TCVN 5483-91

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
163
lượt xem
77
download

TCVN 5483-91

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn về rau quả, TCVN 5483-91. Sản phẩm rau qủa. Xác định độ axit chuẩn độ dược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5483-91

  1. tCvn Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5483: 1991 ( ISO 750 - 1981) S¶n phÈm rau qu¶ X¸c ®Þ nh ®é axit chuÈn ®é ®−îc Hµ Néi - 1991 Lêi nãi ® Çu
  2. TCVN 5483: 1991 Lêi nãi ® Ç u TCVN 5483 -1991 phïhî ví ISO 750 - 1981 p i TCVN 5483 - 1991 do Trung t© m Tiªu chuÈn - § l−êng - ChÊt l−î khu vùc 1 biªn so¹n,Tæ ng côc o ng Tiªu chuÈn - § l−êng - ChÊt l−î ® Ò nghÞ vµ ® −î Uû ban khoa häc Nhµ n−í ban hµnh theo o ng c c quyÕt ® Þ nh sè 487/Q§ ngµy 8 th¸ng 8 n¨ 1991. m 2
  3. TCVN 5483: 1991 TIªuchuÈn vIÖt nam tcvn 5483 : 1991 S¶n phÈm rau qu¶. X¸c ® Þ nh ® é axit chuÈn ® é ® −î c Fruit and vegetable products. Determination of titratable acidity Tiªu chuÈn nµy quy ® Þ nh hai ph−¬ ng ph¸p x¸c ® Þ nh ® é axit chuÈn ® é ® −î cña c¸c s¶n phÈm rau, c qu¶: - Ph−¬ ng ph¸p chuÈn ® é ® iÖn thÕ. - Ph−¬ ng ph¸p th«ng th−êng dï chØ thÞ mµu. ng Theo quy −í ph−¬ ng ph¸p sau kh«ng ¸p dông cho r−î vang. c, u § ví mét sè s¶n phÈm cã mµu, cã thÓ khã x¸c ® Þ nh ® iÓm kÕt thóc cña phÐ p chuÈn ® é trong èi i ph−¬ ng ph¸p sau vµ nªn sö dông ph−¬ ng ph¸p tr−íc. Chó thÝ ch: ViÖc x¸c ® Þ nh ® é axit chuÈn ® é ® −î sÏ kh«ng cã ý nghÜ a trong tr−êng hî nh÷ng s¶n c p phÈm ® · cho thªm sunfudioxit. Tiªu chuÈn nµy phïhî ví ISO 750 - 1981 p i 1 ChuÈn bÞ mÉu thö vµ l−î mÉu c© n ng 1.1 Dông cô. C¸c dông cô thÝ nghiÖm th«ng th−êng vµ ® Æ c biÖt lµ: 1.1.1 M¸y ® ång nhÊt hoÆ c cèi nghiÒ n. 1.1.2 PipÐ t mét møc, dung tÝ ch 25 ml. 1.1.3 B× nh nãn cã thÓ l¾ p ® −î ví èng ng−ng l¹nh håi l−u (1.15) c i 1.1.4 B× nh ® Þ nh møc mét v¹ch, dung tÝ ch 25 ml. 1.1.3 B× nh nãn cã thÓ l¾ p ® −î ví èng ng−ng l¹nh håi l−u( 1.15) c i 1.1.4 B× nh ® Þ nh møc mét v¹ch, dung tÝ ch 250 ml. 1.1.5 èng ng−ng l¹nh håi l−u 1.1.6 C© n 1.2 Tr× nh tù thö 3
  4. TCVN 5483: 1991 Chó thÝ ch: N−í ® Ó chuÈn bÞ cho mÉu thÝ nghiÖm ph¶i lµ n−í cÊt mí ® un s«i vµ ® Ó nguéi. c c i 1.2.1 S¶n phÈm láng hoÆ c s¶n phÈm dÔ t¸ch phÇn láng (thÝ dô: n−í Ð p, sir« hoa qu¶ ® ãng hép, c n−í dÇm dÊm, n−í muèi, n−í cña c¸c s¶n phÈm lªn men). c c c LÊy mét phÇn mÉu thÝ nghiÖm ® · ® −î trén tr−í vµ läc qua b«ng thÊm n−í giÊy läc hoÆ c v¶i. c c c, Dï Pipet ( 1.1.2) hót 25 ml dÞ ch läc (xem ® iÒ u 1) cho vµo b× nh ® Þ nh møc (1.1.4) thªm n−í ® Õn ng c v¹ch møc vµ l¾ c kü. Chó thÝ ch : 1 - CÇn ph¶i lo¹i bá cacbon ® ioxÝ t ra khái c¸c s¶n phÈm láng ® −î cacbonat ho¸ b»ng c c¸ch l¾ c 3 - 4 phót d−í ¸p suÊt thÊp. i 2- Còng cã thÓ lÊy mÉu theo khèi l−î c© n Ý t nhÊt 25g mÉu thÝ nghiÖm chÝ nh x¸c ® Õn ng 0.01g. 1.2.2 C¸c s¶n phÈm kh¸c Lo¹i bá c¸c cuèng, h¹t, c¸c v¸ch khoang h¹t cøng vµ khi nµo ® −î cã thÓ lo¹i bá c¸c h¹t (sau khi ® · c r· ® «ng ® èi ví c¸c s¶n phÈm ® «ng l¹nh vµ ® «ng l¹nh s© u). i Cã thÓ ® Ó c¸c s¶n phÈm ® «ng l¹nh hoÆ c ® «ng l¹nh s© u r·® «ng trong c¸c b× nh kÝ n, vµ gép chÊt láng ® −î t¹o thµnh trong giai ® o¹n nµy vµo s¶n phÈm. c § ví c¸c s¶n phÈm ® · ® −î t¸ch n−í hoÆ c kh«, c¾ t mét phÇn mÉu thÝ nghiÖm thµnh nh÷ng mÉu èi i c c nhá. Lµm ® ång nhÊt s¶n phÈm hoÆ c nghiÒ n trong cèi (1.1.1) CÇn Ý t nhÊt 25g mÉu thÝ nghiÖm, chÝ nh x¸c ® Õn 0.01g cho vµo b× nh nãn (1.1.3) ví 50 ml n−í nãng. i c Trén ® Ò u cho ® Õn khi ® ¹t ® −î ® é ® «ng nhÊt ® Þ nh. c L¾ p èng ng−ng l¹nh håi l−u (1.1.5) vµo b× nh nãn vµ ® un n−í nãng l−î chøa trong b× nh trong 30 c ng phót trªn bÕp c¸ch thuû. § nguéi, chuyÓn toµn bé b× nh chøa trong b× nh nãn vµo b× nh ® Þ nh møc (1.1.4) vµ thªm n−í ® Õn Ó c v¹ch l¾ c kü vµ läc. 2 Ph− ng ph¸p ® iÖ n thÕ (ph− ng ph¸p chuÈn) ¬ ¬ 2.1 Nguyªn t¾ c: ChuÈn ® é ® iÖn thÕ b»ng dung dÞ ch thÓ tÝ ch chuÈn natri hydroxit. 2.2 Thuèc thö 2.2.1 Natri hydroxit dung dÞ ch thÓ tÝ ch chuÈn C (NaOH) = 0.1 mol/1 1/ 2.2.2 C¸c dung dÞ ch ® Öm ® · biÕt pH. ( 1 ) cã thÓ biÓu thÞ nh− "dung dÞ ch thÓ tÝ ch chuÈn 0,1 N" 4
  5. TCVN 5483: 1991 2.3 Dông cô: Sö dông c¸c dông cô thÝ nghiÖm th«ng th−êng vµ ® Æ c biÖt lµ: 2.3.1 Pipet mét møc, dung tÝ ch 25, 50 hoÆ c 100ml (xem 2.4.2) 2.3.2 pH mÐ t 2.3.3 Cèc ® èt, dung tÝ ch 250 ml, cï ví m¸y khuÊy tïhoÆ c c¬ khÝ . ng i 2.3.4 Buret, dung tÝ ch 50 ml 2.4 Tr× nh tù thö 2.4.1 KiÓm ® Þ nh pH mÐ t. KiÓm tra ® é chÝ nh x¸c cña pH mÐ t (2.3.2) b»ng c¸c dung dÞ ch ® Öm (2.2.2) 2.4.2 L−î mÉu thö: Dï pipet (2.3.1) lÊy 25 - 50 hoÆ c 100ml mÉu thö ® · hoµ tan (xem ® iÒ u 1), ng ng tuú theo ® é axÝ t dù ® o¸n cho vµo cèc cã m¸y khuÊy (2.3.3) 2.4.3 X¸c ® Þ nh. BËt m¸y khuÊy vµ nhanh chãng dï burÐ t (2.3.4) thªm mét l−î dung dÞ ch natri ng ng hydr«xit (2.2.1) cho ® Õn khi plixÊp xØ b»ng 7. Sau ® ã cho thªm tõ tõ cho ® Õn khi pH = 8,1 ± 0,2. 2.4.4 Sè lÇn x¸c ® Þ nh TiÕn hµnh hai phÐ p x¸c ® Þ nh song song trªn cï mét mÉu thö (xem ® iÒ u 1) ng 3 Ph−¬ ng ph¸p sö dông mét chØ thÞ mµu (Ph−¬ ng ph¸p th«ng th−êng) 3.1 Nguyªn t¾ c : ChuÈn ® é b»ng dung dÞ ch natri hydroxit thÓ tÝ ch chuÈn ví sù cã mÆ t cña i phenolphtalein nh− chÊt chØ thÞ . 3.2 Thuèc thö 3.2.1 Natri hydroxit, dung dÞ ch thÓ tÝ ch chuÈn C(NaOH) = 0.1 mol/1 (1) 3.2.2 Phenolphtalein, dung dÞ ch 10g/l trong 95% (thÓ tÝ ch etanol). 3.3 Dông cô Sö dông c¸c dông cô thÝ nghiÖm th«ng th−êng vµ ® Æ c biÖt lµ: 3.3.1 Pipet mét møc, dung tÝ ch 25 - 50 hoÆ c 100ml ( xem 3.4.1) 3.3.2 Buret, dung tÝ ch 50 ml 3.3.3 Cèc ® èt, dung tÝ ch thÝ ch hî p. 3.4 Tr× nh tù thö: 3.4.1 L−î mÉu thö: Dï pipet ( 3.3.1) lÊy 25 - 50 hoÆ c 100 ml mÉu thö ® · hoµ tan (xem ® iÒ u 1) ng ng tuú theo ® é axit dù ® o¸n, cho vµo cèc (3.3.3) (1) cã thÓ biÓu thÞ nh− dung dÞ ch thÓ tÝ ch chuÈn " 0.1N" 5
  6. TCVN 5483: 1991 3.4.2 X¸c ® Þ nh Thªm tõ 0.25 ® Õn 0.5 ml dung dÞ ch phenolphtalein (3.2.2) vµ võa l¾ c võa dï buret chuÈn b»ng ng dung dÞ ch natri hydroxÝ t (3.2.1) cho ® Õn khi xuÊt hiÖn mµu hång bªn trong 30 gi© y. 3.4.3 Sè lÇn x¸c ® Þ nh TiÕn hµnh hai phÐ p x¸c ® Þ nh song song trªn cï mét mÉu thö (xem ® iÒ u 1). ng 4 TÝ nh kÕ t qu¶ 4.1 Ph−¬ ng ph¸p tÝ nh vµ c«ng thøc 4.1.1 MÉu thÝ nghiÖm ® −î lÊy theo thÓ tÝ ch c § axit chuÈn ® é ® −î (X) biÓu thÞ b»ng milinol M + trong 100 ml s¶n phÈm cã tÝ nh ® Õn sù pha é c lo· tiÕn hµnh theo môc 1.2 ® −î tÝ nh theo c«ng thøc: ng c 250 100 1000.V1.C X = xV1 xCx = V V0 V0 Trong ® ã: V: lµ thÓ tÝ ch mÉu thö, tÝ nh b»ng ml, cô thÓ lµ 25 ml V0: lµ thÓ tÝ ch cña mÉu ph© n tÝ ch (2.4.2 hoÆ c 3.4.1) tÝ nh b»ng ml. V1: lµ thÓ tÝ ch cña dung dÞ ch natri hydroxit (2.2.1) hoÆ c (3.2.1) ® −î dï ® Ó x¸c ® Þ nh (2.4.3) hoÆ c ( c ng 3.4.2) tÝ nh b»ng ml. C: lµ thÓ tÝ ch cña dung dÞ ch natri hydroxit (2.2.1) hoÆ c (3.2.1) tÝ nh b»ng mol/ l. 4.1.2 MÉu thÝ nghiÖm lÊy theo khèi l−î ng § axÝ t chuÈn ® é ® −î ( x1) biÓu thÞ b»ng milinol M+ trong 100g s¶n phÈm, cã tÝ nh ® Õn sù pha lo· é c ng ® −î tiÕn hµnh theo môc 1.2 ® −î tÝ nh theo c«ng thøc: c c 250 100 X1 = xV1 xCx m V0 Trong ® ã: V0, V1, vµ C cã cï ý nghÜ a nh− trong môc 4.1.1 m lµ khèi l−î mÉu thö (xem 1.2.1) ® iÒ u 1 hoÆ c ng ng (1.2.2), tÝ nh b»ng gam. 4.1.3 KÕt qu¶ KÕt qu¶ lµ trung b× nh sè häc cña c¸c gi¸ trÞ nhËn ® −î trong hai lÉn x¸c ® Þ nh (2.4.4 hoÆ c 3.4.3) tho¶ c m· yªu cÇu vµ ® é lÆ p l¹i (xem 4.2) n KÕt qu¶ lÊy tí mét sè thËp ph© n. i 6
  7. TCVN 5483: 1991 4.2 § lÆ p l¹i é Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c gi¸ trÞ nhËn ® −î trong hai lÇn x¸c ® Þ nh ® ång thêi hoÆ c liªn tiÕp ( 2.4.4 hoÆ c c 3.4.3) bëi cï mét kiÓm nghiÖm viªn, kh«ng ® −î v−î qu¸ 2% gi¸ trÞ trung b× nh. ng c t 4.3 C¸c ph−¬ ng ph¸p biÓu thÞ kÕt qu¶ kh¸c. Còng cã thÓ biÓu thÞ ® é axÝ t b»ng sè gam axÝ t trong 100 g, s¶n phÈm hoÆ c trong 100 ml s¶n phÈm b»ng c¸ch nh© n c«ng thøc (4.1.1 hoÆ c 4.1.2) ví hÖ sè thÝ ch hî cho tõng lo¹i axit ( xem b¶ng) i p AxÝ t HÖ sè Axit malic 0,067 Axit oxalic 0,045 Axit eitric 0,070 Axit tartaric 0,075 Axit sulfuric 0,049 Axit acetic 0,060 Axit lactic 0,090 5 Biªn b¶n thö KÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i chØ râ ph−¬ ng ph¸p ® · sö dông vµ kÕt qu¶ nhËn ® −î § c. ång thêi ph¶i kÓ ® Õn c¸c thao t¸c kh«ng ® −î quy ® Þ nh trong tiªu chuÈn nµy hoÆ c ® −î coi nh− kh«ng b¾ t buéc còng c c nh− bÊt kú mét ® iÒ u kiÖn nµo cã thÓ ¶nh h−ëng ® Õn kÕt qu¶. Biªn b¶n kÕt qu¶ ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt ® Ó nhËn biÕt mét c¸ch toµn diÖn vÒ mÉu. 7
Đồng bộ tài khoản