TCVN 5532:1991

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
80
lượt xem
32
download

TCVN 5532:1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 5532:1991. Sản phẩm sữa. Phương pháp lấy mẫu và quy tắc nghiệm thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5532:1991

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5532 - 1991 (ST SEV 4713 - 84) S¶n phÈm s÷a Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ quy t¾c nghiÖm thu Hμ Néi 1
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5532 - 1991 phï hîp víi ST SEV 4713 - 84 TCVN 5532 - 1991 do Héi Tiªu chuÈn ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc - Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 654/Q§ ngμy 30 th¸ng 10 n¨m 1991. 2
 3. s¶n phÈm s÷a Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ qui t¾c nghiÖm thu Milk products Sampling and acceptance rules Tiªu chuÈn nμy ¸p dông víi c¸c s¶n phÈm s÷a (s÷a ®Æc kh«ng cã ®−êng, s÷a ®Æc cã ®−êng, c¸c s¶n phÉm s÷a ®Æc biÖt dμnh cho trÎ em, s÷a n©u, pho m¸t t−¬i, pho m¸t láng, cazein vμ qui ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n vμ tr×nh tù tiÕn hμnh kiÓm tra nghiÖm thu chÊt l−îng s¶n phÈm. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 4713-84 1 Quy ®Þnh chung 1.1. L« s¶n phÈm ®−a vμo kiÓm tra ph¶i bao gåm c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt, cïng h¹ng chÊt l−îng, ®−îc s¶n xuÊt trong cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn, cïng mét thêi kú, trong bμo b× nh− nhau vμ ghi nh·n nh− nhau. 1.2. Khi kiÓm tra chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm s÷a, quyÕt ®Þnh vÒ mét l« s¶n phÈm kiÓm tra ph¶i c¨n cø vμo nh÷ng yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm. Do nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau, tuú theo mèi liªn quan cña chóng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm vμ ®Ó kiÓm tra chóng ng−êi ta ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra thèng kª nghiÖm thu kh¸c nhau. Nªn cÇn ph©n lo¹i chóng thμnh c¸c nhãm sao cho trong ph¹m vi mçi nhãm chóng cã ý nghÜa gièng nhau: Nhãm thø nhÊt: Nh÷ng yªu cÇu g¾t gao, nÕu kh«ng tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu ®ã cã thÓ lμ nguyªn nh©n ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng vμ søc khoÎ cña con ng−êi, thuéc nhãm nμy tr−íc hÕt lμ nh÷ng yªu cÇu cã liªn quan ®Õn sù « nhiÔm s¶n phÈm do c¸c vi khuÈn g©y bÖnh, sù nhiÔm bÈn do ®éc tè, chÊt kh¸ng sinh c¸c thuèc trõ dÞch h¹i vμ c¸c chÊt cã h¹i ®Õn søc khoÎ con ng−êi. Nhãm thø hai: Nh÷ng yªu cÇu quan träng kh«ng ®Õn nçi g¾t gao, nh−ng nÕu kh«ng ®¸p øng chóng cã thÓ lμm gi¶m gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm theo 3
 4. c«ng dông cña nã, thuéc nhãm nμy lμ nh÷ng yªu cÇu c¶m quan, nh÷ng yªu cÇu liªn quan ®Õn thμnh phÇn ho¸ häc, sù nhiÔm c¸c vi sinh vËt kh«ng g©y bÖnh. Nhãm thø 3: Nh÷ng yªu cÇu Ýt quan träng mμ nÕu kh«ng thùc hiÖn còng kh«ng lμm gi¶m kh¶ n¨ng sö dông cña s¶n phÈm, nh−ng lμ tr¸i víi yªu cÇu quy ®Þnh, vÝ dô: sù sai kh¸c kh«ng quan träng vÒ h×nh d¹ng bÒ ngoμi quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. 1.3. KiÓm tra sù phï hîp cña s¶n phÈm theo nh÷ng yªu cÇu nhãm mét cã thÓ tiÕn hμnh theo Phô lôc 2. Khi kiÓm tra trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt c¬ së kü thuËt, cho phÐp c¸c phßng kiÓm nghiÖm kiÓm tra ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n ë b¶ng 31 vμ 32. 1.4. LÊy c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm ®¬n chiÕc vμo mÉu theo TCVN 4441 - 87. 1.5. KiÓm tra l« s¶n phÈm vÒ sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nhãm hai cÇn ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh quy ®Þnh ë b¶ng 1-4 vμ 16-19. §Ó kiÓm tra ®Þnh l−îng cÇn ¸p dông ph−¬ng ¸n kiÓm tra quy ®Þnh ë b¶ng 26-29. 1.6. KiÓm tra l« s¶n phÈm vÒ sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nhãm ba cÇn ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh quy ®Þnh ë b¶ng 4, 5, 19 vμ 20. §Ó kiÓm tra ®Þnh l−îng cÇn ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra quy ®Þnh ë b¶ng 29-30. 1.7. NÕu viÖc ¸p dông ph−¬ng ¸n kiÓm tra quy ®Þnh ë b¶ng 1-5 v× nh÷ng lý do kü thuËt kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc hoÆc kh«ng cã c¬ së vÒ quan ®iÓm kinh tÕ do cì mÉu lín (bËc kiÓm tra chung) cho phÐp ¸p dông ph−¬ng ¸n kiÓm tra qui ®Þnh ë b¶ng 6-25 (bËc kiÓm tra ®Æc biÖt D-1, D-2, D-3 vμ D-4). 1.8. Khi chän c¸c lo¹i ph−¬ng ¸n kiÓm tra cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng yªu cÇu ë c¸c ®iÓm: 2.1, 2.2, 2.3. 1.9. Kü thuËt lÊy mÉu theo TCVN 5531-1991 (ST SEV 1745-1979). 2 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra 2.1. Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh ba lo¹i ph−¬ng ¸n kiÓm tra: - Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn theo TCVN 2600 - 78. - Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng theo TCVN 2600-87. 4
 5. - Ph−¬ng ¸n kiÓm tra gi¸ trÞ trung b×nh chØ tiªu chÊt l−îng s¶n phÈm (sau ®©y gäi t¾t lμ chØ tiªu) trong l«. 2.2. Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh theo TCVN 2600-78 vμ nh÷ng ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng theo TCVN 2602 - 87 cÇn ®−îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, ®· qui ®Þnh møc khuyÕt tËt chÊp nhËn AQL trong l«. Trong tr−êng hîp nμy, mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm lÊy ®Ó kiÓm tra ph¶i ®−îc kiÓm tra riªng vμ víi mçi ®¬n vÞ cÇn ghi riªng kÕt qu¶ kiÓm tra. 2.2.1 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh ¸p dông ®Ó kiÓm tra tÊt c¶ nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng ®o ®−îc cña s¶n phÈm vμ ®Ó kiÓm tra nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng ®o ®−îc mμ ph©n bè chóng kh«ng chuÈn. Ngoμi ra nh÷ng ph−¬ng ¸n kiÓm tra nμy cßn cã thÓ ®−îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra nh÷ng dÊu hiÖu cã ph©n bè chuÈn nÕu xÐt thÊy ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng kh«ng thÝch hîp do nguyªn nh©n kinh tÕ hoÆc kü thuËt. C¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh vμ tr×nh tù ¸p dông chóng ®−îc nªu trong môc 2.4. 2.2.2. Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng nÕu ¸p dông ®Ó kiÓm tra nh÷ng dÊu hiÖu ®o ®−îc cã ph©n bè chuÈn. KiÓm tra tÝnh chuÈn cña ph©n bè ®−îc tiÕn hμnh theo TCVN 4552 - 88. KiÓm tra tÝnh ph©n bè chuÈn mét lÇn trong giai ®o¹n x©y dùng nh÷ng ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng. C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh l−îng vμ tr×nh tù ¸p dông chóng ë môc 2.5. 2.3. Ph−¬ng ¸n kiÓm tra gi¸ trÞ trung b×nh trong l« cÇn ®−îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt cña s¶n phÈm kh«ng cã quy ®Þnh AQL trong l«, nh−ng ®· biÕt gi¸ trÞ trung b×nh liªn quan ®Õn tËp hîp s¶n phÈm trong l«. Khi ¸p dông lo¹i ph−¬ng ¸n kiÓm tra nμy cÇn tiÕn hμnh víi nh÷ng mÉu trung b×nh h×nh thμnh tõ mét sèt mÉu ®iÓm vμ mÉu riªng. Sè mÉu ®iÓm vμ mÉu riªng ®−îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng quy t¾c nªu trong môc 2.6. 5
 6. Nh÷ng ph−¬ng ¸n ®· nªu chØ cã thÓ ¸p dông trong tr−êng hîp ®é sai lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nh б cña th«ng sè kiÓm tra trong l« ®· biÕt (hoÆc lμ kh«ng ®æi vμ cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh qua c¸c nghiªn cøu s¬ bé). Ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú sù æn ®Þnh cña gi¸ trÞ б. 2.4. C¸ch tiÕn hμnh khi ¸p dông c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn qui ®Þnh theo TCVN 2600-78. - LÊy ra mét mÉu cì n, kiÓm tra toμn bé c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm trong mÉu vμ ®¸nh gi¸ mçi ®¬n vÞ ®ã lμ ®¹t hay khuyÕt tËt. - So s¸nh sè ®¬n vÞ khuyÕt tËt trong mÉu víi sè C vμ D. B¶ng 1 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 1%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 500 13 0 1 20 0 1 5 0 1 Tõ 501 ®Õn 3200 50 1 2 80 1 2 20 0 2 .. 3201 .. 10000 80 2 3 80 1 2 32 1 3 .. 10001 ..35300 125 3 4 125 2 3 50 1 4 ..35301 .. 150000 200 5 6 200 3 4 80 2 5 .. 150001..500000 315 7 8 315 5 6 125 3 6 Lín h¬n 500000 500 10 11 500 8 9 200 5 8 Chó thÝch: B¶ng 1-25 n-cì mÉu, c-sè chÊp nhËn, B-sè b¸c bá. - NÕu sè ®¬n vÞ khuyÕt tËt trong mÉu lín h¬n sè chÊp nhËn C nh−ng kh«ng lín h¬n sè b¸c bá B th× l« ®−îc chÊp nhËn nh−ng ph¶i trë l¹i kiÓm tra th−êng. 6
 7. Mét l« s¶n phÈm ®−îc coi lμ ®¸p øng yªu cÇu vÒ nh÷ng chØ tiªu kiÓm tra nÕu sè ®¬n vÞ khuyÕt tËt ph¸t hiÖn trong mÉu kh«ng lín h¬n sè chÊp nhËn (C) ®èi víi ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®ã. Mé l« s¶n phÈm ®−îc coi lμ kh«ng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu theo chØ tiªu kiÓm tra nÕu sè ®¬n vÞ khuyÕt tËt ph¸t hiÖn trong mÉu b»ng hoÆc lín h¬n sè b¸c bá (B) ®èi víi ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®ã. Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn, chÕ ®é kiÓm tra th−êng kiÓm tra ngÆt vμ kiÓm tra gi¶m cho trong b¶ng 1-5 ®èi víi bËc kiÓm tra chung 1 vμ trong b¶ng 6- 25 cho c¸c bËc ®Æc biÖt D-1, D-2, D-3, D-4. B¶ng 2 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 2,5%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 150 5 0 1 8 0 1 2 0 1 Tõ 151 " 500 20 1 2 32 1 2 8 0 2 " 501 " 1200 32 2 3 32 1 2 13 1 3 " 1201 " 3200 50 3 4 50 2 3 20 1 4 " 3201 " 10000 80 5 6 80 3 2 32 2 5 " 10001 " 35000 125 7 8 125 5 6 50 3 6 " 35001 " 150000 200 10 11 200 8 9 80 5 8 " 150001 " 500000 315 14 15 315 12 13 125 7 10 Lín h¬n 500000 500 21 22 500 18 19 200 10 13 7
 8. B¶ng 3 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 4,0%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 90 3 0 1 5 0 1 2 0 1 Tõ 91 " 280 13 1 2 20 1 2 5 0 2 " 281 " 500 20 2 3 20 1 2 8 1 3 " 501 " 1200 32 3 4 32 2 3 13 1 4 " 1201 " 3200 50 5 6 50 3 4 20 2 5 " 3201 " 10000 80 7 8 80 5 6 32 3 6 " 10001 " 35000 125 10 11 125 8 9 50 5 8 " 35001 " 150000 200 14 15 200 12 13 80 7 10 " Lín h¬n 150000 315 21 22 315 18 19 125 10 13 B¶ng 4 Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 6,5%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ th−êng n C B n C B n C B ®Õn 25 2 0 1 3 0 1 2 0 1 Tõ 26 " 150 8 1 2 13 1 2 3 0 2 " 151 " 280 13 2 3 13 1 2 5 1 3 " 281 " 500 20 4 5 20 2 3 8 1 4 " 501 " 1 200 32 5 6 32 3 4 13 2 5 " 1201 " 3 200 50 7 8 50 5 6 20 3 6 " 3201 " 10 000 80 10 11 80 8 9 32 5 8 " 10001 " 35 000 125 14 15 125 12 13 50 7 10 lín h¬n 35 000 200 21 22 200 18 19 80 10 13 8
 9. B¶ng 5 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh 1 lÇn AQL = 10% bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ th−êng n C B n C B n C B ®Õn 90 5 1 2 8 1 2 2 0 2 Tõ 91 " 150 8 2 3 8 1 2 3 1 3 " 151 " 280 13 3 4 13 2 3 5 1 4 " 281 " 500 20 5 6 20 3 4 8 2 5 " 501 " 1 200 32 7 8 32 5 6 13 3 6 " 1201 " 3 200 50 10 11 50 8 9 20 5 8 " 3201 " 10 000 80 14 15 80 12 13 32 7 10 lín h¬n 10 000 125 21 22 125 18 19 50 10 13 B¶ng 6 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 1%, cÊp kiÓm tra D-1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B Toμn bé l« s¶n phÈm 13 0 1 20 0 1 5 0 1 B¶ng 7 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 2,5%, bËc kiÓm tra D-1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B Toμn bé l« s¶n phÈm 5 0 1 8 0 1 2 0 1 9
 10. B¶ng 8 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL 4%, bËc kiÓm tra D-1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 35000 3 0 1 5 0 1 2 0 1 Lín h¬n 35000 13 1 2 20 1 2 5 1 2 B¶ng 9 Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 6,5%, bËc kiÓm tra D-1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 500 2 0 1 3 0 1 2 0 1 Lín h¬n 35000 8 1 2 13 1 2 3 0 2 B¶ng 10 Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 10%, bËc kiÓm tra D-1 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 35000 5 1 2 8 1 2 2 0 1 Lín h¬n 35000 8 2 3 8 1 2 3 1 3 10
 11. B¶ng 11 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 1%, bËc kiÓm tra D-2 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B Toμn bé s¶n phÈm 13 0 1 20 0 1 5 0 1 B¶ng 12 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 2,5%, bËc kiÓm tra D-2 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 35000 5 0 1 8 0 1 2 0 1 Lín h¬n 35000 20 1 2 32 1 2 8 0 2 B¶ng 13 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 4%, bËc kiÓm tra D-2 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 1200 3 0 1 5 0 1 2 0 1 Lín h¬n 1200 13 1 2 20 1 2 5 0 2 11
 12. B¶ng 14 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 6,5%, bËc kiÓm tra D-2 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 150 2 0 1 3 0 1 2 0 1 Tõ 151 ®Õn 35000 8 1 2 13 1 2 3 0 2 Lín h¬n 3500 13 2 3 13 1 2 5 1 3 B¶ng 15 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 10%, bËc kiÓm tra D-2 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 1200 6 1 2 8 1 2 2 0 2 Tõ 1201 ®Õn 35000 8 2 3 8 1 2 3 1 3 Lín h¬n 3500 13 3 4 13 2 3 5 1 4 B¶ng 16 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 1%, bËc kiÓm tra D-3 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 35000 13 0 1 20 0 1 5 0 1 Lín h¬n 3500 50 1 2 80 1 2 20 0 2 12
 13. B¶ng 17 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 2,5%, bËc kiÓm tra D-3 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 500 5 0 1 8 0 1 2 0 1 Tõ 501 ®Õn 35000 20 1 2 32 1 2 8 0 2 Tõ 35001 ®Õn 500000 32 2 3 32 1 2 13 1 3 Lín h¬n 500000 50 3 4 50 2 3 20 1 4 B¶ng 18 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 4%, bËc kiÓm tra D-3 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 150 3 0 1 5 0 1 2 0 1 Tõ 151 ®Õn 3200 13 1 2 20 1 2 5 0 2 Tõ 3201 ®Õn 35000 20 2 3 20 1 2 8 1 3 Tõ 35001 ®Õn 32 3 4 32 2 3 13 1 4 500000 Lín h¬n 500000 50 5 6 50 3 4 20 2 5 13
 14. B¶ng 19 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 6,5%, bËc kiÓm tra D-3 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 50 2 0 1 3 0 1 2 0 1 Tõ 51 ®Õn 500 8 1 2 13 1 2 3 0 2 " 501 " 3200 13 2 3 13 1 2 5 1 3 " 3201 " 35000 20 3 4 20 2 3 8 1 4 " 35001 " 500000 32 5 6 32 3 4 13 2 5 Lín h¬n 50000 50 7 8 50 5 6 20 3 6 B¶ng 20 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 10%, bËc kiÓm tra D-3 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 150 5 1 2 8 1 2 2 0 2 Tõ 151 ®Õn 500 8 2 3 8 1 2 3 1 3 " 501 " 3200 13 3 4 13 2 3 5 1 4 " 3201 " 35000 20 5 6 20 3 4 8 2 5 " 35001 " 500000 32 7 8 32 5 6 13 3 6 Lín h¬n 50000 50 10 11 50 8 9 20 5 8 B¶ng 21 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 1%, bËc kiÓm tra D-4 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 1200 13 0 1 20 0 1 5 0 1 Tõ 1201 ®Õn 35000 50 1 2 80 1 2 20 0 2 " 35001 " 500000 80 2 3 80 1 2 32 1 3 Lín h¬n 500000 125 3 4 125 2 3 50 1 4 14
 15. B¶ng 22 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 2,5%, bËc kiÓm tra D-4 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 150 5 0 1 8 0 1 2 0 1 Tõ 151 ®Õn 1200 20 1 2 32 1 2 8 0 2 " 1201 " 10000 32 2 3 32 1 2 13 1 3 " 10001 " 35000 50 3 4 50 2 3 20 1 4 " 35001 " 500000 80 5 6 80 3 4 32 2 5 Lín h¬n 500000 125 7 8 125 5 6 50 3 6 B¶ng 23 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 4,0%, bËc kiÓm tra D-4 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 90 3 0 1 5 0 1 2 0 1 Tõ 91 ®Õn 500 13 1 2 20 1 2 5 1 2 " 501 " 1200 20 2 3 20 1 2 8 1 3 " 1201 " 10000 32 3 4 32 2 3 13 1 4 " 10001 " 35000 50 3 6 50 3 4 20 2 5 " 35001 " 500000 80 7 8 80 5 6 32 3 6 Lín h¬n 500000 125 10 11 125 8 9 50 5 8 15
 16. B¶ng 24 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 6,5%, bËc kiÓm tra D-4 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B ®Õn 25 2 0 1 3 0 1 2 0 1 Tõ 26 150 8 1 2 13 1 2 3 0 2 " 151 " 500 13 2 3 13 1 2 5 1 3 " 501 " 1200 20 3 4 32 2 3 8 1 4 " 1201 " 10000 32 5 6 32 3 4 13 2 5 " 10001 " 35000 50 7 8 50 5 6 20 3 6 " 35001 " 500000 80 10 11 80 8 9 32 5 8 Lín h¬n 500000 125 14 15 125 12 13 50 7 10 B¶ng 25 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh tÝnh mét lÇn AQL = 10%, bËc kiÓm tra D-4 Cì l« KiÓm tra th−êng KiÓm tra ngÆt KiÓm tra gi¶m+ n C B n C B n C B §Õn 90 5 1 2 8 1 2 2 0 2 Tõ 91 ®Õn 150 8 2 3 8 1 2 3 1 3 " 151 " 500 13 3 4 13 2 3 5 1 4 " 501 " 1200 20 5 6 20 3 4 8 2 5 " 1201 " 10000 32 7 8 32 5 6 13 3 6 " 10001 " 35000 50 10 11 50 8 9 20 5 8 " 35001 " 500000 80 14 15 80 12 13 32 7 10 Lín h¬n 500000 125 21 22 125 18 19 50 10 13 16
 17. 2.5. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn khi ¸p dông ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng nh− sau: - LÊy ra mét mÉu cì n, kiÓm tra toμn bé c¸c ®¬n vÞ d¶n phÈm trong mÉu vμ ghi l¹i kÕt qu¶ kiÓm tra; - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ trung b×nh (x ) cña mÉu theo c«ng thøc 1 n x= ∑ xi ni =1 (1) Trong ®ã: xi (i=1, n) kÕt qu¶ kiÓm tra ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i; n - cì mÉu; - TÝnh ®é lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nh (S) trong mÉu theo c«ng thøc sau: 1 n − S= ∑ ( x1 − x) 2 (2) n i =1 Trong ®ã tÊt c¶ c¸c ký hiÖu theo c«ng thøc (1) - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ chØ tiªu (Qd) vμ/hoÆc (Qt) theo c«ng thøc: − − x − Gd C −x Qd = (3) vμ/hoÆc Qt = t S S − Trong ®ã: x - gi¸ trÞ trung b×nh cña chØ tiªu tÝnh theo c«ng thøc (1) Gd - gi¸ trÞ cho phÐp nhá nhÊt cña chØ tiªu kiÓm tra qui ®Þnh theo yªu cÇu; Gt - gi¸ trÞ cho phÐp lín nhÊt cña chØ tiªu kiÓm tra qui ®Þnh theo yªu cÇu; S - ®é lÖch trung b×nh tÝnh theo c«ng thøc (2). Qt ®−îc tÝnh trong tr−êng hîp nÕu chØ tiªu kiÓm tra cã giíi h¹n d−íi ®· cho (vÝ dô: hμm l−îng mì trong s÷a kh«ng nhá h¬n ). Qt ®−îc tÝnh trong tr−êng hîp nÕu chØ tiªu kiÓm tra cã giíi h¹n trªn ®· cho (vÝ dô: hμm l−îng n−íc trong b¬ kh«ng lín h¬n ). NÕu cho th«ng sè cã giíi h¹n trªn vμ d−íi, tÝnh c¶ Qt vμ Qd : 17
 18. L« ®−îc coi lμ tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ chØ tiªu kiÓm tra khi theo ®óng nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Tr−êng hîp giíi h¹n d−íi tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc: Qd ≥ ks (5) Trong ®ã: ks - gi¸ trÞ th«ng sè cña ph−¬ng ¸n kiÓm tra ghi trong b¶ng 26-31; - Tr−êng hîp giíi h¹n trªn ®· tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc: Qt ≥ ks (6) - Trong tr−êng hîp c¸c giíi h¹n trªn vμ d−íi ®· cho, tho¶ m·n c¸c bÊt ®¼ng thøc 5 vμ 6. L« ®−îc coi kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu theo chØ tiªu kiÓm tra nÕu bÊt ®¼ng thøc (5) vμ/hoÆc (6) kh«ng tho¶ m·n. C¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng cho viÖc kiÓm tra th−êng, ngÆt, gi¶m ®−îc chØ dÉn trong c¸c b¶ng 26-30 cho bËc kiÓm tra 1 cßn trong c¸c b¶ng 31 vμ 32 cho bËc kiÓm tra D-4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ¸p dông kiÓm tra th−êng, ngÆt, gi¶m theo TCVN 2602-87. 2.6. C¸c ph−¬ng ¸n kiÓm tra theo gi¸ trÞ trung b×nh cña th«ng sè trong l« cÇn ®−îc ¸p dông nÕu cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu ë môc 2.3 l−îng mÉu cÇn lÊy ra tõ l« t¹o thμnh mÉu chung vμ ®Ó chia thμnh mÉu kiÓm tra ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 33. 18
 19. B¶ng 26 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng AQL = 0,65%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra KiÓm tra KiÓm tra th−êng ngÆt gi¶m n ks n ks n ks ®Õn 90 5 1,65 Tõ 91 " 150 7 1,75 7 1,88 " 151 " 280 10 1,84 10 1,98 4 1,45 " 281 " 500 15 1,91 15 2,06 5 1,53 " 501 " 1200 20 1,96 20 2,11 7 1,62 " 1201 " 3200 25 1,99 25 2,14 10 1,72 " 3201 " 10000 35 2,03 35 2,18 15 1,79 " 10001 " 35000 50 2,08 50 2,22 20 1,82 " 35001 " 150000 75 2,12 75 2,27 25 1,85 " 150001 " 500000 100 2,14 100 2,29 35 1,89 Lín h¬n 500000 150 2.18 150 2,33 50 1,93 Chó thÝch: §èi víi c¸c b¶ng 26-30: n - cì mÉu ks - h»ng sè chÊp nhËn víi ph−¬ng ph¸p S 19
 20. B¶ng 27 Ph−¬ng ¸n kiÓm tra ®Þnh l−îng AQL = 1%, bËc kiÓm tra 1 Cì l« KiÓm tra KiÓm tra KiÓm tra th−êng ngÆt gi¶m n ks n ks n ks ®Õn 50 4 1,45 Tõ 51 " 90 5 1,53 5 1,65 Tõ 91 " 150 7 1,62 7 1,75 " 151 " 280 10 1,72 10 1,84 4 1,34 " 281 " 500 15 1,79 15 1,91 5 1,40 " 501 " 1200 20 1,84 20 1,96 7 1,50 " 1201 " 3200 25 1,85 25 1,98 10 1,58 " 3201 " 10000 35 1,89 35 2,03 15 1,65 " 10001 " 35000 50 1,93 50 2,08 20 1,69 " 35001 " 150000 75 1,98 75 2,12 25 1,72 " 150001 " 500000 100 2,00 100 2,14 35 1,76 Lín h¬n 500000 150 2,03 150 2,18 50 1,80 20
Đồng bộ tài khoản