TCVN 5574-2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 5574-2012 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012 thay thế TCVN 5574:1991. TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 5574-2012

TCVN TIÊU CHU N QU C GIA
TCVN 5574:2012
Xu t b n l n 2
K T C U BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP -
TIÊU CHU N THI T K
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
HÀ N I - 2012
TCVN 5574:2012

M CL C

M c l c................................................................................................................................................. 3

L i nói u.................. ............................................................................................................................................6

1 Ph m vi áp d ng..........................................................................................................................7

2 Tài li u vi n d n ............................................................................................................................................7

3 Thu t ng , ơn v o và ký hi u...................................................................................................................8

3.1 Thu t ng ...................................................................................................................................8

3.2 ơn v o ..................................................................................................................................10

3.3 Ký hi u và các thông s ............................................................................................................10

4 Ch d n chung ............................................................................................................................................ 14

4.1 Nh ng nguyên t c cơ b n ......................................................................................................................... 14

4.2 Nh ng yêu c u cơ b n v tính toán ......................................................................................................... 15

4.3 Nh ng yêu c u b sung khi thi t k k t c u bê tông c t thép ng su t trư c....................................... 21

4.4 Nguyên t c chung khi tính toán các k t c u ph ng và k t c u kh i l n có k n tính phi tuy n c a bê
tông c t thép....... ....................................................................................................................................... 32

5 V t li u dùng cho k t c u bê tông và bê tông c t thép ............................................................................ 34

5.1 Bê tông ....................................................................................................................................................... 34

5.1.1 Phân lo i bê tông và ph m vi s d ng ...................................................................................................... 34

5.1.2 c trưng tiêu chu n và c trưng tính toán c a bê tông ....................................................................... 38

5.2 C t thép ................ ..................................................................................................................................... 47

5.2.1 Phân lo i c t thép và ph m vi s d ng..................................................................................................... 47

5.2.2 c trưng tiêu chu n và c trưng tính toán c a c t thép ...................................................................... 49

6 Tính toán c u ki n bê tông, bê tông c t thép theo các tr ng thái gi i h n th nh t .............................. 59

6.1 Tính toán c u ki n bê tông theo b n ................................................................................................... 59

6.1.1 Nguyên t c chung ...................................................................................................................................... 59

6.1.2 Tính toán c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm .......................................................................................... 60

6.1.3 C u ki n ch u u n....................................................................................................................................... 63

6.2 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo b n ..................................................................................... 64

6.2.1 Nguyên t c chung ...................................................................................................................................... 64

6.2.2 Tính toán theo ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n ......................................................................... 64


3
TCVN 5574:2012


A. C u ki n ch u u n ti t di n ch nh t, ch T, ch I và vành khuyên ............................................................ 66

B. C u ki n ch u nén l ch tâm ti t di n ch nh t và vành khuyên ................................................................... 69

C. C u ki n ch u kéo úng tâm ........................................................................................................................... 77

D. C u ki n ch u kéo l ch tâm ti t di n ch nh t............................................................................................... 77

E. Trư ng h p tính toán t ng quát ..................................................................................................................... 78

6.2.3 Tính toán ti t di n nghiêng v i tr c d c c u ki n ..................................................................................... 81

6.2.4 Tính toán theo b n ti t di n không gian (c u ki n ch u u n xo n ng th i) .................................... 87

6.2.5 Tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u tác d ng c c b c a t i tr ng .................................... 90

A. Tính toán ch u nén c c b ............................................................................................................. 90

B. Tính toán nén th ng ...................................................................................................................... 93

C. Tính toán gi t t ......................................................................................................................... 95

D. Tính toán d m gãy khúc ............................................................................................................... 96

6.2.6 Tính toán chi ti t t s n ........................................................................................................... 97

6.3 Tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u m i ........................................................................... 99

7 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo các tr ng thái gi i h n th hai ............................................. 101

7.1 Tính toán c u ki n bê tông theo s hình thành v t n t .......................................................... 101

7.1.1 Nguyên t c chung ................................................................................................................... 101

7.1.2 Tính toán hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n ................................................. 101

7.1.3 Tính toán theo s hình thành v t n t xiên v i tr c d c c u ki n ............................................. 105

7.2 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo s m r ng v t n t ................................................ 107

7.2.1 Nguyên t c chung ................................................................................................................... 107

7.2.2 Tính toán theo s m r ng v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n ....................................... 107

7.2.3 Tính toán theo s m r ng v t n t xiên v i tr c d c c u ki n ................................................ 110

7.3 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo s khép l i v t n t ................................................. 111

7.3.1 Nguyên t c chung ................................................................................................................... 111

7.3.2 Tính toán theo s khép l i v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n......................................... 111

7.3.3 Tính toán theo s khép kín v t n t xiên v i tr c d c c u ki n ................................................ 112

7.4 Tính toán c u ki n c a k t c u bê tông c t thép theo bi n d ng ............................................ 112

7.4.1 Nguyên t c chung ................................................................................................................... 112


4
TCVN 5574:2012
7.4.2 Xác nh cong c u ki n bê tông c t thép trên o n không có v t n t trong vùng ch u kéo.. 112

7.4.3 Xác nh cong c a c u ki n bê tông c t thép trên các o n có v t n t trong vùng ch u
kéo..............................................................................................................................................114

7.4.4 Xác nh võng ..................................................................................................................... 119

8 Các yêu c u c u t o ................................................................................................................................ 123

8.1 Yêu c u chung ........................................................................................................................ 123

8.2 Kích thư c t i thi u c a ti t di n c u ki n .............................................................................. 123

8.3 L p bê tông b o v ................................................................................................................. 124

8.4 Kho ng cách t i thi u gi a các thanh c t thép ....................................................................... 126

8.5 Neo c t thép không căng ........................................................................................................ 126

8.6 B trí c t thép d c cho c u ki n .............................................................................................. 129

8.7 B trí c t thép ngang cho c u ki n .......................................................................................... 131

8.8 Liên k t hàn c t thép và chi ti t t s n .................................................................................. 134

8.9 N i ch ng c t thép không căng (n i bu c) .............................................................................. 135

8.10 M i n i các c u ki n c a k t c u l p ghép .............................................................................. 137

8.11 Các yêu c u c u t o riêng ...................................................................................................... 138

8.12 Ch d n b sung v c u t o c u ki n bê tông c t thép ng l c trư c ..................................... 139

9 Các yêu c u tính toán và c u t o k t c u bê tông c t thép khi s a ch a l n nhà và công trình........140

9.1 Nguyên t c chung ................................................................................................................... 140

9.2 Tính toán ki m tra ................................................................................................................... 141

9.3 Tính toán và c u t o các k t c u ph i gia cư ng.................................................................... 143

Ph l c A (Quy nh) Bê tông dùng cho k t c u bê tông và bê tông c t thép ............................................... 147

Ph l c B (Tham kh o) M t s lo i thép thư ng dùng và hư ng d n s d ng............................................ 149

Ph l c C (Quy nh) võng và chuy n v c a k t c u ................................................................................ 155

Ph l c D (Quy nh) Các nhóm ch làm vi c c a c u tr c và c u treo ................................................... 166

Ph l c E (Quy nh) Các i lư ng dùng tính toán theo b n.............................................................. 167

Ph l c F (Quy nh) võng c a d m ơn gi n ........................................................................................... 169

Ph l c G (Tham kh o) B ng chuy n i ơn v k thu t cũ sang h ơn v SI .......................................... 170
5
TCVN 5574:2012
L i nói u

TCVN 5574:2012 thay th TCVN 5574:1991.

TCVN 5574:2012 ư c chuy n i t TCXDVN 356:2005 thành Tiêu
chu n Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 69 c a Lu t Tiêu chu n
và Quy chu n k thu t và i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh s
127/2007/N -CP ngày 1/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t.

TCVN 5574:2012 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng – B Xây
d ng biên so n, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chu n o lư ng
Ch t lư ng th m nh, B Khoa h c và Công ngh công b .
6
TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 5574:2012
K t c u bê tông và bê tông c t thép – Tiêu chu n thi t k
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard


1 Ph m vi áp d ng

1.1 Tiêu chu n này thay th cho tiêu chu n TCXDVN 356:2005.

1.2 Tiêu chu n này dùng thi t k các k t c u bê tông và bê tông c t thép c a nhà và công trình
có công năng khác nhau, làm vi c dư i tác ng có h th ng c a nhi t trong ph m vi không cao
hơn 50 °C và không th p hơn âm 70 °C.

1.3 Tiêu chu n này quy nh các yêu c u v thi t k các k t c u bê tông và bê tông c t thép làm t
bê tông n ng, bê tông nh , bê tông h t nh , bê tông t ong, bê tông r ng cũng như bê tông t ng
su t.

1.4 Nh ng yêu c u quy nh trong tiêu chu n này không áp d ng cho các k t c u bê tông và bê
tông c t thép các công trình th y công, c u, ư ng h m giao thông, ư ng ng ng m, m t ư ng ô tô
và ư ng sân bay; k t c u xi măng lư i thép, cũng như không áp d ng cho các k t c u làm t bê tông
có kh i lư ng th tích trung bình nh hơn 500 kg/m3 và l n hơn 2 500 kg/m3, bê tông Polymer, bê tông
có ch t k t dính vôi – x và ch t k t dính h n h p (ngo i tr trư ng h p s d ng các ch t k t dính này
trong bê tông t ong), bê tông dùng ch t k t dính b ng th ch cao và ch t k t dính c bi t, bê tông
dùng c t li u h u cơ c bi t, bê tông có r ng l n trong c u trúc.

1.5 Khi thi t k k t c u bê tông và bê tông c t thép làm vi c trong i u ki n c bi t (ch u tác ng
ng t, trong môi trư ng xâm th c m nh, trong i u ki n m cao, v.v...) ph i tuân theo các yêu
c u b sung cho các k t c u ó c a các tiêu chu n tương ng

2 Tài li u vi n d n

Các tài li u vi n d n sau là c n thi t cho vi c áp d ng tiêu chu n này. i v i các tài li u vi n d n ghi
năm công b thì áp d ng phiên b n ư c nêu. i v i các tài li u vi n d n không ghi năm công b thì
áp d ng phiên b n m i nh t, bao g m c các s a i, b sung (n u có).

TCVN 197:2002 , Kim lo i. Phương pháp th kéo.

TCVN 1651:2008, Thép c t bê tông cán nóng.

TCVN 1691:1975, M i hàn h quang i n b ng tay.

TCVN 2737:1995, T i tr ng và tác ng. Tiêu chu n thi t k .

TCVN 3118:1993, Bê tông n ng. Phương pháp xác nh cư ng nén.

TCVN 3223:2000, Que hàn i n dùng cho thép các bon và thép h p kim th p.


7
TCVN 5574:2012


TCVN 3909:2000, Que hàn i n dùng cho thép các bon và h p kim th p. Phương pháp th .

TCVN 3909:2000, Que hàn i n dùng cho thép các bon và h p kim th p. Phương pháp th .

TCVN 4612:1988, H th ng tài li u thi t k xây d ng. K t c u bê tông c t thép. Ký hi u quy ư c và th
hi n b n v .

TCVN 5572:1991, H th ng tài li u thi t k xây d ng. K t c u bê tông và bê tông c t thép. B n v thi
công.

TCVN 5898:1995, B n v xây d ng và công trình dân d ng. B n th ng kê c t thép.

TCVN 6084:1995, B n v nhà và công trình xây d ng. Ký hi u cho c t thép bê tông.

TCVN 6284:1997, Thép c t bê tông d ng l c (Ph n 1–5).

TCVN 6288:1997, Dây thép vu t ngu i làm c t bê tông và s n xu t lư i thép hàn làm c t.

TCVN 9346:2012, K t c u bê tông c t thép. Yêu c u b o v ch ng ăn mòn trong môi trư ng bi n.

TCVN 9392:2012, C t thép trong bê tông. Hàn h quang.

3 Thu t ng , ơn v o và ký hi u

3.1 Thu t ng

Tiêu chu n này s d ng các c trưng v t li u “c p b n ch u nén c a bê tông” và “c p b n ch u
kéo c a bê tông” thay tương ng cho “mác bê tông theo cư ng ch u nén” và “mác bê tông theo
cư ng ch u kéo” ã dùng trong tiêu chu n TCVN 5574:1991.

3.1.1

C p b n ch u nén c a bê tông (Compressive strength of concrete)

Ký hi u b ng ch B, là giá tr trung bình th ng kê c a cư ng ch u nén t c th i, tính b ng ơn v
MPa, v i xác su t m b o không dư i 95 %, xác nh trên các m u l p phương kích thư c tiêu chu n
(150 mm x 150 mm x 150 mm) ư c ch t o, dư ng h trong i u ki n tiêu chu n và thí nghi m nén
tu i 28 ngày.

3.1.2

C p b n ch u kéo c a bê tông (Tensile strength of concrete)

Ký hi u b ng ch Bt, là giá tr trung bình th ng kê c a cư ng ch u kéo t c th i, tính b ng ơn v
MPa, v i xác su t m b o không dư i 95 %, xác nh trên các m u kéo chu n ư c ch t o, dư ng
h trong i u ki n tiêu chu n và thí nghi m kéo tu i 28 ngày.

3.1.3

Mác bê tông theo cư ng ch u nén (Concrete grade classified by compressive strength)
8
TCVN 5574:2012


Ký hi u b ng ch M, là cư ng c a bê tông, l y b ng giá tr trung bình th ng kê c a cư ng ch u nén
t c th i, tính b ng ơn v 2
ca niutơn trên centimét vuông (daN/cm ), xác nh trên các m u l p phương
kích thư c tiêu chu n (150 mm x 150 mm x 150 mm) ư c ch t o, dư ng h trong i u ki n tiêu chu n
và thí nghi m nén tu i 28 ngày.

3.1.4

Mác bê tông theo cư ng ch u kéo (Concrete grade classified by tensile strength)

Ký hi u b ng ch K, là cư ng c a bê tông, l y b ng giá tr trung bình th ng kê c a cư ng ch u kéo
t c th i, tính b ng ơn v 2
ca niutơn trên centimét vuông (daN/cm ), xác nh trên các m u th kéo
chu n ư c ch t o, dư ng h trong i u ki n tiêu chu n và thí nghi m kéo tu i 28 ngày.

Tương quan gi a c p b n ch u nén (kéo) c a bê tông và mác bê tông theo cư ng ch u nén (kéo)
xem Ph l c A.

3.1.5

K t c u bê tông (Concrete structure)

Là k t c u làm t bê tông không t c t thép ho c t c t thép theo yêu c u c u t o mà không k n
trong tính toán. Trong k t c u bê tông các n i l c tính toán do t t c các tác ng u ch u b i bê tông.

3.1.6

K t c u bê tông c t thép (Reinforced concrete structure)

Là k t c u làm t bê tông có t c t thép ch u l c và c t thép c u t o. Trong k t c u bê tông c t thép
các n i l c tính toán do t t c các tác ng ch u b i bê tông và c t thép ch u l c.

3.1.7

C t thép ch u l c (Load bearing reinforcement)

Là c t thép t theo tính toán.

3.1.8

C t thép c u t o (Nominal reinforcement)

Là c t thép t theo yêu c u c u t o mà không tính toán.

3.1.9

C t thép căng (Tensioned reinforcement)

Là c t thép ư c ng l c trư c trong quá trình ch t o k t c u trư c khi có t i tr ng s d ng tác d ng.

3.1.10

Chi u cao làm vi c c a ti t di n (Effective depth of section)

Là kho ng cách t mép ch u nén c a c u ki n n tr ng tâm ti t di n c a c t thép d c ch u kéo.9
TCVN 5574:2012


3.1.11

L p bê tông b o v (Concrete cover)

Là l p bê tông có chi u dày tính t mép c u ki n n b m t g n nh t c a thanh c t thép.

3.1.12

L c t i h n (Ultimate force)

N i l c l n nh t mà c u ki n, ti t di n c a nó (v i các c trưng v t li u ư c l a ch n) có th ch u
ư c.

3.1.13

Tr ng thái gi i h n (Limit state)

Là tr ng thái mà khi vư t quá k t c u không còn th a mãn các yêu c u s d ng ra i v i nó khi
thi t k .

3.1.14

i u ki n s d ng bình thư ng (Normal service condition)

Là i u ki n s d ng tuân theo các yêu c u tính n trư c theo tiêu chu n ho c trong thi t k , th a
mãn các yêu c u v công ngh cũng như s d ng.

3.2 ơn v o
Trong tiêu chu n này s d ng h ơn v o SI. ơn v chi u dài: m; ơn v ng su t: MPa; ơn v l c:
N (b ng chuy n i ơn v xem Ph l c G).

3.3 Ký hi u và các thông s

3.3.1 Các c trưng hình h c

b chi u r ng ti t di n ch nh t; chi u r ng sư n ti t di n ch T và ch I;
b f , b′f chi u r ng cánh ti t di n ch T và ch I tương ng trong vùng ch u kéo và nén;

h chi u cao c a ti t di n ch nh t, ch T và ch I;

h f , h′f ph n chi u cao c a cánh ti t di n ch T và ch I tương ng n m trong vùng ch u
kéo và nén;
a , a′ kho ng cách t h p l c trong c t thép tương ng v i S và S ′ n biên g n nh t
c a ti t di n;

h0 , h0
′ chi u cao làm vi c c a ti t di n, tương ng b ng h–а và h–a’;

x chi u cao vùng bê tông ch u nén;
ξ chi u cao tương i c a vùng bê tông ch u nén, b ng x h0 ;

s kho ng cách c t thép ai theo chi u dài c u ki n;

10
TCVN 5574:2012


e0 l ch tâm c a l c d c N i v i tr ng tâm c a ti t di n quy i, xác nh theo ch
d n nêu trong 4.2.12;
e0p l ch tâm c a l c nén trư c P i v i tr ng tâm ti t di n quy i, xác nh theo
ch d n nêu trong 4.3.6;
e0 ,tot l ch tâm c a h p l c gi a l c d c N và l c nén trư c P i v i tr ng tâm ti t
di n quy i;
e , e′ tương ng là kho ng cách t i m tl cd c N n h p l c trong c t thép S và
S′ ;
es , esp tương ng là kho ng cách tương ng t i m t l c d c N và l c nén trư c P
n tr ng tâm ti t di n c t thép S ;
l nh p c u ki n;

l0 chi u dài tính toán c a c u ki n ch u tác d ng c a l c nén d c; giá tr l0 l y theo
B ng 31, B ng 32 và 6.2.2.16;
i bán kính quán tính c a ti t di n ngang c a c u ki n i v i tr ng tâm ti t di n;
d ư ng kính danh nghĩa c a thanh c t thép;
'
As , As tương ng là di n tích ti t di n c a c t thép không căng S và c t thép căng S' ; còn
khi xác nh l c nén trư c P – tương ng là di n tích c a ph n ti t di n c t thép
không căng S và S' ;

Asp , Asp tương ng là di n tích ti t di n c a ph n c t thép căng S và S ′ ;
'


Asw di n tích ti t di n c a c t thép ai t trong m t ph ng vuông góc v i tr c d c c u
ki n và c t qua ti t di n nghiêng;
As ,inc di n tích ti t di n c a thanh c t thép xiên t trong m t ph ng nghiêng góc v i tr c
d c c u ki n và c t qua ti t di n nghiêng;
µ hàm lư ng c t thép xác nh như t s gi a di n tích ti t di n c t thép S và di n
tích ti t di n ngang c a c u ki n bh0 , không k n ph n cánh ch u nén và kéo;

A di n tích toàn b ti t di n ngang c a bê tông;
Ab di n tích ti t di n c a vùng bê tông ch u nén;

Abt di n tích ti t di n c a vùng bê tông ch u kéo;

Ared di n tích ti t di n quy i c a c u ki n, xác nh theo ch d n 4.3.6;

Aloc1 di n tích bê tông ch u nén c c b ;


Sb 0 , Sb 0 mômen tĩnh c a di n tích ti t di n tương ng c a vùng bê tông ch u nén và ch u
kéo i v i tr c trung hòa;

11
TCVN 5574:2012Ss 0 , Ss 0 mômen tĩnh c a di n tích ti t di n c t thép tương ng S và S ′ i v i tr c trung hòa;

I mô men quán tính c a ti t di n bê tông i v i tr ng tâm ti t di n c a c u ki n;
I red mô men quán tính c a ti t di n quy i i v i tr ng tâm c a nó, xác nh theo ch
d n 4.3.6;
Is mô men quán tính c a ti t di n c t thép i v i tr ng tâm c a ti t di n c u ki n;

Ib0 mô men quán tính c a ti t di n vùng bê tông ch u nén i v i tr c trung hòa;


Is0 , Is0 mô men quán tính c a ti t di n c t thép tương ng S và S ′ i v i tr c trung hòa;

Wred mô men kháng u n c a ti t di n quy i c a c u ki n i v i th ch u kéo biên,
xác nh như i v i v t li u àn h i theo ch d n 4.3.6.

3.3.2 Các c trưng v trí c t thép trong ti t di n ngang c a c u ki n

S ký hi u c t thép d c:

− khi t n t i c hai vùng ti t di n bê tông ch u kéo và ch u nén do tác d ng c a
ngo i l c: S bi u th c t thép t trong vùng ch u kéo;

− khi toàn b vùng bê tông ch u nén: S bi u th c t thép t biên ch u nén ít hơn;

− khi toàn b vùng bê tông ch u kéo:
+ i v i các c u ki n ch u kéo l ch tâm: bi u th c t thép t biên ch u kéo
nhi u hơn;
+ i v i c u ki n ch u kéo úng tâm: bi u th c t thép t trên toàn b ti t di n
ngang c a c u ki n;

S′ ký hi u c t thép d c:

− khi t n t i c hai vùng ti t di n bê tông ch u kéo và ch u nén do tác d ng c a
ngo i l c: S ′ bi u th c t thép t trong vùng ch u nén;

− khi toàn b vùng bê tông ch u nén: bi u th c t thép t biên ch u nén nhi u
hơn;

− khi toàn b vùng bê tông ch u kéo i v i các c u ki n ch u kéo l ch tâm: bi u th
c t thép t biên ch u kéo ít hơn i v i c u ki n ch u kéo l ch tâm.

3.3.3 Ngo i l c và n i l c

F ngo i l c t p trung;
M mômen u n;
Mt mômen xo n;

N l c d c;
Q l c c t.


12
TCVN 5574:2012


3.3.4 Các c trưng v t li u

Rb , Rb , ser cư ng ch u nén tính toán d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i h n
th nh t và th hai;

Rbn cư ng ch u nén tiêu chu n d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i
h n th nh t (cư ng lăng tr );

Rbt , Rbt , ser cư ng ch u kéo tính toán d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i h n
th nh t và th hai;

Rbtn cư ng ch u kéo tiêu chu n d c tr c c a bê tông ng v i các tr ng thái gi i
h n th nh t;

Rbp cư ng c a bê tông khi b t u ch u ng l c trư c;

Rs , R s,ser cư ng ch u kéo tính toán c a c t thép ng v i các tr ng thái gi i h n th nh t
và th hai;

Rsw cư ng ch u kéo tính toán c a c t thép ngang xác nh theo các yêu c u c a
5.2.2.4;

Rsc cư ng ch u nén tính toán c a c t thép ng v i các tr ng thái gi i h n th nh t;

Eb mô un àn h i ban u c a bê tông khi nén và kéo;

Es mô un àn h i c a c t thép.

3.3.5 Các c trưng c a c u ki n ng su t trư c

P l c nén trư c, xác nh theo công th c (8) có k n hao t n ng su t trong c t
thép ng v i t ng giai o n làm vi c c a c u ki n;


σ sp , σ sp tương ng là ng su t trư c trong c t thép S và S ′ trư c khi nén bê tông khi
căng c t thép trên b (căng trư c) ho c t i th i i m giá tr ng su t trư c trong
bê tông b gi m n không b ng cách tác ng lên c u ki n ngo i l c th c t
ho c ngo i l c quy ư c. Ngo i l c th c t ho c quy ư c ó ph i ư c xác nh
phù h p v i yêu c u nêu trong 4.3.1 và 4.3.6, trong ó có k n hao t n ng
su t trong c t thép ng v i t ng giai o n làm vi c c a c u ki n;

σ bp ng su t nén trong bê tông trong quá trình nén trư c, xác nh theo yêu c u c a
4.3.6 và 4.3.7 có k n hao t n ng su t trong c t thép ng v i t ng giai o n
làm vi c c a c u ki n;

γ sp h s chính xác khi căng c t thép, xác nh theo yêu c u 4.3.5.
13
TCVN 5574:2012


4 Ch d n chung

4.1 Nh ng nguyên t c cơ b n

4.1.1 Các k t c u bê tông và bê tông c t thép c n ư c tính toán và c u t o, l a ch n v t li u và kích
thư c sao cho trong các k t c u ó không xu t hi n các tr ng thái gi i h n v i tin c y theo yêu c u.

4.1.2 Vi c l a ch n các gi i pháp k t c u c n xu t phát t tính h p lý v m t kinh t – k thu t khi áp
d ng chúng trong nh ng i u ki n thi công c th , có tính n vi c gi m t i a v t li u, năng lư ng,
nhân công và giá thành xây d ng b ng cách:

− S d ng các v t li u và k t c u có hi u qu ;

− Gi m tr ng lư ng k t c u;

− S d ng t i a c trưng cơ lý c a v t li u;

− S d ng v t li u t i ch .

4.1.3 Khi thi t k nhà và công trình, c n t o sơ k t c u, ch n kích thư c ti t di n và b trí c t thép
mb o ư c b n, n nh và s b t bi n hình không gian xét trong t ng th cũng như riêng
t ng b ph n c a k t c u trong các giai o n xây d ng và s d ng.

4.1.4 C u ki n l p ghép c n phù h p v i i u ki n s n xu t b ng cơ gi i trong các nhà máy chuyên
d ng.

Khi l a ch n c u ki n cho k t c u l p ghép, c n ưu tiên s d ng k t c u ng l c trư c làm t bê tông
và c t thép cư ng cao, cũng như các k t c u làm t bê tông nh và bê tông t ong khi không có
yêu c u h n ch theo các tiêu chu n tương ng liên quan.

C n l a ch n, t h p các c u ki n bê tông c t thép l p ghép n m c h p lý mà i u ki n s n xu t l p
d ng và v n chuy n cho phép.

4.1.5 iv ik tc u t i ch , c n chú ý th ng nh t hóa các kích thư c có th s d ng ván
khuôn luân chuy n nhi u l n, cũng như s d ng các khung c t thép không gian ã ư c s n xu t theo
mô un.

4.1.6 i v i các k t c u l p ghép, c n c bi t chú ý n b n và tu i th c a các m i n i.

C n áp d ng các gi i pháp công ngh và c u t o sao cho k t c u m i n i truy n l c m t cách ch c
ch n, m b o b n c a chính c u ki n trong vùng n i cũng như m b o s dính k t c a bê tông
m i v i bê tông cũ c a k t c u.

4.1.7 C u ki n bê tông ư c s d ng:

a) Ph n l n trong các k t c u ch u nén có l ch tâm c a l c d c không vư t quá gi i h n nêu
trong 6.1.2.2.

b) Trong m t s k t c u ch u nén có l ch tâm l n cũng như trong các k t c u ch u u n khi mà s
phá ho i chúng không gây nguy hi m tr c ti p cho ngư i và s toàn v n c a thi t b (các chi ti t n m
trên n n liên t c, v.v...).
CHÚ THÍCH: K t c u ư c coi là k t c u bê tông n u b n c a chúng trong quá trình s d ng ch do riêng bê tông m
b o.

14
TCVN 5574:2012


4.2 Nh ng yêu c u cơ b n v tính toán

4.2.1 K t c u bê tông c t thép c n ph i tho mãn nh ng yêu c u v tính toán theo b n (các tr ng
thái gi i h n th nh t) và áp ng i u ki n s d ng bình thư ng (các tr ng thái gi i h n th hai).

a) Tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t nh m m b o cho k t c u:

− Không b phá ho i giòn, d o, ho c theo d ng phá ho i khác (trong trư ng h p c n thi t, tính toán
theo b n có k n võng c a k t c u t i th i i m trư c khi b phá ho i);

− Không b m t n nh v hình d ng (tính toán n nh các k t c u thành m ng) ho c v v trí (tính
toán ch ng l t và trư t cho tư ng ch n t, tính toán ch ng y n i cho các b ch a chìm ho c ng m
dư i t, tr m bơm, v.v...);

− Không b phá ho i vì m i (tính toán ch u m i i v i các c u ki n ho c k t c u ch u tác d ng c a
t i tr ng l p thu c lo i di ng ho c xung: ví d như d m c u tr c, móng khung, sàn có t m t s máy
móc không cân b ng);

− Không b phá ho i do tác d ng ng th i c a các y u t v l c và nh ng nh hư ng b t l i c a
môi trư ng (tác ng nh kỳ ho c thư ng xuyên c a môi trư ng xâm th c ho c h a ho n).

b) Tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai nh m mb os làm vi c bình thư ng c a k t
c u sao cho:

− Không cho hình thành cũng như m r ng v t n t quá m c ho c v t n t dài h n n u i u ki n s
d ng không cho phép hình thành ho c m r ng v t n t dài h n.

− Không có nh ng bi n d ng vư t quá gi i h n cho phép ( võng, góc xoay, góc trư t, dao
ng).

4.2.2 Tính toán k t c u v t ng th cũng như tính toán t ng c u ki n c a nó c n ti n hành i v i m i
giai o n: ch t o, v n chuy n, thi công, s d ng và s a ch a. Sơ tính toán ng v i m i giai o n
ph i phù h p v i gi i pháp c u t o ã ch n.

Cho phép không c n tính toán ki m tra s m r ng v t n t và bi n d ng n u qua th c nghi m ho c
th c t s d ng các k t c u tương t ã kh ng nh ư c: b r ng v t n t m i giai o n không vư t
quá giá tr cho phép và k t c u có c ng giai o n s d ng.

4.2.3 Khi tính toán k t c u, tr s t i tr ng và tác ng, h s tin c y v t i tr ng, h s t h p, h s
gi m t i cũng như cách phân lo i t i tr ng thư ng xuyên và t m th i c n l y theo các tiêu chu n hi n
hành v t i tr ng và tác ng.

T i tr ng ư c k n trong tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai c n ph i l y theo các ch d n
4.2.7 và 4.2.11.
CHÚ THÍCH 1: nh ng vùng khí h u quá nóng mà k t c u không ư c b o v ph i ch u b c x m t tr i thì c n k n tác
d ng nhi t khí h u.
CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u ti p xúc v i nư c (ho c n m trong nư c) c n ph i k n áp l c y ngư c c a nư c (t i
tr ng l y theo tiêu chu n thi t k k t c u th y công).
CHÚ THÍCH 3: Các k t c u bê tông và bê tông c t thép cũng c n ư c m b o kh năng ch ng cháy theo yêu c u c a các
tiêu chu n hi n hành.
15
TCVN 5574:2012


4.2.4 Khi tính toán c u ki n c a k t c u l p ghép có k n n i l c b sung sinh ra trong quá trình v n
chuy n và c u l p, t i tr ng do tr ng lư ng b n thân c u ki n c n nhân v i h s ng l c, l y b ng
1,6 khi v n chuy n và l y b ng 1,4 khi c u l p. i v i các h s ng l c trên ây, n u có cơ s ch c
ch n cho phép l y các giá tr th p hơn nhưng không th p hơn 1,25.

4.2.5 Các k t c u bán l p ghép cũng như k t c u toàn kh i dùng c t ch u l c ch u t i tr ng thi công c n
ư c tính toán theo b n, theo s hình thành và m r ng v t n t và theo bi n d ng trong hai giai
o n làm vi c sau ây:

a) Trư c khi bê tông m i t cư ng quy nh, k t c u ư c tính toán theo t i tr ng do tr ng
lư ng c a ph n bê tông m i và c a m i t i tr ng khác tác d ng trong quá trình bê tông.

b) Sau khi bê tông m i t cư ng quy nh, k t c u ư c tính toán theo t i tr ng tác d ng
trong quá trình xây d ng và t i tr ng khi s d ng.

4.2.6 N i l c trong k t c u bê tông c t thép siêu tĩnh do tác d ng c a t i tr ng và các chuy n v cư ng
b c (do s thay i nhi t , m c a bê tông, chuy n d ch c a g i t a, v.v...), cũng như n i l c
trong các k t c u tĩnh nh khi tính toán theo sơ bi n d ng, ư c xác nh có xét n bi n d ng d o
c a bê tông, c t thép và xét n s có m t c a v t n t.

i v i các k t c u mà phương pháp tính toán n i l c có k n bi n d ng d o c a bê tông c t thép
chưa ư c hoàn ch nh, cũng như trong các giai o n tính toán trung gian cho k t c u siêu tĩnh có k
n bi n d ng d o, cho phép xác nh n i l c theo gi thuy t v t li u làm vi c àn h i tuy n tính.

4.2.7 Kh năng ch ng n t c a các k t c u hay b ph n k t c u ư c phân thành ba c p ph thu c
vào i u ki n làm vi c c a chúng và lo i c t thép ư c dùng.

C p 1: Không cho phép xu t hi n v t n t;

C p 2: Cho phép có s m r ng ng n h n c a v t n t v i b r ng h n ch a crc1 nhưng b o m sau
ó v t n t ch c ch n s ư c khép kín l i;

C p 3: Cho phép có s m r ng ng n h n c a v t n t nhưng v i b r ng h n ch a crc1 và có s m
r ng dài h n c a v t n t nhưng v i b r ng h n ch a crc 2 .

B r ng v t n t ng n h n ư c hi u là s m r ng v t n t khi k t c u ch u tác d ng ng th i c a t i
tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i ng n h n và dài h n.

B r ng v t n t dài h n ư c hi u là s m r ng v t n t khi k t c u ch ch u tác d ng c a t i tr ng
thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n.

C p ch ng n t c a k t c u bê tông c t thép cũng như giá tr b r ng gi i h n cho phép c a v t n t
trong i u ki n môi trư ng không b xâm th c cho trong B ng 1 ( m b o h n ch th m cho k t c u)
và B ng 2 (b o v an toàn cho c t thép).
16
TCVN 5574:2012


B ng 1 – C p ch ng n t và giá tr b r ng v t n t gi i h n m b o h n ch th m cho k t
c u

C p ch ng n t và giá tr b r ng v t n t gi i h n, mm
i u ki n làm vi c c a k t c u
m b o h n ch th m cho k t c u

khi toàn b ti t
C p 1*
1. K t c u ch u áp l c di n ch u kéo acrc1 = 0,3
c a ch t l ng ho c hơi khi m t ph n ti t acrc 2 = 0,2
C p3
di n ch u nén
acrc1 = 0,3
2. K t c u ch u áp l c c a v t li u r i C p3
acrc 2 = 0,2
* C n ưu tiên dùng k t c u ng l c trư c. Ch khi có cơ s ch c ch n m i cho phép dùng k t c u không ng l c trư c v i
c p ch ng n t yêu c u là c p 3.

T i tr ng s d ng dùng trong tính toán k t c u bê tông c t thép theo i u ki n hình thành, m r ng
ho c khép kín v t n t l y theo B ng 3.

N u trong các k t c u hay các b ph n c a chúng có yêu c u ch ng n t là c p 2 và 3 mà dư i tác
d ng c a t i tr ng tương ng theo B ng 3 v t n t không hình thành, thì không c n tính toán theo i u
ki n m r ng v t n t ng n h n và khép kín v t n t ( i v i c p 2), ho c theo i u ki n m r ng v t n t
ng n h n và dài h n ( i v i c p 3).

Các yêu c u c p ch ng n t cho k t c u bê tông c t thép nêu trên áp d ng cho v t n t th ng góc và v t
n t xiên so v i tr c d c c u ki n.

tránh m r ng v t n t d c c n có bi n pháp c u t o (ví d : t c t thép ngang). i v i c u ki n
ng su t trư c, ngoài nh ng bi n pháp trên còn c n h n ch ng su t nén trong bê tông trong giai
o n nén trư c bê tông (xem 4.3.7).

4.2.8 T i các u mút c a c u ki n ng su t trư c v i c t thép không có neo, không cho phép xu t
hi n v t n t trong o n truy n ng su t (xem 5.2.2.5) khi c u ki n ch u t i tr ng thư ng xuyên, t m
th i dài h n và t m th i ng n h n v i h s γ f l y b ng 1,0.

Trong trư ng h p này, ng su t trư c trong c t thép trong o n truy n ng su t ư c coi như tăng
tuy n tính t giá tr 0 n giá tr tính toán l n nh t.

Cho phép không áp d ng các yêu c u trên cho ph n ti t di n n m t m c tr ng tâm ti t di n quy i
n biên ch u kéo (theo chi u cao ti t di n) khi có tác d ng c a ng l c trư c, n u trong ph n ti t di n
này không b trí c t thép căng không có neo.

4.2.9 Trong trư ng h p, khi ch u tác d ng c a t i tr ng s d ng, theo tính toán trong vùng ch u nén
c a c u ki n ng su t trư c có xu t hi n v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n trong các giai o n
s n xu t, v n chuy n và l p d ng, thì c n xét n s suy gi m kh năng ch ng n t c a vùng ch u kéo
cũng như s tăng võng trong quá trình s d ng.

i v i c u ki n ư c tính toán ch u tác d ng c a t i tr ng l p, không cho phép xu t hi n các v t n t
nêu trên.


17
TCVN 5574:2012


i v i các c u ki n bê tông c t thép ít c t thép mà kh năng ch u l c c a chúng m t i ng th i v i
s hình thành v t n t trong vùng bê tông ch u kéo (xem 7.1.2.8), thì di n tích ti t di n c t thép d c ch u
kéo c n ph i tăng lên ít nh t 15 % so v i di n tích c t thép yêu c u khi tính toán theo b n.

B ng 2 – C p ch ng n t c a k t c u bê tông c t thép và giá tr b r ng v t n t gi i h n acrc1 và
acrc2 , nh m b o v an toàn cho c t thép

C p ch ng n t và các giá tr acrc1 và acrc2

mm

Thép thanh nhóm Thép thanh nhóm Thép thanh nhóm
CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-V, A-VI AT-VII
i u ki n làm vi c c a A-III, A-IIIB,
k tc u CIV A-IV

Thép s i nhóm Thép s i nhóm B-II và Thép s i nhóm B-II và
B-I và Bp-I Bp-II, K-7, K-19 có Bp-II và K-7 có ư ng
ư ng kính không kính nh không l n hơn
nh hơn 3,5 mm 3,0 mm

1. nơi ư c che ph C p3 C p3 C p3

acrc1 = 0,4 acrc1 = 0,3 acrc1 = 0,2

acrc 2 = 0,3 acrc 2 = 0,2 acrc 2 = 0,1

2. ngoài tr i ho c C p3 C p3 C p2
trong t, trên ho c
dư i m c nư c ng m acrc1 = 0,4 acrc1 = 0,2
acrc1 = 0,2
acrc 2 = 0,3 acrc 2 = 0,1

3. trong t có m c C p3 C p2 C p2
nư c ng m thay thay i
acrc1 = 0,3
acrc1 = 0,2 acrc1 = 0,1
acrc 2 = 0,2

CHÚ THÍCH 1: Ký hi u nhóm thép xem 5.2.1.1 và 5.2.1.9.

CHÚ THÍCH 2: i v i thép cáp, các quy nh trong b ng này ư c áp d ng i v i s i thép ngoài cùng.

CHÚ THÍCH 3: i v i k t c u s d ng c t thép d ng thanh nhóm A-V, làm vi c nơi ư c che ph ho c ngoài tr i, khi ã

có kinh nghi m thi t k và s d ng các k t c u ó, thì cho phép tăng giá tr acrc1 và acrc 2 lên 0,1 mm so v i các giá tr trong

b ng này.
18
TCVN 5574:2012B ng 3 – T i tr ng và h s tin c y v t i tr ng γ f

C p ch ng T i tr ng và h s tin c y γ f khi tính toán theo i u ki n
n tc ak t
m r ng v t n t khép kín
c u bê tông hình thành v t n t ng n h n dài h n v tn t
c t thép
T i tr ng thư ng xuyên; t i tr ng
1 t m th i dài h n và t m th i ng n – – –
h n v i γ f > 1,0*

T i tr ng thư ng xuyên; t i tr ng T i tr ng thư ng T i tr ng
t m th i dài h n và t m th i ng n xuyên; t i tr ng thư ng xuyên;
h n v i γ f > 1,0* (tính toán t m th i dài h n T i tr ng t m
2 –
làm rõ s c n thi t ph i ki m tra và t m th i ng n th i dài h n v i
theo i u ki n không m r ng v t h n v i γ f = 1,0* γ f = 1,0*
n t ng n h n và khép kín chúng)
T i tr ng thư ng xuyên; t i tr ng T i tr ng
t m th i dài h n và t m th i ng n thư ng xuyên;
3 h n v i γ f = 1,0* (tính toán Như trên t i tr ng t m –
làm rõ s c n thi t ph i ki m tra th i dài h n v i
theo i u ki n m r ng v t n t) γ f = 1,0*

*H s ư c l y như khi tính toán theo b n.
CHÚ THÍCH 1: T i tr ng t m th i dài h n và t m th i ng n h n ư c l y theo 4.2.3.
CHÚ THÍCH 2: T i tr ng c bi t ph i ư c k n khi tính toán theo i u ki n hình thành v t n t trong trư ng h p s có
m t c a v t n t d n n tình tr ng nguy hi m (n , cháy, v.v...).


4.2.10 võng và chuy n v c a các c u ki n, k t c u không ư c vư t quá gi i h n cho phép cho
trong Ph l c C. võng gi i h n c a các c u ki n thông d ng cho trong B ng 4.

4.2.11 Khi tính toán theo b n các c u ki n bê tông và bê tông c t thép ch u tác d ng c a l c nén
d c, c n chú ý t i l ch tâm ng u nhiên ea do các y u t không ư c k n trong tính toán gây ra.

l ch tâm ng u nhiên ea trong m i trư ng h p ư c l y không nh hơn:

− 1/600 chi u dài c u ki n ho c kho ng cách gi a các ti t di n c a nó ư c liên k t ch n chuy n v ;

− 1/30 chi u cao c a ti t di n c u ki n.
19
TCVN 5574:2012


B ng 4 – võng gi i h n c a các c u ki n thông d ng

Lo i c u ki n Gi i h n võng

1. D m c u tr c v i:
a) c u tr c quay tay 1/500L
b) c u tr c ch y i n 1/600L
2. Sàn có tr n ph ng, c u ki n c a mái và t m tư ng treo (khi tính t m tư ng
ngoài m t ph ng)
a) khi L < 6 m (1/200)L
b) khi 6 m ≤ L ≤ 7,5 m 3 cm
c) khi L > 7,5 m (1/250)L
3. Sàn v i tr n có sư n và c u thang
a) khi L < 5 m (1/200)L

b) khi 5 m ≤ L ≤ 10 m 2,5 cm
c) khi L > 10 m (1/400)L
CHÚ THÍCH: L là nh p c a d m ho c b n kê lên 2 g i; i v i công xôn L = 2L1 v i L1 là chi u dài vươn c a công xôn.
CHÚ THÍCH 1: Khi thi t k k t c u có v ng trư c thì lúc tính toán ki m tra võng cho phép tr i v ng ó n u không
có nh ng h n ch gì c bi t.
CHÚ THÍCH 2: Khi ch u tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n và t m th i ng n h n, võng c a
d m hay b n trong m i trư ng h p không ư c vư t quá 1/150 nh p ho c 1/75 chi u dài vươn c a công xôn.
CHÚ THÍCH 3: Khi võng gi i h n không b ràng bu c b i yêu c u v công ngh s n xu t và c u t o mà ch b i yêu c u
v th m m , thì tính toán võng ch l y các t i tr ng tác d ng dài h n. Trong trư ng h p này l y γ f =1Ngoài ra, i v i các k t c u l p ghép c n k n chuy n v tương h có th x y ra c a các c u ki n.
Các chuy n v này ph thu c vào lo i k t c u, phương pháp l p d ng, v.v...

i v i các c u ki n c a k t c u siêu tĩnh, giá tr l ch tâm e0 c a l c d c so v i tr ng tâm ti t di n
quy i ư c l y b ng l ch tâm ư c xác nh t phân tích tĩnh h c k t c u, nhưng không nh hơn
ea .

Trong các c u ki n c a k t c u tĩnh nh, l ch tâm e0 ư c l y b ng t ng l ch tâm ư c xác
nh t tính toán tĩnh h c và l ch tâm ng u nhiên.

Kho ng cách gi a các khe co giãn nhi t c n ph i ư c xác nh b ng tính toán.

i v i k t c u bê tông c t thép thư ng và k t c u bê tông c t thép ng l c trư c có yêu c u ch ng
n t c p 3, cho phép không c n tính toán kho ng cách nói trên n u chúng không vư t quá tr s trong
B ng 5.
20
TCVN 5574:2012


B ng 5 – Kho ng cách l n nh t gi a các khe co giãn nhi t cho phép không c n tính toán
Kích thư c tính b ng mét

i u ki n làm vi c c a k t c u
K tc u
Trong t Trong nhà Ngoài tr i

Khung l p ghép 40 35 30
Bê tông có b trí thép c u t o 30 25 20
Toàn kh i
không b trí thép c u t o 20 15 10
Khung l p ghép nhà m t t ng 72 60 48

nhà nhi u t ng 60 50 40
Bê tông
c t thép Khung bán l p ghép ho c toàn kh i 50 40 30
K t c u b n c toàn kh i 40 30 25
ho c bán l p ghép
CHÚ THÍCH 1: Tr s trong b ng này không áp d ng cho các k t c u ch u nhi t dư i âm 40 °C.

CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u nhà m t t ng, ư c phép tăng tr s cho trong b ng lên 20 %.

CHÚ THÍCH 3: Tr s cho trong b ng này i v i nhà khung là ng v i trư ng h p khung không có h gi ng c t ho c khi h
gi ng t gi a kh i nhi t .
4.3 Nh ng yêu c u b sung khi thi t k k t c u bê tông c t thép ng su t trư c

4.3.1 Giá tr c a ′
ng su t trư c σ sp và σ sp tương ng trong c t thép căng S và S ′ c n ư c ch n
v i sai l ch p sao cho tho mãn các i u ki n sau ây:

σ sp (σ 'sp ) + p ≤ Rs,ser 


σ sp (σ 'sp ) − p ≥ 0,3 Rs,ser 

(1)


trong ó: p tính b ng MPa, ư c xác nh như sau:

− Trong trư ng h p căng b ng phương pháp cơ h c: p = 0,05 σ sp ;

− Trong trư ng h p căng b ng phương pháp nhi t i n và cơ nhi t i n:

360
p = 30 + (2)
l
v i l là chi u dài thanh c t thép căng (kho ng cách gi a các mép ngoài c a b ), tính b ng milimét (mm).

Trong trư ng h p căng b ng thi t b ư ct ng hóa, giá tr t s 360 trong công th c (2) ư c thay
b ng 90.
21
TCVN 5574:2012


4.3.2 Giá tr ng su t σ con 1 và σ con 1 tương ng trong c t thép căng S và S ′ ư c ki m soát sau khi


căng trên b l y tương ′
ng b ng σ sp và σ sp (xem 4.3.1) tr i hao t n do bi n d ng neo và ma sát
c a c t thép (xem 4.3.3).

Giá tr ng su t trong c t thép căng S và S ′ ư c kh ng ch t i v trí t l c kéo khi căng c t thép trên
bê tông ã r n ch c ư c l y tương ′ ′
ng b ng σ con 2 và σ con 2 , trong ó các giá tr σ con 2 và σ con 2

ư c xác nh t i u ki n m b o ′
ng su t σ sp và σ sp trong ti t di n tính toán. Khi ó σ con 2 và

σ con 2 ư c tính theo công th c:


 p P e0p y sp 
σ con 2 = σ sp − α  + 
 Ared I red 
(3)

 p ′
P e0p y sp 
′ ′
σ con 2 = σ sp − α  − 
 Ared I red 
(4)
Trong các công th c (3) và (4):


σ sp , σ sp – xác nh không k n hao t n ng su t;

P , e0p – xác ′
nh theo công th c (8) và (9), trong ó các giá tr σ sp và σ sp có k n
nh ng hao t n ng su t th nh t;
y sp , y ′ – xem 4.3.6;
sp

α = Es E b .
ng su t trong c t thép c a k t c u t ng l c ư c tính toán t i u ki n cân b ng v i ng su t (t
gây ra) trong bê tông.

ng su t t gây c a bê tông trong k t c u ư c xác nh t mác bê tông theo kh năng t gây ng
su t S p có k n hàm lư ng c t thép, s phân b c t thép trong bê tông (theo m t tr c, hai tr c, ba
tr c), cũng như trong các trư ng h p c n thi t c n k n hao t n ng su t do co ngót, t bi n c a bê
tông khi k t c u ch u t i tr ng.

CHÚ THÍCH: Trong các k t c u làm t bê tông nh có c p t B7,5 n B12,5, các giá tr ′
σ con 2 và σ con 2 không
ư c vư t quá các giá tr tương ng là 400 MPa và 550 MPa.

4.3.3 Khi tính toán c u ki n ng l c trư c, c n k n hao t n ng su t trư c trong c t thép khi căng:

− Khi căng trên b c n k n:

+ Nh ng hao t n th nh t: do bi n d ng neo, do ma sát c t thép v i thi t b n n hư ng,
do chùng ng su t trong c t thép, do thay i nhi t , do bi n d ng khuôn (khi căng
c t thép trên khuôn), do t bi n nhanh c a bê tông.

+ Nh ng hao t n th hai: do co ngót và t bi n c a bê tông.

− Khi căng trên bê tông c n k n:


22
TCVN 5574:2012


+ Nh ng hao t n th nh t: do bi n d ng neo, do ma sát c t thép v i thành ng t thép
(cáp) ho c v i b m t bê tông c a k t c u.

+ Nh ng hao t n th hai: do chùng ng su t trong c t thép, do co ngót và t bi n c a bê
tông, do nén c c b c a các vòng c t thép lên b m t bê tông, do bi n d ng m i n i
gi a các kh i bê tông ( i v i các k t c u l p ghép t các kh i).

Hao t n ng su t trong c t thép ư c xác nh theo B ng 6 nhưng t ng giá tr các hao t n ng su t
không ư c l y nh hơn 100 MPa.

Khi tính toán c u ki n t ng l c ch k n hao t n ng su t do co ngót và t bi n c a bê tông tùy theo mác
bê tông t ng l c trư c và m c a môi trư ng.

i v i các k t c u t ng l c làm vi c trong i u ki n bão hòa nư c, không c n k n hao t n ng
su t do co ngót.

B ng 6 – Hao t n ng su t

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trư c trong c t
khi căng trên b khi căng trên bê tông
thép

A. Nh ng hao t n th nh t

1. Chùng ng su t trong c t
thép

• khi căng b ng phương pháp
cơ h c

 
 0,22 sp − 0,1σ sp
σ
 
 
a) i v i thép s i
Rs , ser –

b) i v i thép thanh 0,1σ sp − 20 –

• khi căng b ng phương pháp
nhi t i n hay cơ nhi t i n

a) i v i thép s i 0,05σ sp –

b) i v i thép thanh 0,03σ sp –

ây: σ sp , MPa, ư c l y không

k n hao t n ng su t. N u giá tr
hao t n tính ư c mang d u “tr ” thì
l y giá tr b ng 0.


23
TCVN 5574:2012B ng 6 - (ti p theo)

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trư c trong c t
khi căng trên b khi căng trên bê tông
thép

2. Chênh l ch nhi t i v i bê tông c p t B15 n B40:
gi a c t thép căng trong 1,25 ∆t –
vùng b nung nóng và thi t
i v i bê tông c p B45 và l n hơn:
b nh n l c căng khi bê
1,0 ∆t –
tông b nóng
trong ó: ∆t là chênh l ch nhi t gi a c t
thép ư c nung nóng và b căng c nh
(ngoài vùng nung nóng) nh n l c căng, oC.
Khi thi u s li u chính xác l y ∆t = 65 oC.
Khi căng c t thép trong quá trình gia nhi t t i
tr s bù cho hao t n ng su t do
chênh l ch nhi t , thì hao t n ng su t do
chênh l ch nhi t l y b ng 0.

3. Bi n d ng c a neo t ∆l ∆l1 + ∆l2
Es Es
thi t b căng l l

trong ó: ∆l là bi n d ng c a các vòng m trong ó: ∆l1 là bi n d ng
b ép, các u neo b ép c c b , l y b ng 2 c a êcu hay các b n m
mm; khi có s trư t gi a các thanh c t thép gi a các neo và bê tông,
trong thi t b k p dùng nhi u l n, ∆l xác l y b ng 1 mm;

∆l2 là bi n d ng c a neo
nh theo công th c:
∆l = 1,25 + 0,15 d hình c c, êcu neo, l y b ng
v i d là ư ng kính thanh c t thép, tính 1 mm.
b ng milimét (mm); l là chi u dài c t thép căng
l là chi u dài c t thép căng (kho ng cách (m t s i), ho c c u ki n,
gi a mép ngoài c a các g i trên b c a milimét (mm).
khuôn ho c thi t b ), milimét (mm).

Khi căng b ng nhi t i n, hao t n do bi n
d ng neo không k n trong tính toán vì
chúng ã ư c k n khi xác nh giãn
dài toàn ph n c a c t thép
24
TCVN 5574:2012B ng 6 (ti p theo)

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trư c trong c t
khi căng trên b khi căng trên bê tông
thép

4. Ma sát c a c t thép

 1 
σ sp 1 − ωχ +δθ 
a) v i thành ng rãnh hay
b m t bê tông  e 
trong ó: e là cơ s lôgarit t
nhiên;
δ , ω là h s , xác nh theo
B ng 7;
χ là chi u dài tính t thi t b
căng n ti t di n tính toán, m;
θ là t ng góc chuy n hư ng
c a tr c c t thép, radian;
σ sp là ư c l y không k n
hao t n ng su t.

 1 
σ sp 1 − δθ 
b) v i thi t b n n hư ng
 e 
trong ó: e là cơ s lôgarit t nhiên;
δ là h s , l y b ng 0,25;
θ là t ng góc chuy n hư ng c a tr c c t
thép, radian;
σ sp ư c l y không k n hao t n ng
su t.
5. Bi n d ng c a khuôn ∆l
η Es
thép khi ch t o k t c u bê l
tông c t thép ng l c trư c
trong ó: η là h s , l y b ng: –
n −1
+η= , khi căng c t thép b ng kích;
2n
n −1
+η= , khi căng c t thép b ng
4n
phương pháp cơ nhi t i n s d ng
máy t i (50 % l c do t i tr ng c a v t
n ng).
25
TCVN 5574:2012B ng 6 - (ti p theo)

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trư c trong c t
khi căng trên b khi căng trên bê tông
thép

n là s nhóm c t thép ư c căng không ng
th i.
∆l là d ch l i g n nhau c a các g i trên b
theo phương tác d ng c a l c P , ư c xác
nh t tính toán bi n d ng khuôn.
l là kho ng cách gi a các mép ngoài c a các
g i trên b căng.
Khi thi u các s li u v công ngh ch t o và
k t c u khuôn, hao t n do bi n d ng khuôn l y
b ng 30 MPa.
Khi căng b ng nhi t i n, hao t n do bi n d ng
khuôn trong tính toán không k n vì chúng ã
ư ck n khi xác nh giãn dài toàn ph n
c a c t thép.
6. T bi n nhanh c a bê
tông
a) i v i bê tông óng r n σ bp σ bp
40 khi ≤α
t nhiên Rbp Rbp

σ 
40α + 85β  bp − α  khi
σ bp
 Rbp 

  Rbp

trong ó α và β là h s , l y như sau:
α = 0,25 + 0,025 R bp , nhưng không l n hơn
0,8;
β = 5,25 – 0,185 R bp , nhưng không l n hơn
2,5 và không nh hơn 1,1;

σ bp ư c xác nh t i m c tr ng tâm c t thép
d c S và S ′ , có k n hao t n theo m c 1
n 5 trong b ng này.
i v i bê tông nh , khi cư ng t i th i i m
b t u gây ng l c trư c b ng 11 MPa hay
nh hơn thì thay h s 40 thành 60.
b) i v i bê tông ư c Hao t n tính theo công th c m c 6a c a
dư ng h nhi t b ng này, sau ó nhân v i h s 0,85.

26
TCVN 5574:2012B ng 6 - (ti p theo)

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trư c trong c t
khi căng trên b khi căng trên bê tông
thép
B. Nh ng hao t n th hai
7. Chùng ng su t trong c t
thép
 
 0,22 sp − 0,1 σ sp
a) i v i thép s i – σ
 
 Rs , ser 

b) i v i thép thanh – 0,1σ sp − 20

(xem chú gi i cho m c 1
trong b ng này)
8. Co ngót c a bê tông (xem Bê tông Bê tông ư c dư ng h nhi t Không ph thu c i u ki n
4.3.4) óng r n t trong i u ki n áp su t óng r n c a
nhiên khí quy n bê tông
Bê tông a) B35 và th p hơn 40 35 30
n ng
b) B40 50 40 35
c) B45 và l n hơn 60 50 40
d) nhóm A Hao t n ư c xác nh theo m c 8a, b 40
trong b ng này và nhân v i h s 1,3

Bê tông e) nhóm B Hao t n ư c xác nh theo m c 8a 50
h t nh trong b ng này và nhân v i h s 1,5
f) nhóm C Hao t n ư c xác nh theo m c 8a 40
trong b ng này như i v i bê tông n ng
óng r n t nhiên
Bê tông g) lo i c ch c 50 45 40
nh có
h) lo i có l r ng 70 60 50
c t li u
nh
9. T bi n c a bê tông (xem
4.3.4)
a) i v i bê tông n ng và bê 150α σ
bp
R
bp
khi σ bp Rbp ≤ 0,75 ;

300 α (σ bp Rbp − 0,375) khi σ bp Rbp > 0,75 ,
tông nh có c t li u nh c
ch c

trong ó: σ bp l y như m c 6 trong b ng này;

α là h s , l y như sau:
+ v i bê tông óng r n t nhiên, l y α = 1;
+ v i bê tông ư c dư ng h nhi t trong i u ki n áp su t khí quy n,
l y α = 0,85.

27
TCVN 5574:2012B ng 6 - (k t thúc)

Các y u t gây hao t n Giá tr hao t n ng su t, MPa
ng su t trong c t thép
khi căng trên b khi căng trên bê tông

b) Bê tông h t nhóm A Hao t n ư c tính theo công th c m c 9a trong b ng này, sau ó
nh nhân k t qu v i h s 1,3
nhóm B Hao t n ư c tính theo công th c m c 9a trong b ng này, sau ó
nhân k t qu v i h s 1,5
nhóm C Hao t n ư c tính theo công th c m c 9a trong b ng này
khi α = 0,85

c) Bê tông nh dùng c t li u nh Hao t n ư c tính theo công th c m c 9a trong b ng này, sau ó
r ng nhân k t qu v i h s 1,2
10. ép c c b b m t bê tông do – 70 – 0,22 d ext

trong ó: d ext là ư ng kính
c t thép có d ng ai xo n hay
d ng ai tròn (khi k t c u có
ư ng kính nh hơn 3 m) ngoài c a k t c u, cm

11. Bi n d ng nén do khe n i – ∆l
n Es
gi a các bl c ( i v i k t c u l
l p ghép t các bl c)
trong ó: n là s lư ng khe n i
gi a k t c u và thi t b khác theo
chi u dài c a c t thép căng;
∆l là bi n d ng ép sát t i m i
khe:
+ v i khe ư c nh i bê tông,
l y ∆l = 0,3 mm;
+ v i khe ghép tr c ti p, l y
∆l = 0,5 mm;
l là chi u dài c t thép căng, mm.
CHÚ THÍCH 1: Hao t n ng su t trong c t thép căng S′ ư c xác nh gi ng như trong c t thép S;
CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u bê tông c t thép t ng l c, hao t n do co ngót và t bi n c a bê tông ư c xác nh theo s
li u th c nghi m.
CHÚ THÍCH 3: Ký hi u c p b n c a bê tông xem 5.1.1.

4.3.4 Khi xác nh hao t n ng su t do co ngót và t bi n c a bê tông theo m c 8 và 9 trong B ng 6
c n lưu ý:

a) Khi bi t trư c th i h n ch t t i lên k t c u, hao t n ng su t c n ư c nhân thêm v i h s ϕ l ,
xác nh theo công th c sau:

4t
ϕl = (5)
100 + 3t

28
TCVN 5574:2012


trong ó: t là th i gian tính b ng ngày, xác nh như sau:

− khi xác nh hao t n ng su t do t bi n: tính t ngày nén ép bê tông;

− khi xác nh hao t n ng su t do co ngót: tính t ngày k t thúc bê tông.

b) i v i k t c u làm vi c trong i u ki n có m không khí th p hơn 40 %, hao t n ng su t c n
ư c tăng lên 25 %. Trư ng h p các k t c u làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , làm vi c trong vùng
khí h u nóng và không ư c b o v tránh b c x m t tr i hao t n ng su t c n tính tăng lên 50 %.

c) N u bi t rõ lo i xi măng, thành ph n bê tông, i u ki n ch t o và s d ng k t c u, cho phép s
d ng các phương pháp chính xác hơn xác nh hao t n ng su t khi phương pháp ó ư c ch ng
minh là có cơ s theo qui nh hi n hành.

B ng 7 – Các h s xác nh hao t n ng su t do ma sát c t thép

Các h s xác nh hao t n do ma sát c t thép (xem m c 4, B ng 6)
δ khi c t thép là
ng rãnh hay b m t
ti p xúc ω
bó thép hay s i thép thanh có g
1. Lo i ng rãnh
– có b m t kim lo i 0,0030 0,35 0,40

– có b m t bê tông t o
b i khuôn b ng lõi c ng 0 0,55 0,65

– có b m t bê tông t o
b i khuôn b ng lõi m m 0,0015 0,55 0,65
2. B m t bê tông 0 0,55 0,65

4.3.5 Tr s ng su t trư c trong c t thép ưa vào tính toán c n nhân v i h s chính xác khi
căng c t thép γ sp :

γ sp = 1 ± ∆ γ sp (6)

Trong công th c (6), l y d u "c ng" khi có nh hư ng b t l i c a ng su t trư c (t c là trong
giai o n làm vi c c th c a k t c u ho c m t b ph n ang xét c a c u ki n, ng su t trư c
làm gi m kh năng ch u l c thúc y s hình thành v t n t, v.v...); l y d u "tr " khi có nh hư ng
có l i.

Trong trư ng h p t o ng su t trư c b ng phương pháp cơ h c, giá tr ∆ γ sp l y b ng 0,1; khi căng
b ng phương pháp nhi t i n và cơ nhi t i n ∆ γ sp ư c xác nh b ng công th c:

 
∆γ sp = 0,5 1 + 1 
 np 
P
(7)
 
σ sp

nhưng l y không nh hơn 0,1;

trong công th c (7):

29
TCVN 5574:2012


p , σ sp xem 4.3.1;

n p là s lư ng thanh c t thép căng trong ti t di n c u ki n.

Khi xác nh hao t n ng su t trong c t thép, cũng như khi tính toán theo i u ki n m r ng v t n t và
tính toán theo bi n d ng cho phép l y giá tr ∆γ sp b ng không.

4.3.6 ng su t trong bê tông và c t thép, cũng như l c nén trư c trong bê tông dùng tính toán k t
c u bê tông ng l c trư c ư c xác nh theo ch d n sau:

ng su t trong ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n ư c xác nh theo các nguyên t c tính toán
v t li u àn h i. Trong ó, ti t di n tính toán là ti t di n tương ương bao g m ti t di n bê tông có k
n s gi m y u do các ng, rãnh và di n tích ti t di n các c t thép d c (căng và không căng) nhân
v i h s α là t s gi a mô un àn h i c a c t thép E s và bê tông Eb . Khi trên ti t di n có bê tông
v i nhi u lo i và c p b n khác nhau, thì ph i quy i v m t lo i ho c m t c p d a trên t l mô un
àn h i c a chúng.

ng l c nén trư c P và l ch tâm c a nó e0 p so v i tr ng tâm c a ti t di n quy i ư c xác nh
theo các công th c:

P = σ sp Asp + σ sp Asp − σ s As − σ s As′
′ ′ ′ (8)
σ sp Asp y sp + σ s As′ y ′ − σ sp Asp y sp − σ s As y s
′ ′ ′ ′
e0 p = s
(9)
P
trong ó:


σ s và σ s tương ng là ng su t trong c t thép không căng S và S ′ gây nên do co ngót và
t bi n trong bê tông;

sp ′
y sp , y ′ , y s , y s tương ng là các kho ng cách t tr ng tâm ti t di n quy i n các i m
t h p l c c a n i l c trong c t thép căng S và không căng S ′ (Hình 1).
σ's A's

σ'sp A'sp
y's
y'sp
®−êng ®i qua träng t©m
tiÕt diÖn quy ®æi
e0p
P
ysp
ys
σsp Asp

σs As


Hình 1 – Sơ l c nén trư c trong c t thép trên ti t di n
ngang c a c u ki n bê tông c t thép


Trong trư ng h p c t thép căng có d ng cong, các giá tr σ sp và σ sp c n nhân v i cos θ và cos θ ′ ,
v i θ và θ ′ tương ng là góc nghiêng c a tr c c t thép v i tr c d c c u ki n (t i ti t di n ang xét).30
TCVN 5574:2012Các ng su t σ sp và σ sp ư c l y như sau:

a) Trong giai o n nén trư c bê tông: có k n các hao t n th nh t.

b) Trong o n s d ng: có k n các hao t n th nh t và th hai


Giá tr các ng su t σ s và σ s l y như sau:

c) Trong giai o n nén trư c bê tông: l y b ng hao t n ng su t do t bi n nhanh theo 6 B ng 6.

d) Trong giai o n s d ng: l y b ng t ng các hao t n ng su t do co ngót và t bi n c a bê tông
theo m c 6, 8 và 9 c a B ng 6.

4.3.7 ng su t nén trong bê tông σ bp trong giai o n nén trư c bê tông ph i th a mãn i u ki n: t s

σ bp Rbp không ư c vư t quá giá tr cho trong B ng 8.

ng su t σ bp xác nh t i m c th ch u nén ngoài cùng c a bê tông có k n hao t n theo 1 n6

B ng 6 và v i h s chính xác khi căng c t thép γ sp = 1 .

B ng 8 – T s gi a ng su t nén trong bê tông σ bp giai o n nén trư c và
cư ng c a bê tông Rbp khi b t u ch u ng l c trư c ( σ bp Rbp )

T s σ bp Rbp không l n hơn
Tr ng thái ng su t Phương pháp
c a ti t di n căng c t thép khi nén khi nén
úng tâm l ch tâm
1. ng su t b gi m hay không Trên b (căng trư c) 0,85 0,95*
i khi k t c u ch u tác d ng
c a ngo i l c Trên bê tông (căng sau) 0,70 0,85

2. ng su t b tăng khi k t c u Trên b (căng trư c) 0,65 0,70
ch u tác d ng c a ngo i l c Trên bê tông (căng sau) 0,60 0,65
* Áp d ng cho các c u ki n ư c s n xu t theo i u ki n tăng d n l c nén, khi có các chi ti t liên k t
b ng thép t i g i và c t thép gián ti p v i hàm lư ng thép theo th tích µ v ≥ 0,5 % (xem 8.5.3) trên
o n không nh hơn chi u dài o n truy n ng su t l p (xem 5.2.2.5), cho phép l y giá tr
σ bp Rbp = 1,0 .

CHÚ THÍCH: i v i bê tông nh t c p B7,5 n B12,5, giá tr σ bp Rbp nên l y không l n hơn 0,3.

4.3.8 i v i k t c u ng l c trư c mà có d ki n trư c n vi c i u ch nh ng su t nén trong bê
tông trong quá trình s d ng (ví d : trong các lò ph n ng, b ch a, tháp truy n hình), c n s d ng c t
thép căng không bám dính, thì c n có các bi n pháp có hi u qu b o v c t thép không b ăn mòn.
i v i các k t c u ng su t trư c không bám dính, c n tính toán theo các yêu c u kh năng ch ng
n t c p 1.
31
TCVN 5574:2012


4.4 Nguyên t c chung khi tính toán các k t c u ph ng và k t c u kh i l n có k n tính phi
tuy n c a bê tông c t thép

4.4.1 Vi c tính toán h k t c u bê tông và bê tông c t thép (k t c u tuy n tính, k t c u ph ng, k t c u
không gian và k t c u kh i l n) i v i các tr ng thái gi i h n th nh t và th hai ư c th c hi n theo
ng su t, n i l c, bi n d ng và chuy n v . Các y u t ng su t, n i l c, bi n d ng và chuy n v ó
ư c tính toán t nh ng tác ng c a ngo i l c lên các k t c u nói trên (t o thành h k t c u c a nhà
và công trình) và c n k n tính phi tuy n v t lý, tính không ng hư ng và trong m t s trư ng h p
c n thi t ph i k n t bi n và s tích t các hư h ng (trong m t quá trình dài) và tính phi tuy n hình
h c (ph n l n trong các k t c u thành m ng).
CHÚ THÍCH: Tính không ng hư ng là s không gi ng nhau v tính ch t ( ây là tính ch t cơ h c) theo các hư ng khác
nhau. Tính tr c hư ng là m t d ng c a tính không ng hư ng, trong ó s không gi ng nhau v tính ch t là theo các hư ng
thu c ba m t ph ng i x ng vuông góc v i nhau t ng ôi m t.

4.4.2 C n k n tính phi tuy n v t lý, tính không ng hư ng và tính t bi n trong nh ng tương quan
xác nh trong quan h ng su t - bi n d ng, cũng như trong i u ki n b n và ch ng n t c a v t li u.
Khi ó c n chia ra làm hai giai o n bi n d ng c a c u ki n: trư c và sau khi hình thành v t n t.

4.4.3 Trư c khi hình thành v t n t, ph i s d ng mô hình phi tuy n tr c hư ng i v i bê tông. Mô
hình này cho phép k n s phát tri n có hư ng c a hi u ng giãn n và tính không ng nh t c a
s bi n d ng khi nén và kéo. Cho phép s d ng mô hình g n ng hư ng c a bê tông. Mô hình này
cho phép k n s xu t hi n c a các y u t nêu trên theo ba chi u. i v i bê tông c t thép, tính toán
trong giai o n này c n xu t phát t tính bi n d ng ng th i theo phương d c tr c c a c t thép và
ph n bê tông bao quanh nó, ngo i tr o n u mút c t thép không b trí neo chuyên d ng.

Khi có nguy cơ phình c t thép, c n h n ch tr s ng su t nén gi i h n.
CHÚ THÍCH: S giãn n là s tăng v th tích c a v t th khi nén do có s phát tri n c a các v t vi n t cũng như các v t n t
có chi u dài l n.

4.4.4 Theo i u ki n b n c a bê tông, c n k n t h p ng su t theo các hư ng khác nhau, vì
cư ng ch u nén hai tr c và ba tr c l n hơn cư ng ch u nén m t tr c, còn khi ch u nén và kéo
ng th i cư ng ó có th nh hơn khi bê tông ch ch u nén ho c kéo. Trong nh ng trư ng h p
c n thi t, c n lưu ý tính dài h n c a ng su t tác d ng.

i u ki n b n c a bê tông c t thép không có v t n t c n ư c xác l p trên cơ s i u ki n b n c a
các v t li u thành ph n khi xem bê tông c t thép như môi trư ng hai thành ph n.

4.4.5 L y i u ki n b n c a bê tông trong môi trư ng hai thành ph n làm i u ki n hình thành v t n t.

4.4.6 Sau khi xu t hi n v t n t, c n s d ng mô hình v t th không ng hư ng d ng t ng quát trong
quan h phi tuy n gi a n i l c ho c ng su t v i chuy n v có k n các y u t sau:

− Góc nghiêng c a v t n t so v i c t thép và sơ v t n t;

− S m r ng v t n t và trư t c a các biên v t n t;

− c ng c a c t thép:

+ Theo phương d c tr c: có k ns dính k t c a c t thép v i d i ho c o n bê
tông gi a các v t n t;


32
TCVN 5574:2012


+ Theo phương ti p tuy n v i biên v t n t: có k n m m c a ph n bê tông t i
các biên v t n t và ng su t d c tr c và ng su t ti p tương ng trong c t thép t i
v t n t.

− c ng c a bê tông:

+ Gi a các v t n t: có k n l c d c và trư t c a ph n bê tông gi a các v t n t
(trong sơ v t n t giao nhau, c ng này ư c gi m i);

+ T i các v t n t: có k n l c d c và trư t c a ph n bê tông t i biên v t n t.

− S m t d n t ng ph n tính ng th i c a bi n d ng d c tr c c a c t thép và bê tông gi a các
v t n t.

Trong mô hình bi n d ng c a c u ki n không c t thép có v t n t, ch k n c ng c a bê tông trong
kho ng gi a các v t n t.

Trong nh ng trư ng h p xu t hi n các v t n t xiên, c n k n c i m riêng c a bi n d ng bê tông
trong vùng phía trên các v t n t.

4.4.7 B r ng v t n t và chuy n d ch trư t tương i c a các biên v t n t c n xác nh trên cơ s
chuy n d ch theo hư ng khác nhau c a các thanh c t thép so v i các biên c a v t n t c t qua chúng,
có xét n kho ng cách gi a các v t n t và i u ki n chuy n d ch ng th i.

4.4.8 i u ki n b n c a c u ki n ph ng và k t c u kh i l n có v t n t c n xác nh d a trên các gi
thuy t sau:

− Phá ho i x y ra do c t thép b giãn dài áng k t i các v t n t nguy hi m nh t, thư ng n m
nghiêng so v i thanh c t thép và s phá v bê tông c a m t d i hay bl c gi a các v t n t ho c ngoài
các v t n t (ví d : t i vùng ch u nén c a b n n m trên các v t n t);

− Cư ng ch u nén c a bê tông b suy gi m b i ng su t kéo sinh ra do l c dính gi a bê tông và
c t thép ch u kéo theo hư ng vuông góc, cũng như do chuy n d ch ngang c a c t thép g n biên v t
n t;

− Khi xác nh cư ng c a bê tông c n xét n sơ hình thành v t n t và góc nghiêng c a v t
n t so v i c t thép;

− C nk n ng su t pháp trong thanh c t thép hư ng theo d c tr c c t thép. Cho phép k n
ng su t ti p trong c t thép t i v trí có v t n t (hi u ng nagen), cho r ng các thanh c t thép không
thay i hư ng;

− T i v t n t phá ho i, các thanh c t thép c t qua nó u t cư ng ch u kéo tính toán ( i v i
c t thép không có gi i h n ch y thì ng su t c n ư c ki m soát trong quá trình tính toán v bi n
d ng).

Cư ng bê tông t i các vùng khác nhau s ư c ánh giá theo các ng su t trong bê tông như trong
m t thành ph n c a môi trư ng hai thành ph n (không k n ng su t quy i trong c t thép gi a các
v t n t ư c xác nh có k n ng su t t i các v t n t, s bám dính và s m t d n t ng ph n tính
ng th i c a bi n d ng d c tr c c a bê tông v i c t thép).33
TCVN 5574:2012


4.4.9 i v i các k t c u bê tông c t thép có th ch u ư c các bi n d ng d o nh , cho phép xác nh
kh năng ch u l c c a chúng b ng phương pháp cân b ng gi i h n.

4.4.10 Khi tính toán k t c u theo b n, bi n d ng, s hình thành và m r ng v t n t theo phương
pháp ph n t h u h n, c n ki m tra các i u ki n b n, kh năng ch ng n t c a t t c các ph n t c a
k t c u, cũng như ki m tra i u ki n xu t hi n các bi n d ng quá m c c a k t c u.

Khi ánh giá tr ng thái gi i h n theo b n, cho phép m t s ph n t b phá ho i, n u như i u ó
không d n n s phá ho i ti p theo c a k t c u và sau khi t i tr ng ang xét thôi tác d ng, k t c u
v n s d ng ư c bình thư ng ho c có th khôi ph c ư c.

5 V t li u dùng cho k t c u bê tông và bê tông c t thép

5.1 Bê tông

5.1.1 Phân lo i bê tông và ph m vi s d ng

5.1.1.1 Tiêu chu n này cho phép dùng các lo i bê tông sau:

− Bê tông n ng có kh i lư ng th tích trung bình t 2 200 kg/m3 n 2 500 kg/m3;

− Bê tông h t nh có kh i lư ng th tích trung bình l n hơn 1 800 kg/m3;

− Bê tông nh có c u trúc c và r ng;

− Bê tông t ong chưng áp và không chưng áp;

− Bê tông c bi t: bê tông t ng su t.

5.1.1.2 Tùy thu c vào công năng và i u ki n làm vi c, khi thi t k k t c u bê tông và bê tông c t
thép c n ch nh các ch tiêu ch t lư ng c a bê tông. Các ch tiêu cơ b n là:

a) C p b n ch u nén B;

b) C p b n ch u kéo d c tr c Bt (ch nh trong trư ng h p c trưng này có ý nghĩa quy t nh
và ư c ki m tra trong quá trình s n xu t);

c) Mác theo kh năng ch ng th m, kí hi u b ng ch W (ch nh i v i các k t c u có yêu c u h n
ch th m);

d) Mác theo kh i lư ng th tích trung bình D (ch nh i v i các k t c u có yêu c u v cách nhi t);

e) Mác theo kh năng t gây ng su t S p (ch nh i v i các k t c u t ng su t, khi c trưng
này ư c k n trong tính toán và c n ư c ki m tra trong quá trình s n xu t).
CHÚ THÍCH 1: C p b n ch u nén và ch u kéo d c tr c, MPa, ph i th a mãn giá tr cư ng v i xác su t m b o 95 %.

CHÚ THÍCH 2: Mác bê tông t ng su t theo kh năng t gây ng su t là giá tr ng su t trư c trong bê tông, MPa, gây ra do
bê tông t trương n , ng v i hàm lư ng thép d c trong bê tông là µ = 0,01.
CHÚ THÍCH 3: thu n ti n cho vi c s d ng trong th c t , ngoài vi c ch nh c p bê tông có th ghi thêm mác bê tông
trong ngo c. Ví d B30 (M400).
34
TCVN 5574:2012


5.1.1.3 i v i k t c u bê tông và bê tông c t thép, qui nh s d ng các lo i bê tông có c p và mác
theo B ng 9:

B ng 9 – Qui nh s d ng c p và mác bê tông

Cách phân lo i Lo i bê tông C p ho c mác

Theo c p Bê tông n ng B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
b n ch u nén B15; B20; B25; B30; B35; B40;
B45; B50; B55; B60

Bê tông t ng su t B20; B25; B30; B35; B40; B45;
B50; B55; B60

Bê tông h t nh nhóm A: óng r n t nhiên ho c B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
ư c dư ng h trong i u ki n áp B15; B20; B25; B30; B35; B40
su t khí quy n, c t li u cát có mô
un l n l n hơn 2,0

nhóm B: óng r n t nhiên ho c B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
ư c dư ng h trong i u ki n áp B15; B20; B25; B30; B35
su t khí quy n, c t li u cát có mô
un l n nh hơn ho c b ng 2,0

nhóm C: ư c chưng áp B15; B20; B25; B30; B35; B40;
B45; B50; B55; B60

Bê tông c t li u D800, D900 B2,5; B3,5; B5; B7,5;
nh ng v i
mác theo kh i D1000, D1100 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10;
lư ng th tích B12,5
trung bình
D1200, D1300 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10;
B12,5; B15

D1400, D1500 B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
B15; B20; B25; B30

D1600, D1700 B5; B7,5; B10; B12,5; B15;
B20; B25; B30; B35

D1800, D1900 B10; B12,5; B15; B20; B25;
B30; B35; B40

D2000 B20; B25; B30; B35; B40
35
TCVN 5574:2012


B ng 9 - (k t thúc)

Cách phân lo i Lo i bê tông C p ho c mác

Theo c p Bê tông t ong chưng áp không
b n ch u nén ng v i mác chưng áp
theo kh i lư ng D500 B1; B1,5;
th tích trung D600 B1; B1,5; B2 B1,5; B2; B2,5
bình D700 B1,5; B2; B2,5; B1,5; B2;
B3,5 B2,5
D800 B2,5; B3,5; B5 B2; B2,5;
B3,5
D900 B3,5; B5; B7,5 B3,5; B5
D1000 B5; B7,5; B10 B5; B7,5
D1100 B7,5; B10; B12,5; B7,5; B10
B15
D1200 B10; B12,5; B15 B10; B12,5
Bê tông r ng D800, D900, D1000 B2,5; B3,5; B5
ng v i mác D1100, D1200, D1300 B7,5
theo kh i lư ng D1400 B3,5; B5; B7,5
th tích trung
bình:
C p b n ch u Bê tông n ng, bê tông t ng su t, bê tông h t nh , Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4;
kéo d c tr c bê tông nh Bt2,8; Bt3,2


Mác ch ng th m Bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh W2; W4; W6; W8; W10; W12
Mác theo kh i Bê tông nh D800; D900; D1000; D1100;
lư ng th tích D1200; D1300; D1400; D1500;
trung bình D1600; D1700; D1800; D1900;
D2000
Bê tông t ong D500; D600; D700; D800;
D900; D1000; D1100; D1200
Bê tông r ng D800; D900; D1000; D1100;
D1200; D1300; D1400
Mác bê tông Bê tông t ng su t Sp0,6; Sp 0,8; Sp 1; Sp 1,2;
theo kh năng Sp1,5; Sp 2; Sp 3; Sp 4.
t gây ng su t
CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chu n này, thu t ng "bê tông nh " và "bê tông r ng" dùng ký hi u tương ng cho bê tông nh
có c u trúc c ch c và bê tông nh có c u trúc l r ng (v i t l ph n trăm l r ng l n hơn 6 %).

CHÚ THÍCH 2: Nhóm bê tông h t nh A, B, C c n ư c ch rõ trong b n v thi t k .
36
TCVN 5574:2012


5.1.1.4 Tu i c a bê tông xác nh c p b n ch u nén và ch u kéo d c tr c ư c ch nh trong
thi t k là căn c vào th i gian th c t t lúc thi công k t c u n khi nó b t u ch u t i tr ng thi t k ,
vào phương pháp thi công, vào i u ki n óng r n c a bê tông. Khi thi u nh ng s li u trên, l y tu i
c a bê tông là 28 ngày.

5.1.1.5 i v i k t c u bê tông c t thép, không cho phép:

− S d ng bê tông n ng và bê tông h t nh có c p b n ch u nén nh hơn B7,5;

− S d ng bê tông nh có c p b n ch u nén nh hơn B3,5 i v i k t c u m t l p và B2,5 i
v i k t c u hai l p.

Nên s d ng bê tông có c p b n ch u nén th a mãn i u ki n sau:

− i v i c u ki n bê tông c t thép làm t bê tông n ng và bê tông nh khi tính toán ch u t i tr ng
l p: không nh hơn B15;

− i v i c u ki n bê tông c t thép ch u nén d ng thanh làm t bê tông n ng, bê tông h t nh và
bê tông nh : không nh hơn B15;

− i v i c u ki n bê tông c t thép ch u nén d ng thanh ch u t i tr ng l n (ví d : c t ch u t i tr ng
c u tr c, c t các t ng dư i c a nhà nhi u t ng): không nh hơn B25.

5.1.1.6 i v i các c u ki n t ng l c làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh , có b trí c t
thép căng, c p b n c a bê tông tùy theo lo i và nhóm c t thép căng, ư ng kính c t thép căng và các
thi t b neo, l y không nh hơn các giá tr cho trong B ng 10.

B ng 10 – Qui nh s d ng c p b n c a bê tông i v i k t c u ng l c trư c

C p b n c a bê tông
Lo i và nhóm c t thép căng
không th p hơn
1. Thép s i nhóm:
B-II (có neo) B20
Bp-II (không có neo) có ư ng kính: Nh hơn ho c b ng 5
B20
mm
L n hơn ho c b ng 6
B30
mm
K-7 và K-19 B30
2. Thép thanh không có neo, có ư ng kính:
+ t 10 mm n 18 mm, nhóm CIV, A-IV B15
A-V B20
A-VI và Ат-VII B30
+ L n hơn ho c b ng 20 mm, nhóm CIV, A-IV B20
A-V B25
A-VI và Ат-VII B30


37
TCVN 5574:2012


Cư ng bê tông t i th i i m nén trư c Rbp ( ư c ki m soát như iv ic p b n ch u nén) ch
nh không nh hơn 11 MPa, còn khi dùng thép thanh nhóm A-VI, AT-VI, AT-VIK và AT-VII, thép s i
cư ng cao không có neo và thép cáp thì c n ch nh không nh hơn 15,5 MPa. Ngoài ra, Rbp
không ư c nh hơn 50 % c p b n ch u nén c a bê tông.

i v i các k t c u ư c tính toán ch u t i tr ng l p, khi s d ng c t thép s i ng l c trư c và c t thép
thanh ng l c trư c nhóm CIV, A-IV v i m i ư ng kính, cũng như nhóm A-V có ư ng kính t 10
mm n 18 mm, giá tr c p bê tông t i thi u cho trong B ng 10 ph i tăng lên m t b c (5 MPa) tương
ng v i vi c tăng cư ng c a bê tông khi b t u ch u ng l c trư c.

Khi thi t k các d ng k t c u riêng, cho phép gi m c p bê tông t i thi u xu ng m t b c là 5 MPa so v i
các giá tr cho trong B ng 10, ng th i v i vi c gi m cư ng c a bê tông khi b t u ch u ng l c
trư c.
CHÚ THÍCH 1: Khi tính toán k t c u bê tông c t thép trong giai o n nén trư c, c trưng tính toán c a bê tông ư c l y như
iv ic p b n c a bê tông, có tr s b ng cư ng c a bê tông khi b t u ch u ng l c trư c (theo n i suy tuy n tính).

CHÚ THÍCH 2: Trư ng h p thi t k các k t c u bao che m t l p c làm ch c năng cách nhi t, khi giá tr tương i c a ng

l c nén trư c σ bp Rbp không l n hơn 0,3 cho phép s d ng c t thép căng nhóm CIV, A-IV có ư ng kính không l n hơn 14

mm v i bê tông nh có c p t B7,5 n B12,5, khi ó Rbp c n ch nh không nh hơn 80 % c p b n c a bê tông.


5.1.1.7 Khi chưa có các căn c th c nghi m riêng, không cho phép s d ng bê tông h t nh cho k t
c u bê tông c t thép ch u t i tr ng l p, cũng như cho các k t c u bê tông c t thép ng l c trư c có
nh p l n hơn 12 m dùng thép s i nhóm B-II, Bp-II, K-7, K-19.

Khi s d ng k t c u bê tông h t nh , nh m ch ng ăn mòn và m b o s dính k t c a bê tông v i c t
thép căng trong rãnh và trên b m t bê tông c a k t c u, c p b n ch u nén c a bê tông ư c ch
nh không nh hơn B12,5; còn khi dùng bơm vào ng thì s d ng bê tông có c p không nh hơn
B25.

5.1.1.8 chèn các m i n i c u ki n k t c u bê tông c t thép l p ghép, c p bê tông ư c ch nh tùy
vào i u ki n làm vi c c a c u ki n, nhưng l y không nh hơn B7,5 i v i m i n i không có c t thép
và l y không nh hơn B15 i v i m i n i có c t thép.

5.1.2 c trưng tiêu chu n và c trưng tính toán c a bê tông

5.1.2.1 Các lo i cư ng tiêu chu n c a bê tông bao g m cư ng khi nén d c tr c m u lăng tr
(cư ng lăng tr ) Rbn và cư ng khi kéo d c tr c Rbtn .

Các cư ng tính toán c a bê tông khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t Rb , Rbt và theo
các tr ng thái gi i h n th hai Rb, ser , Rbt , ser ư c xác nh b ng cách l y cư ng tiêu chu n chia

cho h s tin c y c a bê tông tương ng khi nén γ bc và khi kéo γ bt . Các giá tr c a h s γ bc và
γ bt c a m t s lo i bê tông chính cho trong B ng 11.
38
TCVN 5574:2012


B ng 11 – H s tin c y c a m t s lo i bê tông
khi nén γ bc và khi kéo γ bt

Giá tr γ bc và γ bt khi tính toán k t c u theo

tr ng thái gi i h n

th nh t
Lo i bê tông
γ bt ng v i c p b n th hai

γ bc c a bê tông γ bc , γ bt

ch u nén ch u kéo

Bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông t
1,3 1,5 1,3 1,0
ng su t, bê tông nh và bê tông r ng

Bê tông t ong 1,5 2,3 – 1,0


5.1.2.2 Cư ng tiêu chu n c a bê tông khi nén d c tr c Rbn (cư ng ch u nén tiêu chu n c a bê
tông) tùy theo c p b n ch u nén c a bê tông cho trong B ng 12 ( ã làm tròn).

Cư ng tiêu chu n c a bê tông khi kéo d c tr c Rbtn (cư ng ch u kéo tiêu chu n c a bê tông)

trong nh ng trư ng h p b n ch u kéo c a bê tông không ư c ki m soát trong quá trình s n xu t
ư c xác nh tùy thu c vào c p b n ch u nén c a bê tông cho trong B ng 12.

Cư ng tiêu chu n c a bê tông khi kéo d c tr c Rbtn (cư ng ch u kéo tiêu chu n c a bê tông)

trong nh ng trư ng h p b n ch u kéo c a bê tông ư c ki m soát trong quá trình s n xu t ư c
l y b ng c p b n ch u kéo v i xác xu t m b o.

5.1.2.3 Các cư ng tính toán c a bê tông Rb , Rbt , Rb, ser , Rbt , ser ( ã làm tròn) tùy thu c vào c p

b n ch u nén và kéo d c tr c c a bê tông cho trong B ng 13 và B ng 14 khi tính toán theo các tr ng
thái gi i h n th nh t và B ng 12 khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai.

Các cư ng tính toán c a bê tông khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t Rb và Rbt ư c

gi m xu ng (ho c tăng lên) b ng cách nhân v i các h s i u ki n làm vi c c a bê tông γ bi . Các h

s này k n tính ch t c thù c a bê tông, tính dài h n c a tác ng, tính l p l i c a t i tr ng, i u
ki n và giai o n làm vi c c a k t c u, phương pháp s n xu t, kích thư c ti t di n, v.v... Giá tr h s
i u ki n làm vi c γ bi cho trong B ng 15.
39
TCVN 5574:2012
40B ng 12 – Các cư ng tiêu chu n c a bê tông Rbn , Rbtn và cư ng tính toán c a bê tông
khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai Rb,ser , Rbt ,ser , MPa
C p b n ch u nén c a bê tông
В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60
Tr ng Lo i bê
thái tông
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
Bê tông n ng, bê
Nén d c tr c – – – – 2,7 3,6 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 32,0 36,0 39,5 43,0
tông h t nh
(cư ng lăng
Bê tông nh – – – 1,9 2,7 3,5 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 – – – –
tr ) Rbn , Rb ,ser
Bê tông t ong 0,95 1,4 1,9 2,4 3,3 4,6 6,9 9,0 10,5 11,5 – – – – – – – – –
Bê tông n ng – – – – 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
nhóm A – – – – 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 – – – –
Bê tông
nhóm B – – – – 0,26 0,40 0,60 0,70 0,85 0,95 1,15 1,35 1,50 – – – – – –
h t nh
Kéo d c tr c nhóm C – – – – – – – – – 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
Rbtn , Rbt ,ser c t li u
– – – 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 – – – –
Bê tông c
nh c t li u
– – – 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 – – – –
r ng
Bê tông t ong 0,14 0,21 0,26 0,31 0,41 0,55 0,63 0,89 1,00 1,05 – – – – – – – – –
CHÚ THÍCH 1: Nhóm bê tông h t nh xem 5.1.1.3.
CHÚ THÍCH 2: Ký hi u M ch mác bê tông theo quy nh trư c ây. Tương quan gi a các giá tr c p b n c a bê tông và mác bê tông cho trong B ng A.1 và A.2, Ph l c A trong
tiêu chu n này.
CHÚ THÍCH 3: Các giá tr cư ng c a bê tông t ong trong b ng ng v i bê tông t ong có m là 10 %.

CHÚ THÍCH 4: i v i bê tông Keramzit – Perlit có c t li u b ng cát Perlit, giá tr Rbtn và Rbt , ser ư c l y b ng giá tr c a bê tông nh có c t li u cát h t x p nhân v i 0,85.

CHÚ THÍCH 5: i v i bê tông r ng, giá tr Rbn và Rb , ser ư c l y như i v i bê tông nh ; còn giá tr Rbtn , Rbt , ser nhân thêm v i 0,7.

CHÚ THÍCH 6: i v i bê tông t ng su t, giá tr Rbn và Rb , ser ư c l y như i v i bê tông n ng, còn giá tr Rbtn , Rbt , ser nhân thêm v i 1,2.
TCVN … : 2011

B ng 13 – Các cư ng tính toán c a bê tông Rb , Rbt khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t, MPa

C p b n ch u nén c a bê tông
Tr ng thái Lo i bê tông В1 В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
Bê tông n ng, bê
Nén d c tr c – – – – 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0 27,5 30,0 33,0
tông h t nh
(cư ng lăng
Bê tông nh – – – 1,5 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 – – – –
tr ) Rb
Bê tông t ong 0,63 0,95 1,3 1,6 2,2 3,1 4,6 6,0 7,0 7,7 – – – – – – – – –
Bê tông n ng – – – – 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65
nhóm A – – – – 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 – – – –
Bê tông
h t nh nhóm B – – – – 0,17 0,27 0,40 0,45 0,51 0,64 0,77 0,90 1,00 – – – – – –
Kéo d c tr c nhóm C – – – – – – – – – 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65
Rbt c t li u
– – – 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 – – – –
Bê tông c
nh c t li u
– – – 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,74 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 – – – –
r ng
Bê tông t ong 0,06 0,09 0,12 0,14 0,18 0,24 0,28 0,39 0,44 0,46 – – – – – – – – –
CHÚ THÍCH 1: Nhóm bê tông h t nh xem 5.1.1.3.
CHÚ THÍCH 2: Ký hi u M ch mác bê tông theo quy nh trư c ây. Tương quan gi a các giá tr c p b n c a bê tông và mác bê tông cho trong B ng A.1 và A.2, Ph l c A
trong tiêu chu n này.
CHÚ THÍCH 3: Các giá tr cư ng c a bê tông t ong trong b ng ng v i bê tông t ong có m là 10 %.

CHÚ THÍCH 4: i v i bê tông Keramzit – Perlit có c t li u b ng cát Perlit, giá tr Rbt ư c l y b ng giá tr c a bê tông nh có c t li u cát h t x p nhân v i 0,85.

CHÚ THÍCH 5: i v i bê tông r ng, giá tr Rb ư c l y như i v i bê tông nh ; còn giá tr Rbt nhân thêm v i 0,7.

CHÚ THÍCH 6: i v i bê tông t ng su t, giá tr Rb ư c l y như i v i bê tông n ng, còn giá tr Rbt nhân v i 1,2.
TCVN 5574:2012
41
41
TCVN 5574:2012


B ng 14 – Cư ng ch u kéo tính toán c a bê tông R bt ng v i
c p b n ch u kéo c a bê tông, MPa

C p b n ch u kéo và mác tương ng
c a bê tông
Tr ng
Lo i bê tông
thái Bt0,8 Bt1,2 Bt1,6 Bt2,0 Bt2,4 Bt2,8 Bt3,2

K10 K15 K20 K25 K30 K35 K40

Kéo d c Bê tông n ng, bê tông t ng su t, bê tông
0,62 0,93 1,25 1,55 1,85 2,15 2,45
tr c h t nh , bê tông nh
CHÚ THÍCH: Ký hi u K ch mác bê tông theo cư ng ch u kéo trư c ây.


B ng 15 – H s i u ki n làm vi c c a bê tông γ bi

H s i u ki n làm
Các y u t c n k nh s i u ki n làm vi c c a bê tông vi c c a bê tông
Ký hi u Giá tr

1. T i tr ng l p γ b1 Xem B ng 16
2. Tính ch t tác d ng dài h n c a t i tr ng: γ b2
a) Khi k n t i tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n và t m th i
ng n h n, ngo i tr t i tr ng tác d ng ng n h n mà t ng th i gian tác d ng
c a chúng trong th i gian s d ng nh (ví d : t i tr ng do c u tr c, t i tr ng
do thi t b băng t i; t i tr ng gió; t i tr ng xu t hi n trong quá trình s n xu t,
v n chuy n và l p d ng, v.v...); cũng như khi k n t i tr ng c bi t gây
bi n d ng lún không u, v.v...
– i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh óng r n t nhiên và
bê tông ư c dư ng h nhi t trong i u ki n môi trư ng:
+ m b o cho bê tông ư c ti p t c tăng cư ng theo th i gian (ví d :
môi trư ng nư c, t m ho c không khí có m trên 75 %) 1,00
+ không m b o cho bê tông ư c ti p t c tăng cư ng theo th i gian
(khô hanh) 0,90
– i v i bê tông t ong, bê tông r ng không ph thu c vào i u ki n s d ng 0,85
b) Khi k n t i tr ng t m th i ng n h n (tác d ng ng n h n) trong t h p
ang xét hay t i tr ng c bi t * không nêu trong m c 2a, i v i các lo i bê
tông. 1,10
3. bê tông theo phương ng, m i l p dày trên 1,5 m i v i: γ b3
– bê tông n ng, bê tông nh và bê tông h t nh 0,85
– bê tông t ong và bê tông r ng 0,80
4. nh hư ng c a tr ng thái ng su t hai tr c “nén–kéo” n cư ng bê Xem 7.1.3.1
γ b4
tông
42
TCVN 5574:2012

B ng 15 - (k t thúc)

H s i u ki n làm vi c
Các y u t c n k nh s i u ki n làm vi c c a bê tông c a bê tông

Ký hi u Giá tr

5. bê tông c t theo phương ng, kích thư c l n nh t c a ti t di n c t
γ b5
nh hơn 30 cm 0,85
6. Giai o n ng l c trư c k t c u γ b6

a) khi dùng thép s i
+ i v i bê tông nh 1,25
+ i v i các lo i bê tông khác 1,10
b) dùng thép thanh
+ i v i bê tông nh 1,35
+ i v i các lo i bê tông khác 1,20
7. K t c u bê tông γ b7 0,90

8. K t c u bê tông làm t bê tông cư ng cao khi k n h s γ b7 γ b8 0,3 + ω ≤ 1
Giá tr ω xem
6.2.2.3
9. m c a bê tông t ong γ b9

+ 10 % và nh hơn 1,00
+ l n hơn 25 % 0,85
+ l n hơn 10 % và nh hơn ho c b ng 25 % N i suy
tuy n tính
10. Bê tông chèn m i n i c u ki n l p ghép khi chi u r ng m i n i nh γ b10
1,15
hơn 1/5 kích thư c c a c u ki n và nh hơn 10 cm.
* Khi ưa thêm h s i u ki n làm vi c b sung trong trư ng h p k n t i tr ng c bi t theo ch d n c a tiêu chu n tương
ng (ví d : khi k n t i tr ng ng t) thì l y γ b 2 = 1;
CHÚ THÍCH 1: H s i u ki n làm vi c:

+ l y theo 1, 2, 7, 9: c n ư c k n khi xác nh cư ng tính toán R b và R bt ;

+ l y theo 4: c n ư c k n khi xác nh cư ng tính toán R bt ,ser ;

+ còn theo các m c khác: ch k n khi xác nh Rb .

CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u ch u tác d ng c a t i tr ng l p, h s γ b2 ư c k n khi tính toán theo b n, còn γ b1 khi
tính toán theo b n m i và theo i u ki n hình thành v t n t.

CHÚ THÍCH 3: Khi tính toán k t c u ch u t i tr ng trong giai o n ng l c trư c, h s γ b 2 không c n k n.

CHÚ THÍCH 4: Các h s i u ki n làm vi c c a bê tông ư c k n khi tính toán không ph thu c l n nhau, nhưng tích c a
chúng không ư c nh hơn 0,45.43
TCVN 5574:2012

Các cư ng tính toán c a bê tông khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai R b,ser và R bt ,ser
ưa vào tính toán ph i nhân v i h s i u ki n làm vi c γ bi = 1; ngo i tr nh ng trư ng h p nêu trong
7.1.2.9, 7.1.3.1, 7.1.3.2.
i v i các lo i bê tông nh , cho phép dùng các giá tr khác c a cư ng tính toán khi ư c phê
chu n theo quy nh.

Cho phép dùng nh ng giá tr trên i v i các lo i bê tông nh khi có cơ s ch c ch n.
CHÚ THÍCH: i v i các giá tr c p b n bê tông trung gian theo 5.1.1.3 thì các giá tr cho trong B ng 12, 13 và 17 l y n i
suy tuy n tính.

5.1.2.4 Giá tr mô un àn h i ban u c a bê tông E b khi nén và kéo l y theo B ng 17.

Trong trư ng h p có s li u v lo i xi măng, thành ph n bê tông, i u ki n s n xu t v.v..., cho phép
l y các giá tr khác c a E b ư c các cơ quan có th m quy n ch p thu n.

5.1.2.5 H s dãn n nhi t α bt khi nhi t thay i t âm 40 °C n 50 °C, tuỳ thu c vào lo i bê tông
ư c l y như sau:

− i v i bê tông n ng, bê tông h t nh và bê tông nh c t li u nh lo i c ch c: 1×10-5 oC-1;

− i v i bê tông nh dùng c t li u nh lo i r ng: 0,7×10-5 oC-1;

− i v i bê tông t ong và bê tông r ng: 0,8×10-5 oC-1.

Trong trư ng h p có s li u v thành ph n khoáng ch t c a c t li u, lư ng xi măng m c ng m
nư c c a bê tông, cho phép l y các giá tr α bt khác n u có căn c và ư c các cơ quan có th m
quy n phê duy t.

5.1.2.6 H s n ngang ban u c a bê tông ν (h s Poát-xông) l y b ng 0,2 i v i t t c các lo i
bê tông. Mô un trư t c a bê tông G l y b ng 0,4 giá tr E b tương ng. Giá tr c a E b cho trong B ng
17.

B ng 16 – H s i u ki n làm vi c c a bê tông γ b1 khi k t c u ch u t i tr ng l p

Tr ng thái m Giá tr γ b1 ng v i h s không i x ng c a chu kỳ ρ b
Lo i bê tông
c a bê tông T 0 n 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
1. Bê tông m t nhiên 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00
n ng Bão hòa nư c 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,00
m t nhiên 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
2. Bê tông nh
Bão hòa nư c 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,00
σ b,min
CHÚ THÍCH: Trong b ng này: ρb = ,v i σ b,min , σ b,max tương ng là ng su t nh nh t và l n nh t c a bê tông
σ b,max
trong m t chu kỳ thay i c a t i tr ng xác nh theo ch d n 6.3.1.
44
TCVN ... : 2011

B ng 17 – Mô un àn h i ban u c a bê tông khi nén và kéo, Eb× 10-3, MPa

C p b n ch u nén và mác tương ng
Lo i bê tông B1 B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
Bê tông óng r n t nhiên – – – – 9,5 13,0 16,0 18,0 21,0 23,0 27,0 30,0 32,5 34,5 36,0 37,5 39,0 39,5 40,0
n ng
dư ng h nhi t – – – – 8,5 11,5 14,5 16,0 19,0 20,5 24,0 27,0 29,0 31,0 32,5 34,0 35,0 35,5 36,0
áp su t khí quy n
chưng áp – – – – 7,0 9,88 12,0 13,5 16,0 17,0 20,0 22,5 24,5 26,0 27,0 28,0 29,0 29,5 30,0
óng r n t nhiên – – – – 7,0 10,0 13,5 15,5 17,5 19,5 22,0 24,0 26,0 27,5 28,5 — – – –
A dư ng h nhi t – – – – 6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 24,0 24,5 – – – –

áp su t khí quy n
tông
h t óng r n t nhiên – – – – 6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 – – – – – –
nh B dư ng h nhi t – – – – 5,5 8,0 11,5 13,0 14,5 15,5 17,5 19,0 20,5 – – – – – –
nhóm
áp su t khí quy n
C chưng áp – – – – – – – – – 16,5 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0
Bê tông D800 – – – 4,0 4,5 5,0 5,5 – – – – – – – – – – – –
nh và bê
D1000 – – – 5,0 5,5 6,3 7,2 8,0 8,4 – – – – – – – – – –
tông r ng,
có mác D1200 – – – 6,0 6,7 7,6 8,7 9,5 10,0 10,5 – – – – – – – – –
theo kh i D1400 – – – 7,0 7,8 8,8 10,0 11,0 11,7 12,5 13,5 14,5 15,5 – – – – – –
lư ng th
tích trung D1600 – – – – 9,0 10,0 11,5 12,5 13,2 14,0 15,5 16,5 17,5 18,0 – – – – –
bình
TCVN 5574:2012
D1800 – – – – – 11,2 13,0 14,0 14,7 15,5 17,0 18,5 19,5 20,5 21,0 – – – –
D2000 – – – – – – 14,5 16,0 17,0 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 – – – –
45
TCVN ... : 2011
TCVN 5574:2012
46
B ng 17 - (k t thúc)

Lo i bê tông C p b n ch u nén và mác tương ng

B1 B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60

M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800

Bê tông D500 1,1 1,4 – – – – – – – – – – – – – – – – –
nh và bê
D600 1,4 1,7 1,8 2,1 – – – – – – – – – – – – – – –
tông t
D700 – 1,9 2,2 2,5 2,9 – – – – – – – – – – – – – –
ong
chưng D800 – – – 2,9 3,4 4,0 – – – – – – – – – – – – –
áp, có
D900 – – – – 3,8 4,5 5,5 – – – – – – – – – – – –
mác theo
kh i D1000 – – – – – 5,0 6,0 7,0 – – – – – – – – – – –

lư ng th D1100 – – – – – – 6,8 7,9 8,3 8,6 – – – – – – – – –
tích trung
D1200 – – – – – – – 8,4 8,8 9,3 – – – – – – – – –
bình

CHÚ THÍCH 1: Phân lo i bê tông h t nh theo nhóm xem 5.1.1.3.

CHÚ THÍCH 2: Ký hi u M ch mác bê tông theo quy nh trư c ây. Tương quan gi a các giá tr c p b n c a bê tông và mác bê tông cho trong B ng A.1 và A.2, Ph l c A trong
tiêu chu n này.

CHÚ THÍCH 3: i v i bê tông nh , bê tông t ong, bê tông r ng có kh i lư ng th tích trung bình trong các kho ng gi a, l y E b theo n i suy tuy n tính. i v i bê tông t ong không

chưng áp thì giá tr E b l y như i v i bê tông chưng áp, sau ó nhân thêm v i h s 0,8.

CHÚ THÍCH 4: i v i bê tông t ng su t, giá tr E b l y như i v i bê tông n ng, sau ó nhân thêm v i h s α = 0,56 + 0,006B, v i B là c p b n ch u nén c a bê tông.
TCVN 5574:2012

5.2 C t thép

5.2.1 Phân lo i c t thép và ph m vi s d ng

5.2.1.1 Các lo i thép làm c t cho k t c u bê tông c t thép ph i m b o yêu c u k thu t theo tiêu
chu n hi n hành c a Nhà nư c. Theo TCVN 1651:1985, có các lo i c t thép tròn trơn CI và c t thép
có gân (c t thép v n) CII, CIII, CIV. Theo TCVN 3101:1979 có các lo i dây thép các bon th p kéo
ngu i. Theo TCVN 3100:1979 có các lo i thép s i tròn dùng làm c t thép bê tông ng l c trư c.

Trong tiêu chu n này có k n các lo i thép nh p kh u t Nga, g m các ch ng lo i sau:

a) C t thép thanh:

− Cán nóng: tròn trơn nhóm A-I, có g nhóm A-II và AC-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI;

− Gia cư ng b ng nhi t luy n và cơ nhi t luy n: có g nhóm AT-IIIC, AT-IV, AT-IVC, AT-IVK, AT-
VCK, AT-VI, AT-VIK và AT-VII.

b) C t thép d ng s i:

− Thép s i kéo ngu i:

+ Lo i thư ng: có g nhóm Bp-I;

+ Lo i cư ng cao: tròn trơn B-II, có g nhóm Bp-II.

− Thép cáp:

+ Lo i 7 s i K-7, lo i 19 s i K-19.

Trong k t c u bê tông c t thép, cho phép s d ng phương pháp tăng cư ng b ng cách kéo thép
thanh nhóm A-IIIB trong các dây chuy n công nghi p (có ki m soát giãn dài và ng su t ho c ch
ki m soát giãn dài). Vi c s d ng ch ng lo i thép m i s n xu t c n ph i ư c ư c các cơ quan có
th m quy n phê duy t.
CHÚ THÍCH 1: i v i các lo i thép Nga, trong ký hi u ch "C" th hi n tính "hàn ư c" (ví d : AT-IIIC); ch "K" th hi n kh
năng ch ng ăn mòn (ví d : AT-IVK); ch "T" dùng trong ký hi u thép cư ng cao (ví d : AT-V). Trong trư ng h p thép ph i có
yêu c u hàn ư c và ch ng ăn mòn thì dùng ký hi u "CK" (ví d : AT-VCK). Ký hi u "c" dùng cho thép có nh ng ch nh c
bi t (ví d : AC-II).
CHÚ THÍCH 2: T ây tr i, trong các quy nh s d ng thép, th t các nhóm thép th hi n tính ưu tiên khi áp d ng. Ví d :
trong 5.2.1.3 ghi: "Nên s d ng c t thép nhóm CIII, A-III, AT-IIIC, AT-IVC, Bp-I, CI, A-I, CII, A-II và Ac-II trong khung thép bu c và
lư i" có nghĩa là th t ưu tiên khi s d ng s là: CIII, sau ó m i n AIII, AT-IIIC và v.v...

làm các chi ti t t s n và nh ng b n n i c n dùng thép b n cán nóng ho c thép hình theo tiêu
chu n thi t k k t c u thép TCXDVN 338:2005.

Các lo i thép ư c s n xu t theo tiêu chu n c a các nư c khác (k c thép ư c s n xu t trong các
công ty liên doanh) ph i tuân theo các yêu c u k thu t c a tiêu chu n tương ng và ph i cho bi t các
ch tiêu k thu t chính như sau:

− Thành ph n hoá h c và phương pháp ch t o áp ng v i yêu c u c a thép dùng trong xây
d ng;
− Các ch tiêu v cư ng : gi i h n ch y, gi i h n b n và h s bi n ng c a các gi i h n ó;
− Mô un àn h i, giãn dài c c h n, d o;
− Kh năng hàn ư c;

47
TCVN 5574:2012

− V i k t c u ch u nhi t cao ho c th p c n bi t s thay i tính ch t cơ h c khi tăng gi m nhi t ;
− V i k t c u ch u t i tr ng l p c n bi t gi i h n m i.
CHÚ THÍCH: i v i các lo i c t thép không úng theo TCVN thì c n căn c vào các ch tiêu cơ h c quy i v c t thép
tương ương khi l a ch n ph m vi s d ng c a chúng (xem Ph l c B).

5.2.1.2 Vi c l a ch n c t thép tùy thu c vào lo i k t c u, có hay không ng l c trư c, cũng như i u
ki n thi công và s d ng nhà và công trình, theo ch d n t 5.2.1.3 n 5.2.1.8 và xét n s th ng
nh t hoá c t thép dùng cho k t c u theo nhóm và ư ng kính, v.v...

5.2.1.3 làm c t thép không căng (c t thép thư ng) cho k t c u bê tông c t thép, s d ng các lo i
thép sau ây:

a) Thép thanh nhóm AT-IVC: dùng làm c t thép d c;

b) Thép thanh nhóm CIII, A-III và AT-IIIC: dùng làm c t thép d c và c t thép ngang;

c) Thép s i nhóm Bp-I: dùng làm c t thép ngang và c t thép d c;

d) Thép thanh nhóm CI, A-I, CII, A-II và Ac-II: dùng làm c t thép ngang cũng như c t thép d c (n u
như không th dùng lo i thép thư ng khác ư c);

e) Thép thanh nhóm CIV, A-IV (A-IV, AT-IV, AT-IVK): dùng làm c t thép d c trong khung thép bu c
và lư i thép;

f) Thép thanh nhóm A-V (A-V, AT-V, AT-VK, AT-VCK), A-VI (A-VI, AT-VI, AT-VIK), AT-VII: dùng làm
c t thép d c ch u nén, cũng như dùng làm c t thép d c ch u nén và ch u kéo trong trư ng h p b trí c
c t thép thư ng và c t thép căng trong khung thép bu c và lư i thép.

làm c t thép không căng, cho phép s d ng c t thép nhóm A-IIIB làm c t thép d c ch u kéo trong
khung thép bu c và lư i.

Nên s d ng c t thép nhóm CIII, A-III, AT-IIIC, AT-IVC, Bp-I, CI, A-I, CII, A-II và Ac-II trong khung thép
bu c và lư i.

Cho phép s d ng làm lư i và khung thép hàn các lo i c t thép nhóm A-IIIB, AT-IVK (làm t thép mác
10MnSi2, 08Mn2Si) và AT-V (làm t thép mác 20MnSi) trong liên k t ch th p b ng hàn i m (xem
8.8.1).

5.2.1.4 Trong các k t c u s d ng c t thép thư ng, ch u áp l c hơi, ch t l ng và v t li u r i, nên s
d ng c t thép thanh nhóm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III và AT-IIIC và thép s i nhóm Bp-I.

5.2.1.5 làm c t thép căng cho k t c u bê tông c t thép, c n s d ng các lo i thép sau ây:

a) thép thanh nhóm A-V (A-V, AT-V, AT-VK, AT-VCK), A-VI (A-VI, AT-VI, AT-VIK) và AT-VII;

b) thép s i nhóm B-II, Bp-II; và thép cáp K-7 và K-19.

Cho phép s d ng thép thanh nhóm CIV, A-IV (A-IV, AT-IV, AT-IVC, AT-IVK) và A-IIIB làm c t thép
căng.

Trong các k t c u có chi u dài không l n hơn 12 m nên ưu tiên s d ng c t thép thanh nhóm AT-VII,
AT-VI và AT-V.
CHÚ THÍCH: làm c t thép căng cho k t c u bê tông c t thép ng l c trư c làm t bê tông nh có c p B7,5 n B12,5,
nên s d ng các lo i thép thanh sau ây: CIV, A-IV (A-IV, AT-IV, AT-IVC, AT-IVK) và A-IIIB.


48
TCVN 5574:2012

5.2.1.6 làm c t thép căng cho k t c u ch u áp l c hơi, ch t l ng và v t li u r i nên dùng các lo i
thép sau ây:

a) Thép s i nhóm B-II, Bp-I và thép cáp K-7 và K-19;

b) Thép thanh nhóm A-V (A-V, AT-V, AT-VK, AT-VCK), A-VI (A-VI, AT-VI, AT-VIK) và AT-VII;

c) Thép thanh nhóm CIV, A-IV (A-IV, AT-IV, AT-IVK, AT-IVC).

Trong các k t c u trên cũng cho phép s d ng thép nhóm A-IIIB.

làm c t thép căng trong các k t c u làm vi c trong môi trư ng xâm th c m nh nên ưu tiên dùng
thép nhóm CIV, A-IV, cũng như các lo i thép nhóm AT-VIK, AT-VK, AT-VCK và AT-IVK.

5.2.1.7 Khi l a ch n lo i và mác thép làm c t thép t theo tính toán, cũng như l a ch n thép cán
nh hình cho các chi ti t t s n c n k n i u ki n nhi t s d ng c a k t c u và tính ch t ch u
t i theo yêu c u trong Ph l c A và B.

5.2.1.8 i v i móc c u c a các c u ki n bê tông và bê tông c t thép l p ghép c n s d ng lo i c t
thép cán nóng nhóm Ac-II mác 10MnTi và nhóm CI, A-I mác CT3сп2.

5.2.1.9 Trong tiêu chu n này, t ây tr i, khi không c n thi t ph i ch rõ lo i thép thanh (cán nóng,
nhi t luy n), ký hi u nhóm thép s d ng ký hi u c a c t thép cán nóng (ví d : nhóm thép A-V ư c hi u
là c t thép nhóm A-V, AT-V, AT-VK và AT-VCK).

5.2.2 c trưng tiêu chu n và c trưng tính toán c a c t thép

5.2.2.1 Cư ng tiêu chu n c a c t thép Rsn là giá tr nh nh t ư c ki m soát c a gi i h n ch y
th c t ho c quy ư c (b ng ng su t ng v i bi n d ng dư là 0,2 %).

c trưng ư c ki m soát nêu trên c a c t thép ư c l y theo các tiêu chu n nhà nư c hi n hành và
các i u ki n k thu t c a thép c t m b o v i xác xu t không nh hơn 95 %.

Cư ng tiêu chu n Rsn c a m t s lo i thép thanh và thép s i cho trong các B ng 18 và B ng 19;
i v i m t s lo i thép khác xem Ph l c B.

5.2.2.2 Cư ng ch u kéo tính toán Rs c a c t thép khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th
nh t và th hai ư c xác nh theo công th c:

R sn
Rs = (10)
γs

trong ó:

γ s là h s tin c y c a c t thép, l y theo B ng 20. i v i các lo i thép khác xem Ph l c B.
49
TCVN 5574:2012

B ng 18 – Cư ng ch u kéo tiêu chu n Rsn và cư ng ch u kéo tính toán
c a thép thanh khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai Rs,ser

Nhóm thép thanh Giá tr Rsn và Rs,ser , MPa

CI, A-I 235
CII, A-II 295
CIII, A-III 390
CIV, A-IV 590
A-V 788
A-VI 980
AT-VII 1 175
A-IIIB 540
CHÚ THÍCH: ký hi u nhóm thép l y theo 5.2.1.1 và 5.2.1.9.
B ng 19 – Cư ng ch u kéo tiêu chu n Rsn và cư ng ch u kéo tính toán
c a thép s i khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai Rs,ser

Nhóm thép s i C p b n ư ng kính, mm Giá tr Rsn và Rs,ser , MPa
Bp-I – 3; 4; 5 490
1 500 3 1 500
1 400 4; 5 1 400
B-II 1 300 6 1 300
1 200 7 1 200
1 100 8 1 100
1 500 3 1 500
1 400 4; 5 1 400
Bp-II 1 200 6 1 200
1 100 7 1 100
1 000 8 1 000
1 500 6; 9; 12 1 500
K-7
1 400 15 1 400
K-19 1 500 14 1 500
CHÚ THÍCH 1: C p b n c a thép s i là giá tr c a gi i h n ch y quy ư c, tính b ng MPa.
CHÚ THÍCH 2: i v i thép s i nhóm B-II; Bp-II, K-7 và K-19 trong ký hi u ch rõ b n, ví d :
– Ký hi u thép s i nhóm B-II có ư ng kính 3 mm: φ3B1 500
– Ký hi u thép s i nhóm Bp-II có ư ng kính 5 mm: φ5Bp1 400
– Ký hi u thép cáp nhóm K-7 có ư ng kính 12 mm: φ12K7-1 500
50
TCVN 5574:2012

B ng 20 – H s tin c y c a c t thép γ s


Giá tr γ s khi tính toán k t c u theo các
Nhóm thép thanh tr ng thái gi i h n

th nh t th hai

Thép thanh CI, A-I, CII, A-II 1,05 1,00

CIII, A-III có ư ng T 6 n8 1,10 1,00
kính, mm T 10 n 40 1,07 1,00
CIV, A-IV, A-V 1,15 1,00
A-VI, AT-VII 1,20 1,00
có ki m soát giãn dài
và ng su t 1,10 1,00
A-IIIB
ch ki m soát giãn
1,20 1,00
dài
Thép s i Bp-I 1,20 1,00
B-II, Bp-II 1,20 1,00
Thép cáp K-7, K-19 1,20 1,00
CHÚ THÍCH: ký hi u nhóm thép l y theo 5.2.1.1 và 5.2.1.9.


5.2.2.3 Cư ng ch u nén tính toán c a c t thép Rsc dùng trong tính toán k t c u theo các tr ng thái gi i
h n th nh t khi có s dính k t gi a bê tông và c t thép l y theo B ng 21 và B ng 22.

Khi tính toán trong giai o n nén trư c k t c u, giá tr Rsc l y không l n hơn 330 MPa, còn i v i thép
nhóm A-IIIB l y b ng 170 MPa.

Khi không có dính k t gi a bê tông và c t thép l y Rsc = 0.

5.2.2.4 Cư ng tính toán c a c t thép khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t ư c gi m
xu ng (ho c tăng lên) b ng cách nhân v i h s i u ki n làm vi c c a c t thép γ si . H s này k n
s nguy hi m do phá ho i vì m i, s phân b ng su t không u trong ti t di n, i u ki n neo, cư ng
c a bê tông bao quanh c t thép, v.v..., ho c khi c t thép làm vi c trong i u ki n ng su t l n hơn
gi i h n ch y quy ư c, s thay i tính ch t c a thép do i u ki n s n xu t, v.v...

Cư ng tính toán c a c t thép khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai Rs,ser ưa vào tính
toán v i h s i u ki n làm vi c γ si =1,0.
Cư ng tính toán c a c t thép ngang (c t thép ai và c t thép xiên) R sw ư c gi m xu ng so v i
Rs b ng cách nhân v i các h s i u ki n làm vi c γ s1 và γ s 2 . Các h s này l y như sau:
d) Không ph thu c vào lo i và mác thép: l y γ s1 = 0,8 ( γ s1 k n s phân b ng su t không u
trong c t thép);51
TCVN 5574:2012


B ng 21 – Cư ng tính toán c a c t thép thanh khi tính toán
theo các tr ng thái gi i h n th nh t

Cư ng ch u kéo, MPa
Cư ng ch u
c t thép d c c t thép ngang nén
Nhóm thép thanh
Rs (c t thép ai, c t
Rsc
thép xiên) R sw

CI, A-I 225 175 225

CII, A-II 280 225 280

A-III có ư ng kính, mm T 6 n8 355 285* 355

CIII, A-III có ư ng kính, mm T 10 n 40 365 290* 365

CIV, A-IV 510 405 450**

A-V 680 545 500**

A-VI 815 650 500**

AT-VII 980 785 500**

có ki m soát
giãn dài và 490 390 200

A-IIIB ng su t

ch ki m soát
450 360 200
giãn dài

* Trong khung thép hàn, i v i c t thép ai dùng thép nhóm CIII, A-III có ư ng kính nh hơn 1/3 ư ng kính c t thép d c

thì giá tr Rsw = 255 MPa.
** Các giá tr Rsc nêu trên ư c l y cho k t c u làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh khi k n trong tính

toán các t i tr ng l y theo 2a trong B ng 15; khi k n các t i tr ng l y theo m c 2b trong B ng 15 thì giá tr Rsc = 400
MPa. i v i các k t c u làm t bê tông t ong và bê tông r ng, trong m i trư ng h p l y Rsc = 400 MPa.
CHÚ THÍCH 1: Trong m i trư ng h p, khi vì lý do nào ó, c t thép không căng nhóm CIII, A-III tr lên ư c dùng làm c t thép

ngang (c t thép ai, ho c c t thép xiên), giá tr cư ng tính toán R sw l y như i v i thép nhóm CIII, A-III.

CHÚ THÍCH 2: Ký hi u nhóm thép xem 5.2.1.1 và 5.2.1.9.
52
TCVN 5574:2012


B ng 22 – Cư ng tính toán c a c t thép s i khi tính toán theo các tr ng thái
gi i h n th nh t, MPa

Cư ng ch u kéo tính toán
ư ng kính
Cư ng ch u
Nhóm thép s i C t thép d c C t thép ngang nén tính toán
thép s i, mm (c t thép ai, c t
Rs Rsc
thép xiên) R sw
Bp-I 3; 4; 5 410 290* 375**
B-II có c p b n
1 500 3 1 250 1 000
1 400 4; 5 1 170 940
1 300 6 1 050 835
1 200 7 1 000 785
1 100 8 915 730
Bp-II có c p b n
1 500 3 1 250 1 000 500**
1 400 4; 5 1 170 940
1 200 6 1 000 785
1 100 7 915 730
1 000 8 850 680
K-7 có c p b n
1 500 6; 9; 12 1 250 1 000
1 400 15 1 160 945
K-19 14 1 250 1 000
* Khi s d ng thép s i trong khung thép bu c, giá tr R sw c n l y b ng 325 MPa.
** Các giá tr Rsc nêu trên ư c l y khi tính toán k t c u làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh ch u các t i
tr ng l y theo 2a trong B ng 15; khi tính toán k t c u ch u các t i tr ng l y theo 2b trong B ng 15 thì giá tr Rsc = 400 MPa
cũng như khi tính toán các k t c u làm t bê tông t ong và bê tông r ng ch u m i lo i t i tr ng, giá tr Rsc l y như sau: i
v i s i thép Bp-I l y b ng 340 MPa, i v i B-II, Bp-II, K-7 và K-19: l y b ng 400 MPa.

a) i v i thép thanh nhóm CIII, A-III có ư ng kính nh hơn 1/3 ư ng kính c t thép d c và i
v i thép s i nhóm Bp-I trong khung thép hàn: γ s 2 = 0,9 ( γ s 2 k n kh năng liên k t hàn b phá ho i
giòn).
Cư ng ch u kéo tính toán c a c t thép ngang (c t thép ai và c t thép xiên) R sw có k n các h
s i u ki n làm vi c γ s1 và γ s 2 nêu trên cho trong B ng 21 và B ng 22.

Ngoài ra, các cư ng tính toán Rs , Rsc , R sw trong các trư ng h p tương ng c n ư c nhân v i các
h s i u ki n làm vi c c a c t thép. Các h s này cho trong các B ng t 23 n B ng 26.


53
TCVN 5574:2012

B ng 23 – Các h s i u ki n làm vi c c a c t thép γ si

Các y u t c n k n Các giá tr γ si
c trưng c a Nhóm c t
h s i u ki n làm vi c
c t thép thép
c a c t thép Ký hi u Giá tr

1. C t thép ch u l c c t C t thép ngang T t c các γ s1 Xem 5.2.2.4
nhóm c t thép
2. Có n i hàn c t thép khi C t thép ngang CIII, A-III; BP- γ s2 Xem 5.2.2.4
ch u l c c t I
3. T i tr ng l p C t thép d c và T t c các Xem B ng 24
γ s3
c t thép ngang nhóm c t thép
4. Có n i hàn khi ch u t i C t thép d c và CI, A-I, CII, A- γ s4 Xem B ng 25
tr ng l p c t thép ngang II, CIII,
khi có liên k t A-III, CIV,
hàn A-IV; A-V
5. o n truy n ng su t C t thép d c γ s5 trong ó: l x là kho ng cách
i v i c t thép không neo căng lx l p k t u o n truy n ng
và o n neo c t thép su t n ti t di n tính toán;
không căng T t c các
l p , lan tương ng là chi u
lx l an
nhóm c t thép
C t thép d c
dài o n truy n ng su t
không căng
và vùng neo c t thép (xem
5.2.2.5 và 8.5.2)
6. C t thép cư ng cao C t thép d c ch u CIV, A-IV;
làm vi c trong i u ki n kéo A-V; A-VI; AT-
γ s6 Xem i u 6.2.2.4
ng su t l n hơn gi i h n VII; B-II; K-7;
ch y quy ư c K-19
7. C u ki n làm t bê tông C t thép ngang
nh c p B7,5 và th p hơn CI, A-I; Bp-I γ s7 0,8


γ s8 190 + 40B
8. C u ki n làm t bê tông C t thép d c ch u ≤1
t ong c p B7,5 và th p nén Rsc
T t c các
hơn
nhóm c t thép 25B
C t thép ngang
≤1
Rsw

9. L p b o v c t thép C t thép d c ch u T t c các
trong c u ki n làm t bê nén nhóm c t thép γ s9 Xem B ng 26
tông t ong
CHÚ THÍCH 1: Các h s γ s 3 và γ s 4 theo m c 3 và 4 trong b ng này ch k n trong tính toán ch u m i; i v i c t thép
có n i b ng liên k t hàn, các h s trên ư c k n ng th i.
CHÚ THÍCH: 2 H s γ s 5 theo m c 5 trong b ng này dùng cho c cư ng tính toán Rs và ng su t trư c trong c t thép σ sp .
CHÚ THÍCH 3: Trong các công th c m c 8 trong b ng này, các giá tr Rsc và Rsw tính b ng MPa; giá tr B (c p b n
ch u nén c a bê tông, MPa) l y theo 5.1.1.2.
54
TCVN 5574:2012

B ng 24 – H s i u ki n làm vi c c a c t thép γ s 3 khi k t c u ch u t i tr ng l p

Giá tr γ s 3 ng v i h s không i x ng c a
Nhóm c t thép chu kỳ ρ s b ng

–1,0 –0,2 0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0

CI, A-I 0,41 0,63 0,70 0,77 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
CII, A-II 0,42 0,51 0,55 0,60 0,69 0,93 1,00 1,00 1,00
A-III có ư ng kính, mm T 6 n8 0,33 0,38 0,42 0,47 0,57 0,85 0,95 1,00 1,00
CIII, A-III có ư ng kính, mm T 10 n 40 0,31 0,36 0,40 0,45 0,55 0,81 0,91 0,95 1,00
CIV, A-IV – – – – 0,38 0,72 0,91 0,96 1,00
A-V – – – – 0,27 0,55 0,69 0,87 1,00
A-VI – – – – 0,19 0,53 0,67 0,87 1,00

AT-VII – – – – 0,15 0,40 0,60 0,80 1,00

Bp-II – – – – – 0,67 0,82 0,91 1,00

B-II – – – – – 0,77 0,97 1,00 1,00
K-7 T 6 n9 – – – – – 0,77 0,92 1,00 1,00
ư ng kính, mm T 12 n 15 – – – – – 0,68 0,84 1,00 1,00
K-19, ư ng kính 14 mm – – – – – 0,63 0,77 0,96 1,00
Bp-I – – 0,56 0,71 0,85 0,94 1,00 1,00 1,00
có ki m soát giãn
– – – – 0,41 0,66 0,84 1,00 1,00
A-IIIB dài và ng su t
ch ki m tra ng su t – – – – 0,46 0,73 0,93 1,00 1,00

σ s,min
CHÚ THÍCH 1: ρs = , trong ó σ s ,min , σ s ,max tương ng là ng su t nh nh t và l n nh t trong c t thép trong m t
σ s,max
chu kỳ thay i c a t i tr ng, ư c xác nh theo 6.3.1.
CHÚ THÍCH 2: Khi tính toán c u ki n ch u u n làm t bê tông n ng và c t thép không căng, i v i c t thép d c l y như sau:

+ khi 0 ≤
M min
≤ 0,20 ρ s = 0,30;
Mmax

+ khi 0,20
0,75 ρs = ,
Mmax Mmax
trong ó M min , M max tương ng là mômen u n nh nh t và l n nh t t i ti t di n tính toán trong m t chu kỳ thay ic at i
tr ng.

CHÚ THÍCH 3: ng v i các giá tr ρ s ghi trong b ng mà không có giá tr γ s 3 thì không cho phép s d ng lo i c t thép tương ng
55
TCVN 5574:2012


B ng 25 – H s i u ki n làm vi c c a c t thép γ s 4

Khi k t c u ch u t i tr ng l p v i h s không i x ng c a
Nhóm liên k t chu kỳ ρ s b ng
Nhóm c t hàn
thép
0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0

1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CI, A-I 2 0,65 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00
CII, A-II 3 0,25 0,30 0,35 0,50 0,65 0,85 1,00

4 0,20 0,20 0,25 0,30 0,45 0,65 1,00

1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,85 1,00
CIII, A-III
3 0,20 0,25 0,30 0,45 0,60 0,80 1,00

4 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40 0,60 1,00

1 – – 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00

CIV, A-IV 2 – – 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00

3 – – 0,30 0,35 0,55 0,70 1,00

1 – – 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00
A-V
2 – – 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00
cán nóng
3 – – 0,35 0,40 0,50 0,70 1,00

CHÚ THÍCH 1: Các nhóm c a liên k t hàn nêu trong b ng này bao g m:

+ Nhóm 1 – liên k t hàn i u các thanh thép (A-II, CII, A-III, CIII, A-IV, CIV, A-V) có ư ng kính gi ng nhau, có gia
công cơ khí trư c ho c sau khi hàn;

+ Nhóm 2 – liên k t hai thanh thép giao nhau hình ch th p b ng m i hàn ti p xúc; liên k t hàn i u c a 2 thanh thép
(A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII) có cùng ư ng kính và ư c vát u;

+ Nhóm 3 – liên k t hàn 3 thanh thép (A-IIIC) ch ng nhau (3 l p) ki u ch th p b ng m i hàn ti p xúc; liên k t hàn i
u c a hai thanh thép (A-III, CIII) ghép sát nhau; liên k t hàn i u c a hai thanh thép có máng thép; liên k t hàn
hai thanh thép (A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII, A-IV, CIV, A-V) b ng hai o n thanh thép n i v i ư ng hàn trên toàn b
o n thép n i; liên k t hàn ch T c a thanh thép và b n thép b ng m i hàn ti p xúc;

+ Nhóm 4 – liên k t hàn ch ng thanh thép (A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII) và b n thép b ng m i hàn ti p xúc, hàn h quang;
liên k t hàn ch T c a thanh thép b ng m i hàn h quang và không có kim lo i ph ;

CHÚ THÍCH 2: Trong b ng cho các giá tr γ s4 i v i c t thép ư ng kính n 20 mm.

CHÚ THÍCH 3: Giá tr h s γ s 4 c n ư c gi m xu ng 5 % khi ư ng kính thanh thép là 22 mm n 32 mm và gi m xu ng
10% khi ư ng kính thanh thép l n hơn 32 mm.56
TCVN 5574:2012

B ng 26 – H s i u ki n làm vi c γ s 9 c a c t thép

Giá tr γ s 9 c a c t thép
L pb ov
tròn trơn có g

1. Xi măng Polistirol, sơn khoáng ch t 1,0 1,0

2. Xi măng-bi tum (l nh) khi L n hơn ho c b ng 6
ư ng kính c t thép
0,7 1,0
mm

Nh hơn 6 mm 0,7 0,7

3. Bi tum-silicat (nóng) 0,7 0,7

4. Bi tum- t sét 0,5 0,7

5. Bi tum á phi n, xi măng 0,5 0,5


5.2.2.5 Chi u dài o n truy n ng su t l p c a c t thép căng không có neo ư c xác nh theo công
th c:

 σ sp 
l p = ω p + λ p d
 
 
(11)
Rbp

trong ó ω p và λ p l y theo B ng 27.

Trong trư ng h p c n thi t, giá tr Rbp c n ư c nhân v i các h s i u ki n làm vi c c a bê tông,

ngo i tr γ b2 .

Giá tr σ sp trong công th c (11) ư c l y b ng:

− giá tr l n hơn trong hai giá tr Rs và σ sp khi tính toán theo b n;

− giá tr σ sp khi tính toán c u ki n theo kh năng ch ng n t. ây, σ sp ư c l y có k n hao
t n ng su t tính theo các công th c t m c 1 n 5 trong B ng 6.

Trong các c u ki n làm t bê tông h t nh nhóm B và bê tông nh có c t li u nh lo i r ng (tr bê tông
c p B7,5 n B12,5), giá tr ω p và λ p l y tăng lên 1,2 l n so v i các giá tr cho trong B ng 27.

Trong trư ng h p ng l c nén trư c truy n t ng t vào bê tông, i v i thép thanh có g thì các giá
tr ω p và λ p ư c l y tăng lên 1,25 l n. Không cho phép truy n ng l c nén trư c t ng t khi s
d ng c t thép thanh có ư ng kính l n hơn 18 mm.

i v i thép thanh có g c a t t c các nhóm, giá tr l p l y không nh hơn 15d .
57
TCVN 5574:2012

i v i thép s i (tr thép s i cư ng cao nhóm Bp-II có các neo trong ph m vi o n ngàm) thì
i m u c a o n truy n ng su t trong trư ng h p truy n ng l c nén t ng t vào bê tông l y t
i m cách u mút c u ki n m t kho ng cách là 0,25 l p .


B ng 27 – Các h s xác nh chi u dài o n truy n ng su t l p
c a c t thép căng không có neo

ư ng kính Các h s
Lo i và nhóm thép
mm ωp λp

1. Thép thanh có g (t t c các nhóm Không ph thu c ư ng
0,25 10
thép) kính

2. Thép s i cư ng cao có g nhóm 5 1,40 40
Bp-II
4 1,40 50

3 1,40 60

15 1,00 25

12 1,10 25
K-7
3. Thép cáp 9 1,25 30

6 1,40 40

K-19 14 1,00 25

CHÚ THÍCH: i v i các c u ki n làm t bê tông nh có c p t B7,5 n B12,5 thì các giá tr ωp và λp ư c l y tăng lên

1,4 l n so v i các giá tr tương ng trong b ng này.5.2.2.6 Giá tr mô un àn h i Es c a m t s lo i c t thép cho trong B ng 28.

B ng 28 – Mô un àn h i c a m t s lo i c t thép

Nhóm c t thép Es × 10 −4 , MPa
CI, A-I, CII, A-II 21
CIII, A-III 20
CIV, A-IV, A-V, A-VI và AT-VII 19
A-IIIB 18
B-II, Bp-II 20
K-7, K-19 18
Bp-I 17


58
TCVN 5574:2012

6 Tính toán c u ki n bê tông, bê tông c t thép theo các tr ng thái gi i h n th nh t

6.1 Tính toán c u ki n bê tông theo b n

6.1.1 Nguyên t c chung

6.1.1.1 Tính toán c u ki n bê tông theo b n c n ư c ti n hành trên ti t di n th ng góc v i tr c
d c c u ki n. Tuỳ vào i u ki n làm vi c c a c u ki n, mà trong tính toán có k n ho c không k n
s làm vi c c a vùng ch u kéo.

6.1.1.2 i v i các c u ki n ch u nén l ch tâm nêu trong 4.1.7a mà tr ng thái gi i h n ư c c
trưng b ng s phá ho i c a bê tông ch u nén, thì khi tính toán không k n s làm vi c c a bê tông
ch u kéo. b n ch u nén c a bê tông ư c quy ư c là ng su t nén c a bê tông, có giá tr b ng R b
và phân b u trên vùng ch u nén c a ti t di n – vùng ch u nén quy ư c (Hình 2) và sau ây ư c g i
t t là vùng ch u nén c a bê tông.

Rb Ab
N x
Rb Ab y
h
Träng t©m
tiÕt diÖn
b

Hình 2 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc
v i tr c d c c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm khi tính theo b n
không k n s làm vi c c a bê tông vùng ch u kéo

6.1.1.3 i v i các c u ki n nêu trong 4.1.7b, cũng như v i các c u ki n không cho phép n t theo
i u ki n s d ng k t c u (c u ki n ch u áp l c nư c, mái ua, tư ng ch n, v.v...) khi tính toán có k
n s làm vi c c a bê tông vùng ch u kéo. Khi ó tr ng thái gi i h n ư c c trưng b ng s phá
ho i c a bê tông vùng ch u kéo (xu t hi n v t n t). L c t i h n ư c xác nh d a trên các gi thuy t
sau (Hình 3):

− Ti t di n v n ư c coi là ph ng sau khi bi n d ng;

− giãn dài tương i l n nh t c a th bê tông ch u kéo ngoài cùng l y b ng 2 R bt E b ;

− ng su t trong bê tông vùng ch u nén ư c xác nh v i bi n d ng àn h i c a bê tông (trong
m t s trư ng h p có k c bi n d ng không àn h i);

− ng su t bê tông vùng ch u kéo ư c phân b u và b ng R bt ;

6.1.1.4 Khi có kh năng hình thành v t n t xiên (ví d : c u ki n có ti t di n ch i, T ch u l c c t), c n
tính toán c u ki n bê tông theo các i u ki n (144) và (145), trong ó cư ng tính toán c a bê tông
khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai Rb,ser và R bt ,ser ư c thay b ng các giá tr cư ng
tính toán tương ng khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th nh t Rb và Rbt ;59
TCVN 5574:2012

6.1.1.5 Ngoài ra, c u ki n c n ư c tính toán ch u tác d ng c c b c a t i tr ng theo 6.2.5.1.

N Ab
x
h
M


Abt
R bt
b
2R bt

Hình 3 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc v i tr c d c c u
ki n bê tông ch u u n (nén l ch tâm) ư c tính theo b n,
có k n s làm vi c c a bê tông vùng ch u kéo

6.1.2 Tính toán c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm

6.1.2.1 Khi tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm, c n tính n l ch tâm ng u nhiên ea c a l c d c.
Giá tr ea ư c xác nh theo 4.2.12.

6.1.2.2 Khi m nh c a c u ki n l0 i > 14 , c n xét n nh hư ng c a cong trong m t ph ng l ch
tâm c a l c d c và trong m t ph ng vuông góc v i nó n kh năng ch u l c c a c u ki n b ng cách
nhân giá tr c a e0 v i h s η (xem 6.1.2.5). Trong trư ng h p tính toán ngoài m t ph ng l ch tâm c a
l c d c, giá tr e0 ư c l y b ng l ch tâm ng u nhiên ea .

Không cho phép s d ng c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm (tr các trư ng h p nêu trong 4.1.7b) khi
l ch tâm c a i m tl cd c ãk n u n d c e0η vư t quá:

a) Theo t h p t i tr ng:

− Cơ b n: ...................................................................................................................... 0,90y

− c bi t: ..................................................................................................................... 0,95y

b) Theo lo i và c p bê tông:

− V i bê tông n ng, bê tông h t nh và bê tông nh có c p l n hơn B7,5: .................... y–10

− V i lo i bê tông và c p bê tông khác: ......................................................................... y–20

( ây, y là kho ng cách t tr ng tâm ti t di n n th bê tông ch u nén nhi u hơn, tính b ng mm).

6.1.2.3 i v i các c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm nêu 8.11.2, c n t c t thép c u t o.

6.1.2.4 C u ki n bê tông ch u nén l ch tâm (Hình 2) c n ư c tính toán theo i u ki n:

N ≤ αRb Ab (12)

trong ó: Ab là di n tích bê tông vùng ch u nén, ư c xác nh t i u ki n tr ng tâm vùng ch u nén
trùng v i i m t c a h p các ngo i l c.60
TCVN 5574:2012

i v i c u ki n có ti t di n ch nh t, Ab ư c xác nh theo công th c:

 2e η 
Ab = bh 1 − 0 
 h 
(13)


i v i các c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm không cho phép xu t hi n v t n t theo i u ki n s
d ng, ngoài các tính toán theo i u ki n (12) ph i ki m tra thêm i u ki n (14) có k n s làm vi c
c a bê tông vùng ch u kéo (xem 6.1.1, Hình 3):

α R bt W
N ≤ pl
(14)
e0 η − r

i v i c u ki n ti t di n ch nh t i u ki n (14) có d ng:

1,75 α R bt bh
N ≤ (15)
6e0 η
−ϕ
h

Vi c tính toán c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm nêu trong 4.1.7b c n ph i ư c th c hi n theo các
i u ki n (14) và (15)

Trong các công th c t (12) n (15):

η là h s , xác nh theo công th c (19);
α là h s , l y như sau:
+ i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh , bê tông r ng: ........ 1,00

+ i v i bê tông t ong ư c chưng áp: ................................................. 0,85

+ i v i bê tông t ong không ư c chưng áp: ....................................... 0,75

W pl là mô men kháng u n c a ti t di n i v i th ch u kéo ngoài cùng có k n bi n d ng
không àn h i c a bê tông ch u kéo, ư c xác nh theo công th c (16) v i gi thi t không có
l c d c:

2 Ib0
W pl = + S b0 (16)
h− x
r là kho ng cách t tr ng tâm ti t di n n i m lõi c a ti t di n cách xa vùng ch u kéo hơn c ,
ư c xác nh theo công th c:

W
r =ϕ (17)
A
ϕ xem 7.1.2.4;

V trí tr c trung hòa ư c xác nh t i u ki n:

S 'b 0 =
(h − x ) A bt
(18)
2

6.1.2.5 Giá tr h s η xét nh hư ng c a cong n l ch tâm e0 c a l c d c, ư c xác nh
theo công th c:


61
TCVN 5574:2012

1
η = (19)
N
1−
N cr

trong ó Ncr là l c t i h n quy ư c, ư c xác nh theo công th c:

 0,11 
N cr = 
 0,1 + δ + 0,1

6,4E b I
 
(20)
ϕ l l0
2
e


Trong công th c (20):

ϕ l là h s k n nh hư ng c a tác d ng dài h n c a t i tr ng n cong c a c u ki n
tr ng thái gi i h n l y b ng:

ϕl = 1 + β
Ml
(21)
M

nhưng không l n hơn 1 + β ;

trong ó:

β là h s ph thu c vào lo i bê tông, l y theo B ng 29;

M là mô men l y i v i biên ch u kéo ho c ch u nén ít hơn c c a ti t di n do tác d ng
c a t i tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n và t i tr ng t m th i ng n h n;
Ml tương t M , nhưng do t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n;
l0 là xác nh theo B ng 30;

δe là h s , l y b ng e0 h , nhưng không nh hơn δ e,min :

δ e , min = 0,5 − 0,01
l0
− 0,01Rb (22)
h
ây: R b là tính b ng megapascan (MPa).

N u mô men u n (ho c l ch tâm) do toàn b t i tr ng và do t ng c a t i tr ng thư ng xuyên và t i
tr ng t m th i dài h n có d u khác nhau thì ϕ l l y như sau:

+ khi giá tr tuy t ic a l ch tâm do toàn b t i tr ng e0 > 0,1h : ϕ l = 1 ;

e0
+ khi e0 ≤ 0,1h : ϕl = ϕl1 + 10 (1 − ϕl1 ) ,
h
trong ó:

ϕl 1 ư c xác nh theo công th c (21) v i M l y b ng l c d c N (do t i tr ng

thư ng xuyên, t m th i dài h n và t m th i ng n h n gây ra) nhân v i kho ng cách t
tr ng tâm ti t di n n c nh b kéo ho c b nén ít hơn c do t i tr ng thư ng xuyên và
t i tr ng t m th i dài h n gây ra.62
TCVN 5574:2012

B ng 29 - H s β trong công th c (21)

Lo i bê tông Giá tr c a β

1. Bê tông n ng 1,0
2. Bê tông h t nh nhóm:
+ A 1,3
+ B 1,5
+ C 1,0

3. Bê tông nh có:
+ c t li u nhân t o lo i c ch c 1,0
+ c t li u nhân t o lo i x p 1,5
+ c t li u t nhiên 2,5

4. Bê tông r ng 2,0
5. Bê tông t ong:
+ chưng áp 1,3
+ không chưng áp 1,5
CHÚ THÍCH: Phân lo i bê tông h t nh theo nhóm ư c quy nh theo 5.1.1.3.

B ng 30 - Chi u dài tính toán l0 c a c u ki n bê tông ch u nén l ch tâm

c trưng liên k t gi a tư ng và c t Giá tr l0

1. Có g i t a trên và dư i
a) t a kh p hai u H
b) khi ngàm m t u và u kia có th chuy n d ch, i v i nhà:
+ nhi u nh p 1,25H
+ m t nh p 1,50H
2. ng t do 2,00H
CHÚ THÍCH: H là chi u cao c t (ho c tư ng) gi a các t ng ã tr i chi u dày b n sàn ho c chi u cao k t c u ng t do.

6.1.2.6 Tính toán c u ki n bê tông ch u nén c c b c n ư c ti n hành theo 6.2.5.1 và 6.2.5.2.

6.1.3 C u ki n ch u u n

6.1.3.1 C u ki n bê tông ch u u n (Hình 3) c n ư c tính toán theo các i u ki n:

M ≤ α Rbt W pl (23)

trong ó:

α là h s , l y theo 6.1.2.4;
Wpl xác nh theo công th c (16), i v i c u ki n có ti t di n ch nh t Wpl l y b ng:

bh 2 (24)
Wpl =
3,5

63
TCVN 5574:2012

6.2 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo b n

6.2.1 Nguyên t c chung

6.2.1.1 C u ki n bê tông c t thép ph i ư c tính toán trên ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n và
ti t di n nghiêng v i tr c d c c u ki n theo hư ng nguy hi m nh t. Khi có mô men xo n c n ki m tra
b n ti t di n không gian ư c gi i h n b i các v t n t d ng xo n vùng ch u kéo theo hư ng nguy
hi m nh t có th x y ra. Ngoài ra, c n tính toán c u ki n ch u các tác d ng c c b c a t i tr ng (nén
c c b , nén th ng, gi t t).

6.2.1.2 Khi có c t thép căng không bám dính, tính toán k t c u theo b n ti n hành theo ch d n
riêng.

6.2.2 Tính toán theo ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n

6.2.2.1 N i l c t i h n trên ti t di n th ng góc c n xác nh t các gi thi t sau:

− B qua kh năng ch u kéo c a bê tông;

− Kh năng ch u nén c a bê tông là ng su t, l y b ng R b , ư c phân b u trên vùng ch u nén;

− Bi n d ng ( ng su t) trong c t thép ư c xác nh ph thu c vào chi u cao vùng ch u nén c a
bê tông và có xét n bi n d ng ( ng su t) do ng l c trư c (xem 6.2.2.19);

− ng su t kéo trong c t thép ư c l y không l n hơn cư ng ch u kéo tính toán R s ;

− ng su t nén trong c t thép ư c l y không l n hơn cư ng ch u nén tính toán R sc .

6.2.2.2 Khi ngo i l c tác d ng trong m t ph ng i qua tr c i x ng c a ti t di n và c t thép t t p
trung theo c nh vuông góc v i m t ph ng ó, vi c tính toán ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n
c n ư c ti n hành ph thu c vào s tương quan gi a giá tr chi u cao tương i c a vùng ch u nén
c a bê tông ξ = x h0 , ư c xác nh t các i u ki n cân b ng tương ng và giá tr chi u cao tương
i vùng ch u nén c a bê tông ξ R (xem 6.2.2.3), t i th i i m khi tr ng thái gi i h n c a c u ki n x y
ra ng th i v i vi c ng su t trong c t thép ch u kéo t t i cư ng tính toán R s , có k n các h
s i u ki n làm vi c tương ng, ngo i tr h s γ s 6 (xem 6.2.2.4).

6.2.2.3 Giá tr ξ R ư c xác nh theo công th c:

ω
ξR =
σ sR  ω 
(25)
1+ 1 − 
σ sc ,u  1,1 

trong ó:

ω là c trưng vùng ch u nén c a bê tông, xác nh theo công th c:
ω = α − 0,008 R b (26)

ây:

α là h s ư c l y như sau:

+ i v i bê tông n ng: ........................................................................... 0,85

64
TCVN 5574:2012

+ i v i bê tông h t nh (xem 5.1.1.3) nhóm A: ..................................... 0,80

nhóm B, C: ................................ 0,75

+ i v i bê tông nh , bê tông t ong và bê tông r ng: ........................... 0,80

i v i các lo i bê tông ư c chưng áp (bê tông n ng, bê tông nh , bê tông r ng),
h s α l y gi m 0,05;

R b tính b ng megapascan (MPa);

σ sR là ng su t trong c t thép (MPa), i v i c t thép:

+ có gi i h n ch y th c t : CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III, A-IIIB, Bp-I:

σ sR = Rs − σ sp ;

+ có gi i h n ch y quy ư c: CIV, A-IV, A-V, A-VI và AT-VII:
σ sR = Rs + 400 − σ sp − ∆σ sp ;

+ cư ng cao d ng s i và cáp: B-II, Bp-II, K–7, K–19:
σ sR = Rs + 400 − σ sp , (khi ó ∆σ sp = 0 );

ây:

R s là cư ng ch u kéo tính toán có k n các h s i u ki n làm vi c tương ng
γ si , ngo i tr γ s 6 (xem 6.2.2.4);

σ sp là ư c l y v i γ sp < 1 ;

∆σ sp xem 6.2.2.19;

σ sc ,u là ng su t gi i h n c a c t thép vùng ch u nén, ư c l y như sau:

a) i v i c u ki n làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh tùy thu c vào các y u t nêu
trong B ng 15:

+ v i lo i t i tr ng tác d ng như t i 2a: .......................... 500 MPa

+ v i lo i t i tr ng tác d ng như t i 2b: .......................... 400 MPa

b) i v i k t c u làm t bê tông r ng và bê tông t ong, trong m i trư ng h p t i tr ng ul y
b ng 400 MPa. Khi tính toán k t c u trong giai o n nén trư c giá tr σ sc ,u = 330 MPa.

Giá tr ξ R ư c xác nh theo công th c (25) i v i các c u ki n làm t bê tông t ong c n ph i l y
không l n hơn 0,6.

6.2.2.4 Khi tính toán theo b n c u ki n bê tông c t thép s d ng c t thép cư ng cao (có gi i
h n ch y quy ư c) nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI, AT-VII, B-II, K-7 và K-19, khi tuân th i u ki n ξ < ξ R ,
cư ng ch u kéo c a c t thép R s c n ư c nhân v i h s γ s 6 (xem m c 6 B ng 23) ư c xác nh
theo công th c:65
TCVN 5574:2012

 ξ 
γ s 6 = η − (η − 1)  2 − 1 ≤ η
 ξ 
 R 
(27)

trong ó:

η là h s , l y i v i lo i c t thép nhóm:

+ CIV, A-IV: ................................. 1,20

+ A-V, B-II, Bp-II, K-7, K-19: ....... 1,15

+ A-VI, AT -VII: ............................. 1,10

i v i trư ng h p ch u kéo úng tâm, cũng như kéo l ch tâm do l c d c t gi a các h p l c trong
c t thép, giá tr γ s 6 ư c l y b ng η .

Khi m i n i hàn n m vùng c u ki n có mô men u n vư t quá 0,9 M max ( M max là mô men tính toán
l n nh t), giá tr h s γ s 6 i v i c t thép nhóm CIV, A-IV, A-V l y không l n hơn 1,1; i v i c t thép
nhóm A-VI và AT-VII l y không l n hơn 1,05.

H s γ s 6 không k n i v i các c u ki n:

- ư c tính toán ch u t i tr ng l p;

- ư c b trí c t thép b ng các s i thép cư ng cao t sát nhau (không có khe h );

- ư c s d ng trong môi trư ng ăn mòn.

6.2.2.5 i v i c t thép căng ư c t vùng ch u nén, khi ch u tác d ng c a ngo i l c ho c giai
o n nén trư c, cư ng ch u nén tính toán Rsc (xem 6.2.2.6, 6.2.2.7, 6.2.2.11, 6.2.2.18) c n ư c
thay b ng ng su t σ sc = σ sc,u − σ sp (MPa) nhưng không l n hơn R sc , trong ó σ sp
′ ′ ư c xác nh v i
h s γ sp > 1, σ sc ,u l y theo 6.2.2.3.

A. C u ki n ch u u n ti t di n ch nh t, ch T, ch I và vành khuyên

i v i các ti t di n ch nh t c a c u ki n ch u u n nêu trong 6.2.2.2 (Hình 4), khi ξ = ≤ ξR
x
6.2.2.6
h0
c n ư c tính toán theo i u ki n:

M ≤ R b bx (h0 − 0,5 x ) + R sc A' s (h0 − a ' ) (28)

trong ó, chi u cao vùng ch u nén x ư c xác nh t i u ki n:

Rs As − Rsc A's = Rb bx (29)
66
TCVN 5574:2012


A's
a'
Rsc A's
Rb A b
x
M
Ab
h0
h
As
R s As


a b
Hình 4 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc
v i tr c d c c u ki n bê tông c t thép ch u u n khi tính toán theo b n


6.2.2.7 Vi c tính toán ti t di n có cánh n m trong vùng ch u nén khi ξ = x h0 ≤ ξR c n ư c ti n hành
tuỳ thu c vào v trí c a biên vùng ch u nén:

a) N u biên vùng ch u nén i qua cánh (Hình 5a), nghĩa là th a mãn i u ki n:

Rs As ≤ Rb b'f h'f +Rsc A's (30)

thì vi c tính toán ư c th c hi n như i v i ti t di n ch nh t có b r ng b’f theo 6.2.2.6.

b) N u biên vùng ch u nén i qua b ng d m (Hình 5b) nghĩa là không tuân theo i u ki n (30), thì vi c
tính toán th c hi n theo i u ki n:

M ≤ Rb bx (h0 − 0,5x ) + Rb (b'f −b) h'f (h0 − 0,5h'f ) + Rsc A's (h0 − a') (31)

trong ó, chi u cao bê tông vùng ch u nén x ư c xác nh t i u ki n:
Rs As − Rsc A's = Rb bx + Rb (b'f −b ) h'f (32)

Giá tr b′f dùng tính toán ư c l y t i u ki n: b r ng m i bên cánh, tính t mép b ng d m không
ư c l n hơn 1/6 nh p c u ki n và l y b′f không l n hơn:

− khi có sư n ngang ho c khi h′f ≥ 0,1 h : ..................1/2 kho ng cách thông th y gi a các sư n
d c;
− khi không có sư n ngang ho c khi kho ng cách gi a chúng l n hơn kho ng cách gi a các sư n
d c, h′f < 0,1 h : .................................................................6 h′f ;

− khi cánh có d ng công xôn:

+ trư ng h p hf′ ≥ 0,1 h : ......................6 h′f

+ trư ng h p 0,05 h ≤ hf′ < 0,1 h : .........3 h′f

+ trư ng h p hf′ < 0,05 h : ....................cánh không k n trong tính toán.
67
TCVN 5574:2012

a) b)
b'f b'f
A's A's
a'
a'
x
h'f
h'f
x
h
h0
h0
As As
a
a
b b

a– cánh; b – b ng

Hình 5 – V trí biên vùng ch u nén trên ti t di n c a c u ki n
bê tông c t thép ch u u n

6.2.2.8 Khi tính toán theo b n c u ki n ch u u n nên tuân theo i u ki n x ≤ ξ R h0 . Trư ng h p
n u di n tích c t thép ch u kéo t theo yêu c u c u t o ho c t tính toán theo các tr ng thái gi i h n
th hai ư c l y l n hơn so v i c t thép yêu c u tuân theo i u ki n x ≤ ξ R h0 , thì c n ti n hành
tính toán theo các công th c dùng cho trư ng h p t ng quát (xem 6.2.2.19).

N u k t qu tính toán t công th c (29) ho c (32) cho th y x > ξ R h0 , cho phép tính toán theo các i u
ki n (28) và (31), khi ó chi u cao vùng ch u nén tương ng ư c xác nh t các công th c:
σ s As − Rsc As' = Rb bx (33)
σ s As − Rsc As = Rb bx + Rb (bf' − b ) hf'
'
(34)
trong ó:
0,2 + ξ R
σs =
 
Rs (35)
σ ξ
0,2 + ξ + 0,35 sp 1 −
 ξ 

Rs  R 
ây
ξ = x h0 ( x ư c tính v i giá tr R s có k n các h s i u ki n làm vi c tương ng
c a c t thép);

σ sp – ư c xác nh v i h s γ sp > 1,0.

i v i c u ki n làm t bê tông c p B30 và th p hơn có c t thép không căng nhóm CI, A-I, CII, A-II,
CIII, A-III và Bp-I, khi x > ξ R h0 cho phép tính theo i u ki n (28) và (31), trong ó thay vào giá tr
x = ξ R h0 .

6.2.2.9 i v i c u ki n ch u u n ti t di n vành khuyên có t s gi a bán kính trong và ngoài r1 r2 > 0,5
và t c t thép phân b u theo chu vi (s thanh không nh hơn 6), vi c tính toán c n ư c th c hi n

như khi tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm trong 6.2.2.12. Khi ó, trong công th c (41), (42) l y N = 0 và
trong công th c (40) thay Ne0 b ng giá tr mô men u n M .68
TCVN 5574:2012

B. C u ki n ch u nén l ch tâm ti t di n ch nh t và vành khuyên

6.2.2.10 Khi tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u nén l ch tâm c n k n l ch tâm ng u nhiên
ban u theo 4.2.12, cũng như nh hư ng c a cong n kh năng ch u l c c a c u ki n theo
6.2.2.15.

6.2.2.11 Vi c tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm ti t di n ch nh t nêu trong 6.2.2.2 c n ư c th c
hi n:

a) Khi ξ = x h0 ≤ ξ R (Hình 6) theo i u ki n:

Ne ≤ Rb bx (h0 − 0,5 x ) + Rsc As (h0 − a')
'
(36)

trong ó, chi u cao vùng ch u nén ư c xác nh theo công th c:

N + Rs As − Rsc As' = Rb bx (37)
N
Rb A's
e'
a'Rsc A's
Rb Ab
x


Ab
e
h0
h
As
Rs As


b
a
Hình 6 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc v i tr c d c
c u ki n bê tông c t thép ch u nén l ch tâm khi tính theo b n

b) Khi ξ = x h0 > ξ R – cũng theo i u ki n (36), nhưng chi u cao vùng ch u nén ư c xác nh như
sau:
i v i c u ki n làm t bê tông có c p nh hơn ho c b ng B30, c t thép nhóm CI, A-I,
CII, A-II, CIII, A-III, x ư c xác nh theo công th c:

N + σ s As − Rsc As' = Rb bx (38)

trong ó:

 1 − x / h0 
σs = 2
 1 − ξ − 1 Rs

(39)
 R 

i v i c u ki n làm t bê tông c p l n hơn B30 cũng như i v i c u ki n s d ng c t
thép nhóm cao hơn A-III (không ng l c trư c ho c có ng l c trư c) – x ư c xác
nh theo các công th c (66), (67) ho c (68).

6.2.2.12 i v i c u ki n ch u nén l ch tâm ti t di n vành khuyên có t s gi a bán kính trong và bán
kính ngoài r1 r1 ≥ 0,5 , c t thép phân b u theo chu vi (s thanh c t thép d c không nh hơn 6), vi c
tính toán c n ư c ti n hành theo i u ki n:

Ne0 ≤ (Rb Arm + Rsc As,tot rs )
sin π ξ cir
+ Rs As,totϕs zs (40)
π

69
TCVN 5574:2012

trong ó, di n tích tương i c a bê tông vùng ch u nén ư c xác nh t công th c:
N + (σ sp + ω 1R s ) A s , tot
ξ cir =
R b A + (R sc + ω 2 R s ) A s , tot
(41)


N u k t qu tính toán theo công th c (41) cho th y giá tr ξ cir < 0,15 , thì trong công th c (40) giá tr
ξ cir ư c xác nh theo công th c:

N + (σ sp + ϕs Rs ) As,tot
ξ cir = (42)
Rb A + Rsc As,tot

trong ó, giá tr ϕ s và zs ư c xác nh theo các công th c (43) và (44) v i ξ cir = 0,15 .

Trong các công th c t (40) n (42):

rm là giá tr trung bình c a bán kính trong và bán kính ngoài c a ti t di n;
rs là bán kính ư ng tròn i qua tr ng tâm c t thép;
As ,tot là di n tích toàn b ti t di n c t thép d c;

ϕ s là h s , xác nh theo công th c:
ϕs = ω1 − ω2ξ cir (43)

z s là kho ng cách t h p l c c a c t thép ch u kéo n tr ng tâm ti t di n ư c xác nh theo
công th c (44) nhưng l y không l n hơn rs :

z s = (0 ,2 + 1,3 ξ cir )r s
(44)

σ sp là ư c xác nh v i h s γ sp > 1 ;

ω 1 là h s , xác nh theo công th c:
σ sp
ω1 = η r − (45)
Rs

ây:

η r là h s , l y i v i c t thép:

+ có gi i h n ch y th c t (nhóm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III): ................. 1,0

+ có gi i h n ch y quy ư c (nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI, AT-VII,
B-II, Bp-II, K-7, K-19): ............................................................................. 1,1
CHÚ THÍCH: i v i các lo i thép không theo Tiêu chu n Vi t nam, xem Ph l c B.

ω 2 là h s , ư c xác nh theo công th c:

ω2 = ω1δ (46)

trong ó giá tr δ ư c l y b ng:

δ = 15 + 6Rs 10−4
, (47)
Rs tính b ng megapascan (MPa).

70
TCVN 5574:2012

N u k t qu tính toán theo công th c (43) cho giá tr ϕ s ≤ 0 , thì trong công th c (40) thay ϕ s = 0 và
giá tr ξ cir tính t công th c (41) v i ω1 = ω2 = 0 .

6.2.2.13 C u ki n có ti t di n c làm t bê tông n ng, bê tông h t nh t c t thép gián ti p c n
ư c tính toán theo các ch d n 6.2.2.11 và 6.2.2.19. Ti t di n ưa vào tính toán ch là ph n ti t di n
bê tông Aef , gi i h n b i tr c các thanh c t thép ngoài cùng c a lư i thép ho c tr c c a c t thép ai
d ng xo n (Hình 7) . Khi ó Rb trong các công th c t (36) n (38), (65) và (66) ư c thay b ng
cư ng lăng tr quy i R b,red , còn khi có c t thép s i cư ng cao, Rsc ư c thay b ng Rsc ,red .

m nh l0 ief c a c u ki n t c t thép gián ti p không ư c vư t quá giá tr :

+ 55, khi c t thép gián ti p là lư i thép;

+ 35, khi c t thép gián ti p có d ng xo n.

trong ó: ief là bán kính quán tính c a ph n ti t di n ưa vào tính toán.

a) b)s

As,cir
s
Aef
Asx Aef As,cir

Asy
ly
lx def

a) d ng lư i thép; b) d ng c t thép xo n
Hình 7 – C u ki n ch u nén có t c t thép gián ti p

Giá tr R b,red ư c xác nh theo các công th c sau:

a) Khi c t thép gián ti p là lư i thép, R b,red ư c tính như sau:

R b ,red = R b + ϕµ xy R s, xy (48)

trong ó, Rs, xy là cư ng tính toán c a thanh trong lư i thép;

n x Asx l x + ny Asy l y
µ xy = (49)
Aef s


71
TCVN 5574:2012

ây:

n x , Asx , l x là tương ng là s thanh, di n tích ti t di n ngang và chi u dài thanh trong lư i
thép (tính theo kho ng cách gi a tr c c a các thanh c t thép ngoài cùng)
theo m t phương;
n y , Asy , ly là tương t , nhưng theo phương kia;

Aef là di n tích bê tông n m trong ph m vi lư i thép;

s là kho ng cách gi a các lư i thép;
ϕ là h s k n nh hư ng c a c t thép gián ti p, ư c xác nh theo công th c:
1
ϕ= (50)
0,23 + ψ
µ xy Rs ,xy
v i ψ = (51)
Rb + 10

Rs , xy , Rb tính b ng megapascan (MPa).

i v i c u ki n làm t bê tông h t nh , h s ϕ l y không l n hơn 1,0.
Di n tích ti t di n c a các thanh trong lư i thép hàn trên m t ơn v chi u
dài theo phương này hay phương kia không ư c khác nhau quá 1,5 l n.

b) Khi t c t thép gián ti p có d ng xo n ho c vòng, R b,red ư c tính theo công th c:

 7,5e0 
R b,red = R b + 2µ cir Rs ,cir  1 −
 

 
(52)
d ef
trong ó:

e0 là l ch tâm c a l c d c (không k n nh hư ng c a cong);
R s,cir là cư ng tính toán c a c t xo n;
µ cir là hàm lư ng c t thép, l y b ng:
4As,cir
µcir = (53)
def s
ây:

As , cir là di n tích ti t di n c a c t xo n;
d ef là ư ng kính ti t di n n m trong c t xo n;
s là bư c xo n.
Giá tr hàm lư ng c t thép ư c xác nh theo các công th c (49) và (53), i v i c u ki n làm t bê
tông h t nh l y không l n hơn 0,04.

Cư ng ch u nén tính toán quy i Rsc,red c a c t thép d c cư ng cao nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI
và AT-VII, i v i c u ki n làm t bê tông n ng có c t thép gián ti p là lư i thép hàn ư c xác nh
theo công th c (54):72
TCVN 5574:2012

 R  
1 + δ 1  s  − 1
2


R 
 sc 
 

= R sc
 Rs 
R sc ,red (54)
1 + δ1  R − 1

 sc 
nhưng l y không l n hơn Rs .

Trong công th c (54):

8,5 E s ψ θ
δ1 = (55)
Rs × 10 3
trong ó:

As ,tot  R 
θ = 0,8 + η 1 − b 
Aef  100 
ây:

η là h s , l y như sau:

+ i v i nhóm c t thép CIV, A-IV: ................. 10

+ i v i nhóm c t thép A-V, A-VI, AT-VII: ..... 25

As,tot là di n tích toàn b ti t di n các thanh c t thép d c cư ng cao;
Aef là như trong công th c (49);
Rb là tính b ng megapascan (MPa).

Giá tr θ l y không nh hơn 1,0 và không l n hơn:

+ v i c t thép nhóm CIV, A-IV: ....................... 1,2

+ v i c t thép nhóm A-V, A-VI, AT-VII ............ 1,6.

Khi xác nh giá tr gi i h n c a chi u cao tương i vùng ch u nén i v i ti t di n có c t thép gián
ti p theo công th c (25), thì giá tr ω trong ó ư c l y theo công th c:

ω = α − 0,008 Rb + δ 2 ≤ 0,9 (56)

trong ó:

α là h s , l y theo 6.2.2.3;
δ 2 là h s , l y b ng 10 µ , nhưng không l n hơn 0,15;

ây, µ là hàm lư ng c t thép µ xy ho c µ cir ư c xác nh theo công th c (49) và
(53) tương ng v i c t thép gián ti p d ng lư i thép ho c xo n.

Giá tr σ sc ,u trong công th c (25) i v i c u ki n có c t thép cư ng cao l y b ng:

σ sc ,u = (2 + 8,5ψθ ) Es × 10−3 (57)

nhưng không l n hơn:

73
TCVN 5574:2012

− 900 MPa i v i c t thép nhóm CIV, A-IV;

− 1 200 MPa i v i c t thép nhóm A-V, A-VI, AT-VII.

Khi xét nh hư ng c a cong n kh năng ch u l c c a c u ki n ư c t c t thép gián ti p, c n s
d ng các ch d n 6.2.2.15 khi xác nh mô men quán tính c a ph n ti t di n gi i h n b i các thanh
c a lư i thép ho c ph n n m trong ph m vi ai xo n. Giá tr N cr tính ư c t công th c (58) c n ph i
nhân v i h s ϕ1 = 0,25 + 0,05 l0 cef ≤ 1,0 ( ây: cef b ng chi u cao ho c ư ng kính c a ph n ti t

di n bê tông k n trong tính toán), còn khi xác nh δ e, min , s h ng th hai trong v ph i c a công
th c (22) ư c thay b ng 0,01(l 0 cef )ϕ 2 , v i ϕ 2 = 0 ,1 (l 0 c ef ) − 1 ≤ 1,0 .

C t thép gián ti p ư c k n trong tính toán v i i u ki n khi kh năng ch u l c c a c u ki n xác
nh theo các ch d n i u này (v i Aef và R b,red ) vư t quá kh năng ch u l c c a nó nhưng ư c
xác nh theo ti t di n nguyên A và giá tr cư ng tính toán c a bê tông Rb không k n nh
hư ng c a c t thép gián ti p.

Ngoài ra, c t thép gián ti p c n tho mãn các yêu c u c u t o theo 8.7.3.

6.2.2.14 Khi tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm có c t thép gián ti p, bên c nh vi c tính toán b n
theo 6.2.2.13 c n tính toán ch ng n t cho l p bê tông b o v .

Vi c tính toán ư c th c hi n theo các ch d n 6.2.2.11 và 6.2.2.19 theo giá tr s d ng t i tr ng tính
toán ( γ f = 1,0) v i toàn b di n tích ti t di n bê tông và cư ng tính toán l y b ng Rb,ser và Rs,ser
dùng cho các tr ng thái gi i h n th hai, cư ng ch u nén tính toán c a c t thép l y b ng giá tr
Rs ,ser nhưng không l n hơn 400 MPa.

Khi xác nh giá tr gi i h n c a chi u cao tương i c a vùng ch u nén trong các công th c (25) và
(69), l y σ sc,u = 400 MPa, còn trong công th c (26) h s 0,008 thay b ng 0,006.

Khi xét n nh hư ng c a m nh c n tuân theo các ch d n 6.2.2.15, trong ó δ e ư c xác nh
theo công th c (22) nhưng thay 0,01 Rb b ng 0,008 Rb, ser .

6.2.2.15 Khi tính toán c u ki n ch u nén l ch tâm, c n xét nh hư ng c a cong n kh năng ch u
l c c a c u ki n b ng cách tính toán k t c u theo sơ bi n d ng (xem 4.2.6).

Cho phép tính toán k t c u theo sơ không bi n d ng n u xét nh hư ng c a cong (khi m nh
l i > 14 ) n b n, ư c xác nh theo i u ki n (36), (40), (65), b ng cách nhân e0 v i h s η .
Khi ó l c t i h n quy ư c trong công th c (19) tính η ư c l y b ng:

   
   
6,4E b  I  0,11 
N cr =  + 0,1 + α Is 
l 0 ϕl 
(58)
δe
  0,1 +
 
 
2  ϕp  
trong ó:
l0 l y theo 6.2.2.16;

δe là h s , l y theo 6.1.2.5;

74
TCVN 5574:2012

ϕl là h s , ư c xác nh theo công th c (21), trong ó mô men M , T ư c xác nh i
v i tr c song song v i ư ng biên vùng ch u nén và i qua tr ng tâm các thanh c t
thép ch u kéo nhi u nh t ho c tr ng tâm các thanh c t thép ch u nén ít nh t (khi toàn
b ti t di n b nén). M do tác d ng c a toàn b t i tr ng gây ra, T do tác ng c a
t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n gây ra. N u các mô men (ho c
l ch tâm) trên có d u khác nhau, c n tuân theo các ch d n 6.1.2.5.
ϕp là h s xét nh hư ng c a c t thép căng n c ng c a c u ki n. Khi l c nén trư c
ư c phân b u trên ti t di n, ϕ p xác nh theo công th c:

σ bp e0
ϕ p = 1 + 12 (59)
Rb h
ây:
σ bp ư c xác nh v i h s γ sp < 1,0 ;

Rb ư c l y không xét n các h s i u ki n làm vi c c a bê tông;

giá tr e0 h l y không l n hơn 1,5;

α = Es E b

i v i các c u ki n làm t bê tông h t nh nhóm B, trong công th c (58) giá tr 6,4 ư c thay b ng
5,6.

Khi tính toán tác d ng c a mô men u n ngoài m t ph ng, l ch tâm c a l c d c e0 ư c l y b ng
l ch tâm ng u nhiên (xem 4.2.12).

6.2.2.16 Chi u dài tính toán l0 c a c u ki n bê tông c t thép ch u nén l ch tâm nên xác nh như i
v i c u ki n c a k t c u khung có k n tr ng thái bi n d ng c a nó khi t i tr ng t v trí b t l i
nh t cho c u ki n, có xét t i các bi n d ng không àn h i c a v t li u và s có m t c a các v t n t
trên c u ki n.

i v i c u ki n các k t c u thư ng g p, cho phép l y chi u dài tính toán l0 c a các c u ki n như
sau:

a) i v i c t nhà nhi u t ng có s nh p không nh hơn hai, liên k t gi a d m và c t ư c gi thi t
là c ng khi k t c u sàn là:

+ l p ghép: l0 = H ;

+ toàn kh i: l0 = 0,7 H ,

ây H là chi u cao t ng (kho ng cách gi a tâm các nút);

b) i v i c t nhà m t t ng liên k t kh p v i k t c u ch u l c mái (h k t c u mái ư c xem là c ng
trong m t ph ng c a nó, có kh năng truy n l c ngang), cũng như c t c a các c u c n: l0 l y theo
B ng 31.

c) i v i các c u ki n c a giàn và vòm: l0 l y theo B ng 32.


75
TCVN 5574:2012


B ng 31 - Chi u dài tính toán l0 c a c t nhà m t t ng

Giá tr l0 khi tính trong m t ph ng

khung ngang vuông góc v i khung
c trưng ho c vuông ngang ho c song song
góc v i tr c v i tr c c u c n khi
c uc n
có không có
các gi ng trong m t
ph ng c a hàng c t d c
ho c c a các g i neo

khi k n Ph n c t dư i d m không liên t c 1,5 H1 0,8 H1 1,2 H1

1,2 H1 0,8 H1 0,8 H1
t i tr ng do c u tr c
liên t c
c u tr c
Ph n c t trên d m không liên t c 2,0 H 2 1,5 H 2 2,0 H 2

2,0 H 2 1,5 H 2 1,5 H 2
c u tr c
liên t c
Nhà có
c u tr c khi không Ph n c t dư i d m m t nh p 1,5 H 0,8 H1 1,2 H

1,2 H 0,8 H1 1,2 H
k nt i c u tr c
nhi u nh p
tr ng do
c u tr c Ph n c t trên d m không liên t c 2,5 H 2 1,5 H 2 2,0 H 2

2,0 H 2 1,5 H 2 1,5 H 2
c u tr c
liên t c

c tb c Ph n c t dư i m t nh p 1,5 H 0,8 H 1,2 H
Nhà nhi u nh p 1,2 H 0,8 H 1,2 H
không
có c u
Ph n c t trên 2,5 H 2 2,0 H 2 2,5 H 2
tr c c t có ti t di n không i m t nh p 1,5 H 0,8 H 1,2 H
nhi u nh p 1,2 H 0,8 H 1,2 H
khi có d m c u tr c không liên t c 2,0 H1 0,8 H1 1,5 H1
liên t c 1,5 H1 0,8 H1 1,0 H1
ư ng
C uc n
khi liên k t gi a c t kh p 2,0 H 1,0 H 2,0 H
1,5 H 0,7 H 1,5 H
ng và nh p
c ng
CHÚ THÍCH 1:
H là chi u cao toàn b c a c t tính t m t trên móng n k t c u ngang (giàn kèo ho c thanh xiên c a d m vì kèo)
trong m t ph ng tương ng;
H1 là chi u cao ph n c t dư i (tính t m t trên c a móng n m t dư i d m c u tr c).

H2 là chi u cao ph n c t trên (tính t m t trên c a b c c t n k t c u ngang trong m t ph ng tương ng).
CHÚ THÍCH 2: N u có liên k t n nh c t trong nhà có c u tr c, chi u cao tính toán ph n c t trên trong m t ph ng ch a

tr c hàng c t d c l y b ng
H2 .
76
TCVN 5574:2012

B ng 32 - Chi u dài tính toán l0 c a c u ki n giàn và vòm

Lo i c u ki n Chi u dài tính toán
l0 c a c u ki n
giàn và vòm
a) Thanh cánh e0 < (1 8)h1 0,9 l
trong m t
e0 ≥ (1 8)h1
trên khi tính toán
0,8 l
ph ng giàn

i v i ph n dư i c a tr i,
0,8 l
khi chi u r ng c a tr i l n
ngoài m t hơn ho c b ng 12 m
1. Các c u
ph ng giàn
ki n c a giàn
0,9 l
Trong các trư ng h p còn
l i

0,8 l
b) Thanh xiên và trong m t ph ng c a giàn
thanh ng khi
tính toán ngoài m t 0,9 l 0,9 l
ph ng c a
giàn 0,8 l 0,8 l
2. Vòm khi tính trong 3 kh p 0,580 L
m t ph ng
vòm 2 kh p 0,540 L
không kh p 0,365 L
khi tính ngoài m t ph ng vòm (b t kỳ) L
CHÚ THÍCH:
l là chi u dài c u ki n tính theo tâm c a các nút; còn i v i thanh cánh trên c a giàn khi tính toán trong m t ph ng c a giàn,
l là kho ng cách gi a các nút liên k t chúng;
L là chi u dài vòm d c theo tr c hình h c c a nó; khi tính toán ngoài m t ph ng vòm, L là kho ng cách gi a các i m liên
k t nó theo phương vuông góc v i m t ph ng vòm;
h1 là chi u cao ti t di n thanh cánh trên c a giàn;

b1 , b2 là b r ng ti t di n tương ng c a thanh cánh trên và thanh ng (thanh xiên) c a giàn.


C. C u ki n ch u kéo úng tâm

6.2.2.17 Khi tính toán ti t di n c u ki n bê tông c t thép ch u kéo úng tâm ph i tuân theo i u ki n:

N ≤ Rs As,tot (60)

trong ó: As,tot là di n tích ti t di n c a toàn b c t thép d c.

D. C u ki n ch u kéo l ch tâm ti t di n ch nh t

6.2.2.18 Tính toán ti t di n c u ki n ch u kéo l ch tâm nêu trong 6.2.2.2 c n ư c ti n hành tùy thu c
vào v trí tl cd c N:

a) N u l c d c N t trong kho ng gi a các h p l c trong c t thép S và S ′ (Hình 8a): tính theo i u
ki n:
Ne ≤ Rs As' (h0 − a' ) (61)

Ne ' ≤ Rs As (h0 − a ' ) (62)

77
TCVN 5574:2012

b) N u l c d c N t ngoài kho ng cách gi a các h p l c trong c t thép S và S ′ (Hình 8b): tính theo
i u ki n:

Ne ≤ Rb bx (h0 − 0,5 x ) + Rsc As' (h0 − a') (63)
trong ó: chi u cao vùng ch u nén x ư c xác nh theo công th c:
'
Rs As − Rsc As − N = Rb bx (64)

N u theo công th c (64) tính ư c giá tr x > ξ R h0 , thì trong công th c (63) thay x = ξ R h0 , v i ξ R
ư c xác nh theo 6.2.2.3.

a)
a' A's

Rs A's
e'
N
h0
h
As
R s As
e
b
a
b)
Rb A's
a'
Rsc A's
Rb Ab
x
Ab
h0
h
e'
As
Rs As

b
ea
N
a–l cd c N t gi a các h p l c c a c t thép S , S′ ;
b–l cd c N t ngoài kho ng cách gi a các h p l c c a c t thép S , S′
Hình 8 - Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc v i tr c d c
c u ki n bê tông c t thép ch u kéo l ch tâm, khi tính toán ti t di n theo b n

E. Trư ng h p tính toán t ng quát

(V i ti t di n, ngo i l c và cách b trí c t thép b t kỳ)

6.2.2.19 Vi c tính toán ti t di n trong trư ng h p t ng quát (Hình 9) c n ư c ti n hành t i u ki n:

M ≤ ± (RbSb − ∑σsiSsi ) (65)

trong ó: d u “c ng” trư c ngo c ơn ư c l y v i trư ng h p k t c u ch u nén l ch tâm và u n, d u
“tr “ ư c l y i v i v i trư ng h p k t c u ch u kéo.
78
TCVN 5574:2012

I

Rb
h01
h02
σs1 As1
h03
1 σs2 As2
h08
2 σs3 As3
x
h 04
3
Rb Ab
h 07
8 A
σs8 As8
h 06
h05
σs4 As4
4
7 B
6 σs7 As7
σs6 As6
5 σs5 As5

I
C


I-I là m t ph ng song song v i m t ph ng tác d ng c a mô men u n, ho c m t ph ng i
qua i m t c a l c d c và h p c a các n i l c kéo, nén; A là i m t h p l c trong c t
thép ch u nén và trong bê tông vùng ch u nén; B là i m t c a h p l c trong c t thép
ch u kéo; C là i m t ngo i l c

Hình 9 - Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc v i tr c d c
c u ki n bê tông c t thép trong trư ng h p t ng quát tính toán ti t di n
theo b n


Trong công th c (65):

M là trong c u ki n ch u u n: là hình chi u c a mô men do ngo i l c lên m t ph ng vuông
góc v i ư ng th ng gi i h n vùng ch u nén c a ti t di n;
là trong c u ki n ch u nén và kéo l ch tâm: là mô men do l c d c N i v i tr c song
song v i ư ng th ng gi i h n vùng ch u nén và i qua:

+ tr ng tâm ti t di n các thanh c t thép d c ch u kéo nhi u nh t ho c ch u nén ít
nh t khi c u ki n ch u nén l ch tâm;

+ i m thu c vùng ch u nén, n m cách xa ư ng th ng gi i h n vùng ch u nén
hơn c khi c u ki n ch u kéo l ch tâm;

Sb là mô men tĩnh c a di n tích ti t di n vùng bê tông ch u nén i v i các tr c tương ng
trong các tr c nêu trên. Khi ó trong các c u ki n ch u u n v trí c a tr c ư c l y như
trong trư ng h p c u ki n ch u nén l ch tâm;
S si là mô men tĩnh c a di n tích thanh c t thép d c th i i v i tr c tương ng trong các
tr c nói trên;
σ si là ng su t trong thanh c t thép d c th i ư c xác nh theo các ch d n i u này.

Chi u cao vùng ch u nén x và ng su t σ si ư c xác nh t vi c gi i ng th i các phương trình:

Rb Ab − ∑ σ si Asi ± N = 0 (66)
79
TCVN 5574:2012

σ sc,u  ω 
σ si =  − 1 + σ spi
ξ 
ω  i 
(67)
1−
1,1

Trong phương trình (66) d u "tr " trư c giá tr N l y i v i c u ki n ch u nén l ch tâm, d u "c ng"
l y i v i c u ki n kéo l ch tâm.

Ngoài ra, xác nh v trí biên vùng ch u nén khi u n xiên ph i tuân theo i u ki n b sung v s song
song c a m t ph ng tác d ng c a mô men do n i và ngo i l c, còn khi nén ho c kéo l ch tâm xiên
ph i tuân th thêm i u ki n: các i m t c a ngo i l c tác d ng d c tr c, c a h p l c nén trong bê
tông và c t thép ch u nén, và c a h p l c trong c t thép ch u kéo (ho c ngo i l c tác d ng d c tr c,
h p l c nén trong bê tông và h p l c trong toàn b c t thép) ph i n m trên m t ư ng th ng (Hình 9).

N u giá tr σ si tính theo công th c (67) i v i c t thép nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI, AT-VII, B-II, Bp-II, K-7
và K-19 vư t quá β R si , thì ng su t σ si ư c xác nh theo công th c:

 ξ − ξi 
σ si =  β + (1 − β ) eli  Rsi
ξ eli − ξ Ri 
(68)


Trư ng h p ng su t tìm ư c theo công th c (68) vư t quá R si không k n h s γ s 6 , trong công
th c (65), (66) giá tr σ si ư c thay b ng R si có k n các h s i u ki n làm vi c tương ng, k c
h s γ s 6 (xem 6.2.2.4).

ng su t σ si kèm theo d u ư c tính toán theo công th c (67) và (68), khi ưa vào tính toán c n tuân
theo các i u ki n sau:

- Trong m i trư ng h p R si ≥ σ si ≥ R sci ;

- i v i c u ki n ng l c trư c σ si > σ sci , ây σ sci là ng su t trong c t thép, b ng
ng l c trư c σ spi gi m i
′ i lư ng σ sc,u (xem 6.2.2.3 và 6.2.2.13).

Trong các công th c t (66) n (68):

Asi là di n tích ti t di n thanh c t thép d c th i;
σ spi là ng l c trư c trong thanh c t thép d c th i , có tính nh s γ sp , ư c xác nh

tùy theo v trí t thanh c t thép;

ξi là chi u cao tương i vùng ch u nén c a bê tông, ξ i = x h0i , trong ó h0i là kho ng
cách t tr c i qua tr ng tâm ti t di n thanh c t th i và song song v i ư ng th ng
gi i h n vùng ch u nén n i m xa nh t c a vùng ch u nén (Hình 9);

ω là c trưng vùng bê tông ch u nén, ư c xác nh theo công th c (26) ho c (56);

ξ Ri , ξ eli là chi u cao tương i vùng ch u nén ng v i th i i m khi ng su t trong c t thép t
t i các giá tr tương ng là Rsi và βRsi ; giá tr ξ Ri và ξ eli ư c xác nh theo công th c:80
TCVN 5574:2012

ω
ξ Ri ( eli ) = (69)
σ s ,Ri ( eli )  ω
1+ 1 − 
σ sc ,u  1,1 

ây:

khi xác nh ξ si : σ s,Ri = Rsi + 400 − σ spi − ∆σ spi , σ s,Ri tính b ng megapascan (MPa);

khi xác nh ξ eli : σ s,eli = βRsi − σ spi , σ s,eli tính b ng megapascan (MPa);

σ sc,u – xem 6.2.2.3 và 6.2.2.13.

Giá tr ∆σ spi và h s β ư c xác nh như sau:

- Khi gây ng l c trư c cho các lo i c t thép nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI, AT-VII b ng các
phương pháp cơ h c, cũng như phương pháp nhi t i n t ng ho c phương pháp cơ
nhi t i n t ng, tính theo công th c:

σ spi
∆σ spi = 1500 − 1200 ≥ 0 (70)
Rsi

σ spi
β = 0,5 + 0,4 ≥ 0,8 (71)
Rsi

- Khi gây ng l c trư c cho các lo i c t thép nhóm CIV, A-IV, A-V, A-VI, AT-VII b ng các
phương pháp khác, cũng như gây ng l c trư c cho c t thép nhóm B-II, Bp-II, K-7 và K-19
b ng b t kỳ phương pháp nào, l y giá tr ∆σ spi = 0 và h s β = 0,8.

Trong các công th c (70), (71), σ spi ư c l y có k n các hao t n nêu trong m c 3 n 5 c a B ng

6 v i h s γ sp < 1,0.

Chú ý: ch s i là s th t c a thanh c t thép ang xét.
6.2.3 Tính toán ti t di n nghiêng v i tr c d c c u ki n
6.2.3.1 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo ti t di n nghiêng c n ư c th c hi n mb o
b n khi ch u các tác d ng c a:

- L c c t trên d i nghiêng gi a các v t n t xiên (xem 6.2.3.2);

- L c c t trên v t n t xiên (xem 6.2.3.3 n 6.2.3.5);

- L c c t trên d i nghiêng ch u nén gi a v trí t t i tr ng và g i t a ( i v i công xôn ng n c a
c t, xem 6.2.3.6);

- Mô men u n trên v t n t xiên (xem 6.2.3.7).

6.2.3.2 C u ki n bê tông c t thép ch u tác d ng c a l c c t c n ư c tính toán mb o b n
trên d i nghiêng gi a các v t n t xiên theo i u ki n:

Q ≤ 0,3ϕw 1 ϕ b1 Rb bh0 (72)

H s ϕ w1 , xét n nh hư ng c a c t thép ai vuông góc v i tr c d c c u ki n, ư c xác nh theo
công th c:

81
TCVN 5574:2012

ϕw1 = 1 + 5α µw (73)

nhưng không l n hơn 1,3,

trong ó: α = Es , µw = Asw
Eb bs

H s ϕb1 ư c xác nh theo công th c:

ϕ b 1 = 1 − β Rb (74)

trong ó:

β là h s , l y như sau:

+ i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông t ong: ............ 0,01

+ i v i bê tông nh : ................................................................. 0,02

Rb tính b ng megapascan (MPa).

6.2.3.3 i v i c u ki n bê tông c t thép có c t thép ngang (Hình 10) ch u l c c t, mb o
b n theo v t n t xiên c n tính toán v i ti t di n nghiêng nguy hi m nh t theo i u ki n:

Q ≤ Qb + Qsw + Qs,inc (75)

L c c t Q trong công th c (75) ư c xác nh t ngo i l c t m t phía c a ti t di n nghiêng ang
xét.


Qb


s s s s s s

Rsw Asw
Rsw Asw
Rsw As, inc
Rsw Asw
c0
c


Hình 10 – Sơ n i l c trên ti t di n nghiêng v i tr c d c c u ki n
bê tông c t thép khi tính toán b n ch u l c c t

L c c t Qb do riêng bê tông ch u, ư c xác nh theo công th c:

ϕ b 2 (1 + ϕf + ϕ n ) Rbt bh0
2
Qb = (76)
c
trong ó c là chi u dài hình chi u c a ti t di n nghiêng nguy hi m nh t lên tr c d c c u ki n.

H s ϕb 2 xét n nh hư ng c a lo i bê tông ư c l y như sau:

- i v i bê tông n ng và bê tông t ong: .................................. 2,0

82
TCVN 5574:2012

- i v i bê tông h t nh : .......................................................... 1,7

- i v i bê tông nh có mác theo kh i lư ng th tích trung bình:

+ ≥ D 1 900 ..........................................................................1,90

+ ≤ D 1 800: dùng c t li u nh c: ......................................1,75

dùng c t li u nh r ng: ......................................1,50

H s ϕ f xét n nh hư ng c a cánh ch u nén trong ti t di n ch T, ch I ư c xác nh theo công
th c:

ϕ f = 0,75
(b f
'
− b ) hf' (77)
b h0

nhưng không l n hơn 0,5.

Trong công th c (77), b ′f l y không l n hơn b + 3h ′f , ng th i c t thép ngang c n ư c neo vào
cánh.

H s ϕ n , xét n nh hư ng l c d c, ư c xác nh như sau:

- khi ch u l c nén d c, xác nh theo công th c:

N
ϕ n = 0,1 (78)
Rbt bh0

nhưng không l n hơn 0,5.

i v i c u ki n ng l c trư c, trong công th c (78) thay N b ng l c nén trư c P ; nh
hư ng có l i c a l c nén d c tr c s không ư c xét n n u l c nén d c tr c gây ra mô
men u n cùng d u v i mô men do tác d ng c a t i tr ng ngang gây ra.

- khi ch u l c kéo d c tr c, xác nh theo công th c:
N (79)
ϕ n = − 0 ,2
R bt bh 0

nhưng giá tr tuy t i không l n hơn 0,8.

( )
Giá tr 1 + ϕ f + ϕ n trong m i trư ng h p không ư c l n hơn 1,5.

Giá tr Qb tính theo công th c (76) l y không nh hơn ϕb 3 1 + ϕ f + ϕ n Rbt bh0 . ( )
H s ϕb3 l y như sau:

- i v i bê tông n ng và bê tông t ong: .................................. 0,6

- i v i bê tông h t nh : ........................................................... 0,5

- i v i bê tông nh có mác theo kh i lư ng th tích trung bình:

+ ≥ D 1 900: .................................................................... 0,5

+ ≤ D 1 800: ................................................................... 0,4


83
TCVN 5574:2012

i v i c u ki n bê tông c t thép có c t thép ngang cũng c n m b o b n theo ti t di n nghiêng
trong kho ng gi a các c t thép ai, gi a g i và c t thép xiên, gi a các c t thép xiên v i nhau.

L c c t Qsw và Qs,inc ư c xác nh b ng t ng hình chi u c a các n i l c t i h n tương ng trong c t
thép ai và c t thép xiên c t qua v t n t xiên nguy hi m lên tr c vuông góc v i tr c d c c u ki n.

Chi u dài c0 c a hình chi u v t n t xiên nguy hi m lên tr c d c c u ki n ư c xác nh t i u ki n
c c ti u c a bi u th c (Qb + Qsw + Qs,inc ) . Trong công th c xác nh Qb thay giá tr c b ng c0 , giá tr c0
l y không l n hơn 2h0 và không l n hơn giá tr c , ng th i c0 không nh hơn 2h0 n u c > h0 .

i v i c u ki n ch t c t thép ai th ng góc v i tr c d c c u ki n, có bư c không i trong kho ng
ti t di n nghiêng ang xét, giá tr c0 ng v i c c ti u c a bi u th c (Qb + Qsw ) xác nh theo công th c:

ϕ b 2 (1 + ϕ n + ϕ f ) R bt bh 0
2
(80)
c0 =
q sw

trong ó: qsw là n i l c trong c t thép ai trên m t ơn v chi u dài c u ki n, ư c xác nh theo công
th c:

Rsw Asw
qsw = (81)
s

i v i các c u ki n như v y, l c c t Qsw ư c xác nh theo công th c:

Qsw = qsw co (82)

Khi ó, c t thép ai xác nh theo tính toán ph i tho mãn i u ki n:

ϕb3 (1 + ϕn + ϕf ) Rbt b
qsw ≥ (83)
2

Ngoài ra, c t thép ai c n tho mãn các yêu c u trong 8.7.5 n 8.7.7.

Khi tính toán k t c u có c t thép d c là thép nhóm CIV, A-IV, A-IIIB ho c c t thép nhóm A-V, A-VI, AT-
VII (dùng k t h p), các h s ϕb 2 , ϕb3 cũng như ϕb 4 (6.2.3.4) c n ph i nhân v i h s 0,8.

6.2.3.4 i v i c u ki n bê tông c t thép không có c t thép ai ch u l c c t, mb o b n trên
v t n t xiên c n tính toán i v i v t n t xiên nguy hi m nh t theo i u ki n:

ϕ b 4 (1 + ϕ n ) R bt b h0
2

Q≤ (84)
c

Trong ó: v ph i c a công th c (84) l y không l n hơn 2,5Rb bh0 và không nh hơn ϕb 3 (1 + ϕn )Rbt bh0 .

H s ϕ b 4 l y như sau:

− i v i bê tông n ng, bê tông t ong: ................................................ 1,5

− i v i bê tông h t nh : ..................................................................... 1,2

− i v i bê tông nh có mác theo kh i lư ng th tích trung bình:

+ ≥ D1900: ...................................................................... 1,2

84
TCVN 5574:2012

+ ≤ D1800: ..................................................................... 1,0

Các h s ϕb3 và ϕ n cũng như giá tr Q và c trong công th c (84) ư c xác nh theo 6.2.3.3.

N u trong vùng ang xét tác d ng c a l c c t không có các v t n t th ng góc v i tr c d c, nghĩa là
n u m b o i u ki n (127) khi thay Rbt ,ser b ng Rbt , cho phép tăng b n c u ki n theo tính toán t
i u ki n (144) b ng cách thay Rbt ,ser và Rb,ser tương ng b ng Rbt và Rb .

6.2.3.5 Các c u ki n bê tông c t thép có biên ch u nén n m nghiêng (Hình 11) ch u l c c t, m
b o b n trên ti t di n nghiêng c n tính toán theo 6.2.3.3 và 6.2.3.4. Trong ó, chi u cao làm vi c
trong ph m vi ti t di n nghiêng ang xét ư c l y như sau

− i v i c u ki n có c t thép ngang: giá tr h0 l n nh t;

− i v i c u ki n không có c t thép ngang: giá tr h0 trung bình.
h0
c

Hình 11 – Sơ tính toán d m bê tông c t thép có biên ch u nén n m nghiêng

6.2.3.6 i v i công xôn ng n bê tông c t thép ( l ≤ 0,9h0 , Hình 12) ch u l c c t, mb o b n
trên d i nghiêng ch u nén gi a t i tr ng tác d ng và g i, c n ư c tính toán theo i u ki n:

Q ≤ 0,8ϕw 2Rbblb sinθ (85)

trong ó: v ph i bi u th c (85) l y không l n hơn 3,5Rbt bh0 và không nh hơn v ph i c a bi u th c
(84); θ là góc nghiêng gi a d i ch u nén tính toán v i phương ngang.

Chi u r ng c a d i nghiêng ch u nén lb ư c xác nh theo công th c:

l b = l sup sin θ (86)

trong ó: l sup là chi u dài c a vùng truy n t i d c theo chi u dài vươn c a công xôn.

Khi xác nh chi u dài l sup c n xét n c i m truy n t i tr ng theo các sơ g i t a khác nhau c a
k t c u lên công xôn (d m t a t do ho c d m ngàm, ư c t d c theo công xôn hay vuông góc v i
công xôn, v.v...)
85
TCVN 5574:2012

Q
l
lsup
lb
h
h0
θ
Hình 12 – Sơ tính toán công xôn ng n

H s ϕ w2 , xét n nh hư ng c t thép ai t theo chi u cao công xôn, xác nh theo công th c:

ϕw2 = 1+ 5α µw1 (87)

Es A
trong ó: α = ; µw1 = sw ;
Eb bsw

Asw là di n tích ti t di n c a các c t thép ai n m trong cùng m t m t ph ng;
sw là kho ng cách gi a các c t thép ai, theo phương vuông góc v i chúng.

Khi ó c n ph i k n các c t thép ai ngang và các c t thép ai nghiêng m t góc không l n hơn 45o
so v i phương ngang.

Vi c b trí c t thép ngang c a công xôn ng n c n tho mãn các yêu c u trong 8.7.9.

6.2.3.7 Các c u ki n bê tông c t thép ch u mô men u n (Hình 13), mb o b n trên ti t di n
nghiêng c n ư c tính toán v i ti t di n nghiêng nguy hi m theo i u ki n:

M ≤ Ms + Msw + Ms,inc (88)

Mô men M trong công th c (88) ư c xác nh t ngo i l c t m t phía c a ti t di n nghiêng ang
xét i v i tr c vuông góc v i m t ph ng tác d ng c a mô men và i qua i m t h p l c N b trong
vùng ch u nén.

Các mô men M s , M sw và M s,inc là t ng c a các mô men i v i tr c nói trên do các n i l c tương
ng trong c t thép d c, c t thép ai, c t thép xiên c t qua vùng ch u kéo c a ti t di n nghiêng.

Khi xác nh n i l c trong c t thép c t qua ti t di n nghiêng, c n chú ý n neo ch t c a các c t
thép này vào vùng ngoài ti t di n nghiêng.

Chi u cao vùng ch u nén c a ti t di n nghiêng ư c xác nh t i u ki n cân b ng hình chi u các n i
l c trong bê tông vùng ch u nén và trong c t thép c t qua vùng ch u kéo c a ti t di n nghiêng lên tr c
d c c u ki n.
86
TCVN 5574:2012


zs, inc
s s s Nb
Rsw Asw
Rsw Asw
zs
Rsw Asw Rsw As, inc

Rs As
zsw
zsw
zsw
c

Hình 13 – Sơ n i l c trên ti t di n nghiêng v i tr c d c c u ki n
bê tông c t thép khi tính toán theo b n ch u mô men u n

Ti t di n nghiêng ch u tác d ng c a mô men c n ư c tính toán t i các v trí c t ho c u n c t thép d c,
cũng như t i vùng g n g i t a c a d m và u t do c a công xôn. Ngoài ra, ti t di n nghiêng ch u
tác d ng c a mô men còn ư c tính toán t i các v trí thay i t ng t hình d ng c a c u ki n (c t m t
ph n ti t di n, v.v...).

T i các v trí g n g i t a c a c u ki n, mô men M s ch u b i các c t thép d c c t qua vùng ch u kéo
c a ti t di n nghiêng ư c xác nh theo công th c:

Ms = Rs As zs (89)

trong ó:

As là di n tích c t thép d c c t qua ti t di n nghiêng;

zs là kho ng cách t h p l c trong c t thép d c n h p l c trong vùng ch u nén.

N u các c t thép d c không ư c neo, cư ng ch u kéo tính toán Rs c a chúng t i v trí c t qua ti t
di n nghiêng ư c l y gi m xu ng theo m c 5 B ng 23.

i v i k t c u làm t bê tông t ong, n i l c trong c t thép d c ư c xác nh theo tính toán ch khi
xét n s làm vi c c a các neo ngang trong o n g n g i t a.

Mô men M sw ư c ch u b i các c t thép ai vuông góc v i tr c d c c u ki n, có bư c không i trong
ph m vi vùng ch u kéo c a ti t di n nghiêng ang xét, ư c xác nh theo công th c:

c2
M sw = q sw (90)
2
trong ó:

qsw là n i l c trong c t thép ai trên m t ơn v chi u dài c u ki n, xác nh theo công th c (81);

c là chi u dài hình chi u ti t di n nghiêng nguy hi m nh t lên tr c d c c u ki n.

6.2.4 Tính toán theo b n ti t di n không gian (c u ki n ch u u n xo n ng th i)

6.2.4.1 Khi tính toán ti t di n không gian, các n i l c ư c xác nh d a trên các gi thi t sau:
87
TCVN 5574:2012

− B qua kh năng ch u kéo c a bê tông;

− Vùng ch u nén c a ti t di n không gian ư c coi là ph ng, n m nghiêng m t góc θ v i tr c d c
c u ki n, kh năng ch u nén c a bê tông l y b ng Rb sin 2 θ , phân b u trên vùng ch u nén;

− ng su t kéo trong c t thép d c và c t thép ngang c t qua vùng ch u kéo c a ti t di n không
gian ang xét l y b ng cư ng tính toán Rs và Rsw ;

− ng su t c a c t thép n m trong vùng ch u nén l y b ng Rsc i v i c t thép không căng; i
v i c t thép căng l y theo 6.2.2.5.

C u ki n có ti t di n ch nh t

6.2.4.2 Khi tính toán c u ki n ch u u n xo n ng th i, c n tuân theo i u ki n:

Mt ≤ 0,1Rb b 2h (91)
trong ó: b , h tương ng là các kích thư c nh hơn và l n hơn c a ti t di n.

Giá tr Rb i v i bê tông c p cao hơn B30 ư c l y như i v i bê tông c p B30.

6.2.4.3 Tính toán ti t di n không gian theo b n (Hình 14) c n th c hi n theo i u ki n:

1 + ϕ w δ λ2
M t ≤ R s As (h0 − 0,5 x ) (92)
ϕq λ + χc

b


M
x
T
h
Rs As
Q
a
Rsw Asw s

Hình 14 – Sơ n i l c trong ti t di n không gian c u ki n bê tông c t thép
ch u u n xo n ng th i khi tính toán theo b n

Chi u cao vùng ch u nén x ư c xác nh t i u ki n:


Rs As − Rsc As = Rb bx (93)

Vi c tính toán c n ư c ti n hành v i 3 sơ v trí vùng ch u nén c a ti t di n không gian:

- Sơ 1: c nh b nén do u n c a c u ki n (Hình 15a);

- Sơ 2: c nh c a c u ki n, song song v i m t ph ng tác d ng c a mô men u n (Hình 15b);

- Sơ 3: c nh b kéo do u n c a c u ki n (Hình 15c)


88
TCVN 5574:2012

Trong các công th c (92) và (93):


As , As là di n tích ti t di n c t thép d c n m vùng ch u kéo và vùng ch u nén tương ng v i
t ng sơ tính toán;
b , h là kích thư c các c nh c u ki n, tương ng song song và vuông góc v i ư ng gi i
h n vùng ch u nén:

δ =
b (94)
2h + b

λ=
c
(95)
b
trong ó: c là chi u dài hình chi u c a ư ng gi i h n vùng ch u nén lên tr c d c c u ki n, vi c tính
toán ư c th c hi n v i giá tr c nguy hi m nh t, c ư c xác nh b ng phương pháp tính l p úng
d n và l y không l n hơn ( 2h + b) .

x
A's As As
a
x
A's
h0
h
b
h
h0
x
a
As h0 a A's
b h b

a– c nh b nén do u n; b – c nh song song v i m t ph ng
tác d ng c a mô men u n; c – c nh b kéo do u n

Hình 15 – Sơ v trí vùng ch u nén c a ti t di n không gian

Trong công th c (92) giá tr χ và ϕ q c trưng cho quan h gi a các n i l c M t , M , và Q ư c l y
như sau:

- khi không có mô men u n: χ = 0 ; ϕ q = 1 ;

- khi tính toán theo:

+ sơ ; ϕq = 1
M
1: χ =
Mt

+ sơ 2: χ = 0 ; ϕ q = 1+
Qh
2M t

+ sơ ; ϕq = 1
M
3: χ = −
Mt
Mô men xo n M t , mô men u n M và l c c t Q ư cl y ti t di n vuông góc v i tr c d c c u ki n
và i qua tr ng tâm vùng ch u nén c a ti t di n không gian.
89
TCVN 5574:2012

Giá tr h s ϕ w , c trưng cho quan h gi a c t thép ngang và c t thép d c, ư c xác nh theo công
th c:

Rsw Asw b
ϕw = (96)
Rs As s
trong ó:

Asw là di n tích ti t di n m t thanh c t thép ai n m c nh ch u kéo c a sơ tính toán
ang xét;
s là kho ng cách gi a các c t thép ai nói trên.

Khi ó giá tr ϕ w l y không nh hơn

0,5
ϕw ,min = (97)
1 + M / 2ϕw Mu
và không l n hơn
 M 
ϕ w ,max = 1,5  1 −


 Mu 

(98)

trong ó:

M là mô men u n, i v i sơ 2 l y b ng 0; i v i sơ 3 l y v i d u “-“;
M u là mô men u n l n nh t mà ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n ch u ư c.

N u giá tr ϕ w tính ư c t công th c (96) nh hơn ϕ w , min , thì giá tr n i l c Rs As ưa vào công th c

(92), (93) ư c gi m xu ng theo t s ϕ w ϕ w, min .

N u tho mãn i u ki n:

M t ≤ 0,5Qb (99)

thì vi c tính toán theo sơ 2 ư c th c hi n theo i u ki n:

3M t
Q ≤ Q sw + Q b − (100)
b

Trong công th c (99), (100):

b là chi u r ng c a c nh ti t di n vuông góc v i m t ph ng u n;
Qsw , Qb là ư c xác nh theo 6.2.3.3.

6.2.5 Tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u tác d ng c c b c a t i tr ng

A. Tính toán ch u nén c c b

6.2.5.1 Tính toán c u ki n ch u nén c c b (ép m t) không có c t thép ngang c n tho mãn i u ki n:

N ≤ ψ Rb,loc Aloc1 (101)
90
TCVN 5574:2012

trong ó:

N là l c nén d c do t i tr ng c c b ;
Aloc 1 là di n tích ch u nén c c b (Hình 16);

ψ là h s , ph thu c vào c i m phân b t i tr ng c c b trên di n tích b nén ép m t,
l y như sau:

+ khi t i tr ng phân b u: ........................................................ 1,0;

+ khi t i tr ng phân b không u (dư i u d m, xà g , lanh tô):

i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh : ...... 0,75

i v i bê tông t ong: ................................................... 0,50

Rb,loc là cư ng ch u nén tính toán c c b c a bê tông, xác nh theo công th c:

Rb,loc = α ϕb Rb (102)

ây: αϕ b ≥ 1;

+ α =1 i v i bê tông có c p th p hơn B25;

i v i bê tông có c p B25 và cao hơn;
Rbt
+ α = 13,5
Rb

+ ϕ b = 3 Aloc 2 / Aloc1

nhưng không l n hơn các giá tr sau:

+ khi sơ t l c theo Hình 16a, c, d, e, h:

i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh :

c p cao hơn B7,5: ...............................................................................2,5

c p B3,5; B5; B7,5: ..............................................................................1,5

i v i bê tông nh và bê tông t ong có c p B2,5 và th p hơn:...................1,2

+ khi sơ t l c theo Hình 16b, d, g không ph thu c vào lo i và c p bê tông: 1,0

Rb , Rbt l y như i v i k t c u bê tông (xem m c 7 B ng 15);

Aloc2 là di n tích ch u nén c c b tính toán xác nh theo ch d n 6.2.5.2.

6.2.5.2 Di n tích tính toán Aloc2 g m c các ph n di n tích i x ng qua di n tích b ép (Hình 16). Khi
ó, c n tuân theo các nguyên t c sau:

- Khi t i tr ng c c b tác d ng trên toàn b chi u r ng b c a c u ki n, di n tích tính toán bao g m
các ph n có chi u dài không l n hơn b m i bên biên c a di n tích tác d ng c a t i tr ng c c b
(Hình 16a);

- Khi t i tr ng c c b t biên trên toàn b b ngang c u ki n, di n tích tính toán Aloc2 b ng di n
tích Aloc1 (Hình 16b);


91
TCVN 5574:2012

- Khi t i tr ng c c b t các ch g i c a xà g ho c d m, di n tích tính toán bao g m ph n có
chi u r ng b ng chi u sâu g i vào c u ki n xà g ho c d m và chi u dài không l n hơn m t n a
kho ng cách gi a các xà g ho c d m li n k v i xà g ho c d m ang xét (Hình 16c);

- N u kho ng cách gi a các d m (xà g ) l n hơn hai l n chi u r ng c u ki n, chi u r ng c a di n
tích tính toán b ng t ng chi u r ng c a d m (xà g ) và hai l n chi u r ng c u ki n (Hình 16d);

- Khi t i tr ng c c b t m t góc c u ki n (Hình 16e), di n tích tính toán Aloc2 b ng di n tích
ch u nén c c b Aloc1 ;

- Khi t i tr ng c c b t lên m t ph n chi u dài và m t ph n chi u r ng c u ki n, di n tích tính
toán như trên Hình 16f. Khi có m t vài t i tr ng cùng c i m như v y, di n tích tính toán ư c gi i
h n b i các ư ng i qua trung i m c a kho ng cách gi a i m t c a các t i tr ng li n k ;

- Khi t i tr ng c c b t lên ph n l i c a tư ng ho c m ng tư ng có ti t di n ch T, di n tích tính
toán Aloc2 b ng di n tích nén c c b Aloc1 (Hình 16g);

- Khi xác nh di n tích tính toán cho ti t di n có d ng ph c t p, không c n tính n các ph n di n
tích mà liên k t c a chúng v i vùng ch t t i không ư c m b o v i tin c y c n thi t (Hình 16h).
CHÚ THÍCH: V i t i tr ng c c b do d m, xà g , lanh tô và các c u ki n ch u u n khác, khi xác nh di n tích
Aloc1 và Aloc2 sâu tính t mép g i t a l y không l n hơn 20 cm.

6.2.5.3 Tính toán ch u nén c c b các c u ki n làm t bê tông n ng có t c t thép gián ti p dư i
d ng lư i thép hàn c n tho mãn i u ki n:

N ≤ R b ,red A loc 1 (103)

trong ó:

Aloc1 là di n tích ch u nén c c b ;

Rb,red là cư ng lăng tr quy i c a bê tông khi tính toán ch u nén c c b , ư c xác nh
theo công th c:
Rb,red = Rb ϕ b + ϕ µ xy Rs ,xy ϕ s (104)

ây: Rs,xy , ϕ , µ xy ký hi u như trong 6.2.2.13.

ϕ b = 3 Aloc 2 / Aloc1 (105)

nhưng không l n hơn 3,5;

ϕ s là h s xét n di n tích c t thép gián ti p trong vùng ch u nén c c b , i
v i sơ Hình 16b, e, g l y ϕ s = 1, trong ó c t thép gián ti p ư c ưa vào
tính toán v i i u ki n lư i thép ngang ph i t trên di n tích không nh hơn
ph n di n tích ư c gi i h n b i ư ng nét t trên các sơ tương ng trong
Hình 16; i v i các sơ Hình 16a, c, d, f h s ϕ s ư c xác nh theo công
th c:92
TCVN 5574:2012

Aloc1
ϕs = 4,5 − 3,5 (106)
Aef
ây: Aef là di n tích bê tông n m trong vùng gi i h n b i các thanh ngoài cùng c a
lư i thép dùng làm c t thép gián ti p và ph i tho mãn i u ki n
Aloc1 < Aef ≤ Aloc 2B. Tính toán nén th ng

6.2.5.4 K t c u d ng b n (không t c t thép ngang) ch u tác d ng c a l c phân b u trên m t
di n tích h n ch c n ư c tính toán ch ng nén th ng theo i u ki n:

F ≤ α Rbt um h0 (107)

trong ó:

F là l c nén th ng;
α là h s , l y i v i:

+ bê tông n ng: ..................................... 1,0

+ bê tông h t nh : ................................. 0,85

+ bê tông nh : ....................................... 0,8

um là giá tr trung bình c a chu vi áy trên và áy dư i tháp nén th ng hình thành khi b nén
th ng, trong ph m vi chi u cao làm vi c c a ti t di n.

Khi xác nh u m và F gi thi t r ng s nén th ng x y ra theo m t nghiêng c a tháp có áy nh là di n
tích ch u tác d ng c a l c nén th ng, còn các m t bên nghiêng m t góc 45o so v i phương ngang
(Hình 17a).

L c nén th ng F l y b ng l c tác d ng lên tháp nén th ng, tr i ph n t i tr ng ch ng l i nén th ng
tác d ng vào áy l n hơn c a tháp nén th ng (l y t i m t ph ng t c t thép ch u kéo).

N u do sơ g i t a, s nén th ng ch x y ra theo m t bên tháp có nghiêng l n hơn 45o (ví d :
trong ài c c Hình 17b), v ph i c a i u ki n (107) ư c xác nh cho tháp nén th ng th c t nhân
v i h0 c . Khi ó, kh năng ch u l c này ư c l y không l n hơn giá tr ng v i tháp nén th ng có
c = 0,4h0 , ây c là chi u dài hình chi u c a m t bên tháp nén th ng lên phương ngang.
93
TCVN 5574:2012a) b) Aloc1=Aloc2
Aloc1 Aloc2 b
b
b
b b
a
A
c) l/2 l/2 Aloc2 d) a
b b
b
b
Aloc1
Aloc1 Aloc2


l ≤ 2b l ≤ 2b l > 2b l > 2b

Aloc2 Aloc1
A
e)
Aloc1=Aloc2
f)
c1
b


b
a1
c2≤ b c2≤ b
b1
c1
b1 a1 a
g) A h)
Aloc2
b
b2
c1 c1
Aloc1
Aloc1=Aloc2
b2

a) khi t i tr ng c c b t trên toàn b chi u r ng c a c u ki n; b) khi t i tr ng c c b t trên toàn b b
r ng n m vùng mép c u ki n; c, d) khi t i tr ng c c b t i ch gác xà g ho c d m; e) khi t i tr ng c c
b t 1 góc c u ki n; f) khi t i tr ng c c b t lên m t ph n chi u r ng và m t ph n chi u dài c u
ki n ho c khi t i tr ng c c b t lên ph n l i c a tư ng ho c m ng tư ng; g) t i tr ng c c b t lên tr
tư ng; h) ti t di n có d ng ph c t p
CHÚ D N:

Aloc1 là di n tích ch u nén c c b ;

Aloc2 là di n tích tính toán ch u nén c c b ;
A là di n tích t i thi u ph i t lư i thép, trong ó c t thép gián ti p ư c k n trong tính toán theo công
th c (104).

Hình 16 – Sơ tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u nén c c b
94
TCVN 5574:2012

a) b)

F F
h0
45o
h0
45o

c


a) khi m t bên c a tháp nén th ng nghiêng 45o; b) khi m t bên c a tháp nén th ng nghiêng v i góc l n hơn 45o

Hình 17 – Sơ tính toán nén th ng c u ki n bê tông c t thép

Khi trong ph m vi tháp nén th ng có t các c t thép ai th ng góc v i m t b n, tính toán c n ư c
ti n hành theo i u ki n:

F ≤ Fb + 0,8 Fsw (108)

nhưng không l n hơn 2Fb .

N i l c Fb l y b ng v ph i c a b t ng th c (107), còn Fsw là t ng toàn b l c c t do c t thép ai
(c t các m t bên c a kh i tháp) ch u, ư c tính theo công th c:

Fsw = ∑ Rsw Asw (109)

ây, Rsw không ư c vư t quá giá tr ng v i c t thép CI, A-I.

Khi k n c t thép ngang, Fsw l y không nh hơn 0,5Fb .

Khi b trí c t thép ai trên m t ph n h n ch g n v trí t t i tr ng t p trung, c n th c hi n tính toán b
sung theo i u ki n (107) cho tháp nén th ng có áy trên n m theo chu vi c a ph n có t c t thép
ngang.

C t thép ngang ph i tho mãn các yêu c u 8.7.8.

C. Tính toán gi t t

6.2.5.5 C u ki n bê tông c t thép b gi t t do tác d ng c a t i tr ng t c nh dư i ho c trong
ph m vi chi u cao ti t di n (Hình 18) c n ư c tính toán theo i u ki n:

 h 
F  1 − s  ≤ ∑ Rsw Asw
 h 
 0 
(110)
h0
F
hs
hs b hs
a

Hình 18 – Sơ tính toán gi t t c u ki n bê tông c t thép


95
TCVN 5574:2012

Trong công th c (110):

F là l c gi t t;
hs là kho ng cách t v trí t l c gi t t n tr ng tâm ti t di n c t thép d c;

∑R sw Asw là t ng l c c t ch u b i c t thép ai t ph thêm trên vùng gi t t có chi u dài a
b ng:
a = 2 hs + b (111)

ây: b là b r ng c a di n tích truy n l c gi t t.

Giá tr hs và b xác nh tùy thu c vào c tính và i u ki n t t i tr ng gi t t lên c u ki n ( t lên
công xôn, ho c các c u ki n ti p giáp nhau, v.v...).

D. Tính toán d m gãy khúc

6.2.5.6 Khi ph n lõm c a xà g p khúc n m vào mi n ch u kéo, c n t c t thép ngang ch u:

a) H p l c trong c t thép d c ch u kéo không neo vào vùng ch u nén:

β
F1 = 2Rs As1 cos (112)
2
b) 35 % h p l c trong t t c các thanh c t thép d c ch u kéo:

β
F2 = 0,7Rs As1 cos (113)
2
C t thép ngang yêu c u theo tính toán t nh ng i u ki n trên c n ư c b trí trên m t kho ng có

β (Hình 19).
3
chi u dài s = h tg
8

T ng hình chi u c a h p l c do các thanh c t thép ngang (c t thép ai) n m trên o n này lên ư ng
phân giác c a góc lõm không nh hơn (F1 + F2 ) , nghĩa là:

∑Rsw Asw cos θ ≥ (F1 + F2 ) (114)

trong các công th c t (112) n (114):

As là di n tích ti t di n ngang c a toàn b các thanh c t thép d c ch u kéo;
As1 là di n tích ti t di n ngang c a toàn b các thanh c t thép d c ch u kéo không neo vào
vùng nén;
β là góc lõm trong vùng ch u kéo c a c u ki n;

∑R sw là t ng di n tích ti t di n c a c t thép ngang trong ph m vi s ;
θ là góc nghiêng c a thanh c t thép ngang so v i ư ng phân giác c a góc β ;
CHÚ THÍCH 1: Các c t thép ngang ph i ôm l y toàn b c t thép d c ch u kéo và neo ch c vào vùng nén;
CHÚ THÍCH 2: Khi góc β ≥ 160o, có th t c t thép d c ch u kéo liên t c. Khi β < 160o thì m t s ho c toàn
b c t thép d c ch u kéo c n ư c t tách r i và neo ch c vào vùng nén
96
TCVN 5574:2012

s/2 s/2


3β/4
h
As1 As1
h/2
β

As θ AsHình 19 – Sơ tính toán và c u t o d m gãy khúc

6.2.6 Tính toán chi ti t ts n

6.2.6.1 Các thanh neo hàn th ng góc vào các b n thép ph ng c a chi ti t t s n, ch u tác d ng c a
mô men u n M , l c N th ng góc v i chúng và l c trư t Q do t i tr ng tĩnh t trong m t ph ng i
x ng c a chi ti t t s n (Hình 20) c n ư c tính toán theo công th c:

Q 
1,1 N an +  an 
2


 λδ 
 
2


Aan = (115)
Rs

trong ó:

Aan là t ng di n tích ti t di n c a các thanh neo n m hàng neo ch u l c l n nh t;
Nan là l c kéo l n nh t trong m t hàng thanh neo:
M N
Nan = + (116)
z nan

Qan là l c trư t truy n cho m t hàng thanh neo:
'
Q − 0,3Nan
Qan = (117)
nan


Nan là l c nén l n nh t trong m t hàng thanh neo, ư c xác nh theo công th c:

' M N
N an = − (118)
z nan

Trong các công th c t (115) n (118): M , N , Q tương ng là mô men, l c d c và l c trư t tác
d ng lên chi ti t t s n; mô men ư c xác nh i v i tr c n m trên m t ph ng mép ngoài c a b n
và i qua tr ng tâm c a t t c các thanh neo;

nan là s hàng thanh neo d c theo hư ng l c trư t; n u không m b o truy n l c trư t Q
u lên t t c các thanh neo, thì khi xác nh l c trư t Qan ch k n không quá 4 hàng neo;
z là kho ng cách gi a các hàng thanh neo ngoài cùng;
λ là h s , ư c xác nh theo công th c (119) khi các thanh neo có ư ng kính 8 mm
n 25 mm, i v i bê tông n ng, bê tông h t nh c p t B12,5 n B50 và bê tông nh c p t
B12,5 n B30, λ ư c xác nh theo công th c:
97
TCVN 5574:2012

4,75 3 Rb
λ= β
(1+ 0,15A )
(119)
an1 Rs

nhưng l y không l n hơn 0,7; i v i bê tông n ng và bê tông h t nh c p l n hơn B50, h s
λ l y như i v i c p B50; i v i bê tông nh c p l n hơn B30 l y như i v i c p B30;

ây, R b , R s có ơn v là megapascan (MPa);

Aan1 là di n tích ti t di n thanh neo hàng ch u kéo l n nh t,tính b ng centimét vuông (cm2);

β là h s , l y như sau:

+ i v i bê tông n ng: l y b ng 1,0;

+ i v i bê tông h t nh nhóm A: l y b ng 0,8; nhóm B, C: l y b ng 0,7;

+ i v i bê tông nh : l y b ng ρ m 2 300 ( ρ m là kh i lư ng th tích trung bình c a bê
tông, tính b ng kilôgam trên mét kh i kg/m3);

δ là h s , xác nh theo công th c:

δ =
1
(120)
1+ ω

nhưng không nh hơn 0,15;


Nan
ây: ω = 0,3 khi Nan > 0 (có ch u nén)
Qan


ω = 0,6
N

khi Nan ≤ 0 (không ch u nén)
Q

N u trong các thanh neo không có l c kéo, h s δ l y b ng 1.

Di n tích ti t di n c a các thanh neo trong các hàng còn l i ph i l y b ng di n tích ti t di n c a hàng
ch u kéo nhi u nh t.

Trong các công th c (116) và (118) l c N ư c coi là dương n u hư ng t chi ti t t s n ra ngoài
(Hình 20), là âm n u hư ng vào chi ti t t s n. N u l c Nan , Nan và l c trư t Qan tính theo các công


th c t (116) n (118) có giá tr âm, thì trong các công th c t (115) n (117) và (120) chúng ư c

l y b ng 0. Ngoài ra, n u Nan < 0, thì trong công th c (117) l y Nan = N .

Khi b trí các chi ti t ts n m t trên (khi bê tông) c a c u ki n thì h s λ b gi m i 20 %, còn

giá tr Nan l y b ng không.
98
TCVN 5574:2012

1


Q
M
z
N1 1-1

Hình 20 – Sơ n i l c tác d ng lên chi ti t ts n

6.2.6.2 Trong các chi ti t t s n có các thanh neo ư c hàn xiên v i m t góc t 15o n 30o, các
thanh neo xiên này ư c tính ch u l c trư t (khi Q > N , v i N là l c gi t t) theo công th c:
'
Q − 0,3N an
Aan,inc = (121)
Rs

trong ó:

Aan,inc là t ng di n tích ti t di n c a các thanh neo xiên;

Nan xem 6.2.6.1.
Khi ó c n t thêm các thanh neo th ng góc, tính theo công th c (115) v i δ = 1 , và giá tr Qan l y
b ng 10 % giá tr l c trư t xác nh theo công th c (117).

6.2.6.3 K t c u c a chi ti t liên k t c n m b o cho các thanh neo làm vi c theo sơ tính toán ã
l a ch n. Các b ph n bên ngoài chi ti t t s n và các liên k t hàn ư c tính theo tiêu chu n thi t k
k t c u thép TCVN 338:2005. Khi tính toán các b n và b n mã ch u l c gi t t, thì coi như chúng liên
k t kh p v i các thanh neo th ng góc. Ngoài ra, chi u dày b n c a chi ti t t s n ư c hàn v i các
thanh neo c n ư c ki m tra theo i u ki n:

Rs
t ≥ 0,25 d an (122)
Rsq

trong ó:

d an là ư ng kính yêu c u c a thanh neo theo tính toán;
Rsq là cư ng tính toán ch u c t c a b n thép, l y theo TCVN 338:2005.
Trong trư ng h p s d ng các ki u liên k t hàn tăng vùng làm vi c c a b n khi các thanh neo b
kéo ra kh i b n và khi có cơ s tương ng, thì có th i u ch nh i u ki n (122) i v i các liên k t hàn
này.

Chi u dày b n cũng c n tho mãn các yêu c u v công ngh hàn.

6.3 Tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u m i

6.3.1 Tính toán c u ki n bê tông c t thép ch u m i ư c th c hi n b ng cách so sánh ng su t trong
bê tông và c t thép v i gi i h n m i tương ng σ b,fat và σ s,fat c a chúng.


99
TCVN 5574:2012

Gi i h n m i c a bê tông σ b,fat l y b ng cư ng tính toán c a bê tông R b nhân v i h s i u ki n
làm vi c γ b1 c a bê tông ( γ b1 l y theo B ng 15).

Gi i h n m i c a c t thép σ s,fat l y b ng cư ng tính toán c a c t thép R s nhân v i h s i u ki n
làm vi c γ s 3 c a c t thép ( γ s 3 l y theo B ng 24). Trư ng h p khi s d ng c t thép có liên k t hàn, giá
tr gi i h n m i σ s,fat có k thêm h s i u ki n làm vi c γ s 4 ( γ s 4 l y theo B ng 25).

ng su t trong bê tông và c t thép ư c tính như i v i v t th àn h i (theo ti t di n quy i) ch u
tác d ng c a ngo i l c và l c nén trư c P .

Bi n d ng không àn h i trong vùng ch u nén c a bê tông ư c k n b ng cách gi m mô un àn
h i c a bê tông, l y h s quy i thép thành bê tông α ′ b ng 25, 20, 15, 10 tương ng cho bê tông
c p B15, B25, B30, B40 và cao hơn.

H s α ′ = Es Eb , trong ó E b là mô un àn h i quy ư c c a bê tông khi ch u tác d ng c a t i tr ng
′ ′

l p. Eb khác v i Eb , nó c trưng cho t s gi a ng su t và bi n d ng toàn ph n (bao g m c bi n
d ng àn h i và bi n d ng dư) c a bê tông, ư c tích t trong quá trình ch u tác d ng c a t i tr ng

Trư ng h p n u i u ki n (143) không tho mãn khi thay giá tr Rbt ,ser b ng giá tr Rbt , di n tích ti t
di n quy i ư c xác nh không k n vùng ch u kéo c a bê tông.

6.3.2 Tính toán c u ki n ch u m i theo ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n c n ti n hành theo
i u ki n:

− i v i bê tông ch u nén

σ b,max ≤ σ b,fat = Rb γ b1 (123)

− i v i c t thép ch u kéo:

σ s,max ≤ σ s,fat = Rs γ s 3 (124)

trong các công th c (123) ; (124):

σ b,max , σ s,max là các ng su t pháp l n nh t tương ng trong bê tông ch u nén và trong c t thép
ch u kéo.
Rb là cư ng tính toán c a bê tông;
Rs là cư ng tính toán c a c t thép ch u kéo.
Khi có liên k t hàn c t thép, trong công th c (124): σ s,fat = Rs γ s 3 γ s 4 .
Trong vùng ư c ki m tra bê tông ch u nén, khi có tác d ng c a t i tr ng l p c n tránh xu t hi n ng
su t kéo.

C t thép ch u nén không c n tính toán ch u m i.

6.3.3 Tính toán ch u m i trên ti t di n nghiêng c n ư c th c hi n theo i u ki n: c t thép ngang ch u
hoàn toàn h p l c c a các ng su t kéo chính tác d ng d c theo chi u dài c u ki n m c tr ng tâm ti t
di n quy i, lúc này ng su t trong c t thép ngang ư c l y b ng cư ng tính toán R s nhân v i các
h s i u ki n làm vi c γ s 3 và γ s 4 (B ng 24 và 25).


100
TCVN 5574:2012

i v i c u ki n không t c t thép ngang, c n tuân theo các yêu c u 7.1.3.1, nhưng trong công
th c (144), (145) thay th cư ng tính toán c a bê tông R bt ,ser và Rb,ser tương ng b ng cư ng
tính toán Rbt và Rb ã nhân v i h s i u ki n làm vi c γ b1 cho trong B ng 16.

7 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo các tr ng thái gi i h n th hai

7.1 Tính toán c u ki n bê tông theo s hình thành v t n t

7.1.1 Nguyên t c chung

C u ki n bê tông c t thép ư c tính toán theo s hình thành v t n t:

− Th ng góc v i tr c d c c u ki n;

− Xiên v i tr c d c c u ki n.

7.1.2 Tính toán hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n

7.1.2.1 i v i c u ki n bê tông c t thép ch u u n, kéo và nén l ch tâm n i l c trên ti t di n th ng
góc khi hình thành v t n t ư c xác nh d a trên các gi thi t sau:

- Ti t di n v n coi là ph ng sau khi b bi n d ng;

- giãn dài tương i l n nh t c a th bê tông ch u kéo ngoài cùng b ng 2 Rbt , ser / Eb ;

- ng su t trong bê tông vùng ch u nén (n u có) ư c xác nh có k n bi n d ng àn h i ho c
không àn h i c a bê tông. Khi ó bi n d ng không àn h i ư c k n b ng cách gi m kho ng cách
lõi r (kho ng cách t tr ng tâm ti t di n quy i n i m lõi xa nh t c a vùng ch u kéo), xem 7.1.2.4;

- ng su t trong bê tông vùng ch u kéo phân b u và có giá tr b ng Rbt ,ser ;

- ng su t trong c t thép không căng b ng t ng i s ng su t, tương ng v i s gia bi n d ng
c a bê tông bao quanh nó, và ng su t gây ra do co ngót và t bi n c a bê tông;

- ng su t trong c t thép căng b ng t ng i s ng l c trư c c a nó (có k n t t c các hao
t n) và ng su t ng v i s gia bi n d ng c a bê tông bao quanh nó.

Các ch d n i u này không áp d ng cho các c u ki n ch u t i tr ng l p (xem 7.2.1.9).

7.1.2.2 Khi xác nh n i l c trong ti t di n c u ki n có c t thép căng không dùng neo, trên chi u dài
o n truy n ng su t l p (xem 5.2.2.5) khi tính toán theo s hình thành v t n t c n k ns gi m

ng l c trư c trong c t thép σ sp và σ sp b ng cách nhân v i h s γ s 5 theo m c 5 trong B ng 23.


7.1.2.3 Tính toán c u ki n bê tông c t thép có ng l c trư c nén úng tâm, ch u l c kéo úng tâm
N c n ư c ti n hành theo i u ki n:
N ≤ Ncrc (125)
trong ó:
N crc là n i l c trên ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n khi hình thành v t n t, ư c xác
nh theo công th c:
Ncrc = Rbt,ser (A + 2α As ) + P (126)


101
TCVN 5574:2012

7.1.2.4 Tính toán c u ki n ch u u n, nén l ch tâm, cũng như kéo l ch tâm theo s hình thành v t n t
ư c th c hi n theo i u ki n:

M r ≤ Mcrc (127)

trong ó:

Mr là mô men do các ngo i l c n m m t phía ti t di n ang xét i v i tr c song song v i
tr c trung hòa và i qua i m lõi cách xa vùng ch u kéo c a ti t di n này hơn c ;
Mcrc là mô men ch ng n t c a ti t di n th ng góc v i tr c d c c u ki n khi hình thành v t
n t, ư c xác nh theo công th c:
Mcrc = Rbt ,ser W pl ± M rp (128)

ây: M rp là mô men do ng l c P i v i tr c dùng xác nh M r ; d u c a mô men
ư c xác nh d a vào hư ng quay ("c ng" khi hư ng quay c a M rp và M r là ngư c
nhau, "tr " khi chúng trùng nhau).
ng l c P ư c xem là:

+ i v i c u ki n ng l c trư c: ngo i l c nén;

+ i v i c u ki n không ng l c trư c: ngo i l c kéo và ư c xác nh theo công

th c (8), trong ó giá tr c a σ s và σ s trong các c t thép không căng l y b ng giá
tr t n hao do co ngót c a bê tông theo m c 8 c a B ng 6 (như i v i c t thép kéo
trư c trên b );

Giá tr Mr ư c xác nh như sau:

+ i v i c u ki n ch u u n (Hình 21a):

Mr = M (129)

+ i v i c u ki n ch u nén l ch tâm (Hình 21b):

Mr = N (e0 − r ) (130)

+ i v i c u ki n ch u kéo l ch tâm (Hình 21c):

Mr = N (e0 + r ) (131)

Giá tr M rp ư c xác nh như sau:

- Khi tính toán theo s hình thành v t n t trong vùng ti t di n ch u kéo do ngo i l c, nhưng
ch u nén do l c nén trư c (Hình 21), xác nh theo công th c:

M rp = P (e0 p + r ) (132)

- Khi tính toán theo s hình thành v t n t trong vùng ch u kéo c a ti t di n do l c nén trư c
(Hình 22), xác nh theo công th c:

M rp = P (e0 p − r ) (133)102
TCVN 5574:2012

a) b)
A's N
A's
e0 – r
e0
1 M
x
r
e0p +r
e0p+r
1
h
r
x
h
2
e0p
e0p
2
P
h-x
h-x
P

As Rbt,ser As Rbt,ser
A's
c)


1


r
h
x
e0p+r
2
e0p
e0 + rh-x
e0p P
As Rbt,ser
N
a – khi u n; b – khi nén l ch tâm; c – khi kéo l ch tâm;
CHÚ D N:

1 – i m lõi;

2 – tr ng tâm ti t di n quy i.

Hình 21 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n ngang c a c u ki n
khi tính toán theo s hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n
vùng ch u kéo do ngo i l c, nhưng ch u nén do l c nén trư c

Trong các công th c t (130) n (133):

r là kho ng cách t tr ng tâm ti t di n quy i n i m lõi xa vùng ch u kéo hơn c ang
ư c ki m tra s hình thành v t n t:

+ i v i các c u ki n ch u nén l ch tâm, các c u ki n ng l c trư c ch u u n cũng
như ch u kéo l ch tâm, n u tho mãn i u ki n:

N ≥P (134)
thì giá tr r ư c xác nh theo công th c:

W red
r =ϕ (135)
Ared
+ i v i c u ki n ch u kéo l ch tâm, n u không tho mãn i u ki n (134) thì r
ư c xác nh theo công th c:


( )
Wpl
r= (136)
A + 2α As + As
'+ i v i c u ki n ch u u n không có c t thép căng, r ư c xác nh theo công
th c:

103
TCVN 5574:2012

W red
r = (137)
A red

Trong các công th c (135) và (136):

σb
ϕ = 16 −
, (138)
Rb,ser

nhưng l y không nh hơn 0,7 và không l n hơn 1,0;

ây:

σ b là ng su t l n nh t trong vùng ch u nén c a bê tông do ngo i l c và ng l c trư c, ư c tính như
i v i v t th àn h i theo ti t di n quy i;

W pl xác nh theo ch d n 7.1.2.6;

α = Es Eb .

i v i các ti t di n n i c a k t c u t h p và k t c u bl c không dùng keo dán trong khe n i, khi tính
toán chúng theo s hình thành v t n t (b t u m r ng khe n i) giá tr Rbt ,ser trong công th c (126)
và (128) ư c l y b ng không.

A's Rbt,ser
b
h-x
2
e0p
r
h
1
x
e0p - r
N

As

CHÚ D N:
1 – i m lõi;
2 – tr ng tâm ti t di n quy i.
Hình 22 – Sơ n i l c và bi u ng su t trong ti t di n c u ki n khi tính toán
theo s hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n
vùng ch u kéo do ng l c nén trư c gây ra

7.1.2.5 Khi tính toán theo s hình thành v t n t trên nh ng o n có v t n t ban u vùng ch u nén
(xem 4.2.9), giá tr M crc i v i vùng ch u kéo do tác d ng c a ngo i l c ư c xác nh theo công th c
(128) c n ư c gi m i m t i lư ng ∆M crc = λM crc .

H s λ ư c xác nh theo công th c:

 0,9 
λ = 1,5 −  (1 − ϕ m )
 δ 
(139)

N u giá tr λ tính ư c là âm thì l y b ng 0.
104
TCVN 5574:2012

Trong công th c (139):

ϕ m ư c xác nh theo công th c (171) i v i vùng có các v t n t ban u, nhưng l y không
nh hơn 0,45.

δ =
y As
(140)
h−y As + As
'


nhưng không l n hơn 1,4;

ây: y là kho ng cách t tr ng tâm ti t di n quy i n th bê tông ch u kéo ngoài cùng do ngo i
l c.

iv ik tc u t c t b ng thép s i và thép thanh nhóm A-VI, AT-VII, giá tr δ tính theo công th c
(140) ư c gi m xu ng 15 %.

7.1.2.6 Mô men kháng u n Wpl c a ti t di n quy i i v i th ch u kéo ngoài cùng (có k n bi n
d ng không àn h i c a bê tông vùng ch u kéo) ư c xác nh theo công th c (141) v i gi thi t không
có l c d c N và ng l c nén trư c P :


Wpl =
(
2 I b0 + α I s 0 + α I s 0
'
)
+ Sb0 (141)
h−x
V trí tr c trung hòa ư c xác nh t i u ki n:

Sb0 + α Ss0 − α Ss0 =
' ' (h − x) Abt (142)
2
7.1.2.7 Trong nh ng k t c u gia cư ng b ng các c u ki n ng su t trư c (ví d : thanh), khi xác nh
n i l c trên ti t di n c a các c u ki n ó theo s hình thành v t n t, di n tích ti t di n vùng bê tông
ch u kéo không có ng su t trư c s không ư c k n trong tính toán.

7.1.2.8 Khi ki m tra kh năng k t c u m t kh năng ch u l c ng th i v i s hình thành v t n t
(xem 4.2.10), n i l c c a ti t di n khi hình thành v t n t ư c xác nh theo công th c (126) và (128),
nhưng thay Rbt ,ser b ng 1,2 Rbt ,ser và h s γ sp l y b ng 1 (xem 4.3.5).

7.1.2.9 Vi c tính toán theo s hình thành v t n t khi ch u t i tr ng l p ư c th c hi n theo i u ki n:

σ bt ≤ Rbt ,ser (143)

trong ó: σ bt là ng su t kéo (theo phương pháp tuy n) l n nh t trong bê tông, ư c xác nh theo
6.3.1.

Cư ng ch u kéo tính toán c a bê tông Rbt ,ser trong công th c (143) ph i k nh s i u ki n làm
vi c γ b1 l y theo B ng 16.

7.1.3 Tính toán theo s hình thành v t n t xiên v i tr c d c c u ki n

7.1.3.1 Vi c tính toán theo s hình thành v t n t xiên c n ư c th c hi n theo i u ki n:

σ mt ≤ γ b 4 Rbt ,ser (144)

trong ó:

105
TCVN 5574:2012

γ b 4 là h s i u ki n làm vi c c a bê tông (B ng 15), ư c xác nh theo công th c:

1 − σ mc / Rb,ser
γ b4 = (145)
0,2 + α B
nhưng không l n hơn 1,0;
ây:
α là h s , l y i v i:

+ bê tông n ng: .................................................................... 0,01;

+ bê tông h t nh , bê tông nh và bê tông t ong: ............... 0,02;

B là c p b n ch u nén c a bê tông, tính b ng megapascan (MPa).
Giá tr αB l y không nh hơn 0,3.

Giá tr ng su t kéo chính và nén chính trong bê tông σ mt và σ mc ư c xác nh theo công th c:

σx +σy σ − σy 
σ mt ( mc ) = ±  x  + τ xy
2

 
(146)
 
2

2 2

trong ó:

σx là ng su t pháp trong bê tông trên ti t di n vuông góc v i tr c d c c u ki n do ngo i l c và ng
l c nén trư c gây ra;
σy là ng su t pháp trong bê tông trên ti t di n song song v i tr c d c c u ki n do tác d ng c c b
c a ph n l c g i t a, l c t p trung và t i tr ng phân b cũng như l c nén do ng l c trư c c t thép ai
và c t thép xiên gây ra;
τ xy là ng su t ti p trong bê tông do ngo i l c và l c nén do ng l c trư c c t thép xiên gây ra.

Các ng su t σ x , σ y và τ xy ư c xác nh như i v i v t th àn h i, ngo i tr ng su t ti p do mô
men xo n gây ra ư c xác nh theo các công th c i v i tr ng thái d o c a c u ki n.

ng su t σ x , σ y trong công th c (146) l y d u "c ng" n u là ng su t kéo và l y d u "tr " n u là ng

su t nén. ng su t σ mc trong công th c (145) ư c l y theo giá tr tuy t i.

Vi c ki m tra theo i u ki n (144) ư c th c hi n t i tr ng tâm ti t di n quy i và các v trí ti p giáp
gi a cánh ch u nén v i sư n c u ki n có ti t di n ch T ho c ch I.

Khi tính toán c u ki n s d ng c t thép căng không có neo c n xét n s gi m ng l c trư c σ sp và

σ sp trên chi u dài o n truy n ng su t l p (xem 5.2.2.5) b ng cách nhân v i h s γ s 5 theo m c 5

c a B ng 23.

7.1.3.2 Khi có t i tr ng l p tác d ng, vi c tính toán theo s hình thành v t n t c n ư c th c hi n
theo các ch d n trong 7.1.3.1, trong ó cư ng tính toán c a bê tông Rbt ,ser và Rb,ser có k nh
s i u ki n làm vi c γ b1 l y theo B ng 16.


106
TCVN 5574:2012

7.2 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo s m r ng v t n t

7.2.1 Nguyên t c chung

C u ki n bê tông c t thép ư c tính toán theo s m r ng v t n t:

− Th ng góc v i tr c d c c u ki n;

− Xiên v i tr c d c c u ki n.

7.2.2 Tính toán theo s m r ng v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n

7.2.2.1 B r ng v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n acrc , mm, ư c xác nh theo công th c:

σs
acrc = δ ϕl η 20 (3,5 − 100 µ ) 3 d (147)
Es

trong ó:

δ là h s , l y i v i:

+ c u ki n ch u u n và nén l ch tâm: b ng 1,0;

+ c u ki n ch u kéo: b ng 1,2;

ϕl là h s , l y khi có tác d ng c a:

+ t i tr ng t m th i ng n h n và tác d ng ng n h n c a t i tr ng thư ng xuyên và t i
tr ng t m th i dài h n: .............................................................................. 1,00;

+ t i tr ng l p, t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n i v i k t c u làm
t :

bê tông n ng: trong i u ki n m t nhiên: .............. ..............1,6–15 µ

trong tr ng thái bão hòa nư c: ..................................... 1,20

khi tr ng thái bão hòa nư c và khô luân phiên thay i: 1,75

bê tông h t nh :

nhóm A: ....................................................................... 1,75

nhóm B: ....................................................................... 2,00

nhóm C: ....................................................................... 1,50

bê tông nh và bê tông r ng: ................................................................ 1,50

bê tông t ong ........................................................................................ 2,50

Giá tr ϕ l i v i bê tông h t nh , bê tông nh , bê tông r ng, bê tông t ong tr ng thái bão hòa nư c
ư c nhân v i h s 0,8; còn khi tr ng thái bão hòa nư c và khô luân phiên thay i ư c nhân v i h
s 1,2;

η là h s , l y như sau:

+ v i c t thép thanh có g : ................ 1,0

107
TCVN 5574:2012

+ v i c t thép thanh tròn trơn: ............ 1,3

+ v i c t thép s i có g ho c cáp: ..... 1,2

+ v i c t thép trơn: ............................. 1,4

σs là ng su t trong các thanh c t thép S l p ngoài cùng ho c (khi có ng l c trư c) s gia ng
su t do tác d ng c a ngo i l c, ư c xác nh theo các ch d n 7.2.2.2;

µ là hàm lư ng c t thép c a ti t di n: l y b ng t s gi a di n tích c t thép S và di n tích ti t
di n bê tông (có chi u cao làm vi c h0 và không k n cánh ch u nén) nhưng không l n hơn 0,02;

d là ư ng kính c t thép, tính b ng milimét (mm).

i v i c u ki n có yêu c u ch ng n t c p 2, b r ng v t n t ư c xác nh v i t ng t i tr ng thư ng
xuyên, t m th i dài h n và t m th i ng n h n v i h s ϕ l = 10 .
,

i v i c u ki n có yêu c u ch ng n t c p 3, b r ng v t n t dài h n ư c xác nh v i tác d ng c a
t i tr ng thư ng xuyên, t m th i dài h n v i h s ϕ l > 10 . B r ng v t n t ng n h n ư c xác
, nh
như t ng c a b r ng v t n t dài h n và s gia b r ng v t n t do tác d ng c a t i tr ng t m th i ng n
h n v i h s ϕ l = 10 ;
,

B r ng v t n t xác nh theo công th c (147) ư c i u ch nh l i trong các trư ng h p sau:

a) N u tr ng tâm ti t di n c a các thanh c t thép S l p ngoài cùng c a c u ki n ch u u n, nén l ch
tâm, kéo l ch tâm v i e0,tot ≥ 0,8h0 , n m cách th ch u kéo nhi u nh t m t kho ng a2 > 0,2h , thì giá
tr acrc c n ph i tăng lên b ng cách nhân v i h s δ a b ng:

a2
20 −1
δa = h (148)
3
nhưng không ư c l n hơn 3.

b) i v i c u ki n ch u u n, nén l ch tâm làm t bê tông n ng và bê tông nh v i µ ≤ 0,008 và
M r 2 < M 0 , b r ng v t n t do tác d ng ng n h n c a t t c các t i tr ng cho phép xác nh b ng cách n i
suy tuy n tính gi a các giá tr acrc = 0 ng v i mômen gây n t M crc và giá tr acrc ư c tính theo các ch

d n i u này ng v i mô men M 0 = M crc + ψ bh 2Rbt , ser , (trong ó ψ = 15 µα / η ) nhưng không l n
hơn 0,6. Khi ó b r ng v t n t dài h n do t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n ư c
xác nh b ng cách nhân giá tr tìm ư c acrc do tác d ng c a t t c các t i tr ng v i t s
ϕ l 1 (M r 1 − M rp ) (M r 2 − M rp ) , trong ó ϕ l1 = 18ϕ l (M crc M r2 ) nhưng không nh hơn ϕ l .
,

ây:

µ,η cũng như trong công th c (147);

M r1 , M r 2 là các mô men M r tương ng do tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên, t m th i dài h n và
do toàn b t i tr ng (xem 7.1.2.4).


108
TCVN 5574:2012

c) i v i c u ki n làm t bê tông nh và bê tông r ng có c p B7,5 và th p hơn, giá tr acrc c n
ph i tăng lên 20 %.

7.2.2.2 ng su t trong c t thép ch u kéo (ho c s gia ng su t) σ s c n ư c xác nh theo các công
th c i v i:

– C u ki n ch u kéo úng tâm:

N −P
σs = (149)
As
– C u ki n ch u u n:

M − P (z − esp )
σs = (150)
As z

– C u ki n ch u nén l ch tâm, cũng như kéo l ch tâm khi eo, tot ≥ 0,8h0 :

N (es ± z ) − P (z − esp )
σs = (151)
As z

i v i c u ki n ch u kéo l ch tâm khi e0,tot < 0,8h0 , giá tr σ s ư c xác nh theo công th c (151) v i
z = zs (trong ó: zs là kho ng cách gi a các tr ng tâm c t thép S và S ′ ).

i v i c u ki n không ng l c trư c giá tr ng l c nén trư c P ư c l y b ng không. Trong công
th c (151), d u "c ng" ư c l y khi kéo l ch tâm, d u "tr " – khi nén l ch tâm. Khi v trí c a l c kéo
d c N n m gi a các tr ng tâm c a c t thép S và S ′ , giá tr es ư c l y v i d u “tr “.

Trong các công th c (150) và (151):

z là kho ng cách t tr ng tâm di n tích ti t di n c t thép S n i m t c a h p l c trong vùng
ch u nén c a ti t di n bê tông phía trên v t n t, ư c xác nh theo 7.4.3.2;

Khi b trí c t thép ch u kéo thành nhi u l p theo chi u cao ti t di n trong các c u ki n ch u u n, nén
l ch tâm, kéo l ch tâm có e0,tot ≥ 0,8h0 , ng su t σ s tính theo công th c (150) và (151) c n ph i nhân
thêm v i h s δ n b ng:


δn =
h − x − a2
(152)
h − x − a1

trong ó:

x = ξh0 , v i giá tr ξ ư c xác nh theo công th c (164);

a1 , a2 tương ng là kho ng cách t tr ng tâm di n tích ti t di n c a toàn b c t thép S và
c a l p c t thép ngoài cùng n th bê tông ch u kéo nhi u nh t.

Giá tr ng su t ( σ s + σ sp ) ho c khi có nhi u l p c t thép ch u kéo ( δ nσ s + σ sp ) không ư c vư t quá
Rs,ser .


109
TCVN 5574:2012

Trên các o n c u ki n có các v t n t ban u trong vùng ch u nén (xem 4.2.9), giá tr ng l c nén
trư c P c n gi m i m t i lư ng ∆P ư c xác nh theo công th c:

∆P = λP (153)

trong ó:

λ ư c xác nh theo công th c (139).

7.2.2.3 Chi u sâu c a các v t n t ban u hcrc vùng ch u nén (xem 4.2.9) không ư c l n hơn
0,5 h0 . Giá tr hcrc ư c xác nh theo công th c:

hcrc = h − (1,2 + ϕ m )ξ h0 (154)

Giá tr ξ ư c xác nh theo công th c (164), ϕ m tính theo công th c (171) i v i vùng có v t n t
ban u.

7.2.3 Tính toán theo s m r ng v t n t xiên v i tr c d c c u ki n

B r ng v t n t xiên khi t c t thép ai vuông góc v i tr c d c c u ki n c n ư c xác nh theo công
th c:

0,6 σ sw d w η
acrc = ϕ l (155)
+ 0,15 E b (1 + 2 α µw )
dw
Es
h0

trong ó:

ϕl là h s , l y như sau:

+ Khi k n t i tr ng t m th i ng n h n và tác d ng ng n h n c a t i tr ng thư ng
xuyên và t i tr ng t m th i dài h n: ................................................................. 1,00

+ Khi k n t i tr ng l p cũng như tác d ng dài h n c a t i tr ng thư ng xuyên và t i
tr ng t m th i dài h n i v i k t c u làm t :

bê tông n ng:

trong i u ki n m t nhiên: ...........................................................1,50

trong tr ng thái bão hòa nư c: ............................................................1,20

khi bi n i luân phiên gi a các tr ng thái bão hòa nư c và khô: .......1,75

bê tông h t nh , bê tông nh , bê tông r ng và bê tông t ong: l y như trong công
th c (147);

η l y như trong công th c (147);

dw là ư ng kính c t thép ai;

α = ES Eb ; µw = Asw bs .

ng su t trong c t thép ai ư c xác nh theo công th c:


110
TCVN 5574:2012

Q − Qb1
σ sw = s (156)
Asw h0

nhưng không ư c vư t quá Rs,ser .

Trong công th c (156):

Q và Qb1 tương ng là v trái và v ph i c a i u ki n (84) nhưng thay giá tr Rbt b ng Rbt ,ser
v i h s γ b4 ư c nhân v i 0,8.

Khi không có v t n t th ng góc trong vùng ang xét ch u tác d ng c a l c c t, t c là tho mãn i u
ki n (127), cho phép k n s tăng l c c t Qb1 ch u b i c u ki n theo tính toán t i u ki n (144).

Cư ng tính toán R bt ,ser và Rb,ser không ư c vư t quá giá tr tương ng c a bê tông c p B30.

i v i c u ki n làm t bê tông nh c p B7,5 và th p hơn, giá tr acrc tính ư c theo công th c (155)
c n tăng thêm 30 %.

Khi xác nh b r ng v t n t xiên ng n h n và dài h n c n tuân theo các ch d n trong 7.2.2.1 v vi c
k n tính ch t tác d ng dài h n c a t i tr ng.

7.3 Tính toán c u ki n bê tông c t thép theo s khép l i v t n t

7.3.1 Nguyên t c chung

C u ki n bê tông c t thép c n ư c tính theo s khép l i v t n t:

− Th ng góc v i tr c d c c u ki n;

− Xiên góc v i tr c d c c u ki n.

7.3.2 Tính toán theo s khép l i v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n

7.3.2.1 m b o khép l i v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n m t cách ch c ch n khi ch u tác
d ng c a t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n, c n tuân theo các i u ki n sau:

a) Trong c t thép căng S ch u tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n và
t m th i ng n h n, tránh xu t hi n bi n d ng không ph c h i ư c ph i tuân theo i u ki n:

σ sp + σ s ≤ 0,8 Rs,ser (157)

trong ó:

σ s là giá tr s gia ng su t trong c t thép căng S do tác d ng c a ngo i l c, ư c xác nh
theo các công th c t (149) n (151).

b) Ti t di n c u ki n có v t n t trong vùng ch u kéo do tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên, t i
tr ng t m th i dài h n và t m th i ng n h n c n ph i luôn b nén dư i tác d ng c a t i tr ng thư ng
xuyên, t i tr ng t m th i dài h n và có ng su t nén pháp σ b t i biên ch u kéo do ngo i l c gây ra
không nh hơn 0,5 MPa. i lư ng σ b ư c xác nh như i v i v t th àn h i ch u tác d ng c a
ngo i l c và ng l c nén trư c.


111
TCVN 5574:2012

7.3.2.2 i v i o n c u ki n có v t n t ban u vùng ch u nén (xem 4.2.9), giá tr σ sp trong công

th c (157) ư c nhân v i h s (1 − λ ) , còn i lư ng P khi xác nh ng su t σ b ư c nhân v i h
s 11(1 − λ ) nhưng không l n hơn 1,0; trong ó giá tr λ
, ư c xác nh theo ch d n 7.1.2.5.

7.3.3 Tính toán theo s khép kín v t n t xiên v i tr c d c c u ki n

m b o khép kín v t n t xiên v i tr c d c c u ki n m t cách ch c ch n, c hai ng su t chính
trong bê tông, xác nh theo 7.1.3.1 m c tr ng tâm ti t di n quy i khi ch u tác d ng c a t i tr ng
thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n, ph i là ng su t nén và có giá tr không nh hơn 0,6 MPa.

Yêu c u trên ư c m b o nh c t thép ngang (c t thép ai ho c xiên) ng l c trư c.

7.4 Tính toán c u ki n c a k t c u bê tông c t thép theo bi n d ng

7.4.1 Nguyên t c chung

7.4.1.1 Bi n d ng ( võng, góc xoay) c a c u ki n k t c u bê tông c t thép c n ư c tính toán theo
các công th c c a cơ h c k t c u, trong ó giá tr cong ưa vào tính toán ư c xác nh theo các
ch d n 7.4.1.2 và 7.4.3.

Tr s cong bi n d ng c u ki n bê tông c t thép ư c tính t tr ng thái ban u c a chúng, còn khi
có ng l c trư c thì tính t tr ng thái trư c khi nén.

cong ban u c a các c u ki n t gây ng l c ư c xác nh có k n hàm lư ng và v trí c t
thép d c i v i ti t di n bê tông và giá tr l c nén trư c bê tông.

7.4.1.2 cong ư c xác nh như sau:

a) i v i nh ng o n c u ki n mà trong vùng ch u kéo c a nó không hình thành v t n t th ng góc
v i tr c d c c u ki n: ư c xác nh như i v i v t th àn h i.

b) i v i nh ng o n c u ki n mà trong vùng ch u kéo c a nó có các v t n t th ng góc v i tr c
d c c u ki n: xác nh như t s gi a hi u s c a bi n d ng trung bình c a th ngoài cùng vùng ch u
nén c a bê tông và bi n d ng trung bình c a c t thép d c ch u kéo v i chi u cao làm vi c c a ti t di n
c u ki n.

Các c u ki n ho c các o n c u ki n ư c xem là không có v t n t trong vùng ch u kéo n u v t n t
không hình thành khi ch u tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên, t m th i dài h n và t m th i ng n h n
ho c n u chúng khép l i khi ch u tác d ng c a t i tr ng thư ng xuyên và t m th i dài h n, trong ó t i
tr ng ưa vào tính toán v i h s tin c y v t i tr ng γ f = 1,0 .

7.4.2 Xác nh cong c u ki n bê tông c t thép trên o n không có v t n t trong vùng ch u kéo

7.4.2.1 Trên các o n mà ó không hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n, giá tr
cong toàn ph n c a c u ki n ch u u n, nén l ch tâm và kéo l ch tâm c n ư c xác nh theo công
th c:

1  1  1  1  1
=   +  −  − 
r  r 1  r 2  r 3  r 4
(158)

trong ó:


112
TCVN 5574:2012

 1   1  tương cong do t i trong t m th i ng n h n ( ư c xác
  ,  ng là nh theo 4.2.3) và
 r 1  r  2
do t i tr ng thư ng xuyên, t i tr ng t m th i dài h n (không k n l c nén trư c P ),
ư c xác nh theo các công th c:

 1 
  = 
M
 r 1 ϕ b 1 E b I red 

 1
(159)
  =
M ϕ b2 
 r  2 ϕ b 1 E b I red 


trong ó:

M là mô men do ngo i l c tương ng (ng n h n và dài h n) i v i tr c vuông góc v i m t
ph ng tác d ng c a mô men u n và i qua tr ng tâm ti t di n quy i;

ϕ b1 là h s xét n nh hư ng c a t bi n ng n h n c a bê tông, ư c l y như sau:

+ i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh có c t li u nh lo i c ch c và
bê tông t ong ( i v i k t c u ng l c trư c hai l p làm t bê tông t ong và bê
tông n ng): l y b ng 0,85;

+ i v i bê tông nh có c t li u nh x p và bê tông r ng: l y b ng 0,7;

ϕ b 2 là h s xét n nh hư ng c a t bi n dài h n c a bê tông n bi n d ng c u ki n
không có v t n t, ư c l y theo B ng 33;

 1  là
  cong do s v ng lên c a c u ki n do tác d ng ng n h n c a ng l c nén trư c P ,
 r 3
ư c xác nh theo công th c:

 1
  =
P e0 p
 r 3 ϕb1 Eb I red
(160)


 1  là
 
 r 4
cong do s v ng lên c a c u ki n do co ngót và t bi n c a bê tông khi ch u ng

l c nén trư c, ư c xác nh theo công th c:

 1 ′
ε − εb
  = b
 r 4
(161)
h0

ây:


ε b , ε b là bi n d ng tương i c a bê tông gây ra b i co ngót và t bi n c a bê tông do
ng l c nén trư c và ư c xác nh tương ng m c tr ng tâm c t thép d c
ch u kéo và th bê tông ch u nén ngoài cùng theo công th c (162):

σ sb ′
σ sb
εb = ; ′
εb = (162)
Es Es113
TCVN 5574:2012

Giá tr σ sb l y b ng t ng hao t n ng su t trư c do co ngót và t bi n c a bê
tông xác nh theo m c 6, 8, 9 B ng 6 i v i c t thép t ′
vùng ch u kéo; σ sb
l y tương t cho c t thép căng n u như chúng ư c t ho c không t th
bê tông ch u nén ngoài cùng.

Khi ó t ng  1  +  1  l y không nh hơn
P e0pϕ b 2
    . i v i c u ki n không ng l c trư c, giá tr
 r 3  r 4 ϕ b1 E b Ired

cong  1  và  1  cho phép l y b ng không.
   
 r 3  r 4
7.4.2.2 Khi xác nh cong c a c u ki n có v t n t ban u trong vùng ch u nén (xem 4.2.9) giá tr
 1  ,  1  và  1  xác nh theo công th c (159), (160) tăng lên 15 %, còn giá tr  1  xác
       
 r 1  r  2  r 3  r 4
nh theo

công th c (161) c n ư c tăng lên 25 %.
7.4.2.3 T i các khu v c có hình thành v t n t th ng góc trong vùng ch u kéo, nhưng nó ư c khép l i
cong  1  ,  1  và  1  trong công th c (158) ư c tăng
     
 r 1  r  2  r 3
dư i tác d ng c a t i tr ng ang xét, thì

lên 20 %.

B ng 33 - H s ϕb 2 , xét nh hư ng c a t bi n dài h n c a bê tông n bi n d ng c a
c u ki n không có v t n t

Tính tác d ng dài h n H s ϕb 2 , i v i k t c u làm t
c a t i tr ng
bê tông n ng, bê tông nh , bê bê tông h t nh nhóm
tông r ng, bê tông t ong ( i
v i k t c u ng l c trư c hai
l p làm t bê tông t ong và
A B C
bê tông n ng)

1. Tác ng ng n h n 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Tác ng dài h n khi m không
khí môi trư ng xung quanh:
a) T 40 % n 75 % 2,0 2,6 3,0 2,0
b) Nh hơn 40 % 3,0 3,9 4,5 3,0

CHÚ THÍCH 1: Phân lo i bê tông h t nh theo nhóm xem 5.1.1.3.

CHÚ THÍCH 2: Khi bê tông thay i luân phiên tr ng thái b o hòa nư c – khô, giá tr ϕb 2 c n ph i nhân v i h s 1,2 n u
ch u tác d ng dài h n c a t i tr ng.

CHÚ THÍCH 3: Khi m không khí xung quanh cao hơn 75% và bê tông tr ng thái bão hòa nư c, giá tr ϕb 2 m c 2a
trong B ng 33 c n nhân v i h s 0,8.

7.4.3 Xác nh cong c a c u ki n bê tông c t thép trên các o n có v t n t trong vùng ch u kéo
114
TCVN 5574:2012

7.4.3.1 T i các khu v c có hình thành v t n t th ng góc v i tr c d c c u ki n trong vùng ch u kéo,
cong c a c u ki n ch u u n, nén l ch tâm, cũng như kéo l ch tâm có ti t di n ch nh t, ch T, ch I
(Hình h p) v i e0,tot ≥ 0,8h0 , c n xác nh theo công th c:

1 M  ψs ψb  Ntot ψs
=  + −
r h0 z Es As (ϕf + ξ ) bh Ebv  h0 Es As
(163)
0


trong ó:

M là mô men i v i tr c th ng góc v i m t ph ng tác d ng c a mô men và i qua tr ng
tâm ti t di n c t thép S, do t t c các ngo i l c t m t phía c a ti t di n ang xét và
do ng l c nén trư c P gây ra;
z là kho ng cách t tr ng tâm ti t di n c t thép S n i m t c a h p các l c trong
vùng ch u nén n m phía trên v t n t ư c xác nh theo các ch d n 7.4.3.2;
ψs là h s xét ns làm vi c c a bê tông vùng ch u kéo trên o n có v t n t, ư c xác
nh theo 7.4.3.3;
ψb là h s xét n s phân b không u bi n d ng c a th bê tông ch u nén ngoài cùng
trên chi u dài o n có v t n t và ư c l y như sau:

+ i v i bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh c p cao hơn B7,5: ........ 0,9;

+ i v i bê tông nh , bê tông r ng và bê tông t ong c p B7,5 và th p hơn: .0,7;

+ i v i k t c u ch u tác ng c a t i tr ng l p, không ph thu c lo i và c p bê
tông: ............................................................................................................. 1,0;

ϕf là h s , ư c xác nh theo công th c (167);

ξ là chi u cao tương i vùng ch u nén c a bê tông ư c xác nh theo 7.4.3.2;

ν là h s c trưng tr ng thái àn-d o c a bê tông vùng ch u nén, ư c l y theo B ng 34;
Ntot là h p c a l c d c N và ng l c nén trư c P (khi kéo l ch tâm l c N l y v i d u
"tr ").

i v i c u ki n không có c t thép căng, l c P cho phép l y b ng không.

Khi xác nh cong c a c u ki n trên o n có v t n t ban u vùng ch u nén (xem 4.2.9), giá tr P
b gi m i m t lư ng ∆P ư c xác nh theo công th c (153).

i v i c u ki n ch u u n và nén l ch tâm làm t (
bê tông n ng, khi M crc < M r 2 < Mcrc + ψ bh 2Rbt ,ser , )
cong do mô men M r 2 ư c phép xác nh theo n i suy tuy n tính gi a các giá tr :

− cong do mô men Mcrc ư c xác nh như i v i v t th àn h i liên t c theo 7.4.2.1, 7.4.2.2,
7.4.2.3.

− (
cong do mô men M crc + ψ bh 2Rbt ,ser ) ư c xác nh theo ch d n i u này. H s ψ ư c
xác nh theo ch d n 7.2.2.1b và b gi m i 2 l n khi tính n tác d ng dài h n c a t i tr ng thư ng
xuyên và t i tr ng t m th i dài h n.

115
TCVN 5574:2012

B ng 34 - H s ν c trưng tr ng thái àn d o c a bê tông vùng ch u nén

H s ν, i v i các c u ki n làm t

Tính ch t tác d ng dài h n Bê tông n ng, Bê tông Bê tông h t nh Bê tông t
c a t i tr ng bê tông nh r ng nhóm ong

A B C
1. Tác d ng ng n h n 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
2. Tác d ng dài h n, khi m
không khí môi trư ng xung
quanh:
a) 40 % – 75 % 0,15 0,07 0,1 0,08 0,15 0,2
b) < 40 % 0,1 0,04 0,07 0,05 0,1 0,1

CHÚ THÍCH 1: Các lo i bê tông h t nh cho trong 5.1.1.3;

CHÚ THÍCH 2: Khi bê tông thay i tr ng thái b o hòa nư c – khô, giá tr ν c n ph i nhân v i h s 1,2 n u ch u tác d ng
dài h n c a t i tr ng.

CHÚ THÍCH 3: Khi m c a không khí môi trư ng xung quanh cao hơn 75 % và khi bê tông trong tr ng thái bão hòa
nư c, giá tr ν theo m c 2a c a b ng này c n chia cho h s 0,8.7.4.3.2 Giá tr ξ ư c tính theo công th c:

1,5 + ϕ f
ξ =
1
±
1 + 5 (δ + λ )
(164)
β+
e
11,5 s,tot m 5
10 µ α h0

nhưng l y không l n hơn 1,0.

S h ng th hai c a v ph i công th c (164), l y d u "c ng" khi l c Ntot là nén, l y d u "tr " khi l c
Ntot là kéo (xem 7.4.3.1).

Trong công th c (164):

β là h s , l y như sau:


+ i v i bê tông n ng và bê tông nh : ........................ 1,8

+ i v i bê tông h t nh : ............................................ 1,6

+ i v i bê tông r ng và bê tông t ong: ..................... 1,4


δ =
M
2
(165)
bh Rb,ser
0
116
TCVN 5574:2012

 h' 
λ = ϕf 1 − f 

 2h0 

(166)(b
'
f )
− b hf' +
α '
2v
As
ϕf = (167)
bh0

es,tot là l ch tâm c a l c Ntot i v i tr ng tâm ti t di n c t thép S , tương ng v i mô
men M (xem 7.4.3.1), ư c xác nh theo công th c:

M
es,tot = (168)
N tot

Giá tr z ư c tính theo công th c:

 
 ϕf + ξ 2 
h f'

z = h 0 1 − 
h0
 2 (ϕ f + ξ ) 
(169)
 
 

− i v i c u ki n ch u nén l ch tâm, giá tr z c n ư c l y không l n hơn 0,97es ,tot ;

− i v i c u ki n ti t di n ch nh t ho c ch T có cánh trong vùng ch u kéo, trong công th c
(166) và (169) thay hf′ b ng 2a′ ho c hf′ = 0 tương ng khi có ho c không có c t thép S ′ ;

Các ti t di n có cánh n m trong vùng ch u nén, khi ξ < hf′ ho ư c tính toán như i v i ti t di n ch
nh t có b r ng bf′ .

Chi u r ng tính toán c a cánh b′f ư c xác nh theo các ch d n 6.2.2.7.

7.4.3.3 H s ψs i v i c u ki n làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh và k t c u hai
l p có ng l c trư c làm t bê tông t ong và bê tông n ng ư c xác nh theo công th c:

1−ϕm2


(3,5 −1,8ϕm )es,tot / h0
ψs = 125 − ϕls ϕm −
, (170)


nhưng không l n hơn 1,0; trong ó l y es,tot / h0 ≥ 12/ ϕls
,

i v i c u ki n ch u u n không ng l c trư c, s h ng cu i cùng v ph i công th c (170) cho phép
l y b ng không.

Trong công th c (170):

ϕ ls là h s xét n nh hư ng tác d ng dài h n c a t i tr ng, l y theo B ng 35;

es, tot là xem công th c (168);
117
TCVN 5574:2012

Rbt , ser W pl
ϕm = (171)
± M r m M rp

nhưng không l n hơn 1,0;

ây

W pl xem công th c (141);

M r , M rp xem 7.1.2.4, trong ó mô men ư c coi là dương n u gây kéo c t thép S .

B ng 35 - H s ϕ ls

H s ϕ ls ng v i c p bê tông
Tính ch t tác d ng dài h n c a t i tr ng
L n hơn B7,5 Nh hơn ho c b ng B7,5

1. Tác d ng ng n h n, khi c t thép là
a – thép thanh d ng – trơn 1,0 0,7
– có g 1,1 0,8

b – thép s i 1,0 0,7
2. Tác d ng dài h n (không ph thu c vào lo i c t thép) 0,8 0,6

i v i k t c u m t l p làm t bê tông t ong (không ng l c trư c), giá tr ψ s ư c tính theo công
th c:

M
ψ s = 0,5 + ϕ l (172)
M ser

trong ó:

M ser là kh năng ch u u n c a ti t di n c u ki n theo tính toán b n v i cư ng tính toán
c a bê tông và c t thép khi tính toán theo các tr ng thái gi i h n th hai;
ϕl là h s , ư c l y như sau:

+ khi tác d ng ng n h n c a t i tr ng i v i c t thép có g : .......................... 0,6

+ khi tác d ng ng n h n c a t i tr ng i v i c t thép trơn: ........................... 0,7

+ khi tác d ng dài h n c a t i tr ng không ph thu c vào hình d ng ti t di n thanh
thép: ............................................................................................................ 0,8

i v i k t c u ư c tính toán ch u m i, giá tr ψ s trong m i trư ng h p ư c l y b ng 1,0.

7.4.3.4 cong toàn ph n 1 i v i các o n có v t n t trong vùng ch u kéo c n ư c xác nh theo
r
công th c:


118
TCVN 5574:2012

1  1  1  1  1
=   −  +  − 
r  r 1  r 2  r 3  r  4
(173)


trong ó:

 1  là
 
 r 1
cong do tác d ng ng n h n c a toàn b t i tr ng dùng tính toán bi n d ng theo

ch d n 4.2.11;
 1  là
 
 r 2
cong do tác d ng ng n h n c a t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n;

 1  là
 
 r 3
cong do tác d ng dài h n c a t i tr ng thư ng xuyên và t i tr ng t m th i dài h n;

 1  là ng l c nén trư c P , ư c xác
 
 r 4
v ng do co ngót và t bi n c a bê tông khi ch u

nh theo công th c (161) và theo các ch d n 7.4.2.2.

cong  1  ,  1  và  1 
      ư c xác nh theo công th c (163), trong ó  1  và  1 
    ư c tính v i
 r 1  r  2  r 3  r 1  r 2

giá tr ψ s và ν ng v i tác d ng ng n h n c a t i tr ng, còn  1 
  ư c tính v i giá tr ψ s và ν
 r 3

ng v i tác d ng dài h n c a t i tr ng. N u giá tr  1  và  1  là âm, thì chúng ư c l y b ng không.
   
 r 2  r 3

7.4.4 Xác nh võng

7.4.4.1 võng f m do bi n d ng u n gây ra ư c xác nh theo công th c:

1
f m = ∫ M x   dx
l

 r x
(174)
0
trong ó:

M x là mô men u n t i ti t di n x do tác d ng c a l c ơn v t theo hư ng chuy n v c n
xác nh c a c u ki n t i ti t di n x trên chi u dài nh p c n tìm võng;

 1
  là nh; giá tr 1
 r x
cong toàn ph n t i ti t di n x do t i tr ng gây nên võng c n xác
r
ư c xác nh theo các công th c (158), (173) tương ng v i nh ng o n không có và
có v t n t; d u c a 1 ư c l y phù h p v i bi u cong.
r

i v i c u ki n (không t c t thép căng) ch u u n có ti t di n không i, có v t n t, trên t ng o n
mô men u n không i d u, cho phép tính cong i v i ti t di n có ng su t l n nh t, cong c a
các ti t di n còn l i trên o n ó ư c l y t l v i giá tr mô men u n (Hình 23).

7.4.4.2 i v i c u ki n ch u u n khi l h < 10 c n k n nh hư ng c a l c c t n võng. Trong
trư ng h p này, võng toàn ph n f tot b ng t ng võng do u n f m và võng do bi n d ng trư t
fq .

119
TCVN 5574:2012


a)
b)c)


a – sơ t i tr ng; b – bi u mô men u n; c – bi u cong

Hình 23 – Bi u mô men u n và cong i v i c u ki n
bê tông c t thép có ti t di n không i

7.4.4.3 võng f q do bi n d ng trư t ư c xác nh theo công th c:f q = ∫ Q x γ x dx
l
(175)
0

trong ó:

Qx là l c c t trong ti t di n x do l c ơn v tác d ng theo hư ng chuy n v c n xác nh và
t t i ti t di n c n xác nh võng;
γx là bi n d ng trư t, ư c xác nh theo công th c:

1,5 Q x ϕ b 2
γx = ϕ crc (176)
G b h0

ây:

Qx là l c c t t i ti t di n x do tác d ng c a ngo i l c;
G là mô un trư t c a bê tông;
ϕb 2 là h s xét n nh hư ng c a t bi n dài h n c a bê tông, l y theo B ng 33;

ϕcrc là h s xét n nh hư ng c a v t n t lên bi n d ng trư t, l y như sau:

+ Trên nh ng o n d c theo chi u dài c u ki n không có v t n t th ng góc
và v t n t xiên v i tr c d c c u ki n: l y b ng 1,0;

+ Trên các o n ch có v t n t xiên v i tr c d c c u ki n: l y b ng 4,8;

+ Trên o n ch có v t n t th ng góc ho c có ng th i v t n t th ng góc và
v t n t xiên v i tr c d c c u ki n, l y theo công th c:

3 Eb I red  1 
ϕcrc =  
Mx  r  x
(177)120
TCVN 5574:2012

 1
ây M x ,   – tương
 r x
ng là mô men do ngo i l c và cong toàn

ph n t i ti t di n x do t i tr ng gây nên võng.

7.4.4.4 i v i b n c có chi u dày nh hơn 25 cm (không k các b n kê b n c nh) ư c t các
lư i thép ph ng, có v t n t vùng ch u kéo, giá tr võng tính theo công th c (174) ph i ư c nhân
v ih s 

h0 

3


 
, nhưng l y không l n hơn 1,5 ( h0 tính b ng centimét (cm)).
 h0 − 0,7 

7.4.4.5 Khi tính toán c u ki n t m t l p c t thép (Hình 24) b ng phương pháp ph n t h u h n
(ho c các phương pháp toán h c khác), cho phép s d ng thay phương trình (163) b ng h phương
trình v t lý i x ng có d ng:


= B 11 M + B 12 N 
1

(178)
ε 0 = B 12 M + B 22 N 
r


trong ó:

M = Mact m Pe0 p (179)

N = m Nact − P (180)

 ψb ψs 
B11 = 2  ~+E A 
1
(zs + zb )  (ϕf + ξ )bh0Ebν s s
(181)


ψ s zb ψ b zs 
B12 =  E A − (ϕ + ξ )bh E ν 
1
(zs + zb )2  s s 0 b 
~ (182)
f


 ψ b zs ψ z2 
B22 = + s b
(zs + zb )2  (ϕf + ξ )bh0Ebν Es As 
2
1

~ (183)

~
ν = 2ν (184)
ε0 là giãn dài ho c co ng n d c theo tr c y;

M act là mô men do ngo i l c t m t phía ti t di n ang xét i v i tr c y;

N act là l c d c t m c tr c y, l y d u “c ng” khi gây kéo;

z s , zb tương ng là kho ng cách t tr c y n i m t h p l c c a c t thép ch u kéo và n
h p l c trong bê tông ch u nén;
ξ ư c xác nh theo 7.4.3.2;

ν là h s , l y theo B ng 34;
ϕf là h s , xác nh theo công th c (167) không k n c t thép t vùng ch u nén c a
ti t di n;
ψs xác nh theo 7.4.3.3;

ψb xác nh theo 7.4.3.1.

121
TCVN 5574:2012

Tr c y n m trong ph m vi chi u cao làm vi c c a ti t di n nh m làm ơn gi n hóa sơ tính. N u tr c
y n m cao hơn tr ng tâm di n tích ti t di n vùng ch u nén, thì i lư ng zb c n l y v i d u âm.

σb

σb Ab


M
zb
N
y
σs As
zs
Hình 24 – Sơ n i l c và bi u ng su t trên ti t di n th ng góc
v i tr c d c c u ki n, có m t l p c t thép khi tính toán theo bi n d ng

i v i s h ng th hai trong công th c (179), d u “tr ” ư c l y n u l c P t th p hơn tr c y, n u
l c P t cao hơn tr c y l y d u “c ng”.

i v i s h ng th nh t c a công th c (180), d u “c ng” ư c l y khi l c Nact là kéo, còn d u “tr ”
ư c l y khi l c Nact là nén.

7.4.4.6 Khi tính toán c u ki n có t nhi u l p c t thép (Hình 25), nên s d ng h phương trình v t lý
t ng quát có d ng:


M = D11 + D12 ε 0 
1


r

(185)
N = D12 + D22 ε 0 
1
r 
trong ó:

Asi zsi + Σ E sj Asj zsj + (ϕ f + ξ 1 ) 0 b zb
~
D11 = Σ
n k
E si 2 ' 2 bh E v 2
(186)
i =1 ψ si j =1 ψb

D12 = Σ si Asi zsi + Σ Esj Asj zsj + (ϕ f +ξ1 ) 0 b zb
n
E k ~
bh E v
'
(187)
i =1 ψ si j =1 ψb

Asi + Σ E sj Asj + (ϕ f + ξ 1 )
~
Σψ
n k
E si bh 0 E b v
D 22 = '
(188)
i =1 si j =1 ψb

v i

i là s th t c a thanh c t thép d c ch u kéo;
j là s th t c a thanh c t thép d c ch u nén;

ξ1 i vùng ch u nén c a ti t di n: l y b ng ξ1 =
x
là chi u cao tương ;
h01
ϕf là ư c tính theo công th c (167) không k n c t thép S ′ ;

zsi , zsj là kho ng cách t tr ng tâm c t th i và th j n tr c y.


122
TCVN 5574:2012

Trong công th c (187) các giá tr zsi , zsj , zb ư c l y d u dương n u n m dư i tr c y, trư ng h p
ngư c l i l y d u âm.

σsc1 A's1
σb Ab
σscj A'sj
σsck A'sk
M
h01
xb
zsj
N
σsn Asn y
zsi
σsi Asi
σs1 As1

Hình 25 – Sơ n i l c và bi u ng su t trong ti t di n th ng góc v i tr c d c c u
ki n có t nhi u l p c t thép khi tính toán theo bi n d ng

Giá tr ξ1 và ψ si trong các phương trình t (186) n (188) cho phép xác nh theo 7.4.3.2 và 7.4.3.3,

nhưng trong các công th c tính toán thay h0 b ng h01 , As b ng ∑ Asi h0i − 1,3x
h − 1,3 x
(khi xác nh µ ) và

ϕ m b ng ϕ m1 = ϕ m (h01 h0 i ) .
01
8 Các yêu c u c u t o

8.1 Yêu c u chung

Khi thi t k k t c u bê tông và bê tông c t thép, m b o các i u ki n v ch t o, v tu i th và s
làm vi c ng th i c a c t thép và bê tông c n ph i th c hi n các yêu c u c u t o nêu trong ph n này.

8.2 Kích thư c t i thi u c a ti t di n c u ki n

8.2.1 Kích thư c t i thi u c a ti t di n c u ki n bê tông và bê tông c t thép ư c xác nh t các tính
toán theo n i l c tác d ng và theo các nhóm tr ng thái gi i h n tương ng, c n ư c l a ch n có k
n các yêu c u v kinh t , s c n thi t v th ng nh t hoá ván khuôn và cách t c t thép, cũng như
các i u ki n v công ngh s n xu t c u ki n.

Ngoài ra, kích thư c ti t di n c u ki n bê tông c t thép c n ch n sao cho m b o các yêu c u v b
trí c t thép trong ti t di n (chi u dày l p bê tông b o v , kho ng cách gi a các thanh c t thép, v.v...) và
neo c t thép.

8.2.2 Chi u dày b n toàn kh i ư c l y không nh hơn:

− i v i sàn mái: ............................................................................. 40 mm

− i v i sàn nhà và công trình công c ng: ................................... 50 mm

− i v i sàn gi a các t ng c a nhà s n xu t: ................................. 60 mm

− i v i b n làm t bê tông nh c p B7,5 và th p hơn: .................. 70 mm

Chi u dày t i thi u c a b n l p ghép ư c xác nh t i u ki n m b o chi u dày yêu c u c a l p
bê tông b o v và i u ki n b trí c t thép trên chi u dày b n (xem 8.3.1 n 8.4.2).123
TCVN 5574:2012

Các kích thư c ti t di n c a c u ki n ch u nén l ch tâm c n ư c ch n sao cho m nh l 0 / i theo
hư ng b t kỳ không ư c vư t quá:

− i v i c u ki n bê tông c t thép làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh : .......... 200

− i v i c t nhà: ...................................................................................................................... 120

− i v i c u ki n bê tông làm t bê tông n ng, bê tông h t nh , bê tông nh , bê tông r ng: ... 90

− i v i c u ki n bê tông và bê tông c t thép làm t bê tông t ong: ........................................ 70

8.3 L p bê tông b o v

8.3.1 L p bê tông b o v cho c t thép ch u l c c n m b o s làm vi c ng th i c a c t thép và bê
tông trong m i giai o n làm vi c c a k t c u, cũng như b o v c t thép kh i tác ng c a không khí,
nhi t và các tác ng tương t .

8.3.2 i v i c t thép d c ch u l c (không ng l c trư c, ng l c trư c, ng l c trư c kéo trên b ),
chi u dày l p bê tông b o v c n ư c l y không nh hơn ư ng kính c t thép ho c dây cáp và không
nh hơn:

− Trong b n và tư ng có chi u dày:

+ T 100 mm tr xu ng:...................... 10 mm (15 mm)

+ Trên 100 mm: .................................... 15 mm (20 mm)

− Trong d m và d m sư n có chi u cao:

+ Nh hơn 250 mm: ............................. 15 mm (20 mm)

+ L n hơn ho c b ng 250 mm: ............ 20 mm (25 mm)

− Trong c t: ................................................................ 20 mm (25 mm)

− Trong d m móng: ...................................................................30 mm

− Trong móng:

+ l p ghép: .........................................................30 mm

+ toàn kh i khi có l p bê tông lót: ........................35 mm

+ toàn kh i khi không có l p bê tông lót: .............70 mm
CHÚ THÍCH 1: Giá tr trong ngo c (...) áp d ng cho k t c u ngoài tr i ho c nh ng nơi m ư t.
CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u trong vùng ch u nh hư ng c a môi trư ng bi n, chi u dày l p bê tông b o v l y
theo quy nh c a tiêu chu n hi n hành TCVN 9346:2012.

Trong k t c u m t l p làm t bê tông nh và bê tông r ng c p B7,5 và th p hơn, chi u dày l p bê tông
b o v c n ph i không nh hơn 20 mm, còn i v i các panen tư ng ngoài (không có l p trát) không
ư c nh hơn 25 mm.

i v i các k t c u m t l p làm t bê tông t ong, trong m i trư ng h p l p bê tông b o v không nh
hơn 25 mm.124
TCVN 5574:2012

Trong nh ng vùng ch u nh hư ng c a hơi nư c m n, l y chi u dày l p bê tông b o v theo quy nh
trong các tiêu chu n tương ng hi n hành.

8.3.3 Chi u dày l p bê tông b o v cho c t thép ai, c t thép phân b và c t thép c u t o c n ư c
l y không nh hơn ư ng kính c a các c t thép này và không nh hơn:

− Khi chi u cao ti t di n c u ki n nh hơn 250 mm: ........................ 10 mm (15 mm)

− Khi chi u cao ti t di n c u ki n b ng 250 mm tr lên: .................. 15 mm (20 mm)
CHÚ THÍCH 1: Giá tr trong ngo c (...) áp d ng cho k t c u ngoài tr i ho c nh ng nơi m ư t.
CHÚ THÍCH 2: i v i k t c u trong vùng ch u nh hư ng c a môi trư ng bi n, chi u dày l p bê tông b o v l y theo quy
nh c a tiêu chu n hi n hành TCVN 9346:2012.

Trong các c u ki n làm t bê tông nh , bê tông r ng có c p không l n hơn B7,5 và làm t bê tông t
ong, chi u dày l p bê tông b o v cho c t thép ngang l y không nh hơn 15 mm, không ph thu c
chi u cao ti t di n.

8.3.4 Chi u dày l p bê tông b o v u mút các c u ki n ng l c trư c d c theo chi u dài o n
truy n ng su t (xem 5.2.2.5) c n ư c l y không nh hơn:

− i v i thép thanh nhóm CIV, A-IV, A-IIIB: ....................................................... 2 d
− i v i thép thanh nhóm A-V, A-VI, AT-VII: ..................................................... 3 d
− i v i c t thép d ng cáp: ............................................................................... 2 d
( ây, d tính b ng milimét (mm)).

Ngoài ra, chi u dày l p bê tông b o v vùng nói trên c n ph i không nh hơn 40 mm iv it tc
các lo i c t thép thanh và không nh hơn 30 mm i v i c t thép d ng cáp.

Cho phép l p bê tông b o v c t thép căng có neo ho c không có neo t i ti t di n g i ư c l y gi ng
như i v i ti t di n nh p trong các trư ng h p sau:

a) i v i c u ki n ng l c trư c có các l c g i t a truy n t p trung, khi có các chi ti t g i t a b ng
thép và c t thép gián ti p (c t thép ngang b ng lư i thép hàn ho c c t thép ai bao quanh c t thép
d c) t theo các ch d n trong 8.12.9.

b) trong các b n, panen, t m lát và móng c t c a các ư ng dây t i i n khi t thêm các c t thép
ngang b sung u mút c u ki n (lư i thép, c t thép ai kín) theo quy nh 8.12.9.

8.3.5 Trong các c u ki n có c t thép d c ng l c trư c căng trên bê tông và n m trong các ng t
thép, kho ng cách t b m t c u ki n n b m t ng c n l y không nh hơn 40 mm và không nh
hơn b r ng ng t thép, ngoài ra, kho ng cách nói trên n m t bên c a c u ki n không ư c nh
hơn 1/2 chi u cao c a ng t thép.

Khi b trí c t thép căng trong rãnh h ho c bên ngoài ti t di n, chi u dày l p bê tông b o v ư c
t o thành sau ó nh phương pháp phun v a ho c các phương pháp khác ph i l y không nh hơn 30
mm.

8.3.6 mb o t d dàng nguyên các thanh c t thép, lư i thép ho c khung thép vào ván khuôn
d c theo toàn b chi u dài (ho c chi u ngang) c a c u ki n, u mút c a các thanh c t thép này c n
t cách mép c u ki n m t kho ng là:

− i v i c u ki n có kích thư c dư i 9 m: ................................................... 10 mm
125
TCVN 5574:2012

− i v i c u ki n có kích thư c dư i 12 m:.................................................. 15 mm

− i v i c u ki n có kích thư c l n hơn 12 m: ............................................. 20 mm

8.3.7 Trong c u ki n có ti t di n vành khuyên ho c ti t di n h p, kho ng cách t các thanh c t thép
d c n b m t bên trong c a c u ki n c n ph i tho mãn các yêu c u 8.3.2 và 8.3.3.

8.4 Kho ng cách t i thi u gi a các thanh c t thép

8.4.1 Kho ng cách thông th y gi a các thanh c t thép (ho c v ng t c t thép căng) theo chi u
cao và chi u r ng ti t di n c n m b o s làm vi c ng th i gi a c t thép v i bê tông và ư c l a
ch n có k n s thu n ti n khi và m v a bê tông. i v i k t c u ng l c trư c cũng c n tính
nm c nén c c b c a bê tông, kích thư c c a các thi t b kéo (kích, k p). Trong các c u ki n s
d ng m bàn ho c m dùi khi ch t o c n m b o kho ng cách gi a các thanh c t thép cho phép
m i qua làm ch t v a bê tông.

8.4.2 Kho ng cách thông th y gi a các thanh c t thép d c không căng ho c c t thép căng ư c kéo
trên b , cũng như kho ng cách gi a các thanh trong các khung thép hàn k nhau, ư c l y không nh
hơn ư ng kính thanh c t thép l n nh t và không nh hơn các tr s quy nh sau:

a) N u khi bê tông, các thanh c t thép có v trí n m ngang ho c xiên: ph i không nh hơn: i
v i c t thép t dư i là 25 mm, i v i c t thép t trên là 30 mm. Khi c t thép t dư i b trí nhi u
hơn hai l p theo chi u cao thì kho ng cách gi a các thanh theo phương ngang (ngoài các thanh hai
l p dư i cùng) c n ph i không nh hơn 50 mm.

b) N u khi bê tông, các thanh c t thép có v trí th ng ng: không nh hơn 50 mm. Khi ki m soát
m t cách có h th ng kích thư c c t li u bê tông, kho ng cách này có th gi m n 35 mm nhưng
không ư c nh hơn 1,5 l n kích thư c l n nh t c a c t li u thô.

Trong i u ki n ch t h p, cho phép b trí các thanh c t thép theo c p (không có khe h gi a chúng).

Trong các c u ki n có c t thép căng ư c căng trên bê tông (tr các k t c u ư c t c t thép liên
t c), kho ng cách thông th y gi a các ng t thép ph i không nh hơn ư ng kính ng và trong m i
trư ng h p không nh hơn 50 mm.
CHÚ THÍCH: Kho ng cách thông th y gi a các thanh c t thép có g ư c l y theo ư ng kính danh nh không k n các
g thép.

8.5 Neo c t thép không căng

8.5.1 i v i nh ng thanh c t thép có g , cũng như các thanh c t thép tròn trơn dùng trong các
khung thép hàn và lư i hàn thì u mút th ng, không c n u n móc. Nh ng thanh c t thép tròn trơn
ch u kéo dùng trong khung, lư i bu c c n ư c u n móc u, móc d ng ch L ho c ch U

8.5.2 Các thanh c t thép d c ch u kéo và c t thép ch u nén c n kéo dài thêm qua ti t di n vuông góc
v i tr c d c c u ki n mà ó chúng ư c tính v i toàn b cư ng tính toán, m t kho ng không nh
hơn l an ư c xác nh theo công th c:

 R 
lan =  ω an s + ∆λan  d
 
 
(189)
Rb126
TCVN 5574:2012

nhưng không nh hơn l an = λan d .

Trong ó giá tr ω an , ∆λan và λan cũng như giá tr cho phép t i thi u l an ư c xác nh theo B ng 36.
ng th i các thanh c t thép tròn trơn ph i có móc u ho c ư c hàn v i c t thép ai d c theo
chi u dài neo. Cho phép tính giá tr Rb có k n các h s i u ki n làm vi c c a bê tông, ngo i tr
h s γ b2 .

i v i c u ki n làm t bê tông h t nh nhóm B, chi u dài l an theo công th c (189) c n tăng thêm 10d
i v i c t thép ch u kéo và 5d i v i c t thép ch u nén.

Trư ng h p khi thanh c n neo có di n tích ti t di n l n hơn di n tích yêu c u theo tính toán b nv i
toàn b cư ng tính toán, chi u dài l an theo công th c (189) cho phép gi m xu ng b ng cách nhân
v i t s di n tích c n thi t theo tính toán và di n tích th c t c a ti t di n c t thép.

N u theo tính toán, d c theo các thanh ư c neo hình thành v t n t do bê tông b kéo, thì nh ng thanh
c t thép này c n ph i kéo dài thêm vào vùng ch u nén m t o n l an tính theo công th c (189).

Khi không th th c hi n yêu c u nói trên c n có bi n pháp neo các thanh c t thép d c mb o
chúng làm vi c v i toàn b cư ng tính toán t i ti t di n ang xét ( t c t thép gián ti p, hàn vào
u mút thanh các b n neo ho c chi ti t t s n, u n g p khúc các thanh neo) khi ó chi u dài l an
không ư c nh hơn 10d .

i v i các chi ti t t s n c n xét n các i m c bi t sau: chi u dài các thanh neo ch u kéo c a chi
ti t t s n chôn vào vùng bê tông ch u kéo ho c ch u nén khi σ bc Rb > 0,75 ho c σ bc Rb < 0,25
c n xác nh theo công th c (189) v i các giá tr ω an , ∆λan và λan l y theo m c 1a B ng 36. Trong các
trư ng h p còn l i các giá tr này c n l y theo m c 1b B ng 36. Trong ó σ bc là ng su t nén trong bê
tông tác d ng th ng góc v i thanh neo, ư c xác nh như i v i v t li u àn h i trên ti t di n quy
i, ch u t i tr ng thư ng xuyên v i h s tin c y v t i tr ng γ f = 1.

Khi thanh neo c a chi ti t t s n ch u l c kéo và trư t, v ph i công th c (189) ư c nhân v i h s
δ xác nh theo công th c sau:

δ =
0,3
+ 0,7 (190)
1 + Qan1 Nan1
trong ó: Nan1 , Qan1 – tương ng là l c kéo và l c c t trong thanh neo.

ng th i chi u dài thanh neo ph i không nh hơn giá tr t i thi u l an nêu trong i u này.

Neo làm b ng thép tròn trơn nhóm CI, A-I ư c dùng ch khi có gia cư ng các u thanh b ng các
b n thép, ho c làm phình u thanh hay hàn các o n ng n ch n ngang thanh. Chi u dài c a các
thanh neo này ư c tính toán ch u nh và nén c c b bê tông. Cho phép dùng neo làm t thép nói trên
có móc u cho các chi ti t c u t o.

8.5.3 m b o neo t t c các thanh c t thép d c ư c kéo vào mép g i t a, t i các g i t a t do
ngoài cùng c a c u ki n ch u u n c n ph i tuân theo các yêu c u sau:


127
TCVN 5574:2012

c) N u i u ki n 6.2.3.4 ư c m b o, chi u dài c a o n thanh c t thép ch u kéo ư c kéo vào
g i t do ph i không nh hơn 5 d .

d) N u i u ki n 6.2.2.4 không ư c m b o, chi u dài c a o n thanh c t thép ch u kéo ư c
kéo vào g i t do ph i không nh hơn 10 d .

B ng 36 – Các h s xác nh o n neo c t thép không căng

Các h s xác nh o n neo c t thép
không căng

C t thép có g C t thép trơn

∆λan λan l an , ω an ∆λan λan
i u ki n làm vi c c a c t thép
không căng
ω an l an ,
mm mm

Không nh Không nh
hơn hơn

1. o n neo c t thép
a. Ch u kéo trong bê tông ch u kéo 0,7 11 20 250 1,2 11 20 250
b. Ch u nén ho c kéo trong vùng ch u nén c a bê
tông 0,5 8 12 200 0,8 8 15 200
2. N i ch ng c t thép
a. Trong bê tông ch u kéo 0,9 11 20 250 1,55 11 20 250
b. Trong bê tông ch u nén 0,65 8 15 200 1 8 15 200

Chi u dài o n neo l an các g i t do ngoài cùng mà ó cư ng tính toán c t thép b gi m xu ng
(xem 5.2.2.4 và B ng 23), ư c xác nh theo các ch d n 8.5.2 và m c 1b B ng 36.

Khi có t c t thép gián ti p, chi u dài o n neo ư c gi m i b ng cách chia h s ω an cho i lư ng
1 + 12 µ v và gi m h s ∆λan m t lư ng 10σ b / Rb .

trong ó:

µ v là hàm lư ng c t thép theo th tích ư c xác nh như sau:

+ v i lư i thép hàn, tính theo công th c (49), xem 6.2.2.13;

Asw
+ v i c t thép ai u n g p, tính theo công th c: µ v =
2as
trong ó:

Asw là di n tích ti t di n c t thép ai u n g p t theo c nh c u ki n.

Trong m i trư ng h p giá tr µ v l y không l n hơn 0,06.
128
TCVN 5574:2012

ng su t nén c a bê tông trên g i t a σ b ư c xác nh b ng cách chia ph n l c g i t a cho di n tích
t a c a c u ki n và l y không l n hơn 0,5 Rb .

C t thép gián ti p ư c phân b trên chi u dài o n neo, t u mút c u ki n n v t n t th ng góc
g n g i t a nh t.

Chi u dài o n neo kéo vào g i t a ư c gi m i so v i chi u dài yêu c u i u này n u giá tr l an
nh hơn 10d và ư c l y b ng l an nhưng không nh hơn 5 d . Trong trư ng h p này cũng như khi
hàn ch c ch n u thanh v i các chi ti t neo t s n b ng thép, cư ng tính toán c a c t thép d c
t i g i t a không c n gi m.

8.6 B trí c t thép d c cho c u ki n

8.6.1 Di n tích ti t di n c t thép d c trong c u ki n bê tông c t thép c n l y không nh hơn các giá tr
cho trong B ng 37.

B ng 37 – Di n tích ti t di n t i thi u c a c t thép d c trong c u ki n bê tông c t thép, ph n
trăm di n tích ti t di n bê tông

Di n tích ti t di n t i thi u c a c t thép
i u ki n làm vi c c a c t thép d c trong c u ki n bê tông c t thép,
ph n trăm di n tích ti t di n bê tông
1. C t thép S trong c u ki n ch u u n, kéo l ch tâm khi
l c d c n m ngoài gi i h n chi u cao làm vi c c a ti t
di n 0,05
2. C t thép S , S ′ trong c u ki n kéo l ch tâm khi l c
d c n m gi a các c t S và S ′ 0,06
3. C t S , S ′ trong c u ki n ch u nén l ch tâm khi:
l0 / i < 17 0,05

17 ≤ l0 / i ≤ 35 0,10

35 < l0 / i ≤ 83 0,20
l0 / i > 83 0,25
CHÚ THÍCH: Di n tích ti t di n c t thép t i thi u cho trong b ng này là i v i di n tích ti t di n bê tông ư c tính b ng
cách nhân chi u r ng ti t di n ch nh t ho c chi u r ng c a b ng ti t di n ch T (ch I) v i chi u cao làm vi c c a ti t
di n h0 . Trong các c u ki n có c t thép d c t u theo chu vi ti t di n cũng như trong các c u ki n ch u kéo úng tâm giá
tr c t thép t i thi u cho trên là i v i di n tích toàn b ti t di n bê tông.

Trong các c u ki n có c t thép d c b trí u theo chu vi ti t di n cũng như i v i ti t di n ch u kéo
úng tâm, di n tích ti t di n c t thép t i thi u c a toàn b c t thép d c c n l y g p ôi các giá tr cho
trong B ng 37.

Hàm lư ng t i thi u c a c t thép S và S ′ trong các c u ki n ch u nén l ch tâm mà kh năng ch u l c
c a chúng ng v i l ch tâm tính toán ư c s d ng không quá 50 % ư c l y b ng 0,05 không
ph thu c vào m nh c a c u ki n.129
TCVN 5574:2012

Các quy nh trong B ng 37 không áp d ng khi l a ch n di n tích ti t di n c t thép khi tính toán c u
ki n trong quá trình v n chuy n và ch t o; trong trư ng h p này di n tích ti t di n c t thép ư c xác
nh ch b ng tính toán theo b n. N u tính toán cho th y kh năng ch u l c c a c u ki n b m t i
ng th i v i s hình thành v t n t trong bê tông vùng ch u kéo, thì c n xét n các yêu c u 4.2.10
cho c u ki n t ít c t thép.

Các quy nh i u này không c n xét n khi xác nh di n tích c t thép t theo chu vi c a b n ho c
panen theo các tính toán ch u u n trong m t ph ng b n (panen).

8.6.2 ư ng kính c t thép d c c a c u ki n ch u nén không ư c vư t quá giá tr :

− i v i bê tông n ng, bê tông h t nh có c p th p hơn B25: ..................... 40 mm

− i v i bê tông nh , bê tông r ng có c p:

+ B12,5 tr xu ng.................................................................... 16 mm

+ T B15 n B25: .................................................................. 25 mm

+ B30 tr lên ........................................................................... 40 mm

− i v i bê tông t ong có c p:

+ B10 tr xu ng....................................................................... 16 mm

+ T B12,5 n B15: ............................................................... 20 mm

Trong các c u ki n ch u u n làm t bê tông nh s d ng c t thép nhóm CIV, A-IV và th p hơn, ư ng
kính c t thép d c không ư c vư t quá:

− i v i bê tông có c p t B12,5 tr xu ng: ................................................. 16 mm

− i v i bê tông có c p t B15 n B25: ...................................................... 25 mm

− i v i bê tông có c p B30 tr lên: ............................................................. 32 mm

i v i c t thép nhóm cao hơn, ư ng kính gi i h n c a thanh c t thép ph i phù h p v i các quy nh
hi n hành.

Trong các c u ki n ch u u n làm t bê tông t ong có c p B10 và th p hơn, ư ng kính c t thép d c
không ư c l n hơn 16 mm.

ư ng kính c t thép d c trong c u ki n ch u nén l ch tâm c a k t c u toàn kh i không ư c nh
hơn 12 mm.

8.6.3 Trong các c u ki n th ng ch u nén l ch tâm, kho ng cách gi a tr c các thanh c t thép d c theo
phương vuông góc v i m t ph ng u n không ư c l n hơn 400 mm, còn theo phương m t ph ng u n
– không l n hơn 500 mm.
130
TCVN 5574:2012

8.6.4 Trong các c u ki n ch u nén l ch tâm mà kh năng ch u l c c a chúng ng v i l ch tâm cho
trư c c a l c d c ư c s d ng nh hơn 50 %, cũng như trong các c u ki n có m nh l 0 / i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản