TCVN 5298 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
25
download

TCVN 5298 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5298 1995: Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng khi lớp kế hoạch sử dụng nước thải và cồn lắng trong nông nghiệp cũng như khi lập kế hoạch xây dựng các cơ sở xử lí nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5298 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5298 : 1995  Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc sö dông n−íc th¶i vμ cån l¾ng cña chóng dïng ®Ó t−íi vμ lμm ph©n bãn Requirements to the use of waste waters and their sludge for watering and fertilizing purpose 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung ®èi víi viÖc sö dông n−íc th¶i vμ cån l¾ng cña chóng ®Ó t−íi vμ lμm ph©n bãn. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông khi líp kÕ ho¹ch sö dông n−íc th¶i vμ cån l¾ng trong n«ng nghiÖp còng nh− khi lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c c¬ së xö lÝ n−íc th¶i. 2. Yªu cÇu ®èi víi n−íc th¶i vμ cån l¾ng dïng ®Ó t−íi vμ lμm ph©n bãn 2.1. N−íc th¶i vμ cån l¾ng cña nã kh«ng ®−îc chøa c¸c chÊt ®éc h¹i g©y bÖnh, trøng giun, s¸n vμ c¶ vi sinh vËt qu¸ møc giíi h¹n cho phÐp. 2.2. Nång ®é muèi, mèi t−¬ng quan cation vμ anion ph¶i ë giíi h¹n sao cho kh«ng g©y ¶nh h−ëng cã h¹i cho tÝnh chÊt lÝ, ho¸, sinh cña ®Êt, cho sù t¨ng tr−ëng cña c©y n«ng nghiÖp vμ chÊt l−îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp. 2.3. Cån l¾ng cña n−íc th¶i chØ ®−îc sö dông lμm ph©n bãn sau khi ®· khö ®éc. 2.4. Kh¶ n¨ng sö dông n−íc th¶i vμ cån l¾ng ph¶i ®−îc c¸c c¬ quan qu¶n lÝ m«i tr−êng vÖ sinh dÞch tÔ vμ thó y quyÕt ®Þnh trong tõng tr−êng hîp cô thÓ. 3. Yªu cÇu ®èi víi viÖc sö dông n−íc th¶i vμ cån l¾ng 3.1. §Þnh møc t−íi n−íc th¶i vμ bãn cån l¾ng ®−îc tÝnh to¸n trong mçi ®iÒu kiÖn cô thÓ cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thæ nh−ìng ®Þa ph−¬ng, lo¹i c©y n«ng nghiÖp, nhu cÇu vÒ n−íc vμ chÊt dinh d−ìng cña chóng. 3.2. Khi t−íi ®Êt b»ng n−íc th¶i vμ bãn b»ng cån l¾ng cña nã ph¶i tÝnh ®Õn: - Tæng l−îng c¸c chÊt cã trong n−íc; - TÝnh chÊt lÝ ho¸ cña ®Êt; - ChÕ ®é n−íc cña ®Êt; - Mùc n−íc ngÇm; - Kho¶ng thêi gian gi÷a t−íi n−íc vμ thu ho¹ch mïa mμng. 3.3. Khi t−íi b»ng n−íc th¶i ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: - Vïng ®−îc t−íi ph¶i cã ®é dèc kh«ng ®¸ng kÓ; - §Êt trång vμ ®Êt nÒn ph¶i cã tÝnh läc tèt; Kh«ng ®−îc t−íi vïng cã vÕt nøt ®Þa chÊt, gÇn n−íc d−íi ®Êt, hoÆc cã kh¶ n¨ng x©m nhËp vμo n−íc d−íi ®Êt. 3.4. §Ó ng¨n chÆn dßng ch¶y bÒ mÆt cña n−íc ra khái vïng ®Þnh t−íi b»ng n−íc th¶i ®Ó ph¶i trang bÞ c«ng tr×nh ®iÒu chØnh dßng ch¶y. 3.5. C¸c ®iÓm d©n c−, ®−êng giao th«ng vμ c¸c c«ng tr×nh n−íc ph¶i ®−îc ng¨n c¸ch víi vïng ®−îc t−íi n−íc th¶i bëi vïng b¶o vÖ vÖ sinh. Ph¶i trång rõng theo ranh giíi ngoμi cña c¸nh ®ång ®−îc t−íi b»ng n−íc th¶i b¶o vÖ c¸c ®iÓm d©n c−, c¸c khu c«ng nghiÖp, n¬i nghØ ng−êi l©n cËn.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5298 : 1995  3.6. Trªn vïng ®−îc t−íi b»ng n−íc th¶i vμ bãn cån l¾ng ph¶i t¹o c¸c ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n hôû hoμn toμn c¸c chÊt ®éc, vi sinh vËt g©y bÖnh, trøng giun b»ng c¸ch th−êng xuyªn ®¶m b¶o chÕ ®é n−íc - kh«ng khÝ tèi −u vμ c¶i thiÖn c¸c tÝnh chÊt lÝ – hãa vμ sinh häc cña ®Êt.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản