TCVN 5294 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
87
lượt xem
32
download

TCVN 5294 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5294 1995: Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5294 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  ChÊt l−îng n−íc - Quy t¾c lùa chän vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng nguån tËp trung cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t Water quality - Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking an® used water supply. 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh quy t¾c lùa chän vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c¸c nguån cÊp n−íc lμ ®−îc ¸p dông cho c¸c nguån cÊp n−íc tËp trung ®· sö dông hoÆc dù ®Þnh sö dông ®Ó cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t. 2. Quy ®Þnh chung 2.1. Trong viÖc cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t, c¸c nguån n−íc cã chÊt l−îng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÖ sinh vÒ chÊt l−îng n−íc uèng ®−îc −u tiªn sö dông. 2.2. TÝnh h÷u dông cña c¸c nguån cÊp n−íc uèng, n−íc sinh ho¹t ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: - T×nh tr¹ng vÖ sinh cña n¬i ®Æt c«ng tr×nh lÊy n−íc vμ vïng l©n cËn (®èi víi c¸c nguån cÊp n−íc ngÇm); - T×nh tr¹ng vÖ sinh cña n¬i lÊy n−íc vμ cña b¶n th©n th−îng l−u vμ h¹ l−u n¬i lÊy n−íc (®èi víi c¸c nguån cÊp n−íc mÆt); - ChÊt l−îng n−íc cña nguån cÊp n−íc; - Dù b¸o t×nh tr¹ng tr÷ l−îng vμ chÊt l−îng cña c¸c nguån cÊp n−íc. Ch−¬ng tr×nh ®iÒu tra c¸c nguån cÊp n−íc ®−îc nªu ra trong phô lôc C. 2.3. Nguån cÊp n−íc vμ c«ng tr×nh dÉn n−íc uèng cÇn ph¶i ®−îc b¶o vÖ khái bÞ nhiÔm bÈn b»ng c¸ch tæ chøc vïng b¶o vÖ vÖ sinh. 2.4. ViÖc lÊy c¸c mÉu n−íc vμ ph©n tÝch chóng cÇn ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan vμ c¸c ngμnh h÷u tr¸ch còng nh− bëi c¸c tæ chøc kh¸c, mμ c¸c c¬ quan nμy ®· ®−îc trao cho quyÒn tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc ph©n tÝch nμy. 2.5. Cho phÐp ®−a vμo sö dông c¸c nguån cÊp n−íc mμ viÖc lùa chän chóng ®· cã sù tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch. 3. Quy t¾c lùa chän c¸c nguån cÊp n−íc 3.1. Khi lùa chän c¸c nguån cÊp n−íc, tr−íc hÕt cÇn ph¶i sö dông n−íc ngÇm cã ¸p n»m gi÷a c¸c líp ®Êt ®¸. Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng chän c¸c nguån nh− thÕ cÇn chuyÓn sang c¸c nguån kh¸c tuú vμo chÊt l−îng n−íc cña chóng. 3.2. S¶n l−îng c¸c nguån cÊp n−íc (hoÆc tæng s¶n l−îng mét vμi nguån) cÇn ph¶i t−¬ng xøng víi nhu cÇu dïng n−íc hμng ngμy cùc ®¹i t¹i ®iÓm d©n c− (®èi t−îng dïng n−íc) vμ triÓn väng ph¸t triÓn cña nã. 3.3. Khi chän c¸c nguån n−íc ngÇm ®Ó cÊp n−íc tr−íc hÕt ph¶i sö dông c¸c nguån cã tÝnh chÊt vμ thμnh phÇn phï hîp víi tÝnh chÊt vμ thμnh phÇn n−íc uèng. 3.4. NÕu nh− c¸c nguån n−íc ngÇm kh«ng phï hîp víi thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña n−íc uèng th× nguån cÊp n−íc cã thÓ ®−îc sö dông víi ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p bæ sung vÒ xö lÝ n−íc ®Ó b¶o ®¶m ®¹t chÊt l−îng n−íc uèng. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  3.5. Thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt c¸c nguån n−íc mÆt dïng ®Ó cÊp n−íc uèng - n−íc sinh ho¹t ®−îc lùa chän theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Trong mäi tr−êng hîp vÉn ph¶i trï tÝnh ®Õn viÖc lμm s¹ch t−¬ng øng vμ tiÖt trïng n−íc. 3.6. Khi nguån cÊp n−íc mÆt kh«ng phï hîp víi 2.5, theo sù tho¶ thuËn víi c¸c ngμnh chuyªn m«n h÷u tr¸ch cã thÓ lùa chän c¸c nguån cÊp n−íc víi ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p bæ sung vÒ xö lÝ n−íc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng t−îng øng víi thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña n−íc uèng. 3.7. Tõ nh÷ng nguån cÊp n−íc, chØ lùa chän nh÷ng nguån nμo cã kh¶ n¨ng hiÖn thùc tæ chøc vïng b¶o vÖ vÖ sinh. 3.8. Khi lùa mét sè nguån vμ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l−îng n−íc uèng nh− nhau th× viÖc lùa chän nguån cÊp n−íc ph¶i tÝnh ®Õn ®é tin cËy vÒ vÖ sinh vμ sù so s¸nh c¸c tÝnh to¸n kinh tÕ - kÜ thuËt cña chóng. 3.9. Khi lùa chän c¸c nguån cÊp n−íc cã thÓ sö dông c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng mÉu tr−íc ®ã kh«ng qu¸ 3 n¨m kÕ tõ khi lùa chän nguån. 4. Nghiªn cøu n−íc cña c¸c nguån cÊp n−íc 4.1. Nghiªn cøu n−íc cña c¸c nguån cÊp n−íc ngÇm 4.1.1. C¸c mÉu n−íc ph¶i ®−îc lÊy tõ tÇng chøa n−íc dù ®Þnh khai th¸c còng nh− tõ c¸c tÇng chøa n−íc cã liªn quan thuû lùc ®Õn nã; C¸c mÉu ®−îc lÊy trùc tiÕp sau khi b¬m l−îng n−íc ®Çu tiªn t¹i chÝnh n¬i lÊy n−íc. 4.1.2. C¸c mÉu n−íc ®−îc lÊy tõ c¸c giÕng khoan ®· ®−îc x©y dùng l¹i hoÆc l©u kh«ng ho¹t ®éng, ®−îc lÊy sau khi ®· hÕt ®Õn mùc n−íc ®éng kh«ng ®æi vμ ®Ó lμm trong ë søc chøa, c«ng suÊt cña tÇng b»ng hoÆc lín h¬n chót Ýt so víi c«ng suÊt thiÕt kÕ: 4.1.3. Sè l−îng mÉu n−íc tõng lÇn lÊy tõ nh÷ng tÇng chøa n−íc cã ¸p n»m gi÷a c¸c líp ®Êt ®¸ kh«ng Ýt h¬n 2, ®−îc lÊy trong thêi gian kh«ng Ýt h¬n 24 giê ®èi víi mçi tÇng chøa n−íc. §èi víi c¸c nguån cÊp n−íc ngÇm kh¸c, lÊy mÉu trong thêi gian 1 n¨m nh− sau: LÊy mÉu vμo mçi thêi kú ®Æc tr−ng cho vïng khÝ hËu, tõ riªng mçi tÇng chøa n−íc lÊy 2 mÉu víi kho¶ng thêi gian kh«ng Ýt h¬n 24 giê. 4.1.4. §èi víi c¸c nguån cÊp n−íc ë nh÷ng vïng cact¬ còng lÊy mÉu n−íc theo môc 3.3 vμ sau c¸c trËn m−a tè mét kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó n−íc ®i qua líp ®¸ nói ®· bÞ cact¬ ho¸. 4.1.5. MÉu néi dung biªn b¶n nghiªn cøu chÊt l−îng n−íc nguån cÊp n−íc ngÇm ®−îc ®−a ra ë phô lôc A. 4.1.6. CÇn tiÕn hμnh nghiªn cøu bæ sung sù nhiÔm bÈn sinh ho¹t, c«ng nghiÖp vμ sù nhiÔm bÈn n«ng nghiÖp g©y ra khi ph©n tÝch n−íc cña c¸c nguån cÊp n−íc ngÇm cã kh¶ n¨ng bÞ nhiÔm bÈn sö dông tõ bÒ mÆt hoÆc cã sù dao ®éng thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt theo mïa. 4.2. Nghiªn cøu n−íc cña c¸c nguån cÊp n−íc mÆt 4.2.1. TiÕn hμnh lÊy mÉu n−íc tõ c¸c nguån n−íc mÆt t¹i n¬i dù ®Þnh lÊy n−íc, ë nh÷ng kho¶ng c¸ch kh¸c nhau kÕ tõ n¬i ®ã tuú thuéc vμo c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng. ë n¬i ®ang lÊy n−íc, cho phÐp lÊy mÉu trùc tiÕp sau khi b¬m l−îng n−íc ®Çu tiªn. 4.2.2. Khi lÊy mÉu nguån n−íc tõng lÇn, sè l−îng mÉu lÇn ph¶i ®−îc lÊy hμng th¸ng vμ kh«ng d−íi 12 mÉu trong mçi n¨m. 4.2.3. MÉu néi dung biªn b¶n nghiªn cøu chÊt l−îng n−íc cña nguån cÊp n−íc mÆt ®−îc nªu trong phô lôc B. Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  4.2.4. CÇn tiÕn hμnh c¸c nghiªn cøu bæ sung (xem phô lôc B) khi t×nh tr¹ng vÖ sinh vμ dÞch tÔ bÊt lîi. 5. §¸nh gi¸ tÝnh h÷u dông cña nguån cÊp n−íc. 5.1. ViÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng h÷u dông cña nguån cÊp n−íc ®−îc tiÕn hμnh c¨n cø vμo c¸c t− liÖu trong ®ã cã: - §Æc tr−ng ng¾n gän vÒ ®iÓm ®©n c− (®èi t−îng) vμ s¬ ®å toμn c¶nh cã ghi n¬i dù kiÕn lÊy n−íc; c¸c s¬ ®å cÊp n−íc uèng tËp trung ®· ®−îc thiÕt kÕ cã chØ dÉn møc tiªu thô n−íc cùc ®¹i trong mét ngμy theo triÓn väng ®· tÝnh to¸n; sè liÖu vÒ chÊt l−îng n−íc cña c¸c nguån, vÒ kh¶ n¨ng x©y dùng vïng b¶o vÖ vÖ sinh. - §èi víi c¸c nguån cÊp n−íc ngÇm: c¸c tμi liÖu vÒ ®Æc tr−ng thuû v¨n tÇng chøa n−íc ®−îc sö dông, vÒ sù tån t¹i vμ ®Æc ®iÓm cña c¸c líp ng¨n c¸ch nã vμ møc ®é kh«ng thÊm n−íc cña chóng, vïng cung cÊp n−íc, sù phï hîp cña s¶n l−îng nguån víi viÖc lÊy n−íc ®· ®−îc dù ®Þnh mùc n−íc thèng kª vμ mùc n−íc ®éng lùc häc, ®Æc tr−ng vÖ sinh cña ®Þa ph−¬ng trong vïng lÊy n−íc, c¸c nguån nhiÔm bÈn hiÖn thêi vμ tiÒm tμng. - §èi víi nguån cÊp n−íc mÆt: c¸c tμi liÖu thuû v¨n, l−u l−îng n−íc cùc tiÓu vμ trung b×nh, sù phï hîp cña chóng víi viÖc lÊy n−íc ®· ®−îc dù ®Þnh, ®Æc tr−ng vÖ sinh cña khu vùc, sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, sù tån t¹i vμ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c nguån nhiÔm bÈn sinh ho¹t, c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp trong vïng ®Þnh lÊy n−íc. 5.2. KÕt luËn vÒ tÝnh h÷u dông cña nguån cÊp n−íc cÇn ph¶i cã c¸c sè liÖu sau: - Sè liÖu vÒ ®èi t−îng cÊp n−íc vμ ®Æc tr−ng vÖ sinh cña c¸c nguån sö dông lμm nguån cÊp n−íc. - Sè liÖu vÒ chÊt l−îng n−íc cña nguån cÊp n−íc vμ dù b¸o tr¹ng th¸i cña chóng; - Sè liÖu vÒ c¸c biÖn ph¸p dù ®Þnh xö lÝ n−íc cöa nguån cÊp n−íc vμ hiÖu qu¶ vÖ sinh dù kiÕn cña chóng nh»m môc ®Ých ®−a chÊt l−îng n−íc ®¹t ®−îc vÒ thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña n−íc uèng vμ ®Ó x©y dùng vïng b¶o vÖ vÖ sinh; - Sè liÖu vÒ thêi h¹n mμ kÕt luËn cã hiÖu lùc. 5.3. KÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng sö dông nguån cÊp n−íc míi chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi. Thêi h¹n hiÖu lùc cña kÕt luËn ®−îc quy ®Þnh tuú thuéc vμo c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng. Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 :  1995  Phô lôc A MÉu néi dung biªn b¶n nghiªn cøu chÊt l−îng n−íc cña nguån cÊp n−íc ngÇm. Tªn nguån cÊp n−íc N¬i lÊy mÉu Tªn thïng chøa Ng−êi lÊy mÉu: Hä tªn: Chøc vô: C¬ quan: Thêi ®iÓm (ngμy giê) lÊy mÉu Thêi gian mang mÉu vμo phßng thÝ nghiÖm Ngμy tiÕn hμnh ph©n tÝch: B¾t ®Çu KÕt thóc §Þa chØ vμ tªn phßng thÝ nghiÖm: 1 C¸c chØ tiªu cËm quan vμ ho¸ lÝ vÒ chÊt l−îng n−íc theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2 C¸c chØ tiªu vi sinh cña n−íc. Sè vi khuÈn ho¹i sinh trong l00 ml; ChØ sè vi khuÈn nhãm trùc khuÈn ®−êng ruét; Nh÷ng ng−êi tiÕn hμnh ph©n tÝch: KÕt luËn (chÝnh yÕu) Ngμy th¸ng n¨m Ch÷ kÝ cña ng−êi phô tr¸ch phßng thÝ nghiÖm. 3 Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu bæ trî khi nghi ngê cã sù nhiÔm bÈn nguån cÊp n−íc. Muèi amoni (theo N), mg/lÝt; §é oxi ho¸ (pecmanganat tÝnh theo oxi), mg/lÝt. Nitrit (theo N), mg/lÝt; C¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn c«ng nghiÖp mg/lÝt; a) b) C¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn cã liªn quan ®Õn n«ng nghiÖp. a) mg/lÝt; b) mg/lit; Nh÷ng ng−êi tiÕn hμnh ph©n tÝch KÕt luËn theo nghiªn cøu bæ sung: KÕt luËn chung Ngμy th¸ng n¨m Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  Phô lôc B. MÉu biªn b¶n nghiªn cøu chÊt l−îng nguån cÊp n−íc mÆt Tªn nguån cÊp n−íc N¬i lÊy mÉu Tªn thïng chøa n−íc Ng−êi lÊy mÉu: Hä tªn: Chøc vÒ: C¬ quan: Thêi ®iÓm (ngμy giê ) lÊy mÉu Thêi gian mang mÉu vÒ phßng thÝ nghiÖm Ngμy tiÕn hμnh ph©n tÝch: B¾t ®Çu KÕt thóc §Þa chØ vμ tªn phßng thÝ nghiÖm: 1 C¸c chØ tiªu c¶m quan vμ ho¸ lÝ vÒ chÊt l−îng n−íc theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2 C¸c chØ tiªu vi sinh cña n−íc Sè vi khuÈn ho¹t ®éng trong l00 ml; ChØ sè vi khuÈn nhãm trùc khuÈn ®−êng ruét; Nh÷ng ng−êi tiÕn hμnh ph©n tÝch: KÕt luËn (chÝnh yÕu) Ngμy th¸ng n¨m Ch÷ kÝ cña ng−êi phô tr¸ch phßng thÝ nghiÖm. 3 KÕt qu¶ nghiªn cøu bæ sung C¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn c«ng nghiÖp, mg/lÝt; a) b) C¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn cã liªn quan ®Õn n«ng nghiÖp a) mg/lÝt; b) mg/lÝt; C¸c t¸c nh©n g©y bÖnh truyÒn nhiÔm ®−êng ruét (vi khuÈn ®−êng ruét, trùc khuÈn ®−êng ruét siªu vi khuÈn ®−êng ruét). C¸c chØ tiªu vi sinh gi¸n tiÕp (E.Coli, cÇu trïng ®−êng ruét, siªu vi khuÈn lμm tan vi khuÈn, c¸c vi khuÈn nhãm trùc khuÈn ®−êng ruét). Nh÷ng ng−êi tiÕn hμnh ph©n tÝch. KÕt luËn Ngμy th¸ng n¨m KÕt luËn chung Ngμy th¸ng n¨m Chó thÝch: Danh s¸ch c¸c chØ tiªu ®−îc phÐp thay ®æi theo sù tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch tuú thuéc vμo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ vÖ sinh cña ®Þa ph−¬ng. Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  Phô lôc C Ch−¬ng tr×nh ®iÒu tra nguån cÊp n−íc 1 §èi víi c¸c ngån n−íc mÆt, cÇn ®iÒu tra. 1.1 C¸c tμi liÖu thuû v¨n vμ ®o ®¹c thuû v¨n (diÖn tÝch l−u vùc cung cÊp n−íc), chÕ ®é dßng ch¶y mÆt, c¸c dao ®éng theo mïa, c¸c l−u l−îng cùc ®¹i, cùc tiÓu, trung b×nh, tèc ®é vμ mùc n−íc t¹i n¬i lÊy n−íc, l−u l−îng n−íc dïng gi¶ ®Þnh vμ sù t−¬ng øng cña nã víi l−u l−îng cùc tiÓu cña nguån. 1.2. §Æc tr−ng vÖ sinh chung cña l−u vùc vμ cña bé phËn nμo cña nã cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc t¹i n¬i lÊy n−íc, gåm: - §Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Þa chÊt cña l−u vùc, thæ nh−ìng, thùc vËt, sù tån t¹i cña rõng, ®Êt canh t¸c, c¸c ®Þa ®iÓm ®«ng d©n c−; - C«ng viÖc cña d©n c−, c¸c xÝ nghiÖp khai kho¸ng, c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp (sè l−îng, qui m«, bè trÝ, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt); - C¸c nguyªn nh©n g©y ¶nh h−ëng hoÆc g©y ¶nh h−ëng m¹nh ®Õn chÊt l−îng n−íc trong hè n−íc, c¸c biÖn ph¸p vμ c¸c ®Þa ®iÓm ®Ó th¶i c¸c chÊt th¶i r¾n vμ láng trong vïng ®· t×m thÊy nguån; sù tån t¹i cña n−íc th¶i sinh ho¹t vμ n−íc th¶i s¶n xuÊt nhiÔm bÈn hå n−íc, l−îng n−íc th¶i ®æ ra, c¸c c«ng tr×nh lμm s¹ch n−íc th¶i vμ c¸c ®Þa ®iÓm bè trÝ chóng; - Kho¶ng c¸ch tõ n¬i x¶ n−íc th¶i ®Õn n¬i lÊy n−íc; - Sù tån t¹i cña c¸c nguyªn nh©n kh¸c cã kh¶ n¨ng lμm nhiÔm bÈn nguån (vËn t¶i thñy, th¶ bÌ, cho xuèng n−íc, t¾m, thÓ thao n−íc...). 1.3. Ngoμi ra ®èi víi c¸c kho n−íc cÇn ph¶i chØ ra: diÖn tÝch mÆt n−íc vμ dung tÝch kho n−íc; dung tÝch cã Ých vμ dung tÝch chÕt; chÕ ®é cÊp vμ sö dông n−íc; tæn thÊt n−íc trong kho n−íc, s¬ ®å kho n−íc, chiÒu s©u cùc ®¹i vμ cùc tiÓu cña nã. §Æc ®iÓm cña ®¸y vμ bê, sù tån t¹i cña ®Æc ®iÓm "træ hoa" phñ ®Çy c©y vμ tÝch ®äng bïn; h−íng giã vμ h−íng dßng ch¶y chñ ®¹o. 2 §èi víi c¸c nguån n−íc ngÇm, cÇn ®iÒu tra 2.l. CÊu t¹o ®Þa chÊt chung cña ®Þa ph−¬ng; ®Æc tr−ng ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®¸ mμ giÕng khoan ®i qua vμ cña c¸c líp chøa n−íc, tμi liÖu vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c líp chøa n−íc (c¸t, sái, ®¸ d¨m) vÒ tÇng khai th¸c, vÒ ®é s©u (®é cao) cña n−íc trong giÕng khoan (mùc n−íc thèng kª); 2.2. KÝch th−íc cña l−u vùc dù bÕn cung cÊp n−íc cho c¸c líp chøa n−íc dïng ®Ó cÊp n−íc, ®Æc tr−ng ®Þa h×nh, thæ nh−ìng vμ vÖ sinh cña nã; tÇng chøa n−íc ®· sö dông ho¨c dù tÝnh sö dông vμ møc ®é phï hîp gi÷a kh¶ n¨ng cÊp n−íc cña nã víi nhu cÇu sö dông dù ®Þnh: møc n−íc ®éng lùc häc ë l−îng n−íc lÊy theo tÝnh to¸n; 2.3. Tμi liÖu vÒ møc ®é thÈm thÊu n−íc cña c¸c líp ng¨n c¸ch tÇng chøa n−íc, tμi liÖu vÒ kh¶ n¨ng lμm ¶nh h−ëng cña vïng cung cÊp n−íc ®Õn chÊt l−îng n−íc; 2.4. §Æc tr−ng vÖ sinh cña ®Þa ph−¬ng trùc tiÕp n»m kÕ giÕng khoan; sù bè trÝ vμ kho¶ng c¸ch tõ giÕng khoan (giÕng, m¹ch n−íc) ®Õn c¸c nguån cã kh¶ n¨ng g©y nhiÔm bÈn nã. Sù tån t¹i cña c¸c giÕng khoan ®· bá ®i, c¸c phÔu hÊp thô, c¸c chç ®Êt sôt, c¸c giÕng ®μo, sù hót n−íc tõ c¸c tÇng kh¸c. Page 6 
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5294 : 1995  3 C¸c sè liÖu chung gåm. 3.l. Tμi liÖu vÒ kh¶ n¨ng tæ chøc vïng b¶o vÖ vÖ sinh c¸c nguån cÊp n−íc; ranh giíi dù kiÕn cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh theo c¸c vμnh ®ai riªng cña nã; tμi liÖu vÒ t×nh tr¹ng cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh ë nguån hiÖn hμnh; 3.2. Tμi liÖu vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i xö lÝ n−íc cña nguån (khö trïng g©y bÖnh, lμm trong, khö s¸t ) 3.3 §Æc tr−ng vÖ sinh cña c¬ cÊu lÊy n−íc hiÖn hμnh vμ dù kiÕn (m¸y hÕt n−íc giÕng khoan, giÕng ®μo, thiÕt bÞ khai th¸c m¹ch n−íc), møc ®é b¶o vÖ nguyªn kh«i sù nhiÔm bÈn th©m nhËp vμo bªn trong, sù phï hîp cña c¸c vi trÝ ®· chän; chiÒu s©u, kiÓu vμ kÕt cÊu lÊy n−íc víi chøc n¨ng cña nã vμ møc ®é ®¶m b¶o thu ®−îc n−íc cã kh¶ n¨ng ®¹t chÊt l−îng tèt h¬n ë c¸c ®iÒu kiÖn ®· cho. 3.4 §Æc tr−ng vÒ t×nh tr¹ng vÖ sinh vμ kÜ thuËt cña viÖc lÊy n−íc (nÕu nh− nã ®· tån t¹i). Tμi liÖu vÒ c¸c c«ng tr×nh lÊy n−íc l©n cËn cïng sö dùng mét l−u vùc cung cÊp n−íc (®Þa ®iÓm, n¨ng suÊt, chÊt l−îng). Page 7 
Đồng bộ tài khoản