TCVN 5249-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
27
download

TCVN 5249-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 5249-90. Cà phê. Phương pháp thử nếm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5249-90

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam Cμ phª Ph−¬ng ph¸p thö nÕm TCVN 5249 - 90 Hμ Néi
  2. TCVN 5249 - 1990 C¬ quan biªn so¹n: Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp Cμ phª ViÖt nam Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 733/Q§ ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1990. 2
  3. TCVN 5249 - 1990 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm M Cμ phª TCVN 5249-90 Ph−¬ng ph¸p thö nÕm Coffee. Methods of cup-test KhuyÕn khÝch ¸p dông 1. Qui ®Þnh chung 1.1. §iÒu kiÖn thö nÕm theo TCVN 3215-79. 1.2. Kh«ng nÕm qu¸ 20 chÐn cμ phª trong mét ngμy. 1.3. CÇn thanh vÞ b»ng n−íc ®un s«i ®Ó nguéi vμ b¸nh mú khi cÇn thiÕt. 2. LÊy mÉu thö LÊy mÉu thö theo TCVN 1278-86. Chó thÝch: mÉu rang thö nghiÖm ®−îc trén ®Òu lμ mÉu ®¹i diÖn cña l« hμng. 3. Dông cô, thiÕt bÞ - C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,1g - Nåi rang, víi kh¶ n¨ng rang tèi thiÓu 150g cμ phª nh©n trong mçi èng. - Cèi xay - B×nh ®un n−íc - Bμn thö nÕm - ChÐn sø dung tÝch 200 ml - Cèc thuû tinh dung tÝch 200 ml - Th×a nÕm - §òa thuû tinh - B×nh ®ong cã chia ®é - §ång hå chuyªn dïng 3
  4. TCVN 5249 - 1990 - Êm cã dung tÝch 200 ml - L−íi läc - NhiÖt kÕ 1000C - B×nh läc n−íc 4. ChuÈn bÞ thö 4.1. Rang xay 4.1.1. Tõ mÉu trung b×nh lÊy Ýt nhÊt 100 g cμ phª nh©n ®Ó rang. 4.1.2. Dông cô rang ®−îc ®èt nãng tr−íc ®Õn 2000C. §æ l−îng cμ phª ®· c©n vμo rang ®Õn khi ®¹t yªu cÇu theo môc c¶m quan TCVN 5250 - 90. Thêi gian rang kho¶ng tõ 8 ®Õn 15 phót, sau ®ã ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é trong phßng. 4.1.3. LÊy cμ phª ®· ®Ó nguéi (môc 4.1.2.), lμm s¹ch vá lôa, xay nhá víi ®é mÞn trong giíi h¹n sau: - Khèi l−îng mÉu lät qua r©y cã cì lç 0,56 mm : 30% - Khèi l−îng mÉu cßn l¹i trªn r©y cã cì lç 0,25 mm : 15%. 4.2. TiÕn hμnh pha Mçi mÉu (4.1.3.) c©n 10 g víi ®é chÝnh x¸c 0,1 g ®Ó pha, lμm tõ 2 ®Õn 3 mÉu song song. Mçi mÉu cho vμo mét chÐn sø, ®æ vμo chÐn 150 ml n−íc ®un s«i ë 1000C, khuÊy ®Òu, ®Ó yªn vμ l¾ng trong 5 phót, dïng th×a vít nhÑ líp bét næi ë trªn mÆt chÐn, (hoÆc pha trong Êm råi rãt qua l−íi läc). 4.3. TiÕn hμnh thö nÕm 4.3.1. Khi nhiÖt ®é cafÐ trong c¸c chÐn sø ë 600C ®Õn 650C b¾t ®Çu nÕm. 4.3.2. Tr−íc hÕt ngöi mïi b· cafÐ, ngöi mïi trªn chÐn, sau míi nÕm. 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ §¸nh gi¸ vμ m« t¶ kÕt qu¶ theo TCVN 5251-90. 4
Đồng bộ tài khoản