TCVN 5524 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
27
download

TCVN 5524 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5524 1995: Chất lượng nước: Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước mặt và quy định các yêu cầu chung đối với việc chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5524 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5524 : 1995  ChÊt l−îng n−íc: Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ n−íc mÆt khái bÞ nhiÔm bÈn. Water quality - General requirements for protection of surface water against pollution 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho n−íc mÆt vμ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung ®èi víi viÖc chèng nhiÔm bÈn n−íc mÆt. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi n−íc biÓn. 2. §Ó b¶o vÖ n−íc mÆt trªn ph¹m vi nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kÜ thuËt vμ ph¸p luËt. 3. Khi sö dông n−íc mÆt cho môc ®Ých kinh tÕ kh¸c nhau ph¶i tiÕn hμnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p chèng nhiÔm bÈn, chèng lμm bÈn vμ lμm c¹n n−íc. 4. Môc ®Ých sö dông n−íc mÆt ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt vμ thμnh phÇn cña n−íc theo c¸c yªu cÇu vμ c¸c møc ®· ®Þnh. Trong tr−êng hîp ®ång thêi sö dông n−íc cho mét vμi d¹ng sö dông n−íc th× ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu kh¾t khe nhÊt ®èi víi chÊt l−îng n−íc mÆt. 5. Khi thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng vμ ®−a vμo sö dông c¸c xÝ nghiÖp, c«ng tr×nh x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o l¹i, vμ c¸c ®èi t−îng kh¸c mμ c«ng tr×nh nμy cã ¶nh h−ëng tíi tr¹ng th¸i n−íc mÆt cÇn ph¶i xem xÐt vμ tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ n−íc. CÊm ®−a vμo sö dông c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o l¹i mμ kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o chèng nhiÔm bÈn ®èi t−îng n−íc. 6. Khi lËp c¸c luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt cho c¸c khu c«ng nghiÖp lín ph¶i t¹o hÖ thèng cung cÊp n−íc khÐp kÝn. 7. CÊm kh«ng ®−îc ®æ n−íc th¶i kh«ng ®¹t qui ®Þnh vμo n−íc mÆt g©y nhiÔm bÈn ®èi t−îng n−íc. Møc ®é lμm s¹ch n−íc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña chóng b»ng kh¶ n¨ng ®ång hßa nguån n−íc vμ theo c¸c yªu cÇu cña hé sö dông ®èi víi chÊt l−îng n−íc. 8. ChØ sau khi cã giÊy phÐp cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo c¸c thñ tôc quy ®Þnh míi ®−îc ®æ n−íc th¶i ®¹t quy ®Þnh vμo n−íc mÆt, còng nh− tiÕn hμnh c¸c lo¹i c«ng viÖc kh¸c trong ph¹m vi cña ®èi t−îng n−íc vμ vïng n−íc ®−îc b¶o vÖ. 9. Khi thay ®æi môc ®Ých sö dông n−íc, tr−íc khi quy ®Þnh yªu cÇu míi ®èi víi viÖc ®æ n−íc th¶i, cÇn ph¶i ®−îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt. 10. CÊm ®æ c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp vμ c¸c chÊt th¶i sinh ho¹t ch−a ®−îc xö lÝ vμo n−íc mÆt. 11. CÊm ®æ n−íc bÈn, r¸c vμ hμng ho¸ tõ c¸c tμu thuû vμ c¸c ph−¬ng tiÖn næi kh¸c, còng nh− viÖc ®Ó rß rØ dÇu vμ c¸c s¶n phÈm dÇu xuèng n−íc mÆt. 12. N−íc th¶i cã nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i v−ît qu¸ c¸c møc quy ®Þnh ph¶i qua kh©u lμm s¹ch s¬ bé tr−íc khi ®æ vμo hÖ thèng tho¸t n−íc cña c¸c ®iÓm d©n c−. 13. Trong quy ho¹ch c¸c ®iÓm d©n c− vμ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i xÐt ®Õn c¸c biÖn ph¸p chèng nhiÔm bÈn nguån n−íc bëi c¸c dßng ch¶y bÒ mÆt tõ c¸c ®iÓm d©n c− vμ c¸c khu c«ng nghiÖp. 14. §Ó nh»m môc ®Ých chèng nhiÔm bÈn n−íc mÆt dïng cho hÖ thèng cung cÊp tËp trung n−íc sinh ho¹t vμ c¸c môc ®Ých kh¸c, ph¶i quy ®Þnh c¸c vμnh ®ai b¶o vÖ vÖ sinh. 15. Nh»m chèng nhiÔm bÈn n−íc do eftrofi (siªu d−ìng), ®Æc biÖt lμ n¬i chøa n−íc dïng cho hÖ thèng cung cÊp tËp trung n−íc sinh ho¹t ph¶i h¹n chÕ viÖc x©m nhËp cña c¸c phÇn tö biogen. Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5524 : 1995  16. CÊm lμm nhiÔm bÈn n−íc mÆt khi tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc x©y dùng vμ næ m×n, khi khai th¸c kho¸ng s¶n, khi ®Æt c¸p ®iÖn, èng dÉn vμ c¸c hÖ thèng giao th«ng phôc vÒ n«ng nghiÖp vμ c¸c d¹ng c«ng viÖc kh¸c trong nguån n−íc hoÆc gÇn vμnh ®ai b¶o vÖ n−íc. 17. ë n¬i th¶ bÌ gç, nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt nhùa vμ chÊt tanin ch¶y tõ gç vμo n−íc vμ l−îng cho phÐp oxi hoμ tan trong n−íc ph¶i theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 18. Khi tíi kh«ng ®−îc ®Ó n−íc chøa ph©n kho¸ng vμ ph©n v« c¬ hoÆc thuèc trõ s©u víi nång ®é v−ît møc quy ®Þnh x©m nhËp trë l¹i vμo n−íc bÒ mÆt. 19. C¸c chØ tiªu ®Þnh l−îng vμ ®Þnh tÝnh tr¹ng th¸i n−íc mÆt (møc nhiÔm bÈn) vμ n−íc th¶i ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng hÖ thèng theo dâi, ®¸nh gi¸ tin cËy. C¸c chØ tiªu nμy ph¶i ®−- îc ®¨ng kÝ Nhμ n−íc. 20. §èi víi c¸c ®èi t−îng cã nguy c¬ g©y nhiÔm bÈn n−íc mÆt ph¶i so¹n th¶o kÕ ho¹ch c¸c biÖn ph¸p vμ h−íng dÉn phßng ngõa vμ xö lÝ hËu qu¶ c¸c sù cè t¹i c¸c ®èi t−îng nμy. Page 2 
Đồng bộ tài khoản