TCVN 5300 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
24
download

TCVN 5300 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5300 1995: Chất lượng đất - Phân loại đất dựa trên mức nhiễm bẩn hoá chất. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với đất trồng (dưới đây gọi là "đất") và quy định việc phân loại đất theo mức độ bền vững và mức độ nhiễm bẩn của đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5300 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5300 : 1995  ChÊt l−îng ®Êt - Ph©n lo¹i ®Êt dùa trªn møc nhiÔm bÈn ho¸ chÊt. Soil quality - Soil classification based on level of chemical pollutants 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®èi víi ®Êt trång (d−íi ®©y gäi lμ "®Êt") vμ quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i ®Êt theo møc ®é bÒn v÷ng vμ møc ®é nhiÔm bÈn cña ®Êt. 2. Ph©n lo¹i ®Êt dùa trªn møc ®é bÒn v÷ng cña ®Êt 2.1. Møc ®é bÒn v÷ng cña ®Êt ®èi víi nhiÔm bÈn ho¸ häc cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ theo chÊt ho¸ häc cô thÓ g©y nhiÔm bÈn hoÆc nhãm chÊt chñ yÕu g©y nhiÔm bÈn ®Êt. Tr−êng hîp nμy cÇn ph©n biÖt: - C¸c chÊt cã ho¹t tÝnh ho¸ häc ban ®Çu t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn axÝt - kiÒm vμ oxi ho¸ khö trong ®Êt vμ nh− vËy t¸c ®éng ®Õn tr¹ng th¸i thæ nh−ìng, ®Þa ho¸ chung. §©y chñ yÕu lμ c¸c nguyªn tè cã l−îng lín vμ c¸c hîp chÊt cña chóng lμm gi¶m chÊt l−îng ®Êt vμ ®é ph× nhiªu cña nã. - C¸c chÊt cã ho¹t tÝnh sinh ho¸ t¸c ®éng tr−íc hÕt ®Õn sinh vËt (vi sinh vËt, ®éng vËt, thùc vËt) - C¸c chÊt cã kh¶ n¨ng tån t¹i trong ®Êt d−íi c¸c d¹ng dÉn ®Õn viÖc di chuyÓn chóng vμo khÝ quyÓn, thùc vËt, n−íc bÒ mÆt, n−íc ngÇm. 2.2. Theo møc ®é bÒn v÷ng ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc g©y nhiÔm bÈn vμ theo tÝnh chÊt ph¶n øng l¹i cña ®Êt cÇn ph©n chia ra: §Êt rÇt bÒn v÷ng; §Êt bÒn v÷ng trung b×nh; §Êt Ýt bÒn v÷ng. 2.3. Møc ®é bÒn v÷ng cña ®Êt ®èi víi c¸c chÊt ho¸ häc g©y nhiÔm bÈn ®−îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu sau ®©y: Hμm l−îng vμ chÊt l−îng ®Êt mïn; §é s©u tÇng mïn; Hμm l−îng cacbonat; Thμnh phÇn vμ hμm l−îng kho¸ng sÐt; Thμnh phÇn ®é h¹t vμ thμnh phÇn c¬ häc; Ho¹t tÝnh sinh häc; Dung l−îng hÊp thô tèi ®a; §é dμy mÆt c¾t ®Êt; §Æc tÝnh cña nÒn cÊu t¹o ®Êt; Møc n−íc ngÇm; L−îng c¸c chÊt trong ®Êt d−íi d¹ng hoμ tan ; TØ lÖ gi÷a khèi l−îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ kh«ng bÞ ph©n huû tÝch tô ë khu vùc nhÊt ®Þnh trªn mÆt ®Êt d−íi d¹ng líp ®Öm hoÆc than bïn vμ khèi l−îng chÊt h÷u c¬ ®−a ®Õn khu vùc nμy hμng n¨m; TØ lÖ cacbon cña axtt humic vμ cacbon axit funvic 3. Ph©n lo¹i ®Êt dùa trªn møc nhiÔm bÈn ho¸ chÊt 3.1. Theo møc ®é nhiÔm bÈn cña ®Êt ph¶i chia ra: §Êt bÞ nhiÔm bÈn nång; §Êt bÞ nhiÔm bÈn võa; §Êt bÞ nhiÔm bÈn nhÑ. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5300 : 1995  3.2. Ph©n lo¹i theo møc ®é nhiÔm bÈn tr−íc hÕt ph¶i tiÕn hμnh theo nång ®é giíi h¹n cho phÐp (N§GHCP) cña c¸c ho¸ chÊt trong ®Êt. 3.3. §Êt bÞ nhiÔm bÈn nång lμ ®Êt cã hμm l−îng c¸c ho¸ chÊt v−ît qu¸ nång ®é giíi h¹n cho phÐp vμ ®Êt cã hiÖu suÊt sinh häc thÊp do t¸c ®éng cña nhiÔm bÈn ho¸ chÊt, nh−ng ®Æc tÝnh c¬, lÝ, ho¸, sinh biÕn ®æi ®¸ng kÓ vμ kÕt qu¶ lμ hμm l−îng c¸c ho¸ chÊt trong c©y trång v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. Nh÷ng ®Æc tÝnh nμy ®−îc xem xÐt trong tæng thÓ còng nh− riªng biÖt. 3.4. §Êt bÞ nhiÔm bÈn võa lμ ®Êt cã sù v−ît qu¸ N§GHCP mμ kh«ng thÊy cã nh÷ng biÕn ®æi ®¸ng kÓ vÒ tÝnh chÊt cña ®Êt. 3.5. §Êt bÞ nhiÔm bÈn nhÑ lμ ®Êt cã hμm l−îng c¸c ho¸ chÊt kh«ng v−ît qu¸ N§GHCP song cao h¬n nÒn tù nhiªn. 4. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c ho¸ chÊt g©y nhiÔm bÈn ®Õn tr¹ng th¸i cña ®Êt Khi ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c ho¸ chÊt g©y nhiÔm bÈn ®Õn tr¹ng th¸i cña ®Êt cÇn sö dông c¸c nhãm chØ tiªu sau: a. Nh÷ng chØ tiªu ®Æc tr−ng cho sù thay ®æi tÝnh chÊt cña ®Êt theo mïa hoÆc trong thêi gian ng¾n (2 - 5 n¨m) vμ cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn t−îng cña líp phñ ®Êt nh»m dù b¸o s¶n l−îng vμ h−íng dÉn bãn ph©n, phun thuèc s©u theo mïa, t−íi vμ c¸c biÖn ph¸p kh¸c lμm t¨ng thu ho¹ch cña n¨m ®ã. Nh÷ng biÕn ®æi ng¾n h¹n c¸c tÝnh chÊt cña ®Êt ®−îc dù b¸o theo biÕn thiªn ®é ©m pH, thμnh phÇn dung dÞch ®Êt, ®é thë cña ®Êt, hμm l−îng c¸c chÊt dinh d−ìng mμ c©y cã thÓ tiÕp nhËn ®−îc. b. Nh÷ng chØ tiªu biÕn ®æi dμi h¹n xuÊt hiÖn trong vßng 5 – l0 n¨m hoÆc l©u h¬n vμ ph¶n ¸nh nh÷ng xu h−íng biÕn ®æi bÊt lîi tÝnh chÊt cña ®Êt do t¸c ®éng cña con ng−êi. Chóng bao gåm l−îng mïn dù tr÷, tØ lÖ cacbon cña axit humic vμ cacbon cña axit funvic, mÊt ®Êt do xãi mßn, tr¹ng th¸i cÊu tróc, thμnh phÇn cation trao ®æi, tæng ®é kiÒm, ®é chua, hμm l−îng muèi... ®−îc ®o mét c¸ch ®Þnh k×. c. Nh÷ng chØ tiªu dù b¸o sím sù ph¸t triÓn (xuÊt hiÖn) cña nh÷ng biÕn ®æi bÊt lîi c¸c tÝnh chÊt cña ®Êt, thÝch hîp cho c¸c phÐp thö sinh häc, c¸c quan tr¾c vi h×nh th¸i, ph©n tÝch chÕ ®é muèi tan, oxi ho¸ khö vμ axit - kiÒm cña ®Êt. Page 2 
Đồng bộ tài khoản