TCVN 5438 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
145
lượt xem
38
download

TCVN 5438 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5438 1991, Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5438 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5438 : 1991 Xi m¨ng - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa Cements - Terminology and definitions Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 4772 - 1984 Nhãm H ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa 1 2 1. Xi m¨ng VËt liÖu kÕt dÝnh dïng cho x©y dùng ë d¹ng bét cã tÝnh chÊt thuû lùc bao gåm clanhke, khi cÇn thiÕt cã c¶ th¹ch cao, c¸c chÊt chøa th¹ch cao vμ phô gia S¶n phÈm thu ®−îc b»ng c¸ch nung ®Õn kÕt khèi hay nãng 2. Clanhke xi m¨ng ch¶y hçn hîp c¸c nguyªn liÖu chñ yÕu chøa canxi silicat vμ Clanhke (hoÆc) canxi aluminat Clanhke cã thμnh phÇn kho¸ng ®óng theo qui ®Þnh cña tiªu 3. Clanhke cã thμnh phÇn chuÈn ®Þnh møc Clanhke chñ yÕu gåm canxi silicat ®é kiÒm cao còng nh− 4. Clanhke xi m¨ng poocl¨ng aluminat vμ canxi alumoferit Clanhke chñ yÕu gåm canxi aluminat ®é kiÒm thÊp Hîp chÊt nh©n t¹o cã thμnh phÇn tØ träng chÝnh lμ tinh thÓ c¬ 5. Clanhke alumin b¶n cña c¸c pha clanhke 6. Kho¸ng clanhke Hμm l−îng c¸c kho¸ng c¬ b¶n cña Clanhke, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n dùa trªn c¸c sè liÖu ph©n tÝch ho¸ häc PhÇn hîp thμnh cña Clanhke ë d¹ng c¸c dung dÞch r¾n trªn c¬ 7. Thμnh phÇn kho¸ng chÊt së c¸c kho¸ng Clanhke, c¸c «xit riªng biÖt hoÆc thuû tinh Clanhke Hμm l−îng c¸c pha chÝnh cña Clanhke, x¸c ®Þnh b»ng c¸c 8. Pha Clanhke ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ lÝ VËt liÖu ®−a vμo xi m¨ng nh»m ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu chÊt l−îng nhÊt ®Þnh 9. Thμnh phÇn pha cña Phô gia ®−a vμo xi m¨ng ë d¹ng nghiÒn mÞn cã tÝnh chÊt thuû Clanhke lùc hoÆc pud«lan 10. Phô gia xi m¨ng Phô gia ®−a vμo xi m¨ng ë d¹ng vËt liÖu v« c¬, thùc tÕ kh«ng tham gia vμo qu¸ tr×nh hydrat ho¸ xi m¨ng nh−ng c¶i thiÖn thμnh phÇn cì h¹t vμ (ho¹c) cÊu tróc ®¸ xim¨ng 11. Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh Phô gia ®−a vμo xi m¨ng t¹o cho xi m¨ng c¸c tÝnh chÊt ®Æc cho xim¨ng biÖt, thi dô trang trÝ v.v... 12. Phô gia ®Çy cho xi m¨ng Phô gia ®−a vμo xi m¨ng nh»m c¶i thiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nghiÒn Sù nhμo trén xi m¨ng víi n−íc Hçn hîp dÎo cña xim¨ng vμ n−íc 13. Phô gia ®Æc biÖt cho xi VËt liÖu t¹o nªn khÝ ®ãng r¾n hå xi m¨ng vμ cã ®é bÒn m¨ng Hçn hîp cña xim¨ng, c¸t chuÈn ®Ó thö xim¨ng vμ n−íc theo tØ 14. Phô gia trî nghiÒn xi lÖ m¨ng ®Þnh møc ®Ó thö xim¨ng 15. Sù nhμo trén xi m¨ng 16. Hå xi m¨ng Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5438 : 1991 19. §é nghiÒn mÞn cñaxim¨ng 20. TÝnh chÊt thuû lùc cña xim¨ng 21. C¸c tÝnh chÊt pud«lan cña phô gia xim¨ng §Æc tÝnh ph©n t¸n bét xim¨ng, biÓu thÞ b»ng tØ lÖ phÇn tr¨m khèi l−îng phÇn cßn l¹i (hay lät qua) trªn mét sμng hoÆc nhiÒu sμng kiÓm tra, hoÆc b»ng trÞ sè bÒ mÆt riªng cña bét xim¨ng, x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p thÊm kh«ng khÝ Kh¶ n¨ng cña xim¨ng sau khi nhμo trén tù cøng l¹i trong kh«ng khÝ vμ trong n−íc Kh¶ n¨ng cña phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh ®−a vμo xim¨ng khi cã v«i vμ n−íc th× thÓ hiÖn tÝnh chÊt thuû lùc 22. KÞ n−íc ho¸ cho xim¨ng Sù n©ng cao æn ®Þnh cña xim¨ng ®èi víi t¸c ®éng n−íc cña kh«ng khÝ b»ng c¸ch ®−a vμo c¸c phô gia ®Æc biÖt 23. Thμnh phÇn chÊt liÖu cña xim¨ng Hμm l−îng c¸c phÇn hîp thμnh trong xim¨ng, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng 24. TØ lÖ n−íc - xim¨ng TØ lÖ cña khèi l−îng n−íc nhμo trén vμ khèi l−îng xim¨ng 25. §é dÎo chuÈn cña hå xim¨ng 26. L−îng n−íc yªu cÇu cña xim¨ng TØ lÖ n−íc - xim¨ng, tÝnh theo phÇn tr¨m, khi ®¹t ®−îc ®é dÎo chuÈn cña hå xim¨ng TØ lÖ n−íc - xim¨ng khi v÷a xim¨ng ®¹t ®é linh ®éng chuÈn 27. Sù ho¸ dÎo cña xim¨ng Sù gi¶m ®é dÎo chuÈn hay l−îng n−íc yªu cÇu cña xim¨ng khi ®−a vμo c¸c lo¹i phô gia ®Æc biÖt 28. §é æn ®Þnh thÓ tÝch cña xim¨ng TÝnh chÊt cña xim¨ng trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n t¹o thμnh ®¸ xim¨ng mμ mÉu thö cña nã kh«ng ®−îc phÐp biÕn d¹ng hoÆc ph¸ huû so víi møc chuÈn 29. Sù hydrat ho¸ xim¨ng T¸c ®éng t−¬ng hç ho¸ häc cña xim¨ng víi n−íc t¹o thμnh tinh thÓ ngËm n−íc 30. §é to¶ nhiÖt cña xim¨ng L−îng nhiÖt to¶ ra khÝ hydrat ho¸ xim¨ng 31. Sù ®«ng kÕt xim¨ng Sù mÊt ®é linh ®éng kh«ng thuËn nghÞch cña hå xim¨ng do hydrat ho¸ 32. Thêi gian ®«ng kÕt xim¨ng Thêi h¹n b¾t ®Çu vμ kÕt thóc ®«ng kÕt xim¨ng x¸c ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chuÈn 33. Sù ®«ng kÕt gi¸ cña xim¨ng Sù ®«ng kÕt gi¸ xi m¨ng tr−íc thêi h¹n, ®−îc kh¾c phôc b»ng t¸c ®éng c¬ häc 34. M¸c xim¨ng Ký hiÖu qui −íc biÓu thÞ giíi h¹n bÒn khi nÐn tèi thiÓu cña mÉu v÷a xi m¨ng chuÈn, ®−îc chÕ t¹o, ®ãng r¾n vμ thö trong c¸c ®iÒu kiÖn, vμo nh÷ng thêi h¹n kÕt thóc qui ®Þnh trong tiªu chuÈn 35. Ho¹t tÝnh cña xim¨ng Giíi h¹n ®é bÒn khi nÐn thùc tÕ cña mÉu v÷a xim¨ng chuÈn, ®−îc ®ãng r¾n vμ thö trong ®iÒu kiÖn vμ thêi h¹n ®· qui ®Þnh trong tiªu chuÈn 36. §é bÒn sunfat cña xim¨ng Kh¶ n¨ng cña ®¸ xim¨ng chÞu ®−îc t¸c ®éng ph¸ ho¹i cña c¸c sunfat hoμ tan 37. Sù tù øng suÊt cña xim¨ng Kh¶ n¨ng cña ®a xi m¨ng g©y øng suÊt cho cèt thÐp ®Æt trong xim¨ng 38. Sù në cña xim¨ng Sù t¨ng c¸c kÝch th−íc ®é dμi cña ®¸ xim¨ng khi ®ãng r¾n 39. Sù co ngãt cña xim¨ng Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5438 : 1991 Sù gi¶m c¸c kÝch th−íc ®é dμi cña xim¨ng khi ®ãng r¾n Page 3
Đồng bộ tài khoản