TCVN 5302 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
12
download

TCVN 5302 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5302 1995: Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất bị huỷ hoại khi khai thác khoáng sản và than bùn: xây dựng công trình tuyến, tìm kiếm địa chất và các công việc khác và cả những yêu cầu chung đối với việc tái tạo theo mục đích sử dụng đất trong nền kinh tế quốc dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5302 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  ChÊt l−îng ®Êt - Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt Soil quality - General requirements for soil reclamation 1. Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi khai th¸c kho¸ng s¶n vμ than bïn: x©y dùng c«ng tr×nh tuyÕn, t×m kiÕm ®Þa chÊt vμ c¸c c«ng viÖc kh¸c vμ c¶ nh÷ng yªu cÇu chung ®èi víi viÖc t¸i t¹o theo môc ®Ých sö dông ®Êt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông khi líp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vμ tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn viÖc huû ho¹i ®Êt vμ t¸i t¹o chóng. 2. Quy ®Þnh chung. 2.1. TÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt bÞ huû ho¹i vμ c¶ nh÷ng khu ®Êt phô cËn bÞ mÊt hoμn toμn hoÆc mét phÇn hiÖu suÊt do ¶nh h−ëng cã h¹i cña ®Êt bÞ huû ho¹i ®Òu ph¶i ®−îc t¸i t¹o. T¸i t¹o ®Êt lμ mét phÇn cña c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã liªn ®Õn viÖc huû ho¹i ®Êt. 2.2. Khi x©y dùng c¸c dù ¸n t¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i cÇn tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè sau: 1) C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng (khÝ hËu, thæ nh−ìng, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n, thùc vËt); 2) VÞ trÝ cña khu ®Êt ®· hoÆc ®ang bÞ huû ho¹i; 3) TriÓn väng ph¸t triÓn cña vïng líp dù ¸n; 4) Tr¹ng th¸i thùc tÕ vμ dù b¸o cña ®Êt bÞ huû ho¹i ®Õn thêi ®iÓm t¸i t¹o (diÖn tÝch, h×nh d¸ng, ®Þa h×nh do t¸c ®éng cña con ng−êi, møc ®é phñ tù nhiªn, sö dông ®Êt bÞ huû ho¹i hiÖn t¹i vμ trong t−¬ng lai, líp ®Êt mμu vμ c¸c lo¹i ®Êt ®¸ cã kh¶ n¨ng mμu mì, dù b¸o mùc n−íc ngÇm, ngËp lôt, kh« h¹n, c¸c qu¸ tr×nh xãi mßn, møc ®é nhiÔm bÈn ®Êt); 5) C¸c chØ tiªu thμnh phÇn ho¸ häc vμ ®é h¹t, c¸c tÝnh chÊt n«ng ho¸, n«ng lÝ, c¸c ®Æc tÝnh ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña ®Êt ®¸ bãc lÏn vμ pha trén hçn hîp cña chóng trong b·i th¶i; 6) C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kinh tÕ-x· héi, vÖ sinh dÞch tÔ cña vïng ®Êt bÞ huû ho¹i; 7) Thêi gian sö dông ®Êt ®−îc t¸i t¹o cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng bÞ huû ho¹i l¹i; 8) B¶o vÖ m«i tr−êng xung quanh khái bÞ nhiÔm bÈn bëi bôi, khÝ th¶i vμ n−íc th¶i theo l−îng th¶i giíi h¹n cho phÐp vμ nång ®é giíi h¹n cho phÐp; 9) B¶o vÖ hÖ ®éng, thùc vËt; 2.3. §Êt bÞ hñy ho¹i ph¶i ®−îc t¸i t¹o chñ yÕu d−íi d¹ng ®Êt trång vμ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c. NÕu viÖc t¸i t¹o ®Êt nh»m môc ®Ých n«ng nghiÖp lμ kh«ng hîp lÝ th× trång rõng c¶i thiÖn m«i tr−êng hoÆc b¶o vÖ ®Êt khái bÞ xãi mßn, vμ khi cÇn thiÕt th× thiÕt lËp c¸c khu gi¶i trÝ, v−ên cÊm. 2.4. Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c má ph¶i xem xÐt: 1. T¹o c¸c líp trªn cïng cña b·i th¶i tõ c¸c lo¹i ®Êt ®¸ thÝch hîp cho viÖc t¸i sinh häc bao gåm c¶ viÖc bèc, vËn chuyÓn, l−u gi÷ vμ b¶o qu¶n líp ®Êt mμu hoÆc phñ nã lªn bÒ mÆt cÇn t¸i t¹o, khai th¸c chän läc ®Êt ®¸ cã tiÒm n¨ng mμu mì vμ t¹o b·i th¶i chän läc khi trong ®Êt ®¸ phñ cã c¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®éc h¹i vμ c¸c lo¹i kh¸c kh«ng phï hîp cho viÖc t¸i t¹o sinh häc ®Êt ®¸. 2. T¹o c¸c b·i th¶i má vμ moong th¶i cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tèi −u vÒ h×nh d¹ng, cÊu tróc, kh«ng ch¸y vμ bÒn v÷ng.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  3. DÉn n−íc khái c¸c b·i th¶i. 2.5. Nh÷ng b·i th¶i ngoμi b·i chøa b· quÆng, n¬i chøa xØ, tro vμ c¸c lo¹i b·i th¶i kh¸c chñ yÕu ph¶i n»m ë vïng ®Êt thÝch hîp (trong c¸c moong ®· khai th¸c, khe...) tu©n theo c¸c chØ tiªu vμ quy t¾c vÖ sinh t−¬ng øng cã tÝnh ®Õn ®Þa h×nh, ®Þa ph−¬ng vμ h−íng giã chñ ®¹o, c¸c dßng ch¶y, ph©n bè c¸c ®iÓm d©n c− vμ xÝ nghiÖp, tu©n thñ nh÷ng vïng b¶o vÖ vÖ sinh quy ®Þnh cho nh÷ng ®èi t−îng nμy. §é cao b·i th¶i vμ gãc dèc x¸c ®Þnh trong mçi tr−êng hîp cô thÓ cã tÝnh ®Õn ®é bÒn v÷ng cña ®Êt ®¸ vμ ®Æc tÝnh sö dông bÒ mÆt cña chóng. 2.6. Khi h×nh thμnh nh÷ng b·i th¶i ngoμi vμ b·i th¶i träng cao h¬n mÆt ®Êt nh»m môc ®Ých gi¶m ¶nh h−ëng cã h¹i cña sù xãi mßn ®Êt ®¸ vμo m«i tr−êng xung quanh, theo biªn vμ trªn c¸c s−ên cña nã ph¶i trång c¸c lo¹i c©y mäc nhanh vμ c¸c lo¹i c©y cèi kh¸c. 2.7. T¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo hai giai ®o¹n tiÕp nhau: kÜ thuËt vμ sinh häc. 2.7.1. Khi tiÕn hμnh giai ®o¹n kÜ thuËt t¸i t¹o ®Êt tïy theo h−íng sö dông ®Êt ®−îc t¸i t¹o ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu sau: 1) San ñi s¬ bé vμ san b»ng bÒ mÆt b·i th¶i, san lÊp m« cao, hè, kªnh dÉn vμ tiªu n−íc; lμm ph¼ng hoÆc t¹o bËc chç dèc, lÊp vμ san chç má sËp. 2) Khi dän nh÷ng t¶ng ®¸, m¶ng ®Êt ®¸ lín, kÕt cÊu s¶n xuÊt, r¸c x©y dùng sai ®ã ®em ch«n hoÆc xÕp gän chóng vμo mét chç. 3) X©y dùng ®−êng dÉn ®Õn c¸c khu ®−îc t¸i t¹o, lμm ®−êng trªn c¸c khu nμy, sao cho c¸c m¸y n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vμ c¸c lo¹i m¸y kh¸c cã thÓ ®i l¹i ®−îc; 4) Khi cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ m¹ng l−íi t−íi, tiªu vμ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi kh¸c; 5) CÊu t¹o ®¸y vμ thμnh moong, h×nh thμnh giao th«ng hμo phô, cñng cè bê dèc; 6) Ph¸ hoÆc sö dông ®ª, ®Ëp, gß ®èng, lÊp c¸c hå, ngßi nh©n t¹o, c¶i t¹o lßng s«ng: 7) ThiÕt lËp vμ hoμn thiÖn c¬ cÊu cña líp ®−îc t¸i t¹o, c¶i t¹o ®Êt ®¸ ®éc vμ bÞ nhiÔm bÈn nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng lÊp phñ chóng b»ng mét líp ®Êt cã kh¶ n¨ng mμu mì; 8) Khi cÇn thiÕt ph¶i t¹o líp ng¨n; 9) Phñ bÒ mÆt b»ng mét líp ®Êt cã kh¶ n¨ng mμu mì vμ (hoÆc) líp ®Êt mμu mì; 10) Tæ chøc chèng xãi mßn cho vïng. 2.7.2. Khi tiÕn hμnh giai ®o¹n t¸i t¹o sinh häc ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yªu cÇu t¸i t¹o ®Êt theo h−íng sö dông chóng. 2.8. Khi tiÕn hμnh san ñi, viÖc san b»ng ph¶i ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸c lo¹i m¸y cã ¸p lùc lªn ®Êt thÊp ®Ó gi¶m søc nÐn lªn bÒ mÆt líp ®Êt ®−îc t¸i t¹o. Khi lμm ®Êt ph¶i tiÕn hμnh lμm xèp tÇng ®Êt bÞ nÐn ®Ó t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn hÖ thèng rÔ cña c©y. 2.9. §Êt ®· ®−îc c¶i t¹o vμ vïng phô cËn sau khi hoμn thμnh toμn bé c«ng viÖc ph¶i cã c¶nh quan ®−îc tèi −u vμ c©n b»ng sinh th¸i. 3. Yªu cÇu ®èi víi viÖc c¶i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi khai th¸c má lé thiªn 3.1. Khi khai th¸c má lé thiªn ph¶i t¸i t¹o c¸c b·i th¶i trong vμ ngoμi giÕng vμ nh÷ng khu vùc bÞ huû ho¹i do ho¹t ®éng khai th¸c. 3.2. Khi t¸i t¹o b·i th¶i vμ giÕng ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: 1) Tr−íc hÕt ph¶i bãc vμ gi÷ líp ®Êt mμu, khai th¸c cã chän läc líp ®Êt cã kh¶ n¨ng mμu mì ®−îc t¹o nªn víi khèi l−îng cÇn thiÕt cho viÖc t¹o thμnh líp t¸i t¹o cã c¸c tham sè t−¬ng øng. 2) T¹o c¸c b·i th¶i vμ moong cã tÝnh ®Õn viÖc t¸i t¹o chóng vμ nhanh chãng ®−a diÖn tÝch ®−îc t¸i t¹o vμo sö dông trong nÒn kinh tÕ quèc d©n;   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  3) H×nh thμnh c¸c b·i th¶i vμ moong bÒn v÷ng ®èi víi tr−ît lë vμ ®−îc b¶o vÖ tr¸nh xãi mßn do giã vμ n−íc b»ng c¸ch trång c©y phñ vμ (hoÆc) xö lÝ b»ng c¸c chÊt ho¸ häc chuyªn dïng vμ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c chèng xãi mßn ë c¸c b·i th¶i trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu khu vùc ®èi víi viÖc, tæ chøc chèng xãi mßn vung b·i th¶i. 4) TiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p tæ chøc dßng ch¶y tËp trung n−íc m−a vμ n−íc c«ng nghiÖp b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi; 5) Lμm s¹ch hoÆc dÉn l−u v« h¹i n−íc tõ b·i th¶i cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i 6) §¶m b¶o c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hoμ chÕ ®é n−íc trong líp ®−îc t¸i t¹o tõ c¸c lo¹i ®Êt cã c¸c tÝnh chÊt thuû lÝ kh«ng thuËn lîi; 7) T¹o líp ngoμi b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu mao dÉn ng¾t qu·ng hoÆc trung tÝnh (c¸t, ®¸ sái mμng...) khi trong nÒn líp ®−îc t¸i t¹o cã c¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®éc h¹i; 8) T¹o b·i th¶i c¸c lo¹i ®Êt ®¸ bÞ ch¸y theo s¬ ®å c«ng nghÖ lo¹i trõ tÝnh tù ch¸y cña chóng. 3.3. §iÓm thÊp nhÊt cña bÒ mÆt b·i th¶i trong ph¶i cao h¬n mùc n−íc ngÇm dù ®o¸n. NÕu c¸c ®iÓm cña b·i th¶i trong thÊp h¬n mùc n−íc ngÇm dù ®o¸n ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ sù ho¸ lÉy bÒ mÆt ®−îc t¸i t¹o. 4. Yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi khai th¸c má d−íi ®Êt 4.1. T¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi khai th¸c kho¸ng s¶n cã Ých ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau ®©y: 1) B¶o vÖ mÆt ®Êt vμ gi¶m t−íi møc tèi ®a ®é biÕn d¹ng cña ®Êt; 2) Bãc líp ®Êt mμu ë c¸c khu ®Êt dïng ®Ó lμm b·i th¶i vμ bÞ biÕn d¹ng; 3) San bÒ mÆt chç tròng, lÊp r·nh b»ng ®Êt ®¸ sau ®ã san vμ phñ mét líp ®Êt mμu; 4) TiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kh« h¹n, lÇy vμ sù ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh xãi mßn. 5) DÉn n−íc b¬m tõ hÇm lß vμ giÕng khoan, tr−íc hÕt lμm c¹n n−íc trong má chó ý sao cho hÖ thèng tiªu n−íc vμ c¸c hÖ thèng kh¸c kh«ng ng¨n c¶n ho¹t ®éng cña m¸y n«ng nghiÖp vμ c¸c lo¹i m¸y kh¸c vμ kh«ng lμm gi¶m tr¹ng th¸i c¶i t¹o ®Êt; 6) Bè trÝ c¸c b·i th¶i má míi ®−îc h×nh thμnh, t¹o h×nh vμ t¸i t¹o chóng cã tÝnh ®Õn nh÷ng yªu cÇu ë c¸c ®iÒu l.5 vμ 2.2; 7) T¹o bËc hoÆc lμm b»ng s−ên dèc khi chuÈn bÞ b·i th¶i ®Ó t¸i t¹o sinh häc cã tÝnh ®Õn viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc phñ xanh vμ ch¨m sãc chóng. 8) T¹o c¸c hå n−íc trong c¸c chç tròng cña má hoÆc r·nh theo nh÷ng yªu cÇu ë ®iÒu 6.3. 4.2. ViÖc chän c¸c lo¹i c©y lÊy gç, c©y bôi vμ cá ph¶i ®−îc thùc hiÖn cã tÝnh ®Õn t¸c ®éng ho¸ häc vμ lÝ häc cña bÒ mÆt b·i th¶i. 5. Yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi khai th¸c than bïn 5.1. Khi t¸i t¹o c¸c ®Çm than bïn ®· khai th¸c ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: 1) TiÕn hμnh t¸i t¹o ngay sau khi kÕt thóc khai th¸c; 2) San vμ thu gän gèc c©y, gç trªn diÖn tÝch; 3) XÎ c¸c bê vμ kªnh trªn c¸c diÖn tÝch ®· ®−îc khai th¸c b»ng ph−¬ng ph¸p c¾t; 4) §¶m b¶o m¹ng t−íi dÉn vμ tiªu n−íc, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi sö dông trong thêi k× khai th¸c than bïn lu«n ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt; 5) C¸c ®Çm than bïn ®· ®−îc khai th¸c b»ng ph−¬ng ph¸p c¾t, chñ yÕu ®−îc dïng lμm ®Êt n«ng nghiÖp; 6) T¹o c¸c khu rõng, hå n−íc ®Ó lËp c¸c c¬ së ch¨n nu«i s¨n b¾n vμ c¸c môc ®Ých kh¸c, ë c¸c ®Çm than bïn ®· khai th¸c kh«ng thÝch hîp cho viÖc sö dông trong n«ng nghiÖp; 7) TiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  5.2. T¹o c¸c hå n−íc trong c¸c moong má than bïn ®· khai th¸c theo nh÷ng yªu cÇu ®iÒu 6.3 6. Yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt bÞ huû ho¹i khi x©y dùng vμ vËn hμnh c¸c c«ng tr×nh tuyÕn, khi tiÕn hμnh th¨m dß t×m kiÕm ®Þa chÊt vμ c¸c c«ng viÖc kh¸c. 6.1. X©y dùng, c¶i t¹o vμ vËn hμnh c¸c c«ng tr×nh tuyÕn (®−êng èng, èng nh¸nh, ®−êng s¾t ®−êng «t«, kªnh) ph¶i t¸i t¹o c¸c tuyÕn ®−êng èng, c¸c r·nh phô cËn tuyÕn ®−êng, tuyÕn phô, bê ®Êt. 6.2. Tr−íc khi b¾t ®Çu x©y dùng c¸c tuyÕn ®−êng èng, hÖ thèng giao th«ng vμ kªnh ®μo ph¶i bãc líp ®Êt mμu vμ b¶o qu¶n ë b·i th¶i t¹m thêi n»m däc theo tuyÕn x©y dùng trong ph¹m vi ®−îc quy ®Þnh ®èi víi ®−êng dÉn vμ ®−îc sö dông ®Ó t¸i t¹o hoÆc lμm ®Êt sau khi kÕt thóc c¸c c«ng viÖc x©y dùng vμ san ñi. 6.3. Trong giai ®o¹n kÜ thuËt t¸i t¹o ®Êt khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tuyÕn ph¶i tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1) Thu dän phÕ th¶i x©y dùng, ®−a ra khái ph¹m vi tuyÕn x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi. 2) LÊp c¸c hμo ®−êng èng b»ng ®Êt san tõ bê ®¶m b¶o t¹o thμnh bê mÆt ph¼ng sau khi ®Çm ®Êt; 3) R¶i ®Êt cßn l¹i theo diÖn tÝch ®−îc t¸i t¹o mét líp ®Òu hoÆc chuyÓn nã ®Õn n¬i quy ®Þnh ghi trong ®Ò ¸n thiÕt kÕ. 4) H×nh thμnh chç tho¶i cña bê ®Êt, gß ®Êt, nªn ®¾p, lÊp vμ san b»ng hè, lç; 5) C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn c¸c qu¸ tr×nh xãi mßn; 6) Phñ diÖn tÝch ®−îc t¸i t¹o b»ng líp ®Êt mïn. 6.4. Khi x©y dùng c¸c tuyÕn ®−êng èng trªn ®Êt rõng, viÖc t¸i t¹o b¬m lÊp hμo, hè, san b»ng toμn bé tuyÕn nh¸nh, thu dän r¸c x©y dùng, trång cá. Kh«ng ®−îc trång c©y lÊy gç trªn tuyÕn g©y khã kh¨n cho viÖc vËn hμnh chóng. 6.5. Nh÷ng ®Êt ®¸ ®−îc t¸i t¹o n»m trªn c¸c ®−êng èng, bÓ chøa, dÇu má, khÝ ®èt ngÇm d−íi ®Êt trong vïng b¶o vÖ ®−êng èng khi c¸c c¬ quan sö dông ®Êt sö dông ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¸c xÝ nghiÖp (tæ chøc) vËn hμnh ®−êng èng vμ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh ®¶m b¶o an toμn cña c«ng tr×nh. 6.6. Trªn ®Êt bÞ huû ho¹i khi tiÕn hμnh c«ng t¸c th¨m dß, t×m kiÕm ®Þa chÊt, khoan c¸c lç khoan khai th¸c, viÖc bãc, l−u tr÷ vμ b¶o qu¶n líp ®Êt mμu ®−îc tiÕn hμnh theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hμnh. 6.7. Khi khoan c¸c lç khoan ph¶i cã b·i, cã bÓ chøa ®Ó b¶o qu¶n n−íc röa vμ thu gãp nh÷ng mÉu dÇu vμ n−íc ng−ng. C¸c bÓ chøa n»m trong lßng ®Êt ph¶i ®−îc ng¨n c¸ch. 6.8. Sau khi kÕt thóc c«ng viÖc th¨m dß, t×m kiÕm, khai th¸c ph¶i tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1) ChÌn lç khoan, thu dän r¸c x©y dùng, s¶n phÈm dÇu má vμ vËt liÖu sö dông khi khoan theo quy ®Þnh ®Ò ra; 2) LÊp c¸c bÓ chøa vμ san b»ng; 3) TiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt c¶i t¹o vμ chèng xãi mßn; 4) Phñ bÒ mÆt b»ng mét líp ®Êt mμu. 6.9. Khi t¸i t¹o ®Êt bÞ nhiÔm bÈn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má, n−íc th¶i khai th¸c dÇu má ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng xung quanh. 7. Yªu cÇu t¸i t¹o ®Êt theo c¸c h−íng sö dông 7.1. Nh÷ng yªu cÇu t¸i t¹o ®Êt theo c¸c h−íng sö dông, trong n«ng nghiÖp bao gåm:   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  1) H×nh thμnh c¸c khu ®Êt ®−îc t¸i t¹o thuËn tiÖn cho viÖc sö dông vÒ ®Þa h×nh, kÝch th−íc, h×nh d¹ng, líp bÒ mÆt cña chóng ph¶i ®−îc cÇu thμnh tõ c¸c lo¹i ®Êt thÝch hîp cho viÖc t¸i t¹o sinh häc: 2) San khu ®Êt bÞ huû ho¹i ®¶m b¶o cho viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ kÜ thuËt hiÖn ®¹i cho n«ng nghiÖp vμ lo¹i trõ sù ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh xãi mßn vμ tr−ît lë. 3) Phñ líp ®Êt mμu lªn ®Êt kÐm mμu mì khi chuÈn bÞ trång. 4) Sö dông ®Êt cã tiÒm n¨ng mμu mì cïng víi viÖc tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt n«ng nghiÖp ®Æc biÖt khi kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ líp ®Êt mμu. 5) Söa ch÷a c¸c khu vùc t¸i t¹o 6) TiÕn hμnh tÝch cùc viÖc t¸c ®éng c¶i t¹o b»ng c¸ch trång c¸c lo¹i c©y hoμ th¶o mét n¨m hoÆc l©u n¨m ®Ó t¸i t¹o vμ h×nh thμnh líp nu«i rÔ vμ lμm giμu c¸c chÊt h÷u c¬ khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p n«ng ho¸, kÜ thuËt n«ng nghiÖp, c¶i t¹o rõng, kÜ thuËt vμ c¸c biÖn ph¸p chèng xãi mßn. 7) §Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn vÒ sù an toμn do thùc vËt kh«ng mang c¸c chÊt ®éc h¹i cho ng−êi vμ ®éng vËt. 7.2. Nh÷ng nhu cÇu t¸i t¹o ®Êt theo h−íng sö dông trong l©m nghiÖp gåm: 1) Trång rõng ®Ó khai th¸c, ®Ó b¶o vÖ, ®iÒu hoμ n−íc vμ nghØ m¸t. 2) T¹o líp t¸i t¹o trªn bÒ mÆt s−ên dèc vμ bê b¶o vÖ b·i th¶i tõ ®Êt mÞn, kh«ng ®éc thuËn tiÖn cho viÖc trång rõng. 3) X¸c ®Þnh ®é dμy vμ cÊu tróc cña líp ®−îc t¸i t¹o tuú theo tÝnh chÊt cña ®Æc tÝnh cña chÕ ®é n−íc vμ lo¹i c©y rõng. 4) San khu ®Êt ®Ó kh«ng cho c¸c qu¸ tr×nh xãi mßn ph¸t triÓn vμ ®¶m b¶o cho viÖc sö dông an toμn thuËn tiÖn m¸y lμm ®Êt, m¸y trång rõng vμ m¸y ch¨m sãc c©y trång. 5) Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai kh«ng thuËn lîi ph¶i trång rõng lμm chøc n¨ng c¶i t¹o. Chän c¸c lo¹i c©y lÊy gç, c©y bôi theo ph©n lo¹i ®Êt ®¸ vμ ®Æc tÝnh cña chÕ ®é ®Þa chÊt thuû v¨n vμ c¸c yÕu tè sinh th¸i kh¸c. 6) Tæ chøc c¸c biÖn ph¸p phßng ch¸y. 7.3. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt theo h−íng kinh tÕ n−íc gåm: 1) T¹o c¸c hå n−íc víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau trong c¸c moong, hμo, nh÷ng khu khai th¸c má bÞ biÕn d¹ng. 2) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi t−¬ng øng cÇn thiÕt cho viÖc lμm ngËp c¸c moong vμ gi÷ mùc n−íc trong ®ã ë møc tÝnh to¸n; 3) C¸c biÖn ph¸p chèng tr−ît vμ röa tr«i c¸c mÆt dèc, hå chøa n−íc; 4) Khi cÇn thiÕt ph¶i ng¨n c¸ch c¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®éc h¹i ë ®¸y vμ thμnh hå n−íc vμ c¶ c¸c vØa cã xu h−íng tù ch¶y ë vïng cã møc thay ®æi vμ cao h¬n mùc n−íc. 5) B¶o vÖ ®¸y vμ bê khái bÞ thÊm. 6) C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn n−íc ngÇm axit vμ kiÒm x©m nhËp vμo hå vμ duy tr× chÕ ®é thμnh phÇn n−íc ë møc cho phÐp theo c¸c quy ®Þnh vÖ sinh dÞch tÔ. 7) C¸c biÖn ph¸p hoμn thiÖn khu vùc vμ trång c©y xanh ë s−ên dèc. 7.4. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt theo h−íng vÖ sinh dÞch tÔ gåm: 1) Chän c¸c ph−¬ng tiÖn gi÷ g×n ®Êt bÞ ph¸ huû tïy theo tr¹ng th¸i, thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸ cÊu thμnh c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu tù nhiªn, c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt. 2) Thèng nhÊt tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p t¸i t¹o kÜ thuËt vμ sinh häc khi gi÷ g×n ®Êt bÞ ph¸ huû víi c¸c c¬ quan b¶o vÖ m«i tr−êng. 3) Sö dông c¸c chÊt kÕt dÝnh ®Ó cñng cè bÒ mÆt ®Êt bÞ ph¸ huû mμ kh«ng g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr−êng xung quanh vμ cã ®ñ ®é bÒn v÷ng ®èi víi n−íc vμ bÒn v÷ng ®èi víi dao ®éng nhiÖt ®é.   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5302 : 1995  4) Phñ líp ng¨n b»ng líp ®Êt cã kh¶ n¨ng mμu mì trªn bÒ mÆt c¸c b·i th¶i c«ng nghiÖp cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i kh«ng thÝch hîp cho viÖc t¸i t¹o sinh häc b»ng tÇng nÒn. 5) Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc c¶i t¹o. 6) Gi÷ g×n bÓ l¾ng bïn, b·i b· quÆng chøa, b·i ®æ tro vμ c¸c b·i th¶i c«ng nghiÖp kh¸c tu©n thñ c¸c chØ tiªu vÖ sinh dÞch tÔ; 7) Xö lÝ b·i th¶i c«ng nghiÖp b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kÜ thuËt, sinh häc hoÆc ho¸ häc. 7.5. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt dïng lμm n¬i gi¶i trÝ bao gåm: 1) Quy ho¹ch khu vùc sao cho khèi l−îng c«ng viÖc lμm ®Êt Ýt nhÊt, gi÷ nguyªn c¸c d¹ng ®Þa h×nh ®· cã tr−íc khi bÞ huû ho¹i hoÆc ®−îc t¹o thμnh trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh c«ng viÖc ë giai ®o¹n t¸i t¹o kÜ thuËt. 2) §¶m b¶o ®é æn ®Þnh cña ®Êt khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dμnh cho nghØ ng¬i ng−êi vμ thÓ thao; 3) ThiÕt kÕ x©y dùng vμ khai th¸c vïng gi¶i trÝ c¸c ®èi t−îng n−íc dμnh cho nghØ ng¬i tËp thÓ, t¾m cã tÝnh ®Õn c¸c yªu cÇu ë 7.2 vμ. 7.3.   Page 6 
Đồng bộ tài khoản