TCVN 5540:1991

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
119
lượt xem
28
download

TCVN 5540:1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 5540:1991. Sản phẩm sữa bột đặc biệt dùng cho trẻ sơ sinh và còn nhỏ tuổi. Yêu cầu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5540:1991

  1. tCvn Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5540 - 1991 (ST SEV 1391 - 1978) s¶n phÈm s÷a bét ®Æc biÖt Dïng cho trÎ s¬ sinh vμ cßn nhá tuæi Yªu cÇu kü thuËt hμ néi
  2. TCVN 5540 - 1991 Lêi nãi ®Çu: TCVN 5540-1991 Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST 1391-78. TCVN 5540-1991 do Héi Tiªu chuÈn ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Uû ban Khoa häc Nhμ n−íc ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 654/Q§ ngμy 30 th¸ng 10 n¨m 1991. 2
  3. TCVN 5540 - 1991 Nhãm m Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5540 - 1991 (ST SEV 1391-78) S¶n phÈm s÷a bét ®Æc biÖt dïng cho trÎ s¬ sinh vμ cßn nhá tuæi Yªu cÇu kü thuËt Special powdered milk for babies and infants. Specifications Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho s÷a bét vμ c¸c s¶n phÈm cña s÷a bét dïng cho trÎ s¬ sinh, trÎ cßn nhá tuæi ®−îc chÕ biÕn b»ng ph−¬ng ph¸p sÊy phun hoÆc pha trén tõ s÷a bß ®· khö trïng vμ c¸c phô gia kh¸c phï hîp víi yªu cÇu dinh d−ìng vμ qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt l−îng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nμy. Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 1391-78. 1. Nguyªn liÖu vμ vËt liÖu phô 1.1. §é tinh khiÕt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn liÖu vμ vËt liÖu phô ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ®èi víi s¶n xuÊt thùc phÈm. 1.2. S÷a bß ®· thanh trïng; 1.3. Chñng s÷a tinh khiÕt; 1.4. C¸c vitamin; 1.5. DÇu thùc vËt; 1.6. §¹m (protein); 1.7. §−êng s÷a; 1.8. §−êng sacaroza, glucoza, lactoza; 1.9. Dextrin; 1.10. Tinh bét; 1.11. Axit lactic DL vμ axit xitric; 1.12. Muèi kho¸ng; 1.13. N−íc uèng; 3
  4. TCVN 5540 - 1991 1.14. C¸c chÊt phô gia kh¸c tuú theo tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. 2. Ph©n lo¹i 2.1. C¸c lo¹i s¶n phÈm s÷a bét ®Æc biÖt dïng cho trÎ s¬ sinh vμ trÎ em nhá tuæi ®−îc chÕ biÕn theo cïng mét møc chÊt l−îng. 2.2. Tuú theo c«ng dông, s¶n phÈm ®−îc chia ra c¸c lo¹i sau: 1) S¶n phÈm dïng cho trÎ ®Î non vμ trÎ ®Õn ba th¸ng tuæi; 2) S¶n phÈm dïng cho trÎ 4 - 12 th¸ng tuæi; 3) S¶n phÈm dïng cho trÎ 1 ®Õn 3 tuæi. 2.3. Tuú theo ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn, s¶n phÈm ®−îc chia nh− sau: 1) S¶n phÈm s÷a bét kh«ng cã phô gia a. C¸c d¹ng s÷a bét kh¸c nhau; b. S¶n phÈm s÷a bét cã g©y men chua sinh häc; c. S¶n phÈm s÷a bét lμm chua ho¸ häc. 2) S¶n phÈm s÷a bét cã phô gia a. S¶n phÈm s÷a bét cã thμnh phÇn gÇn víi s÷a mÑ; b. S¶n phÈm s÷a bét cã bæ sung ngò cèc. 3) S¶n phÈm s÷a bét dïng cho chÕ ®é ¨n kiªng. 4) S¶n phÈm s÷a bét cã bæ sung gia vÞ. 2.4. Tuú theo ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn vμ nhu cÇu sö dông s¶n phÈm s÷a ®−îc chia ra c¸c lo¹i sau: 1) S¶n phÈm s÷a bét dïng kh«ng cÇn ®un s«i (¨n trùc tiÕp); 2) S¶n phÈm s÷a bét cÇn ph¶i ®un s«i l¹i tr−íc khi dïng. 3. Yªu cÇu kü thuËt 3.1. C¸c chØ tiªu c¶m quan cña s¶n phÈm s÷a ph¶i phï hîp víi b¶ng 1. 3.2. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi b¶ng 2. 4
  5. TCVN 5540 - 1991 B¶ng 1 Tªn chØ tiªu §Æc tr−ng cña s¶n phÈm S÷a bét Sau khi ®· hoμ tan 1. MÉu §Æc tr−ng cña s¶n phÈm, t−¬ng øng víi lo¹i phô gia ®−îc sö dông 2. Tr¹ng th¸i D¹ng bét, tuú theo tõng lo¹i s¶n D¹ng láng, lo·ng hoÆc h¬i sÖt ®Æc phÈm dÔ rêi ra khi bãp nhÑ tr−ng cña s¶n phÈm 3. Mïi, vÞ §Æc tr−ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm víi s¶n phÈm cã phô gia cã mïi vÞ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vμ sè l−îng chÊt phô gia. Kh«ng cã mïi vÞ l¹. B¶ng 2 Tªn chØ tiªu §Æc tr−ng 1. Hμm l−îng n−íc, % Tuú theo ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm kh«ng lín % khèi l−îng h¬n 5,0 2. Hμm l−îng chÊt bÐo, Tuú theo ®Æc tÝnh s¶n phÈm % khèi l−îng 3. §é axit trong s¶n phÈm ®o b»ng Tuú theo ®Æc tÝnh s¶n phÈm chuÈn ®é hoÆc pH 4. §é tinh khiÕt Kh«ng cho phÐp cã t¹p chÊt l¹ 5. ChÊt phô gia Giíi h¹n cho phÐp cña chÊt phô gia ph¶i t−¬ng øng víi liÒu l−îng hμng ngμy 6. Hμm l−îng kim lo¹i nÆng ph¶i nhá h¬n møc cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ trÎ em vμ kh«ng ®−îc lín h¬n møc cña qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn b×nh th−êng 7. D− l−îng cña chÊt kh¸c (phßng trõ Kh«ng ®−îc lín h¬n møc cã thÓ ¶nh h−ëng dÞch h¹i, kh¸ng sinh d−îc phÈm) ®Õn søc khoÎ trÎ em 3.3. C¸c chØ tiªu vi sinh cña s¶n ph¶m s÷a ph¶i phï hîp víi b¶ng 3. B¶ng 3 Møc cho s¶n phÈm Tªn chØ tiªu Kh«ng qua ®un s«i CÇn qua ®un s«i 1. Tæng sè vi sinh vËt trong 25.000 50.000 5
  6. TCVN 5540 - 1991 1 g, kh«ng lín h¬n §èi víi s¶n phÈm lªn men Kh«ng qui ®Þnh Kh«ng qui ®Þnh sinh häc. 2. Trùc khuÈn ®−êng ruét. Kh«ng cho phÐp trong 1 g Kh«ng cho phÐp trong 0,1 g 3.4. Khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, chuÈn bÞ mÉu vμ thö t−¬ng øng, s¶n phÈm kh«ng ®−îc cã vi sinh g©y bÖnh vμ c¸c chÊt ®éc do vi sinh vËt víi l−îng g©y ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ trÎ em, theo yªu cÇu cña c¬ quan y tÕ. 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. X¸c ®Þnh chÊ kh« vμ hμm l−îng n−íc theo TCVN 5533-1991, (ST SEV 735-77). 4.2. X¸c ®Þnh hμm l−îng chÊt bÐo theo TCVN 5448-91 4.3. X¸c ®Þnh ®é axit chuÈn ®é theo TCVN 5548-91 4.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vi sinh theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hμnh. 5. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 5.1. Bao gãi, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn theo TCVN 5541-1991; (ST SEV 1393-78). 5.2. Ký hiÖu s¶n phÈm theo qui ®Þnh hiÖn hμnh. 5.3. Trªn bao gãi th−¬ng phÈm ghi c¸c qui ®Þnh sau: 1) Danh môc thμnh phÈm trong 100 g s¶n phÈm theo gi¸ trÞ gi¶m dÇn vÒ hμm l−îng, ghi l−îng vitamin vμ kho¸ng chÊt nÕu ®−îc bæ sung; 2) Gi¸ trÞ dinh d−ìng ghi ë d¹ng chØ tiªu n¨ng l−îng kj/100g s¶n phÈm. 3) H−íng dÉn c¸ch sö dông, b¶o qu¶n thêi gian sö dông sau khi ®· më bao b×. 6
Đồng bộ tài khoản