TCVN 5251-90

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
172
lượt xem
72
download

TCVN 5251-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam: TCVN 5251-90. Cà phê bột. Yêu cầu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5251-90

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam Cμ phª bét yªu cÇu kü thuËt TCVN 5251 - 1990 Hμ Néi
  2. TCVN 5251 - 1990 C¬ quan biªn so¹n: Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp Cμ phª ViÖt nam Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm C¬ quan tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng C¬ quan xÐt duyÖt vμ ban hμnh: Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 733/Q§ ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1990. 2
  3. TCVN 5251 - 1990 Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm M Cμ phª bét TCVN 5251 - 1990 Yªu cÇu kü thuËt Milled coffee. Specifications KhuyÕn khÝch ¸p dông 1. Yªu cÇu kü thuËt cña cμ phª bét ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng sau : Tªn chØ tiªu MÉu chÊt l−îng (% khèi l−îng) H¹ng I H¹ng II 1. C¶m quan - Mμu s¾c Bét mμu c¸nh gi¸n ®Ëm Bét mμu c¸nh gi¸n kh«ng ®Òu - Tr¹ng th¸i Kh«ng ch¸y, kh«ng vãn côc Kh«ng vãn côc - Mïi Th¬m ®Æc tr−ng, kh«ng cã Th¬m ®Æc tr−ng, kh«ng cã mïi l¹ mïi l¹ - VÞ VÞ ®Ëm ®μ, thÓ chÊt phong VÞ ®Ëm, thÓ chÊt trung phó, hÊp dÉn b×nh. Kh«ng cã mïi l¹ - N−íc pha Mμu c¸nh gi¸n ®Ëm, s¸nh, Mμu c¸nh gi¸n ®Ëm, hÊp dÉn trong, ®¹t yªu cÇu 2. Ho¸ lý 2.1. §é mÞn - D−íi r©y ø 0,56 mm kh«ng Ýt h¬n 30 30 - Trªn r©y ø 0,25 mm kh«ng nhiÒu h¬n 15 15 2.2. §é Èm kh«ng nhiÒu h¬n 5 5 3
  4. TCVN 5251 - 1990 Tªn chØ tiªu MÉu chÊt l−îng (% khèi l−îng) H¹ng I H¹ng II 2.3. Hμm l−îng cafein kh«ng Ýt h¬n 0,5 0,5 2.4. Hμm l−îng tro - Tro tæng sè kh«ng nhiÒu h¬n 5 5 - Tro kh«ng tan kh«ng nhiÒu h¬n 0,1 0,1 2.5. Tû lÖ chÊt tan trong n−íc kh«ng Ýt h¬n 25 25 2.6. T¹p chÊt kh«ng nhiÒu h¬n 0,3 0,3 2. Ph−¬ng ph¸p thö theo TCVN 5252-90. ______________________ 4
Đồng bộ tài khoản