TCVN 5441 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
17
download

TCVN 5441 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5441 1991: Vật liệu-sản phẩm chịu lửa-phân loại cho các vật liệu và sản phẩm chịu lửa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5441 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  ST SEV 5287 – 85) VËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa Ph©n lo¹i Refractory products Classification Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i cho c¸c vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa, cã ®é chÞu löa 1500oC trë lªn. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c nguyªn liÖu chÞu löa. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 5287 – 1985. 1. C¸c vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc ®iÓm sau Thμnh phÇn kho¸ng ho¸: §é chÞu löa; §é rçng; KiÓu kÕt dÝnh; Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt. 2. Tuú theo thμnh phÇn kho¸ng ho¸, c¸c vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa cßn ph©n nhá thμnh lo¹i vμ nhãm theo b¶ng 1 B¶ng 1 Hμm l−îng c¸c chÊt thμnh Lo¹i Nhãm phÇn chñ yÕu (so víi chÊt Chó thÝch nung), % 1 2 3 4 1. Silic oxit 1.1.Tõ thuû tinh th¹ch SiO2 kh«ng d−íi 98 anh 1.2.Silic oxit (g¹ch dinat) SiO2 kh«ng d−íi 93 1.3.Silic oxit cã phô gia 2. Alumosilicat 1.1. Corundum Al2O3 trªn 90 Tªn nhãm s¶n phÈm cã 1.2. Corundum mulit Al2O3 trªn 76 ®Õn 90 thÓ ghi chÝnh x¸c tuú 1.3. Mulit Al2O3 trªn 62 “ 76 theo hμm l−îng c¸c chÊt 1.4. Samot mulit Al2O3 trªn 45 “ 62 thμnh phÇn chñ yÕu vμ 1.5. Samot Al2O3 trªn 28 “ 45 nguyªn 1.6. Samot th¹ch anh Al2O3 trªn 65 “ 85 liÖu gèc (b¸n axit)   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  3. Magie oxit 3.1.Pericla MgO kh«ng nhá h¬n 85 3.2. Pericla cã phô gia MgO trªn 80 1 2 3 4   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  4. Magie silicat 4.1.Fosterit pericla MgO tõ 60 ®Õn 80 4.2. Fosterit SiO2 tõ 7 ®Õn 30 MgO tõ 50 ®Õn 65 SiO2 tõ 20 ®Õn 45 4.3.Cr«m fosterit MgO tõ 45 ®Õn 65 SiO2 tõ 15 ®Õn 30 Cr2O3 tõ 5 ®Õn 15 5. Magie-spinen 5.1.Cr«mit pericla MgO kh«ng nhá h¬n 50 5.2.Pericla cr«mit Cr2O3 tõ 4 ®Õn 20 5.3.Cr«mit MgO kh«ng nhá h¬n 40 Cr2O3 tõ 15 ®Õn 35 Cr2O3 kh«ng nhá h¬n 25 5.4.Alumomagiªzit Al2O3 tíi 70 MgO kh«ng nhá h¬n 20 6. Hîp chÊt 6.1.§«l«mit MgO kh«ng d−íi 30 magiª canxi CaO kh«ng d−íi 45 MgO kh«ng d−íi 50 6.2.§«l«mit pªricla CaO kh«ng d−íi 10 6.3.§«l«mit æn ®Þnh MgO tõ 35 ®Õn 75 CaO CaO tõ 15 ®Õn 40 2 SiO2 tõ 6 ®Õn 15 SiO2 7. Hîp chÊt v«i 7.1.Hîp chÊt v«i CaO kh«ng d−íi 80 8. ChÊt chøa 8.1.Grafit ho¸ C lín h¬n 96 cacbon 8.2.Than C lín h¬n 85 8.3.Cã cacbon C lín h¬n 4 ®Õn 85 9. Silic cacbua 9.1.Silic cacbua ®−îc kÕt SiC trªn 90 tinh 9.2.Silic cacbua cã chÊt kÕt dÝnh ®Êt sÐt SiC tíi 90 9.3.Silic cacbua cã c¸c chÊt kÕt dÝnh kh¸c 10. ChÊt chøa 10.1.Ba®ªnit ZrO2 trªn 85 ziric«ni 10.2.Ziric«ni, ziªc«n ZrO2 tõ 50 ®Õn 85 10.3.Corundum SiO2 tíi 45 ba®ªnit ZrO2 tõ 15 ®Õn 60 10.4.Mulit ziªc«n Al2O3 trªn 30 ZrO2 tõ 4 ®Õn 15 Al2O3 tíi 85 11. §Æc biÖt C¸c vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa chøa c¸c «xit tinh khiÕt kh¸c hoÆc c¸c hîp chÊt kh«ng cã «xit   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  3. Tuú theo ®é chÞu löa, c¸c vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa ®−îc ph©n lo¹i nh− b¶ng 2. B¶ng 2 §é chÞu löa Lo¹i s¶n phÈm qc Ho¸ nghiÖm xÐt 1. ChÞu löa Tõ 1500 ®Õn 1770 Tõ PK 150 ®Õn PK 177 2. ChÞu löa cao Trªn 1770 ®Õn 2000 Trªn PK 177 ®Õn PK 200 3. ChÞu löa rÊt cao Trªn 2000 Trªn PK 200 . B¶ng 3 §é xèp, % Lo¹i s¶n phÈm Hë Chung 1. §Æc biÖt chÆt Tíi 3 - 2. RÊt chÆt Trªn 3 ®Õn 10 - 3. ChÆt Trªn 10 ®Õn 16 - 4. H¬i chÆt Trªn 16 ®Õn 20 - 5. B×nh th|êng Trªn 20 ®Õn 30 - 6. H¬i nhÑ Trªn 30 ®Õn 45 - 7. NhÑ - Trªn 45 ®Õn 75 8. RÊt nhÑ - Trªn 75 4. Tuú theo ®é xèp, vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa ®−îc ph©n lo¹i nh− b¶ng 3. B¶ng 3   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  . B¶ng 4 Lo¹i s¶n phÈm Qu¸ tr×nh 1.ChÞu löa cã chÊt kÕt dÝnh ChØ r¾n trong thêi gian nung 2.ChÞu löa cã chÊt kÕt dÝnh thuû lùc §ang cøng vμ ®ãng r¾n thuû lùc ë nhiÖt ®é m«i tr|êng xung quanh 3.ChÞu löa cã chÊt kÕt dÝnh kho¸ng vËt §ãng r¾n do c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë nhiÖt ®é m«i tr|êng xung hay kho¸ng h÷u c¬ quanh hoÆc ë nhiÖt ®é thÊp h¬n nhiÖt ®é ®ãng r¾n cña chÊt kÕt dÝnh sÐt §ãng r¾n ë nhiÖt ®é m«i tr|êng xung quanh hoÆc ë nhiÖt 4.ChÞu löa cã chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ ®é cao h¬n 5. Tuú theo kiÓu kÕt dÝnh, c¸c s¶n phÈm chÞu löa ®−îc ph©n lo¹i nh− b¶ng 4. 6. Tuú theo ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt, vËt liÖu vμ s¶n phÈm chÞu löa ®−îc ph©n lo¹i vμ nhãm nh− b¶ng 5. B¶ng 5 Lo¹i Nhãm Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt 1 2 3 1.1.§Þnh h×nh dÎo C¸c s¶n phÈm, ®−îc s¶n xuÊt tõ khèi vËt liÖu chÞu löa dÎo b»ng c¸ch nÐn Ðp, dËp 1. §Þnh h×nh   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  1.2.§Þnh h×nh b¸n kh« vμ kh« C¸c s¶n phÈm, ®−îc s¶n xuÊt tõ khèi vËt liÖu kh« vμ b¸n kh« b»ng c¸ch nÐn Ðp, rung C¸c s¶n phÈm cã cèt thÐp hoÆc cã thanh chÞu kÐo, 1.3.Ðp trong æ khu«n vμ cã cèt s¶n xuÊt trong c¸c æ khu«n b»ng kim lo¹i thÐp C¸c s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch Ðp khèi vËt 1.4.Ðp nãng liÖu chÞu löa, nung nãng s¬ bé hoÆc nung nãng trong thêi gian Ðp C¸c s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch rãt vμo 1.5.Rãt khu«n khu«n th¹ch cao hay khu«n b»ng c¸c vËt liÖu hót n−íc kh¸c C¸c s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt tõ khèi vËt liÖu chÞu löa nung nãng vμ ®æ khu«n C¸c s¶n phÈm, ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch lμm sñi 1.6.§óc rãt bät c¬ häc hay ho¸ häc vμ ®óc khèi trong khu«n 1.7.Sñi bät lμm nhÑ C¸c s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®óc, ®Çm, rung hoÆc Ðp tõ khèi vËt liÖu kÕt dÝnh ho¸ häc hay kÕt dÝnh thuû lùc, cã hoÆc kh«ng cã cèt kim lo¹i 1.8.§óc b»ng c¸ch rung, hoÆc C¸c thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu sîi chÞu löa ®Çm c¸c khèi dÎo ho¸ (c¸c cã xö lý tiÕp tôc thμnh phÇn bª t«ng) 1.9.D¹ng sîi   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5441 : 1991  2.1.V÷a VËt liÖu rêi, chÞu löa hçn hîp víi n−íc hay chÊt kÕt dÝnh, t¹o thμnh khèi vËt liÖu dÎo dïng lμm g¹ch chÞu löa VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt tõ clanhke ®−îc nghiÒn, cã phô gia hoÆc kh«ng cã phô gia, dïng lμm chÊt kÕt 2.2.Xi m¨ng dÝnh bª t«ng vμ v÷a chÞu löa VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt tõ hçn hîp chÊt ®én chÞu löa vμ xi m¨ng 2.3.Hçn hîp bª t«ng vμ khèi bª t«ng VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt tõ vËt liÖu rêi chÞu löa, sÐt 2. Kh«ng ho¸ dÎo hoÆc b»ng chÊt kÕt dÝnh ho¸ häc ®Þnh h×nh 2.4.Khèi vËt liÖu dÎo chÞu löa VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt tõ vËt liÖu rêi chÞu löa, cã chÊt kÕt dÝnh hoÆc kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh, r¾n l¹i khi nung 2.5.Khèi vËt liÖu chÞu löa ®Ó VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt tõ vËt liÖu rêi chÞu löa, cã ®Çm hoÆc kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh ho¸ häc hoÆc chÊt kÕt dÝnh thuû lùc VËt liÖu ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch t¹o x¬ tõ vËt liÖu 2.6.Khèi vËt liÖu chÞu löa ®Ó chÞu löa   Page 7 
Đồng bộ tài khoản