TCVN 5534:1991

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
20
download

TCVN 5534:1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 5534:1991. Sữa đặc. Xác định chỉ số hòa tan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5534:1991

  1. tCvn Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5534 : 1991 S÷a bét X¸c ®Þnh chØ sè hoμ tan Hμ Néi - 1991
  2. TCVN 5534-1991 Lêi nãi ®Çu TCVN 5534 1991 phï hîp ST SEV 737 77. TCVN 5534- 1991 do Héi Tiªu chuÈn ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu ChuÈn - §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 6- 4/Q§ ngμy 30 th¸ng 10 n¨m 1994. 2
  3. TCVN 5534 : 1991 TIªuchuÈn vIÖt nam tcvn 5534 - 1991 S÷a ®Æc. X¸c ®Þnh chØ sè hßa tan Condensed milk. Determination of solubility index Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 737- 77 1. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa ChØ sè hoμ tan cña s÷a bét lμ l−îng cÆn tÝnh b»ng centimet khèi ®−îc x¸c ®Þnh trong s÷a bét hoμ tan b»ng ph−¬ng ph¸p d−íi ®©y. 2. B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p MÉu s÷a bét hoμ tan tõ mét l−îng s÷a bét nhÊt ®Þnh ®−îc li t©m trong èng nghiÖm chia ®é vμ tÝnh l−îng cÆn kh«ng hoμ tan b»ng centimet khèi. §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thÓ tÝch cÆn, cho thªm dung dÞch chÊt mμu vμo s÷a bét hoμ tan. 3 Thuèc thö 3.1 TÊt c¶ thuèc thö ph¶i cã ®é tinh khiÕt kh«ng kÐm ®é tinh khiÕt ph©n tÝch (TKPT). 3.2 dung dÞch chÊt mμu Hoμ tan 100ml n−íc cÊt c¸c chÊt sau: 0,1g naphtol hoÆc 0,1g chÊt mμu trung tÝnh hoÆc 0,1 g metyl xanh. 3.3 ChÊt ®Ó khö bät (vÝ dô r−îu octyl, laurat diglycol.) 3.4 N−íc cÊt. 3
  4. TCVN 5534-1991 4 ThiÕt bÞ 4.1 C©n thÝ nghiÖm cã giíi h¹n c©n 200 g víi gi¸ trÞ v¹ch chia 0,01g. 4.2 M¸y trén ch¹y ®iÖn Etamira (TiÖp) cã tÇn sè quay kh«ng t¶i 108 s-1 cïng víi cèc cã dung tÝch 1l hoÆc lo¹i kh¸c cã ®ñ dung tÝch ®Ó hoμ tan cïng mét l−îng s÷a bét. 4.3 M¸y li t©m cã thÓ: ®iÒu chØnh chÕ ®é lμm viÖc ë ®Çu ngoμi cña èng nghiÖm ly t©m cã gia tèc t−¬ng ®èi lμ 0,097 ± 0,014 g (vÝ dô: m¸y ly t©m lo¹i Gerber b¸n kÝnh 260 ml, tÇn sè quay 3a-1. Gia tèc t−¬ng ®èi tÝnh theo c«ng thøc: g = 1,12 x 10-6 RN2 Trong ®ã: R b¸n kÝnh m¸y li t©m, mm N TÇn sè quay, s-1 4.4 C¸c èng nghiÖm ly t©m cã chia ®é víi dung tÝch 10,25 hay 50 ml cã nót b»ng chÊt dÎo hay cao su. KÝch th−íc cña èng nghiÖm ®−îc cho trong b¶ng. KiÓm tra ®é chÝnh x¸c gi¸ trÞ ®é chia b»ng n−íc víi èng nhá giät vi l−îng ( microburet). Dung tÝch KÝch th−íc cña èng nghiÖm ly t©m, mm Møc chia ®é cña èng, èng nghiÖm ml ChiÒu dμi §−êng ChiÒu ChiÒu dμi Kho¶ng li t©m, ml kÝnh dμy phÇn h×nh c¸ch tõ ngoμi cña thμnh nãn v¹ch møc miÖng èng trªn ®Õn èng miÖng èng 10 120 ± 2 17 ± 4 1,2 ± 0,2 60 ± 2 23 ± 0,5 Tõ 0 4 chia theo 0,1 Tõ 4 10 chia theo 0,2 25 150 ± 3 24 ± 0,5 1,8 ± 0,2 60 ± 2 23 ± 1 Tõ 0 2 chia theo 0,1 Tõ 2 10 chia theo 0,5 50 190 ± 3 25 ± 0,5 1,8 ± 0,2 63 ± 2 23 ± 1 Tõ 0 1 chia theo 0,1 Tõ 1 2 chia theo 0,2 Tõ 2 10 chia theo 0,5 Trªn 10 chia theo 1,0 4.5 Chai dung tÝch 250 ml cã nót nhùa hoÆc cao su, 4.6 Bi thuû tinh ®−êng kÝnh 5 mm 4
  5. TCVN 5534 : 1991 4.7 Pipet dung tÝch 15 ml. 4.8 B×nh ®Þnh møc dung tÝch 100 ml. 4.9 B×nh tam gi¸c dung tÝch 300 ml. 4.10 Micro buret dung tÝch 10 ml, cã gi¸ trÞ v¹ch chia kh«ng. 4.11 Th×a, dao trén 4.12 GiÊy läc 4.13 Gi¸ ®Ó èng nghiÖm 4.14 B×nh ®Ó khuÊy mÉu cã n¾p kÝn 4.15 NhiÖt kÕ thÝ nghiÖm cã ph¹m vi ®o 0 ÷ 1000C gi¸ trÞ v¹ch chia 10C 4.16 èng bao b»ng nhùa hoÆc giÊy. 5 LÊy mÉu LÊy mÉu theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn. 6 TiÕn hμnh thö 6.1 ChuÈn bÞ mÉu MÉu s¶n phÈm ph¶i cã nhiÖt ®é phßng 6.1.1 Cho mÉu s÷a bét ®· chuÈn bÞ vμo lä kh« cã n¾p ®Ëy kÝn dung tÝch lín gÊp hai lÇn thÓ tÝch mÉu, ®Ëy ngay n¾p vμ khuÊy, trén ®Òu, l¾c vμ ®¶o. 6.2 Hoμ tan s÷a bét TiÕn hμnh hoμ tan s÷a bét vμo 100 ml n−íc nh− sau: LÊy 13,50 g ®èi víi s÷a bét nguyªn chÊt, 12 g s÷a t¸ch nöa bÐo, hoÆc 10 g s÷a gÇy trong 100 ml n−íc. N−íc ®−îc ®ong b»ng b×nh ®Þnh møc. - NÕu hoμ tan s÷a bét b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ häc th× cho l−îng mÉu c©n s¶n phÈm vμ n−íc cã nhiÖt ®é lμ 240C vμo m¸y trén vμ tiÕn hμnh khuÊy ®Òu ®Õn khi hoμ tan hoμn toμn. Cho thªm ba giät chÊt khö bät. - NÕu dïng m¸y trén ®iÖn lo¹i Etamira cã tÇn sè quay 108 s-1 kh«ng t¶i, khuÊy ®Òu trong 90 gi©y. 5
  6. TCVN 5534-1991 - NÕu hoμ tan s÷a bét b»ng thñ c«ng th× cho l−îng mÉu c©n s¶n phÈm vμ n−íc cã nhiÖt ®é 400 C vμo chai thuû tinh dung tÝch 250 ml cho thªm 25 g bi thuû tinh, ®Ëy nót vμ l¾c thËt m¹nh b»ng tay trong 3 phót (75 80 l¾c trong mét phót). S÷a hoμ tan ®−îc rãt vμo b×nh tam gi¸c, ®Ëy nót, lμm nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng vμ ®Ó yªn trong 20 phót. 6.3 TiÕn hμnh thö KhuÊy ®Òu s÷a hoμ tan b»ng th×a trong 5 gi©y. §Ó s÷a hoμ tan trong èng nghiÖp li t©m ®Õn v¹ch møc trªn cho thªm 2 3 giät dung dÞch chÊt mμu. §Ëy èng nghiÖp l¾c vμi lÇn råi cho vμo èng bao cña m¸y li t©m (dïng èng bao nhùa hoÆc giÊy). Li t©m trong 5 phót, sau ®ã cÈn thËn dïng pipÐt hót chÊt láng trªn líp l¾ng cÆn, ®Ó l¹i kho¶n 1 ÷ 1,5 ml líp chÊt láng trªn líp l¾ng cÆn. CÈn thËn lÊy mì b¸m ë thμnh èng nghiÖm b»ng giÊy läc. L¹i cho n−íc cã nhiÖt ®é phßng vμo èng nghiÖm ®Õn v¹ch møc trªn, cho thªm 2- 3 giät dung dÞch chÊt mÇu, ®Ëy èng nghiÖm l¾c vμ li t©m trong 5 phót. TÝnh l−îng l¾ng cÆn b»ng centimÐt khèi. §Ó tÝnh ®−îc l−îng ®ã ®Æt èng nghiÖm th¼ng ®øng gi÷a nguån s¸ng vμ m¾t. NÕu bÒ mÆt cña líp l¾ng cÆn kh«ng vu«ng gãc víi trôc èng nghiÖm th× x¸c ®Þnh giíi h¹n trªn vμ d−íi cña bÒ mÆt líp cÆn, lÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña hai lÇn tÝnh lμm kÕt qu¶ thö. 7. TÝnh kÕt qu¶ 7.1 ChØ sè hoμ tan cña s÷a bét ®−îc tÝnh b»ng l−îng cÆn trong èng nghiÖm tÝnh b»ng centimÐt khèi. KÕt qu¶ ®−îc x¸c ®Þnh ®Õn nöa v¹ch chia. 7.2 Khi biÓu thÞ kÕt qu¶ cÇn ghi râ ph−¬ng ph¸p hoμ tan s÷a bét vμ dung tÝch cña èng nghiÖm li t©m. 8. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 8.1 Chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a c¸c phÐp x¸c ®Þnh song song do cïng mét ng−êi song song thùc hiÖn ®ång thêi hoÆc lμm nhanh liªn tiÕp kh«ng v−ît qu¸ 0,05 cm3 ®èi víi l−îng cÆn kh«ng lín h¬n 1 cm3 hoÆc nöa v¹ch chia cña èng nghiÖm 8.2 Chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a c¸c phßng thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,1 cm3 ®èi víi l−îng cÆn kh«ng lín h¬n 1cm3 hoÆc mét nöa v¹ch chia cña èng nghiÖm. 6
  7. TCVN 5534 : 1991 7
Đồng bộ tài khoản