TCVN 5437 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
213
lượt xem
52
download

TCVN 5437 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5437 1991. Tấm gốm tráng men để ốp mặt trong tường. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm gốm tráng men với các mảnh sứ xốp trắng và có mưu, sản xuất theo phương pháp ép nửa khô từ đất sét có thể có hoặc không có phụ gia dùng để ốp mặt trong tường và quy định yêu cầu kĩ thuật, quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5437 1991

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 STSEV 2047: 1979 Nhãm H TÊm gèm tr¸ng men ®Ó èp mÆt trong t|êng Ceramic walltiles for facing of interior surfaces Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c tÊm gèm tr¸ng men víi c¸c m¶nh sø xèp tr¾ng vµ cã mµu, s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p Ðp nöa kh« tõ ®Êt sÐt cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã phô gia dïng ®Ó èp mÆt trong t|êng vµ quy ®Þnh yªu cÇu kÜ thuËt, quy t¾c nghiÖm thu vµ ph|¬ng ph¸p thö. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c tÊm dïng ®Ó èp bÒ mÆt chÞu t¸c ®éng c¬ häc, chÞu ¶nh h|ëng cña b¨ng gi¸, nhiÖt ®é cao, n|íc ngÇm vµ m«i tr|êng x©m thùc. Tiªu chuÈn nµy phï h¬p víi ST SEV 2047: 1979 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. TÊm gèm ®Ó èp mÆt trong t|êng (sau ®©y gäi lµ tÊm) ®|îc s¶n xuÊt theo c¸c chØ tiªu chÊt l|îng cña ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba. 1.2. MÆt ph¶i cña tÊm cã thÓ ph¼ng hoÆc cã h×nh næi, cßn ë mÐp bªn cña tÊm cã thÓ kh«ng cã gê hoÆc cã gê mét, hai vµ bèn c¹nh. MÆt cña tÊm ph¶i tr¸ng men. Men cã thÓ lµ men bãng hay mê, trong hay ®ôc, kh«ng mµu, mét hay nhiÒu mµu ®|îc trang trÝ b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c nhau. MÇu vµ h×nh vÏ ë mÆt ph¶i cña tÊm ph¶i phï hîp víi catal« hoÆc mÉu chuÈn ®· ®|îc xÐt duyÖt theo thñ tôc quy ®Þnh. Kh«ng quy ®Þnh h×nh næi cña mÆt tr¸i tÊm vµ h×nh d¹ng ®¾p næi cña mÆt ph¶i. 1.3. H×nh d¹ng vµ c¸c cì kÝch th|íc c¬ b¶n cña tÊm ph¶i nh| sau: 1. C¸c tÊm vu«ng cã kÝch th|íc 108 K 108 mm, 150 K 150, 200 K 200 mm 2. C¸c tÊm ch÷ nhËt cã kÝch th|íc 150 K 75, 200 K 150 vµ 200 K 100 mm 3. ChiÒu dµy danh nghÜa cña c¸c tÊm ph¶i lµ: 5 vµ 6 mm ®èi víi c¸c tÊm cã kÝch th|íc 108 K 108 mm, 150 K 150 vµ 150 K 75 mm 6 vµ 8 mm ®èi víi c¸c tÊm cã kÝch th|íc, 200 K 100, 200 K 150 vµ 200 K 200 mm. H×nh d¹ng vµ kÝch th|íc cña c¸c cì kÝch th|íc kh¸c cña tÊm cã chiÒu dµy kh¸c vµ cã c¸ch bè trÝ gê chØ kh¸c ph¶i phï hîp c¸c catal« hoÆc mÉu chuÈn ®· ®|îc xÐt duyÖt theo tr×nh tù quy ®Þnh, c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu kÜ thuËt cña tiªu chuÈn nµy. 1.4. Sai lÖch cho phÐp so víi gi¸ trÞ danh nghÜa cña kÝch th|íc vµ h×nh d¹ng tÊm kh«ng ®|îc v|ît qu¸: H 0,8 %: theo chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña c¹nh H 10 %: theo chiÒu dÇy cña tÊm 0,5 % so víi chiÒu dµi c¹nh – vÒ ®é xiªn gãc (sai lÖch ë gãc vu«ng cña tÊm). 0,3 % so víi chiÒu dµi c¹nh – vÒ ®é xiªn cña gê. 0,5 % so víi ®|êng chÐo (hoÆc c¸c c¹nh) ®èi víi hµng mét.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 0,7 % ®èi víi h¹ng hai vµ 0,8 % ®èi víi h¹ng ba – vÏ ®é cong vªnh (sai lÖch so víi mÆt ph¼ng). 1.5. §é hót n|íc cña tÊm ph¶i trong ph¹m vi tõ 6 ®Õn 24 %. 1.6. Gi¸ trÞ trung b×nh giíi h¹n ®é bÒn khi uèn ph¶i ®¹t: Kh«ng d|íi 15 MPa (150 KG/cm2) - ®èi víi mÉu thö tÊm cã m¶nh sø tr¾ng. Kh«ng d|íi 12,5 MPa (125 KG/cm2) - ®èi víi mÉu thö tÊm cã m¶nh sø mÇu. Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña giíi h¹n ®é bÒn khi uèn ®èi víi tõng mÉu tÊm riªng biÖt cã m¶nh sø tr¾ng hay mÇu kh«ng ®|îc d|íi 10 MPa (100 KG/cm2). 1.7. C¸c tÊm ph¶i chÞu ®|îc nhiÖt, kh«ng xuÊt hiÖn vÕt r¹n (vÕt nøt li ti trªn mÆt tr¸ng men) hoÆc kh«ng lµm háng m¶nh sø khi nung vµ lµm nguéi, ®¶m b¶o kh«ng xuÊt hiÖn khuyÕt tËt ë nh÷ng kho¶ng h¹ nhiÖt ®é sau: Tõ 150 xuèng 15 O 20oC - ®èi víi tÊm tr¾ng. Tõ 125 xuèng 15 O 20oC - ®èi víi tÊm mÉu, tÊm cã men trong, ®ôc vµ tÊm trang trÝ. Kh«ng quy ®Þnh ®é chÞu nhiÖt ®èi víi c¸c tÊm tr¸ng men kÕt tinh, men ho¹t tÝnh hoÆc c¸c men ®Æc biÖt kh¸c. 1.8. Tuú theo h¹ng tÊm, c¸c chØ tiªu h×nh d¹ng bªn ngoµi cña tÊm ph¶i kh«ng ®|îc lín h¬n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng:
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 B¶ng 1 C¸c chØ tiªu h×nh d¹ng H¹ng mét H¹ng hai H¹ng ba bªn ngoµi 1 2 3 4 2 1. C¸c chç kh«ng phñ Tæng diÖn tÝch 0,3cm Ph©n t¸n kh«ng qu¸ men 0,5cm 2 1cm2 2. C¸c vÕt (vÕt bÈn, ®iÓm Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ Cho phÐp cã vÕt kÝch ®en, vÕt x|íc…) kho¶ng c¸ch 1m ë kho¶ng c¸ch 2m th|íc tíi 3mm 3. Bät ch×m vµ bät næi Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ Cho phÐp kh«ng qu¸ 3 bät trªn men kho¶ng c¸ch 1m ë kho¶ng c¸ch 2m cã ®|êng kÝnh ®Õn 5mm 4. Khe nøt ë bªn Kh«ng cho phÐp Cho phÐp cã 1 khe dµi tíi Cho phÐp cã 2 khe dµi tíi 3mm 7mm Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy 5. VÕt lâm (s©u vµo men) kho¶ng c¸ch 1m ë kho¶ng c¸ch 2m râ ë kho¶ng c¸ch 2m víi - ®|êng kÝnh ®Õn sè l|îng trªn 5 vÕt lâm 0,4mm Cho phÐp - §|êng kÝnh ®Õn 0,2mm Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë vµ Ýt ¨n s©u vµo líp men kho¶ng c¸ch 1m 6. §é l|în sãng Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë Cho phÐp kho¶ng c¸ch 1m 7. Tï gãc vµ søt ë mÐp Kh«ng cho phÐp nh×n râ ë Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ Cho phÐp cã ®Õn 6 vÕt søt mÆt ph¶i tÊm kho¶ng c¸ch 1m ë kho¶ng c¸ch 2m dµi tíi 5mm 8. KÐm bãng ë mÆt men Kh«ng cho phÐp nh×n râ ë Kh«ng cho phÐp nh×n râ ë Cho phÐp ®|îc ®¸nh bãng vµ kh« kho¶ng c¸ch 1m kho¶ng c¸ch 2m men däc theo r×a 9. Cã khe hë däc theo Kh«ng cho phÐp nh×n râ ë mÐp cña tÊm mÉu (líp kho¶ng c¸ch 1m Kh«ng cho phÐp cã chiÒu réng trªn 4mm men qu¸ máng) Kh«ng cho phÐp nh×n thÊy râ ë kho¶ng c¸ch 1m Kh«ng cho phÐp cã chiÒu réng trªn 10. S¾c ®é tèi h¬n däc 4mm theo mÐp tÊm mÉu Kh«ng cho phÐp nh×n Kh«ng cho phÐp nh×n Kh«ng quy ®Þnh 11. Ph¸ hñy h×nh trang trÝ thÊy râ ë kho¶ng c¸ch thÊy râ ë kho¶ng c¸ch (®øt, g·y s¬n trang trÝ, 1m 2m kh«ng ®óng ®é mµu, h×nh viÒn kh«ng râ, thiÕu h×nh trang trÝ, h×nh trang trÝ lÉn lén… so víi mÉu ®· ®|îc duyÖt theo tr×nh tù quy ®Þnh hoÆc so víi catal«). Chó thÝch: C¸c chØ tiªu vÒ c¸c khuyÕt tËt bªn ngoµi ë môc 1 trong b¶ng “C¸c chç kh«ng phñ men” tÝnh trªn tÊm cã kÝch th|íc 150 K 150 mm.
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 2. Quy t¾c nghiÖm thu 2.1. TiÕn hµnh giao nhËn c¸c tÊm theo l«. Trong mçi l« ph¶i cã c¸c tÊm cïng h¹ng, cïng h×nh d¹ng vµ mµu s¾c. 2.2. Cì l« kh«ng qu¸ 1000m2. 2.3. §Ó kiÓm tra (c¸c khuyÕt d¹ng bªn ngoµi) ph¶i lÊy mÉu theo mét thñ tôc nhÊt ®Þnh víi sè l|îng 0,5% mçi l«, nh|ng kh«ng d|íi 1m2. Chän c¸c mÉu ®· ®¹t chØ tiªu ngo¹i quan (c¸c khuyÕt tËt bªn ngoµi): 1.§Ó kiÓm tra kÝch th|íc, sù cong vªnh vµ lÖch gãc: 20 tÊm; 2.§Ó kiÓm tra ®é chÞu nhiÖt: 40 tÊm; 3.§Ó x¸c ®Þnh ®é hót n|íc: 5 tÊm; 4. §Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu uèn: 10 tÊm. 2.4. NÕu khi kiÓm tra (d¹ng khuyÕt tËt) bªn ngoµi cña c¸c mÉu ®· lÊy cña mét h¹ng nhÊt ®Þnh ph¸t hiÖn thÊy h¬n 5% tÊm cña h¹ng d|íi hoÆc h¬n 5% s¶n phÈm sai lÖch víi kÝch th|íc vµ h×nh d¹ng cho phÐp nªu trªn, th× kh«ng nghiÖm thu l« ë h¹ng ®ã n÷a. Khi kÕt qu¶ thö kh«ng ®¹t ®é chÞu nhiÖt, ®é hót n|íc vµ giíi h¹n bÒn uèn th× ph¶i thö l¹i víi sè l|îng mÉu gÊp ®«i. NÕu thö l¹i kÕt qu¶ vÉn kh«ng ®¹t th× kh«ng nghiÖm thu l« ®ã n÷a. 2.5. C¸c tÊm giao nhËn ph¶i kÌm theo lis lÞch trong ®ã cÇn nªu sè l|îng tÊm mçi h¹ng vµ ®Æc tr|ng chÊt l|îng do bªn tiªu thô ®Æt hµng (kÝch th|íc, mµu s¾c, d¹ng men, trang trÝ, bè trÝ gê c¹nh). Chó thÝch: Trong ®¬n ®Æt hµng cña bªn tiªu thô cho phÐp nªu d¹ng tÊm theo catal« hoÆc mÉu chuÈn thay cho c¸c ®Æc t×nh chÊt l|îng cña tÊm. 3. Ph|¬ng ph¸p thö 3.1. C¸c d¹ng bªn ngoµi cña c¸c tÊm x¸c ®Þnh b»ng m¾t th|êng ë kho¶ng c¸ch 1m d|íi gãc 45 H 3o trong ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n víi c|êng ®é tõ 300 ®Õn 400 luse hay khi cã ¸nh s¸ng ban ngµy xÊp xØ víi c|êng ®é ¸nh s¸ng quy ®Þnh. Ph¶i ®Æt c¸c tÊm kiÓm tra trªn tÊm v¸n diÖn tÝch 1m2 vµ khe hë gi÷a c¸c tÊm kiÓm tra lµ 3mm. §¸nh gi¸ c¸c khuyÕt tËt theo c¸c yªu cÇu ®· nªu ë b¶ng (®iÒu 1.8). §o kÝch th|íc c¸c khuyÕt tËt víi sai sè tíi 0,1mm. 3.2. KiÓm tra kÝch th|íc tÊm b»ng dông cô do cã sai sè tíi 0,1mm. §o chiÒu dµi vµ chiÒu réng theo tÊt c¶ c¸c c¹nh cña mÆt ph¶i tÊm. Mçi lÇn ®o kh«ng ®|îc v|ît qu¸ sai sè cho phÐp. §o chiÒu dÇy tÊm b»ng th|íc cÆp cã du xÝch ë gi÷a mét c¹nh, c¸ch mÐp tÊm 15mm. ChiÒu dÇy tÊm lµ trung b×nh céng sè häc kÕt qu¶ 4 lÇn ®o. Khi ®o chiÒu dÇy cña tÊm cã gê næi ë mÆt tr¸i vµ chiÒu cao h×nh næi ë mÆt ph¶i ®Òu tÝnh lµ chiÒu dµy cña tÊm cã h×nh næi. Cho phÐp ®o chiÒu dÇy cña tÊm kh«ng kÓ h×nh næi vµ gê næi nÕu cã kh¶ n¨ng tiÕn hµnh ®o ®|îc mµ kh«ng cã gê hoÆc h×nh næi ®ã. 3.3. §é lÖch gãc (chªnh lÖch c¸c c¹nh ë gãc vu«ng) cña tÊm ®|îc x¸c ®Þnh b»ng dông cô, ®¶m b¶o sai sè ®o tíi 0,1mm, hoÆc b»ng ke kiÓm tra (900) b»ng c¸ch ®Æt th|íc lªn 1 c¹nh cña tÊm vµ ®o khe hë lín nhÊt gi÷a c¹nh thø hai cña tÊm víi c¹nh trong cña th|íc ®o gãc vu«ng b»ng calip.
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 3.4. TiÕn hµnh x¸c ®Þnh ®é lÖch mÐp so víi ®|êng th¼ng b»ng dông cô, ®¶m b¶o sai sè ®o tíi 0,1mm, hoÆc b»ng c¸ch ®o khe hë lín nhÊt gi÷a mÐp vµ th|íc kim lo¹i, ®Æt ë mÐp tÊm. 3.5. X¸c ®Þnh ®é cong sai lÖch gi÷a bÒ mÆt tÊm víi mÆt ph¼ng t¹i giao ®iÓm cña c¸c ®|êng chÐo b»ng dông cô, ®¶m b¶o sai sè ®o tíi 0,1mm hoÆc b»ng calip ®Ó ®o khe hë gi÷a bÒ mÆt tr¸i hoÆc bÒ mÆt ph¶i cña tÊm víi mÐp th|íc kim lo¹i, ®Æt theo ®|êng chÐo (hoÆc c¹nh) cña tÊm. §é cong ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m so víi chiÒu dµi cña c¸c ®|êng chÐo hay c¸c mÐp. 3.6. X¸c ®Þnh ®é hót n|íc trªn c¶ tÊm nguyªn vÑn hoÆc trªn c¸c mÉu lµ m¶nh ®Ëp ra (tõ tÊm) cã h×nh d¹ng bÊt k×. SÊy kh« mÉu ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 110 H 5oC, sau ®ã lµm nguéi vµ c©n víi sai sè tíi 0,1g. §Æt mÉu vµo gi¸ cã ng¨n « sao cho chóng kh«ng ch¹m nhau. §Æt gi¸ cã chøa mÉu vµo thïng vµ ®æ n|íc ngËp cao h¬n mÉu. §un n|íc trong thïng cã chøa mÉu ®Õn s«i nhÑ vµ gi÷ mÉu ë tr¹ng th¸i nµy trong 3 giê. Sau ®ã ®Ó yªn mÉu trong n|íc trong 24 giê ®Ó lµm nguéi. Vít mÉu ra, dïng cao su xèp Èm hoÆc giÎ ®Ó lau råi c©n víi sai sè ®Õn 0,1g. §é hót n|íc (W) ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: m1 m W K 100 m Trong ®ã: m1 - khèi l|îng mÉu sau khi ®un s«i, g m – khèi l|îng mÉu sÊy kh«, g. Khi x¸c ®Þnh nhanh ®é hót n|íc cña tÊm, cho phÐp tiÕn hµnh b·o hoµ mÉu trong n|íc s«i trong 1h vµ sau ®ã lµm nguéi trong dßng n|íc ch¶y. §é hót n|íc (Wn) ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: m1 m Wn  a K 100 m Trong ®ã: a – hÖ sè hiÖu chØnh cho ph|¬ng ph¸p nhanh 3.7. Giíi h¹n bÒn chÞu uèn x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p chÊt t¶i ba gèi tùa ®èi xøng, trong ®ã tèi thiÓu hai gèi tùa ph¶i cã kh¶ n¨ng ®u ®|a ë gÇn trôc ngang cña tiÕt diÖn ngang. §Æt mÉu trªn hai gèi tùa, mÆt ph¶i ngöa lªn trªn vµ ®Æt t¶i träng ë gi÷a mÉu. Muèn vËy ph¶i ®Æt gê cña mÆt tr¸i mÉu theo h|íng th¼ng gãc víi gèi tùa. Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa phï hîp víi c¸c kÝch th|íc cña tÊm vµ ph¶i chiÕm 80 – 90% chiÒu dµi tÊm. C¸c gèi tùa vµ ®Çu tÊm Ðp cã b¸n kÝnh (gãc l|în) 10mm ph¶i dÇy h¬n chiÒu réng mÉu thö. Trªn c¸c gèi vµ d|íi ®Çu tÊm Ðp däc theo chiÒu dµi tÊm ph¶i ®Æt c¸c tÊm ®Öm cao su cã kÝch th|íc sau: ChiÒu réng 20 H 5mm ChiÒu dµy 2,5 H 0,5mm C¸c tÊm cao su ph¶i cã ®é cøng SoA lµ 80o S¬ ®å thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn chÞu uèn cña tÊm chØ dÉn trªn h×nh vÏ.
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 TiÕn hµnh t¨ng t¶i träng ®ång ®Òu vµ kh«ng va ch¹m lªn mÉu thö víi tèc ®é 0,4 – 0,6 MPa (4 – 6 KG/cm2) trong 1 gi©y ®Õn khi ph¸ háng mÉu. T¶i träng cùc ®¹i ®|îc ghi l¹i khi ph¸ háng mÉu lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n giíi h¹n bÒn chÞu uèn. Giíi h¹n bÒn chÞu uèn ( 8 ) cña tõng mÉu, ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: 3PL 8 2bh 2 Trong ®ã: 8 – ®é bÒn chÞu uèn, MPa; P – t¶i träng t¹i thêi ®iÓm ph¸ háng tÊm, N; L – kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa, mm; b – chiÒu réng mÉu, mm; h – chiÒu dÇy mÉu t¹i chç bÞ g·y, mm. §é bÒn chÞu nÐn cña mÉu trong mét l« tÝnh víi ®é chÝnh x¸c 0,1 MPa (1KG/cm2) lµ trung b×nh sè häc kÕt qu¶ cña c¸c lÇn thö víi sè l|îng mÉu quy ®Þnh. 3.8. TiÕn hµnh x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt trªn c¸c tÊm, kh«ng bÞ h| háng (kh«ng cã c¸c vÕt nøt li ti, vÕt x|íc…) vµ ®|îc gi÷ ë n¬i kh« r¸o. §Æt c¸c tÊm vµo gi¸ theo kiÓu “dùng thµnh” sao cho chóng kh«ng ch¹m vµo nhau, sau ®ã ®Æt gi¸ cã chøa c¸c tÊm ®ã vµo tñ sÊy. SÊy nãng dÇn dÇn c¸c tÊm víi tèc ®é t¨ng nhiÖt 2oC trong 1 phót trong tñ sÊy. Cho phÐp ®Æt c¸c tÊm vµo tñ sÊy ®· ®|îc sÊy tr|íc. Khi nhiÖt ®é trong tñ sÊy ®¹t 150oC ®èi víi tÊm tr¾ng vµ 125oC ®èi víi c¸c tÊm kh¸c, gi÷ nguyªn ë tr¹ng th¸i ®ã trong 30 phót råi lÊy tÊm trong tñ sÊy ra råi th¶ ngay vµo vßi n|íc ch¶y ë nhiÖt ®é tõ 15 O 20oC sao cho c¸c tÊm ngËp hoµn toµn trong n|íc. Sau khi c¸c tÊm ®· nguéi, vít ra vµ rá mét vµi giät dung dÞch mÇu (mùc, thuèc nhuém v.v …) vµo bÒ mÆt tr¸ng men cña mÉu råi lau b»ng v¶i mÒm. C¸c tÊm ®|îc xem lµ chÞu nhiÖt nÕu quan s¸t b»ng m¾t th|êng kh«ng ph¸t hiÖn thÊy c¸c vÕt nøt li ti.
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5437 : 1991 Cho phÐp nung nãng c¸c tÊm theo chu kú vµ lµm nguéi mÆt ph¶i cña chóng trong dßng n|íc ch¶y cã nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 20oC, khi nhiÖt ®é nung c¸c tÊm trong mçi chu tr×nh lµ 100, 125, 150, 175 vµ 200oC vµ gi÷ trong 60 phót ë mçi (møc) nhiÖt ®é (Khi nhiÖt ®é nung lªn 150oC th× cho phÐp thùc hiÖn víi c¸c kho¶ng nhiÖt ®é kh¸c). Khi ®ã kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt ®|îc xem lµ nhiÖt ®é cña chu tr×nh tr|íc khi xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt li ti.
Đồng bộ tài khoản