÉn ë ®iÒu 2.2.9.
tl - Thêi gian n|íc ch¶y theo r·nh ®|êng ®Õn giÕng thu (khi trong giíi h¹n tiÓu khu
kh«ng ®Æt giÕng thu n|íc m|a) x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 2.2.10.
t2 - Thêi gian n|íc ch¶y trong cèng ®Õn tiÕt diÖn tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë
®iÒu 2.2.l1.
Ghi chó: Khi thêi gian tÝnh to¸n nhá h¬n 10 phót th× c«ng thøc (1) cÇn bæ sung thªm hÖ sè b»ng
0,8 khi T b»ng 5 phót vµ 0,9 khi T b»ng 7 phót.
2.2.9. Thêi gian tËp trung n|íc bÒ mÆt khi trong tiÓu khu kh«ng cã m¹ng l|íi tho¸t n|íc
m|a th× x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n nh|ng lÊy kh«ng d|íi l0 phót (®èi víi khu d©n c|).
Khi trong tiÓu khu cã m¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a th× lÊy b»ng 5 phót.
2.2.10. Thêi gian ch¶y theo r·nh ®|êng tl (gi©y) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
L1
t1 1,25
V1 (3)
Trong ®ã: L1 - ChiÒu dµi r·nh ®|êng (m)
V1 - Tèc ®é ch¶y ë cuèi r·nh ®|êng (m/s).
2.2.11. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tho¸t n|íc cña m¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a vµ m¹ng l|íi tho¸t
n|íc chung ph¶i xÐt tíi sù xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i ¸p lùc.
§Ó xÐt ¶nh h|ëng cña viÖc xuÊt hiÖn tr¹ng th¸i ¸p lùc thêi gian ch¶y trong cèng t2
(gi©y) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
L2
t2 r¦
V2 (4)
Trong ®ã: L2 - ChiÒu dµi cña mçi ®o¹n cèng tÝnh to¸n
V2 - Tèc ®é ch¶y trong mçi ®o¹n èng t|¬ng øng (m/s)
r - HÖ sè lÊy nh| sau:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Khi ®é dèc khu vùc nhá h¬n 0,01 r = 2
Khi ®é dèc khu vùc 0,01 - 0,03 r = l,5
Khi ®é dèc khu vùc lín h¬n 0,03 r = l,2
2.2.12. HÖ sè dßng ch¶y trung b×nh \tb x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
\tb = Ztb. q0,2.T0,1 (5)
Trong ®ã:
q - C|êng ®é m|a (L/s - ha);
T - Thêi gian m|a (phót);
Ztb - HÖ sè mÆt phô trung b×nh cña l|u vùc, ®ã lµ ®¹i l|îng trung b×nh trong cña hÖ
sè Z (®Æc tr|ng cho tÝnh chÊt mÆt phñ) vµ diÖn tÝch bÒ mÆt.
Khi diÖn tÝch bÒ mÆt kh«ng thÊm n|íc lín h¬n 30% diÖn tÝch l|u vùc th× hÖ sè
dßng ch¶y \tb cho phÐp lÊy kh«ng phô thuéc vµo c|êng ®é vÒ thêi gian m|a, khi
®ã \tb lµ ®¹i l|îng trung b×nh trong cña hÖ sè dßng ch¶y \ (theo b¶ng 6) vµ diÖn
tÝch bÒ mÆt.
2.2.13. V|ên c©y vµ c«ng viªn kh«ng cã m¹ng l|íi tho¸t n|íc n|íc m|a kÝn hoÆc hë th×
x¸c ®Þnh diÖn tÝch l|u vùc vµ hÖ sè dßng ch¶y kh«ng xÐt ®Õn. Nh|ng nÕu mÆt ®Êt ë
®ã cã ®é dèc 0,008 - 0,01 vµ lín h¬n nghiªng vÒ phÝa ®|êng phè th× d¶i ®Êt däc
theo ®|êng cã bÒ réng 50 - l00m ph¶i ®|îc tÝnh vµo l|u vùc tho¸t n|íc.
2.2.14. TÝnh to¸n l|u l|îng ®èi víi nh÷ng l|u vùc cã diÖn tÝch lín h¬n 50 ha, tÝnh chÊt
x©y dùng kh¸c nhau vµ ®Þa h×nh cã ®é dèc kh¸c nhau nhiÒu th× ph¶i tÝnh to¸n theo
tõng phÇn cña l|u vùc vµ l|u l|îng lín nhÊt trong sè c¸c l|u l|îng ®ã sÏ ®|îc
chän lµm l|u l|îng tÝnh to¸n. NÕu l|u l|îng tÝnh to¸n cña ®o¹n èng sau nhá h¬n
l|u l|îng tÝnh to¸n cña ®o¹n èng tr|íc th× lÊy b»ng l|u l|îng cña ®o¹n èng tr|íc.
2.2.15. §Ó ®iÒu hoµ dßng ch¶y n|íc m|a nh»m gi¶m ®|êng kÝnh èng cña mµng l|íi cÇn
ph¶i sö dông nh÷ng hè hiÖn cã (nÕu kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn nguån n|íc cÊp cho ¨n
uèng vµ hå kh«ng sö dông ®Ó t¾m hay môc ®Ých thÓ thao) hoÆc ®µo hè míi trong
c¸c khu vùc c©y xanh.
2.2.16. Chu k× v|ît qu¸ c|êng ®é tÝnh to¸n cña èng x¶ x¸c ®Þnh tïy theo tõng ®èi t|îng cã
xÐt tíi ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng n¬i vµ kh¶ n¨ng tho¸t n|íc khi v|ît qu¸ c|êng ®é
tÝnh to¸n.
2.2.17. Khi tÝnh to¸n ®iÒu hßa dßng ch¶y n|íc m|a cÇn ph¶i x¸c ®Þnh: l|u l|îng kh«ng
ch¶y vµo hå, tØ sè gi÷a l|u l|îng nµy so v¬i l|u l|îng ch¶y t¹i hå vµ dung tÝch
®iÒu hßa.
2.2.18. X¸c ®Þnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña hå W (m3) b»ng biÓu ®å ®|êng l|u l|îng ch¶y
vµo vµ x¶ ra khái hå, cã xÐt møc n|íc trung b×nh vµ lín nhÊt cña nã.
§èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá, kh«ng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao cã thÓ dïng c«ng
thøc sau:
W = K . Qt.t . ttt (6)
Trong ®ã:
Qtt -L|u l|îng tÝnh to¸n n|íc m|a ch¶y tíi hå (t¹i miÖng x¶ m3/s. C¨n cø theo
b¶ng tÝnh thñy lùc m¹ng l|íi)
ttt - Thêi gian m|a tÝnh to¸n cña toµn bé c¸c l|u vùc thuéc tuyÕn cèng tíi miÖng x¶
(c¨n cø theo b¶ng tÝnh thuû lùc m¹ng l|íi)
K - HÖ sè, phô thuéc ®¹i l|îng lÊy D theo b¶ng 7.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 6

D¹ng bÒ mÆt HÖ sè dßng ch¶y \ HÖ sè Z
- M¸i nhµ vµ mÆt ®|êng bª t«ng 0,95 0,24
- MÆt ®|êng b»ng ®¸ ®Ïo vµ mÆt ®|êng nhùa 0,6 0,224
- MÆt ®|êng b»ng ®¸ héc 0,45 0,145
- MÆt ®|êng ®¸ d¨m kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh 0,4 0,125
- §|êng trong v|ên b»ng sái 0,35 0,09
- MÆt ®Êt 0,3 0,064
- B·i cá 0,15 0,038


Ghi chó: Hîp lÝ nhÊt lµ \ ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa
ph|¬ng.
B¶ng 7

D K D K D K
0,1 0,5 0,4 0,42 0,7 0,13
0,15 1,1 0,45 0,36 0,75 0,1
0,20 0,85 0,5 0,3 0,8 0,07
0,25 0,69 0,55 0,25 0,85 0,04
0,30 0,58 0,6 0,21 0,9 0,02
0,35 0,5 0,65 0,16


2.2.19. §|êng èng ®Ó th¸o c¹n phÇn dung tÝch ®iÒu hoµ (®Õn møc n|íc tèi thiÓu) kh«ng
nhá h¬n 300mm, thêi gian th¸o cÇn kÓ tõ khi t¹nh m|a kh«ng qu¸ 24 giê.
Ghi chó: Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, khi cã ®ñ c¨n cø kinh tÕ kÜ thuËt vµ ®iÒu kiÖn vÖ sinh thêi
gian th¸o c¹n cã thÓ lÊy lín h¬n.
2.2.20. L|u l|îng cña cèng sau hè ®iÒu hoµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Q = D Qtt + Qtc + Q1 (7)
Trong ®ã:
D Qtt - L|u l|îng kh«ng x¶ vµo hè;
Qtc - L|u l|îng tÝnh to¸n trung b×nh th¸o c¹n hå;
Q1 - L|u l|îng n|íc m|a tÝnh to¸n cña l|u vùc phÝa sau hå (kh«ng tÝnh ®Õn thêi
gian dßng ch¶y cña nh÷ng ®o¹n cèng phÝa tr|íc hå);
2.3. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l|íi tho¸t n|íc
2.3.1. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l|íi tù ch¶y vµ cã ¸p cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hÖ thèng tho¸t
n|íc ph¶i theo l|u l|îng n|íc th¶i lín nhÊt trong mét gi©y. Cã thÓ sö dông c¸c
b¶ng sè c¸c to¸n ®å ®|îc thµnh lËp trªn c¬ së c¸c c«ng thøc sau:
O V2
I
4R 2 g (8)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Trong ®ã:
I - §é dèc thuû lùc;
R - B¸n kÝnh thuû lùc (m);
V - Tèc ®é trung b×nh cña n|íc th¶i (m/s);
g - Gia tèc träng tr|êng (m/s2);
O - HÖ sè møc c¶n do ma s¸t theo chiÒu dµi èng.
HÖ sè O ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cã xÐt ®Õn møc ®é ch¶y rèi kh¸c nhau cña
dßng ch¶y.
§ ·
1 ¨ ' td a2 ¸
2 lg¨ ¸
O ¨ 13.68 R R2 ¸
© ¹ (9)
Trong ®ã:
'td - §é nh¸m t|¬ng ®|¬ng (cm);
a2 - HÖ sè nh¸m cña thµnh èng (kh«ng thø nguyªn);
R - B¸n kÝnh thñy lùc (cm);
R2 - sè R©y - n«n;
TrÞ sè 'td vµ a2 x¸c ®Þnh theo b¶ng 8

B¶ng 8

TrÞ sè 'td
Lo¹i èng, m|¬ng vµ r·nh HÖ sè a2
(cm)
èng:
- Bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 0,2 100
- Sµnh 0,135 90
- Gang 0,1 83
- ThÐp 0,08 79
- Amiang 0,06 73
M|¬ng vµ r·nh
- X©y b»ng ®¸ héc, ®¸ ®Ïo 0,635 150
- G¹ch 0,315 110
- Bª t«ng vµ BTCT ®æ t¹i chç (cã v¸n khu«n) 0,3 120
- Bª t«ng vµ BTCT ®|îc miÕt nh½n b»ng v÷a xi m¨ng. 0,08 50
Ghi chó: NÕu èng s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p thñ c«ng th× 'td vµ a2 ph¶i x¸c ®Þnh theo thùc tÕ
hoÆc theo c¸c sè liÖu nghiªn cøu.
2.3.2. Khi tÝnh to¸n thuû lùc ®|êng èng dÉn bïn cã ¸p lùc (dÉn cÆn t|¬i, cÆn ®· lªn men,
bïn ho¹t tÝnh) ph¶i xÐt ®Õn chÕ ®é chuyÓn ®éng, tÝnh chÊt lÝ häc vµ ®Æc ®iÓm trong
thµnh phÇn cña tõng lo¹i bïn.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

2.4. §Æc ®iÓm tÝnh to¸n thuû lùc mµng l|íi tho¸t n|íc chung riªng mét nöa vµ tÝnh to¸n
miÖng x¶.
2.4.1. M¹ng l|íi tho¸t n|íc chung ph¶i ®¶m b¶o tho¸t l|u l|îng n|íc m|a trong thêi
gian m|a cã c|êng ®é tÝnh to¸n. C¸c ®o¹n cèng cã tæng l|u l|îng n|íc th¶i sinh
ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt trªn l0 l/s ph¶i kiÓm tra, ®iÒu kiÖn tho¸t n|íc trong mïa
kh«. Khi ®ã tèc ®é nhá nhÊt phô thuéc ®é dÇy cña èng hoÆc m|¬ng lÊy theo b¶ng
9.
B¶ng 9

§é dÇy t|¬ng øng víi l|u l|îng Tèc ®é nhá nhÊt cña n|íc th¶i
mïa kh« (cm) (m/s)
10 - 20 0,75
21 - 30 0,8
31 - 40 0,9
41 - 60 0,95
61 - 100 1
100 - 200 1,5

Ghi chó: NÕu c¸c nhµ ®· cã bÓ tù ho¹i th× tèc ®é nhá nhÊt cho phÐp gi¶m xuèng 30%.
2.4.2. L|u l|îng tÝnh to¸n cña ®o¹n cèng chung tr|íc miÖng x¶ thø nhÊt x¸c ®Þnh bëi
tæng l|u l|îng trong mïa kh« Qkh (n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt) vµ
l|u l|îng n|íc m|a.
L|u l|îng tÝnh to¸n Qtt cña ®o¹n cèng phÝa sau miÖng x¶ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
sau:
Qtt = Qkh + nO Q' kh + Qm
Trong ®ã:
Qkh - Tæng l|u l|îng n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt cña ®o¹n èng tÝnh
to¸n, x¸c ®Þnh nh| s¬ ®å kh«ng cã miÖng x¶.
'
Qkh - l|u l|îng n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña c¸c l|u vùc phÝa tr|íc miÖng
x¶.
nO Q' kh - L|u l|îng n|íc m|a kh«ng x¶ qua miÖng x¶ biÓu thÞ bëi l|u l|îng trong
mïa kh« vµ hÖ sè pha lo·ng no, lÊy kh«ng ®æi cho ®Õn miÖng x¶ tiÕp theo.
Qm - L|u l|îng n|íc m|a cña c¸c l|u vùc trùc tiÕp cña c¸c ®o¹n èng phÝa sau
miÖng x¶, x¸c ®Þnh t|¬ng tù nh| khi tÝnh to¸n m¹ng l|íi n|íc m|a.
2.4.3. Khi x¸c ®Þnh Qkh th× l|u l|îng th¶i n|íc sinh ho¹t x¸c ®Þnh nh| ®èi víi m¹ng l|íi
tho¸t n|íc sinh ho¹t víi hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ chóng b»ng l, cßn n|íc th¶i s¶n
xuÊt tÝnh b»ng l|u l|îng trung b×nh (gi©y) trong ®ã cã l|îng n|íc sinh ho¹t vµ s¶n
xuÊt th¶i nhiÒu nhÊt.
Khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn thuû lùc trong mïa kh« cña m¹ng l|íi tho¸t n|íc chung th×
l|u l|îng n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt (kÓ c¶ n|íc th¶i sinh ho¹t vµ cña nhµ t¾m
trong xÝ nghiÖp) x¸c ®Þnh t|¬ng tù nh| ®èi v¬i m¹ng l|íi tho¸t n|íc riªng hoµn
toµn.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

2.4.4. Bè trÝ miÖng x¶ vµ x¸c ®Þnh hÖ sè pha lo·ng ph¶i c¨n cø theo ®iÒu kiÖn vÖ sinh,
®iÒu kiÖn thuû v¨n, kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña s«ng hå vµ tÝnh chÊt sö dông s«ng,
hå phÝa sau miÖng x¶.
2.4.5. M¹ng l|íi tho¸t n|íc sinh ho¹t vµ m¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a cña hÖ thèng tho¸t
n|íc riªng mét nöa th× tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn cña c¸c m¹ng l|íi t|¬ng øng, cßn
®|êng cèng chung th× tÝnh to¸n t|¬ng tù nh| m¹ng l|íi tho¸t n|íc chung.
2.4.6. Giíi h¹n tèi ®a l|u l|îng n|íc m|a x¶ ra tõ ®|êng cèng chung cña hÖ thèng riªng
mét nöa x¸c ®Þnh c¨n cø theo ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ kinh tÕ kÜ thuËt.
2.5. §|êng kÝnh nhá nhÊt cña èng vµ ®é dÇy tÝnh to¸n trong èng vµ m|¬ng.
2.5.1. §|êng kÝnh nhá nhÊt cña èng tho¸t n|íc quy ®Þnh nh| sau:
- èng tho¸t n|íc th¶i sinh ho¹t ®Æt ë ®|êng phè 300mm;
- èng trong s©n, èng tho¸t n|íc th¶i s¶n xuÊt 200mm;
- èng tho¸t n|íc m|a vµ tho¸t n|íc chung ®Æt ë ®|êng phè 400mm, ®Æt trong s©n
300mm;
- èng dÉn bïn cã ¸p 150mm;
- èng nèi tõ giÕng thu n|íc m|a ®Õn ®|êng cèng - 300mm;
Ghi chó:
1- C¸c khu d©n c| cã l|u l|îng n|íc th¶i d|íi 500m3/ngµy cho phÐp dïng èng ) 200mm ®Æt ë
®|êng phè.
2- Trong c¸c tr|êng hîp ®Æc biÖt, èng tho¸t n|íc th¶i s¶n xuÊt cho phÐp cã ®|êng kÝnh d|íi
200mm.
3- Trong ®iÒu kiÖn kÜ thuËt s¶n xuÊt cho phÐp c¸c ®|êng èng nhá nhÊt trong hÖ thèng tho¸t n|íc
sinh ho¹t vµ tho¸t n|íc chung nªn ¸p dông kiÓu cã tiÕt diÖn ngang h×nh « van.
2.5.2. §é dÇy tÝnh to¸n cña ®|êng èng phô thuéc vµo ®|êng kÝnh èng vµ quy ®Þnh nh|
sau:
+èng 200 - 300mm kh«ng qu¸ 0,6d;
+èng 350 - 450mm kh«ng qu¸ 0,7d;
+èng 500 - 900mm kh«ng qu¸ 0,75d;
+èng trªn 900mm kh«ng qu¸ 0,80d;
Ghi chó:
1- §èi víi m|¬ng cã chiÒu cao H tõ 0,9m trë lªn vµ tiÕt diÖn ngang cã h×nh d¸ng bÊt k×, ®é dÇy
kh«ng ®|îc qu¸ 0,8 H.
2- §|êng èng tho¸t n|íc m|a vµ ®|êng èng tho¸t chung ®|îc thiÕt kÕ ch¶y ®Çy hoµn toµn.
2.5.3. M|¬ng tho¸t n|íc m|a x©y dùng trong ph¹m vi c¸c nhãm nhµ ë, chiÒu s©u, dßng
n|íc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ lm, vµ bê m|¬ng ph¶i cao h¬n møc n|íc cao nhÊt tõ
0,2m trë lªn.
2.6. Tèc ®é ch¶y tÝnh to¸n cña n|íc th¶i.
2.6.1. Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt cña n|íc th¶i lÊy phô thuéc thµnh phÇn vµ ®é th« cña c¸c
h¹t l¬ löng cã trong n|íc th¶i, b¸n kÝnh thñy lùc hoÆc ®é dÇy cña èng hay m|¬ng.
- §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc m|a, tèc ®é ch¶y nhá nhÊt øng víi ®é dÇy
tÝnh to¸n lín nhÊt cña èng quy ®Þnh nh| sau:
èng cã ®|êng kÝnh 150 - 250 mm Vmin = 0,7 m/s
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

" 300 - 400 mm " 0,8 "
" 450 - 500 " 0,9 "
" 600 - 800 " l "
" 900 - 1200 " l,15 "
" 1300 - 1500 " l,3 "
" 1500 " l,5 "
- §èi víi n|íc th¶i s¶n xuÊt tèc ®é ch¶y nhá nhÊt nªn lÊy theo quy ®Þnh cña c¬
quan chuyªn ngµnh hoÆc theo tµi liÖu nghiªn cøu.
Ghi chó:
1- §èi víi c¸c lo¹i n|íc th¶i s¶n xuÊt mµ tÝnh chÊt cña c¸c chÊt l¬ löng gÇn gièng víi n|íc th¶i
sinh ho¹t th× tèc ®é ch¶y nhá nhÊt lÊy nh| n|íc th¶i sinh ho¹t.
2- §èi víi n|íc m|a cã chu k× trµn cèng P nhá h¬n hay b»ng 0,33 n¨m, tèc ®é nhá nhÊt lÊy 0,6
m/s.
3- §èi víi c¸c ®o¹n cèng ®Çu m¹ng l|íi kh«ng ®¶m b¶o tèc ®é nhá nhÊt ®· quy ®Þnh hoÆc ®é dÇy
tÝnh to¸n d|íi 0,2d th× nªn x©y dùng c¸c giÕng röa.
2.6.2. Tèc ®é ch¶y tÝnh to¸n nhá nhÊt trong èng hay trong m|¬ng cña n|íc th¶i ®· l¾ng
hoÆc ®· lµm s¹ch sinh häc cho phÐp lÊy b»ng 0,4 m/s.
2.6.3. Tèc ®é ch¶y tÝnh to¸n lín nhÊt cña n|íc th¶i trong èng kim lo¹i lÊy b»ng 8m/s,
trong èng kim lo¹i 4m/s.
§èi víi n|íc m|a lÊy t|¬ng øng b»ng l0 vµ 7m/s.
2.6.4. Tèc ®é tÝnh to¸n cña n|íc th¶i ch|a l¾ng trong diu ke kh«ng ®|îc nhá h¬n 1m/s;
tèc ®é ch¶y cña n|íc th¶i trong ®o¹n èng nèi víi diu ke kh«ng ®|îc lín h¬n tèc
®é ch¶y trong diu ke.
2.6.5. Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt trong èng dÉn bïn cã ¸p lùc (bao gåm cÆn t|¬i, cÆn ®· ph©n
huû, bïn ho¹t tÝnh) ®· ®|îc nÐn lÊy theo b¶ng l0.

B¶ng l0

Tèc ®é ch¶y tÝnh to¸n trong ®|êng èng dÉn bïn ¸p lùc (m/s) phô thuéc
§é Èm cña bïn % vµo ®|êng kÝnh èng dÉn bïn (mm)
150 - 200 250 - 400
92 1,4 1,5
93 1,3 1,4
94 1,2 1,3
95 1,1 1,2
96 1 1,1
97 0,9 1
98 0,8 0,9


2.6.6. Tèc ®é lín nhÊt trong m|¬ng dÉn n|íc m|a vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt ®|îc phÐp x¶
vµo s«ng, hå lÊy theo b¶ng l1.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 11
Tèc ®é ch¸y lín nhÊt (m/s) øng víi chiÒu s©u
Tªn lo¹i ®Êt hay kiÓu gia cè
dßng n|íc h= 0,4 - 1m
- Gia cè b»ng c¸c tÊm bª t«ng 4
- §¸ v«i, sa th¹ch 4
- §¸ l¸t khan 2,0
- §¸ l¸t cã v÷a 3 - 3,5
- C¸t nhá, c¸t võa, pha sÐt 0,4
- C¸t th«, pha sÐt gÇy 0,8
- Pha sÐt 1,0
- SÐt 1,2
- Líp cá xÕp ë ®¸y m|¬ng 1,0
- Líp cá xÕp ë thµnh m|¬ng 1,6

Ghi chó: Khi chiÒu s©u dßng n|íc h n»m ngoµi kho¶ng gi¸ trÞ h= 0,4 - 1m, tèc ®é ë b¶ng trªn ph¶i
nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh.
+ NÕu h d|íi 0,4m. HÖ sè 0,85
h trªn 1m - 1,25
2.7. §é dèc ®|êng èng m|¬ng vµ r·nh tho¸t n|íc
2.7.1. §é dèc nhá nhÊt ®|êng èng, m|¬ng vµ r·nh ph¶i chän trªn c¬ së b¶o ®¶m tèc ®é
ch¶y nhá nhÊt ®· quy ®Þnh.
§èi víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng tho¸t n|íc ®é dèc nhá nhÊt øng víi ®é dÇy tÝnh to¸n
quy ®Þnh nh| sau:
- §èi víi èng ) 150mm imin = 0,008
200mm - = 0,005
300mm - = 0,004
400mm - = 0,0025
Ghi chó:
- Trong mét sè tr|êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp lÊy ®é dèc 0,004 ®èi víi èng ) 200mm;
0,007 ®èi víi èng ) 150mm.
- §é dèc ®o¹n èng nèi tõ giÕng thu n|íc m|a ®Õn ®|êng èng 0,02.
2.7.2. §é dèc cña r·nh ®|êng m|¬ng tho¸t n|íc m|a lÊy theo b¶ng 12.

B¶ng 12
§é dèc nhá nhÊt cña r·nh
C¸c h¹ng môc
®|êng, m|¬ng
- R·nh ®|êng mÆt phñ atphan 0,003
- Nh| trªn - khi mÆt phñ b»ng ®¸ r¨m hoÆc ®¸ t¶ng 0,004
- Nh| trªn - r¶i cuéi, sái 0,005
- C¸c r·nh riªng biÖt 0,005
- M|¬ng tiªu n|íc 0,006
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

2.7.3. KÝch th|íc nhá nhÊt cöa c¸c lo¹i m|¬ng cã tiÕt diÖn h×nh thang lÊy nh| sau:
ChiÒu réng ®¸y 0,3m, s©u 0,4m. Dèc taluy lÊy theo b¶ng 13.

B¶ng 13

Lo¹i ®Êt ë lßng m|¬ng §é dèc taluy
+ C¸t mÞn 1:3
+ C¸t nhá, võa vµ th« 1:2
a) Lo¹i rêi vµ cã ®é chÆt trung b×nh 1:1,5
b) ChÆt
+ pha c¸t 1:1,5
+ pha sÐt vµ sÐt 1:1,25
+ §Êt sái vµ ®Êt lÉn cuéi 1:1,125
+ §Êt ®¸ vµ ®Êt chÞu n|íc 1:0,5
+ §¸ phong hãa 1:0,25
+ §¸ 1:0,1


3. M¹ng l|íi tho¸t n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi.
3.1. Nguyªn t¾c v¹ch tuyÕn vµ ®Æt èng.
3.1.1. Khi ph©n l|u vùc tho¸t n|íc vµ v¹ch tuyÕn ®|êng èng cÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn ®Þa
h×nh vµ quy ho¹ch chung cña ®« thÞ, ph¶i tËn dông tíi møc tèi ®a ®iÒu kiÖn ®Þa
h×nh ®Ó x©y dùng hÖ thèng tho¸t n|íc tù ch¶y.
§èi víi ®« thÞ c¶i t¹o cÇn nghiªn cøu sö dông m¹ng líi tho¸t n|íc hiÖn cã.
3.1.2. Bè trÝ m¹ng l|íi tho¸t n|íc trªn mÆt b»ng tæng thÓ còng nh| kho¶ng c¸ch tèi thiÓu
tõ mÆt ngoµi cña èng tíi c¸c c«ng tr×nh vµ hÖ thèng kÜ thuËt kh¸c ph¶i phï hîp
"Tiªu chuÈn vµ quy ph¹m thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ 20 TCN 82 - 81
(xem phô lôc III).
Khi v¹ch tuyÕn m¹ng l|íi tho¸t n|íc ph¶i dù tÝnh kh¶ n¨ng sö dông c¬ giíi ®Ó thi
c«ng.
3.1.3. Khi bè trÝ mét vµi ®|êng èng ¸p lùc song song víi nhau kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt
ngoµi cña èng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thi c«ng vµ söa ch÷a khi cÇn thiÕt.
Tuú theo vËt liÖu lµm èng, ¸p lùc bªn trong èng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c èng nªn lÊy kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè sau:
- Khi ®|êng kÝnh èng ®Õn 300 mm .............0,7m
Tõ 400 ®Õn l000.................... l,0m
Trªn l000.....................l,5m
Ghi chó: Khi cÇn thiÕt ph¶i gi¶m kho¶ng c¸ch theo quy ®Þnh nµy th× ®|êng èng ph¶i ®Æt trªn nÒn
bª t«ng.
3.1.4. Trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc cÇn x©y dùng c¸c miÖng x¶ dù phßng ®Ó x¶ n|íc th¶i
vµo hÖ thèng tho¸t n|íc m|a hoÆc vµo hå khi x¶y ra sù cè. ViÖc x©y dùng vµ x¸c
®Þnh vÞ trÝ ®Æt miÖng x¶ ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lÝ vÖ sinh, c¬ quan
thñy s¶n vµ c¬ quan b¶o vÖ nguån n|íc.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

3.1.5. Trong ph¹m vi khu d©n c|, kh«ng ®|îc ®Æt ®|êng èng tho¸t n|íc næi hoÆc treo
trªn mÆt ®Êt.
Ghi chó: NÕu ®|êng èng tho¸t n|íc do qua c¸c hè s©u, s«ng, hå hoÆc khi ®Æt ®|êng èng tho¸t
n|íc ë ngoµi ph¹m vi khu d©n c|, cho phÐp ®Æt trªn mÆt ®Êt hoÆc treo trªn cÇu c¹n.
3.2. Gãc ngoÆt cña èng, nèi èng, ®é s©u ®Æt èng;
3.2.1. Gãc nèi gi÷a hai ®|êng èng kh«ng ®|îc nhá h¬n 900
Ghi chó: Gãc nèi cho phÐp lÊy tïy ý nÕu nèi qua giÕng chuyÒn bËc kiÓu th¼ng ®øng hoÆc
nèi giÕng thu n|íc m|a víi giÕng chuyÓn bËc.
3.2.2. ë nh÷ng chç ®|êng èng ®æi h|íng cÇn cã giÕng th¨m b¸n kÝnh cong cña lßng
m¸ng giÕng kh«ng nhá h¬n ®|êng kÝnh èng. Khi ®|êng kÝnh èng tõ 1200mm trë
lªn, b¸n kÝnh cong kh«ng ®|îc nhá h¬n 5 lÇn ®|êng kÝnh vµ ph¶i cã giÕng th¨m ë
hai ®Çu ®o¹n muèn cong.
3.2.3. Nèi èng cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau trong c¸c giÕng th¨m theo kiÓu ®inh èng. Khi cã
c¬ së thÝch ®¸ng cã thÓ nèi theo møc n|íc tÝnh to¸n.
3.2.4. Nèi r·nh víi ®|êng èng kÝn ph¶i qua giÕng th¨m cã hè khö cÆn vµ cã song ch¾n
r¸c.
3.2.5. §é s©u ®Æt èng nhá nhÊt tÝnh ®æi ®inh èng quy ®Þnh nh| sau:
- §èi víi c¸c èng cã ®|êng kÝnh d|íi 300 mm ®Æt ë khu vùc kh«ng cã xe c¬ giíi
qua l¹i - 0,3m.
- ë chç cã xe c¬ giíi qua l¹i - 0,7m. Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt khi chiÒu s©u nhá
h¬n 0,7m th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ èng.
Ghi chó: §é s©u ®Æt èng lín nhÊt x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n, tïy thuéc vµo vËt liÖu lµm èng, ®iÒu
kiÖn ®Þa chÊt, ph|¬ng ph¸p thi c«ng vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt kh¸c.
3.3. èng, gèi ®ì èng, phô tïng vµ nÒn ®Æt èng:
3.3.1. §èi víi ®|êng èng tho¸t n|íc sö dông c¸c lo¹i èng sau:
a) §|êng èng tù ch¶y: dïng èng bª t«ng cèt thÐp kh«ng ¸p, èng bª t«ng, èng
sµnh, èng fibr« xi m¨ng vµ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp.
b) §|êng èng ¸p lùc: dïng èng bª t«ng cèt thÐp cã ¸p, fibr« xi m¨ng, gang vµ c¸c
lo¹i èng b»ng chÊt dÎo.
Ghi chó:
1- Khi lùa chän lo¹i èng cÇn xem xÐt ®iÒu kiÖn vËt liÖu ®Þa ph|¬ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c
(®Þa chÊt, n|íc ngÇm.v.v...)
2- Cho phÐp dïng èng gang cho ®|êng èng tù ch¶y vµ èng thÐp cho ®|êng èng ¸p lùc trong c¸c
tr|êng hîp sau:
Khi ®Æt èng ë nh÷ng khu vùc khã thi c«ng, ®Êt lón, ®Êt tr|¬ng në hoÆc sinh lÇy, khu vùc ®ang
khai th¸c má, cã hiÖn t|îng c¸ct¬, ë nh÷ng chç ®i qua s«ng hå, ®|êng s¾t hoÆc ®|êng « t«, hhi
giao nhau víi ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t, khi ®Æt èng trªn cÇu dÉn hoÆc ë nh÷ng n¬i cã thÓ cã
nh÷ng chÊn ®éng c¬ häc.
3- Khi ®Æt èng trong m«i tr|êng x©m thùc cÇn dïng c¸c lo¹i èng hh«ng bÞ x©m thùc hoÆc ph¶i cã
c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ èng khái x©m thùc.
- èng thÐp ph¶i cã líp chèng ¨n mßn kim lo¹i ë mÆt ngoµi. ë nh÷ng chç cã hiÖn t|îng ¨n mßn
®iÖn ho¸ ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Æc biÖt.
3.3.2. KiÓu nÒn ®Æt èng phô thuéc kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Êt vµ t¶i träng.
§|êng èng tho¸t n|íc cã thÓ ®Æt trùc tiÕp trªn nÒn ®Êt tù nhiªn ®|îc ®Çm kÜ. ChØ
trong nh÷ng tr|êng hîp ®Êt yÕu míi lµm nÒn nh©n t¹o.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

CÇn tËn dông vËt liÖu ®Þa ph|¬ng, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kh¶ n¨ng thi c«ng ®· lùa
chän kiÓu nÒn thÝch hîp.
3.3.3. Trªn ®|êng èng ¸p lùc khi cÇn thiÕt ph¶i ®Æt c¸c van, van x¶, mèi nèi co
gi·n.v.v...trong c¸c giÕng.
3.3.4. §é dèc cña ®|êng èng ¸p lùc vÒ phÝa van x¶ kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,001.
§|êng kÝnh cña van x¶ ph¶i ®¶m b¶o th¸o c¹n ®o¹n èng, kh«ng qu¸ 3 giê. NÕu x¶
n|íc vµo hÖ thèng tho¸t n|íc m|a hoÆc vµo dßng n|íc mÆt nÕu ®¶m b¶o yªu cÇu
vÖ sinh tr|êng hîp kh«ng thÓ x¶ ®|îc th× ph¶i x©y dùng tr¹m b¬m côc bé hoÆc
chuyÓn b»ng «t« xi-tÐc.
3.3.5. T¹i nh÷ng chç èng ¸p lùc ®æi h|íng, nÕu øng xuÊt kh«ng chuyÓn ®|îc vµo chç nèi
èng th× ph¶i cã gèi tùa.
Ghi chó: Trong nh÷ng tr|êng hîp sau cho phÐp kh«ng dïng gèi tùa.
- §|êng èng ¸p lùc dïng èng kiÓu miÖng b¸t víi ¸p xuÊt lµm viÖc tíi 100N/cm2 vµ gãc ngoÆt ®Õn
100.
- §|êng èng ¸p lôc b»ng thÐp hµn ®Æt d|íi ®Êt víi gãc ngoÆt ®Õn 30o trong mÆt ph¼ng th¼ng
®øng.
3.4. Mèi nèi èng:
3.4.1. Mèi nèi cña c¸c ®|êng èng tù ch¶y kiÓu miÖng b¸t hoÆc m¨ng s«ng ®|îc s¨m
b»ng d©y ®ay tÈm bi tum bªn ngoµi chÌn v÷a xi m¨ng ami¨ng.
§èi víi c¸c èng lín kh«ng s¶n xuÊt ®|îc kiÓu miÖng b¸t hoÆc m¨ng s«ng th× nèi
b»ng bª t«ng hoÆc bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç. M¸c bª t«ng lµm mèi nèi kh«ng
nhá h¬n m¸c bª t«ng cña èng.
Ghi chó: Khi kh«ng cã xi m¨ng ami¨ng th× cã thÓ thay thÕ b»ng xi m¨ng poãc-
l¨ng m¸c lín h¬n hoÆc b»ng 400.
3.4.2. Mèi nèi c¸c ®|êng èng ¸p lùc theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc.

3.5. GiÕng th¨m.
3.5.1. Trong c¸c hÖ thèng tho¸t n|íc, giÕng th¨m trªn m¹ng l|íi ®|êng èng cÇn ®Æt ë
nh÷ng chç:
+ Nèi c¸c tuyÕn èng.
+ §|êng èng chuyÓn h|íng, thay ®æi ®é dèc hoÆc thay ®æi ®|êng kÝnh.
+ Trªn c¸c ®o¹n èng ®Æt th¼ng, theo mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh, phô thuéc vµo
®|êng kÝnh èng, lÊy theo b¶ng 14.
B¶ng 14 .

§|êng kÝnh èng (mm) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng th¨m (m)
150 - 300 20
400 - 600 40
700 - 1000 60
Trªn 1000 100

Ghi chó: §èi víi c¸c èng ®|êng kÝnh + 400 y 600mm nÕu ®é dÇy d|íi 0,5d vµ tèc ®é tÝnh to¸n
b»ng tèc ®é nhá nhÊt th× c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng cã thÓ lÊy 30m.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

3.5.2. Sµn m¸ng (mÐp trªn cña lßng m¸ng) cña giÕng th¨m ph¶i ®Æt ë cèt ®Ønh èng cã
®|êng kÝnh lín h¬n.
Trong c¸c giÕng cã ®|êng kÝnh èng tõ 700mm trë lªn cho phÐp lµm sµn c«ng t¸c ë
mét phÝa cña m¸ng, sµn ë phÝa ®èi diÖn cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n l00mm. Trªn
c¸c ®|êng èng cã ®|êng kÝnh tõ 2000mm trë lªn cho phÐp ®Æt sµn c«ng t¸c trªn
dÇm con s¬n. Khi ®ã, kÝch th|íc phÇn hë cña m¸ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 2000mm
x 2000mm.
3.5.3. KÝch th|íc mÆt b»ng cña giÕng th¨m, trªn m¹ng l|íi ®|êng èng tho¸t n|íc sinh
ho¹t vµ s¶n xuÊt lÊy theo èng cã ®|êng kÝnh lín h¬n (d)
§èi víi kiÓu giÕng ch÷ nhËt.
- èng cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 700mm, chiÒu däc 1000mm, chiÒu ngang d+
400mm nh|ng kh«ng nhá h¬n l000mm.
- èng cã ®|êng kÝnh tõ 700mm trë lªn - chiÒu däc d = 400mm, chiÒu ngang
d+500mm.
§èi víi kiÓu giÕng trßn, ®|êng kÝnh giÕng lÊy nh| sau:
- èng cã ®|êng kÝnh 600mm o l000mm
- èng cã ®|êng kÝnh 700mm o 1250mm
- èng cã ®|êng kÝnh 800mm o 1500mm
- èng cã ®|êng kÝnh 1200mm o 2000mm.
Ghi chó: Trªn c¸c ®|êng èng cã ®|êng kÝnh ®Õn 300mm víi chiÒu s©u ®Æt èng ®Õn1,2m th×
®|êng kÝnh cña giÕng cho phÐp lÊy 700 hoÆc 600 x 600mm.


3.5.4. KÝch th|íc mÆt b»ng cña giÕng th¨m ë nh÷ng chç ngoÆt ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu
kiÖn bè trÝ m¸ng cong ë trong giÕng.
3.5.5. ChiÒu cao phÇn c«ng t¸c cña giÕng (tÝnh tõ sµn c«ng t¸c tíi dµn dì cæ giÕng)
th|êng lÊy b»ng l,2m.
3.5.6. Trong phÇn c«ng t¸c vµ cæ giÕng cña giÕng th¨m ph¶i cã thang ®Ó ®¶m b¶o cho
c«ng t¸c qu¶n lÝ.
Sè bËc thang phô thuéc chiÒu cao giÕng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bËc thang 300 mm.
BËc thang ®Çu tiªn c¸ch miÖng giÕng 0,5m.
3.5.7. KÝch th|íc cña giÕng lÊy 700mm hoÆc 600 x 600mm. §èi víi lo¹i èng cã ®|êng
kÝnh tõ 600mm trë lªn th× trªn mçi kho¶ng c¸ch 300 - 500m ph¶i cã mét giÕng
th¨m cã kÝch th|íc cæ giÕng vµ phÇn c«ng t¸c lín h¬n 700mm ®Ó ®¶m b¶o kh¶
n¨ng ®|a ®|îc c¸c thiÕt bÞ thau röa ®|êng èng xuèng.
3.5.8. Trong nh÷ng khu vùc x©y dùng hoµn thiÖn, n¾p giÕng ®Æt b»ng cèt mÆt ®|êng.
Trong khu vùc trång c©y n¾p giÕng ®Æt cao h¬n mÆt ®Êt 50 - 70mm, cßn trong c¸c
khu vùc kh«ng x©y dùng - 200mm. NÕu cã yªu cÇu ®Æc biÖt (tr¸nh ngËp n|íc m|a)
cã thÓ ®Æt cao h¬n.
3.5.9. GiÕng th¨m trong hÖ thèng tho¸t n|íc m|a nªn lÊy:
- §èi víi èng ®|êng kÝnh ®Õn 600mm ®|êng kÝnh cña giÕng b»ng l000mm.
- èng tõ 700mm trë lªn giÕng cã mÆt b»ng h×nh trßn hoÆc ch÷ nhËt, chiÒu däc
b»ng l000mm, chiÒu ngang lÊy b»ng ®|êng kÝnh cña èng lín nhÊt.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

ChiÒu cao phÇn c«ng t¸c cña giÕng nªn lÊy:
- §èi víi èng ®|êng kÝnh tõ 700 - 1400, tÝnh tõ lßng m¸ng cña èng cã ®|êng kÝnh
lín h¬n.
- §èi víi èng ®|êng kÝnh tõ 1500mm trë lªn kh«ng xÐt ®Õn phÇn c«ng t¸c cña
giÕng.
Ghi chó: Nãi chung ®¸y giÕng th¨m trong hÖ thèng tho¸t n|íc m|a cÇn cã hè thu cÆn. Tïy theo
møc ®é hoµn thiÖn c¸c khu vùc ®|îc tho¸t n|íc vµ chiÒu s©u hè thu cÆn lÊy tõ 0,3 - 0,5m.
3.5.10. Khi møc n|íc ngÇm cao h¬n cèt ®¸y giÕng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng thÊm cho ®¸y
vµ thµnh giÕng. ChiÒu cao ®o¹n th¼ng chèng thÊm trªn thµnh giÕng ph¶i cao h¬n
møc n|íc ngÇm 0,5m.
3.5.11. N¾p cña giÕng th¨m (kÓ c¶ giÕng chuyÓn bËc) cã thÓ b»ng gang hoÆc bª t«ng cèt
thÐp ph¶i chÞu ®|îc t¶i träng tiªu chuÈn H13.
NÕu dïng n¾p bª t«ng cèt thÐp th× miÖng giÕng ph¶i cã cÊu t¹o thÝch hîp ®Ó tr¸nh
bÞ søt, vì do va ®Ëp cña xe cé còng nh| khi ®ãng më n¾p.
KÝch th|íc n¾p bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o viÖc ®Ëy, më n¾p thuËn tiÖn.
Ghi chó: Tr|êng hîp n¾p giÕng ®Æt trªn ®|êng cã xe t¶i träng lín h¬n th× thiÕt kÕ riªng.
3.6. GiÕng chuyÓn bËc.
3.6.1. GiÕng chuyÓn bËc ®|îc x©y dùng ®Ó:
+ Gi¶m ®é s©u ®Æt èng
+ §¶m b¶o tèc ®é ch¶y cña n|íc trong èng kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp hoÆc
®Ó tr¸nh thay ®æi ®ét ngét tèc ®é dßng ch¶y.
+ Khi cÇn tr¸nh c¸c c«ng tr×nh ngÇm.
+ Khi x¶ n|íc theo ph|¬ng ph¸p x¶ ngËp.
Ghi chó: §èi víi èng cã ®|êng kÝnh nhá h¬n 600mm nÕu chiÒu cao chuyÓn bËc d|íi 0,3m cho
phÐp thay thÕ giÕng chuyÓn bËc b»ng m¸ng trµn ch¹y «m trong giÕng th¨m.
3.6.2. GiÕng chuyÓn bËc víi chiÒu cao d|íi 3m trªn c¸c ®|êng èng cã ®|êng kÝnh trªn
600mm nªn x©y theo kiÓu ®Ëp trµn.
3.6.3. GiÕng chuyÓn bËc víi chiÒu cao d|íi 6m trªn c¸c ®|êng èng cã ®|êng kÝnh d|íi
500mm nªn lµm theo kiÓu cã mét èng ®øng trong giÕng, tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n
tiÕt diÖn cña èng dÉn ®Õn.
PhÝa trªn èng ®øng cã phÔu thu n|íc, d|íi èng ®øng lµ hè tiªu n¨ng cã ®Æt b¶n
kim lo¹i ë ®¸y.
Ghi chó: §èi víi c¸c èng ®øng cã ®|êng kÝnh d|íi 300mm cho phÐp dïng cót ®Þnh h|íng dßng
ch¶y thay thÕ cho hè tiªu n¨ng.
3.6.4. Khi chiÒu cao chuyÓn bËc lín h¬n quy ®Þnh trong ®iÒu 3.6.2 vµ 3.6.3 cña môc nµy
cho phÐp cÊu t¹o giÕng theo thiÕt kÕ riªng. C¸c kiÓu giÕng th|êng ¸p dông cho
tr|êng hîp nµy lµ: giÕng kiÓu bËc thang, ®Ëp trµn xo¸y...
3.7. GiÕng thu n|íc m|a.
3.7.1. GiÕng thu n|íc m|a ®Æt ë r·nh ®|êng theo nh÷ng kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh b»ng tÝnh
to¸n, ngoµi ra cßn ph¶i bè trÝ giÕng thu ë chç tròng, cac ng¶ ®|êng vµ tr|íc gi¶i ®i
bé qua ®|êng.
Khi ®|êng phè réng d|íi 30m vµ kh«ng cã giÕng thu ë bªn trong tiÓu khu th×
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu cã thÓ lÊy theo b¶ng 15.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

3.7.2. ChiÒu dµi cña ®o¹n èng nèi tõ giÕng thu ®Õn giÕng th¨m cña ®|êng cèng kh«ng
lín h¬n 40m.
3.7.3. Cho phÐp nèi vµo giÕng thu c¸c èng tho¸t n|íc m|a cña nhµ hoÆc èng h¹ n|íc
ngÇm.
B¶ng 15

§é dèc däc ®|êng phè Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng thu (m)
Nhá h¬n hoÆc b»ng 0,004 50
Trªn 0,004 ®Õn 0,006 60
Trªn 0,006 ®Õn 0,01 70
Trªn 0,01 ®Õn 0,03 80
Ghi chó:
1- Quy ®Þnh nµy hh«ng ¸p dông ®èi víi kiÓu giÕng thu cña thu bã vØa (giÕng thu hµm Õch).
2- Khi chiÒu réng ®|êng phè lín h¬n 30m hoÆc khi ®é dèc lín h¬n 0,03 th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
giÕng thu kh«ng lín h¬n 60m.
3.7.4. §¸y cña giÕng thu n|íc m|a ph¶i cã hè thu cÆn chiÒu s©u 0,3 - 0,5m vµ cöa thu
ph¶i cã song ch¾n r¸c. MÆt trªn song ch¾n r¸c ®Æt thÊp h¬n r·nh ®|êng kho¶ng
20mm - 30mm.
3.7.5. §èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc chung, trong c¸c khu d©n c| giÕng thu ph¶i cã kho¸
thñy lùc, chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 0,lm.
3.7.6. Nèi víi m|¬ng hë víi ®|êng èng kÝn b»ng giÕng th¨m cã hè thu cÆn, phÝa miÖng
hè ph¶i ®Æt song ch¾n r¸c cã khe hë kh«ng qu¸ 50mm; ®|êng kÝnh ®o¹n èng nèi
x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh|ng kh«ng nhá h¬n 300mm.
3.7.7. §èi víi m¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a khi ®é chªnh cèt ®¸y èng nhá h¬n hoÆc b»ng
0,5m ®|êng kÝnh èng d|íi 1500mm vµ tèc ®é kh«ng qu¸ 4m/s th× cho phÐp nèi
èng b»ng giÕng th¨m. Khi ®é chªnh cèt lín ph¶i cã giÕng chuyÓn bËc.

3.8. §iu ke
3.8.1. §|êng kÝnh èng cña ®iu ke kh«ng nhá h¬n 150mm.
§iu ke qua s«ng hay hå ph¶i cã Ýt nhÊt hai ®|êng èng lµm viÖc b×nh th|êng, b»ng
thÐp cã líp chèng ¨n mßn vµ ®|îc b¶o ®¶m khái bÞ c¸c t¸c ®éng c¬ häc. Mçi
®|êng èng ®Òu ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng dÉn n|íc theo l|u l|îng tÝnh to¸n cã xÐt tíi
møc d©ng cho phÐp.
NÕu l|u l|îng n|íc th¶i kh«ng b¶o ®¶m tèc dé tÝnh to¸n nhá nhÊt th× chØ sö dông
mét ®|êng èng lµm viÖc vµ mét ®|êng èng ®Ó dù phßng.
Ngoµi hai ®|êng èng lµm viÖc chØ x©y dùng thªm mét ®|êng èng dù phßng khi cã
yªu cÇu thËt ®Æc biÖt.
ThiÕt kÕ ®iu ke qua s«ng ®|îc sö dông ®Ó cÊp n|íc ph¶i ®|îc phÐp cña c¬ quan
qu¶n lÝ vÖ sinh.
§iu ke qua s«ng cã tÇu bÌ qua l¹i ph¶i theo c¸c quy ®Þnh vµ ®|îc phÐp cña c¬
quan qu¶n lý ®|êng s«ng.
Ghi chó: §iu ke qua c¸c khe, thung lòng kh« cÇn cho phÐp ®Æt mét ®|êng èng.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

3.8.2. Khi thiÕt kÕ ®iu ke nªn lÊy:
- ChiÒu s©u ®Æt èng cña ®o¹n èng ng©m d|íi n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,5m tÝnh
tõ cèt thiÕt kÕ cña ®¸y s«ng ®Õn ®Ønh èng.
Trong giíi h¹n l¹ch s«ng ®Ó tÇu bÌ qua l¹i th× kh«ng ®|îc nhá h¬n 1m.
- Gãc nghiªng cña ®o¹n èng xiªn ë hai bê s«ng kh«ng lín h¬n 200 so víi ph|¬ng
ngang.
- Kho¶ng c¸ch mÐp ngoµi gi÷a hai èng ®iu ke kh«ng nhá h¬n 0,7 - 1,5m, phô
thuéc vµo ¸p lùc.
3.8.3. Trong c¸c giÕng th¨m ®Æt ë cöa vµo, cöa ra vµ giÕng x¶ sù cè ph¶i cã phai ch¾n.
Bè trÝ giÕng x¶ sù cè ph¶i ®|îc phÐp cña c¬ quan qu¶n lÝ vÖ sinh, thñy v¨n vµ c¬
quan qu¶n lÝ nguån n|íc.
3.8.4. NÕu giÕng th¨m x©y dùng ë c¸c b·i båi cña s«ng th× ph¶i dù tÝnh kh¶ n¨ng kh«ng
®Ó cho giÕng bÞ ngËp vµo mïa n|íc lín.
3.8.5. §èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc chung th× ph¶i kiÓm tra mét ®|êng èng cña ®iu ke
®¶m b¶o ®|îc ®iÒu kiÖn tho¸t n|íc trong mïa kh« theo c¸c tiªu chuÈn ®· quy
®Þnh.

3.9. §|êng èng qua ®|êng
3.9.1. Khi xuyªn qua ®|êng s¾t, ®|êng « t« t¶i träng lín hoÆc ®|êng phè chÝnh quan
träng th× ®|êng èng ph¶i ®Æt trong èng bäc hoÆc ®|êng hÇm.
3.9.2. Tr|íc vµ sau ®o¹n èng qua ®|êng ph¶i cã giÕng th¨m vµ trong tr|êng hîp ®Æc biÖt
ph¶i cã thiÕt bÞ kho¸ ch¾n.
3.9.3. Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i th«ng qua c¸c c¬ quan cã liªn quan.

3.10. GiÕng x¶ n|íc th¶i, n|íc m|a vµ giÕng trµn n|íc m|a.
3.10.1. MiÖng x¶ vµo s«ng cÇn bè trÝ ë nh÷ng chç cã thÓ t¨ng c|êng chuyÓn ®éng rèi cña
dßng ch¶y (chç co hÑp, th¸c ghÒnh...) kÕt cÊu miÖng x¶ ph¶i ®¶m b¶o viÖc x¸o trén
n|íc th¶i ®· lµm s¹ch víi n|íc s«ng hå cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Tuú theo ®iÒu kiÖn x¶ n|íc th¶i ®· lµm s¹ch vµo s«ng mµ ¸p dông kiÓu miÖng x¶:
x¶ bê, x¶ lßng s«ng hoÆc x¶ khuÕch t¸n. Khi x¶ n|íc th¶i ®· lµm s¹ch vµo hå chøa
cÇn ph¶i ®Æt miÖng x¶ s©u d|íi n|íc.
3.10.2. èng dÉn ®Ó x¶ n|íc kiÓu lßng s«ng vµ x¶ ngËp s©u d|íi n|íc ph¶i b»ng thÐp cã
líp chèng ¨n mßn vµ ®|îc ®Æt trong r·nh. DÉu miÖng x¶ kiÓu lßng s«ng, xa bê, x¶
ngËp d|íi n|íc ®Òu ph¶i ®|îc gia cè b»ng bª t«ng.
Sµn t¹o miÖng x¶ ph¶i xÐt tíi yªu cÇu tÇu bÌ ®i l¹i, mùc n|íc s«ng, ¶nh h|ëng cöa
s«ng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ sù thay ®æi lßng s«ng.
3.10.3. MiÖng x¶ n|íc m|a cã thÓ ¸p dông c¸c kiÓu:
l- Khi kh«ng gia cè bê miÖng x¶ kiÓu m|¬ng hë.
2- Khi cã gia cè bê - kiÓu miÖng x¶ cã lç (kÝn).
Ghi chó: §Ó ng¨n ngõa hiÖn t|îng ngËp n|íc do viÖc x¶ n|íc g©y nªn - c¸c miÖng x¶ ph¶i cã
cöa phai.
3.10.4. GiÕng trµn n|íc m|a, ¸p dông kiÓu giÕng cã ng|ìng trµn, ng|ìng trµn tÝnh theo
l|u l|îng n|íc x¶ vµo hå, cÊu t¹o ng|ìng trµn x¸c ®Þnh phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

tõng n¬i (chç ®Êt miÖng x¶ trªn èng chÝnh hay èng nh¸nh, møc n|íc tèi ®a trong
hå v.v...)
3.10.5. Chç ®Æt miÖng x¶ n|íc th¶i vµ n|íc m|a vµ cÊu t¹o cña nã cÇn ph¶i ®|îc sù ®ång
ý cña c¬ quan qu¶n lÝ ®|êng s«ng.

3.11. Nh÷ng ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ mµng l|íi tho¸t n|íc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
3.11.1. Sè l|îng m¹ng l|íi tho¸t n|íc s¶n xuÊt trong ph¹m vi thuéc c¸c xÝ nghiÖp c«ng
nghiÖp ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thµnh phÇn cña n|íc th¶i, l|u l|îng, nhiÖt ®é, kh¶
n¨ng sö dông l¹i vµ sù cÇn thiÕt ph¶i lµm s¹ch côc bé.
3.11.2. Trong ph¹m vi c¸c xÝ nghiÖp phô thuéc vµo thµnh phÇn cña n|íc th¶i cho phÐp ®Æt
®|êng èng tho¸t n|íc trong r·nh kÝn, r·nh hë, trong ®|êng hÇm hoÆc trªn cÇu dÉn.
3.11.3. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®|êng èng dÉn n|íc th¶i chøa c¸c chÊt ¨n mßn, c¸c chÊt ®éc
dÔ bay h¬i vµ c¸c chÊt g©y næ ( cã tØ träng khÝ vµ h¬i n|íc nhá h¬n 0,8 so víi
kh«ng khÝ) ®Õn thµnh cña ®|êng hÇm lÊy kh«ng d|íi 3m ®Õn c¸c tÇng ngÇm kh«ng
d|íi 6m.
3.11.4. C¸c thiÕt bÞ kho¸ ch¾n, kiÓm tra vµ nèi trªn ®|êng èng dÉn n|íc th¶i cã chøa c¸c
chÊt ®éc ®· bay h¬i, c¸c chÊt g©y næ ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi kÝn.
3.11.5. §Ó dÉn n|íc th¶i s¶n xuÊt cã tÝnh ¨n mßn, tuú theo vµo thµnh phÇn, nång ®é vµ
nhiÖt ®é cña n|íc cÇn sö dông c¸c lo¹i èng chÞu axÝt (èng sµnh sø, thuû tinh, èng
lµm b»ng p«lyetilen, èng thÐp lãt cao su, èng gang tÈm nhùa ®|êng)
Ghi chó: C¸c lo¹i èng lµm b»ng p«lyetilen, èng gang tÈm nhùa ®|êng, èng lãt cao su, ®|îc sö
dông khi nhiÖt ®é n|íc th¶i kh«ng qu¸ 60oC. C¸c lo¹i èng chÊt dÎo kh¸c ph¶i theo chØ dÉn ¸p
dông cña nhµ s¶n xuÊt.
3.11.6. X¶m c¸c miÖng b¸t cña èng dÉn n|íc th¶i cã tÝnh axÝt b»ng sîi ami¨ng tÈm bi tum
vµ ch¾n ngoµi b»ng v÷a chÞu axÝt.
3.11.7. Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ cña c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc cã tÝnh ¨n mßn
khái t¸c h¹i do h¬i vµ n|íc vµ ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cho n|íc thÈm lËu vµo ®Êt.
3.11.8. M¸ng cña giÕng th¨m trªn ®|êng èng dÉn n|íc th¶i cã tÝnh ¨n mßn ph¶i lµm b»ng
vËt liÖu chèng ¨n mßn.
Thang lªn xuèng trong c¸c giÕng nµy kh«ng ®|îc lµm b»ng thÐp.
Ghi chó: NÕn ®|êng kÝnh èng dÉn n|íc d|íi 600mm nªn lãt m¸ng dÉn b»ng c¸c ®o¹n èng sµnh
bæ ®«i.
3.11.9. GiÕng x¶ n|íc th¶i chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y, dÔ næ cña c¸c ph©n x|ëng ph¶i cã tÊm
ch¾n thñy lùc, cßn trªn m¹ng l|íi bªn ngoµi th× theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c xÝ
nghiÖp c«ng nghiÖp hoÆc c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan chuyªn ngµnh.
3.11.10. ë c¸c khu vùc kho, bÓ chøa nhiªn liÖu, c¸c chÊt dÔ ch¸y, c¸c chÊt ®éc, axÝt vµ
kiÒm kh«ng cã n|íc th¶i nhiÔm bÈn th× n|íc m|a nªn dÉn qua giÕng ph©n ph¶i cã
van. Trong tr|êng hîp b×nh th|êng th× x¶ vµo hÖ thèng tho¸t n|íc m|a, khi x¶y ra
sù cè th× ph¶i x¶ vµo bÓ chøa dù phßng.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

4. Tr¹m b¬m.
4.1. Tr¹m b¬m n|íc th¶i sinh ho¹t:
4.1.1. Tr¹m b¬m n|íc th¶i ph¶i bè trÝ thµnh c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt; kho¶ng c¸ch li vÖ
sinh lÊy theo ®iÒu l.16 xung quanh khu vùc tr¹m b¬m ph¶i trång c©y, bÒ réng d¶i
c©y xanh b¶o vÖ kh«ng ®|îc d|íi l0m.
ë tr|íc tr¹m b¬m n|íc th¶i, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ x©y dùng cèng x¶ dù
phßng ®Ó x¶ n|íc th¶i ra s«ng, hå hoÆc vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc m|a khi x¶y ra
sù cè trong tr¹m b¬m.
§Þa ®iÓm x©y dùng cèng dù phßng ph¶i ®|îc c¬ quan thuû s¶n, c¬ quan qu¶n lÝ vÖ
sinh vµ c¬ quan qu¶n lÝ nguån n|íc ®ång ý.
4.1.2. Tr¹m b¬m ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn liªn tôc; chØ cho phÐp cÊp ®iÖn kh«ng liªn tôc trong
c¸c tr|êng hîp sau:
- M¹ng l|íi tho¸t n|íc tr|íc tr¹m b¬m cã søc chøa ®ñ ®Ó chøa n|íc th¶i trong
thêi gian tr¹m b¬m ngõng ho¹t ®éng.
- Tr|íc tr¹m b¬m cã cèng x¶ dù phßng.
4.1.3. Trªn tuyÕn èng dÉn n|íc th¶i tíi tr¹m b¬m ph¶i cã ch¾n vµ ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng
khi ®øng trªn mÆt ®Êt cã thÓ ®ãng më ®|îc.
4.1.4. Sè ®|êng èng ®Èy ë bªn ngoµi tr¹m b¬m kh«ng ®|îc Ýt h¬n 2. Trong tr|êng hîp
cÇn thiÕt th× c¸c èng ®Èy ph¶i nèi víi nhau b»ng c¸c èng nh¸nh, kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c èng nh¸nh x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n.
§|êng kÝnh èng ®Èy x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m viÖc dÉn n|íc khi cã mét
®|êng èng ®Èy bÞ háng - cô thÓ nh| sau:
- Kh«ng d|íi 70% l|u l|îng tÝnh to¸n nÕu n|íc tr¹m b¬m cã cèng x¶ dù phßng.
- B»ng mét phÇn tr¨m l|u l|îng tinh to¸n nÕu tr|íc tr¹m b¬m kh«ng cã cèng x¶
dù phßng. Trong tr|êng hîp nµy cÇn sö dông c¸c m¸y b¬m dù phßng vµ c¸c ®o¹n
èng nh¸nh nèi gi÷ c¸c èng ®Èy ®Ó lo¹i trõ ®o¹n èng bÞ h| háng khái chÕ ®é lµm
viÖc chung cña hÖ thèng èng ®Èy.
Ghi chó: Khi cã c¬ së tháa ®¸ng cho phÐp ®Æt mét ®|êng èng ®Èy ë ngoµi tr¹m b¬m.
4.1.5. Tr¹m b¬m x©y dùng ë khu vùc cã thÓ bÞ óng lôt th× cèt thÒm cña cöa ra vµo ph¶i
cao h¬n ®Ønh sãng cña c¬n lò lín nhÊt víi ®é ®¶m b¶o 3% , Ýt nhÊt 0,5m.
4.1.6. N|íc s¹ch cÊp cho tr¹m b¬m th|êng lÊy tõ ®|êng èng cÊp n|íc cña khu d©n c|
hoÆc cña xÝ nghiÖp gÇn nhÊt.
4.1.7. Khi bè trÝ trong cïng mét nhµ, hå chøa vµ song ch¾n r¸c ph¶i c¸ch li víi gian m¸y
b»ng t|êng ng¨n kh«ng thÊm n|íc.
Cöa qua l¹i gi÷a gian m¸y vµ gian ®Æt song ch¾n r¸c ph¶i thiÕt kÕ ë phÇn trªn mÆt
®Êt vµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kh«ng cho n|íc th¶i tõ gian ®Æt song ch¾n r¸c trµn
vµo gian m¸y khi m¹ng l|íi tho¸t n|íc bÞ ngËp.
Ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã cho tr¹m b¬m (tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o), ®èi víi nh÷ng tr¹m
b¬m cã ®|êng kÝnh nhá vµ ®Æt s©u d|íi ®Êt ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã nh©n t¹o.
KÝch th|íc cöa ra vµo ph¶i b¶o ®¶m viÖc vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña
tr¹m b¬m cã kÝch th|íc lín nhÊt.
§èi víi c¸c tr¹m b¬m ë xa khu d©n c|, cÇn chó ý b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vµ
lµm viÖc cña c«ng nh©n qu¶n lÝ.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

4.1.8. BÓ chøa cña tr¹m b¬m ph¶i cã song ch¾n r¸c. Cµo r¸c cã thÓ b»ng thñ c«ng hoÆc
b»ng m¸y. Trong gian bÓ chøa nªn trang bÞ m¸y nghiÒn r¸c.
ChiÒu réng khe hë cña song ch¾n r¸c ph¶i thiÕt kÕ trªn c¬ së b¶o ®¶m ho¹t ®éng
b×nh th|êng cña c¸c m¸y b¬m thiÕt kÕ, kh«ng ®|îc ®æ r¸c lµm t¾c m¸y b¬m.
Khi sö dông c¸c m¸y b¬m do Liªn X« s¶n xuÊt hoÆc c¸c lo¹i t|¬ng ®|¬ng bÒ réng
khe hë cña song ch¾n r¸c lÊy theo b¶ng 16.

B¶ng 16

1,5)6 4)9 10)12
2,5)6 3)6 5)12 6)17 8)12 10)20
KiÓu m¸y b¬m
3)6 4)6 6)6 6)9 8)9 8)20 12)12
3)12 8)3 12)20
ChiÒu réng khe hë
song ch¾n r¸c (mm)
kh«ng ®|îc lín h¬n

20 35 50 65 80 100 125

Ghi chó: NÕu sö dông c¸c lo¹i m¸y b¬m kh¸c th× bÒ réng khe hë cña song ch¾n r¸c lÊy nhá h¬n
®|êng kÝnh cöa vµo cña m¸y b¬m tõ 10 ®Õn 20mm.


4.1.9. Dung tÝch bÓ chøa cña tr¹m b¬m x¸c ®Þnh theo l|u l|îng n|íc th¶i, c«ng suÊt vµ
chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y b¬m, nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n c«ng suÊt lín nhÊt cña
mét m¸y b¬m lµm viÖc trong 5 phót.
Trong bÓ chøa cña c¸c tr¹m b¬m cã c«ng suÊt lín h¬n l00.000 m3/ngµy cÇn chia ra
2 ng¨n nh|ng kh«ng lµm t¨ng thÓ tÝch chung.
Dung tÝch bÓ chøa cña tr¹m b¬m cÇn t|íi. CÆn ®· lªn men hoÆc bïn ho¹t tÝnh x¸c
®Þnh theo khèi l|îng cña bïn, cÇn x¶ ra tõ c¸c bÓ l¾ng, bÓ mªtan, bïn ho¹t tÝnh
tuÇn hoµn vµ bïn ho¹t tÝnh thõa.
Dung tÝch nhá nhÊt cña bÓ chøa cña tr¹m b¬m bïn dïng ®Ó b¬m cÆn l¾ng ra ngoµi
ph¹m vi tr¹m lµm s¹ch x¸c ®Þnh b»ng c«ng suÊt cña mét m¸y b¬m lµm viÖc trong
15 phót. NÕu cÆn tõ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch ®|a tíi bÓ chøa kh«ng liªn tôc trong
thêi gian m¸y b¬m ho¹t ®éng th× dung tÝch bÓ chøa cho phÐp gi¶m bít.
BÓ chøa cña tr¹m b¬m bïn cho phÐp sö dông ®Ó lµm thiÕt bÞ ®Þnh l|îng hoÆc ®Ó
chøa n|íc khi thau röa ®|êng èng dÉn bïn.
4.1.10. Trong bÓ chøa ph¶i cã thiÕt bÞ xóc bïn vµ röa bÓ. §é dèc cña ®¸y bÓ vÒ phÝa hå thu
n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,1.
4.1.11. Khèi l|îng r¸c lÊy tõ song ch¾n r¸c cã thÓ tÝnh s¬ bé theo b¶ng 17.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 17

ChiÒu réng khe hë cña song ch¾n r¸c Sè l|îng r¸c lÊy ra tõ song ch¾n tÝnh cho mét
(mm) ng|êi (1/n¨m)
16 - 20 8
25 - 35 3
40 - 50 2,3
60 - 80 1,6
90 - 125 1,2
Khèi l|îng riªng cña r¸c lÊy kho¶ng 750 kg/m3, hÖ sè kh«ng ®Òu hßa giê cña r¸c
®|a tíi tr¹m b¬m sÏ s¬ bé lÊy b»ng 2.
4.1.12. Trong tr¹m b¬m ph¶i cã song ch¾n r¸c vµ m¸y nghiÒn r¸c dù phßng, sè l|îng m¸y
dù phßng lÊy theo b¶ng 18.
B¶ng 18
Sè m¸y
Tªn m¸y
Lµm viÖc Dù phßng
1- Song ch¾n cã m¸y cµo r¸c (c¬ giíi) 1 hoÆc lín h¬n 1
- Khe hë trªn 20 mm ®Õn 3 1
- Khe hë 16 - 20 mm trªn 3 2
2- Song ch¾n liªn hîp ®Õn 3 1vµ1 ®Ó trong kho
trªn 3 2

Ghi chó: NÕu khèi l|îng r¸c ®Õn 0,1 m3/ngµy dïng song ch¾n thñ c«ng ®Ó dù phßng.


4.1.13. Khi l|u l|îng lín nhÊt, tèc ®é n|íc th¶i qua khe hë cña song ch¾n r¸c c¬ giíi lÊy
08 - l m/s, qua song ch¾n liªn hîp lÊy l,2 m/s.
4.1.14. NÕu trong tr¹m b¬m sö dông song ch¾n r¸c c¬ giíi th× ph¶i cã m¸y nghiÒn r¸c.
R¸c sau khi nghiÒn nhá ph¶i x¶ vµo tr|íc song ch¾n r¸c. NÕu khèi l|îng r¸c trªn
1T/ngµy cÇn cã m¸y nghiÒn r¸c dù phßng.
Ghi chó: Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn trang bÞ m¸y nghiÒn r¸c còng nh| khi khèi l|îng r¸c ®Õn
5T/ngµy th× dïng thïng chøa ®Ó vËn chuyÓn r¸c tíi nhµ m¸y chÕ biÕn r¸c hoÆc b·i r¸c.
4.1.15. Quanh song ch¾n r¸c c¬ giíi hoÆc m¸y nghiÒn r¸c ph¶i cã lèi ®i l¹i, chiÒu réng
kh«ng nhá h¬n l,2m cßn ë phÝa tr|íc song ch¾n r¸c c¬ giíi th× chiÒu réng lèi ®i
kh«ng nhá h¬n l,5m.
4.1.16. Khi x¸c ®Þnh kÝch th|íc mÆt b»ng cña gian m¸y, chiÒu réng tèi thiÓu cña lèi ®i
gi÷a c¸c bé phËn: låi nhÊt cña m¸y b¬m, èng dÉn vµ ®éng c¬ lÊy nh| sau:
a) Gi÷a c¸c tæ m¸y - nÕu ®éng c¬ ®iÖn cã ®iÖn ¸p nhá h¬n l000 V th× chiÒu réng
nhá nhÊt lm.
- NÕu ®éng c¬ cã ®iÖn ¸p trªn l000 V th× chiÒu réng l,2m.
b) Gi÷a tæ m¸y vµ thµnh tr¹m b¬m.
Trong tr¹m b¬m kiÓu giÕng lÊy b»ng 0,7m
Trong c¸c tr¹m b¬m kiÓu kh¸c lÊy b»ng lm.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

c) Tr|íc c¸c b¶ng ®iÖn - 2m
d) Gi÷a c¸c phÇn låi cña bé phËn kh«ng chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ 0,7m.
Trong c¸c tr¹m b¬m ph¶i cã sµn l¾p m¸y, kÝch th|íc cña sµn ph¶i ®¶m b¶o chiÒu
réng cña lèi ®i ë xung quanh thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 0,7m, kÒ c¶ khi ®|a thiÕt bÞ
n©ng cÈu tíi thiÕt bÞ l¾p.
Ghi chó:
1- Trong c¸c tr¹m b¬m ®Æt s©u sö dông ®éng c¬, ®iÖn ¸p d|íi 1000 V vµ ®|êng kÝnh èng hót d|íi
200mm, cho phÐp ®Æt c¸c m¸y b¬m c¸ch t|êng gian m¸y nhá nhÊt lµ 0,25m, nh|ng chiÒu réng lèi
®i gi÷a c¸c tæ m¸y ph¶i theo ®óng quy ®Þnh nãi trªn.
2- Cho phÐp ®Æt 2 m¸y b¬m cã ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt tíi 125 KW ®iÖn ¸p d|íi 1000 V trªn cïng
mét bÖ mãng kh«ng cÇn ®Ó lèi ®i gi÷a 2 m¸y nh|ng ph¶i b¶o ®¶m lèi ®i xung quanh cña m¸y cã
chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 0,7m.
4.1.17. ChiÒu cao phÇn trªn mÆt ®Êt cña gian m¸y (tÝnh tõ sµn l¾p m¸y tíi mÆt d|íi cña
dÇm m¸i x¸c ®Þnh phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn, chiÒu cao cña tæ m¸y,
chiÒu dµi cña d©y c¸p (tõ 0,5 - lm), kho¶ng c¸ch tõ sµn l¾p tíi tæ m¸y (kh«ng lín
h¬n 0,5m) gabarit cña thiÕt bÞ n©ng chuyÒn (tÝnh tõ mãc tíi mÆt d|íi cña dÇm
m¸i).
4.1.18. Ph¶i c¨n cø vµo thiÕt bÞ nÆng nhÊt trong tr¹m b¬m ®Ó lùa chän thiÕt bÞ n©ng
chuyÓn:
- NÕu träng l|îng thiÕt bÞ d|íi lT dïng dÇm treo pal¨ng cè ®Þnh hoÆc dÇm cÈu treo
®iÒu khiÓn b»ng tay.
- NÕu träng l|îng thiÕt bÞ d|íi 5T dïng dÇm cÈu treo ®iÒu khiÓn b»ng tay.
- NÕu träng l|îng thiÕt bÞ trªn 5T dïng cÇn trôc ®iÒu khiÓn b»ng tay.
Ghi chó: Khi cÈu thiÕt bÞ víi chiÒu cao tõ 6m trë lªn hoÆc nÕu chiÒu dµi gian m¸y trªn 18m cÇn
dïng thiÕt bÞ n©ng chuyÓn ch¹y ®iÖn.
4.1.19. Sµn gian m¸y ph¶i cã hè thu n|íc dß rØ vµ ph¶i cã m¸y b¬m n|íc dß rØ riªng.
§é dèc cña sµn vÒ phÝa hè thu n|íc dß rØ lÊy 0,01 - 0,02.
4.1.20. Møc ®é trang bÞ phôc vô sinh ho¹t cña c«ng nh©n vËn hµnh vµ qu¶n lÝ tr¹m b¬m
phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt cña tr¹m b¬m.
Trong tr¹m b¬m nªn cã khu vÖ sinh (xÝ, t¾m, chËu röa v.v...) cho c«ng nh©n qu¶n
lÝ.
4.1.21. Sè l|îng vµ c«ng suÊt lµm viÖc cña m¸y b¬m x¸c ®Þnh theo l|u l|îng tÝnh to¸n cã
xÐt ®Õn ®Æc ®iÓm cña m¸y b¬m, sè l|îng vµ ®|êng kÝnh cña èng ®Èy.
Trong tr¹m b¬m ph¶i cã m¸y b¬m dù phßng, sè l|îng phô thuéc vµo sè m¸y lµm
viÖc.
+ Khi kh«ng qu¸ 2 m¸y lµm viÖc - l m¸y dù phßng.
+ Khi 3 m¸y lµm viÖc trë lªn - 2 m¸y dù phßng.
Ghi chó:
1- NÕu 3 m¸y lµm viÖc mµ c«ng suÊt mçi m¸y d|íi 100 l/s cho phÐp ®Æt 1 m¸y dù phßng nh|ng
ph¶i cã 1 m¸y dù phßng kh¸c ®Ó trong kho cña tr¹m b¬m.
2- Khi chän m¸y b¬m, nªn chän cïng lo¹i m¸y.
4.1.22. M¸y b¬m nªn ®Æt thÊp h¬n møc n|íc. Khi ®Æt m¸y b¬m trªn møc n|íc tÝnh to¸n
trong bÓ chøa ph¶i cã hai m¸y b¬m ch©n kh«ng (mét m¸y lµm viÖc, l m¸y dù
phßng)
Ghi chó: Trong c¸c tr¹m b¬m bïn, m¸y b¬m chØ ®|îc phÐp ®Æt thÊp h¬n mïa n|íc.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

4.1.23. Khi ®Æt èng dÉn n»m trªn mÆt sµn ph¶i cã cÇu v|ît ®Ó ®i tíi c¸c van.
Khi ®Æt ®|êng èng trong r·nh, kÝch th|íc cña r·nh ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¸o l¾p
®|êng èng vµ quy ®Þnh nh| sau:
- èng cã d ®Õn 400mm th× chiÒu réng cña r·nh b»ng d + 600mm vµ chiÒu s©u cña
r·nh b»ng d + 400mm.
- èng cã d b»ng 500mm vµ lín h¬n th× chiÒu réng d + 800mm vµ chiÒu s©u
d+600mm.
- ë nh÷ng chç ®Æt phô tïng ®|êng èng ph¶i më réng kÝch th|íc cña r·nh theo quy
®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc.
§é dèc cña r·nh vÒ phÝa hè thu n|íc rß rØ kh«ng nhá h¬n 0,005.
4.1.24. Mçi m¸y b¬m cÇn cã mét èng hót riªng. §é dèc cña èng hót ®Æt nghiªng vÒ phÝa
bÓ chøa kh«ng nhá h¬n 0,005.
Trªn èng hót ph¶i dïng c«n xiªn ®Ó nèi hai ®o¹n èng cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau,
phÇn c¹nh th¼ng cña c«n n»m phÝa trªn.
Kho¶ng c¸ch tõ èng hót tíi thµnh vµ ®¸y cña bÓ chøa hay hè thu cÇn x¸c ®Þnh theo
tÝnh to¸n ®Ó tèc ®é n|íc ch¶y tíi èng kh«ng lín h¬n tèc ®é ë tiÕt diÖn cöa vµo.
4.1.25. Tèc ®é n|íc trong èng hót lÊy tõ 0,7 ®Õn l,5 m/s.
Trong ®o¹n èng d©y ®Æt trong tr¹m lÊy l - 2,5 m/s.
4.1.26. §|êng èng trong tr¹m b¬m nªn lµm b»ng thÐp.
4.1.27. Trªn ®|êng èng ®Èy cña mçi m¸y b¬m ph¶i cã van mét chiÒu, ®Æt vµo khoang gi÷a
m¸y b¬m vµ van hai chiÒu. Trªn ®|êng èng hót cña m¸y b¬m ®Æt thÊp h¬n møc
n|íc ph¶i cã van hai chiÒu.
4.1.28. M¸y b¬m ph¶i ®|îc b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng cña c¸c lùc sinh ra trong ®|êng èng
®Èy.
4.1.29. Trong c¸c tr¹m b¬m bïn ph¶i cã biÖn ph¸p thau röa ®|êng èng.
4.1.30. Trong c¸c tr¹m b¬m ®iÒu khiÓn tù ®éng ph¶i dïng van ®iÖn.
Trªn ®|êng èng ¸p lùc n»m ngoµi tr¹m b¬m ph¶i cã c¸c giÕng ®Æt van x¶ khÝ vµ
van x¶ bïn.

4.2. Tr¹m b¬m n|íc m|a vµ tr¹m b¬m trong hÖ thèng tho¸t n|íc chung:
4.2.1. Trong c¸c tr¹m b¬m cña hÖ thèng tho¸t n|íc m|a, tho¸t n|íc chung, nöa riªng
cÇn ®Æt m¸y b¬m ®Ó b¬m n|íc m|a víi tæng c«ng suÊt b»ng l|u l|îng n|íc m|a
tÝnh to¸n theo chu k× trµn cèng ®· x¸c ®Þnh cho hÖ thèng tho¸t n|íc, kÓ c¶ viÖc b¶o
®¶m kh«ng ngËp cho c¸c vïng tròng khi m¹ng l|íi tho¸t n|íc bÞ ngËp.
Sè m¸y b¬m n|íc m|a cÇn lÊy ë møc Ýt nhÊt vµ kh«ng cÇn m¸y b¬m dù phßng.
4.2.2. Tr¹m b¬m trong hÖ thèng tho¸t n|íc chung th|êng thiÕt kÕ hai nhãm m¸y b¬m:
- Nhãm I: B¶o ®¶m b¬m tæng l|u l|îng n|íc trong mïa kh« vµ phÇn n|íc m|a
kh«ng x¶ vµo hå.
- Nhãm II: B¬m l|u l|îng n|íc x¶ vµo hå ®iÒu hoµ.
4.2.3. BÓ chøa dïng cho nhãm m¸y b¬m I thiÕt kÕ nh| ®èi víi bÓ chøa cña tr¹m b¬m
n|íc th¶i sinh ho¹t, nh|ng cÇn dù kiÕn ®iÒu kiÖn c«ng nh©n cã thÓ vµo trong bÓ
chøa n¹o vÐt cÆn l¾ng.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Tr|íc bÓ chøa hoÆc trªn thµnh bÓ chøa ph¶i cã ng|ìng trµn, ng|ìng trµn ®|îc tÝnh
to¸n víi ®iÒu kiÖn khi l|u l|îng n|íc m|a ®¹t tíi hÖ sè pha lo·ng no th× n|íc m|a
sÏ trµn vµo hå ®iÒu hoµ.
4.2.4. M¸y b¬m vµ thiÕt bÞ trong tr¹m b¬m n|íc m|a hoÆc cña nhãm m¸y b¬m II (ë ®iÒu
4.2.2) còng nh| kÕt cÊu cöa thu vÒ c«ng tr×nh x¶ n|íc m|a thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn
hoÆc chØ dÉn thiÕt kÕ tr¹m b¬m tiªu n|íc cña ngµnh thuû lîi.

4.3. Tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt:
4.3.1. Tïy theo thµnh phÇn cña n|íc th¶i s¶n xuÊt mµ bè trÝ tr¹m b¬m t¸ch riªng hoÆc
hîp khèi víi nhµ s¶n xuÊt.
NÕu trong c¸c x|ëng cho phÐp ®Æt c¸c m¸y b¬m ®Ó b¬m lo¹i n|íc th¶i kh«ng to¶
ra khÝ ®éc hoÆc bè trÝ bÓ chøa nÕu c¸c m¸y b¬m lµm viÖc ®Þnh k× nh|ng ph¶i ®|îc
th«ng giã th|êng xuyªn.
4.3.2. Trong gian m¸y cña tr¹m b¬m cho phÐp ®Æt c¸c m¸y b¬m dïng ®Ó b¬m c¸c lo¹i
n|íc kh¸c nhau, trõ lo¹i n|íc th¶i cã chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y hoÆc g©y næ.
Ghi chó: NÕu trong gian m¸y cã ®Æt c¶ m¸y b¬m n|íc th¶i sinh ho¹t th× x©y dùng tr¹m b¬m
thµnh c«ng tr×nh riªng.
- BÓ chøa dïng cho c¸c lo¹i n|íc th¶i kh¸c nhau ph¶i ng¨n thµnh nh÷ng ng¨n riªng biÖt.
4.3.3. BÓ b¬m n|íc th¶i cã tÝnh ¨n mßn nªn x©y tr¹m b¬m thµnh c«ng tr×nh riªng cã hai
bÓ chøa vµ ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng kiÓm tra vµ tiÕn hµnh söa ch÷a ®Þnh kú. Cho
phÐp bè trÝ c¸c bÓ chøa trong gian m¸y.
Ghi chó: Trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt, cho phÐp hîp khèi tr¹m b¬m n|íc th¶i cã tÝnh ¨n
mßn víi nhµ x|ëng nh|ng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng
vµ thiÕt bÞ.
4.3.4. §o¹n èng hót gi÷a bÓ chøa vµ nhµ ®Æt b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt cã tÝnh ¨n mßn ®Æt
trong r·nh hay hÇm.
4.3.5. Tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn liªn tôc hoÆc ph¶i cã c¸c m¸y
b¬m dù phßng ch¹y b»ng ®éng c¬ ®iªzen, nÕu ®iÒu kiÖn an toµn kÜ thuËt cho phÐp.
Sè l|îng ®|êng èng ¸p lùc Ýt nhÊt lµ hai, mçi ®|êng èng ph¶i cã kh¶ n¨ng dÉn
l00% l|îng n|íc th¶i tÝnh to¸n.
4.3.6. Nhµ cña tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt cã chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y vµ dÔ næ ph¶i thiÕt
kÕ theo ®é chÞu löa cña c«ng tr×nh cÊp t|¬ng ®|¬ng.
4.3.7. Khi thiÕt kÕ tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt còng cÇn chó ý tíi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt
kÕ tr¹m b¬m n|íc th¶i sinh ho¹t.
4.3.8. Dung tÝch bÓ chøa n|íc th¶i s¶n xuÊt kh«ng ®|îc v|ît qu¸ l0% l|u l|îng trung
b×nh giê.
4.3.9. §èi víi c¸c lo¹i n|íc th¶i khi trén víi nhau cã thÓ t¹o ra khÝ ®éc hoÆc c¸c chÊt
láng, th× bÓ chøa ph¶i chia thµnh tõng ng¨n riªng cho tõng lo¹i n|íc th¶i ®ã.
Ghi chó: Trong tr|êng hîp nÕu qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm s¹ch n|íc chñ yÕu cÇn ph¶i trén c¸c
lo¹i n|íc th¶i ®ã th× bÓ chøa ph¶i ®|îc th«ng giã vµ ph¶i cã thiÕt bÞ ng¨n ngõa viÖc l¾ng cÆn vµ
thiÕt bÞ x¶ cÆn.
4.3.10. BÓ chøa n|íc th¶i s¶n xuÊt chøa c¸c chÊt dÔ næ ph¶i nh« lªn trªn mÆt ®Êt 15 -
20cm, vµ cã luü ®Êt bao quanh víi chiÒu cao l,2m n¾p bÓ ph¶i kÝn, èng th«ng h¬i
ph¶i cã bé phËn c¸ch löa.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

4.3.11. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ngoµi cña bÓ chøa dïng cho c¸c lo¹i n|íc th¶i s¶n xuÊt cã
chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y vµ dÔ næ vµ chÊt ®éc tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c quy ®Þnh nh|
sau:
- §Õn c¸c nhµ cña tr¹m b¬m kh«ng nhá h¬n l0m.
- §Õn c¸c nhµ x|ëng kh¸c kh«ng nhá h¬n 20m.
- §Õn c¸c nhµ c«ng céng kh«ng nhá h¬n l00m.
4.3.12. KÕt cÊu bÓ chøa n|íc th¶i cã c¸c chÊt ¨n mßn hoÆc c¸c chÊt ®éc ph¶i b¶o ®¶m
kh«ng ®Ó c¸c chÊt nµy ngÊm vµo ®Êt, ®èi víi lo¹i n|íc th¶i cã chÊt ¨n mßn ph¶i cã
c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn.
4.3.13. Gian m¸y cña tr¹m b¬m n|íc th¶i cã tÝnh ¨n mßn cÇn cã c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n
mßn cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng (sµn, mãng v.v...).
4.3.14. M¸y b¬m vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong tr¹m b¬m ph¶i lùa chän theo tÝnh chÊt hãa lÝ cña
n|íc th¶i s¶n xuÊt (tÝnh chÊt ¨n mßn, nhiÖt ®é, tØ träng, c¸c chÊt bÈn c¬ häc, tÝnh
chÊt mµi mßn, ®é nhít v.v...)
4.3.15. Sè m¸y b¬m lµm viÖc x¸c ®Þnh theo l|u l|îng tÝnh to¸n sè m¸y b¬m dù phßng lÊy
theo b¶ng 19 .
B¶ng 19

Sè m¸y b¬m dù phßng khi b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt phô thuéc vµo
sè m¸y b¬m lµm viÖc vµ lo¹i n|íc th¶i:
Axit KiÒm vµ muèi C¸c hîp chÊt mµi mßn
Lµm viÖc Dù phßng Lµm viÖc Dù phßng Lµm viÖc Dù phßng
1 1 vµ 1 ®Ó trong 1 1 1 1
kho 2 1 2 trë lªn 2
2 2 3 trë lªn 2
3 2
4 3
5 trë lªn Kh«ng Ýt h¬n
50%
Ghi chó: Khi b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt kh«ng cã tÝnh ¨n mßn vµ mµi mßn, sè m¸y b¬m dù phßng
nªn lÊy theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.1.21.
4.3.16. Trong c¸c tr¹m b¬m n|íc th¶i cã tÝnh ¨n mßn, cã c¸c chÊt dÔ ch¸y, næ hoÆc c¸c
chÊt ®éc dÔ bay h¬i nªn ®Æt ®|êng èng vµ phô tïng trªn mÆt sµn vµ ph¶i cã kh¶
n¨ng kiÓm tra vµ söa ch÷a khi cÇn, sè l|îng van nªn dïng ë møc Ýt nhÊt.
Ghi chó: Khi ®Æt ®|êng èng trong r·nh cÇn cã biÖn ph¸p th«ng giã cho r·nh hoÆc lÊp r·nh b»ng
c¸t.
4.3.17. Mçi m¸y b¬m th|êng nªn cã èng hót riªng.
Ghi chó: Tr|êng hîp c¶i t¹o l¹i tr¹m b¬m cho phÐp sö dông mét ®|êng èng hót chung cho 2
m¸y b¬m.
4.3.18. Tèc ®é n|íc trong èng hót vµ èng ®Èy ph¶i ®¶m b¶o kh«ng l¾ng cÆn.
4.3.19. §Ó dÉn c¸c lo¹i n|íc th¶i cã tÝnh ¨n mßn ho¸ häc ph¶i dïng c¸c lo¹i èng lµm b»ng
vËt liÖu chÞu ®|îc ¨n mßn hoÆc èng thÐp cã lãt cao su hoÆc chÊt dÎo.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

4.3.20. M¸y b¬m bïn, cÆn chØ ®|îc ®Æt thÊp h¬n møc n|íc, sè m¸y b¬m dù phßng quy
®Þnh nh| sau:
- Khi mét m¸y lµm viÖc - mét m¸y dù phßng
- Khi hai m¸y lµm viÖc trë lªn - kh«ng Ýt h¬n 2 m¸y dù phßng.
4.3.21. Trong c¸c tr¹m b¬m bïn, cÇn ph¶i chó ý c¸c biÖn ph¸p thau röa ®|êng èng hót vµ
èng ®Èy.
Ghi chó: Trong c¸c tr|êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp dïng c¸c ph|¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó lµm s¹ch
®|êng èng dÉn bïn.
4.3.22. C¸c ®éng c¬ ®iÖn, thiÕt bÞ vËn hµnh chiÕu s¸ng trong tr¹m b¬m n|íc th¶i s¶n xuÊt
cã chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y hoÆc g©y næ ph¶i theo quy ®Þnh cô thÓ cña ngµnh ®iÖn.
Trong c¸c tr¹m b¬m lo¹i nµy, cÊm kh«ng ®|îc ®Æt c¸c ®éng c¬ ®èt trong.

5. Tr¹m b¬m kh«ng khÝ.
5.1. Trong c¸c nhµ cña tr¹m b¬m kh«ng khÝ cho phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ läc kh«ng khÝ, c¸c
m¸y b¬m ®Ó b¬m n|íc kÜ thuËt vµ x¶ c¹n c¸c n«r«ten, m¸y b¬m bïn ho¹t tÝnh, c¸c
thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tËp trung, c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi, tr¹m biÕn thÕ, c¸c phßng sinh
ho¹t vµ phô trî kh¸c.
5.2. Khi thiÕt kÕ tr¹m b¬m kh«ng khÝ ph¶i xÐt tíi kh¶ n¨ng t¨ng c«ng suÊt thiÕt kÕ b»ng
c¸ch ®Æt c¸c m¸y b¬m bæ sung hoÆc thay thÕ b»ng c¸c m¸y cã c«ng suÊt lín h¬n.
5.3. Tr¹m b¬m kh«ng khÝ ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn liªn tôc.
5.4. C«ng suÊt, kiÓu m¸y vµ sè l|îng m¸y b¬m kh«ng khÝ ph¶i lùa chän trªn c¬ së tÝnh
to¸n c«ng nghÖ cña c¸c c«ng tr×nh ®|îc n¹p khÝ, cã chó ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o
cña c¸c c«ng tr×nh nµy.
5.5. Khi c«ng suÊt cña tr¹m b¬m kh«ng khÝ trªn 5000 m3/h Ýt nhÊt ph¶i cã 2 m¸y lµm
viÖc, khi c«ng suÊt nhá h¬n th× cho phÐp ®Æt l m¸y lµm viÖc. Sè m¸y b¬m dù phßng
quy ®Þnh nh| sau:
- Khi 3 m¸y lµm viÖc - l m¸y dù phßng
- Khi 4 m¸y lµm viÖc trë lªn - 2 m¸y dù phßng.
5.6. §èi víi c¸c m¸y b¬m kh«ng khÝ trong tr|êng hîp cÇn thiÕt cã hÖ thèng cÊp dÇu tËp
trung.
5.7. §Ó lµm m¸t c¸c æ trôc cña c¸c côm m¸y vµ c¸c bé phËn lµm nguéi dÇu cña m¸y b¬m
kh«ng khÝ cÇn ph¶i ®|îc cÊp n|íc liªn tôc, chÊt l|îng vµ nhiÖt ®é cña n|íc lµm
nguéi ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu cña h·ng s¶n suÊt b¬m.
5.8. Gian m¸y ph¶i riªng biÖt víi c¸c phßng kh¸c vµ ph¶i cã cöa trùc tiÕp th«ng ra bªn
ngoµi.
5.9. Khi x¸c ®Þnh kÝch th|íc gabarit cña gian m¸y lÊy:
a) Lèi ®i gi÷a c¸c tæ m¸y vµ t|êng däc
- Tõ phÝa m¸y b¬m kh«ng nhá h¬n l,5m.
- Tõ phÝa ®éng c¬ ®iÖn: ®ñ ®Ó th¸o r«to.
b) Lèi ®i gl÷a c¸c phÇn låi cña c¸c tæ m¸y kh«ng Ýt h¬n l,5m.
c) ChiÒu cao lÊy theo quy ®Þnh « ®iÒu 4.l.17.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

5.10. §Ó qu¶n lÝ c¸c phô tïng vµ thiÕt bÞ, tr¹m b¬m kh«ng khÝ ph¶i cã thiÕt bÞ n©ng cÊp
theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.l.18.
5.11. ThiÕt bÞ ®Ó tËp trung kh«ng khÝ ph¶i theo quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ cÊp nhiÖt, th«ng giã vµ
®iÒu hoµ kh«ng khÝ hoÆc theo sù chØ dÉn cña c¬ quan nghiªn cøu chuyªn ngµnh.
Kh«ng khÝ ph¶i ®|îc läc s¹ch trong bé läc khÝ. Bè trÝ c¸c bé läc khÝ ph¶i ®¶m b¶o
kh¶ n¨ng th¸o gì tõng chiÕc ®Ó thay thÕ vµ phôc håi.
Khi cã 3 bé läc khÝ lµm viÖc th× cÇn mét bé läc dù phßng, nÕu lín h¬n 3 th× cÇn 2 bé
dù phßng.
Ghi chó:
1- NÕu ph©n phèi kh«ng khÝ trong aer«ten b»ng c¸c èng ®óc lç th× cho phÐp dïng khÝ kh«ng cÇn läc
s¹ch.
2- Khi c«ng suÊt cña tæ m¸y trªn 20 ngh×n m3/h mçi tæ m¸y ph¶i cã bÓ tËp trung vµ läc khÝ riªng
biÖt.
5.12. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ quy ®Þnh:
- Trong c¸c buång läc - ®Õn 4 m/s
- Trong c¸c kªnh dÉn - ®Õn 6 m/s
- Trong c¸c èng dÉn - l0 - 25 m/s
5.13. Khi tÝnh to¸n èng dÉn kh«ng khÝ nªn chó ý tíi hiÖn t|îng nhiÖt ®é t¨ng lªn khi
kh«ng khÝ bÞ nÐn vµ ®¶m b¶o chªnh ¸p nhá nhÊt gi÷a c¸c ng¨n cña c«ng tr×nh ®|îc
thæi giã.
Ghi chó: TrÞ sè tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p lùc trong c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ cã xÐt tíi søc c¶n
t¨ng theo thêi gian sö dông theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6.15.17.
5.14. Nªn dïng èng thÐp thµnh máng, hµn ®iÖn, lµm èng dÉn kh«ng khÝ, cÇn cã biÖn ph¸p
chèng ån vµ c¸ch nhiÖt cho c¸c èng dÉn kh«ng khÝ cã ¸p ®Æt trong nhµ.
5.15. Khi Aeroten cã 4 ®¬n nguyªn trë lªn, th× èng dÉn kh«ng khÝ tõ tr¹m b¬m tíi Ýt nhÊt
ph¶i cã 2 èng.

6. C¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i:
6.1. C¸c quy ®Þnh chung:
6.1.1. Ph|¬ng ph¸p vµ møc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i x¸c ®Þnh phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô
thÓ cña tõng ®Þa ph|¬ng, thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n|íc th¶i. N|íc th¶i ®· ®|îc
lµm s¹ch khi x¶ vµo s«ng, hå ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña "nguyªn t¾c vÖ sinh
khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå"
Ph¶i cè g¾ng tËn dông ®iÒu kiÖn tù nhiªn s½n cã nh| s«ng, hå v.v...®Ó lµm s¹ch
n|íc th¶i, chØ khi c¸c ph|¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng cho
phÐp míi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i nh©n t¹o.
Ph¶i cè g¾ng tËn dông n|íc th¶i ®· lµm s¹ch cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hoÆc vµo
c¸c môc ®Ých kinh tÕ kh¸c.
CÆn l¾ng cña n|íc th¶i nªn khö trïng tr|íc khi sö dông lµm ph©n bãn hoÆc c¸c
môc ®Ých kh¸c.
Ghi chó: Møc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i sinh ho¹t tèi ®a nªn giíi h¹n theo hiÖu qu¶ lµm s¹ch mµ c¸c
c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn cã thÓ ®¶m b¶o ®|îc. (Nhu cÇu Oxy sinh hãa 20 ngµy
NOS20 cña n|íc ®· lµm s¹ch th|êng lÊy 10-15 mg/l).
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

6.1.2. Hçn hîp n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt khi ®|a tíi tr¹m lµm s¹ch bÊt cø lóc nµo
còng ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:
- §é pH kh«ng nhá h¬n 6,5; kh«ng lín h¬n 0,5
- NhiÖt ®é kh«ng d|íi 6oC; kh«ng trªn 30oC
- Nång ®é chung cña c¸c muèi hoµ tan kh«ng qu¸ 15g/l.
Nhu cÇu «xy sinh ho¸ hoµn toµn (NOSht) khi ®|a vµo bÓ läc sinh häc hoÆc Aer«ten
®Èy kh«ng qu¸ 500mg/l; khi ®|a Aer«ten kiÓu ph©n phèi n|íc tõng ®iÓm kh«ng
qu¸ 1000 mg/l.
( §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t gi¸ trÞ NOSht lÊy b»ng NOS20).
- Nång ®é c¸c chÊt ®Æc kh«ng v|ît qu¸ quy ®Þnh ghi trong b¶ng 20 vµ 21.
- Kh«ng chøa c¸c chÊt mì kh«ng hoµ tan, nhùa vµ dÇu mazut.
- Kh«ng chøa c¸c chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt kh«ng bÞ Oxy ho¸ trong c¸c c«ng tr×nh lµm
s¹ch.
- Hµm l|îng c¸c biogen kh«ng ®|îc thÊp h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 22.

B¶ng 20

Nång ®é Nång ®é cho phÐp,
Tèc ®é ¤xy hãa trung
Nhu cÇu giíi h¹n trong n|íc th¶i
b×nh cña dung dÞch
NOSht ¤xy hãa cho phÐp cña hÖ thèng ®«
®èi víi n|íc th¶i lµm
(mg/mg) häc NOH ®èi víi thÞ (lµm s¹ch hoµn
s¹ch trong Aer«ten
Tªn gäi c¸c chÊt cña c¸c (mg/mg) n|íc th¶i toµn trong c¸c
trén (mg NOSht)
chÊt ph¶i cña c¸c lµm s¹ch Aer«ten víi liÒu
trong chÊt kh« cña
xÐt chÊt ph¶i trong c¸c l|îng bïn 1,8 g/l
bïn ho¹t tÝnh trong
xÐt Aer«ten thêi gian n¹p khÝ 7
mét giê
trªn (mg/l) giê (mg/l))
1- Anilindehi 1,9 2,4 100 9 6
2- Asetan 1,07 1,88 750 12 20
3- Aseton 1,68 2,17 600 28 40
4-AxitBenzoit 1,61 1,97 150 14 15
5- Butanol 1,8 2,58 600 15 10
6- Glixerin 0,86 1,23 1150 30 90
7-Caproluetam 1,8 2,12 300 22 25
8-Crotonioaldohit 1,6 2,5 400 3,5 6
9- Netanof 1,05 1,5 950 23 30
10- Propanol 1,68 2,4 600 18 12
11- Rezos sin 1,5 1,89 500 12,2 12
12- Toluen 1,1 1,87 200 8 15
13- Axit acetic 0,86 1,06 200 26 45
14-Reteacetic etyl 1,49 1,8 500 20 13
15- Phenol 1,18 2,38 1000 14 15
16- Etanol 1,45 2,08 700 19 14
17-Etyl hecxanol 1,55 2,55 400 100 6
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Ghi chó:
1- Tèc ®é ¤xy hãa trung b×nh cña hçn hîp gåm nhiÒu chÊt ph¶i x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. NÕu
kh«ng x¸c ®Þnh ®|îc b»ng thùc nghiÖm th× míi ®|îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tèc ®é oxy hãa
®èi víi tõng chÊt (tÝnh theo tØ lÖ cña khèi l|îng vµ NOSht cña c¸c chÊt) khi tÝnh thêi gian n¹p khÝ.
2- Khi nèi cèng tho¸t n|íc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµo hÖ thèng tho¸t n|íc ®« thÞ th× nång ®é
tÝnh to¸n cña c¸c chÊt lµ nång ®é trong dßng ch¶y chung.


B¶ng 21 - Nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc cã trong n|íc th¶i khi ®|a tíi
xö lÝ trong c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn

Nång ®é cho Møc ®é lo¹i trõ c¸c chÊt bÈn trong qu¸
phÐp cña riªng tr×nh lµm s¹ch hoµn toµn (%)
tõng chÊt trong
n|íc th¶i khi
Tªn gäi c¸c chÊt
®|a tíi c¸c c«ng
tr×nh lµm s¹ch
sinh häc hoµn
toµn (mg/l)
1- DÇu má vµ s¶n phÈm dÇu má (l) 25 85 - 90
2- C¸c chÊt tæng hîp cã ho¹t tÝnh bÒ
mÆt (2)
+ ChÊt ®Ó ¤xy ho¸ anion kh«ng lín 20 80
50 90
+ ChÊt trung gian anion kh«ng lín 20 60
20 75
3- Formaldªhit 25 80
4- Sunfit 1 99,5
5- §ång 0,5 80
6- KÒn 0,5 50
7- Cad¬mi 0,1 60
8- Cl«m ho¸ trÞ 3 2,5 20
9- KÏm 1 70
l0- Thuèc nhuém l|u ho¸ 25 90
ll- Thuèc nhuém tæng hîp 25 70
12- Asen 0,1 50
13- Sianit 1,5 -
14- Thuû ng©n 0,005 -
15- Ch× 0,1 50
16- C«ban 1 50
Ghi chó:
(1) S¶n phÈm dÇu má lµ c¸c chÊt Ýt vãn côc hoÆc kh«ng vãn côc, tan trong hÐcxen.
(2) NÕu trong n|íc th¶i cã c¸c hîp chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt anion vµ kh«ng lín, nång ®é chung cña
c¸c hîp chÊt nµy kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 20 mg/l (3)
(3) Kh«ng kÓ Feroxianua.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984B¶ng 22

NOSht hçn hîp n|íc th¶i Hµm l|îng nhá nhÊt ph¶i cã cña c¸c chÊt Biogen
sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt Nit¬ (mg/l) Phèt pho (mg/l)
TÝnh cho mçi 100mg/l 5 1
Ghi chó:
1- Nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt cho trong b¶ng 20 vµ 21 khi cÇn thiÕt ph¶i lÊy gi¶m ®i ®Ó ®¶m
b¶o nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc trong n|íc s«ng, hå sau khi x¶ n|íc th¶i ®· ®|îc
lµm s¹ch, trong tr|êng hîp nµy ph¶i xÐt ®Õn hiÖu qu¶ lµm s¹ch vµ møc ®é pha lo·ng cña s«ng hå.
2- Khi cÇn gi¶m NOSht cña n|íc th¶i ®|a vµo c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc th× nªn dïng n|íc th¶i
®· lµm s¹ch ®Ó pha lo·ng.
3- Khi x¶ n|íc th¶i s¶n xuÊt vµo m¹ng l|íi tho¸t v|ît qu¸ 1,5 lÇn NOSht.
6.1.3. NÕu c¸c quy ®Þnh nªu trong ®iÒu 6.l.2 kh«ng ®|îc tho¶ m·n th× tr|íc khi x¶ n|íc
th¶i s¶n xuÊt vµo hÖ thèng tho¸t n|íc cña khu d©n c| ph¶i lµm s¹ch s¬ bé.
6.1.4. C¸c yªu cÇu ®èi víi n|íc th¶i s¶n xuÊt cÇn lµm s¹ch sinh häc trong c¸c c«ng tr×nh
lµm s¹ch cña riªng xÝ nghiÖp hay trong hçn hîp víi n|íc th¶i sinh ho¹t cho phÐp
chØnh lÝ theo tµi liÖu thùc nghiÖm hoÆc tµi liÖu cña c¸c xÝ nghiÖp t|¬ng tù.
6.1.5. Khèi l|îng n|íc th¶i sinh ho¹t vµ chÕ ®é ®|a n|íc tíi tr¹m lµm s¹ch ph¶i xÐt tíi
sù ph¸t triÓn t|¬ng lai cña c¸c khu d©n c| t|¬ng øng víi tiªu chuÈn th¶i n|íc, hÖ
sè kh«ng ®iÒu hoµ chung vµ biÓu ®å th¶i n|íc trong ngµy.
6.1.6. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh lµm s¹ch cho c¸c ®« thÞ x©y dùng míi th× tuú theo møc ®é
tiÖn nghi vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng kh¸c, l|îng chÊt bÈn tÝnh cho mét ng|êi d©n
®Ó x¸c ®Þnh nång ®é chÊt bÈn cña n|íc th¶i sinh ho¹t cã thÓ x¸c ®Þnh s¬ bé theo
b¶ng 23.
B¶ng 23

C¸c h¹ng môc Khèi l|îng g/ngµy tÝnh cho 1 ng|êi
ChÊt l¬ löng 50 - 55
- NOS5 cña n|íc ®· l¾ng 25 - 30
- NOSht cña n|íc ®· l¾ng 30 - 35
- Nit¬ cña c¸c muèi am«ni (N) 7
- Phèt ph¸t (P2O5) 1,7
- Clo (Cl) 10

Ghi chó:
1- Khi tÝnh cho c¸c khu vùc kh«ng cã xÝ m¸y tÝnh b»ng 25% tiªu chuÈn nªu trªn.
2- Khi x¶ n|íc th¶i sinh ho¹t cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc cña khu d©n
c| th× kh«ng cÇn tÝnh bæ sung c¸c chÊt bÈn chøa trong lo¹i n|íc ®ã.
6.1.7. Khèi l|îng n|íc th¶i s¶n xuÊt, chÕ ®é ®|a n|íc tíi tr¹m lµm s¹ch, thµnh phÇn vµ
nång ®é chÊt bÈn cÇn x¸c ®Þnh theo tµi liÖu c«ng nghÖ.
6.1.8. L|u l|îng tÝnh to¸n cña n|íc th¶i cÇn x¸c dÞnh theo ®å thÞ tæng hîp l|u l|îng cho
c¶ tr|êng hîp dïng tr¹m b¬m hay tù ch¶y.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

6.1.9. TÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh ho¹t tiÕn hµnh theo tæng khèi l|îng chÊt
bÈn h÷u c¬ biÓu thÞ b»ng NOSnt.
6.1.10. Cho phÐp kÕt hîp hoÆc lµm s¹ch c¬ häc riªng rÏ khi kÕt hîp lµm s¹ch sinh häc hçn
hîp n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt chØ nªn lµm s¹ch c¬ häc riªng rÏ ®èi víi lo¹i
n|íc th¶i s¶n xuÊt cã chøa c¸c chÊt dÔ næ, còng nh| khi cÇn lµm s¹ch n|íc th¶i
s¶n xuÊt b»ng ph|¬ng ph¸p ho¸ häc hoÆc lÝ häc.
Ghi chó: B¾t buéc ph¶i lµm s¹ch c¬ häc riªng rÏ trong tr|êng hîp ph|¬ng ph¸p xö lÝ cÆn l¾ng
cña hai lo¹i n|íc th¶i kh¸c nhau.
6.1.11. Thµnh phÇn c¸c c«ng tr×nh lùa chän phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ khèi l|îng n|íc
th¶i ®|a tíi tr¹m lµm s¹ch, møc ®é lµm s¹ch cÇn thiÕt, ph|¬ng ph¸p sö dông cÆn
l¾ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c cña ®Þa ph|¬ng.
6.1.12. Chän khu ®Êt ®Ó x©y dùng tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i ph¶i tu©n theo c¸c thiÕt kÕ quy
ho¹ch vµ x©y dùng cña ®èi t|îng cÇn ®|îc tho¸t n|íc, cã chó ý ®Õn c¸c gi¶i ph¸p
c«ng tr×nh ®« thÞ bªn ngoµi (®|êng s¾t, ®|êng « t«, cÊp n|íc, h¬i, nhiÖt,
®iÖn.v.v...).
6.1.13. Khu ®Êt x©y dùng tr¹m lµm s¹ch th|êng bè trÝ ë cuèi h|íng giã chñ ®¹o cña mïa
hÌ so víi khu vùc x©y dùng nhµ ë vµ phÝa d|íi ®iÓm d©n c| theo chiÒu dßng ch¶y
cña s«ng.
Khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã ®é dèc ®¶m b¶o n|íc th¶i tù ch¶y ®|îc qua c¸c c«ng
tr×nh vµ tho¸t n|íc m|a thuËn lîi, khu ®Êt x©y dùng tr¹m ph¶i bè trÝ ë n¬i kh«ng bÞ
ngËp lôt vµ cã møc n|íc ngÇm thÊp.
Ghi chó: Cho phÐp bè trÝ tr¹m lµm s¹ch ë ®Çu h|íng giã nh|ng kho¶ng c¸ch li vÖ sinh ph¶i lÊy
t¨ng lªn (theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.16).
6.1.14. Quy ho¹ch tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i ph¶i b¶o ®¶m sö dông hîp lÝ khu ®Êt cho giai
®o¹n dù tÝnh còng nh| cho giai ®o¹n ph¸t triÓn t|¬ng lai. Bè côc vµ quan hÖ gi÷a
c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o.
- Kh¶ n¨ng x©y dùng theo tõng ®ît.
- Kh¶ n¨ng më réng c«ng suÊt khi l|u l|îng n|íc th¶i t¨ng.
- ChiÒu dµi c¸c ®|êng èng kÜ thuËt ph¶i ng¾n nhÊt (m|¬ng dÉn, èng dÉn...)
- ThuËn tiÖn cho qu¶n lÝ vµ söa ch÷a.
Ghi chó: DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr¹m lµm s¹ch theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn vµ quy ph¹m
thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ 20 TCN 82 - 81.
6.1.15. Khi thiÕt kÕ tr¹m lµm s¹ch cÇn xÐt ®Õn kh¶ n¨ng hîp khèi c«ng tr×nh.
6.1.16. C¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i cÇn bè trÝ ngoµi trêi, chØ trong tr|êng hîp ®Æc
biÖt vµ cã lÝ do x¸c ®¸ng míi ®|îc lµm m¸i che.
6.1.17. Trong tr¹m lµm s¹ch cÇn cã c¸c thiÕt bÞ sau ®©y:
a) ThiÕt bÞ ®Ó ph©n phèi ®Òu n|íc th¶i vµ cÇn cho c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch ®¬n vÞ.
b) ThiÕt bÞ ®Ó cho c«ng tr×nh t¹m ngõng ho¹t ®éng, th¸o cÆn vµ thau röa c«ng
tr×nh, ®|êng èng dÉn, khi cÇn thiÕt.
c) ThiÕt bÞ ®Ó x¶ n|íc khi x¶y ra sù cè ë tr|íc vµ sau c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch c¬
häc vµ ph¶i cã lèi ®i l¹i dÔ dµng tíi c¸c thiÕt bÞ ®ãng më.
d) ThiÕt bÞ ®o l|u l|îng n|íc th¶i, cÆn l¾ng bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn vµ bïn ho¹t
tÝnh thõa, kh«ng khÝ, h¬i n|íc, n¨ng l|îng v.v...
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

e) ThiÕt bÞ lÊy mÉu tù ®éng vµ dông cô tù ghi c¸c th«ng sè vÒ chÊt l|îng cña n|íc
th¶i, bïn vµ cÆn l¾ng.
6.1.18. H|íng dÉn trong tr¹m lµm s¹ch ph¶i tÝnh theo l|u l|îng lín nhÊt trong l gi©y nh©n
víi hÖ sè l,4.
6.1.19. Ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ chÝnh, tuú theo c«ng suÊt cña tr¹m vµ ®iÒu kiÖn
®Þa ph|¬ng cÇn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô (tham kh¶o theo phô
lôc IV).
6.1.20. Khu vùc tr¹m lµm s¹ch ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ, ph¶i ®|îc hoµn thiÖn vµ chiÕu
s¸ng. Tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng cã thÓ ph¶i cã biÖn ph¸p chèng xãi lë do
m|a. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã hµng rµo cho tõng c«ng tr×nh riªng biÖt
tuú theo møc yªu cÇu cña kÜ thuËt an toµn.

6.2. Song ch¾n r¸c:
6.2.1. Trong thµnh phÇn c«ng tr×nh lµm s¹ch ph¶i cã song ch¾n r¸c. ChiÒu réng khe hë
cña song ch¾n b»ng 16mm.
6.2.2. Sè l|îng vµ kÝch th|íc song ch¾n r¸c, tèc ®é n|íc ch¶y qua khe hë, l|îng r¸c lÊy
ra tõ song ch¾n, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ v.v... theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.l.l1 vµ
4.1.15.
6.2.3. Khi khèi l|îng r¸c lín (trªn 0,1m3/ngµy) nªn c¬ giíi ho¸ kh©u lÊy r¸c vµ nghiÒn
r¸c. NÕu l|îng r¸c nhá h¬n th× sö dông song ch¾n r¸c thñ c«ng.
6.2.4. R¸c ®· ®|îc nghiÒn nhá cho phÐp ®æ vµo tr|íc song ch¾n r¸c hoÆc dùa vµo c¸c bÓ
Mªtan.
L|îng n|íc cÇn dïng cho m¸y nghiÒn r¸c kho¶ng 40m3 cho l tÊn r¸c.
6.2.5. Cèt sµn cña nhµ ®Æt song ch¾n r¸c ph¶i cao h¬n møc n|íc cao nhÊt trong m|¬ng
dÉn Ýt nhÊt 0,5m.
6.2.6. Tæn thÊt ¸p lùc qua song ch¾n r¸c x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ®èi víi song ch¾n r¸c
cßn s¹ch råi t¨ng lªn víi hÖ sè 3.
6.2.7. §Ó cã thÓ thay thÕ song ch¾n, tr|íc vµ sau song ch¾n r¸c ph¶i cã cöa phai vµ ph¶i
cã thiÕt bÞ x¶ cÆn n|íc cho m|¬ng dÉn.
Ghi chó: NÕu dïng song ch¾n r¸c thñ c«ng th× chØ cÇn lµm s½n c¸c khe phai ®Ó sö dông khi cÇn
thiÕt.
6.2.8. §Ó l¾p r¸p vµ söa ch÷a song ch¾n r¸c m¸y nghiÒn r¸c vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c cÇn cã
c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.l.18.
6.2.9. Trong c¸c nhµ ®Æt mãng ch¾n r¸c nªn kÕt hîp bè trÝ m¸y b¬m c¸t cña bÓ l¾ng c¸t.

6.3. BÓ l¾ng c¸t
6.3.1. Th«ng th|êng ®èi víi c¸c tr¹m lµm s¹ch cã c«ng suÊt trªn 1000m3/ngµy cÇn cã bÓ
l¾ng c¸t.
6.3.2. Sè bÓ hoÆc sè ®¬n nguyªn lµm viÖc ®ång thêi kh«ng nhá h¬n 2, khi cµo c¸t b»ng
m¸y th× ph¶i cã bÓ dù phßng.
6.3.3. TÝnh to¸n bÓ l¾ng c¸t ngang vµ bÓ l¾ng c¸t cã søc giã theo c¸c c«ng thøc sau:
1. DiÖn tÝch tiÕt diÖn |íc W (m2)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Q
W
V un (11)
Trong ®ã:
Q - L|u l|îng lín nhÊt cña n|íc th¶i (m3/s)
n - Sè bÓ hoÆc sè ®¬n nguyªn
V - Tèc ®é cña n|íc trong bÓ (m/s)
2. ChiÒu dµi bÓ L (m)
K u 1000 H tt
L V
U0 (12)
Trong ®ã:
Htt - ChiÒu s©u tÝnh to¸n cña bÓ l¾ng c¸t (m). §èi víi bÓ l¾ng c¸t cã søc giã lÊy
b»ng l/2 chiÒu s©u chung cña bÓ (H).
U0 - §é th« thuû lùc cña h¹t c¸t (mm/s)
K - HÖ sè, lÊy theo b¶ng 24.

B¶ng 24

§|êng Gi¸ trÞ cña r phô thuéc vµo kiÓu bÓ l¾ng c¸t vµ trÞ sè gi÷a chiÒu
kÝnh cña §é th« thñy réng bÓ B vµ chiÒu s©u bÓ H cña bÓ l¾ng cã søc giã
h¹t c¸t gi÷ lùc cña h¹t BÓ l¾ng c¸t cã søc giã
l¹i trong c¸t (mm/s) BÓ l¾ng c¸t
bÓ (mm) ngang D: H = 1 B:H = 1,25 B: H = 1,5
0,2 18,7 1,7 2,45 2,25 2,08
0,25 24,2 1,3 - - -


Ghi chó: Gi¸ trÞ U0 cho trong b¶ng 24 t|¬ng øng víi nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña n|íc th¶i 10 - 150C -
khi nhiÖt ®é lín h¬n nÕu muèn hiÖu chØnh l¹i gi¸ trÞ U0 th× cã thÓ ¸p dông c«ng thøc sau ®©y:

U
161,178 u 2,45G
P2
U0 J 12,72 
1.224d
Trong ®ã:
G = Träng l|îng h¹t (g)
P = §é nhít ®éng lùc (poa- d¬)
J = HÖ sè nhít ®éng häc phô thuéc vµo nhiÖt ®é
U = Khèi l|îng riªng cña n|íc.
6.3.4. Khi thiÕt kÕ bÓ l¾ng c¸t cÇn theo c¸c quy ®Þnh sau:
a) BÓ l¾ng c¸t ngang
- Tèc ®é cña n|íc
Khi l|u l|îng lín nhÊt 0,3 m/s
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Khi l|u l|îng nhá nhÊt 0,15 m/s
§é th« thuû lùc cña c¸t l¾ng l¹i trong bÓ th|êng lÊy Uo = 18 - 24 mm/s
- Thêi gian l¾ng kh«ng nhá h¬n 30,5 khi l|u l|îng lín nhÊt.
- ChiÒu s©u tÝnh to¸n Htt = 0,25 - lm
b) BÓ l¾ng c¸t cã søc giã
- §é th« thuû lùc cña h¹t c¸t U0 lÊy 18 mm/s
- C|êng ®é søc giã 3- 5 m3/m2 giê
- §é dèc ngang cña ®¸y bÓ (VÒ phÝa m¸ng thu) 0,2- 0,4.
- Cöa ®|a n|íc vµo bÓ ph¶i trïng víi chiÒu quay cña n|íc trong bÓ vµ cöa ®|a
n|íc ra ph¶i ®Æt ngËp.
- Tæng chiÒu s©u cña bÓ H lÊy 0,2 - 3,5 m.
- Dµn giã lµm b»ng èng ®ôc lç, ®|êng kÝnh lç 3,5 mm ®Æt ë møc ®é s©u 0,7-0,75H.
- Tèc ®é ch¶y khi l|u l|îng lín nhÊt V = 0,08 - 0,12 m/s
- TØ lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu s©u cña bÓ B: H lÊy l: l,5.
6.3.5. §|êng c¸t l¾ng ®|îc trong bÓ l¾ng c¸t phô thuéc møc ®é hoµn thiÖn khi ®Êt x©y
dùng vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña m¹ng l|íi tho¸t n|íc vµ bÓ l¾ng c¸t.
Khi thiÕu c¸c sè liÖu thùc nghiÖm th× cã thÓ tÝnh to¸n s¬ bé theo chØ tiªu sau ®©y:
- §èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc riªng hoµn toµn 0,02 l/ng|êi /ngµy
- §èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc chung 0,04 l/ng|êi/ngµy
- §é Èm cña c¸t 60% khèi l|îng kho¶ng l,5 T/m3.
6.3.6. ThÓ tÝch ng¨n chøa c¸t kh«ng lín h¬n thÓ tÝch c¸t l¾ng ®|îc trong 2 ngµy, gãc
nghiªng cña ®¸y ng¨n thu c¸t kh«ng nhá h¬n 60o so víi ph|¬ng ngang.
6.3.7. §Ó duy tr× tèc ®é ch¶y cña n|íc ®|îc æn ®Þnh trong c¸c bÓ l¾ng c¸t ngang ë cöa ra
nªn cã ®Ëp trµn ®Ønh réng kh«ng cã gê ®¸y.
TÝnh to¸n ®Ëp trµn theo c«ng thøc sau:
- §é lÖch cèt gi÷a ®¸y bÓ l¾ng c¸t vµ ng|ìng trµn (m).
hmax K q / 3hmin
2

P
Kq / 3 1
2
(13)
Trong ®ã:
Kq - TØ sè cña l|u l|îng lín nhÊt vµ nhá nhÊt;
hmax, hmin: (ChiÒu s©u n|íc trong bÓ øng víi qmax vµ qmin vµ tèc ®é ch¶y v = 0,3
m/s.
ChiÒu réng ®Ëp trµn b0 (m)
qmax
bo
m 2 g p hmax
3/ 2
(14)
m - HÖ sè l|u l|îng cña ®Ëp trµn, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn co hÑp, lÊy b»ng 0,35-
0,8.
6.3.8. CÇn cã thiÕt bÞ lµm kh« c¸t b»ng s©n ph¬i bunke v.v... phô thuéc vµo c«ng suÊt vµ
®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph|¬ng.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 19846.4. BÓ trung hßa:
6.4.1. BÓ trung hßa ¸p dông ®Ó trung hoµ thµnh phÇn vµ l|u l|îng n|íc th¶i s¶n xuÊt.
ThÓ tÝch bÓ x¸c ®Þnh theo biÓu ®å, l|u l|îng vµ biÓu ®å dao ®éng cña nång ®é chÊt
bÈn bªn trong n|íc th¶i.
Cã ®¬n nguyªn bÓ lµm viÖc ®ång thêi kh«ng nhá h¬n hai.
Ghi chó: NÕu kh«ng cã biÓu ®å th¶i n|íc th× cho phÐp x¸c ®Þnh thÓ tÝch bÓ theo l|u l|îng n|íc
th¶i cña mét ca s¶n xuÊt.
6.4.2. Khi ®Æt bÓ trung hoµ tr|íc bÓ l¾ng th× ph¶i cã thiÕt bÞ chèng l¾ng cÆn trong bÓ.
6.4.3. Khi thiÕt kÕ bÓ trung hoµ x¸o trén b»ng kh«ng khÝ nªn lÊy:
- ThiÕt bÞ sôc khÝ: Lµm b»ng c¸c èng ®ôc lç ®|êng kÝnh lç d b»ng 5 mm c¸ch
nhau 3-6 cm, bè trÝ ë mÆt d|íi èng ph¶i ®Æt tuyÖt ®èi theo ph|¬ng ngang, däc theo
hè trªn c¸c gi¸ ®ì ®Ó ë ®é cao 6 - l0 cm so víi ®¸y.
- C|êng ®é sôc khÝ ®Ó b¶o ®¶m t¹o ra mét dßng tuÇn hoµn (èng sôc khÝ ®Æt s¸t
t|êng ) lÊy b»ng 2 - 3 m3/h cho l m dµi; t¹o ra 2 dßng tuÇn hoµn (èng sôc khÝ ®Æt ë
gi÷a) lÊy b»ng 4 - 6 m3/h cho l m dµi.
C|êng ®é sôc khÝ ®Ó ng¨n ngõa l¾ng cÆn ®èi víi tr|êng hîp ®Æt èng s¸t t|êng q vµ
tr|êng hîp ®Æt èng n»m gi÷a 2 q x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

q
v2
61.3H

m3 / h mdai (15)
Trong ®ã:
V = K Uo (cm/s) - lµ tèc ®é nhá nhÊt ®¶m b¶o duy tr× c¸c h¹t t¹p chÊt cã ®é th«
thuû lùc tÝnh to¸n Uo ë tr¹ng th¸i l¬ löng.
K - HÖ sè tû lÖ lÊy b»ng 5 - 6 ®èi víi c¸c h¹t cã d¹ng b«ng xèp, b»ng l0 - 12 ®èi
víi c¸c h¹t cã h×nh d¹ng æn ®Þnh.
H - ChiÒu s©u ®Æt thiÕt bÞ sôc khÝ (m). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ sôc khÝ vµ
thµnh bÖ lÊy b¶ng I - l,5 H, gi÷a c¸c thiÕt bÞ sôc khÝ víi nhau - 5H.
NÕu ®Æt thiÕt bÞ sôc khÝ chØ ë mét phÝa vµ s¸t thµnh bÓ th× kho¶ng c¸ch tõ thiÕt bÞ
tíi thµnh bÓ ®èi diÖn lÊy b»ng l - l,5 H.
§|êng kÝnh cña thiÕt bÞ sôc khÝ lÊy b»ng 50 mm nÕu c|êng ®é sôc khÝ nhá h¬n
8m3/h cho l m dµi vµ b»ng 75 mm nÕu c|êng ®é sôc khÝ lín h¬n.

6.5. BÓ l¾ng:
6.5.1. Lùa chän kiÓu bÓ l¾ng ph¶i c¨n cø theo c«ng suÊt, tÝnh chÊt n|íc th¶i, c¸c ®iÒu
kiÖn tù nhiªn vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c cña tõng ®Þa ph|¬ng.
Nãi chung cã thÓ s¬ bé lùa chän kiÓu bÓ l¾ng theo c«ng suÊt cña tr¹m lµm s¹ch nh-
| sau:
- BÓ l¾ng ®øng: §Õn 20.000 m3/ngµy
- BÓ l¾ng ngang trªn 15.000 m3/ngµy
- BÓ l¾ng Radian trªn 20.000 m3/ngµy
- BÓ l¾ng 2 vá th|êng ¸p dông víi c«ng suÊt nhá vµ trung b×nh nh÷ng khi cã c¬ së
tho¶ ®¸ng cã thÓ ¸p dông cho c«ng suÊt lín trªn 20.000 m3/ngµy.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

6.5.2. Sè bÓ l¾ng nªn lÊy:
- BÓ l¾ng lÇn I - kh«ng Ýt h¬n 2 bÓ
- BÓ l¾ng lÇn II - kh«ng Ýt h¬n 3 bÓ.
Víi ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c bÓ ph¶i lµm viÖc ®ång thêi. ThÓ tÝch tÝnh to¸n cña c¸c bÓ
cÇn ph¶i t¨ng lªn víi hÖ sè l,2 - l,3 nÕu cã l|îng bÓ lÊy ë møc tèi thiÓu.
6.5.3. TÝnh to¸n c¸c bÓ l¾ng (trô bÓ l¾ng lÇn II sau c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc) dùa
trªn c¬ së ®éng häc l¾ng cña c¸c h¹t l¬ löng (b¶ng 27) t|¬ng quan víi hiÖu qu¶
l¾ng cÇn thiÕt.
- Khi x¶ n|íc th¶i sau bÓ l¾ng vµo s«ng, hå th× hµm l|îng cÆn cßn l¹i trong n|íc
th¶i ®¶m b¶o yªu cÇu theo "nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå".
- HiÖu qu¶ l¾ng cña c¸c bÓ l¾ng trong hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn lÊy theo yªu
cÇu chÊt l|îng n|íc tuÇn hoµn.
- Nång ®é chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i sau khi l¾ng ë bÓ l¾ng lÇn I ®|a vµo
Aer«ten lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn hoÆc vµo c¸c bÓ läc sinh häc kh«ng ®|îc v-
|ît qu¸ 150mg/l.
§èi víi c¸c Aer«ten 2 bËc, Aer«ten kÐo dµi thêi gian n¹p khÝ hay aer«ten lµm s¹ch
mét phÇn th× hµm l|îng cÆn kh«ng quy ®Þnh.
Khi nång ®é chÊt l¬ löng lín h¬n 300 mg/l cÇn ph¶i t¨ng c|êng kh¶ n¨ng l¾ng ë bÓ
l¾ng lÇn I.
M¸ng l¾ng ë bÓ l¾ng 2 vá tÝnh to¸n theo thêi gian l¾ng l,5 giê.
6.5.4. TÝnh to¸n bÓ l¾ng theo c«ng thøc sau:
a) KÝch th|íc bÓ:
ChiÒu dµi bÓ l¾ng ngang L (m)
V .H
L
K .U o (16)
B¸n kÝnh bÓ l¾ng ®øng, bÓ radian R (m)
Q
R
3,6SK .U o (17)
Trong ®ã:
Q - l|u l|îng tÝnh to¸n cña n|íc th¶i m3/h
H - ChiÒu s©u tÝnh to¸n cña vïng l¾ng (kÓ tõ mÆt trªn cña líp trung hoµ tíi mÆt
tho¸ng cña bÓ) (m), theo chØ dÉn ë ®iÒu 6.5.9.
V - Tèc ®é tÝnh to¸n trung b×nh trong vïng l¾ng (trong bÓ Radian lµ tèc ®é t¹i tiÕt
diÖn ë gi÷a b¸n kÝnh) mm/s.
- §èi víi bÓ l¾ng ngang vµ Radian V lÊy 5 - l0 mm/s.
- §èi víi bÓ l¾ng ®øng V = 0.
K - HÖ sè lÊy theo kiÓu bÓ l¾ng vµ cÊu t¹o cña thiÕt bÞ ph©n phèi vµ thu n|íc quy
®Þnh nh| sau:
- LÊy 0,5 ®èi víi c¸c bÓ l¾ng ngang
- LÊy 0,4 ®èi víi c¸c bÓ l¾ng Radian
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- LÊy 0,3 (®èi víi bÓ l¾ng ®øng)
Uo - §é th« thñy lùc cña h¹t cÆn (mm/s)
b) §é th« thñy lùc Uo (mm/s) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (18)
1000.K .H
Uo Z
§ KH ·
D .t ¨ ¸.n
© h ¹ (18)
Trong ®ã:
t - Thêi gian l¾ng (s) cña n|íc th¶i trong b×nh h×nh trô víi chiÒu s©u líp n|íc h,
®¹t ®|îc hiÖu qu¶ l¾ng b»ng hiÖu qu¶ l¾ng tÝnh to¸n khi thiÕu sè liÖu thùc nghiÖm
th× lÊy theo b¶ng 27 (®èi víi lo¹i h¹t chñ yÕu).
D - HÖ sè kÓ tíi ¶nh h|ëng cña nhiÖt ®é cña n|íc ®èi víi ®é nhít lÊy theo b¶ng 25.
Z - Thµnh phÇn th¼ng ®øng cña tèc ®é cña n|íc th¶i trong bÓ lÊy theo b¶ng 26.
n - HÖ sè phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña chÊt l¬ löng ®èi víi c¸c lo¹i h¹t chñ yÕu, x¸c
®Þnh b»ng thùc nghiÖm phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña cÆn trong n|íc th¶i khi thiÕu
sè liÖu thùc nghiÖm cã thÓ lÊy s¬ bé nh| sau:
n lÊy 0,25 - cho cÆn cã kh¶ n¨ng kÕt tô (chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i sinh ho¹t).
n lÊy 0,4 - cho c¸c hîp chÊt kho¸ng thuéc hÖ khuyÕch t¸n tÝnh cã khèi l|îng riªng
2 - 3 g/m3.
n lÊy 0,5 - cho c¸c h¹t cÆn nÆng vµ khèi l|îng riªng 5 - 6 g/m3.
§ KH ·
¨ ¸
TrÞ sè © h ¹ n khi tÝnh to¸n c¸c bÓ l¾ng lÇn I ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t cã thÓ lÊy
theo b¶ng 28.
B¶ng 25

NhiÖt ®é trung b×nh theo th¸ng
60 50 40 30 25 20 15 10
thÊp nhÊt (tÝnh b»ng ®é C)
HÖ sè D 0,45 0,55 0,66 0,8 0,9 1 1,44 1,3


B¶ng 26

V (mm/s) 5 10 15 20
Z (mm/s) 0 0,05 0,1 0,5
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 27

Thêi gian l¾ng trong h×nh trô cã chiÒu s©u h = 500mm tÝnh b»ng gi©y (s)
HiÖu
qu¶ n = 0,25 n = 0,4 n = 0,6
l¾ng Nång ®é mg/l Nång ®é mg/l Nång ®é mg/l
%
100 200 300 500 500 1000 2000 3000 200 300 400
20 600 300 - - 150 140 100 40 - - -
30 900 540 300 180 180 1200 120 50 - - -
40 1320 650 450 390 200 180 150 60 75 60 45
50 1900 900 640 450 240 200 180 80 120 90 80
60 3800 1200 970 680 280 240 200 100 180 120 75
70 - 3600 2600 1830 360 280 230 130 390 180 130
80 - - - 5260 1920 690 570 370 3000 580 380
90 - - - - - 2230 1470 1080 - - -
100 - - - - - - 3600 1850 - - -

Chó thÝch:
1- Thêi gian l¾ng øng víi nhiÖt ®é 200C
2- §èi víi c¸c gi¸ trÞ trung gian cña hµm l|îng cÆn vµ hiÖu qu¶ l¾ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng,
thêi gian l¾ng x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p néi suy.
3- §éng häc l¾ng cña c¸c chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i vµ chØ sè mïn ph¶i x¸c ®Þnh trong ®iÒu kiÖn
l¾ng tÝnh trong b×nh trô cã ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 120mm.


B¶ng 28


§ KH ·
¨ ¸
ChiÒu cao bÓ l¾ng H TrÞ sè © h ¹ n cho bÓ l¾ng c¸c kiÓu
BÓ l¾ng ®øng BÓ l¾ng Ra®ian BÓ l¾ng ngang
1 - -
1,5 - 1,08 1,1
2,0 1,11 1,16 1,19
3,0 1,21 1,29 1,32
4,0 1,29 1,35 1,41
5,0 - 1,46 1,5
- Sau khi x¸c ®Þnh L vµ R th× kiÓm tra tèc ®é thùc tÕ Vth (mm/s) trong phÇn l¾ng.
- §èi víi l¾ng ngang:
Q
Vth
3,6 HB (19)
Trong ®ã: B - ChiÒu réng bÓ l¾ng lÊy trong kho¶ng 2 - 5 H
- §èi víi bÓ l¾ng Ra®ian (t¹i tiÕt diÖn ë gi÷a b¸n kÝnh)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Q
Vth
3,6S RH (20)
Trong tr|êng hîp trÞ sè cña Vth vµ V kh¸c nhau cÇn chØnh l¹i gi¸ trÞ cña L vµ R.
6.5.5. Khèi l|îng cÆn l¾ng x¶ ra khái bÓ l¾ng x¸c ®Þnh phô thuéc vµo hiÖu qu¶ l¾ng tÝnh
to¸n.
§é Èm cÆn l¾ng cña n|íc th¶i sinh ho¹t kho¶ng 95% ®èi víi tÊt c¶ c¸c kiÓu bÓ
l¾ng lÇn I khi x¶ cÆn b»ng tù chÈy: kho¶ng 93,5 - 94% khi x¶ cÆn l¾ng b¬m
pist«ng ®é Èm cÆn l¾ng cña n|íc th¶i s¶n xuÊt lÊy theo tµi liÖu thùc nghiÖm.
6.5.6. Sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n bÓ l¾ng lÇn II lÊy theo b¶ng 29.

B¶ng 29

C¸c sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n bÓ l¾ng lÇn II
Thêi gian l¾ng (giê)
Tèc ®é ch¶y lín nhÊt (mm.s)
khi l|u l|îng lín nhÊt
C«ng cô cña bÓ
KiÓu bÓ l¾ng
L¾ng ngang L¾ng ngang
L¾ng ®øng
ra®ian, ®øng ra®ian
1 2 3 4
C¸c bÓ l¾ng lÇn II
a) Sau bÓ läc sinh häc nhá giät 0,73 5 0,5
b) Sau bÓ läc sinh häc cao t¶i 1,5 5 0,5
c) Sau Aer«ten lµm s¹ch kh«ng
hoµn toµn
- Khi gi¶m (NOS)ht ®Õn 20% 0,75 7 0,7
- Khi gi¶m(NOS)ht ®Õn 80% 1 5 0,5
d) Sau Aer«ten lµm s¹ch hoµn toµn 2 5 0,5


Ghi chó: Nãi chung sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n bÓ l¾ng lÇn II sau c¸c Aer«ten ph¶i trªn c¬ së thùc
nghiÖm, x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh l¾ng cña bïn ho¹t tÝnh phô thuéc chÕ ®é lµm viÖc cña Aer«ten.
6.5.7. Hµm l|îng chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i sau bÓ l¾ng lÇn II ®èi víi n|íc th¶i sinh
ho¹t lÊy theo b¶ng 30 ®èi víi n|íc th¶i s¶n xuÊt x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.

B¶ng 30
Thêi Hµm l|îng chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i sinh ho¹t sau bÓ l¾ng lÇn II (mg/l) khi
gian l¾ng (NOS)ht cña n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch (mg/l) b»ng
(giê)
15 20 25 50 75 100
0,75 21 27 33 66 86 100
1 18 24 29 58 80 93
1,5 15 20 25 51 70 83
2 10 16 21 45 63 75
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 19846.5.8. §Ó x¶ cÆn n|íc th¶i sinh ho¹t khái bÓ l¾ng lÇn I cã thÓ dïng b¬m pist«ng hoÆc
b»ng ¸p lùc thuû tÜnh kh«ng nhá h¬n l,5 m cét n|íc. §èi víi bÓ l¾ng lÇn II ¸p lùc
thuû tÜnh kh«ng nhá h¬n l,2 m ®èi víi c¸c bÓ l¾ng sau bÓ läc sinh häc nhá giät
hoÆc cao t¶i; kh«ng nhá h¬n 0,9 m ®èi víi c¸c bÓ l¾ng sau Aer«ten.
§èi víi bÓ l¾ng lÇn I vµ bÓ l¾ng lÇn II sau bÓ läc sinh häc, dung tÝch ng¨n chøa bïn
nªn lÊy b»ng khèi l|îng cÆn l¾ng kh«ng qu¸ hai ngµy, ®èi víi bÓ l¾ng lÇn II sau
Aer«ten kh«ng qu¸ 2 giê.
Khi x¶ cÆn b»ng c¬ giíi, dung tÝch ng¨n chøa bïn cña c¸c bÓ l¾ng lÇn I nªn lÊy
b»ng khèi l|îng cÆn l¾ng trong 8 giê. §|êng kÝnh èng dÉn bïn ra khái bÓ l¾ng lÇn
I vµ lÇn II x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n nh|ng kh«ng nhá h¬n 200 mm. ChiÒu cao thµnh
bÓ l¾ng tÝnh tõ mÆt n|íc trë lªn b»ng 0,3m.
KÕt cÊu kiÓu bÓ l¾ng lÇn I ph¶i cã bé phËn thu vµ t¸ch chÊt næi.
M¸ng trµn dÓ thu n|íc ®· l¾ng trong c¸c bÓ l¾ng cã thÓ lµm theo d¹ng ph¼ng hoÆc
d¹ng r¨ng c|a tØ träng thñy lùc cho lm dµi cña m¸ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 10l/s.
6.5.9. Khi thiÕt kÕ bÓ l¾ng cÇn ph¶i theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
a) BÓ l¾ng ngang:
+ ChiÒu s©u tÝnh to¸n cña vïng l¾ng H lÊy l,5 - 3m phô thuéc theo c«ng suÊt cña
c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch, trong mét sè tr|êng hîp cã thÓ lÊy ®Õn 4m.
+ TØ lÖ gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu s©u cña bÓ lÊy 8 - 12, trong mét sè tr|êng hîp cã
thÓ lÊy 8 - 20 (®èi víi n|íc th¶i s¶n xuÊt).
+ N|íc th¶i vµo vµ ra khái bÓ ph¶i ph©n bè ®Òu theo chiÒu réng bÓ.
+ Gãc nghiªng cña thµnh hè thu cÆn kh«ng nhá h¬n 500
+ Gãc ph¶i cã cµo cÆn ®Ó gom cÆn vµo hè thu.
+ Ph¶i cã thiÕt bÞ x¶ cÆn bÓ.
+ §é dèc cña ®¸y bÓ kh«ng nhá h¬n 0,005.
+ ChiÒu cao líp n|íc trung hoµ cao h¬n ®¸y bÓ 0,3 (ë cuèi bÓ).
+ ChiÒu cao líp bïn cña bÓ l¾ng lÇn II lÊy 0,2 - 0,5m.
b) BÓ l¾ng Radian.
+ ChiÒu s©u vïng l¾ng H lÊy l,5 - 5m. TØ lÖ gi÷a ®|êng kÝnh bÓ vµ chiÒu s©u vïng
l¾ng lÊy 6 - 12 trong mét sè tr|êng hîp cã thÓ lÊy tõ 6 - 30 (®èi víi n|íc th¶i s¶n
xuÊt).
+ §|êng kÝnh bÓ kh«ng nhá h¬n 18m
+ ChiÒu cao líp n|íc trung hoµ 0,3m.
+ ChiÒu s©u líp bïn trong bÓ l¾ng lÇn II lÊy 0,3 - 0,5m.
+ Ph¶i cã thiÕt bÞ x¶ cÆn bÓ.
+ §é dèc cña ®¸y bÓ vÒ phÝa hè thu cÆn kh«ng nhá h¬n 0,05
§èi víi c¸c bÓ l¾ng lÇn II cã m¸y hót bïn ®é dèc ®¸y bÓ 0,001 - 0,003, nh|ng khi
cã thiÕt bÞ cµo bïn th× ®é dèc ®¸y bÓ 0,l.
c) BÓ l¾ng ®øng:
+ §|êng kÝnh bÓ D lÊy = 4 - 9m
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

+ ChiÒu s©u tÝnh to¸n cña vïng l¾ng H lÊy 2,7 - 3,8 m, ®èi víi bÓ l¾ng lÇn II, H
kh«ng ®|îc nhá h¬n l,5 m.
+ èng trung t©m cã chiÒu dµi b»ng chiÒu cao tÝnh to¸n cña vïng l¾ng, cã miÖng
phÔu vµ tÊm h¾t cè ®Þnh ë phÝa d|íi.
+ §|êng kÝnh vµ chiÒu cao cña phÔu lÊy b»ng l,35 ®|êng kÝnh èng trung t©m.
§|êng kÝnh tÊm h¾t b»ng l,3 ®|êng kÝnh miÖng phÔu. Gãc nghiªng gi÷a bÒ mÆt
tÊm h¾t víi mÆt ph¼ng ngang: 170. ChiÒu cao tõ mÆt d|íi cña tÊm h¾t tíi bÒ mÆt
líp cÆn: 0,3m.
+ Tèc ®é n|íc trong èng trung t©m kh«ng lín h¬n 30 mm/s tèc ®é n|íc qua khe
hë gi÷a mÐp d|íi cña èng trung t©m vµ bÒ mÆt tÊm h¾t ë bÓ l¾ng lÇn I kh«ng lín
h¬n 20 mm/s, ë bÓ l¾ng lÇn II, lÊy 15 mm/s.
+ M¸ng thu n|íc ®· l¾ng ®Æt theo thµnh trong cña bÓ l¾ng.
+ Gãc nghiªng cña ®¸y bÓ l¾ng lÇn I vµ lÇn II so víi ph|¬ng ngang kh«ng nhá h¬n
500.

6.6. BÓ l¾ng hai vá:
6.6.1. BÓ l¾ng 2 vá cã thÓ lµ bÓ ®¬n hoÆc bÓ kÐp. §èi víi c¸c bÓ kÐp ph¶i b¶o ®¶m kh¶
n¨ng thay ®æi h|íng ch¶y cña n|íc trong m¸ng l¾ng.
6.6.2. BÓ l¾ng 2 vá thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh nªu trong ®iÒu 6.5.l, 6.5.4 vµ 6.5.9 ®ång
thêi theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
- MÆt tho¸ng tù do cña bÓ ®Ó cÆn næi lªn kh«ng nhá h¬n 20% diÖn tÝch mÆt b»ng
cña bÓ.
- Kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh ngoµi cña c¸c m¸ng l¾ng kh«ng nhá h¬n 0,5 m.
- Gãc nghiªng cña thµnh m¸ng l¾ng so víi ph|¬ng ngang kh«ng nhá h¬n 500, hai
thµnh nghiªng cña m¸ng l¾ng ph¶i trïm lªn nhau Ýt nhÊt 0,15m, chiÒu s©u cña
m¸ng l¾ng phô thuéc vµo chiÒu dµi lÊy tõ l,2 - l,5m. ChiÒu réng khe hë cña m¸ng
l¾ng 0,15m.
ChiÒu cao líp n|íc trung hoµ tÝnh tõ khe hë cña m¸ng l¾ng ®Õn bÒ mÆt líp cÆn
trong ng¨n tù ho¹i 0,5 m.
- Gãc nghiªng phÇn ®¸y h×nh nãn cña ng¨n tù ho¹i kh«ng ®|îc nhá h¬n 300.
- §é Èm cña cÆn lÊy ra khái bÓ 90%
- HiÖu qu¶ l¾ng chÊt l¬ löng cña bÓ 45 - 50% .
6.6.3. Dung tÝch ng¨n tù ho¹i cña bÓ l¾ng 2 vá cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c sè liÖu ghi trong b¶ng
31.
B¶ng 31
NhiÖt ®é n|íc th¶i trung b×nh vµo mïa ®«ng ThÓ tÝch ng¨n tù ho¹i trong bÓ l¾ng 2 vá tÝnh b»ng lÝt
cho 1 ng|êi
10 65
12 50
15 30
20 15
25 10
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Ghi chó:
1- ThÓ tÝch ng¨n tù ho¹i cña bÓ l¾ng 2 vá cÇn ph¶i t¨ng thªm 70% nÕu ®|a bïn cña bÓ
aer«ten lµm s¹ch hoµn toµn hoÆc bÓ läc sinh häc cao t¶i vµo, hoÆc ph¶i t¨ng thªm 30% khi
x¶ bïn cña bÓ l¾ng sau bÓ läc sinh häc nhá giät, hoÆc cña aeroten lµm s¹ch kh«ng hoµn
toµn vµo.
2- Khi thiÕu sè liÖu thùc nghiÖm vÒ nhiÖt ®é n|íc th¶i th× cã thÓ lÊy nhiÖt ®é trung b×nh hµng
n¨m cña kh«ng khÝ ®Ó tÝnh to¸n.
3- ThÓ tÝch ng¨n tù ho¹i cña bÓ l¾ng 2 vá ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i tr|íc khi ®|a vµo b·i läc
cho phÐp gi¶m kh«ng qu¸ 20%.


6.7. ThiÕt bÞ thu dÇu
6.7.1. BÓ thu dÇu ®|îc sö dông ®Ó gi÷ l¹i c¸c h¹t dÇu th« khi nång ®é lín h¬n 100mg/l.
TÝnh to¸n bÓ thu dÇu hoµn toµn gièng tÝnh to¸n bÓ l¾ng ngang cã chó ý thªm vÒ
®éng häc næi cña c¸c lo¹i h¹t dÇu. NÕu kh«ng cã c¸c sè liÖu vÒ ®éng häc næi cña
c¸c h¹t dÇu cho phÐp lÊy:
Uo - §é th« thuû lùc (tèc ®é næi cña h¹t dÇu) tõ 0,4 - 0,6 mm/s.
v - Tèc ®é tÝnh to¸n trung b×nh trong phÇn n|íc ch¶y cña bÓ 4 - 6 mm/s.
Khèi l|îng c¸c h¹t dÇu bÞ gi÷ l¹i trong tr|êng hîp nµy vµo kho¶ng:
- 70% khi h¹t dÇu cã ®é th« thuû lùc b»ng 0,4 mm/s
- 60% khi h¹t dÇu cã ®é th« thuû lùc b»ng 0,6 mm/s
6.7.2. Khi thiÕt kÕ bÓ thu dÇu nªn lÊy:
- ChiÒu s©u phÇn n|íc ch¶y cña bÓ H lÊy 2m.
- TØ sè gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu s©u 15 - 20.
- ChiÒu réng cña mét ng¨n 3 - 6m
- Sè ng¨n ®Ó lÊy kh«ng Ýt h¬n 2.
- Líp dÇu næi 0,lm
- Líp cÆn ®Õn 0,lm
- §é Èm cña cÆn míi l¾ng 95%, khèi l|îng riªng l,l T/m3.
- §é Èm cña cÆn l¾ng ®· vãn côc 70%. Khèi l|îng riªng l,5 T/m3.
- Khèi l|îng cÆn bÞ gi÷ l¹i tÝnh theo chÊt kh« 80 - 120 g/m3 n|íc th¶i.
CÇn cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó thu c¸c v¸ng dÇu næi vµ thiÕt bÞ x¶.

6.8. Siclon thñy lùc:
6.8.1. Siclon thñy lùc hë ®|îc ¸p dông ®Ó t¸ch cÆn l¾ng vµ c¸c t¹p chÊt næi cã cÊu tróc
thuéc hÖ khuÕch t¸n th«. Siclon thñy lùc cã ¸p lùc dïng ®Ó t¸ch c¸c hîp chÊt cã
cÊu tróc h¹t æn ®Þnh hÖ khuÕch t¸n th«.
6.8.2. NÕu ¸p dông siclon thuû lùc hë theo 3 kiÓu:
a- Siclon thuû lùc kh«ng cã thiÕt bÞ bªn trong dïng ®Ó t¸ch c¸c t¹p chÊt thuéc hÖ
khuÕch t¸n nhá vµ th« cã ®é th« thñy lùc tõ 5mm/s trë lªn.
b- Siclon thñy lùc cã m¶ng ng¨n vµ v¸ch h×nh trô dïng khi l|u l|îng cña mçi bÓ
®Õn 200m3/h, dïng ®Ó lµm s¹ch c¸c t¹p chÊt thuéc hÖ khuÕch t¸n th« vµ nhá víi ®é
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

th« thñy lùc tõ 0,2mm/s trë lªn còng nh| c¸c chÊt l¬ löng ®· kÕt tña vµ c¸c s¶n
phÈm dÇu má.
c- Siclon thñy lùc nhiÒu tÇng dïng khi l|u l|îng mçi bÓ lín h¬n 300m3/h, dïng ®Ó
t¸ch c¸c t¹p chÊt kh«ng vãn côc thuéc hÖ khuÕch t¸n th« vµ nhá víi ®é th« thñy
lùc 0,2 mm/s trë lªn còng nh| c¸c s¶n phÈm dÇu má.
6.8.3. Khi thiÕt kÕ c¸c siclon thñy lùc hë cÇn chó ý:
- LÊy cÆn b»ng c¸c gÇu móc, ªlªvato thñy lùc hoÆc b»ng ¸p lùc thñy tÜnh.
- Dïng tÊm ch¾n h×nh vµnh trßn nöa ch×m nöa næi ®Æt tr|íc ®Ëp trµn víi kho¶ng
c¸ch kh«ng lín h¬n 50mm ®Ó gi÷ l¹i c¸c t¹p chÊt næi.
- T¸ch c¸c chÊt næi b»ng phÔu ®Æt ng|îc trong n|íc.
Khi thiÕt kÕ c¸c siclon thñy lùc nªn lÊy:
a) §èi víi tÊt c¶ c¸c kiÓu siclon thñy lùc hë t¶i träng thñy lùc q (m3/m2.giê) x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:
q = 3,6 K Uo (21)
Trong ®ã:
K - HÖ sè phô thuéc vµo kiÓu siclon
Uo - §é th« thuû lùc cña h¹t cÆn bÞ gi÷ l¹i mm/s. Tæn thÊt ¸p lùc trong siclon thuû
lùc lÊy b»ng 0,5m.
b) §èi víi c¸c siclon thuû lùc kh«ng cã thiÕt bÞ bªn trong.
- HÖ sè K lÊy 0,61.
- ChiÒu cao phÇn h×nh trô H b»ng ®|êng kÝnh D cña siclon.
- §|êng kÝnh vßi x¶ lÊy b»ng 0,l0.
- Gãc nghiªng cña thµnh ë phÇn h×nh nãn lÊy b»ng 60o
c) §èi víi c¸c siclon thuû lùc cã mµng ng¨n vµ v¸ch ng¨n h×nh trô.
- HÖ sè K lÊy l,98
- §|êng kÝnh phÇn h×nh trô cña bÓ D lÊy 0,5 - 0,9m
- ChiÒu cao lµm viÖc cña phÇn h×nh trô cña hÓ H lÊy b»ng D.
- §|êng kÝnh lç ë mµng ng¨n lÊy 0,5D.
- Gãc h×nh c«n cña mµng ng¨n lÊy b»ng 45o .
- §|êng kÝnh cña v¸ch ng¨n lÊy b»ng 0,85D.
- ChiÒu cao cña v¸ch ng¨n lÊy b»ng 0,8D
- Sè vßi phun vµo nèi tiÕp tuyÕn víi phÇn d|íi v¸ch ng¨n lÊy tõ 3 - 5 vßi
- §|êng kÝnh vßi phun vµo lÊy b»ng 0,05 - 0,07 D.
- Gãc nghiªng cña thµnh phÇn h×nh nãn lÊy b»ng gãc tr|ît tù nhiªn cña cÆn trong
n|íc, nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 60o.
d) Siclon thuû lùc nhiÒu tÇng:
D2 d 2
K
- HÖ sè D2 (22)
- Sè tÇng 4 - 20
- §|êng kÝnh siclon thñy lùc D lÊy 2 - 6m
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- §|êng kÝnh lç trung t©m cña mµng ng¨n d = 0,5 - l,4m.
- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÇng theo chiÒu ®øng 200 - 300mm.
- Sè vßi phun vµo cho mçi tÇng lµ 3 c¸i ®Æt theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn (mçi vßi c¸ch
nhau 120o).
- Tèc ®é n|íc tho¸t ra tõ mçi vßi v lÊy 0,3 - 0,5m/s.
- Gãc nghiªng cña mµng ng¨n b»ng gãc tr|ît tù nhiªn cña cÆn cã trong n|íc
nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 45o.
Chó thÝch: T¶i träng thuû lùc nãi chung cña siclon thuû lùc nhiÒu tÇng tØ lÖ thuËn víi sè tÇng.
6.8.4. ViÖc lùa chän c¸c cÊu t¹o kÝch th|íc cña siclon thuû lùc ¸p lùc phô thuéc vµo sè
l|îng, nång ®é tÝnh chÊt cÆn l¾ng cã trong n|íc th¶i.
Cho phÐp ¸p dông cho c¸c lo¹i n|íc th¶i cã hµm l|îng chÊt l¬ löng 0,2 - 0,4 g/l
víi träng l|îng riªng 2,5g/cm3 cÊu t¹o vµ th«ng sè kÜ thuËt cña siclon thuû lùc ¸p
lùc lÊy theo b¶ng 32.

B¶ng 32

§é th« thñy lùc
cña c¸c h¹t cÆn bÞ CÊu t¹o vµ c¸c th«ng sè kÜ thuËt
gi÷ l¹i trong
siclon thñy lùc cña siclon thñy lùc ¸p lùc
(mm/s)
Khèi KÝch th|íc c¸c chi tiÕt tÝnh theo Tæn
l|îng ®|êng kÝnh cña phÇn h×nh trô thÊt
Khèi
riªng 2- ¸p lùc C«ng
l|îng §|êng Tæn thÊt
3,5 §|êng trong suÊt
riªng kÝnh n|íc víi
g/cm3 3 kÝnh §|êng ChiÒu siclon cña
5g/m phÇn §|êng bïn tÝnh
Nång t|¬ng kÝnh cao thñy mét
nång ®é h×nh kÝnh b»ng %
®é ban ®|¬ng vßi phÇn lùc thiÕt
ban ®Çu trô vßi theo c«ng
®Çu. tÝnh bÞ
200-800 (mm) cña phun
phun h×nh suÊt
2000- èng bïn trô b»ng m3/g
mg/l
4000 vµo m cét
mg/l n|íc
1,7-1 0,25-0,2 50 0,28 0,4 0,12 1 10-15 3-4 2-3
2,1-1,3 0,4-0,3 15 0,24 0,27 0,12 1 15-20 5-6 3-5
3,7-2,7 0,5-0,4 250 0,2 0,23 0,1 0,7 15-25 46-53 5-7
4,6-3,6 1,1-0,8 350 0,18 0,22 0,07 0,88 20-30 75-85 2-3
4,8-4,3 2-1,8 500 0,13 0,22 0,05 0,8 25-35 85-90 1,5-2


6.9. ThiÕt bÞ tuyÓn næi.
6.9.1. ThiÕt bÞ tuyÓn næi (kiÓu c¸nh qu¹t; ¸p lùc) dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt dÇu mì, sîi b«ng
kho¸ng, ami¨ng, len cã trong n|íc th¶i, c¸c chÊt kh«ng hoµ tan trong n|íc cã bÒ
mÆt lín vµ c¸c chÊt cã tØ träng gÇn b»ng tØ träng n|íc.
ThiÕt bÞ tuyÓn næi kiÓu c¸nh qu¹t ®|îc sö dông ®Ó t¸ch ra khái n|íc c¸c t¹p chÊt
thuéc hÖ khuyÕch t¸n th«.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

ThiÕt bÞ tuyÓn næi, ¸p lùc dïng ®Ó t¸ch c¸c t¹p chÊt khuÕch t¸n tÝnh ra khái n|íc.
Khi cÇn thiÕt ph¶i lµm s¹ch triÖt ®Ó c¸c t¹p chÊt nãi trªn ra khái n|íc nªn ¸p dông
c¸c lo¹i phÌn cã kh¶ n¨ng keo tô c¸c t¹p chÊt ®ã.
6.9.2. Khi thiÕt kÕ c¸c thiÕt bÞ tuyÓn næi nªn lÊy:
a) ThiÕt bÞ tuyÓn næi kiÓu c¸nh qu¹t.
- Thêi gian tuyÓn næi 20 - 30 phót.
- VËn tèc biÕn cña c¸nh qu¹t l2 - 15m/s.
- §|êng kÝnh c¸nh qu¹t d lÊy 200 - 750mm
- L|îng kh«ng khÝ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch trong ng¨n tuyÓn næi 40 - 50m3/m2/h.
ChiÒu s©u n|íc trong ng¨n tuyÓn næi l,5 - 3m.
MÆt b»ng h×nh vu«ng cña c¸c ng¨n cã c¸nh b»ng 6d diÖn tÝch mét c¸nh qu¹t ph¶i
phôc vô kh«ng qu¸ 35d2.
ThÓ ng¨n tuyÓn næi W tÝnh b»ng m3 theo c«ng thøc sau ®©y:
W = 0,85 Q.t (23)

Q - L|u l|îng n|íc th¶i (m3/h)
t - Thêi gian tuyÓn næi (phót)
b) ThiÕt bÞ tuyÓn næi ¸p lùc:
Khèi l|îng kh«ng khÝ lÊy b»ng 3 - 5% thÓ tÝch n|íc cÇn lµm s¹ch. N¹p kh«ng khÝ
b»ng EjÐcto vµo trong èng hót cña m¸y b¬m.
¸p lùc d| trong thïng ¸p lùc 30 - 50 N/cm2.
Thêi gian b·o hßa kh«ng khÝ l - 3 phót
BÓ l¾ng kÕt hîp tuyÓn næi h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu s©u l - l,5m.
Khi c«ng suÊt cña thiÕt bÞ l00m3/h, thêi gian tuyÓn næi 20 phót.
BÓ l¾ng kÕt hîp tuyÓn næi kiÓu Radian cã chiÒu s©u kh«ng ®|îc nhá h¬n 3m (vïng
tuyÓn næi vµ l¾ng, chiÒu s©u mçi vïng kh«ng ®|îc nhá h¬n l,5m khi c«ng suÊt
thiÕt bÞ lín h¬n l00m3/giê)
Thêi gian n|íc l|u l¹i ë vïng tuyÓn næi lµ 5 phót, ë vïng l¾ng lµ 15 phót, c«ng
suÊt cña mét bÓ kh«ng v|ît qu¸ l000m3/giê.
Ghi chó: Khi thiÕt kÕ c¸c thiÕt bÞ tuyÓn næi ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng n|íc trong bÓ l¾ng lªn 10% do
nhò t|¬ng.


6.10. BÓ nÐn bïn
6.10.1. Nªn dïng c¸c kiÓu bÓ l¾ng ®øng, l¾ng Radian lµm bÓ nÐn bïn, Ýt nhÊt cã hai bÓ
lµm viÖc ®ång thêi.
Chó thÝch: BÓ nÐn bïn th|êng dïng ®Ó nÐn bïn ho¹t tÝnh ë bÓ l¾ng lÇn II còng nh| hçn hîp bïn
cña acr«ten.
6.10.2. §èi víi bÓ nÐn bïn kiÓu Radian nªn lÊy:
- TØ lÖ gi÷a ®|êng kÝnh vµ chiÒu s©u 6 - 7
- Cã m¸y b¬m bïn hoÆc cµo bïn ®Ó x¶ bïn ra khái bÓ.
- X¶ liªn tôc bïn ®· ®|îc nÐn b»ng ¸p lùc thuû tÜnh kh«ng nhá h¬n 7m.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- X¶ n|íc t¸ch ra trong qu¸ tr×nh nÐn vµo aer«ten.
6.10.3. C¸c sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n bÓ lÊy theo b¶ng 33

B¶ng 33

Sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n bÓ nÐn bïn
§é Èm bïn ho¹t tÝnh Thêi gian nÐn (giê)
®· ®|îc nÐn % Tèc ®é ch¶y cña chÊt
TÝnh chÊt bïn ho¹t tÝnh d| láng ë vïng l¾ng trong
KiÓu nÐn bïn
bÓ nÐn bïn kiÓu l¾ng
L¾ng L¾ng L¾ng ®øng (mm/s)
L¾ng ®øng
®øng Ra®ian Ra®ian
1 2 3 4 5 6
Bïn ho¹t tÝnh tõ c¸c
aer«ten lµm s¹ch sinh häc
hoµn toµn.
- Hçn hîp bïn tõ c¸c
aer«ten víi nång ®é 1,5 - 3 - 97,3 - 5-8
g/l
- Bïn ho¹t tÝnh tõ c¸c bÓ
l¾ng II víi nång ®é 4 g/l 98 97,3 10-12 9-11 Kh«ng lín h¬n 0,1
- Bïn ho¹t tÝnh tõ vïng
l¾ng trong c¸c Aer«ten
98 97 16 12-15 -
l¾ng víi nång ®é 4,5-6,5
g/l
- Hçn hîp bïn tõ c¸c
aer«ten lµm s¹ch sinh häc 95 95 3 3 Kh«ng qu¸ 0,2
kh«ng hoµn toµn víi nång
®é 1,5-2,5 g/l

Ghi chó:
1- Thêi gian nÐn bïn ho¹t tÝnh dï cña n|íc th¶i s¶n xuÊt cho phÐp thay ®æi phô thuéc vµo tÝnh chÊt
cña bïn ho¹t tÝnh.
2- TÝnh to¸n èng dÉn vµ m¸y b¬m ®Ó b¬m bïn ®· ®|îc nÐn cÇn kiÓm tra ®èi víi viÖc x¶ vµ b¬m bïn
víi sù dao ®éng cña ®é Èm theo møc ®Õn 98,5%.


6.11. Hå sinh häc:
6.11.1. Hå sinh häc cã thÓ ¸p dông ®èi víi mçi vïng khÝ hËu, ®Æc biÖt thÝch hîp ®èi víi
c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam ®Ó lµm s¹ch c¸c lo¹i n|íc th¶i sinh ho¹t, n|íc
th¶i c¸c tr¹i ch¨n nu«i, n|íc th¶i c¸c xÝ nghiÖp thùc phÈm vµ mét sè ngµnh c«ng
nghiÖp kh¸c b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc.
Hå sinh häc cßn ®|îc ¸p dông ®Ó lµm s¹ch triÖt ®Ó n|íc th¶i khi cã yªu cÇu vÖ
sinh cao.
6.11.2. Khi thiÕt kÕ hå sinh häc cã thÓ ¸p dông c¸c kiÓu:
- Hå kÞ khÝ
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- Hå Facultativ (hå hiÕu kÞ khÝ)
- Hå hiÕu khÝ b¶o hoµ kh«ng khÝ tù nhiªn hoÆc hå hiÕu khÝ cã thiÕt bÞ n¹p khÝ.
HÖ thèng hå sinh häc cã thÓ gåm mét kiÓu hå hoÆc mét v¶i kiÒu hå lµm viÖc nèi
tiÕp.
ViÖc lùa chän c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c dùa trªn c¬ së
so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt.
Ghi chó: Cã thÓ ¸p dông hå sinh häc ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i sau khi ®· lµm s¹ch c¬ häc trong c¸c
bÓ l¾ng hoÆc cã thÓ ¸p dông hå sinh häc nh| mét c«ng tr×nh lµm s¹ch hoµn chØnh.
6.11.3. Khi thiÕt kÕ hå sinh häc nªn nghiªn cøu kÕt hîp chøc n¨ng lµm s¹ch n|íc th¶i víi
c¸c môc ®Ých kh¸c nh|: hå ®iÒu hoµ n|íc m|a nu«i trång thuû s¶n, trõ n|íc ®Ó
t|íi cho n«ng nghiÖp v.v...
6.11.4. ViÖc tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c¸c kiÓu hå sinh häc theo h|íng dÉn cña c¬ quan nghiªn
cøu. NÕu thiÕu tµi liÖu nghiªn cøu thùc nghiÖm cã thÓ tham kh¶o theo phô lôc V vµ
c¸c môc 7.7, 7.8.
6.12. C¸nh ®ång t|íi:
6.12.1. C¸nh ®ång t|íi n«ng nghiÖp cã thÓ ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c vïng khÝ hËu kh¸c
nhau, cho mçi lo¹i ®Êt.
Khi sö dông n|íc th¶i ®Ó t|íi cÇn dù tÝnh viÖc t|íi liªn tôc suèt n¨m. NÕu kh«ng
cã kh¶ n¨ng t|íi liªn tôc th× nªn triÖt ®Ó sö dông c¸c chç tròng, ao hå ®Ó chøa, chØ
trong tr|êng hîp thËt cÇn thiÕt míi xÐt ®Õn viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch
bæ sung (lµm viÖc trong thêi gian kh«ng t|íi).
6.12.2. Tiªu chuÈn t|íi vµ tiªu chuÈn cña n|íc ®Ó t|íi x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu,
lo¹i c©y trång, tÝnh chÊt ®Êt, ®é cao møc n|íc ngÇm v.v.. theo sù h|íng dÉn cña c¬
quan n«ng nghiÖp.

6.13. B·i thÊm
6.13.1. B·i thÊm th|êng ¸p dông ®èi víi vïng ®Êt cã c¸t pha vµ sÐt nhÑ ®Ó lµm s¹ch b»ng
ph|¬ng ph¸p sinh häc hoµn toµn n|íc th¶i ®· ®|îc l¾ng s¬ bé.
6.13.2. §Ó x©y dùng b·i thÊm cÇn chän khu ®Êt b»ng ph¼ng ®o ®é dèc nghiªng d|íi 0,02.
6.13.3. B·i thÊm kh«ng ®|îc x©y dùng trªn nh÷ng khu ®Êt cã sö dông n|íc ngÇm m¹ch
ngang, còng nh| nh÷ng khu vùc hang ®éng ngÇm (c¸c t¬).
6.13.4. B·i thÊm ph¶i ®Æt phÝa d|íi dßng ch¶y ®èi víi c«ng tr×nh thu n|íc ngÇm, kho¶ng
c¸ch cña nã x¸c ®Þnh theo b¸n kÝnh ¶nh h|ëng cña giÕng thu, nh|ng kh«ng nhá
h¬n giíi h¹n sau: ®èi víi sÐt nhá 200m, c¸t pha 300m vµ c¸t 500m.
Khi ®Æt b·i thÊm ë phÝa trªn dßng ch¶y cña n|íc ngÇm th× kho¶ng c¸ch tõ b·i
thÊm ®Õn c«ng tr×nh thu n|íc ngÇm cÇn ph¶i ®|îc tÝnh to¸n tíi ®iÒu kiÖn thuû ®Þa
chÊt vµ yªu cÇu b¶o vÖ vÖ sinh cña nguån n|íc.
6.13.5. T¶i träng thuû lùc ®Ó tÝnh b·i thÊm lÊy theo sè liÖu nghiªn cøu.

6.14. BÓ läc sinh häc
C¸c yªu cÇu chung
6.14.1. BÓ läc sinh häc (kiÓu nhá giät vµ cao t¶i) tÇng ®Ó lµm s¹ch b»ng ph|¬ng ph¸p sinh
häc hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

BÓ läc sinh häc nhá giät cho phÐp sö dông ®Ó lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn ë c¸c
tr¹m lµm s¹ch cã c«ng suÊt kh«ng lín (th|êng kh«ng qu¸ l000m3/ngµy).
BÓ läc sinh häc cao t¶i cã thÓ ¸p dông cho nh÷ng tr¹m cã c«ng suÊt lín ( tíi
50000m3/ngµy vµ khi cã c¬ së cho phÐp sö dông cho c¶ c¸c tr¹m cã c«ng suÊt lín
h¬n).
6.14.2. Cho phÐp ¸p dông bÓ läc sinh häc ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i s¶n xuÊt lµm c«ng tr×nh
«xy ho¸ chÝnh trong s¬ ®å lµm s¹ch mét bËc hoÆc lµm c«ng tr×nh «xy ho¸ cña bËc l
hoÆc bËc 2 trong s¬ ®å s¹ch 2 bËc (hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn).
6.14.3. BÓ läc sinh häc nªn thiÕt kÕ d|íi d¹ng bÓ trßn hoÆc ch÷ nhËt, cã thµnh bÓ, sµn läc
vµ sµn bÓ. Sµn läc cã khe hë ®Ó ®o vËt hÖu läc. Quy ®Þnh kÝch th|íc cÊu t¹o nh|
sau:
- ChiÒu cao kh«ng gian gi÷a sµn läc vµ sµn bª t«ng nhá h¬n 0,6m.
- §é dèc cña sµn bÓ vÒ phÝa m¸ng thu n|íc kh«ng nhá h¬n 0,0l.
- §é dèc theo chiÒu däc cña m¸ng thu lÊy theo kh¶ n¨ng tèi ®a mµ cÊu t¹o bÓ cho
phÐp nh|ng kh«ng nhá h¬n 0,005.
6.14.4. Th©n thµnh bÓ ë phÝa trªn líp vËt liÖu läc lÊy 0,5m.
BÓ läc sinh häc nhá giät thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn bÓ läc sinh häc cao t¶i - th«ng
giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o.
Th«ng giã tù nhiªn thùc hiÖn qua c¸c cöa th«ng giã bè trÝ ®Òu kh¾p bÒ mÆt thµnh
bÓ (chñ yÕu trong ph¹m vi sµn läc, sµn bÓ).
Tæng diÖn tÝch cña th«ng giã trong ph¹m vi sµn läc vµ sµn bÓ kh«ng ®|îc nhá h¬n
l% diÖn tÝch bÓ läc.
- Khi th«ng giã nh©n t¹o thµnh bÓ ph¶i kÝn, dïng qu¹t giã dÉn kh«ng khÝ vµo
kho¶ng kh«ng gian gi÷a sµn läc vµ sµn bÓ víi ¸p lùc l00mm cét n|íc (ë chç cöa
vµo).
ë èng dÉn ra khái bÓ cã kho¸ thuû lùc víi chiÒu s©u 200mm.
6.14.5. VËt liÖu läc cã thÓ dïng: ®¸ d¨m, cuéi, sái, xØ ®¸ kªramzit, chÊt dÎo cã kh¶ n¨ng
chÞu ®|îc nhiÖt ®é tõ 6 - 30oC mµ kh«ng bÞ mÊt ®é bÒn.
C¸c lo¹i vËt liÖu läc tù nhiªn vµ nh©n t¹o (trõ chÊt dÎo) ph¶i:
- ChÞu ®|îc t¶i träng kh«ng nhá h¬n l0 N/cm2 víi träng l|îng chÊt ®ång ®Õn
l0000N/m3 trong tr¹ng th¸i tù nhiªn.
- ChÞu ®|îc dung dÞch sunfat natri b·o hoµ, tÈm Ýt nhÊt lµ 5 lÇn.
- ChÞu ®|îc khi ®un s«i trong vßng l giê trong dung dÞch axit Clohydric 5%; cã
träng l|îng lín gÊp 3 lÇn träng l|îng cña vËt liÖu ®em thö.
Sau tÊt c¶ c¸c thö nghiÖm, vËt liÖu läc kh«ng ®|îc cã h| h¹i râ rÖt vµ träng l|îng
kh«ng bÞ gi¶m l0% so víi lóc ®Çu.
6.14.6. VËt liÖu läc cÇn cã cì h¹t gièng nhau theo chiÒu cao bÓ. Riªng líp vËt liÖu läc ®ã
ë phÝa d|íi, chiÒu dÇy 0,2 m cã cì h¹t lín h¬n.
6.14.7. Cì h¹t cña vËt liÖu läc dïng trong c¸c bÓ läc sinh häc nªn lÊy theo b¶ng 34.
6.14.8. N|íc th¶i ®|îc ph©n phèi ®Òu kh¾p bÒ mÆt cña bÓ läc sinh häc b»ng c¸c thiÕt bÞ
ph©n phèi kh¸c nhau.
NÕu thiÕt bÞ ph©n phèi kiÓu dµn m|a th× quy ®Þnh nh| sau:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

¸p lùc tù do ë vßi ®Çu tiªn kho¶ng l,5N so víi cuèi cïng kh«ng nhá h¬n 0,5N.
- §|êng kÝnh lé vßi phun lÊy tõ 18 - 32 mm.
- §Çu vßi phun cao h¬n bÒ mÆt líp vËt liÖu läc 0,15 ®Õn 0,2 m.
- Thêi gian t|íi cña mçi ®ît ë bÓ läc sinh häc nhá giät th× l|u l|îng n|íc th¶i lín
nhÊt lÊy 5 - 6 phót.
§èi víi thiÕt bÞ t|íi n|íc kiÓu ph¶n lùc nªn lÊy:
- Sè l|îng vµ ®|êng kÝnh èng ph©n phèi x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ®iÒu kiÖn tèc
®é n|íc ch¶y ë ®Çu èng tõ 0,6 m/s ®Õn l m/s.
- Sè l|îng vµ ®|êng kÝnh lé trong c¸c èng ph©n phèi lÊy theo tÝnh to¸n víi ®iÒu
kiÖn n|íc ch¶y ra khái lç cã vËn tèc kh«ng nhá h¬n 0,5 m/s ®|êng kÝnh lç kh«ng
nhá h¬n 10 mm.
- ¸p lùc ë thiÕt bÞ t|íi - lÊy theo tÝnh to¸n, nh|ng kh«ng nhá h¬n 0,5m.
- C¸c èng ph©n phèi ®Æt cao h¬n bÓ mét líp vËt liÖu läc 0,2m.
6.14.9. Sè ®¬n nguyªn hoÆc sè bÓ lµm viÖc ®ång thêi kh«ng nhá h¬n 2.
Sè bÓ (NÕu lµ cã ®é l bËc) hoÆc sè ®¬n nguyªn kh«ng qu¸ 8.
6.14.10. TÝnh to¸n m¸ng ph©n phèi vµ th¸o n|íc cña c¸c bÓ läc sinh häc theo l|u l|îng lín
nhÊt vµ c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 6.14.8.
6.14.11. CÇn cã thiÕt bÞ ®Ó x¶ cÆn bÓ khi cÇn thiÕt vµ röa ®¸y bÒ läc sinh häc.

B¶ng 34


§|êng Sè % theo träng l|îng cña vËt liÖu läc bÞ gi÷ l¹i trªn dµn cã ®|êng
kÝnh quy kÝnh lç d (mm)
KiÓu bÓ läc
®Þnh |íc
vµ lo¹i vËt
cña vËt
liÖu läc 70 55 40 30 25 20
liÖu läc D
(mm)
+ BÓ läc
sinh häc cao
t¶i (®¸ d¨m)
40-70 0-5 40-70 95-100 - - -
+ BÓ läc
sinh häc
nhá giät ®¸
d¨m 25-40 - - 0-5 40 - 70 95 - 100
+ BÓ läc
sinh häc
nhá giät
(Kªramzit) 20-40 - - 0-8 Kh«ng Kh«ng 98-100
quy ®Þnh quy ®Þnh


Ghi chó:
1- Sè l|îng h¹t dÑt, dµi trong vËt liÖu läc kh«ng ®|îc lín h¬n 5%.
2- §èi víi líp vËt liÖu läc ®ì ë phÝa d|íi trong mäi tr|êng hîp ph¶i dïng lo¹i cã cì h¹t tõ 70-
100mm.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

BÓ läc sinh häc nhá giät

6.14.12. Hµm l|îng NOSht cña n|íc th¶i ®|a vµo bÓ läc sinh häc nhá giät kh«ng ®|îc lín
h¬n 220 mg/l. NÕu n|íc th¶i cã NOSht lín h¬n 220 mg/l th× ph¶i tuÇn hoµn. Cßn
c¸c tr|êng hîp kh¸c th× viÖc tuÇn hoµn ph¶i x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n.
6.14.13. ThiÕt kÕ bÓ läc sinh häc, nhá giät nªn lÊy:
- ChiÒu cao lµm viÖc H lÊy l,5 - 2m.
- Søc chøa thuû lùc q lÊy l - 3 m3/m2 ngµy.
- NOS20 cña n|íc ®· lµm s¹ch It = 15 mg/l
6.14.14. TÝnh to¸n bÓ läc sinh häc nhá giät cÇn x¸c ®Þnh:
La
K
HÖ sè Lt
Trong ®ã:
La - (NOS)ht cña n|íc th¶i ban ®Çu.
Lt - (NOS)ht cña n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch th|êng lÊy 15 mg/l.
C¸c th«ng sè cña bÓ läc sinh häc nhá giät H vµ q lÊy theo b¶ng 35 t|¬ng øng víi
nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña n|íc th¶i vµ trÞ sè K ®· ®|îc x¸c ®Þnh.
Tæng diÖn tÝch cña bÓ läc sinh häc x¸c ®Þnh theo khèi l|îng n|íc th¶i ph¶i läc
trong l ngµy vµ t¶i träng thuû lùc.
Ghi chó: Tr|êng hîp trÞ sè K tÝnh ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè ghi trong b¶ng 35 (t|¬ng øng víi nhiÖt ®é
tÝnh trong T cña n|íc th¶i) th× ph¶i tuÇn hoµn. Trong tr|êng hîp nµy viÖc tÝnh to¸n theo c¸c quy
®Þnh ë ®iÒu 6.14.18.
6.14.15. L|îng mµng sinh häc d| trong tr¹m lµm s¹ch dïng bÓ läc sinh häc nhá giät
kho¶ng 5g chÊt kh« cho l ng|êi trong ngµy, ®é Èm - 96%.

B¶ng 35

T¶i träng Gi¸ trÞ % theo nhiÖt ®é n|íc th¶i T (tÝnh b»ng 00C)
thñy lùc chiÒu cao bÓ läc H (m) vµ t¶i träng thñy lùc q m3/m2.ngµy.
m3/m2 -
ngµy q T = 10 T = 12 T = 14
H = 1,5 H=2 H = 1,5 H=2 H = 1,5 H=2
1 9,8 12,6 10,7 13,8 11,4 15,1
1,5 7 10,9 8,2 11,7 10 12,8
2 5,7 10,0 6,6 10,7 8 11,5
2,5 4,9 8,3 5,6 10,1 6,7 10,7
3 4,4 7,1 6 8,6 5,9 10,2
Ghi chó: Khi nhiÖt ®é tÝnh to¸n T lín h¬n 14oC th× gi¸ trÞ K cÇn x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. Khi
thiÕu sè liÖu thùc nghiÖm th× cã thÓ tÝnh theo T b»ng 140C.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

BÓ läc sinh häc cao t¶i
Ghi chó: Trong môc nµy chØ quy ®Þnh ®èi víi lo¹i s«rophin bÓ läc sinh häc ®|îc th«ng giã nh©n
t¹o vµ vËt liÖu läc quy ®Þnh ë b¶ng 34.
6.14.16. NOSht cña n|íc th¶i ®|a vµo bÓ läc sinh häc cao t¶i kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 300mg/l.
Tr|êng hîp lín h¬n ph¶i tuÇn hoµn. Cßn c¸c tr|êng hîp kh¸c cÇn x¸c ®Þnh theo
tÝnh to¸n.
6.14.17. ThiÕt kÕ bÓ läc sinh häc cao t¶i nªn lÊy:
- ChiÒu cao lµm viÖc H lÊy 2 - 4 m
- T¶i träng thuû lùc q lÊy l0 - 30 m3/m2 ngµy
- L|u l|îng kh«ng khÝ ®¬n vÞ B lÊy 8 - 12 m3/m3 n|íc, kÒ c¶ l|u l|îng n|íc tuÇn
hoµn.
6.14.18. TÝnh to¸n bÓ läc sinh häc cao t¶i x¸c ®Þnh:
La
K
HÖ sè Lt
Trong ®ã:
La - (NOS)ht cña n|íc th¶i ®|a vµo bÓ
Lt - (NOS)ht cña n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch.
C¸c th«ng sè cña bÓ läc cao t¶i nh| H, q vµ B lÊy theo b¶ng 36 t|¬ng øng víi nhiÖt
®é tÝnh to¸n cña n|íc th¶i T vµ trÞ sè K tÝnh ®|îc. Tr|êng hîp trong b¶ng kh«ng
cã gi¸ trÞ K b»ng gi¸ trÞ tÝnh to¸n th× cho phÐp lÊy gi¸ trÞ xÊp xØ. NÕu kh«ng tuÇn
hoµn th× lÊy gi¸ trÞ cao h¬n. NÕu tuÇn hoµn th× lÊy gi¸ trÞ thÊp h¬n.
DiÖn tÝch bÓ läc sinh häc cao t¶i khi kh«ng tuÇn hoµn x¸c ®Þnh theo t¶i träng thuû
lùc vµ khèi l|îng n|íc th¶i trong ngµy.
Khi cã tuÇn hoµn th× NOSht cña hçn hîp n|íc ch|a läc vµ n|íc tuÇn hoµn.
Ih/(mg/l), hÖ sè tuÇn hoµn n vµ diÖn tÝch F(m2) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Lh = KLt (24)
La Lh
n
Lh Lt (25)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984B¶ng 36

Gi¸ trÞ cña hÖ sè K phô thuéc vµo nhiÖt ®é n|íc th¶i T (®é b¸ch ph©n)
chiÒu cao bÓ läc H(m) l|îng kh«ng khÝ ®|a vµo B (m3/m3 n|íc) vµ t¶i träng thñy lùc q m3/m2.ngµy
B H
T = 10oC T = 12oC T = 14oC T = 20oC T = 25oC
q=10 q=20 q=30 q=10 q=20 q=30 q=10 q=20 q=30 q=10 q=20 q=30 q=10 q=20 q=30

2 3,28 2,5 2,18 3,76 2,74 2,36% 4,3 3,02 2,56 6,85 4,31 3,50 10,36 6,18 4,709
8 3 6,2 3,96 3,22 7,32 4,64 3,62 8,95 5,25 4,09 12,02 8,93 6,53 14,45 11,48 10,10
4 10,4 6,25 4,73 11,2 7,54 5,53 12,1 9,05 6,95 16,26 12,16 10,67 21,8 15,2 12,862 4,08 3,11 2,76 4,5 3,36 2,93 5,09 3,67 3,16 7,76 5,08 4,168 12,03 7,08 5,52
10 3 7,08 4,74 3,94 8,23 5,31 4,36 9,9 6,04 4,84 16,22 9,86 7,31 19,95 15,49 11,22
4 12,3 7,18 5,68 15,1 8,45 6,88 16,4 10 7,42 21,03 16,37 12,85 28,84 20,41 17,312 4,76 3,72 3,28 5,31 3,90 3,44 5,97 4,31 3,7 9,33 6,02 4,89 14,53 8,472 6,546
12 3 8,35 5,55 4,78 9,9 6,35 5,14 11,7 7,2 5,72 23,01 11,7 8,73 26,01 19,72 13,40
4 14,8 8,5 6,92 18,4 10,4 7,69 23,1 12 8,83 27,10 23,12 15,56 31,88 30,20 23,83
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984


Q n 1
F
q (26)

Ghi chó: Víi nh÷ng gi¸ trÞ trung gian cña B, H, q, T trÞ sè K x¸c ®Þnh b»ng néi suy.
Ghi chó: tr|êng hîp tÝnh to¸n bÓ läc sinh häc ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i cã nång ®é NOSht lín h¬n
300 mg/l th× lÊy:
K = 300: Lt
nÕu trong b¶ng 36 cã gi¸ trÞ K = 300: Lt, lÊy Lh = 300 mg/l vµ x¸c ®Þnh n theo gi¸
trÞ Lh nµy, nÕu trÞ sè K = 300: Lt kh«ng cã trong b¶ng th× lÊy gi¸ trÞ xÊp xØ nhá
h¬n cña K råi tõ ®ã tÝnh Lh Vµ n t|¬ng øng.
6.14.19. Khèi l|îng mµng sinh häc trong bÓ l¾ng lÇn II trªn tr¹m lµm s¹ch dïng bÓ läc sinh
häc cao t¶i kho¶ng 28g cho l ng|êi trong l ngµy, ®é Èm - 96% .
6.14.20. ViÖc tÝnh to¸n bÓ läc sinh häc cao t¶i ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i s¶n xuÊt theo ph|¬ng
ph¸p ë ®iÒu 6.14.18 hoÆc theo c«ng suÊt oxy ho¸. Th«ng sè tÝnh to¸n hoÆc c«ng
suÊt oxy hãa x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.

6.15. Aer«ten
6.15.1. Aer«ten dïng ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc hoµn toµn hoÆc
kh«ng hoµn toµn.
6.15.2. Khi thiÕt kÕ aer«ten cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau:
- Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n|íc th¶i.
- Nhu cÇu oxy cÇn cho qu¸ tr×nh sinh hãa (NOS)20
- Møc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i.
- HiÖu qu¶ sö dông kh«ng khÝ.
6.15.3. Nªn kh«i phôc bïn ho¹t tÝnh trong c¸c tr|êng hîp sau:
- KhÝ NOSht cña n|íc th¶i ®|a vµo Aªr«ten lín h¬n 150 mg/l.
- N|íc th¶i cã c¸c hîp chÊt ®éc.
6.15.4. Dung tÝch Ael«ten tÝnh b»ng l|u l|îng giã trung b×nh cña ngµy víi hÖ sè kh«ng
®iÒu hßa chung cña n|íc th¶i kh«ng qu¸ l,25.
NÕu hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ lín h¬n, dung tÝch bÓ x¸c ®Þnh theo l|u l|îng n|íc th¶i
cña c¸c giê th¶i n|íc lín nhÊt lÊy theo thêi gian n¹p khÝ tÝnh to¸n.
Ghi chó: Khèi l|îng bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn kh«ng ®|îc tÝnh vµo dung tÝch
Aer«ten khi kh«ng cã ng¨n kh«i phôc bïn ho¹t tÝnh.
6.15.5. Thêi gian n¹p khÝ còng nh| c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ®èi víi tõng lo¹i n|íc th¶i cÇn
x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.
Khi thiÕu sè liÖu thùc nghiÖm cã thÓ x¸c ®Þnh nh| sau:
- Thêi gian n¹p khÝ trong c¸c lo¹i Aer«ten tÝnh theo c«ng thøc:
La Lt
t
a 1 S U (27)
Trong ®ã:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

La - (NOS)ht cña n|íc th¶i khi ®|a vµo bÓ mg/l.
Lt - (NOS)ht cña n|íc th¶i sau khi lµm s¹ch mg/l.
a- LiÒu l|îng bïn ho¹t tÝnh (g/l). §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t lÊy theo b¶ng 37.
S- §é tro cña bïn trong mét liÒu l|îng ®¬n vÞ khèi l|îng bïn.
§èi víi aer«ten lµm s¹ch hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn lÊy b»ng 0,3.
U - Tèc ®é «xi ho¸ trung b×nh c¸c chÊt bÈn tÝnh b»ng mg (NOS)20 cña 1g chÊt
kh«ng tro cña bïn trong l giê.
§èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t lÊy theo b¶ng 38.
Ghi chó:
1- C«ng thøc trªn øng víi nhiÖt ®é trung b×nh trong n¨m cña n|íc th¶i b»ng 150C.
15
Khi tÝnh cho c¸c tr|êng hîp nhiÖt ®é kh¸c, thêi gian n¹p khÝ ph¶i nh©n víi t o
2- Thêi gian n¹p khÝ trong mäi tr|êng hîp kh«ng ®|îc nhá h¬n 2 giê.

B¶ng 37
LiÒu l|îng bïn (g/l) phô thuéc vµo kiÓu Aeroten
(NOS)20 cña n|íc Aeroten kh«ng cã
th¶i mg/l Aer«ten cã bÓ kh«i phôc
bÓ kh«i phôc bïn Aer«ten l¾ng
bïn ho¹t tÝnh
ho¹t tÝnh
100 1,2 3 -
Trªn 100 ®Õn 150 1,5 3,4 -
Trªn 150 ®Õn 200 1,8 3,7 -
Trªn 200 1,8 - 3 4-5 a - atb

Ghi chó: §èi víi c¸c aer«ten cã bÓ kh«i phôc bïn ho¹t tÝnh trÞ sè ath x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë phô lôc VII.
B¶ng 38
Tèc ®é oxy hãa trung b×nh U (tÝnh b»ng mg.NOS20/1g chÊt kh«ng tro
NOS20 cña n|íc th¶i ®|a cña bïn trong 1 giê) phô thuéc vµo NOS20 cña n|íc th¶i ®· ®|îc lµm
vµo bÓ Aeroten mg/l s¹ch Lt
15 20 25 30 40 Tõ 50 trë lªn
Aer«ten kh«ng kh«i phôc bïn, khi a d 1,8 g/l
100 20 22 24 27 35 47
200 22 24 28 32 42 57
Aer«ten kh«ng kh«i phôc bïn khi a > 1,8 g/l vµ cã kh«i phôc bïn
150 18 21 23 26 33 45
200 20 23 26 29 37 50
300 22 26 30 34 44 60
400 23 20 33 38 53 73
Tõ 500 trë lªn 24 29 35 41 58 82
Ghi chó: §èi víi c¸c gi¸ trÞ trung gian cña La vµ Lt tèc ®é oxy ho¸ x¸c ®Þnh b»ng néi suy.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

6.15.6. Khèi l|îng bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn trong c¸c aer«ten kh«ng kh«i phôc bïn x¸c
®Þnh theo nång ®é bïn cÇn thiÕt trong bÓ vµ lång ®é bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn, lÊy
theo b¶ng 33.
6.15.7. TÝnh to¸n aer«ten cã kh«i phôc bïn ho¹t tÝnh cã thÓ ¸p dông theo chØ dÉn ë phô lôc
VII.
6.15.8. Khi tÝnh aer«ten ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i s¶n xuÊt th× nång ®é bïn tèc ®é «xy ho¸
trung b×nh, l|u l|îng kh«ng khÝ ®¬n vÞ vµ ®é t¨ng sinh khèi bïn lÊy theo tµi liÖu
thùc nghiÖm.
6.15.9. §é t¨ng sinh khèi bïn P1 (mg/l) trong c¸c kh©u aer«ten khi lµm s¹ch n|íc th¶i
sinh ho¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Pr = 0,8B + 0,3 La (28)
Trong ®ã: B - L|îng chÊt l¬ löng trong n|íc th¶i ®|a vµo Aer«ten mg/l
Ghi chó: Khi tÝnh bÓ nÐn bïn, ®|êng èng dÉn bïn vµ hè th«ng h¬i bïn, trÞ sè ®é t¨ng sinh khèi
bïn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (28) nªn t¨ng lªn víi hÖ sè 1,3 ®Ó kÓ tíi sù kh«ng ®iÒu hoµ theo tõng
mïa.
6.15.10. L|u l|îng kh«ng khÝ ®¬n vÞ D (m3/m3) khi lµm s¹ch n|íc th¶i trong c¸c aer«ten sö
dông hÖ thèng b¬m kh«ng khÝ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
z La Lt
K1K 2 n1n2 C p C
D
(29)
Trong ®ã:
Z - L|u l|îng «xy ®¬n vÞ tÝnh b»ng mg ®Ó lµm s¹ch l mg (NOS)20 x¸c ®Þnh nh|
sau:
+Khi lµm s¹ch hoµn toµn - 1,1 mg/mg .
+Khi lµm s¹ch kh«ng hoµn toµn - 0,9 mg/mg.
K1 - HÖ sè, kÓ ®Õn kiÓu thiÕt bÞ n¹p khÝ, lÊy nh| sau:
+ ThiÕt bÞ n¹p khÝ t¹o bät khÝ cì nhá lÊy theo tØ sè gi÷a diÖn tÝch vïng ®|îc n¹p
khÝ vµ diÖn tÝch Aer«ten (fl/F) theo b¶ng 39.

B¶ng 39
f/F 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 0,1
K1 1,34 1,47 1,68 1,89 1,94 2 2,13 2,3
3 2
Lmax m /m -giê 5 10 20 30 40 50 75 100


+ ThiÕt bÞ n¹p khÝ t¹o bät cì trung b×nh vµ hÖ thèng n¹p khÝ ¸p lùc thÊp lÊy b»ng
0,75.
K2 - HÖ sè phô thuéc vµo ®é s©u ®Æt thiÕt bÞ n¹p khÝ lÊy theo b¶ng 40
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

B¶ng 40

h (m) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 4 5 6
K2 0,4 0,46 0,6 0,8 0,9 1 2,08 2,52 2,92 3,3
Lminm3/m2-giê 43 42 38 82 28 24 4 3,5 3 2,5


n1 - HÖ sè xÐt tíi ¶nh h|ëng cña nhiÖt ®é cña n|íc th¶i, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
nl = l + 0,02 (ttb - 20) (30)
Trong ®ã: ttb - NhiÖt ®é trung b×nh trong th¸ng mïa hÌ
n2 - HÖ sè xÐt tíi quan hÖ gi÷a tèc ®é hßa tan cña «xy vµo hçn hîp n|íc vµ bïn
víi tèc ®é hoµ tan cña «xy trong n|íc s¹ch lÊy nh| sau:
+ §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t - 0,85.
Khi trong n|íc th¶i sinh ho¹t cã c¸c chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt, tuú theo gi¸ trÞ f/F lÊy
theo b¶ng 41

B¶ng 41f/F 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1
n2 0,59 0,59 0,64 0,66 0,72 0,77 0,88 0,99


§èi víi n|íc th¶i s¶n xuÊt lÊy theo sè liÖu thùc nghiÖm. NÕu kh«ng cã c¸c sè liÖu
nµy cho phÐp lÊy n2 b»ng 0,7
Cp - §é hßa tan cña «xy kh«ng khÝ trong n|íc (mg/l) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
§ h·
CT u ¨10,3 ¸
Cp © 2¹
10,3
(31)
Trong ®ã:
CT - §é hoµ tan cña «xy kh«ng khÝ vµo n|íc phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt,
lÊy theo b¶ng tÝnh ®é hoµ tan cña «xy khÝ quyÓn trong n|íc.
C - Nång ®é trung b×nh cña oxy trong Aer«ten (mg/l) lÊy b»ng 2 mg/l.
DiÖn tÝch vïng ®|îc n¹p khÝ lÊy theo diÖn tÝch bè trÝ cña c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ.
§èi víi c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ c¸c bät khÝ nhá, nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¸y ®Õn
0,3m th× phÇn diÖn tÝch mÆt tho¸ng gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®|îc lÊy vµo diÖn tÝch vïng
®|îc n¹p khÝ.
Theo gi¸ trÞ D vµ t t×m ®|îc, x¸c ®Þnh c|êng ®é n¹p khÝ I (m3/m2 - giê) theo c«ng
thøc:
DH
I
t (32)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Trong ®ã:
H - ChiÒu s©u lµm viÖc cña aªr«ten. NÕu c|êng ®é n¹p khÝ tÝnh ®|îc lín h¬n trÞ sè
Imax x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ Kl, ®· lÊy th× ph¶i t¨ng thªm diÖn tÝch vïng ®|îc n¹p
khÝ, nÕu nhá h¬n trÞ sè Imin x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ K2 ®· lÊy th× ph¶i t¨ng thªm l|u
l|îng kh«ng khÝ ®Ó ®¹t ®|îc b»ng trÞ sè Imin.
6.15.11. C¸c aer«ten vµ ng¨n kh«i phôc bïn th«ng th|êng thiÕt kÕ theo d¹ng bÓ ch÷ nhËt.
6.15.12. Khi thiÕt kÕ tr¹m lµm s¹ch cã aer«ten, nÕu xÐt ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tr¹m víi
dung tÝch cña c¸c ng¨n kh«i phôc bïn thay ®æi.
6.15.13. §èi víi c¸c aer«ten vµ ng¨n kh«i phôc bïn quy ®Þnh:
- Sè l|îng ®¬n nguyªn kh«ng nhá h¬n 2. §èi víi c¸c tr¹m cã c«ng suÊt nhá h¬n
50.000 m3/ngµy, sè ®¬n nguyªn lÊy 4-6. §èi víi c¸c tr¹m cã c«ng suÊt lín h¬n
50.000 m3/ngµy 8- l0 víi ®iÒu kiÖn tÊt c¶ c¸c ®¬n nguyªn ®Òu lµm viÖc.
- ChiÒu s©u lµm viÖc lÊy tõ 3-6m, nÕu cã c¬ së khoa häc cho phÐp lÊy lín h¬n.
- TØ sè gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu s©u lµm viÖc cña mçi hµnh lang tõ l: l ®Õn 1: 2.
6.15.14. §èi víi hÖ thèng n¹p khÝ b»ng m¸y b¬m kh«ng khÝ cho phÐp s| dông c¸c lo¹i vËt
liÖu trong thiÕt bÞ n¹p khÝ nh| sau:
- §èi víi c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ t¹o bät khÝ nhá dïng vËt liÖu xèp (gåm tÊm xèp vµ
èng) vµ c¸c lo¹i v¶i tæng hîp.
- §èi víi thiÕt bÞ n¹p khÝ t¹o bät khÝ trung b×nh dïng èng cã khe hë hoÆc ®ôc lç.
- §èi víi thiÕt bÞ t¹o bät khÝ lín - c¸c èng ®Ó hë mét ®Çu.
- NÕu cã ®iÒu kiÖn cho phÐp sö dông c¸c m¸y n¹p khÝ c¬ häc.
6.15.15. C¸c lo¹i thiÕt bÞ n¹p khÝ thuéc hÖ thèng khÝ nÐn th|êng bè trÝ thµnh tõng d¶i, tõng
häng khuÕch t¸n khÝ riªng; hay thµnh tõng dµn. Sè l|îng thiÕt bÞ n¹p khÝ trong c¸c
ng¨n kh«i phôc bïn vµ ë nöa ®Çu bÓ "aer«ten - ®Èy" (theo chiÒu dµi bÓ) nªn lÊy lín
gÊp ®«i so víi nöa cßn l¹i.
6.15.16. ChiÒu s©u ®Æt thiÕt bÞ n¹p khÝ trong Aªr«ten nªn lÊy:
- 0,5 - lm khi dïng hÖ n¹p khÝ ¸p lùc thÊp
- 3 - 6m khi dïng c¸c hÖ n¹p khÝ kh¸c, phô thuéc chiÒu s©u cña bÓ.
6.15.17. TrÞ sè tæn thÊt ¸p lùc tÝnh to¸n trong c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ thuéc hÖ b¬m kh«ng khÝ,
cã xÐt tíi sù t¨ng søc c¶n theo thêi gian sö dông nªn lÊy:
- §èi víi c¸c thiÕt bÞ n¹p khÝ t¹o bät khÝ nhá kh«ng qu¸ 0,7m cét n|íc.
- §èi víi thiÕt bÞ t¹o bät khÝ trung b×nh, ®Æt s©u trong n|íc trªn 3m lÊy b»ng 0,15
cét n|íc.
Trong c¸c hÖ thèng n¹p khÝ ¸p lùc thÊp khi vËn tèc kh«ng khÝ ra khái lç tõ 5 - l0
m/s lÊy b»ng 0,015 - 0,05m cét n|íc.
6.15.18. Trong c¸c aer«ten ph¶i cã hÖ thèng thiÕt bÞ x¶ cÆn bÓ vµ bé phËn x¶ n|íc khái
thiÕt bÞ n¹p khÝ.
6.15.19. Tr|êng hîp cÇn thiÕt, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ph¸ bät b»ng c¸ch phun n|íc hoÆc
b»ng c¸ch ho¸ chÊt, c|êng ®é phun n|íc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.
6.16. Trung tÝnh ho¸ n|íc th¶i
Khi n|íc th¶i cã pH d|íi 8,5 cÇn ph¶i ®|îc trung tÝnh ho¸ tr|íc khi x¶ vµo m¹ng
l|íi tho¸t n|íc cña khu d©n c| hoÆc x¶ vµo s«ng, hå. §Ó trung tÝnh hãa n|íc th¶i
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

cho phÐp trªn c¸c lo¹i n|íc th¶i kh¸c nhau (Axit vµ kiÒm) sö dông c¸c hãa chÊt läc
n|íc th¶i qua líp vËt liÖu trung tÝnh ho¸.
LiÒu l|îng ho¸ chÊt ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn trung tÝnh ho¸ c¸c
chÊt axÝt cã trong n|íc th¶i còng nh| ®Ó t¸ch c¸c kim lo¹i m¹nh - l|îng ho¸ chÊt d|
lÊy l0% l|îng tÝnh to¸n.
Ghi chó: Khi x¸c ®Þnh liÒu l|îng hãa chÊt ph¶i xÐt tíi ¶nh h|ëng qua l¹i gi÷a axÝt vµ kiÒm còng
nh| l|îng kiÒm dù tr÷ trong n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc s«ng, hå.
6.17. C«ng tr×nh ®Ó b·o hoµ «xy cho n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch:
Khi cÇn thiÕt ph¶i bæ xung ®é b·o hoµ «xy cho n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch tr|íc khi
x¶ vµo s«ng (hå) cã thÓ ¸p dông c¸c thiÕt bÞ nhiÖt, ®Ëp trµn cã nhiÒu bËc, sôc khÝ.
6.18. BÓ mª - tan:
6.18.1. BÓ mª tan ¸p dông ®Ó ph©n huû cÆn l¾ng cña n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt.
Cho phÐp ®|a vµo bÓ c¸c chÊt th¶i h÷u c¬ kh¸c sau khi ®· nghiÒn nhá (r¸c tõ song
ch¾n) c¸c lo¹i phÕ liÖu cã nguån gèc h÷u c¬ cña c¸c xÝ nghiÖp.
6.18.2. §Ó ph©n huû cÆn, l¾ng trong c¸c bÓ mªtan cã thÓ ¸p dông qu¸ tr×nh lªn men Êm
(nhiÖt ®é lªn men t = 33oC) hoÆc lªn men nãng (t = 53oC). Lùa chän qu¸ tr×nh nµo
ph¶i trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ kÜ thuËt cã chó ý ®Õn c¸c ph|¬ng ph¸p xö lÝ cÆn tiÕp
theo vµ c¸c yªu cÇu vÖ sinh.
6.18.3. X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ mªtan theo ®é Èm thùc tÕ cña cÆn vµ theo liÒu l|îng søc
chøa ngµy. §èi víi cÆn l¾ng cña n|íc th¶i sinh ho¹t cã thÓ lÊy theo b¶ng 42.

B¶ng 42

ChÕ ®é lªn LiÒu l|îng cÆn ®|a vµo bÓ mªtan trong mét ngµy (%) víi ®é Èm cña cÆn (%)
men 93 94 95 96 97
Êm 7 8 9 10 11
Nãng 14 16 18 20 22


§èi víi cÆn cña n|íc th¶i s¶n xuÊt lÊy theo tµi liÖu thùc nghiÖm.
Khi trong n|íc th¶i cã chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt cÇn ph¶i theo h|íng dÉn cña c¬ quan
nghiªn cøu.
6.18.4. Sù ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cña cÆn trong bÓ mª tan phô thuéc vµo liÒu l|îng søc
chøa vµ cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Y = a - nd (33)
Trong ®ã:
Y- Kh¶ n¨ng ph©n huû chÊt h÷u c¬ tinh b»ng %
a- Kh¶ n¨ng lªn men tèi ®a cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong cÆn ®|a vµo bÓ
n- HÖ sè phô thuéc vµo ®é Èm cña cÆn lÊy theo b¶ng 43.
d- LiÒu l|îng søc chøa cÆn l¾ng (%) ®· chØ dÉn trong b¶ng 42.

B¶ng 43
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984NhiÖt ®é Gi¸ trÞ cña hÖ sè n víi ®é Èm cña cÆn ®|a vµo bÓ (%)
lªn men
(®é) 93 94 95 96 97
33 1,05 0,89 0,72 0,056 0,40
53 0,455 0,385 0,31 0,24 0,17


6.18.5. Kh¶ n¨ng lªn men lín nhÊt cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong cÆn ®|a vµo bÓ phô thuéc
thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c c¬ thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
a = (0,92 m + 0,62 C + 0,34 A). 100% (34)
Trong ®ã: m, c, A - T|¬ng øng lµ hµm l|îng no, cacba hydr« vµ abumin tÝnh b»ng
g cho 1g chÊt h÷u c¬ cña cÆn.
NÕu sè liÖu vÒ c¸c thµnh phÇn nãi trªn kh«ng cã th× cã thÓ lÊy gi¸ trÞ cña n nh|
sau:
+CÆn cña bÓ l¾ng lÇn I a = 53%
+Bïn ho¹t tÝnh ®ñ a = 44%
+Hçn hîp bïn ho¹t tÝnh ®ñ vµ cÆn - x¸c ®Þnh theo tØ lÖ trung b×nh céng cña c¸c
thµnh phÇn chÊt h÷u c¬ cña hçn hîp.
6.18.6. Khi thiÕt kÕ bÓ mªtan cÇn ph¶i chó ý ®Õn viÖc phßng næ vµ ph¶i theo nh÷ng h|íng
dÉn cña c¬ quan nghiªn cøu.
6.19. C¸c c«ng tr×nh lµm kh« bïn
6.19.1. §Ó lµm kh« bïn cã thÓ ¸p dông c¸c kiÓu c«ng tr×nh.
- S©n ph¬i bïn trªn nÒn ®Êt tù nhiªn - ¸p dông khi møc n|íc ngÇm n»m s©u (trªn
1,5m so víi mÆt nÒn) vµ khi cho phÐp n|íc ngÇm n»m s©u (trªn l,5m so víi mÆt
nÒn) vµ khi cho phÐp n|íc bïn thÊm vµo trong ®Êt.
- CÇn ph¶i ph¬i bïn kiÓu l¾ng vµ s©n ph¬i kiÓu nÐn bïn, ¸p dông khi kh«ng ®ñ
®iÒu kiÖn lµm s©n ph¬i trªn nÒn tù nhiªn.
- Lµm kh« b»ng c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi ¸p dông khi c«ng suÊt lín vµ dÔ kh¾c phôc c¸c
¶nh h|ëng cña tù nhiªn (m|a nhiÒu ®é Èm kh«ng khÝ cao v.v...)
Ghi chó: §Ó kh¾c phôc ¶nh h|ëng cña m|a, cã thÓ ¸p dông kiÓu s©n ph¬i cã m¸i
che, trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt.
6.19.2. ViÖc tÝnh to¸n vÒ thiÕt kÕ s©n ph¬i bïn vµ c¸c thiÕt bÞ lµm kh« kh¸c theo sù h|íng
dÉn cña c¬ quan nghiªn cøu.
6.20. Khö trïng n|íc th¶i:
6.20.1. N|íc th¶i sinh ho¹t hoÆc hçn hîp n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt, sau
khi ®· lµm s¹ch ®Òu ph¶i khö trïng tr|íc khi x¶ vµo nguån n|íc.
Ghi chó:
1- Tr|êng hîp kÕt hîp lµm s¹ch sinh häc n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt, sau khi ®·
lµm s¹ch c¬ häc riªng rÏ th× cho phÐp chØ khö trïng ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t sau khi lµm s¹ch
c¬ häc.
2- Tr|êng hîp lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng hå sinh häc th× kh«ng cÇn ph¶i khö trïng.
6.20.2. §Ó khö trïng cã thÓ dïng Clo láng, Clorua v«i hoÆc Hyr«clorinatn ®iÒu chÕ b»ng
®iÖn ph©n.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

6.20.3. LiÒu l|îng Clo ho¹t tinh quy ®Þnh nh| sau:
- N|íc th¶i sau lµm s¹ch c¬ häc - l0 g/m3.
- N|íc th¶i sau khi ®· lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn 3g/m3.
- N|íc th¶i sau khi ®· lµm s¹ch b»ng sinh häc kh«ng hoµn toµn - 5g/m3.
Ghi chó:
a) LiÒu l|îng Clo ho¹t tÝnh sÏ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ ®Ó ®¶m b¶o l|îng Clo trong
n|íc sau bÓ tiÕp xóc kh«ng nhá h¬n 1,5 mg/l.
b) ThiÕt bÞ Clo cña tr¹m lµm s¹ch ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng t¨ng liÒu l|îng Clo lªn l,5 lÇn.
6.20.4. §é x¸o trén Clo víi n|íc th¶i cã thÓ dïng bÊt k× kiÓu m¸ng trén nµo.
6.20.5. §Ó tiÕp xóc nªn thiÕt kÕ gièng kiÓu bÓ l¾ng lÇn I nh|ng kh«ng cã thiÕt bÞ cµo cÆn,
sè bÓ kh«ng nhá h¬n 2.
6.20.6. Thêi gian tiÕp xóc cña Clo víi n|íc th¶i trong bÓ tiÕp xóc hoÆc trong m¸ng vµ èng
dÉn lµ 30 phót.
6.20.7. L|îng cÆn l¾ng trong hÖ tiÕp xóc khi dïng Clo láng ®Ó khö trïng, tÝnh cho mét
ng|êi trong ngµy nh| sau:
- §èi víi tr¹m lµm s¹ch b»ng c¬ häc 0,021Ýt
- §èi víi tr¹m lµm s¹ch b»ng sinh häc hoµn toµn trong aer«ten 0,03 lÝt
- §èi víi tr¹m lµm s¹ch dïng bÓ läc sinh häc 0,05 lÝt
Khi dïng Clorua v«i ®Ó khö trïng hµm l|îng cÆn l¾ng t¨ng gÊp ®«i.
6.20.8. ThiÕt kÕ kho chøa Clo theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc.
6.21. C¸c ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch cña hÖ thèng tho¸t n|íc chung, riªng
mét nöa.
6.21.1. C¸c c«ng tr×nh vµ ph|¬ng ph¸p lµm s¹ch n|íc th¶i cña hÖ thèng tho¸t n|íc chung
vµ riªng mét nöa còng gièng nh| ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t.
6.21.2. Nång ®é c¸c chÊt bÈn chñ yÕu trong n|íc m|a nªn x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n tÝch lÝ
- ho¸ hay b»ng c¸c tÝnh to¸n t|¬ng ®|¬ng.
Khi x¸c ®Þnh nång ®é nhiÔm bÈn b»ng tÝnh to¸n cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau:
- L|îng m|a trung b×nh vµo c¸c mïa trong n¨m, tµi liÖu quan tr¾c nhiÒu n¨m.
- TÝnh chÊt mÆt phñ cña l|u vùc tho¸t n|íc.
- TÝnh chÊt « nhiÔm cña khÝ quyÓn.
§èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp nång ®é nhiÔm bÈn cña n|íc m|a ph¶i bæ sung
thªm sù nhiÔm bÈn do c¸c phÕ th¶i c«ng nghiÖp g©y ra.
6.21.3. L|u l|îng n|íc m|a tíi c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch cña hÖ thèng tho¸t n|íc chung vµ
riªng mét nöa theo trÞ sè cña hÖ sè pha lo·ng ë miÖng x¶ n|íc m|a x©y dùng tr|íc
c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch hay tr¹m b¬m chÝnh.
6.21.4. Khi tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt cña hÖ thèng tho¸t n|íc chung vµ riªng mét
nöa cÇn l|u ý c¸c ®Æc ®iÓm sau:
- Song ch¾n r¸c vµ bÓ l¾ng c¸t nªn tÝnh cho tæng l|u l|îng cña n|íc th¶i vµ n|íc
m|a.
- BÓ l¾ng c¸t ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i c¸c h¹t cã ®é th« 0,15 - 0,2mm,
khèi l|îng c¸t lÊy tõ 0,03 - 0,04 lÝt/ngµy, ®é Èm 60% .
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- BÓ l¾ng lÇn I vµ bÓ l¾ng hai vá tÝnh theo l|u l|îng mïa kh« vµ kiÓm tra víi l|u
l|îng tæng (kÓ c¶ n|íc m|a) víi thêi gian l¾ng 0,75 giê.
- BÓ läc sinh häc cao t¶i khi hÖ sè pha lo·ng lín h¬n 0,5 tÝnh theo l|u l|îng tæng
vµ kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm s¹ch theo l|u l|îng mïa kh«.
- Aer«ten tÝnh theo l|u l|îng tæng vµ kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm s¹ch theo l|u l|îng
mïa kh«.
- BÓ l¾ng lÇn II tÝnh theo l|u l|îng tæng vµ kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm s¹ch theo l|u
l|îng mïa kh«.
- C¸c c«ng tr×nh ®Ó xö lÝ cÆn (ng¨n chøa bÈn cña bÓ l¾ng 2 vá, bÓ mªtan, s©n ph¬i
bïn v.v...) tÝnh theo khèi l|îng cÆn t¹o thµnh khi cã c¶ n|íc m|a. §Ó tÝnh to¸n s¬
bé cã thÓ lÊy thÓ tÝch c¸c c«ng tr×nh nµy lín h¬n tõ l0 - 20% so víi trÞ sè tÝnh ®|îc
theo l|u l|îng mïa kh«.
- C¸c ®|êng èng, mang ph©n khèi vµ thu n|íc trong tr¹m lµm s¹ch tÝnh theo l|u
l|îng tæng vµ lÊy t¨ng kh¶ n¨ng t¶i n|íc lªn 20 -25% .
- Khi l|u l|îng n|íc m|a ®|a tíi tr¹m lµm s¹ch víi hÖ sè pha lo·ng lín h¬n 1 -
1,9 nªn x©y dùng bÓ ®iÒu hoµ n|íc m|a trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ
thuËt.
7. §Æc ®iÓm thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc khu vùc nhá
Ghi chó: HÖ thèng tho¸t n|íc khu vùc nhá bao gåm m¹ng l|íi vµ c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i cho
nh÷ng ng«i nhµ x©y dùng riªng lÎ, mét bÖnh viÖn, tr|êng häc, mét nhãm nhµ hoÆc tiÓu khu nhµ ë, x©y
dùng trong c¸c khu vùc ch|a cã hÖ thèng tho¸t n|íc ®« thÞ.
Nãi chung c«ng suÊt th|êng kh«ng qu¸ 1500m3/ngµy.
7.1. ChØ dÉn chung:
7.1.1. Lùa chän s¬ ®å m¹ng l|íi tho¸t n|íc, ph|¬ng ph¸p lµm s¹ch n|íc th¶i, vÞ trÝ x©y
dùng tr¹m b¬m vµ c«ng tr×nh lµm s¹ch ch¼ng nh÷ng ph¶i thuËn lîi cho viÖc x©y
dùng tr|íc m¾t mµ cßn ph¶i chó ý ®Õn quy ho¹ch chung cña ®« thÞ ®Ó khi cã hÖ
thèng tho¸t n|íc ®« thÞ th× c«ng tr×nh vÉn ®|îc tiÕp tôc sö dông hoÆc chØ c¶i t¹o ë
møc ®é Ýt nhÊt.
7.1.2. §Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p c¬ häc cã thÓ ¸p dông:
BÓ tù ho¹i - Khi l|îng n|íc th¶i d|íi 50m3/ngµy.
BÓ l¾ng 2 vá cã n¾p ®Ëy hoÆc kh«ng cã n¾p - khi l|îng n|íc th¶i trªn 50m3/ngµy.
BÓ l¾ng c¸t - ¸p dông trong tr|êng hîp lµm s¹ch b»ng bÓ l¾ng 2 vá kiÓu kh«ng cã
n¾p, sè l|îng n|íc th¶i trªn 1000m3/ngµy vµ ®iÒu kiÖn qu¶n lÝ ®|îc ®¶m b¶o.
Ghi chó:
1- BÓ tù ho¹i nãi chung chØ ¸p dông cho mét vµi ng«i nhµ x©y dùng riªng lÎ, hh«ng nªn ¸p dông
cho c¶ mét nhãm nhµ. NÕu vÞ lÝ do muèn tr¸nh x©y dùng tr¹m b¬m th× nghiªn cøu ¸p dông bÓ
l¾ng 2 vá cã n¾p ®Ëy.
2- Riªng ®èi víi c¸c khu vùc cÇn ph¶i c¶i t¹o xÝ thïng vµ xÝ 2 ng¨n thµnh xÝ m¸y th× viÖc ¸p dông
bÓ tù ho¹i ®Õn møc ®é nµo cÇn dùa trªn c¬ së so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt.
7.1.3. §Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc cã thÓ ¸p dông:
- Hå sinh häc: KÞ khÝ - hiÕu khÝ (facultetiv)
- C¸nh ®ång t|íi
- M|¬ng «xy
- BÓ läc sinh häc nhá giät;
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

- B·i thÊm ngÇm; thÊm c¸t sái khi l|îng n|íc th¶i kh«ng qu¸ 15m3/ngµy.
- GiÕng thÊm khi l|îng n|íc th¶i kh«ng qu¸ 1m3/ngµy.
- Aer«ten «xy ho¸ hoµn toµn hoÆc Aer«ten cã bÓ æn ®Þnh bïn ho¹t tÝnh - khi cã
yªu cÇu ®Æc biÖt vµ ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt.
Ghi chó:
1- Khi lùa chän c«ng tr×nh lµm s¹ch th× tr|íc tiªn ph¶i xÐt ®Õn viÖc ¸p dông hå sinh häc. ChØ khi
kh«ng cã ®iÒu kiÖn ¸p dông míi xÐt ®Õn c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c.
2- Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn ¸p dông hå sinh häc nªn xÐt ®Õn viÖc ¸p dông m|¬ng «xy...
§èi víi bÓ läc sinh häc nhá giät chØ nªn ¸p dông khi khu ®Êt x©y dùng tr¹m lµm s¹ch bÞ h¹n chÕ.
3- B·i thÊm ngÇm, thÊm c¸t sái vµ giÕng th¨m chØ ¸p dông cho mét vµi ng«i nhµ x©y dùng riªng
lÎ, kh«ng ®|îc ¸p dông trµn lan trong ®« thÞ. §Æc biÖt ®èi víi c¸c khu vùc cã giÕng lÊy n|íc
ngÇm th× ch¼ng nh÷ng kh«ng ®|îc x©y dùng míi mµ ph¶i cã biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Ó chÊm døt viÖc
sö dông c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã.
7.1.4. Lµm s¹ch n|íc th¶i nhµ t¾m giÆt cã nhiÔm bÈn chÊt xµ phßng vµ kiÒm cÇn ph¶i
trén víi n|íc th¶i sinh ho¹t theo tØ lÖ 1:1.
Muèn duy tr× tØ lÖ cÇn thiÕt nµy cho phÐp x©y dùng bÓ ®iÒu hoµ. BÓ ®iÒu hßa cÇn
ph¶i cã thiÕt bÞ cã thÓ x¶ cÆn hoµn toµn.
7.1.5. §èi víi n|íc th¶i chøa c¸c hîp chÊt ®Æc biÖt tr|íc khi cho vµo bÓ tù ho¹i hoÆc bÓ
l¾ng 2 vá cÇn ph¶i xö lÝ tíi møc cÇn thiÕt.
7.1.6. Khi ®|a n|íc th¶i vµo c«ng tr×nh lµm s¹ch b»ng b¬m th× tÝnh to¸n c«ng tr×nh lµm
s¹ch theo c«ng suÊt lµm viÖc cña m¸y b¬m.
L|u l|îng tÝnh to¸n ®Ó chän m¸y b¬m hoÆc ®Ó tÝnh to¸n c«ng tr×nh lµm s¹ch khi
®|a n|íc vµo b»ng ®|êng èng tù ch¶y (khi trªn m¹ng l|íi kh«ng cã tr¹m b¬m côc
bé) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Qmax ngay
Qmax gio
n (35)
Trong ®ã:
Qmax - giê - L|u l|îng giê lín nhÊt
Qmax-ngµy - L|u l|îng ngµy lín nhÊt
n - HÖ sè lÊy nh| sau:
Khi sè ng|êi sö dông trªn 3000 - n = 14
Khi sè ng|êi sö dông tõ 1500 - 3000 n = 12
Khi sè ng|êi sö dông d|íi 1500 n = l0
Ghi chó: Khi m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®|îc x©y dùng trong ®Êt kh«ng cã n|íc ngÇm
th× tiªu chuÈn th¶i n|íc chØ nªn tÝnh b»ng 70 -80% tiªu chuÈn cÊp n|íc, t|¬ng øng
víi tõng ®èi t|îng.
7.1.7. Khö trïng n|íc th¶i theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6.20.l.; 6.14.l. §èi víi n|íc th¶i cña c¸c
bÖnh viÖn hoÆc n|íc th¶i cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c chøa nhiÒu vi trïng g©y bÖnh th×
cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ khö trïng hoµn chØnh. §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t chØ tïy theo
sè l|îng n|íc th¶i vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ x¸c ®Þnh cho thÝch hîp.
7.2. M¹ng l|íi tho¸t n|íc:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

7.2.1. Tuú theo tÝnh chÊt x©y dùng vµ khèi l|îng n|íc th¶i ®Ó chän kiÓu m¹ng l|íi cho
thÝch hîp. Nãi chung ®èi víi khu nhµ ë thÊp tÇng hoÆc tØ lÖ nhµ thÊp tÇng trªn 70%
th× nªn ¸p dông kiÓu m¹ng l|íi tho¸t n|íc chung.
7.2.2. Ph¶i triÖt ®Ó tËn dông ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó cã thÓ ®|a
n|íc vµo c«ng tr×nh lµm s¹ch b»ng ®|êng èng tù ch¶y. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt
ph¶i cã tr¹m b¬m th× cè g¾ng bè trÝ tr¹m b¬m ®Æt sau c«ng tr×nh lµm s¹ch hoÆc sau
bÓ l¾ng lÇn I.
7.2.3. NÕu s¬ ®å quy ho¹ch tho¸t n|íc ®« thÞ lµ kiÓu riªng hoµn toµn nh|ng trong ®ît
®Çu ph¶i x©y dùng kiÓu tho¸t n|íc chung th× c¸c ®o¹n èng nh¸nh tõ nhµ ®Õn
®|êng èng gãp cña nhãm nhµ còng ph¶i thiÕt kÕ theo kiÓu riªng hoµn toµn ®Ó khi
cã ®iÒu kiÖn t¸ch riªng thµnh hai m¹ng l|íi mét c¸ch thuËn lîi.
7.3. BÓ tù ho¹i
7.3.1. BÓ tù ho¹i ¸p dông ®Ó lµm s¹ch c¬ häc n|íc th¶i tr|íc khi ®|a vµo hå sinh häc, b·i
läc ng©m, giÕng thÊm.
Ghi chó: Kh«ng nªn ¸p dông bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc.
7.3.2. ThÓ tÝch tÝnh to¸n chung cña bÓ tù ho¹i lÊy kh«ng nhá h¬n l|u l|îng cña l - 2
ngµy.
Ghi chó: §iÒu kiÖn nµy ®¶m b¶o mçi n¨m lÊy bïn trong bÓ mét lÇn.
7.3.3. Phô thuéc vµo l|u l|îng n|íc th¶i ®Ó ¸p dông: bÓ tù ho¹i mét ng¨n - khi l|u
l|îng ®Õn lm3/ngµy; hai ng¨n ®Õn l0m3/ngµy, ba ng¨n trªn l0m3/ngµy. Kh«ng nªn
thiÕt bÓ tù ho¹i cã thÓ tÝch lín h¬n 25m3 - NÕu cã l|u l|îng lín th× nªn chia thµnh
nhiÒu bÓ hoÆc nhiÒu ®¬n nguyªn.
7.3.4. ThÓ tÝch cña ng¨n thø nhÊt trong bÓ tù ho¹i 2 ng¨n lÊy b»ng 0,75, trong bÓ 3 ng¨n -
0,5 thÓ tÝch chung cña bÓ. Khi cã thÓ tÝch ng¨n thø hai vµ thø ba b»ng 0,25 thÓ tÝch
chung.
Ghi chó: NÕu bÓ lµm b»ng c¸c èng bª t«ng ®óc s½n th× cho phÐp thÓ tÝch cña c¸c ng¨n lÊy b»ng
nhau.
7.3.5. KÝch th|íc nhá nhÊt cña bÓ quy ®Þnh: ChiÒu s©u (tÝnh tõ mÆt n|íc l - l,3m, réng
1m chiÒu dµi hay ®|êng kÝnh 1m. ChiÒu s©u lín nhÊt kh«ng qu¸ 3m).
Kho¶ng c¸ch tõ phÝa d|íi tÊm ®an ®Ëy ®Õn mÆt n|íc tÝnh to¸n trong bÓ kh«ng nhá
h¬n 0,45m.
7.3.6. Khi cÇn khö trïng cho n|íc th¶i sau bÓ tù ho¹i th× ph¶i cã mét ng¨n tiÕp xóc cã
kÝch th|íc mÆt b»ng kh«ng nhá h¬n 0,75 x lm.
7.3.7. N¾p bÓ cã thÓ lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. Mçi ng¨n ®Òu ph¶i cã lç kiÓm
tra.
§¸y èng dÉn n|íc vµo bÓ ®Æt cao h¬n møc n|íc tÝnh to¸n trong bÓ Ýt nhÊt 0,05m.
CÇn ph¶i cã thiÕt bÞ ®Ó gi÷ c¸c chÊt næi ë trong bÓ.
7.3.8. BÓ tù ho¹i ph¶i ®|îc th«ng giã tù nhiªn.

7.4. BÓ l¾ng hai vá cã ®Ëy n¾p:
7.4.1. BÓ l¾ng hai vá cã n¾p ®Ëy ¸p dông ®Ó lµm s¹ch c¬ häc n|íc th¶i tr|íc khi ®|a vµo
hå sinh häc, c¸nh ®ång t|íi hoÆc b·i läc ngÇm. ¸p dông bÓ l¾ng hai vá cã n¾p ®Ëy
®Ó thay thÕ bÓ tù ho¹i khi l|îng n|íc th¶i lín h¬n 50m3/ngµy vµ thay thÕ bÓ l¾ng
hai vá (kh«ng cã n¾p) khi cÇn thiÕt ph¶i ®Æt c«ng tr×nh lµm s¹ch gÇn nhµ kh«ng
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh quy ®Þnh ë ®iÒu l.16. Nh|ng th|êng kh«ng v|ît
qu¸ c«ng suÊt 500m3/ngµy.
7.4.2. BÓ cã thÓ trßn hoÆc ch÷ nhËt. Th|êng khi c«ng suÊt ®Õn l00m3/ngµy th× lµm kiÓu
trßn, ®|êng kÝnh nhá nhÊt cña bÓ 3m. Khi c«ng suÊt ®Õn 500m3/ngµy lµm kiÓu ch÷
nhËt, tØ lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña bÓ l: 2.
M¸ng l¾ng cã thÓ theo d¹ng ch÷ V hoÆc ch÷ W. §èi víi bÓ kiÓu ch÷ nhËt cho phÐp
diÖn tÝch mÆt b»ng cña m¸ng l¾ng chiÕm toµn bé diÖn tÝch cña mÆt bÓ.
C¸c quy ®Þnh cÊu t¹o xem ë ®iÒu 7.6.l.
7.4.3. NÕu bÓ ph¶i cã lç th¨m, ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng giã cho bÓ. Tr|êng hîp m¸ng l¾ng
che kÝn hoµn toµn diÖn tÝch bÒ mÆt bÓ th× ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng khÝ riªng cho ng¨n
tù ho¹i.
7.4.4. Khi ®iÒu kiÖn x¶ bïn khã kh¨n th× thÓ tÝch ng¨n chøa bïn nªn xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn
t¨ng thêi gian gi÷a hai lÇn hót bïn.

7.5. Song ch¾n r¸c
7.5.1. N|íc th¶i tr|íc khi ®|a vµo bÓ l¾ng hai vá, m|¬ng «xy Aer«ten «xy ho¸ hoµn toµn
hoÆc Aer«ten cã ng¨n æn ®Þnh hiÕu khÝ bïn ho¹t tÝnh ph¶i qua song ch¾n r¸c thñ
c«ng, ®ång thêi cã dµnh chç ®Ó sau nµy cã thÓ thiÕt bÞ song ch¾n r¸c b»ng m¸y.
NÕu cã tr¹m b¬m th× nªn kÕt hîp víi song ch¾n r¸c trong tr¹m b¬m.
7.6. BÓ l¾ng hai vá (kiÓu kh«ng cã n¾p ®Ëy)
7.6.1. Thê gian l¾ng trong m¸ng l¾ng 1,5 - 2 giê theo l|u l|îng lín nhÊt. Tèc ®é chuyÓn
®éng cña n|íc kh«ng lín h¬n 2m/s. ChiÒu s©u m¸ng l¾ng kh«ng lín h¬n 1,5m,
chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 0,5m. X¶ bïn b»ng ¸p lùc thñy tÜnh kh«ng nhá h¬n
1,6m ®|êng kÝnh èng dÉn bïn kh«ng nhá h¬n 150mm
7.6.2. ChiÒu dµi m¸ng l¾ng hay ®|êng kÝnh cña bÓ kh«ng nhá h¬n 5m.

7.7. Hå sinh häc kÞ khÝ:
7.7.1. Hå kÞ khÝ ¸p dông ®Ó lµm s¹ch s¬ bé n|íc th¶i sinh ho¹t hoÆc n|íc th¶i s¶n xuÊt
cã thµnh phÇn tÝnh chÊt gÇn gièng víi n|íc th¶i sinh ho¹t (kÕt hîp xö lÝ cÆn l¾ng
cña nã) tr|íc khi n|íc vµo hå hiÕu kÞ khÝ (Facultativ). ThÝch hîp nhÊt ®èi víi
nh÷ng vïng cã nhiÖt ®é trung b×nh vÒ mïa ®«ng trªn 150C.
Kho¶ng c¸ch ly nhá nhÊt ®Õn khu d©n c| 1000m, khi bè trÝ ë h|íng giã thuËn lîi
vµ ®iÒu kiÖn vÖ sinh cho phÐp cã thÓ gi¶m xuèng nh|ng kh«ng nhá h¬n 500m.
7.7.2. Khi tÝnh to¸n hå kÞ khÝ cÇn x¸c ®Þnh:
ThÓ tÝch hå: W= Q.T(m3) (36)

DiÖn tÝch hå:
F
W 2
H
m (37)
Trong ®ã:
Q - L|u l|îng n|íc th¶i m3/ngµy
T - Thêi gian n|íc l|u l¹i trong hå (ngµy)
H - ChiÒu s©u hå (m)
7.7.3. Thêi gian n|íc l|u l¹i trong hå cã thÓ x¸c ®Þnh theo b¶ng 44.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984B¶ng 44

T0C Thêi gian l|u l¹i (ngµy) HiÖu qu¶ lµm s¹ch NOS5 (%)
10 - 15 4-5 30 - 40
15 - 20 2-3 40 - 50
20 - 25 1-2 40 - 60
25 - 30 1-2 60 - 80


Ghi chó: Thêi gian l|u l¹i cña n|íc trong hå kÞ khÝ kh«ng nªn qu¸ 5 ngµy.
7.7.4. ChiÒu s©u hå nªn lÊy 2 - 3m, khi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªn lµm hè s©u ®Ó gi¶m
bít mïi khã chÞu. Ýt nhÊt ph¶i cã 2 ng¨n hå lµm viÖc song song.
7.7.5. L|îng bïn chøa trong hå, s¬ bé cã thÓ lÊy 0,03 - 0,05m3/ng|êi/ l n¨m. Bïn ph¶i
®|îc ®Þnh k× n¹o vÐt ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc b×nh th|êng.
7.7.6. Quy ®Þnh cÊu t¹o cöa n|íc vµo vµ cöa n|íc ra khái hå nh| sau:
Cöa vµo cã thÓ thiÕt kÕ d¹ng ngËp hoÆc kh«ng ngËp. §èi víi d¹ng ngËp nªn ®Æt ë
kho¶ng gi÷a chiÒu s©u hå, kh«ng ®|îc ®Æt s¸t ®¸y hå.
Bè trÝ cöa vµo ph¶i ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi ®Òu cÆn l¾ng trªn toµn diÖn tÝch hå.
Khi diÖn tÝch hå d|íi 0,5ha cho phÐp bè trÝ nèt cöa ë gi÷a hå.
Cöa ra cã thÓ thiÕt kÕ d¹ng kh«ng ngËp vµ ph¶i cã thiÕt bÞ ng¨n ngõa líp bät vµ
mµng næi trªn mÆt hå ch¶y ra theo dßng n|íc.
7.8. Hå kiÓu kÞ khÝ (Hå Facultativ)
7.8.1. Hå kiÓu kÞ khÝ ¸p dông ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch s¬ bé trong c¸c bÓ
l¾ng, bÓ tù ho¹i, hå kÞ khÝ hoÆc n|íc th¶i ch|a ®|îc lµm s¹ch. Møc ®é lµm s¹ch
th|êng kh«ng qu¸ 70 - 85% (tÝnh theo NOS5)
7.8.2. Khi tÝnh to¸n hå kiÓu kÞ khÝ cÇn x¸c ®Þnh diÖn tÝch hå:

F
la lt Q ha
1000.OM (38)
ThÓ tÝch hå:
W= l04 . F.H(m3) (39)
Trong ®ã:
la - NOS5 cña n|íc th¶i ®|a vµo hå (g/m3)
lt - NOS5 cña n|íc th¶i sau khi lµm s¹ch trong hå (g/m3)
Q - L|u l|îng n|íc th¶i (m3/ngµy)
OM - T¶i träng bÒ mÆt (KgNOS5/ha ngµy)
H - ChiÒu s©u hå (m)
7.8.3. T¶i träng bÒ mÆt cã thÓ lÊy 150 - 350 Kg NOS5/ha- ngµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn
nhiÖt ®é, l|îng n¾ng vµ thêi gian sÊy phô.
7.8.4. ChiÒu s©u hå chän phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ tÝnh chÊt n|íc th¶i, cã thÓ
x¸c ®Þnh theo b¶ng 45.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984B¶ng 45

ChiÒu s©u nªn
§iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ tÝnh chÊt n|íc th¶i
chän (m)
1,0 - 1,5 NhiÖt ®é Èm ®Òu, n|íc th¶i ®· lµm s¹ch s¬ bé
1,5 - 2,0 Sù thay ®æi nhiÖt ®é theo m|a ®Òu, n|íc th¶i chøa c¸c h¹t cËn cã thÓ
l¾ng.
2,0 - 3,0 Sù thay ®æi nhiÖt ®é theo m|a lín n|íc th¶i cã hµm l|îng cÆn lín


7.8.5. L|îng bïn l¾ng trong hå tuú theo tÝnh chÊt n|íc th¶i. §èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t
ch|a lµm s¹ch s¬ bé th× lÊy theo ®iÒu 7.7.5.
7.8.6. TØ lÖ gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña hå thay ®æi tõ 1:l ®Õn 2:l. Khi l|u l|îng trªn
500m3/ngµy cÇn chia hå thµnh nhiÒu ng¨n lµm viÖc song song. Ýt nhÊt ph¶i cã 2
ng¨n.
NÕu sö dông c¸c hå tù nhiªn hiÖn cã hoÆc ®èi víi nh÷ng vïng hµng n¨m cã nhiÒu
giã vµ tèc ®é giã trªn 3m/s th× cã thÓ kh«ng cÇn chia thµnh nhiÒu ng¨n.

7.9. M|¬ng «xy:
7.9.1. M|¬ng «xy ¸p dông ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i b»ng ph|¬ng ph¸p sinh häc hoµn toµn.
N|íc th¶i ®|a vµo ph¶i qua song ch¾n r¸c cã khe hë l0- 16mm, møc n|íc ®|a vµo
m|¬ng ph¶i cao h¬n møc n|íc trong m|¬ng ë tr|íc m¸y n¹p khÝ.
Thêi gian n¹p khÝ trong m|¬ng «xy x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (33) trong ®ã lÊy:
®é «xi hãa trung b×nh theo NOS5: 4 mg/(g-h) theo NOSht:
a- LiÒu l|îng bïn 3,5 g/l
S - §é tro cña bïn 0,45
7.9.2. ThiÕt kÕ m|¬ng «xi nªn lÊy:
KiÓu m|¬ng cã h×nh ch÷ C
ChiÒu s©u m|¬ng kho¶ng lm
Sè l|îng bïn ho¹t tÝnh ®ñ 0,5kg cho lkg NOS5
LiÒu l|îng «xi ®¬n vÞ l,42 mgO2 ®Ó gi¶m l mg NOS5
7.9.3. §Ó n¹p khÝ th|êng ¸p dông m¸y n¹p khÝ c¬ häc trôc n»m ngang kiÓu bµn ch¶i ®Æt
®Òu ®o¹n th¼ng cña m|¬ng.
7.9.4. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña n|íc trong m|¬ng V (m/s) t¹o nªn bëi m¸y n¹p khÝ x¸c
®Þnh theo c«ng thøc sau:
I .I k
V
§ n 2
·

¨ 4/3
L 0,056[ ¸
¸
©R ¹ (40)
Trong ®ã:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

I - Xung ¸p cña m¸y n¹p khÝ lÊy theo ®Æc tÝnh cña m¸y n¹p khÝ.
Ik- chiÒu dµi m¸y khuÊy (m)
Z - DiÖn tÝch tiÕt diÖn |ít cña m|¬ng (m2)
L- ChiÒu dµi m|¬ng (m)
n - HÖ sè ®é nh¸m cña thµnh m|¬ng, nÕu lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp-b»ng 0,014.
R - B¸n kÝnh thñy lùc (m)
6 - Tæng céng hÖ sè tæn thÊt côc bé, ®èi víi m|¬ng h×nh ch÷ O th× b»ng 0,5.
Ghi chó: ChiÒu dµi m¸y n¹p khÝ kh«ng lÊy nhá h¬n chiÒu réng ®¸y m|¬ng vµ
kh«ng lín h¬n chiÒu réng mÆt n|íc, sè m¸y n¹p khÝ 1 - 2.
7.9.5. DÉn hçn hîp n|íc vµ bïn ho¹t tÝnh tõ m|¬ng «xi vµo bÓ l¾ng lÇn I b»ng tù ch¶y,
thêi gian l¾ng trong bÓ l¾ng lÇn II khi l|u l|îng tèi ®a l,5 giê.
7.9.6. Bïn ho¹t tÝnh tõ bÓ l¾ng lÇn II ®|îc ®|a liªn tôc vµo m|¬ng «xi vµ tõng thêi k× ®|a
bïn ho¹t tÝnh d| lªn s©n ph¬i bïn.
7.9.7. TÝnh to¸n s©n ph¬i bïn theo t¶i träng ®èi víi cÆn l¾ng ®|îc ph©n hñy trong ®iÒu
kiÖn lªn men Èm.

7.10. BÓ läc sinh häc nhá giät:
7.10.1. TÝnh to¸n bÓ läc sinh häc nhá giät theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6.14.13.
7.10.2. Khi c«ng suÊt d|íi l00 m3/ngµy cho phÐp ph©n phèi n|íc trªn bÓ läc sinh häc
b»ng m¸ng lËt.
7.10.3. Thêi gian n¾ng trong bÓ t¨ng lªn II lÊy l giê, cho phÐp kÕt hîp bÓ l¾ng lÇn II lµm
bÓ tiÕp xóc.
7.10.4. §èi víi tr¹m lµm s¹ch c«ng suÊt nhá th|êng m¸y b¬m lµm viÖc kh«ng liªn tôc,
thêi gian ngõng b¬m trªn l giê. NÕu tr¹m b¬m ®Æt tr|íc bÓ l¾ng lÇn I th× ph¶i cã
biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o hµm l|îng chÊt l¬ löng cña n|íc th¶i khi vµo bÓ läc sinh
häc trong mäi tr|êng hîp kh«ng v|ît qu¸ 150 mg/l.
7.11. BÓ l¾ng lÇn II
7.11.1. Khi thiÕt kÕ bÓ l¾ng lÇn II sau bÓ läc sinh häc nhá giät, quy ®Þnh:
§èi víi bÓ l¾ng ngang:
Tèc ®é tÝnh to¸n khi l|u l|îng lín nhÊt kh«ng lín h¬n 2 mm/s.
ChiÒu dµi bÓ l¾ng kh«ng nhá h¬n 6m.
ChiÒu S©u phÇn l¾ng kh«ng lín h¬n l,5 m
ChiÒu réng mçi ng¨n kh«ng nhá h¬n lm
Sè l|îng cÇn gi÷ l¹i 0,4 l/ngµy - ng|êi
§èi víi bÓ l¾ng ®øng:
Tèc ®é tÝnh to¸n khi l|u l|îng lín nhÊt kh«ng lín h¬n 0,5 mm/s
Sè l|îng cÆn gi÷ l¹i 0,4 l/ng - ngµy.
7.12. B·i thÊm ngÇm
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

7.12.1. B·i thÊm ngÇm ¸p dông trong c¸c khu vùc ®Êt c¸t vµ c¸t pha. èng t|íi ®Æt cao h¬n
møc n|íc ngÇm Ýt nhÊt lm vµ thÊp h¬n mÆt ®Êt Ýt nhÊt 0,5m. èng t|íi phñ mét líp
cuéi sái xØ lß cao, ®¸ d¨m hoÆc c¸t h¹t to dÇy 20 - 250 cm.
7.12.2. ChiÒu dµi tæng céng cña èng t|íi x¸c ®Þnh phô thuéc t¶i träng ®¬n vÞ cña èng t|íi.
ChiÒu dµi mçi ®o¹n èng t|íi kh«ng lín qu¸ 20 m.
7.12.3. T¶i träng ®¬n vÞ cña èng t|íi c¨n cø theo sè liÖu cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa
häc - §Ó x¸c ®Þnh s¬ bé cã thÓ lÊy:
- §èi víi c¸t: 20 - 30 l/ngµy - m
- §èi víi c¸t pha l0 - 15 l/ngµy - m
7.12.4. Mµng l|íi èng t|íi cã thÓ lµm b»ng èng sµnh hoÆc b»ng c¸c m|¬ng x©y g¹ch, bª
t«ng cèt thÐp, cã ®|êng kÝnh hoÆc bÒ réng 75 - l00 mm.
7.12.5. èng t|íi ®Æt trong ®Êt c¸t víi ®é dèc 0,001 - 0,003 trong ®Êt c¸t pha ®Êt ngang.
7.12.6. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng t|íi ®Æt song song trong ®Êt c¸t l,5 - 2 m trong c¸t pha -
2,5m.
7.12.7. NÕu èng t|íi b»ng sµnh th× c¸c èng ®Æt c¸ch nhau 15 - 20 mm.
NÕu lµm b»ng m|¬ng g¹ch, bª t«ng cèt thÐp th× lµm c¸c khe hë bÒ réng 15mm,
c¸ch nhau 0,2m.
7.12.8. Cuèi èng t|íi ph¶i cã èng ®øng th«ng h¬i, ®|êng kÝnh 100 mm, ®Ønh èng cao h¬n
mÆt ®Êt 0,5m.
7.12.9. Trªn khu ®Êt lµm b·i thÊm ngÇm nªn trång rau.

7.13. ThÊm c¸t sái:
7.13.1. ThÊm c¸t sái ®|îc ¸p dông trong khu vùc ®Êt thÊm yÕu hoÆc kh«ng thÊm n|íc.
èng t|íi ®Æt cao h¬n møc n|íc ngÇm Ýt nhÊt l m.
7.13.2. ThÊm c¸t sái cã thÓ thiÕt kÕ kiÓu mét bËc hoÆc hai bËc.
§èi víi kiÓu mét bËc th× vËt liÖu thÊm lµ c¸t trung hoÆc c¸t to.
§èi víi lo¹i 2 bËc th× bËc mét vËt liÖu thÊm lµ sái, ®¸ d¨m hoÆc xØ lß cao; bËc hai -
t|¬ng tù nh| lo¹i mét bËc.
7.13.3. T¶i träng cña èng t|íi x¸c ®Þnh theo c¸c sè liÖu nghiªn cøu khoa häc, ®Ó tÝnh to¸n
s¬ bé cã thÓ x¸c ®Þnh nh| sau: khi chiÒu dÇy líp vËt liÖu thÊm - l - l,5 m.
- §èi víi kiÓu mét bËc hoÆc bËc hai cña kiÓu 2 bËc 120 - 150 l/m - ngµy.
- §èi víi bËc mét cña kiÓu 2 bËc 180 - 220 l/m - ngµy.
7.13.4. PhÝa trªn èng t|íi ®|îc phñ mét líp sái hoÆc ®¸ d¨m dµy 15 - 20 cm. ChiÒu s©u
®Æt èng t|íi kh«ng nhá h¬n 0,5m so víi mÆt ®Êt.
§|êng kÝnh èng t|íi kh«ng nhá h¬n l00 mm.
7.13.5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng t|íi ®Æt song song l - 1,5 dèc 0,005.

7.14. GiÕng thÊm:
7.14.1. GiÕng thÊm chØ x©y dùng trong ®Êt c¸t hoÆc c¸t pha khi l|îng n|íc th¶i kh«ng qu¸
1m3/ngµy. §¸y giÕng ®Æt c¸ch møc n|íc ngÇm kh«ng nhá h¬n lm.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

7.14.2. GiÕng thÊm lµm b»ng èng bª t«ng cèt thÐp hoÆc b»ng g¹ch ®¸ v. v...kÝch th|íc mÆt
b»ng kh«ng lín h¬n 2 x 2m vµ chiÒu s©u kh«ng lín h¬n 2,5m.
Gian ®¸y giÕng thÊm ph¶i cã n¾p thÊm, ®|êng kÝnh 700 mm vµ ph¶i cã èng th«ng
h¬i, ®|êng kÝnh 100m.
Bªn trong giÕng thÊm víi chiÒu cao l m kÓ tõ ®¸y giÕng lµ sái, ®¸ d¨m hoÆc xØ lß
cao...
Bªn ngoµi xung quanh giÕng thÊm còng cã líp vËt liÖu t|¬ng tù.
Lç ®Ó thÊm n|íc bè trÝ trªn thµnh giÕng.
7.14.3. DiÖn tÝch thÊm tÝnh to¸n lµ tæng diÖn tÝch bÒ mÆt thµnh giÕng ë ®o¹n thÊm n|íc vµ
®¸y giÕng.
T¶i träng trªn mçi ®¬n vÞ diÖn tÝch thÊm n|íc lÊy 80 l/m2 - ngµy ®èi víi ®Êt c¸t vµ
40 l/m2 - ngµy ®èi víi ®Êt pha.
8. Cung cÊp ®iÖn - thiÕt bÞ ®iÖn, tù ®éng ho¸, ®iÒu ®é ho¸ vµ kiÓm tra ®o l|êng:
8.1. Cung cÊp ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn.
8.1.1. §Ó x¸c ®Þnh lo¹i æn ®Þnh cung cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y tiªu thô ®iÖn c«ng tr×nh tho¸t
n|íc cÇn tu©n theo "Quy ph¹m ®Æt trang bÞ ®iÖn".
8.1.2. §èi víi nh÷ng tæ m¸y chu k× lµm viÖc l©u dµi (m¸y b¬m, m¸y nÐn khÝ) khi kh«ng
cÇn ®iÒu chØnh sè vßng quay nªn dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, khi cÇn ®iÒu chØnh
sè vßng quay ®Ó b¬m lµm viÖc theo tõng cÊp - dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto
quÊn d©y. NÕu khíp nèi tr|ît - dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc.
8.1.3. Chän ®iÖn ¸p ®éng c¬ theo c«ng suÊt, s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ triÓn väng tæng c«ng
suÊt tæ m¸y, chän kiÓu ®éng c¬ theo m«i tr|êng xung quanh.
8.1.4. §èi víi c«ng tr×nh lµm viÖc trong m«i tr|êng b×nh th|êng, buång ph©n phèi cao
¸p, tr¹m biÕn ¸p vµ b¶ng ®iÒu khiÓn ph¶i ®Æt trong nh÷ng buång kÒ bªn hay buång
riªng cho phÐp ®Æt b¶ng ®iÒu khiÓn trong gian m¸y trªn nÒn hay trªn sµn löng.
8.1.5. ViÖc ph©n lo¹i buång ®Ó næ còng nh| nh÷ng lo¹i vµ nhãm nh| buång ®Ó næ lÊy
theo "quy ph¹m ®Æt trang bÞ ®iÖn".

8.2. Tù ®éng ho¸, ®iÒu ®é hãa vµ kiÓm tra ®o l|êng:
Tr¹m b¬m
8.2.1. Tr¹m b¬m thiÕt kÕ lµm viÖc nöa tù ®éng cã ng|êi qu¶n lÝ th|êng xuyªn, v× vËy nªn
thiÕt kÕ nh÷ng d¹ng ®iÒu khiÓn sau:
- §iÒu khiÓn tù ®éng tæ m¸y b¬m phô thuéc vµo møc n|íc th¶i ë trong bÓ chøa.
- §iÒu khiÓn cã kho¶ng c¸ch tõ tr¹m ®iÒu ®é.
- §iÒu khiÓn t¹i chç - cã chuyÒn tÝn hiÖu cÇn thiÕt ®Õn tr¹m ®iÒu ®é.
8.2.2. Tr¹m b¬m trang bÞ nh÷ng tæ m¸y víi ®éng c¬ ®iÖn cao ¸p cã ng|êi qu¶n lÝ th|êng
xuyªn.
§iÒu khiÓn cÇn tiÕn hµnh tËp trung tõ b¶ng ®iÒu khiÓn.
8.2.3. Khi tæ m¸y ®ang lµm viÖc bÞ c¾t do sù cè th× cÇn më tù ®éng tæ m¸y dù phßng.
8.2.4. Khi tr¹m b¬m bÞ ngËp do sù cè th× cÇn c¾t tù ®éng tæ m¸y b¬m.
8.2.5. Më tæ m¸y b¬m, theo quy ®Þnh, tiÕn hµnh khi c¸c van trªn ®|êng èng ¸p lùc ph¶i
më. ViÖc më tæ m¸y b¬m khi c¸c van trªn ®|êng èng ¸p lùc ®éng ph¶i xem xÐt
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

nguy hiÓm qua hiÖn t|îng vµ thuû lùc. Phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khëi ®éng cña
®éng c¬ ®ång bé vµ nh÷ng tr|êng hîp kh¸c ®· cã kinh nghiÖm.
8.2.6. CÇn kiÓm tra c¸c th«ng sè c«ng nghÖ sau ®©y:
- L|u l|îng n|íc ph¶i b¬m
- Møc n|íc trong bÓ chøa
- ¸p suÊt trong èng ®Èy
- ¸p suÊt trong èng cña tõng m¸y b¬m t¹o ra
- NhiÖt ®é ë trôc m¸y
8.2.7. Trong tr¹m b¬m cÇn ph¶i cã tÝn hiÖu b¸o tr|íc sù cè t¹i chç khi kh«ng cã ng|êi
qu¶n lÝ cã thªm tÝn hiÖu bæ sung ë tr¹m ®iÒu ®é hay tr¹m cã ng|êi trùc ngµy ®ªm.
C«ng tr×nh lµm s¹ch
8.2.8. Khèi l|îng c«ng viÖc tù ®éng ho¸ vµ kiÓm tra cÇn x¸c ®Þnh trong tõng tr|êng hîp
cô thÓ phô thuéc vµo c«ng suÊt h¹ng môc c«ng tr×nh vµ luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt.
8.2.9. CÇn kiÓm tra l|u l|îng, nhiÖt ®é vµ khi cÇn, c¶ pH n|íc th¶i ®|a vµo.
8.2.10. Trong bÓ trung hoµ cÇn kiÓm tra l|u l|îng n|íc ®|a vµo vµ trÞ sè pH.
8.2.11. Trong Aer«ten nªn ®iÒu chØnh kh«ng khÝ ®|a vµo theo trÞ sè «xy hßa tan trong
n|íc th¶i, kiÓm tra l|u l|îng hçn hîp bïn, bïn ho¹t tÝnh, hµm l|îng «xi hoµ tan,
nhiÖt ®é vµ pH n|íc th¶i.
8.2.12. Trong bÓ läc sinh häc cao t¶i nªn kiÓm tra l|u l|îng vµ nhiÖt ®é n|íc ®|a vµo vµ
n|íc tuÇn hoµn.
8.2.13. Trong bÓ mªtan cÇn kiÓm tra nhiÖt ®é cÆn l¾ng trong bÓ, møc cÆn l¾ng, l|u l|îng
cÆn l¾ng ®|a vµo l|u l|îng vµ ¸p lùc h¬i vµ khÝ.
8.2.14. Trong Clorato cÇn tù ®éng ho¸ ®Þnh l|îng Clo theo l|u l|îng n|íc th¶i cÇn lµm
s¹ch hay theo Clo thõa trong n|íc th¶i, kiÓm tra l|u l|îng Clo, trÞ sè Clo thõa
trong n|íc th¶i vµ nång ®é khÝ Clo trong kh«ng khÝ ë buång s¶n xuÊt.
8.2.15. Trong tr¹m b¬m kh«ng khÝ nªn thùc hiÖn ®iÒu khiÓn t¹i chç tæ m¸y b¬m kh«ng khÝ
(t¹i gian m¸y) vµ ®iÒu khiÓn cã kho¶ng c¸ch.
ë tæ m¸y b¬m kh«ng khÝ nªn kiÓm tra nhiÖt ®é ë æ trôc ¸p suÊt kh«ng khÝ, sù dÞch
chuyÓn r«to rung ®éng cña æ trôc (®èi víi m¸y nÐn khÝ) ¸p suÊt n|íc lµm l¹nh. §èi
víi hÖ thèng b«i tr¬n æ trôc còng nªn kiÓm tra nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt dÇu nhên.
8.2.16. Qu¸ tr×nh trung hoµ n|íc th¶i bÞ nhiÔm axÝt hay kiÒm m¹nh vµ kh«ng cã muèi kim
lo¹i nÆng (hoÆc ch÷a nh÷ng sè l|îng Ýt) cÇn tù ®éng ho¸ theo trÞ sè pH ®Þnh tr|íc.
8.2.17. Qu¸ tr×nh trung hoµ n|íc th¶i cã chøa axÝt m¹nh vµ muèi kim lo¹i nÆng víi sè
l|îng lín nªn tù ®éng ho¸ theo pH n|íc th¶i ®· qua trén vµ tÝnh dÉn ®iÖn cña n|íc
ban ®Çu.
8.2.18. Qu¶n lÝ ®iÒu ®é hÖ thèng tho¸t n|íc cÇn ®¶m b¶o qu¶n lÝ tËp trung vµ kiÓm tra sù
lµm viÖc cña c«ng tr×nh.
8.2.19. Qu¶n lÝ ®iÒu ®é ®èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc lín cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng
tr×nh lín, theo quy ®Þnh 2 cÊp tõ tr¹m ®iÒu ®é trung t©m vµ tr¹m ®iÒu ®é ®Þa ph-
|¬ng.
B×nh th|êng chØ cÇn 1 cÊp tõ tr¹m ®iÒu ®é trung t©m.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

8.2.20. Ph¶i cã liªn l¹c trùc tiÕp gi÷a tr¹m ®iÒu ®é vµ c¸c c«ng tr×nh ®|îc kiÓm tra còng
nh| gi÷a tr¹m th|êng trùc vµ c¸c x|ëng.
8.2.21. CÇn chuyÓn c¶ kÝ hiÖu vµ sè liÖu ®ã tõ c¸c c«ng tr×nh ®|îc kiÓm tra víi tr¹m ®iÒu
®é v× thiÕu nh÷ng tÝn hiÖu vµ sè liÖu ®o kh«ng thÓ ®¶m b¶o qu¶n lÝ vµ kiÓm tra sù
lµm viÖc c¸c c«ng tr×nh lo¹i trõ nhanh chãng vµ phßng ngõa sù cè ®|îc.
8.2.22. CÇn ph¶i chuyÓn nh÷ng sè liÖu ®o vµ tÝn hiÖu ®Õn tr¹m ®iÒu ®é:
§o l|êng:
- L|u l|îng n|íc th¶i ®Õn c«ng tr×nh lµm s¹ch vµ x¶ ra hå;
- pH n|íc th¶i;
- L|îng «xy hoµ tan trong n|íc th¶i;
- NhiÖt ®é n|íc th¶i;
- Tæng l|u l|îng kh«ng khÝ ®|a vµo Aer«ten;
- NhiÖt ®é kh«ng khÝ ®|a vµo Aer«ten;
- L|u l|îng bïn ho¹t tÝnh ®|a vµo Aer«ten;
- L|u l|îng bïn ho¹t tÝnh ®ñ;
- L|u l|îng cÇn t|íi ®|a vµo mªtan;
TÝn hiÖu:
- C¸c sù cè thiÕt bÞ;
- Sù ph¸ huû qu¸ tr×nh c«ng nghÖ;
- Mùc n|íc th¶i giíi h¹n trong bÓ chøa;
- Nång ®é giíi h¹n cña h¬i dÔ næ trong buång s¶n xuÊt;
8.2.23. Buång ®iÒu ®é nªn hîp khèi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ (tr¹m b¬m kh«ng khÝ,
phßng qu¶n lÝ, thÝ nghiÖm v.v..)
Buång ®iÒu ®é nªn ®|îc c¸ch ©m. Trong buång ®iÒu ®é cã c¸c bé phËn:
- Buång ®iÒu ®é ®Æt c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn, b¶ng ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng ph|¬ng tiÖn
liªn l¹c cã ng|êi trùc nhËt lui tíi th|êng xuyªn.
- Buång phô (kho, x|ëng söa ch÷a, nhµ nghØ, khu vÖ sinh).
9. Nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh.
9.1. X©y dùng vµ kÕt cÊu:
9.1.1. Quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i phï hîp víi
nh÷ng yªu cÇu c«ng nghÖ chung, nh÷ng chØ dÉn trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy
ho¹ch c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghÖ vµ nh÷ng yªu cÇu trong ch|¬ng 13 cña tiªu chuÈn
thiÕt kÕ cÊp n|íc.
9.1.2. Khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh lµm s¹ch cña hÖ thèng tho¸t n|íc cña c¸c khu d©n c|
còng nh| cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp n»m trong ph¹m vi ®Êt c«ng nghiÖp ph¶i
cã hµng rµo b¶o vÖ. Riªng ®èi víi b·i th¨m cã thÓ kh«ng cÇn hµng rµo.
9.1.3. Trong khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh lµm s¹ch, nh÷ng chç kh«ng x©y dùng c«ng
tr×nh ph¶i trång cá b¶o vÖ. §Ó n©ng cao ®iÒu kiÖn vÖ sinh cho m«i tr|êng theo chu
vi cña khu ®Êt vµ khu c¸ch li cho phÐp trång c©y gç vµ c©y c«ng nghiÖp.
9.1.4. ThiÕt kÕ quy ho¹ch vµ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i tu©n
theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, c¸c
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

yªu cÇu trong ch|¬ng 13 cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc vµ nh÷ng yªu cÇu cña
tiªu chuÈn nµy.
9.1.5. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc cÇn chó ý ®Õn yªu cÇu phßng
háa - ®Æc biÖt ®èi víi c¸c lo¹i n|íc th¶i s¶n xuÊt cã chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y dÔ næ.
9.1.6. Ngoµi c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc cÇn ph¶i cã c¸c c«ng tr×nh phô ®Ó
phôc vô sinh ho¹t. TÝnh chÊt cña c¸c c«ng tr×nh phô nµy phô thuéc vµo tÝnh chÊt vÖ
sinh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
TÝnh chÊt vÖ sinh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t n|íc cho c¸c
®iÓm d©n c| lÊy theo b¶ng ph©n lo¹i lao ®éng theo nghÒ cña Bé lao ®éng.
9.1.7. Lµm viÖc trªn c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc n|íc th¶i s¶n xuÊt vÒ tÝnh chÊt vÖ
sinh còng gièng nh| c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i ®« thÞ. §èi víi c¸c c«ng
tr×nh lµm s¹ch c¬ häc ho¸ häc v.v... lÊy phô thuéc vµo thµnh phÇn cña n|íc th¶i vµ
ph|¬ng ph¸p lµm s¹ch.
9.1.8. C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®¬n vÞ kh¸c nhau, cã thÓ hîp khèi l¹i thµnh mét c«ng tr×nh
chung ®¸p øng ®|îc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ nh÷ng yªu cÇu
phßng ho¶, hîp lÝ vÒ mÆt quy ho¹ch vµ kinh tÕ kÜ thuËt.
9.1.9. Tr¸t l¸t bªn trong c¸c nhµ s¶n xuÊt, hµnh chÝnh, qu¶n lÝ, thÝ nghiÖm vµ c¸c phßng
kh¸c cña c¸c nhµ cña hÖ thèng tho¸t n|íc lÊy theo b¶ng 46, cßn nhµ sinh ho¹t lÊy
theo c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ phô trî vµ nhµ cña xÝ nghiÖp c«ng
nghiÖp.
9.1.10. TÝnh to¸n kÕt cÊu c¸c nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i tu©n theo
c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ vËt liÖu sö dông, vÒ t¶i träng t¸c dông,
vÒ tÝnh chÊt chÞu lùc cña c«ng tr×nh, thêi gian sö dông, ®Þa ®iÓm x©y dùng, khÝ hËu,
nhiÖt ®é mµ Nhµ n|íc ®· ban hµnh.
9.1.11. ThiÕt kÕ chèng x©m thùc cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña c¸c ng«i nhµ vµ c¸c c«ng
tr×nh tho¸t n|íc cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ chèng x©m
thùc cho c¸c ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh.

B¶ng 46

Thµnh phÇn c«ng viÖc
Lo¹i nhµ vµ phßng
T|êng, thµnh TrÇn NÒn, ®¸y
1 2 3 4
C«ng tr×nh cã tÝnh
chÊt s¶n xuÊt:
1. Nhµ hoÆc gian ®Æt Tr¸t v÷a XM, ®¸nh mµu Tr¸t v÷a XM hoÆc L¸t g¹ch men hoÆc l¸ng
song ch¾n r¸c v÷a tam hîp v÷a xim¨ng.

2. Phßng hãa chÊt cã Tr¸t v÷a XM, ®¸nh mµu Tr¸t v÷a XM L¸t g¹ch men
®é Èm b×nh th|êng. hoÆc s¬n mµu
3. Phßng hãa chÊt cã Tr¸t v÷a XM, ®¸nh mµu Tr¸t v÷a XM L¸t g¹ch men
®é Èm cao, cã c¸c bÓ hoÆc s¬n mµu
chøa n|íc ®Ó hë
4. Kho hãa chÊt kh« Tr¸t v÷a tam hîp, quÐt Tr¸t v÷a tam hîp, L¸t g¹ch men
v«i tr¾ng quÐt v«i tr¾ng
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

5. BÓ läc sinh häc Tr¸t v÷a XM, ®¸nh mµu L¸ng v÷a XM, ®¸nh mµu


6. Buång ®iÒu khiÓn
bÓ mªtan
- Ng¨n ph©n phèi Thµnh tr¸t v÷a XM, L¸ng v÷a XM, ®¸nh mµu
®¸nh mµu L¸ng v÷a XM, ®¸nh mµu
- Tr¹m b¬m T|êng tr¸t v÷a XM

7. Colorato T|êng tr¸t v÷a XM, èp Tr¸t v÷a XM, mÆt L¸t g¹ch men chèng axÝt
g¹ch men mu«i cao ngoµi quÐt n|íc hay l¸ng v÷a chèng axÝt
1,0m kÓ tõ mÆt sµn trë thñy tinh hoÆc
lªn, phÝa trªn quÐt n|íc s¬n mµu
thñy tinh hoÆc s¬n mµu

8. Kho Clo T|êng tr¸t v÷a XM, tr¸t
nguyt gãc kÜ c¸c chç - nh| trªn - - nh| trªn -
liªn kÕt gi÷a t|êng víi
t|êng, t|êng víi sµn,
t|êng víi trÇn. MÆt
ngoµi líp tr¸t quÐt n|íc
thñy tinh.

9. Tr¹m b¬m kh«ng T|êng tr¸t v÷a XM cao Tr¸t v÷a XM quÐt L¸t g¹ch men, phÇn diÖn
khÝ 1,8m kÓ tõ mÆt sµn trë v«i mµu tr¾ng tÝch l¾p r¸p l¸ng v÷a XM.
- Gian m¸y lªn
- Phßng phô trî (hoÆc T|êng tr¸t v÷a TH, Tr¸t v÷a TH, quÐt L¸ng v÷a XM
qu¶n lÝ) quÐt v«i mµu tr¾ng v«i mµu tr¾ng10. BÓ läc Thµnh tr¸t v÷a XM, §¸y l¸ng v÷a XM ®¸nh
®¸nh mµu mµu

11. Tr¹m b¬m PhÇn trªn mÆt ®Êt x©y L¸ng v÷a XM
- Gian m¸y g¹ch, tr¸t v÷a. PhÇn
d|íi mÆt ®Êt b»ng bª
t«ng. MÆt ngoµi tr¸t
v÷a XM, quÐt bi tum.
MÆt trong tr¸t v÷a XM.

- Phßng phô trªn bÓ T|êng cã tr¸t v÷a, phÇn Tr¸t v÷a XM
chøa ch×m b»ng bª t«ng cã
tr¸t v÷a xi m¨ng ®¸nh
mµu

Phßng ®Æt thiÕt bÞ
®iÖn kÜ thuËt
1- Buång ®Æt m¸y T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i Tr¸t v÷a, quÐt v«i L¸ng v÷a XM ®¸nh mµu
biÕn thÕ vµ ®iÒu khiÓn tr¾ng tr¾ng

2- Tr¹m ®iÒu ®é T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i Tr¸t v÷a, quÐt v«i L¸ng v÷a XM ®¸nh mµu
tr¾ng tr¾ng

Nhµ hµnh chÝnh,
qu¶n lÝ kho x|ëng,
phßng thÝ nghiÖm

1. Phßng lµm viÖc T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i Tr¸t v÷a, quÐt v«i L¸t g¹ch men hoÆc l¸ng
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

mµu s¸ng, (tr¾ng, vµng, mµu s¸ng cã thÓ v÷a XM
xanh) lµ trÇn hoÆc
kh«ng.

2. Phßng th|êng trùc T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i NÕu lµm trÇn th× L¸t g¹ch men hoÆc l¸ng
mµu s¸ng cã thÓ tr¸t v÷a v÷a XM
quÐt v«i mµu s¸ng3. Phßng thÝ nghiÖm, T|êng tr¸t v÷a XM, Tr¸t v÷a quÐt v«i L¸t g¹ch men
phßng c©n ®o, phßng khu vùc ®Ó thÝ nghiÖm mµu s¸ng
®å dïng cã hãa chÊt c©n ®o vµ ®Ó dông cô
hãa chÊt èp g¹ch men
kÝnh cao 1,5m kÓ tõ
nÒn.
PhÝa trªn quÐt v«i mµu
4. Chç röa vµ ®Ó dông èp g¹ch men kÝnh cao Tr¸t v÷a, quÐt v«i L¸t g¹ch men
cô thÝ nghiÖm 1,5m kÓ tõ mÆt sµn trë mµu s¸ng
lªn

5. Hµnh lang, phßng T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i QuÐt v«i mµu L¸t g¹ch men hoÆc l¸ng
®Öm, cÇu thang mµu s¸ng v÷a xi m¨ng
6. Kho vËt liÖu vµ T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i Tr¸t v÷a quÐt v«i L¸ng v÷a xi m¨ng
thiÕt bÞ tr¾ng

7. X|ëng T|êng tr¸t v÷a, quÐt v«i Tr¸t v÷a quÐt v«i L¸ng v÷a XM
mµu s¸ng dÞu mµu tr¾ng


9.2. Th«ng giã
9.2.1. Khi thiÕt kÕ th«ng giã cho c¸c ng«i nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng tho¸t n|íc
ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chÈn nµy, cã xÐt ®Õn nh÷ng yªu cÇu trong
tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c nhµ phô vµ c«ng tr×nh phô cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
9.2.2. Trong nhµ hoÆc gian ®Æt song ch¾n r¸c cÇn cã th«ng giã ®Èy ®|îc 80% kh«ng khÝ
tõ nh÷ng m|¬ng kÝn vµ 20% tõ c¸c vïng phÝa trªn cña c¸c phßng vµ ë nh÷ng chç
lÊy r¸c cña m¸y nghiÒn r¸c.
9.2.3. ë tr¹m b¬m n|íc th¶i sinh ho¹t ph¶i cã èng tho¸t giã riªng biÖt cho gian m¸y vµ
gian bÓ chøa cho phÐp bè trÝ thiÕt bÞ x¶ chung khi cã van mét chiÒu ë trªn èng dÉn
giã gian bÓ chøa vµ song ch¾n r¸c. Trao ®æi kh«ng khÝ ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc ®Ó
kh«ng khÝ khái bÞ nhiÔm bÈn chÊt ®éc qu¸ giíi h¹n cho phÐp.
9.2.4. ë gian m¸y vµ bÓ chøa cña tr¹m b¬m n|íc th¶i nÕu cã khÝ ®éc tho¸t ra, ngoµi hÖ
thèng th«ng giã lµm viÖc th|êng xuyªn nªn cã thiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu tíi trung
t©m, ®iÒu khiÓn ®o møc ®é nguy hiÓm cña khÝ ®éc vµ cã thªm mét hÖ thèng th«ng
giã dù phßng.
9.2.5. Trong c¸c ®|êng hÇm ®Æt èng tho¸t n|íc, ph¶i cã th«ng giã tù nhiªn ph¶i cã hÖ
thèng th«ng giã b»ng m¸y ®Ó ho¹t ®éng th«ng giã tr|íc khi cho c«ng nh©n xuèng
hÇm.
Khi trong n|íc th¶i cã chÊt ®éc hoÆc chÊt næ hoÆc cã to¶ nhiÖt nhiÒu ph¶i cã th«ng
giã b»ng m¸y. Sè lÇn thay ®æi kh«ng khÝ x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hÖ thèng th«ng giã b»ng m¸y bè trÝ ë cöa ra vµo ®|êng hÇm.
10. Mét sè yªu cÇu bæ sung ®èi víi hÖ thèng tho¸t n|íc x©y dùng ë c¸c khu vùc ®Æc
biÖt.
10.1. Vïng ®Êt lón sôt:
10.1.1. ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc x©y dùng trong vïng ®Êt lón ph¶i tu©n theo tiªu
chuÈn thiÕt kÕ nÒn mãng nhµ vµ c«ng tr×nh.
Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cã ®|êng èng dÉn, nªn ph¶i ®|îc xö lÝ thÝch hîp ®Ó ®¶m
b¶o ®|îc æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng.
10.1.2. Kho¶ng c¸ch gi÷a nhµ, c«ng tr×nh vµ ®|êng èng lÊy theo nh÷ng yªu cÇu trong ch-
|¬ng 14 cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc.
10.1.3. èng chui qua t|êng (thµnh) hoÆc mãng cÇu ®Ó lé hoÆc ®Æt sau èng lång. KÝch th-
|íc lé hoÆc èng lång ph¶i lín h¬n èng. Dïng vËt liÖu ®µn håi ®Ó x¶m kÝn khe hë.
10.1.4. S©n ph¬i bïn ph¶i ®Æt thÊp h¬n so víi c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch kh¸c, nÒn s©n ph¶i
®|îc gia cè.
Kh«ng ®|îc x¶ n|íc thÊm cña s©n ph¬i bïn vµo trong ®Êt thuéc ph¹m vi khu ®Êt
x©y dùng.
10.2. Vïng cã ®éng ®Êt:
10.2.1. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ c¸c ®« thÞ ë
vïng ®éng ®Êt ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa n|íc th¶i lµm ngËp khu vùc x©y dùng,
lµm bÈn nguån n|íc ngÇm vµ n|íc mÆt do ®|êng èng vµ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch
bÞ ph¸ ho¹i. Trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc cÇn bè trÝ c¸c miÖng x¶ dù phßng.
10.2.2. Nªn ¸p dông hå sinh häc hoÆc b·i thÊm ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i.
10.2.3. Tr¹m b¬m c«ng tr×nh ®Æt ë vïng cã ®éng ®Êt cÊp 7 cÊp 8 th× chç èng nèi víi tr¹m
b¬m, c«ng tr×nh ph¶i gi¶i quyÕt theo liªn kÕt mÒm ®Ó tr¸nh g·y èng.
10.2.4. §èi víi m¹ng l|íi tù ch¶y ë vïng cã ®éng ®Êt cÊp 7- 8 th× thiÕt kÕ ph¶i dïng èng
bª t«ng cã cèt thÐp, kh«ng ®|îc dïng èng bª t«ng kh«ng cã cèt thÐp.
10.2.5. §èi víi ®|êng èng chÞu ¸p lùc ë vïng cã ®éng ®Êt cÊp 6 trë lªn khi thiÕt kÕ cÇn ¸p
dông:
- §èi víi èng bª t«ng cèt thÐp, èng xi m¨ng Ami¨ng lÊy sè hiÖu cña èng cao h¬n
mét cÊp so víi vïng kh«ng ®éng ®Êt.
- èng gang khi ¸p lùc c«ng t¸c ®Õn 60 N/cm2, èng thÐp khi ¸p lùc c«ng t¸c tõ 90
N/cm2 trë lªn.
10.2.6. Nèi èng ë vïng cã ®éng ®Êt theo liªn kÕt mÒm ®èi víi èng bª t«ng cèt thÐp chÞu ¸p
lùc vµ kh«ng chÞu ¸p èng xi m¨ng Ami¨ng vµ èng gang.
10.2.7. ThiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh tho¸t n|íc ë vïng cã ®éng ®Êt cÇn tu©n theo tiªu chuÈn
thiÕt kÕ c«ng tr×nh trong vïng cã ®éng ®Êt vµ nh÷ng yªu cÇu ghi trong ch|¬ng 14
cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc.
Phô lôc 1
Nguyªn t¾c vÖ sinh khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå.

1- C¨n cø theo tÝnh chÊt sö dông, s«ng, hå ®|îc chia lµm 2 lo¹i:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Lo¹i I: Bao gåm c¸c s«ng, hå dïng lµm nguån n|íc cho ¨n uèng, sinh ho¹t cña nh©n
d©n vµ cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp thùc phÈm.
Lo¹i II: Bao gåm c¸c s«ng, hå dïng ®Ó t¾m, giÆt, b¬i léi, dïng lµm n¬i nghØ ng¬i,
phong c¶nh du lÞch.
Ghi chó:
1- NhiÖm vô ph©n lo¹i c¸c s«ng hå (lo¹i I hay II) thuéc chøc n¨ng cña ViÖn VÖ sinh DÞch tÔ vµ c¬
quan y tÕ ®Þa ph|¬ng cã tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi ®Þa ph|¬ng vµ t×nh h×nh vÖ sinh hiÖn
cã ë c¸c nguån n|íc.
Ngoµi 2 lo¹i kÓ trªn, th× nguyªn t¾c vÖ sinh sÏ do c¬ quan Y tÕ ®Þa ph|¬ng cïng víi ViÖn VÖ sinh
DÞch tÔ - Bé Y tÕ quy ®Þnh.
2- Yªu cÇu chung vÒ thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n|íc ë s«ng hå khi x¶ n|íc th¶i vµo
®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 47.
B¶ng 47

ChØ tiªu nhiÔm bÈn cña TÝnh chÊt s«ng, hå lo¹i I TÝnh chÊt s«ng, hå lo¹i II sau khi
n|íc th¶i sau khi x¶ n|íc th¶i vµo x¶ n|íc th¶i vµo
1 2 3
§é pH Trong ph¹m vi 6,5 - 8,5
Mµu, mïi, vÞ Kh«ng mµu, mïi, vÞ
Hµm l|îng chÊt l¬ löng Cho phÐp t¨ng hµm l|îng chÊt l¬ löng trong s«ng, hå
0,75 - 1,00mg/l 1,50 - 2,00 mg/l
Hµm l|îng chÊt h÷u c¬ N|íc th¶i sau khi hßa trén víi n|íc s«ng, hå kh«ng ®|îc n©ng
hµm l|îng chÊt h÷u c¬ lªn qu¸
5 mg/l 7 mg/l
L|îng «xi hßa tan N|íc th¶i sau khi hßa trén víi n|íc s«ng, hå kh«ng lµm gi¶m
l|îng «xi hßa tan d|íi 4 mg/l (tÝnh theo l|îng «xi trung b×nh trong
ngµy vµo mïa hÌ)
Nhu cÇu «xi sinh hãa N|íc th¶i sau khi hßa trén víi n|íc s«ng, hå NOS5 trong n|íc
NOS5 s«ng hå kh«ng ®|îc v|ît qu¸.
4 mg/l 8 - 10 mg/l
Vi trïng g©y bÖnh (n|íc CÊm x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå nÕu n|íc th¶i ch|a qua xö lÝ vµ khö
th¶i sinh ho¹t cña ®« thÞ, trïng triÖt ®Ó
n|íc th¶i ë c¸c bÖnh viÖn,
nhµ m¸y da, nhµ m¸y len,
d¹, lß s¸t sinh...)
T¹p chÊt næi trªn mÆt n|íc N|íc th¶i sau khi x¶ vµo s«ng, hå kh«ng ®|îc chøa dÇu mì, s¶n
phÈm dÇu má, bät xµ phßng vµ c¸c chÊt næi kh¸c bao trªn mÆt
n|íc, tõng m¶ng dÇu lín hoÆc tõng m¶ng bät lín
ChÊt ®éc h¹i CÊm th¶i vµo s«ng, hå c¸c lo¹i n|íc th¶i cßn chøa nh÷ng chÊt ®éc
kim lo¹i hay h÷u c¬, mµ sau khi hßa trén víi n|íc s«ng, hå g©y
®éc h¹i trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp víi ng|êi, ®éng thùc vËt thñy sinh
trong n|íc vµ ë hai bªn bê - Nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña chÊt
®éc h¹i ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 51
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

3- Nång ®é giíi h¹n cho phÐp (viÕt t¾t N.C.C.) c¸c chÊt ®éc ë trong n|íc s«ng, hå khi
x¶ n|íc th¶i vµo, quy ®Þnh trong b¶ng 48.
B¶ng 48

Nång ®é giíi h¹n cho phÐp (mg/l)
Tªn c¸c chÊt
S«ng, hå dïng cho sinh ho¹t S«ng, hå dïng ®Ó nu«i c¸
1- Ch× (Pb) 0,10 0,10
2- Th¹ch tÝn (AS) 0,05 0,05
3- §ång (Cu) 3,00 0,01
4- KÏm (Zn) 5,00 0,01
5- KÒn (Ni) 0,10 0,01
6- Cr«m hãa trÞ 3 0,50 0,50
7- Cr«m hãa trÞ 6 0,10 0,01
8- Cadimi (Cd) 0,01 0,005
9- Xianua 0,01 0,05
10- Manhezi (Mg) 30,00 50,00
11- Phªn«n 0,001 0,001
12- DÇu má vµ s¶n phÈm dÇu má 0,1 - 0,3 0,05Ghi chó: §èi víi c¸c chÊt hãa häc kh¸c theo quy ®Þnh trong "®iÒu lÖ gi÷ g×n vÖ sinh vµ b¶o vÖ søc
kháe Bé Y tÕ n¨m 1977.
4- C¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn x¶ n|íc vµo s«ng, hå quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy ¸p dông
cho c¸c tr|êng hîp sau:
a) Cho c¸c ®iÓm x¶ hiÖn cã cña tÊt c¶ c¸c lo¹i n|íc th¶i sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña c¸c
®« thÞ, c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, c¸c c¬ së khai th¸c má, c¸c bÕn
c¶ng v.v., (kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng riªng lÎ).
b) Cho c¸c ®iÓm x¶ ®ang thiÕt kÕ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a
vµ më réng, thay ®æi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c ®èi t|îng nãi ë môc a.
5- §iÒu kiÖn x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå ®|îc x¸c ®Þnh theo:
a) Møc ®é cã thÓ hßa trén vµ pha lo·ng n|íc th¶i víi s«ng hå trong kho¶ng tõ ®iÓm
x¶ ®Õn mÆt c¾t tÝnh to¸n cña ®iÓm lÊy n|íc cho khu d©n c|, c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa
vµ thñy s¶n.
b) ChÊt l|îng n|íc s«ng, hå tr|íc ®iÓm x¶ n|íc th¶i ®|îc thiÕt kÕ.
Qu¸ tr×nh lµm s¹ch tù nhiªn c¸c chÊt x¶ vµo s«ng, hå cho phÐp xÐt ®Õn trong tr|êng
hîp qu¸ tr×nh tù lµm s¹ch tèt vµ quy luËt cña nã ®· ®|îc nghiªn cøu kÜ.
6- Khi xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå vµ tr×nh duyÖt c¸c biÖn ph¸p
b¶o vÖ vµ ®iÒu hßa sö dông cÇn ph¶i x¸c lËp (cã xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn t|¬ng
lai) sè l|îng cho phÐp c¸c chÊt ®éc h¹i (giíi h¹n l|u l|îng n|íc th¶i vµ nång ®é c¸c
hîp chÊt trong n|íc).
ViÖc tÝnh to¸n ph¶i tiÕn hµnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña v¨n b¶n nµy.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

7- GiÊy cho phÐp x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, hå cña c¸c nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu
lùc trong 5 n¨m, sau ®ã cÇn xin giÊy phÐp l¹i. §èi víi c¸c xÝ nghiÖp ®ang thiÕt kÕ
giÊy cho phÐp x¶ n|íc cÇn ph¶i xin cÊp l¹i khi cã sù thay ®æi ®iÒu kiÖn sö dông c¸c
s«ng, hå. ..
8- Trong tr|êng hîp thay ®æi ®iÒu kiÖn sö dông cña n|íc s«ng, hå nh| x©y dùng c¸c
nhµ m¸y míi kh«ng cã trong quy ho¹ch; thay ®æi l|u l|îng hoÆc chÕ ®é thuû v¨n do
tr|íc ®©y kh«ng tÝnh ®Õn viÖc t¨ng l|îng n|íc t|íi ruéng vµ c¸c môc ®Ých kh¸c; thay
®æi chÕ ®é c«ng nghÖ trong c¸c xÝ nghiÖp hoÆc c¸c lÝ do kh¸c, kÐo theo nh÷ng thay
®æi mµ tr|íc ®©y kh«ng tÝnh ®Õn vÒ sè l|îng, thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt n|íc th¶i; ®ång
thêi cã xuÊt hiÖn c¸c ®iÓm lÊy n|íc míi, th× c¸c c¬ quan ®iÒu hoµ sö dông vµ b¶o vÖ
nguån n|íc cã quyÒn phñ ®Þnh c¸c quyÕt ®inh tr|íc ®©y cña m×nh vÒ viÖc x¶ n|íc
th¶i hoÆc thay ®æi c¸c yªu cÇu ®· tho¶ thuËn tr|íc trong ®©y vÒ ®iÒu kiÖn x¶ n|íc vµ
x¸c ®Þnh thêi h¹n mµ gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn.
9- Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n|íc s«ng hå ph¶i t|¬ng øng víi c¸c chØ tiªu ®|îc xÐt
t¹i mÆt c¾t n»m trªn dßng ch¶y tr|íc ®iÓm sö dông n|íc l000m (®iÓm lÊy n|íc,
miÖng thu cña c¸c c«ng tr×nh cÊp n|íc, b·i t¾m, nhµ nghØ, nu«i c¸ v.v...) hoÆc trong
c¸c hå chøa n|íc tÝnh: 1000m vÒ c¶ 2 phÝa tÝnh tõ ®iÓm sö dông n|íc.
10- Khi x¶ n|íc th¶i vµo s«ng hå nhiÒu chÊt ®éc h¹i, ®ång thêi cã xÐt ®Õn c¸c hîp chÊt
t¹o thµnh do c¸c ®iÓm x¶ n»m phÝa trªn dßng ch¶y th× tæng tØ sè cña nång ®é c¸c chÊt
nµy (Cl, C2...Cn) víi chØ dÉn nång ®é, giíi h¹n cho phÐp (N.C.C.) t|¬ng øng cña tõng
chÊt riªng biÖt kh«ng ®|îc lín h¬n ®¬n vÞ (l) tÝnh theo c«ng thøc:
C1 C2 Cn
 ... d1
NG.C1 NG.C2 NG.Cn (41)
11- VÖc thµnh lËp c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ tho¸t n|íc, lµm s¹ch, khö ®éc vµ khö trïng n|íc
th¶i cÇn ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn.
- Khèi l|îng, thµnh phÇn vµ chÕ ®é th¶i n|íc
- T×nh tr¹ng vÖ sinh cña s«ng, hå trong khu vùc thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
- T×nh tr¹ng vÖ sinh cña c¸c vïng ë phÝa trªn vµ phÝa d|íi ®iÓm x¶ n|íc thiÕt kÕ.
- Môc ®Ých sö dông s«ng, hå trong thêi gian thiÕt kÕ vµ trong t|¬ng lai.
- C¸c quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy cho c¸c lo¹i s«ng, hå.
- Khi kh«ng cã c¸c quy ®Þnh nãi trªn th× c¬ quan sö dông nguån n|íc ph¶i ®¶m b¶o
cung cÊp c¸c yªu cÇu, c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó nghiªn cøu.
12- C¸c ®iÓm x¶ n|íc ph¶i x©y dùng phÝa d|íi dßng ch¶y tÝnh tõ ®iÓm ®Þa giíi khu d©n
c| còng nh| phÝa d|íi ®iÓm lÊy n|íc phôc vô cho khu d©n c| ®ã. Cã xÐt ®Õn kh¶
n¨ng ch¶y ng|îc dßng khi cã thuû triÒu, giã dån hoÆc do sù thay ®æi chÕ ®é cña c¸c
c«ng tr×nh thuû ®iÖn.
13- Khi tÝnh to¸n møc ®é cÇn thiÕt ph¶i lµm s¹ch khÝ ®éc vµ khö trïng theo quy ®Þnh cña
v¨n b¶n nµy cßn cÇn ph¶i sö dông c¸c sè liÖu (thùc nghiÖm hoÆc tÝnh to¸n) vÒ ®iÒu
kiÖn hoµ trén n|íc th¶i víi s«ng, hå t¹i mÆt c¾t tÝnh to¸n cña ®iÓm sö dông n|íc t|-
¬ng øng víi hÖ sè pha lo·ng.
14- Khi x¸c ®Þnh hÖ sè pha lo·ng n|íc th¶i trong s«ng, hå t¹i mÆt c¾t tÝnh to¸n cña ®iÓm
sö dông n|íc cÇn ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu.
a) TÝnh to¸n tiÕn hµnh dùa trªn l|u l|îng trung b×nh giê cña s«ng, hå.
b) C¸c ®iÒu kiÖn thuû v¨n tÝnh to¸n nh| sau:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

§èi víi c¸c dßng ch¶y kh«ng ®iÒu hoµ th× tÝnh theo l|u l|îng trung b×nh th¸ng nhá
nhÊt trong n¨m víi ®é ®¶m b¶o 95% (theo sè liÖu c¬ quan thuû v¨n cung cÊp). §èi
víi c¸c dßng ch¶y ®iÒu hßa theo l|u l|îng phÝa d|íi dËp - Khi ch¾c ch¾n lo¹i trõ kh¶
n¨ng cã dßng ch¶y ng|îc h¹ l|u.
§èi víi c¸c hå chøa tÜnh, tÝnh theo chÕ ®é bÊt lîi nhÊt, x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thµnh lËp
b¶ng tÝnh ¶nh h|ëng cña giã, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c miÖng x¶, vµ c¸c ®iÒu kiÖn
tù nhiªn kh¸c.
15- Khi tr×nh duyÖt ®å ¸n thiÕt kÕ hoÆc xem xÐt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x¶
n|íc th¶i cña c¸c c«ng tr×nh ®ang ho¹t ®éng cÇn ph¶i tr×nh bµy:
a) C¸c tµi liÖu chøng nhËn ®· cã xÐt ®Õn vÊn ®Ò sö dông n|íc th¶i cña c«ng tr×nh ®ã
vµo hÖ thèng cÊp n|íc tuÇn hoµn vµ sö dông l¹i. C¸c tµi liÖu x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c«ng
nghÖ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c chøng tá sù cÇn thiÕt ph¶i x¶ n|íc th¶i vµo s«ng, sè liÖu vÒ
l|u l|îng n|íc th¶i cÇn x¶, tÝnh chÊt cña s«ng, hå vÒ mÆt thuû v¨n, vÖ sinh vµ thuû
s¶n, c¸c mÆt c¾t tÝnh to¸n cña ®iÓm sö dông n|íc.
b) C¸c tµi liÖu chøng tá cã xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng sö dông l¹i n|íc th¶i c¸c xÝ nghiÖp
kh¸c ë l©n cËn xÝ nghiÖp kh¸c cña m×nh.
c) c¸c sè liÖu tÝnh to¸n chøng tá khi x¶ n|íc th¶i th× t¹i mÆt c¾t tÝnh to¸n c¸c thµnh
phÇn vµ tÝnh chÊt cña n|íc trong s«ng, hå ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trong v¨n b¶n nµy.
S¬ ®å kiÓu, c«ng suÊt cña c«ng tr×nh lµm s¹ch, c¸c th«ng sè tÝnh to¸n chñ yÕu vµ hiÖu
qu¶ kÜ thuËt ®¹t ®|îc (theo % vµ nång ®é tuyÖt ®èi) cña c¸c c«ng tr×nh thiÕt kÕ vµ
c«ng tr×nh ®ang ho¹t ®éng ®Ó lµm s¹ch, khö ®éc vµ khö trïng n|íc th¶i.
d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña ®Þa ph|¬ng xuÊt hiÖn khi thiÕt kÕ vµ qu¶n lÝ c«ng tr×nh hoÆc
cÇn chØnh l¹i trong ®å ¸n thiÕt kÕ hoÆc trong qu¸ tr×nh sö dông.
g) C¸c tµi liÖu chøng tá sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông c¸c chÊt ph¶n øng vµ vËt liÖu míi
trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp.
16- §Ó ®¶m b¶o cho ng|êi sö dông nguån n|íc, trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ c¸c c«ng tr×nh
lµm s¹ch, khö ®éc vµ khö trïng n|íc th¶i ph¶i cã sù kiÓm tra th|êng xuyªn.
a) Ph©n tÝch n|íc th¶i tr|íc vµ sau toµn bé c«ng tr×nh lµm s¹ch, khö ®éc vµ khö
trïng.
b) Ph©n tÝch n|íc th¶i tr|íc vµ sau tõng c«ng ®o¹n c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh (trung
hoµ, trung tÝnh ho¸, l¾ng, bÓ thu dÇu má, c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch sinh häc).
c) §o ®Õm sè l|îng n|íc th¶i t¹i nh÷ng ®iÓm thiÕt yÕu nhÊt cña m¹ng l|íi vµ t¹i
®iÓm x¶ vµo s«ng hå.
d) Ph©n tÝch n|íc trong s«ng; hå phÝa trªn ®iÓm x¶ n|íc th¶i vµ t¹i ®iÓm sö dông
n|íc ®Çu tiªn phÝa d|íi ®iÓm x¶.

Phô lôc II
HÖ sè ph©n bè m|a rµo N

Trong khi ch|a cã sè liÖu nghiªn cøu ë n|íc ta, t¹m thêi cã thÓ sö dông sè liÖu sau ®©y:
DiÖn tÝch l|u vùc (ha) 300 500 1000 2000 3000 4000
HÖ sè ph©n bè m|a rµo 0,96 0,94 0,91 0,87 0,83 0,8
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Phô lôc III
Kho¶ng c¸ch tõ ®|êng èng tho¸t n|íc ®Õn m¹ng l|íi kÜ thuËt ngÇm
vµ c¸c c«ng tr×nh

(TrÝch quy ph¹m vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ 2 TCN 82 - 81)


Kho¶ng
Kho¶ng c¸ch tÝnh
c¸ch n»m theo mÐp
Tªn c«ng tr×nh Ghi chó
ngang ngoµi cña
(m) èng vµ
c¸p (m)
1- §Õn mãng nhµ, mãng c«ng tr×nh, mãng cÇu v|ît
vµ mãng tuy nen 3
2- §Õn rµo ng¨n cét ®iÖn giao th«ng, cét ®iÖn tho¹i 3
3- §Õn trôc ray cuèi cïng cña ®|êng s¾t (nh|ng 4
kh«ng nhá h¬n chiÒu cao cña nÒn ®¾p)
4- §|êng tÇu ®iÖn
2,8
5- §Õn bã vØa ®|êng phè
1,5
6- §Õn thµnh ngoµi r·nh tho¸t n|íc hoÆc ®Õn ch©n
nÒn ®¾p 1
7- §Õn mãng cét ®iÖn
- 1 KV vµ ®iÖn chiÕu s¸ng 1
- 1 - 35 KV 2
- 110 KV vµ lín h¬n 3
10- §|êng èng cÊp n|íc cã ®|êng kÝnh:
" 200 chiÒu ®øng
3
0,1
11- Cèng tho¸t n|íc th¶i sinh ho¹t
­ 0,4
12- Cèng h¹ møc n|íc ngÇm vµ tho¸t n|íc th¶i ®
¯ 0
13- C¸p ®iÖn m¹nh - d|íi 35 KV
0,5
0
14- C¸p ®iÖn m¹nh - d|íi 35 - 110 KV
1
0,1
15- C¸p th«ng tin
0,5
0,1
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Phô lôc IV
Nh÷ng c«ng tr×nh phô cña tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i
1- Tïy theo c«ng suÊt vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng n¬i trªn tr¹m lµm s¹ch cÇn x©y dùng c¸c
c«ng tr×nh phô. DiÖn tÝch cña c¸c c«ng tr×nh phô cã thÓ lÊy theo b¶ng sau:

DiÖn tÝch nhá nhÊt (m2) phô thuéc c«ng suÊt tr¹m
Tªn c«ng tr×nh D|íi 25000 Trªn 25000-
Trªn 100000 m3/ngµy
m3/ngµy 100000m3/ngµy
Phßng thÝ nghiÖm hãa lÝ 15 25 40
Phßng thÝ nghiÖm vi sinh 12 20 30
Kho hãa chÊt vµ dông cô thÝ 8 12 20
nghiÖm
Phßng lµm viÖc cña nh©n viªn 20 25 40
hµnh chÝnh - kÜ thuËt
Phßng trùc ban
15 15 20
Phßng tr|ëng tr¹m
20 20 20
X|ëng söa ch÷a
20 25 40
Phßng th|êng trùc
12 12 15
Kho vËt liÖu
25 30 40
Ghi chó: DiÖn tÝch t¾m, xÝ theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp.


2- Bè trÝ c«ng tr×nh phô theo nguyªn t¾c sö dông thuËn tiÖn, kh«ng ¶nh h|ëng lÉn nhau,
x|ëng söa ch÷a, kho vËt liÖu tuú theo ®iÒu kiÖn cã thÓ bè trÝ chung víi khu s¶n xuÊt
(tr¹m b¬m, tr¹m b¬m kh«ng khÝ).
3- ChiÒu réng ®|êng ®i trong tr¹m lµm s¹ch cã thÓ lÊy:
- §|êng ®i bé - l,5 ®Õn 2,0m .
- §|êng xe «t« - 3,0 ®Õn 4,0m.

phô lôc V
TÝnh to¸n hå sinh häc

1- Tïy theo thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt n|íc th¶i vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng ®Þa ph|¬ng, hå
sinh häc ®|îc ¸p dông lµm mét c«ng tr×nh lµm s¹ch hoµn chØnh hoÆc lµ mét c«ng
tr×nh lµm s¹ch sinh häc ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i ®· ®|îc l¾ng s¬ bé.
2- HÖ thèng hå sinh häc cã thÓ bao gåm l kiÓu hå hoÆc mét vµi kiÓu hå (kÞ khÝ
facultativ hiÕu khÝ, hå lµm s¹ch triÖt ®Ó) lµm viÖc nèi tiÕp nhau.
Tïy theo l|u l|îng, thµnh phÇn tÝnh chÊt n|íc th¶i, ®iÒu kiÖn tõng ®Þa ph|¬ng, cã thÓ
lùa chän mét trong sè c¸c s¬ ®å ®iÓn h×nh sau ®©y:


S¬ ®å (a) (1) F (2)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984(b) (1) K F (2)


F
(c) (1) B.L (2)

B.L H
(d) (1) (2)


Hc F
(e) (1) (2)


ë ®©y:
(l) -N|íc th¶i tõ m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®|a vµo tr¹m
(2) - N|íc th¶i ®· ®|îc lµm s¹ch.
K - Hå kÞ khÝ
F - Hå facultativ
H - Hå hiÕu khÝ
Hc - Hå hiÕu khÝ cã thiÕt bÞ n¹p khÝ c¬ häc
BI - C«ng tr×nh lµm s¹ch c¬ häc
S¬ ®å (a) th|êng ¸p dông víi n|íc th¶i sinh ho¹t khi tiªu chuÈn th¶i n|íc trªn
150l/ng.ngµy (nång ®é nhiÔm bÈn trung b×nh)
S¬ ®å (b) th|êng ¸p dông ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t khi tiªu chuÈn th¶i n|íc d|íi
150l/ng.ngµy hoÆc c¸c lo¹i n|íc th¶i s¶n xuÊt cã nång ®é nhiÔm bÈn lín (c«ng
nghiÖp thùc phÈm n|íc th¶i c¸c tr¹i ch¨n nu«i v.v...)
S¬ ®è (c) khi tÝnh chÊt n|íc th¶i nh| ë s¬ ®å (b) nh|ng diÖn tÝch lµm s¹ch vµ kho¶ng
c¸ch li bÞ h¹n chÕ.
S¬ ®å (d) khi tÝnh chÊt n|íc th¶i nh| ë s¬ ®å (c) nh|ng hå sinh häc chñ yÕu chØ ®Ó
lµm s¹ch n|íc th¶i... ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lÝ tèt.
S¬ ®å(e) th|êng ¸p dông khi c«ng suÊt tr¹m lµm s¹ch t|¬ng ®èi lín, ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ
®Çy ®ñ vµ ®iÒu kiÖn qu¶n lÝ tèt.
Ghi chó: Khi cã yªu cÇu vÖ sinh cao, trong c¸c s¬ ®å trªn ®|îc x©y dùng nèi tiÕp
thªm hè lµm s¹ch triÖt ®Ó.
3- §Ó tÝnh to¸n hè sinh häc kÞ khÝ ngoµi ph|¬ng ph¸p tÝnh theo t¶i träng ®¬n vÞ quy
®Þnh ë c¸c ®iÒu 7.7.1 - 7.7.6 cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc 4a
Lo
Lt n
§L ·
K n ¨ t ¸ .t 1
©4¹ (42)
Trong ®ã:
Lo - NOS5 cña n|íc th¶i ®|a vµo hå (mg/l)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Lt -NoS5 Cña n|íc th¶i sau lµm s¹ch (mg/l)
t - Thêi gian n|íc l|u l¹i trong hå (ngµy)
Kn - HÖ sè thùc nghiÖm khi nhiÖt ®é n|íc trong hè T - b»ng 20oC th× Kn cã thÓ lÊy
b»ng 6.
n - HÖ sè thùc nghiÖm, khi To = 20oC th× n cã thÓ lÊy b»ng 4,6.
4- §Ó tÝnh to¸n hè facultativ, ngoµi ph|¬ng ph¸p tÝnh theo t¶i träng ®¬n vÞ quy ®Þnh ë
c¸c ®iÒu 7.8.1 - 7.8.5 cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc 43.
Lo
Lt
KT .t 1 (43)
o
Trong ®ã: KT - Tèc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i cña hå ë nhiÖt ®é T C, x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc sau:
KT = K20 .TT -20 (44)
Trong ®ã:
T - NhiÖt ®é n|íc trong hå (oC)
T - HÖ sè, th|êng lÊy b»ng 1,065
K20 - Tèc ®é lµm s¹ch n|íc th¶i khi T = 20oC x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.
Ghi chó: Khi thiÕu sè liÖu thùc nghiÖm th× ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t, KT cã thÓ lÊy
theo b¶ng 49.
B¶ng 49

NhiÖt ®é ToC 10 15 20 25 30 35
KT 0,12 0,24 0,35 0,53 0,6 1,2


5- Khi lËp quy ho¹ch hÖ thèng tho¸t n|íc ®« thÞ tïy theo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ møc ®é
cÇn thiÕt ph¶i lµm s¹ch (E%) cã thÓ |íc tÝnh diÖn tÝch ®Êt ®ai cÇn thiÕt, ®èi víi hè
facultativ theo b¶ng 50
B¶ng 50

NhiÖt ®é ToC 15 20 25 30
KT 0,25 0,35 0,53 0,8
Thêi gian n|íc l|u l¹i trong hå (ngµy) ®Ó
®¹t møc ®é lµm s¹ch
E = 80% 17 11,5 7,5 5,0
E = 90% 37,5 25,7 17,0 11,25
DiÖn tÝch mÆt hå (ha) tÝnh cho 1 v¹n d©n
E = 80%
E = 90% 1,13 0,76 0,5 0,33
2,5 1,71 1,13 0,75
Ghi chó: DiÖn tÝch mÆt hå trong b¶ng 50 víi ®iÒu kiÖn.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

a- Tiªu chuÈn th¶i n|íc 100l/ng.ngµy vµ chiÒu s©u hå 1,5m
b- TÝnh trong phÇn chiÒu s©u hå 1,5m - Khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh thªm diÖn tÝch phô.
6- §Ó tÝnh to¸n hå sinh häc hiÕu khÝ, b·o hßa kh«ng khÝ tù nhiªn cã thÓ ¸p dông c¸c
c«ng thøc sau:
1 L
t log o
D .K Lt (ngµy) (45)
Trong ®ã: D - HÖ sè sö dông thÓ tÝch hå, quy ®Þnh nh| sau:
Khi tØ lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu dµi tõ 1: 1 th× D b»ng 0,35, khi gi¶m tØ lÖ ®ã xuèng
®Õn 1: 30 th× D b»ng 0,8.
K - H»ng sè, khi nhiÖt ®é n|íc trong hå T = 20o th× K = 0,1, khi nhiÖt ®é kh¸c th×
tÝnh theo c«ng thøc:
K = 0,1 . 1047T-20o
ThÓ tÝch hå tÝnh theo c«ng thøc:
V = t.Q (m3) (46)
Trong ®ã: Q - L|u l|îng n|íc th¶i (m3/ngµy)
chiÒu s©u lµm viÖc cña hå tÝnh theo c«ng thøc:

H
C p Co F .t.a
C p Lo Lt (47)
Trong ®ã:
Cp - L|îng «xi hßa tan t|¬ng øng víi nhiÖt ®é n|íc trong hå
Co - Hµm l|îng «xi trong n|íc hå (th|êng lÊy 2 - 3 mg/l)
T - §é hßa tan tù nhiªn cña kh«ng khÝ vµo n|íc (th|êng lÊy 4 - 6 g/m2 - ngµy)
a- HÖ sè ®Æc tr|ng tÝnh chÊt bÒ mÆt cña hå - Khi bê hå khóc khuûu a lÊy b»ng 0,5 -
0,6 khi b×nh th|êng a lÊy b»ng 0,8 - 0,9.
Ghi chó:
a- ChiÒu s©u hå kh«ng qu¸ 1,5m
b- N|íc th¶i ®|a vµo hå ph¶i qua l¾ng s¬ bé, nång ®é nhiÔm bÈn NOS5 kh«ng qu¸ 250 mg/l.
7- §Ó tÝnh to¸n hå sinh häc hiÕu khÝ cã thiÕt bÞ n¹p khÝ c¬ häc, cã thÓ ¸p dông c«ng
thøc sau:
Thêi gian nhá nhÊt ®Ó n|íc l|u l¹i trong hå x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
1
tmin
aq K b (ngµy) (48)
Trong ®ã:
a- HÖ sè tæng hîp chÊt tÝnh b»ng mg chÊt kh«ng tr¬ cña bïn ®|îc t¹o thµnh khi lµm
s¹ch 1 mg chÊt bÈn h÷u c¬ (mg/mg NOS3)
b- HÖ sè «xi hãa néi sinh tÝnh b»ng mg chÊt kh«ng tr¬ cña bïn ®|îc ph©n hñy cho 1
mg cña chÊt kh«ng tr¬ cña bïn trong hå trong 1 ngµy (mg/mg)
K- HÖ sè tèc ®é lµm s¹ch chÊt h÷u c¬ (mg/l - ngµy-1)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

Ghi chó: C¸c hÖ a,b vµ K ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. Khi thiÕu sè liÖu
thùc nghiÖm th× ®èi víi n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i cña mét sè ngµnh c«ng
nghiÖp cã thÓ lÊy theo b¶ng 51 ®Ó tÝnh to¸n s¬ bé.

B¶ng 51
Lo¹i n|íc th¶i a b c
N|íc th¶i sinh ho¹t 0,5 - 0,73 0,075 - 0,125 0,017 - 0,03
Läc dÇu 0,49 - 0,62 0,1 - 0,16 0,074
Hãa dÇu 0,31 - 0,72 0,05 - 0,18 0,0029-0,018
ChÕ biÕn s÷a 0,667 0,073 0,017


Phô lôc VI
X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hÖ sè K ®Ó tÝnh bÓ läc sinh häc cã
th«ng giã nh©n t¹o (aªrophin)

Khi tÝnh bÓ läc sinh häc cã th«ng giã nh©n t¹o ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i cã nhiÖt ®é tù
läc - 30oC hÖ sè K x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
E = IODF+E (49)
Trong ®ã:
H .B 0 , 6 . K T
F
q 0, 4 (50)
T-20
KT = 0,2.1,047
+ H, B, q vµ T - C¸c th«ng sè tÝnh to¸n bÓ theo chiÒu cao (m) l|u l|îng kh«ng khÝ
®¬n vÞ (m3), l|u l|îng n|íc th¶i tÝnh to¸n vµ nhiÖt ®é n|íc th¶i.
+ D vµ E - HÖ sè x¸c ®Þnh tïy theo l|u l|îng kh«ng khÝ ®¬n vÞ vµ gi¸ trÞ cña tham sè
F, lÊy theo b¶ng 52.

B¶ng 52


L|u l|îng kh«ng khÝ Gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè
Tham sè F
®¬n vÞ D E
8 0,662 1,51 0
0,662 0,47 0,69
10 0,85 1,2 0,13
0,85 0,4 0,83
12 1,06 1,1 0,19
1,06 0,2 1,15


Phô lôc VII
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 51: 1984

TÝnh to¸n aer«ten cã ng¨n kh«i phôc bïn

1- Khi thiÕt kÕ Aer«ten cã ng¨n kh«i phôc bïn ph¶i x¸c ®Þnh:
- Thêi gian n¹p khÝ cña hçn hîp n|íc th¶i vµ bïn tuÇn hoµn tÝnh riªng cho aer«ten
(giê)
2,5 L
ta 0,5
. lg o
aa 4 (51)
Lo - NOSht cña n|íc th¶i lóc ch|a lµm s¹ch
Lt - NOSht cña n|íc th¶i lóc ®· lµm s¹ch
TØ lÖ bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn so víi l|u l|îng tÝnh to¸n cña n|íc th¶i
aa
D
at aa (52)
Trong ®ã:
aa - Nång ®é bïn duy tr× trong aer«ten lÊy b»ng 1,5g/l
at - Nång ®é bïn trong ng¨n kh«i phôc lÊy 4g/l.
Thêi gian «xi hãa c¸c chÊt bÈn to (giê)
La Lt
to
at 1 a (53)
Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó kh«i phôc bïn tuÇn hoµn t1 (h)
t 1 = to - t a (54)
ThÓ tÝch cña riªng phÇn aer«ten Wa (m3)
Wa = ta (1+D)qb (55)
3
Trong ®ã: qb - L|u l|îng (m /h) cña n|íc th¶i lÊy theo quy ®Þnh ë ®iÒu 6.15.2.
ThÓ tÝch ng¨n kh«i phôc Wta (m3) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Wta = tta. D. qb (56)
ThÓ tÝch cña aer«ten vµ ng¨n kh«i phôc tÝnh b»ng m3:
W = W a + Wt (57)
Thêi gian tÝnh to¸n ®Ó lµm s¹ch n|íc th¶i (h)
t = ta (1+D)+tt. D (58)
Thêi gian tÝnh to¸n nªn kiÓm tra b»ng c¸ch so s¸nh gi¸ trÞ tÝnh ®|îc theo c«ng thøc
(58) víi gi¸ trÞ cña t tÝnh theo c«ng thøc (27) víi a = Dbt , c¸c gi¸ trÞ nµy ph¶i gièng
nhau
Nång ®é trung b×nh cña bïn atb (g/l) trong bÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
aa wa att wtt
atb
w (59)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản