TCVN 5575 1991

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 5575 1991: Kết cấu thép-tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu thép của mọi loại công trình,...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 5575 1991

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


Nhãm H
KÕt cÊu thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Steel structures - Design standard
1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp cña nhμ vμ c«ng tr×nh
Tiªu chuÈn nμy kh«ng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp cña cÇu, ®−êng hÇm giao th«ng, ®−êng
èng d−íi ®Êt.
Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sö dông ®Æc biÖt (vÝ dô: kÕt cÇu lß
cao, c¸c ®−êng èng chÝnh, c¸c c«ng nghÖ, bÓ cã chøc n¨ng riªng, ®Æc biÖt kÕt cÊu nhμ chÞu t¸c
®éng cña ®éng ®Êt, cña nhiÖt ®é lín hoÆc cña m«i tr−êng x©m thùc, c¸c c«ng tr×nh thñy c«ng ë
biÓn...) vμ kÕt cÊu nhμ vμ c«ng tr×nh ®Æc biÖt, vμ c¸c d¹ng kÕt cÊu ®Æc biÖt (kÕt cÊu øng suÊt
tr−íc, kÕt cÊu kh«ng gian, kÕt cÊu treo...) cÇn ph¶i xem thªm nh÷ng yªu cÇu riªng, thÓ hiÖn ®Æc
®iÓm lμm viÖc cña kÕt cÊu ®ã.

1.2. Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp ngoμi nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy ph¶i tu©n theo
nh÷ng tiªu chuÈn quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh kh¸c cã liªn quan.

1.3. Ph¶i chó ý b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu thÐp chèng ¨n mßn vμ chèng ch¸y. Kh«ng ®−îc phÐp t¨ng bÒ
dμy cña thÐp c¸n vμ cña thÐp èng víi môc ®Ých ®Ò phßng ¨n mßn vμ n©ng cao kh¶ n¨ng chèng
ch¸y.
C¸c cÊu t¹o cÇn ph¶i b¶o ®¶m lé râ ®Ó dÔ theo dâi, lμm s¹ch, s¬n, kh«ng ®Ó tô h¬i n−íc vμ ph¶i
th«ng tho¸ng giã.
Nh÷ng thÐp ®Þnh h×nh rçng, tiÕt diÖn kÝn ph¶i ®−îc bÞt kÝn.

1.4. Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp cÇn:
- TiÕt kiÖm kim lo¹i;
- Lùa chän s¬ ®å tèi −u cña c«ng tr×nh vμ tiÕt diÖn cña c¸c cÊu kiÖn trªn c¬ së kinh tÕ - kü thuËt;
- Dïng c¸c thÐp c¸n ®Þnh h×nh vμ nh÷ng m¸c thÐp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ;
- Dïng c¸c kÕt cÊu ®· ®−îc ®iÓn h×nh hãa vμ tiªu chuÈn hãa;
- Dïng c¸c kÕt cÊu tiªn tiÕn (hÖ kh«ng gian tõ nh÷ng cÊu kiÖn tiªu chuÈn hãa, nh÷ng kÕt cÊu cã
chøc n¨ng chÞu lùc kÕt hîp víi bao che, kÕt cÊu øng suÊt tr−íc, kÕt cÊu hçn hîp d·y m¶nh vμ dÇm
cøng, kÕt cÊu tÊm máng vμ kÕt cÊu liªn hîp tõ hai m¸c thÐp...).
- Ph¶i xÐt ®Õn yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa viÖc chÕ t¹o vμ l¾p ghÐp kÕt cÊu;
- Dïng c¸c kÕt cÊu tèn Ýt nhÊt c«ng chÕ t¹o, vËn chuyÓn vμ l¾p r¸p;
- XÐt ®Õn tÝnh s¶n xuÊt hμng lo¹t, tÝnh d©y chuyÒn vμ l¾p ghÐp khèi lín cña kÕt cÊu;
- −u tiªn sö dông nh÷ng d¹ng liªn kÕt tiªn tiÕn ®−îc thùc hiÖn t¹i nhμ m¸y (hμn tù ®éng, hμn b¸n
tù ®éng, liªn kÕt mÆt bÝch nh÷ng ®Çu t× ®−îc bμo nh½n, bu l«ng trong ®ã cã bu l«ng ®é cao...);
- Dïng nh÷ng liªn kÕt l¾p ghÐp b»ng bu l«ng, ®Æc biÖt chó ý tíi bu l«ng c−êng ®é cao; liªn kÕt
hμn l¾p ghÐp ®−îc dïng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phï hîp.

1.5. Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu thÐp cho nhμ vμ c«ng tr×nh ph¶i sö dông nh÷ng s¬ ®å kÕt cÊu b¶o
®¶m tÝnh bÒn, tÝnh æn ®Þnh vμ tÝnh bÊt biÕn h×nh kh«ng gian cña chóng trong qu¸ tr×nh vËn
chuyÓn, l¾p r¸p vμ sö dông.

1.6. M¸c cña thÐp kÕt cÊu vμ thÐp lμm liªn kÕt còng nh− c¸c yªu cÇu riªng ®èi víi lo¹i thÐp ®ã lÊy
theo nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt nhμ n−íc hoÆc cña n−íc ngoμi, cÇn ®−îc ghi trong c¸c b¶n vÏ
thiÕt kÕ, b¶n vÏ chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vμ trong c¸c v¨n b¶n ®Æt hμng vËt liÖu.


  Page 1 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

1.7. S¬ ®å tÝnh to¸n vμ nh÷ng gi¶ thiÕt tÝnh to¸n c¬ b¶n thÓ hiÖn ®−îc ®iÒu kiÖn lμm viÖc thùc tÕ
cña kÕt cÊu thÐp.
KÕt cÊu thÐp cÇn ®−îc kh¶o s¸t nh− mét hÖ thèng kh«ng gian hoμn chØnh.
Khi ph©n chia nh÷ng hÖ thèng kh«ng gian hoμn chØnh thμnh kÕt cÊu ph¼ng riªng biÖt ph¶i kÓ ®Õn
t¸c ®éng t−¬ng hç gi÷a c¸c bé phËn víi nÒn mãng. Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ, cÇn sö dông m¸y tÝnh
®iÖn tö ®Ó lùa chän s¬ ®å vμ thiÕt kÕ diÖn tÝch kÕt cÊu thÐp.

1.8. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp cho phÐp kÓ ®Õn biÕn d¹ng kh«ng ®μn håi cña thÐp.
§èi víi c¸c kÕt cÊu siªu tÜnh kh«ng thiÕt lËp, ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÓ ®Õn biÕn d¹ng kh«ng ®μn
håi cña thÐp. Néi lùc tÝnh to¸n (m«men uèn vμ xo¾n, c¸c lùc däc vμ ngang) ®−îc x¸c ®Þnh theo
gi¶ thiÕt biÕn d¹ng ®μn håi cña thÐp trªn s¬ ®å kh«ng biÕn d¹ng.
Khi ®¶m b¶o nh÷ng c¬ së kinh tÕ - kü thuËt phï hîp, viÖc tÝnh to¸n cho phÐp tiÕn hμnh theo s¬ ®å
biÕn d¹ng cã kÓ ®Õn ¶nh h−ëng chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu do t¶i träng.

1.9. C¸c kÕt cÊu thÐp b»ng thÐp c¸n hoÆc thÐp èng ph¶i cã tiÕt diÖn nhá nhÊt, tháa m·n c¸c yªu
cÇu cña tiªu chuÈn nμy. Trong c¸c tiÕt diÖn tæ hîp ®−îc thiÕt lËp theo tÝnh to¸n, øng suÊt tÝnh to¸n
kh«ng nªn thÊp h¬n 95% c−êng ®é tÝnh to¸n cña vËt liÖu.

2. VËt liÖu cho kÕt cÊu vμ liªn kÕt
2.1. TÊt c¶ c¸c kÕt cÊu ®−îc chia lμm bèn nhãm tïy theo møc ®é quan träng cña nhμ vμ c«ng
tr×nh còng nh− ®iÒu kiÖn sö dông cña chóng. c¸c m¸c thÐp dïng cho tõng nhãm kÕt cÊu nhμ vμ
c«ng tr×nh lÊy theo b¶ng 49 (phô lôc 1).

2.2. Khi hμn kÕt cÊu thÐp dïng:
- Que hμn hå quang: nÕu hμn tay;
- D©y hμn: NÕu hμn tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ch¸y d−íi líp thuèc hμn;
- D©y hμn ch¸y trong h¬i c¸c bon.
C¸c vËt liÖu hμn lÊy theo b¶ng 54 (phô lôc 2).

2.3. Khèi ®óc (phÇn gèi...) dïng trong kÕt cÊu thÐp ®−îc thiÕt kÕ tõ c¸c bon (xem b¶ng 52 phô lôc
2) t−¬ng øng c¸c yªu cÇu ®èi víi nhãm ®óng II vμ III, hoÆc tõ gang x¸m (xem b¶ng 53 phô lôc
2).

2.4. §èi víi liªn kÕt bul«ng dïng bu l«ng vμ ®ai èc (ªcu) b»ng thÐp cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh
cña c¸c tiªu chuÈn: "Bul«ng vμ ®ai èc - TCVN 1876 : 1976 ®Õn TCVN 1915 : 1976".
CÊp ®é bÒn cña vËt liÖu lμm bu l«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 57.
§èi víi bu l«ng ë cÊp bÒn 4.6; 4.8; 5.6 vμ 5.8 dïng ®ai èc, cÊp ®é bÒn 4 ®èi víi bu l«ng ë cÊp ®é
bÒn 6.6 vμ 6.8 dïng ®ai èc cÊp ®é bÒn 5 vμ 6.

2.5. M¸c cña thÐp ®Ó lμm bu l«ng mãng l¸y theo b¶ng 60a cÊu t¹o vμ kÝch th−íc cña chóng lÊy
theo b¶ng 60b.
M¸c cña thÐp lμm bu l«ng (h×nh ch÷ U) ®Ó gi÷ d©y neo cña c¸c cét th«ng tin v« tuyÕn, cét ®iÖn vμ
nh÷ng thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn lÊyt theo b¶ng 60 a (phô lôc 2).

2.6. ViÖc sö dông bu l«ng c−êng ®é cao cho phÐp tham kh¶o lùa chän dùa trªn c¬ së cña c¸c tiªu
chuÈn Liªn X« t−¬ng øng. (xem b¶ng 61 phô lôc 3) ®ai èc vμ vßng ®Öm xem giíi thiÖu c¸c tiªu
chuÈn Liªn X« t−¬ng øng trong phô lôc 9.

2.7. §èi víi c¸c bé phËn chÞu lùc cña m¸i tua, d©y neo cét ®iÖn vμ cét ®ì c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m
ph©n phèi ®iÖn, trô vá thÐp còng nh− c¸c bé phËn chÞu kÐo trong kÕt cÊu øng suÊt cho tr−íc cho
phÐp tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn Liªn X« t−¬ng øng (xem giíi thiÖu trong phô lôc 9).


  Page 2 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

2.8. Nh÷ng ®Æc ®iÓm vËt lÝ cña vËt liÖu dïng cho kÕt cÊu thÐp ®−îc ghi trong phô lôc 3.

2.9. Khi chän vËt liÖu cho kÕt cÊu vμ liªn kÕt cÇn chó ý:
- NÕu dïng vËt liÖu cña Liªn X« cã thÓ hoμn toμn sö dông c¸c sè liÖu trong tiªu chuÈn nμy.
- NÕu dïng vËt liÖu trong n−íc hoÆc cña c¸c n−íc kh¸c cÇn cã nh÷ng quy ®æi t−¬ng øng vÒ ®Æc
tr−ng c¬ lÝ vμ c¸c yªu cÇu kh¸c so víi thÐp cña Liªn X«.

3. C¸c ®Æc tr−ng tÝnh to¸n cña vËt liÖu vμ kÕt cÊu
3.1. C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp c¸n vμ thÐp èng ®èi víi nh÷ng kh¸c nhau cña tr¹ng th¸i øng suÊt
®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc cña b¶ng 1.

B¶ng 1
C−êng ®é tÝnh to¸n cña
Tr¹ng th¸i øng suÊt KÝ hiÖu
thÐp c¸n vμ thÐp èng
1 2 3
KÐo nÐn Theo giíi h¹n ch¶y R R=σc/γνl
vμ uèn Theo søc bÒn tøc thêi Rb Rb=σb/γνl
Tr−ît Rc Rc=0.58σc/γνl
Ðp mÆt theo mÆt ph¼ng t× dÇu (khi cã gia Rcm Rcm=σb/γνl
c«ng ph¼ng)
Ðp mÆt côc bé trong c¸c khíp trô (cæ trôc) Rtcm Rtcm =0.5σb/γνl
khi tiÕp xóc chÆt

Ðp theo ®−êng kÝnh cña con l¨n (khi tiÕp
xóc tù do trong c¸c kÕt cÊu cã ®é di ®éng Rc.l¨n Rc.lÆn =0.025σb/γνl
h¹n chÕ)

KÐo theo h−íng chiÒu dμy cña thÐp c¸n Rδ Rδ =0.5σb/γνl

Chó thÝch: γνl - HÖ sè tin cËy cña vËt liÖu, x¸c ®Þnh theo môc 3.2.

3.2. Gi¸ trÞ hÖ sè tin cËy cña vËt liÖu thÐp c¸n vμ thÐp èng cho phÐp tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn
Liªn X« t−¬ng øng (xem b¶ng 48 phô lôc 1). C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp c¸n vμ thÐp èng cho
phÐp tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn Liªn X« t−¬ng øng (xem b¶ng 50 - 51 phô lôc 1).

3.3. C−êng ®é tÝnh to¸n cña khèi ®óc tõ thÐp c¸c bon vμ gang x¸m l¸y theo b¶ng 52 vμ 53 phô lôc
2.

3.4. C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt hμn ®èi víi nh÷ng biÕn d¹ng liªn kÕt vμ tr¹ng th¸i øng suÊt
kh¸c nhau ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trong b¶ng 2.

B¶ng 2
D¹ng liªn kÕt Tr¹ng th¸i øng suÊt KÝ hiÖu C−êng ®é
tÝnh to¸n
NÐn kÐo vμ uèn Theo giíi h¹n
§èi ®Çu Rb Rb=R
khi hμn tù ®éng, ch¶y
  Page 3 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

nöa tù ®éng hμn
tay cã kiÓm tra Theo søc bÒn tøc
Rhb Rhb=Rb
chÊt l−îng cña thêi
®−êng hμn.
KÐo vμ uèn khi
Theo giíi h¹n
hμn tù ®éng vμ Rb Rb=0,85R
ch¶y
hμn tay
C¾t Rhc Rhc=Rc
Theo kim lo¹i cña Rg=0,55R-
Rg
®−êng hμn tcg/(γvlh)
Gãc C¾t (quy −íc)
Theo kim lo¹i cña
Rbg Rbg=0,45σb.
biªn nãng ch¶y

Chó thÝch:
1. §èi víi nh÷ng ®−êng hμn b»ng tay, gi¸ trÞ c−êng ®é tiªu chuÈn cña kim lo¹i ®−êng hμn theo
søc bÒn tøc thêi (Rtcg) lÊy b»ng gi¸ trÞ cña søc bÒn tøc thêi khi døt cña kim lo¹i ®−êng hμn ®−îc
chØ dÉn theo b¶ng 55a (phô lôc 2).
2. §èi víi nh÷ng ®−êng hμn tù ®éng hoÆc nöa tù ®éng gi¸ trÞ cña Rtcg lÊy theo b¶ng 55b.
3. Gi¸ trÞ cña hÖ sè ®é tin cËy theo vËt liÖu cña ®−êng hμn (γvlh) lÊy b»ng: 1,25 - khi gi¸ trÞ cña
Rtc. g kh«ng lín h¬n 490Mpa (5000 kg/cm2); 1,35 - khi gi¸ trÞ cña Rtc. g b»ng 590Mpa (6000
kg/cm2) vμ lín h¬n.
C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt ®èi ®Çu c¸c cÊu kiÖn b»ng thÐp cã c−êng ®é tiªu chuÈn kh¸c nhau
®−îc lÊy theo tr−êng hîp liªn kÕt ®èi ®Çu cña thÐp cã c−êng ®é tiªu chuÈn nhá.
C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp hμn trong liªn kÕt cã d¹ng ®−êng hμn gãc ®−îc ghi trong b¶ng 55a
(phô lôc 2).

3.5. C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt mét bu l«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc trong b¶ng 3.

B¶ng 3
C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt bul«ng
C¾t vμ kÐo cña bul«ng líp Ðp mÆt cña c¸c cÊu
Tr¹ng th¸i
Ký hiÖu kiÖn tõ thÐp cã giíi h¹n
øng suÊt 4.5; 5.6;
4.8; 5.8 8.8 ch¶y nhá h¬n 440MPa
6.6
(4500kg/cm2)
C¾t Rblc Rblc=38σblb Rblc=0.46σblb Rblc=0,4σblc -
KÐo Rblk Rblk=0.42σblb Rblk=0.46σblb Rblk=0.56σblb -
Ðp mÆt: Rblcm
A/ Bu l«ng - - - Rblcm=(0,5+340σb/E) σb
®é chÝnh
x¸c cao
B/ Bu l«ng - - - Rblcm=(0,5+280σb/E) σb
®é chÝnh
x¸c b×nh
th−êng vμ
bu l«ng th«

C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu c¾t cña c¸c bul«ng trong liªn kÕt ®−îc lÊy theo b¶ng 58, c−êng ®é tÝnh
to¸n chÞu Ðp mÆt cña c¸c cÊu kiÖn lÊy theo b¶ng 59 (phô lôc 2).

3.6. C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu Ðp (Rmkbl) cña bu l«ng mãng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  Page 4 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Rmkbl =0.4σb. (1)
C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu kÐo (Rukbl) cña bu l«ng h×nh ch÷ U (trong môc 2.5) ®−îc tÝnh to¸n theo
c«ng thøc:
Rukbl =0.45σb. (2)
C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu kÐo cña bu l«ng mãng vμ bu l«ng h×nh ch÷ U lÊy theo b¶ng 60 - a (phô
lôc 2)

3.7. C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu kÐo cña bu l«ng c−êng ®é cao Rblck ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Rblck =0.7σblb. (3)

Trong ®ã: σblb - Søc bÒn tøc thêi nhá nhÊt cña bu l«ng khi døt theo b¶ng 61 (phô lôc 3).

3.8. C−êng ®é Ýnh to¸n chÞu kÐo (Rd) cña d©y thÐp c−êng ®é cao cã d¹ng bã (sîi th¼ng) hoÆc bªn
®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
Rd = 0,63σb (4)

3.9. Gi¸ trÞ cña c−êng ®é tÝnh to¸n (lùc ) chÞu kÐo cña d©y thÐp lÊy b»ng gi¸ trÞ cña lùc kÐo ®øt
c¸p (x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt) chia cho hÖ sè ®é tin cËy γbl
(γbl = 1,6)

4. §iÒu kiÖn lμm viÖc vμ chøc n¨ng cña kÕt cÊu
4.1. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp cÇn tÝnh ®Õn
- HÖ sè ®é tin cËy theo chøc n¨ng cña kÕt cÊu (γcn) (lÊy theo b¶ng 4);
- Møc ®é quan träng cña nhμ vμ c«ng tr×nh.
Khi thiÕt kÕ sÏ chia gi¸ trÞ giíi h¹n cña kh¶ n¨ng chÞu lùc, gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña c−êng ®é, gi¸ trÞ
giíi h¹n cña biÕn d¹ng cho hÖ sè ®é tin cËy γcn hoÆc nh©n gi¸ trÞ cña t¶i träng tÝnh to¸n, néi lùc
hoÆc cña t¸c ®éng blèc víi γcn.

B¶ng 4
Lo¹i nhμ vμ c«ng tr×nh HÖ sè ®é tin cËy theo
chøc n¨ng
Lo¹i 1
Nhμ vμ c«ng tr×nh cã ý nghÜa kinh tÕ quèc d©n hoÆc x· héi ®Æc biÖt 1
quan träng nh−: nhμ m¸y nhiÖt ®iÖn; nh÷ng khu trung t©m cña lß
luyÖn kim; èng kh¸ cao h¬n 200m; th¸p v« tuyÕn bÓ chøa dÇu vμ c¸c
s¶n phÈm dÇu cã thÓ tÝnh lín h¬n 10.000m3; nh÷ng c«ng tr×nh thÓ
thao cã m¸i che víi kh¸n ®μi; nhμ h¸t; r¹p chiÕu bãng; r¹p xiÕc; chç
cã m¸i che; c¸c tr−êng häc; bÖnh viÖn; nhμ hé sinh; viÖn b¶o tμng;
kho l−u tr÷ Nhμ n−íc.

Lo¹i 2
Nhμ vμ c«ng tr×nh cã ý nghÜa kinh tÕ quèc d©n hoÆc x· héi quan 0,95
träng nh−: c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, nhμ d©n dông vμ th«ng tin liªn l¹c
kh«ng ghi lo¹i 1 vμ 3.

Lo¹i 3
Nhμ vμ c«ng tr×nh cã ý nghÜa x· héi vμ kinh tÕ quèc d©n h¹n chÕ 0,9
nh−: kho kh«ng cã qu¸ tr×nh ph©n lo¹i vμ ®ãng gãi ®Ó gi÷ c¸c s¶n
phÈm n«ng nghiÖp, ph©n bãn, s¶n phÈm hãa häc, than... nhμ kÝnh
trång trät, nhμ ë 1 tÇng, cét d©y th«ng tin liªn l¹c, cét ®ì ®Ìn chiÕu
s¸ng c¸c khu d©n c− hμng rμo cña nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh t¹m...
  Page 5 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Chó thÝch: ®èi víi nh÷ng nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh t¹m cã thêi h¹n phôc vô nhá h¬n 5 n¨m lÊy
gcn b»ng 0,8

- HÖ sè ®é tin cËy γb = 1,3 ®èi víi cÊu kiÖn cña kÕt cÊu ®−îc tÝnh to¸n ®é bÒn theo søc bÒn tøc
thêi.
- HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc γ vμ hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc kÕt γik lÊy theo b¶ng 5 b¶ng 34 vμ phô lôc
4.


B¶ng 5
C¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu HÖ sè ®iÒu kiÖn
lμm viÖc γ
1. DÇm ®Æc vμ c¸c thanh chÞu nÐn trong giμn cña sμn d−íi c¸c phßng cña
nhμ h¸t, c©u l¹c bé, r¹p chiÕu bãng, kh¸n ®μi, cöa hμng, kho gi÷ s¸ch, vμ
0.9
kho l−u tr÷,... khi träng l−îng cña sμn b»ng hoÆc lín h¬n t¶i träng t¹m
thêi.
2. Cét cña c¸c nhμ c«ng céng vμ gèi ®ì cña th¸p n−íc 0.85
3. C¸c thanh chÞu nÐn chÝnh (trõ thanh ë gèi) cña hÖ thanh bông tiÕt diÖn
ch÷ T tæ hîp tõ c¸c thÐp gãp cña giμn hμn ë m¸i vμ sμn (thÝ dô: v× kÌo vμ 0.8
nh÷ng giμn t−¬ng tù) khi ®é m¶nh lín h¬n hoÆc b»ng 60.
4. DÇm ®Æc khi tÝnh to¸n æn ®Þnh tæng thÓ 0.95
5. C¸c th¸nh c¨ng, thanh kÐo , thanh neo, ®−îc lμm tõ thÐp c¸n. 0.9
6. C¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu thanh ë m¸i vμ mÆt sμn
a) Thanh chÞu nÐn (trõ lo¹i tiÕt diÖn èng kÝn) khi tÝnh to¸n æn ®Þnh; 0.95
b) Thanh chÞu kÐo trong kÕt cÊu hμn; 0.95
c) C¸c thanh chÞu kÐo, nÐn vμ c¸c b¶n nèi trong c¸c kÕt cÊu bu l«ng (trõ
kÕt cÊu dïng bu l«ng c−êng ®é cao) tõ thÐp cã giíi h¹n ch¶y nhá h¬n
440MPa (4500kg/cm2), chÞu t¶i träng lÜnh khi tÝnh to¸n vÒ ®é bÒn. 1.05

7. DÇn tæ hîp ®Æc, cét vμ c¸
c b¶n nèi thÐp giíi h¹n ch¶y nhá h¬n 440MPa (4500 kg/cm2) ë nh÷ng chç
1.10
n¬i b»ng bu l«ng (trõ bu l«ng c−êng ®é cao) chÞu t¶i täng tÜnh, khi tÝnh
to¸n vÒ ®é bÒn
8. TiÕt diÖn cña c¸c cÊu kiÖn c¸n, hμn vμ nèi b»ng thÐp cã giíi h¹n ch¶y
nhá h¬n 440 MPa (4500 kg/cm2) ë nh÷ng chç nèi b»ng bu l«ng (trõ bu
l«ng c−êng ®é cao), chÞu t¶i träng tÜnh, khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn:
a) DÇm ®Æc vμ cét; 1.10
b) KÕt cÊu thanh cöa m¸i vμ sμn 1.05
9. C¸c thanh bông chÞu nÐn cña kÕt cÊu kh«ng gian rçng tõ c¸c thÐp gãc
®¬n ®Òu c¹nh hoÆc kh«ng ®Òu c¹nh (®−îc liªn kÕt b»ng c¹nh lín):
a) §−îc liªn kÕt trùc tiÕp víi thanh c¹nh trªn mét c¹nh b»ng c¸c ®−êng
hμn hoÆc b»ng hai bul«ng trë lªn, ®Æc däc theo thÐp gãc:
- Thanh xiªn theo h×nh 9, a, b 0.90
- Thanh chèng theo h×nh 9, b, c 0.90
- Thanh xiªn theo h×nh 9, c 0.85
- Thanh chèng theo h×nh 9, d, e 0.80
b) §−îc liªn kÕt trùc tiÕp víi thanh c¸ch trªn mét c¹nh b»ng mét bul«ng
(trõ c¸c chØ dÉn trong ®iÒu 9, c cña b¶ng), còng nh− liªn kÕt qua b¶n m¾t 0.75
kh«ng phô thuéc d¹ng liªn kÕt;
c) Khi hÖ thanh bông h×nh ch÷ thËp víi mét bul«ng liªn kÕt theo h×nh 9, h. 0.70
10. C¸c thanh chÞu nÐn b»ng thÐp gãc ®¬n, ®−îc liªn kÕt theo mét c¹nh

  Page 6 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

(®èi víi thÐp gãc kh«ng ®Òu c¹nh chØ theo c¹nh nhá), trõ c¸c cÊu kiÖn cña 0.75
kÕt cÊu ®· nªu trong ®iÒu 9 cña b¶ng vμ dμn ph¼ng b»ng thÐp gãc ®¬n
Chó thÝch:
1. C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc (γ < 1) khi tÝnh to¸n sÏ kh«ng xÐt cïng lóc
2. C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc trong c¸c môc 1 vμ 6,c; 1 vμ 8; 2 vμ 7; 2 vμ 8,a ;3 vμ 6,c ; 6,b;
khi tÝnh to¸n sÏ kh«ng xÐt cïng lóc.
3. C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc trong c¸c môc 3; 4; 6,a ,c; 7; 8; 9; vμ 10 còng nh− trong c¸c
®iÒu 5 vμ 6,b (trõ c¸c liªn kÕt hμn ®èi ®Çu), sÏ kh«ng xÐt ®Õn khi tÝnh liªn kÕt cña c¸c cÊu kiÖn
®−îc kh¶o s¸t.
C¸c tr−êng hîp kh«ng nªu ë trªn khi tÝnh to¸n lÊy γ b»ng 1.
5. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu thÐp chÞu lùc däc trôc vμ uèn
C¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m vμ nÐn ®óng t©m
5.1. TÝnh to¸n ®é bÒn c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo hoÆc nÐn ®óng t©m do lùc däc trôc (N) theo c«ng
thøc:
N
≤ Rγ (5 )
Fth
TÝnh to¸n ®é bÒn cña tiÕt diÖn t¹i n¬i liªn kÕt cã c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo lμ nh÷ng thÐp gãc ®¬n,
®−îc liªn kÕt b»ng nh÷ng bul«ng trªn mét c¹nh theo c«ng thøc (5) vμ (6). Gi¸ trÞ cña hÖ sè ®iÒu
kiÖn lμm viÖc (γ) trong c«ng thøc (6) lÊy theo phô lôc 4.

5.2. §èi víi nh÷ng cÊu liÖn chÞu kÐo b»ng thÐp cã tØ sè gi÷a c−êng ®é chÞu kÐo theo søc bÒn tøc
thêi (Rb) vμ hÖ sè ®é tin cËy (γg) lín h¬n c−êng ®é tÝnh to¸n theo giíi h¹n ch¶y (R) (Rb/γb > R), cã
thÓ sö dông sau khi thÐp ®· d¹t giíi h¹n ch¶y tÝnh theo c«ng thøc:
N Rb .γ
≤ (6 )
Fth γb

5.3. TÝnh to¸n æn ®Þnh c¸c cÊu kiÖn ®Æc chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc:
N
≤ R.γ (7)
φFng
ϕ - hÖ sè uèn däc ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Khi 0 < λ ≤ 2,5:
⎛ R⎞
φ = 1 − ⎜ 0,073 − 5,53 ⎟ λ λ (8)
⎝ E⎠
Khi 2,5 < λ ≤ 4,5

− ⎜ 0,371 − 27,3 ⎟ λ}+ (0,0275 − 5,53 ) λ 2
R ⎛ R⎞ R
φ = 1,47 − 13 (9 )
E ⎝ E⎠ E

Khi λ > 4,5
332
φ=
λ 2 (51 − λ )
(10)


Gi¸ trÞ cña hÖ uèn däc (ϕ) lÊy theo b¶ng 72  Page 7 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

5.4. TÝnh to¸n nh÷ng thanh tõ c¸c thÐp gãc ®¬n chÞu nÐn ®óng t©m theo c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 5.3;
khi x¸c ®Þnh ®é m¶nh cña c¸c thanh ®ã b¸n kÝnh qu¸n tÝnh (r) cña tiÕt diÖn thÐp gãc vμ chiÒu dμi
tÝnh to¸n lo lÊy theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 6.1 ®Õn 6.7.
TÝnh to¸n c¸c thanh c¸nh cña kÕt cÊu kh«ng gian tõ nh÷ng thÐp gãc ®¬n ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c
chØ dÉn cña ®iÒu 15.10.

5.5. Nh÷ng cÊu kiÖn chÞu nÐn cã b¶n bông ®Æc, tiÕt diÖn hë h×nh ch÷ Π víi λx < 3 λy
(λxλy) - ®é m¶nh tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn ®èi víi trôc x vμ y cÇn ph¶i gia c−êng b»ng c¸c b¶n gi»ng
hoÆc thanh gi»ng; vμ cÇn tu©n theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 5.6 vμ 5.8 (xem h×nh 1).
Khi kh«ng cã c¸c b¶n gi»ng hoÆc thanh gi»ng th× nh÷ng cÊu kiÖn nμy ngoμi viÖc kiÓm tra theo
c«ng thøc (7), ph¶i kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh ë tr¹ng th¸i uèn xo¾n theo c«ng thøc:
N
≤ R.γ (11)
cφ y Fng

Trong ®ã:
ϕy - HÖ sè uèn däc ®−îc tÝnh theo c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 5.3;
c - HÖ sè, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
2
c= (12 )
16 α 2
1+ t + (1 − t ) 2
+
μ

t =
μ

8 Jω J
μ= 2
+ 0,156 k 2 λ 2
y
Jy h Fng h

α = ax/h - Kho¶ng c¸ch t−¬ng ®èi gi÷a träng t©m chÞu kÐo vμ träng t©m chÞu uèn.
Jx + Jy 1
ë ®©y ρ=
Fng h 2
+ α2 ; Jk =
3
∑ bi δ3
iJω - M« men qu¸n tÝnh qu¹t cña tiÕt diÖn
bi, δi - BÒ réng vμ chiÒu dμy cña c¸c b¶n trong tiÕt diÖn.

  Page 8 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

§èi víi tiÕt diÖn cã d¹ng nh− trªn h×nh 1a, c¸c gi¸ trÞ Jω/ Jyh2 ; Jk/ Fngh2 vμ α ®−îc x¸c ®Þnh theo
nh÷ng c«ng thøc:
2
Jω 39 + 2β Jk 1⎛δ⎞
= ; = ⎜ ⎟
Jyh 2
(6 + β )2 Fng h 2
3⎝h⎠

4(3 + β )
α= (13)
(2 + β )(6 + β )
Trong ®ã :β = b/h.

5.6. §èi víi nh÷ng thanh tæ hîp chÞu nÐn cã c¸c thanh liªn kÕt b»ng b¶n gi»ng hoÆc thanh gi»ng,
hÖ sè uèn däc ϕ víi trôc ¶o (trôc th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng cña b¶n gi»ng hoÆc thanh gi»ng) cÇn
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) ®Õn (10), trong ®ã thay λ b»ng λ tgdg; ( λ tgdg = λ tgdg ). R / EtrÞ
Gi¸
cña λ tgdg ®−îc tÝnh theo b¼ng 6, phô thuéc vμo λtgdg

B¶ng 6
  Page 9 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 10 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
Trong nh÷ng thanh tæ hîp cã thanh gi»ng, ngoμi viÖc kiÓm tra æn ®Þnh cña toμn thanh cßn ph¶i
kiÓm tra æn ®Þnh cña tõng nh¸nh n»m trªn ®o¹n gi÷a c¸c m¾t.
§é m¶nh riªng rÏ cña tõng m¶nh nh¸nh λ1, λ2 vμ λ3 cña c¸c ®o¹n gi÷a c¸c b¶n gi»ng kh«ng ®−îc
lín h¬n 40.
Khi cã mÆt ph¼ng, dïng tÊm ®Æc thay cho b¶n gi»ng (h×nh 1,b,c) th× ®é m¶nh cña c¸c nh¸nh ®−îc
tÝnh theo b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña mét nöa tiÕt diÖn ®èi víi trôc th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng cña b¶n
gi»ng.
Trong nh÷ng thanh tæ hîp cã thanh gi»ng, ®é m¶nh cña c¸c nh¸nh riªng rÏ gi÷a c¸c m¾t kh«ng
®−îc lín h¬n 80 vμ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ®ém¶nh t−¬ng ®−¬ng (λtgdg) cña toμn thanh. Cho phÐp
dïng ®é m¶nh cña nh¸nh víi nh÷ng gi¸ trÞ lín h¬n (nh−ng kh«ng qu¸ 120) khi thanh ®−îc tÝnh
theo s¬ ®å biÕn d¹ng.

5.7. C¸c yªu cÇu tæ hîp tõ c¸c thÐp gãc, thÐp [..., liªn kÕt s¸t nhau hoÆc qua c¸c b¶n nèi ®−îc tÝnh
to¸n nh− c¸c thanh bông ®Æc khi tháa m·n ®iÒu kiÖn kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c b¶n hμn
(kho¶ng tÝnh kh«ng) hay gi÷a t©m cña c¸c bu l«ng ë biªn kh«ng v−ît qu¸:
- 40 r ®èi víi cÊu kiÖn chÞu nÐn;
- 80 r ®èi víi cÊu kiÖn chÞu kÐo.
B¸n kÝnh qu¸n tÝnh r cña thÐp gãc, thÐp [ trong c¸c tiÕt diÖn d¹ng ch÷ T hoÆc I lÊy ®èi víi trôc
song song víi mÆt ph¼ng cña b¶n nèi; trong tiÕt diÖn d¹ng ch÷ thËp lÊy b¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá
nhÊt.
Trong ph¹m vi chiÒu dμi cña cÊu kiÖn chÞu nÐn ph¶i ®Æt kh«ng Ýt h¬n hai tÊm ®Öm.

5.8. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt (b¶ng gi»ng, thanh gi»ng) cña nh÷ng thanh tæ hîp chÞu nÐn
®−îc tiÕn hμnh theo lùc c¾t quy −íc (Qq− lÊy kh«ng ®æi trªn toμn chiÒu dμi thanh vμ x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc:
⎛ R ⎞
Qq − = 7,15.10 −6 FEβ⎜ 2330 − 1 ⎟ (23)
⎝ E ⎠
Trong ®ã:
β - HÖ sè lÊy b»ng gi¸ trÞ nhá h¬n trong hai gi¸ trÞ ϕ/ϕmin hoÆc σ/(ϕR)
ϕ - HÖ sè uèn däc trong mÆt ph¼ng cña nh÷ng cÊu kiÖn liªn kÕt.
ϕmin - Gi¸ trÞ nhá nhÊt trong hai hÖ sè däc (trong mÆt ph¼ng cña c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt trong mÆt
ph¼ng th¼ng gãc víi chóng.
σ=N/F - øng suÊt nÐn trong cÊu kiÖn.
Lùc c¾t quy −íc sÏ ®−îc ph©n chia nh− sau:


  Page 11 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Khi c¾t râ c¸c b¶n gi»ng (thanh gi»ng) th× Qq− ®−îc ph©n chia ®Òu cho c¸c b¶n gi»ng (thanh
gi»ng) thuéc c¸c mÆt ph¼ng th¼ng gãc víi trôc tiÕn hμnh kiÓm tra æn ®Þnh.
Khi bÒ ngoμi c¸c b¶n gi»ng (thanh gi»ng), cßn cã c¸c tÊm ®Æc n»m song song vãi b¶n gi»ng, th×
Qq− sÏ chia ®«i, mét nöa cho tÊm ®Æc cßn mét nöa cho c¸c b¶n gi»ng (thanh gi»ng).
Khi tÝnh to¸n c¸c thanh ba mÆt ®Òu nhau lùc c¾t quy −íc t¸c dông trªn hÖ thèng c¸c cÊu kiÖn liªn
kÕt thuéc mét mÆt ph¼ng ®−îc lÊy b»ng 0,8Qq−.

5.9. B¶n gi»ng vμ liªn kÕt cña nã víi nh¸nh cét (h×nh 3) cÇn ®−îc tÝnh nh− c¸c cÊu kiÖn cña giμn
kh«ng cã thanh xiªn víi:
- Lùc c¾t b¶n Tb theo c«ng thøc: Tb= Qbl/b. (24)
- M« men uèn b¶n trong mÆt ph¼ng (Mb) theo c«ng thøc: Mb=Qbl/2; (25)
Trong ®ã: Qb - lùc c¾t quy −íc t¸c dông lªn hÖ thèng b¶n gi»ng trong mét mÆt ph¼ng.

5.10. C¸c thanh gi»ng cÇn ®−îc tÝnh nh− c¸c thanh bông cña dμn. Khi tÝnh c¸c thanh xiªn giao
nhau cña hÖ thanh gi»ng ch÷ thËp cã c¸c thanh chèng ngang (h×nh 4) cÇn kÓ thªm néi lùc phô
(Np) xuÊt hiÖn trong thanh xiªn do sù Ðp cña c¸c nh¸nh. Gi¸ trÞ cña Np ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc:

Fx
N p = αNnh (26)
Fnh
Trong ®ã:
Nnh - Néi lùc trong mét nh¸nh cña thanh
Fnh - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña mét nh¸nh
Fx - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña mét thanh xiªn;
α - HÖ sè, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: α = al2/(a3+2b3);
Víi a,b,l lμ nh÷ng kÝch th−íc lÊy theo h×nh 4.
5.11. C¸c thanh ®−îc dïng ®Ó lμm gi¶m chiÒu dμi tÝnh to¸n cña nh÷ng cÊu kiÖn chÞu nÐn ph¶i
®−îc tÝnh to¸n víi néi lùc c¾t quy −íc trong cÊu kiÖn chÞu nÐn c¬ b¶n theo c«ng thøc (23).

C¸c cÊu kiÖn chÞu uèn
5.12. TÝnh to¸n ®é bÒn c¸c cÊu kiÖn (trõ dÇm bông máng, dÇm cã lç vμ dÇm cÇu trôc) chÞu uèn ë
mét trong nh÷ng mÆt ph¼ng chÝnh theo c«ng thøc:
M
≤ Rγ (28)
Wth. min

Trong ®ã: Wth.min - M« men chèng uèn nhá nhÊt cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc ®ang xÐt.
Gi¸ trÞ cña øng suÊt tiÕp (τ) trong tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn chÞu uèn cÇn tháa m·n ®iÒu kiÖn:
QS
τ= ≤ Rc γ (29)
  Jδ Page 12 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


Khi b¶n bông bÞ gi¶m yÕu do nh÷ng lç bu l«ng, gi¸ trÞ τ trong c«ng thøc (29) cÇn ®−îc nh©n víi
hÖ sè α x¸c ®Þnh nh− sau: α = a/(a-d);
a - B−íc cña lç dÝnh;
b - §−êng kÝnh cña lç.

5.13. §é bÒn cña b¶n bông dÇm t¹i nh÷ng n¬i ®Æt t¶i träng ë c¸nh trªn, còng nh− ë c¸c tiÕt diÖn
gèi dÇm khi kh«ng ®−îng t¨ng c−êng b»ng c¸c s−ên cøng, ®−îc kiÓm tra theo øng suÊt côc bé
b»ng c«ng thøc:
P
σ cb = ≤ R .γ (31)
δb Z
Trong ®ã:
P- Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng (lùc)
Z - ChiÒu dμi ph©n bè t¶i träng x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn tùa, ®èi víi tr−êng hîp tùa theo h×nh 5.
Trong ®ã: t - ChiÒu dμy c¸nh trªn cña dÇm, nÕu dÇm d−íi lμ dÇm hμn (h×nh 5a), hoÆc kho¶ng
c¸ch tõ mÆt trªn cña c¸nh ®Õn ®iÓm b¾t ®Çu uèn cña bông dÇm nÕu dÇm d−íi dÇm c¸n (h×nh 5b).

5.14. Khi tÝnh to¸n theo c«ng thøc (28), b¶n bông cña nã ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn:

σ 2 − σ x σ y + σ 2 + 3τ 2 ≤ 1,15 R .γ
x y xy (33)
τ xy ≤ Rc .γ
Trong ®ã:
σx - øng suÊt ph¸p song song víi trôc cña dÇm;
σy - øng ph¸p vu«ng gãc víi trôc cña dÇm trog ®ã σcb ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (31);
y - Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ang kh¶o s¸t ®Õn trôc chÝnh (x-x) cña tiÕt diÖn;
τxy=Q/(σbhb) - øng suÊt tiÕp trung b×nh khi tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn c«ng thøc (30)
δb vμ hb - ChiÒu dμy vμ chiÒu cao cña b¶n bông.
Chó thÝch: Khi dïng c«ng thøc (33) c¸c øng suÊt σx vμ σy ®−îc x¸c ®Þnh t¹i cïng mét ®iÓm cña
dÇm vμ lÊy dÊu t−¬ng øng cña chóng.

5.15. KiÓm tra æn ®Þnh dÇm tiÕt diÖn I, chÞu uèn trong mÆt ph¼ng b¶n bông (khi ®· tháa m·n c¸c
yªu cÇu ë ®iÒu 5.12 vμ 5.14) theo c«ng thøc:
M/(ϕdWc)0,1 theo c«ng thøc:

  Page 16 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
n
⎛ N ⎞ Mx My
⎜ F Rγ ⎟ + C W
⎜ ⎟ + ≤1 ( 49)
⎝ th ⎠ x xth min Rγ Cy Wyth min Rγ

Trong ®ã:
M, Mx vμ My - c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña lùc däc vμ c¸c m«men uèn, trong tæ hîp néi lùc bÊt lîi
nhÊt.
N, Cx, Cy - C¸c hÖ sè lÊy theo phô lôc 5.
NÕu N/FthR ≤ 0,1 th× chØ ®−îc dïng c«ng thøc (49) khi tháa m·n c¸c yªu cÇu cña môc 7.5 vμ
7.24. Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, kiÓm tra ®é bÒn theo c«ng thøc:
N Mx My
± ± ≤ Rγ (50 )
Fth J xth J yth
Trong ®ã: x,y - c¸c täa ®é ®iÓm ®ang kh¶o s¸t cña tiÕt diÖn víi c¸c trôc chÝnh cña nã.

5.26. C¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn, cÇn ®−îc kiÓm tra æn ®Þnh trong mÆt ph¼ng t¸c
dông cña m«men (d¹ng mÊt æn ®Þnh ph¼ng) vμ ngoμi mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men (d¹ng mÊt
æn ®Þnh uèn xo¾n).

5.27. KiÓm tra æn ®Þnh c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi (kÓ ®Õn c¸c
chi tiÕt chØ dÉn ë môc 5.28 vμ 5.29) trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men uèn trïng víi mÆt
ph¼ng ®èi xøng, ®−îc tiÕt hμnh theo c«ng thøc:
N
≤ R.γ (51)
ϕ lt Fng

Trong c«ng thøc (51) hÖ sè ( ) x¸c ®Þnh nh− sau:
a) §èi víi c¸c thanh ®Æc theo b¶ng 74 phô thuéc vμo ®é m¶nh quy −íc λ vμo ®é lÖch t©m tÝnh ®æi
m1 = ηm (52)
Trong ®ã:
η - HÖ sè ¶nh h−ëng h×nh d¹ng cña tiÕt diÖn;
m- §é lÖch t©m t−¬ng ®èi, tÝnh theo c«ng thøc sau:
eFng
m=
W
(e - ®é lÖch t©m; W- m«men kh¸ng cña tiÕt diÖn, ®−îc lÊy víi thí chÞu nÐn lín nhÊt);
b) §èi víi c¸c thanh rçng cã nh÷ng thanh gi»ng hoÆc b¶n gi»ng n»m trong c¸c mÆt ph¼ng song
song víi mÆt ph¼ng uèn, lÊy theo b¶ng 75 phô thuéc vμo ®é m¶nh t−¬ng ®−¬ng quy −íc vμ ®é
lÖch t©m t−¬ng ®èi m:
m=(eFnga)/J (53)
Trong ®ã: a - Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng uèn cña tiÕt diÖn ®Õn trôc cña
nh¸nh chÞu nÐn lín nhÊt, nh−ng kh«ng nhá h¬n kho¶ng c¸ch ®Õn trôc cña b¶n bông nh¸nh. Khi
tÝnh ®é lÖch t©m e=M/N, c¸c gi¸ trÞ M vμ lÊy ®−îc theo nh÷ng chØ dÉn cña môc 5.29.
KiÓm tra æn ®Þnh cña c¸c thanh rçng ba mÆt ®Òu nhau, cã thanh gi»ng hoÆc b¶n gi»ng tiÕt diÖn
kh«ng ®æi theo chiÒu dμi hoÆc nÐn lÖch t©m hoÆc nÐn uèn, theo c¸c chØ dÉn cña phÇn 15.
Kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh cña c¸c thanh ®Æc khi m1 > 20 vμ c¸c thanh rçng khi m>20.

5.28. C¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m ®−îc lμm tõ thÐp cã giíi h¹n ch¶y cao h¬n 580 MPa
(5900kg/cm2) cã tiÕt diÖn kh«ng ®èi xøng (d¹ng tiÕt diÖn 10 vμ 11 cña b¶ng 73 - phô lôc 6) ngoμi
viÖc tÝnh theo c«ng thøc (51) cÇn ®−îc kiÓm tra ®é bÒn theo c«ng thøc:
(N/Fth - M/(δW) ≤ (Rbg/γb) (54)
Trong ®ã: W - ®−îc tÝnh ®èi víi thí chÞu kÐo, hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  Page 17 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

δ = 1 - Nλ2/(π2EFng) (55)

5.29. C¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña lùc däc N vμ m«men uèn M ®−îc lÊy trong cïng mét tæ hîp t¶i
träng khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn theo s¬ ®å kh«ng biÕn d¹ng víi gi¶ thiÕt phÐp biÕn d¹ng ®μn håi.
Khi cã gi¸ trÞ cña M ®−îc lÊy nh− sau:
a) §èi víi cét tiÕt diÖn kh«ng ®æi cña hÖ khung - m«men lín nhÊt trong ph¹m vi chiÒu dμi cña
cét.
b) §èi víi cét bËc - m«men lín nhÊt ë ®o¹n cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi;
c) §èi víi cét mét ®Çu ngμm, mét ®Çu tù do - m«men ë ngμm nh−ng kh«ng nhá h¬n m«men t¹i
tiÕt diÖn c¸c ch©n cét ®o¹n mét phÇn ba chiÒu dμi cét.
d) §èi víi c¸nh trªn chÞu nÐn cña ®μn vμ cña c¸c tÊm d¹ng cÊu tróc tinh thÓ chÞu t¶i träng t¸c
dông kh«ng ®óng m¾t - m« men lín nhÊt trong kho¶ng mét phÇn ba chiÒu dμi khoang m¾t cña
c¸nh khi tÝnh c¸nh nh− mét dÇm liªn tôc ®μn håi;
e) §èi víi thanh chÞu nÐn cã gèi tùa hai ®Çu lμ khíp vμ tiÕt diÖn cã mét trôc ®èi xøng trïng víi
mÆt ph¼ng uèn - m«men x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc cña b¶ng 8.

B¶ng 8
§é lÖch t©m t−¬ng Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña M khi ®é m¶nh quy −íc cña thanh
®èi øng víi Mmax λ Jy), trïng
víi mÆt ph¼ng ®èi xøng, theo c«ng thøc:
N/(C.ϕy.Fng) ≤ Rγ (56)
Trong ®ã:
C - HÖ sè lÊy theo chØ dÉn ë môc 5.31.
ϕy - HÖ sè lÊy theo chØ dÉn ë môc 5.3.

5.31. HÖ sè C trong c«ng thøc (56) x¸c ®Þnh nh− sau:
- Khi gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi mx ≤ 5 th×:
C= β/(1 + αmx) (57).
Trong ®ã: α, β - hÖ sè lÊy trong b¶ng 9.
  Page 18 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
- Khi gi¸ trÞ cña ®é lÖc t©m t−¬ng ®èi mx ≥ 10 th×:
C = 1/(1+ mx.ϕy/ϕd) (58)
Trong ®ã: ϕd - HÖ sè lÊy theo c¸c chØ dÉn cña môc 5.15 vμ phô lôc 7 nh− ®èi víi dÇm víi c¸nh
chÞu nÐn cã tõ hai ®iÓm cè kÕt trë lªn; ®èi víi tiÕt diÖn kÝn ϕd=10.
- Khi gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi 5 < mx < 10 th×:
C= C5(2 - 0,2mx) + C10(0,2mx - 1) (59)
Trong ®ã: C5 - §−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (57) khi mx =5 cßn C10 - theo c«ng thøc (58) khi mx
=10.
Khi x¸c ®Þnh ®é lÖc t©m t−¬ng ®èi mx, m«men tÝnh to¸n M ®−îc lÊy nh− sau:
a) §èi víi nh÷ng thanh hai ®Çu liªn kÕt khíp, gi÷ kh«ng cho chuyÓn vÞ th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng
t¸c dông cña m«men - m«men lín nhÊt trªn kho¶ng mét phÇn ba chiÒu dμi cña thanh (nh−ng
kh«ng nhá h¬n mét nöa m«men lín nhÊt trªn chiÒu dμi thanh).
b) §èi víi nh÷ng thanh cã mét ®Çu ngμm vμ mét ®Çu tù do - m«men ë ngμm (nh−ng kh«ng nhá
h¬n m«men t¹i tiÕt diÖn c¸ch ngμm ®o¹n mét phÇn ba chiÒu dμi cña thanh).
Khi ®é m¶nh λy > λc = 3.14(E/r)1/2 th× hÖ sè C kh«ng v−ît qu¸:
- §èi víi thanh tiÕt diÖn thanh tiÕt diÖn kÝn: C = 1;
- §èi víi c¸c thanh tiÕt diÖn ch÷ I cã hai lo¹i trôc ®èi xøng - gi¸ trÞ C x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
⎡ 2⎤
16 ⎛ M ⎞ ⎥
Cmax = 2 / ⎢1 + δ + (1 − δ) 2 + ⎜ x ⎟ (60 )
⎢ μ ⎜ Nhc

⎟ ⎥

⎣ ⎦
Trong ®ã:

  Page 19 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

δ = 4.ρ/μ; ρ = (Jx + Jy)/(Fngh2c); μ = 2 + 0,156(JkFnghc2) λ2y; Jk = 0,433Σbiδi3;
Trong ®ã: bi vμ δi - BÒ réng vμ bÒ dμy c¸c tÊm cña tiÕt diÖn;
hc - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc tÊm c¸nh;
- §èi víi c¸c tiÕt diÖn ch÷ I vμ ch÷ T cã mét trôc ®èi xøng hÖ sè C kh«ng ®−îc lín h¬n gi¸ trÞ x¸c
®Þnh theo c«ng thøc (173) ë phô lôc 6.

5.32. C¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m, bÞ uèn trong mÆt ph¼ng cã ®é cøng nhá nhÊt (Jy < Jx vμ ey ≠
0), nÕu λx > λy ®−îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc (51), ®ång thêi kiÓm tra æn ®Þnh ngoμi mÆt ph¼ng
t¸c dông cña m«men uèn nh− thanh chÞu nÐn trung t©m theo c«ng thøc:
N/(ϕx.Fng) ≤ Rγ (61)
Trong ®ã: ϕx - HÖ sè, lÊy theo c¸c chØ dÉn cña c¸c môc 5.2.
NÕu λx ≤ λy kh«ng cÇn kiÓm tra ®é æn ®Þnh ngoμi mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men.

5.33. §èi víi c¸c thanh rçng chÞu nÐn lÖch t©m cã c¸c thanh gi»ng ®Æt trong c¸c mÆt ph¼ng song
song víi mÆt ph¼ng uèn, ngoμi viÖc kiÓm tra tõng nh¸nh riªng nh− thanh chÞu nÐn trung t©m theo
c«ng thøc (7).
Khi x¸c ®Þnh lùc däc trong mçi nh¸nh cÇn kÓ ®Õn néi lùc phô NM do m«men. Gi¸ trÞ cña NM khi
uèn trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc y - y (b¶ng 6) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc : NM = M/b ®èi
víi c¸c tiÕt diÖn d¹ng 1 vμ 3; NM =M/2b ®èi víi trôc x - x néi lùc do m«men NM =1,16M/b (b -
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña c¸c nh¸nh).
C¸c nh¸nh riªng rÏ cña th¸nh rçng chÞu nÐn lÖch t©m cã nh÷ng b¶n gi»ng cÇn ph¶i kiÓm tra æn
®Þnh nh− c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m, cã kÓ ®Õn nh÷ng néi lùc do m«men vμ sù uèn côc bé
cña nh¸nh do lùc c¾t thùc tÕ hoÆc quy −íc (nh− ®èi víi c¸c thanh c¸nh cña giμn kh«ng cã thanh
xiªn), còng nh− theo c¸c chØ dÉn cña môc 5.36.

5.34. KiÓmtra æn ®Þnh cña c¸c thanh bông ®Æc, chÞu nÐn vμ uèn trong hai mÆt ph¼ng chÝnh, khi
mÆt ph¼ng cã ®é cøng lín nhÊt (Jx > Jy) trïng víi mÆt ph¼ng ®èi xøng theo c«ng thøc:
(N/ϕ11xyFng) ≤ Rγ (62).
Trong ®ã: ϕ11xy = ϕ11y(0,6C1/3 + 0,4C1/4);
Trong ®ã ϕ11y - x¸c ®Þnh theo c¸c chØ dÉn cña môc 5.27 khi thay c¸c ®¹i l−îng m vμ λ trong c«ng
thøc b»ng c¸c ®¹i l−îng my vμ λy t−¬ng øng; C lÊy theo c¸c chØ dÉn cña môc 5.31.
Khi tÝnh ®é lÖch t©m tÝnh ®æi mly = ηmy, ®èi víi c¸cthanh tiÕt diÖn ch÷ I cã c¸c c¸nh kh«ng nh−
nhau, hÖ sè η ®−îc lÊy nh− víi tiÕt diÖn d¹ng 8 cña b¶ng 73 (phô lôc 6).
NÕu mLy < mx, th× ngoμi viÖc kiÓm tra theo c«ng thøc (62) cÇn kiÓm tra thªm theo c«ng thøc (51)
vμ (56) khi lÊy ey = C.
Gi¸ trÞ cña c¸c ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau:
mx = ex(Fng/Wx) vμ my = ey(Fng/Wy) (63)
NÕu λx > λy th× ngoμi viÖc tÝnh to¸n theo c«ng thøc (62) cÇn tiÕn hμnh kiÓm tra thªm theo c«ng
thøc (51) víi ey =0.
Trong tr−êng hîp mÆt ph¼ng cã ®é cøng lín nhÊt (Jx > Jy) kh«ng trïng víi mÆt ph¼ng ®èi xøng,
gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña mx sÏ t¨ng lªn 25%.

5.35. KiÓm tra æn ®Þnh cña thanh rçng gåm hai nh¸nh bông ®Æc, ®èi xøng y-y (h×nh 6) cã nh÷ng
thanh gi»ng n»m trong hai mÆt ph¼ng song song, chÞu nÐn vμ uèn trong hai mÆt ph¼ng chÝnh theo
c¸ch sau ®©y;
a) VÒ æn ®Þnh tæng thÓ trong hai mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng cña nh÷ng thanh gi»ng theo
chØ dÉn cña môc 5.27, lÊy ex =0;
b) VÒ æn ®Þnh cña c¸c nh¸nh riªng biÖt nh− cÊu kiÖn lÖch t©m theo c¸c c«ng thøc (51) vμ (56);
khi ®ã lùc däc trong mçi nh¸nh ®−îc x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn néi lùc do m«men Mx (xem môc 5.33),
cßn m«men My ph©n phèi cho c¸c nh¸nh theo tØ lÖ ®é cøng cña chóng (nÕu My t¸c dông trong

  Page 20 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

mÆt ph¼ng cña mét trong c¸c nh¸nh th× coi nh− nã truyÒn hoμn toμn lªn nh¸nh Êy). Khi kiÓm tra
theo c«ng thøc (51), th× ®é m¶nh cña mçi nh¸nh lÊy theo chØ dÉn môc 6.13, khi kiÓm tra theo
c«ng thøc (56) th× ®é m¶nh lÊy theo kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c m¾t c¸c thanh gi»ng.
5.36. B¶n gi»ng hoÆc thanh gi»ng cña cét rçng chÞu nÐn lÖch t©m cÇn ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c chØ
dÉn cña môc 5.9 vμ 5.10. Lùc c¾t lÊy theo gi¸ trÞ lín nhÊt trong hai gi¸ trÞ: lùc c¾t thùc tÕ Q vμ
lùc c¾t quy −íc Qq− tÝnh theo chØ dÉn môc 5.8.
Khi lùc c¾t thùc tÕ lín h¬n lùc c¾t quy −íc th× kh«ng nªn dïng liªn kÕt b¶n gi»ng trong c¸c cÊu
kiÖn rçng chÞu nÐn lÖch t©m.

Bé phËn gèi tùa
5.37. Khi cÇn ph©n bè thËt ®Òu ¸p lùc d−íi gèi tùa th× ph¶i dïng gèi khíp cè ®Þnh cã b¶n ®Öm
trung gian, gèi tiÕp tuyÕn, cßn khi ph¶n lùc lín th× dïng c©n b»ng.
Trong tr−êng hîp khi kÕt cÊu bªn d−íi cÇn lo¹i bá lùc ngang do dÇm hay giμn tùa cè dÞnh g©y ra
cÇn dïng gèi tùa di ®éng ph¼ng hay cã con l¨n.
HÖ sè ma s¸t trong gèi di ®éng ph¼ng lÊy b»ng 0,3 trong gèi tùa con l¨n lÊy b»ng 0,03.
5.38. Trong líp trô (trôc) cña gèi c©n b»ng, viÖc kiÓm tra Ðp mÆt ®−îc tiÕn hμnh (khi gãc trung
t©m cña mÆt tiÕp xóc b»ng hoÆc lín h¬n π/2) theo c«ng thøc:
A/(1,25rl) ≤ R1cmγ (64)
Trong ®ã: A - ¸p lùc trªn gèi;
r, l - B¸n kÝnh chiÒu dμi cña khíp;
R1cm - C−êng ®é tÝnh to¸n Ðp mÆt côc bé khi tiÕp xóc chÆt, lÊy theo chØ dÉn cña môc 3.1

5.39. TÝnh to¸n con l¨n chÞu nÐn xuyªn t©m ®−îc tiÕn hμnh theo c«ng thøc:
A/(n.d.l) ≤ Rc.l¨nγ (65)
Trong ®ã:
n - Sè l−îng con l¨n;
d vμ l - §−êng kÝnh vμ chiÒu dμi con l¨n;
Rcl¨n - C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu xuyªn t©m cña con l¨n khi tiÕp xóc tù do, lÊy theo c¸c chØ dÉn cña
môc 3.1
6. ChiÒu dμi tÝnh to¸n vμ ®é m¶nh giíi h¹n cña c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu thÐp

ChiÒu dμi tÝnh c¸c thanh trong giμn ph¼ng vμ hÖ gi»ng
6.1. ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 cña c¸c thanh trong giμn ph¼ng vμ hÖ gi»ng (trõ hÖ thanh bông ch÷ thËp
cña giμn) ®−îc lÊy theo b¶ng 10.

B¶ng 10
ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0
Ph−¬ng uèn däc Thanh xiªn vμ C¸c thanh
Thanh c¸nh
thanh ®øng ë gèi bông kh¸c
  Page 21 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

1. Trong mÆt ph¼ng giμn
a) §èi víi c¸c giμn, trõ nh÷ng giμn
thuéc ®iÒu 1.6 l l 0,8l
b) §èi víi c¸c giμn tõ nh÷ng thÐp
gãc ®¬n vμ c¸c giμn cã liªn kÕt gi÷a
thanh bông víi thanh c¸nh d¹ng ch÷
T. l l 0,9l
2) Trong ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng giμn (ngoμi mÆt ph¼ng giμn):
a) §èi víi c¸c giμn, trõ nh÷ng giμn
thuéc ®iÒu 2.b
b) §èi víi c¸c giμn cã nh÷ng thanh l1 l1 l1
c¸nh b»ng thÐp kÝn vμ lien kÕt gi÷a
c¸c thanh bông víi thanh c¸nh d¹ng
ch÷ T
Chó thÝch:
l - ChiÒu dμi cao h×nh häc cña thanh (kho¶ng c¸ch gi÷a t©m c¸c mÆt) trong mÆt ph¼ng giμn
l1 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt ®−îc lμm liªn kÕt kh«ng cho chuyÓn vÞ ra ngoμi mÆt ph¼ng cña
giμn (bëi c¸c c¸nh giμn, c¸c hÖ g»ng riªng, c¸c tÊm m¸i cøng liªn kÕt víi thanh c¸nh b»ng
®−êng hμn hoÆc bul«ng,...)

6.2. NÕu däc theo chiÒu dμi cña thanh t¸c dông c¸c lùc nÐn N1 vμ N2 (N1 > N2) th× chiÒu dμi tÝnh
to¸n l0 ngoμi mÆt ph¼ng giμn cña nã (h×nh 7,c,d vμ h×nh 8) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
l0 = l1 (0,75 + 0,25 N2/N1) (66)
Trong tr−êng hîp nμy viÖc kiÓm tra æn ®Þnh cÇn ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo lùc N1.


6.3. ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 cña c¸c thanh bông ch÷ thËp (h×nh 7,e) cÇn lÊy nh− sau:
- Trong mÆt ph¼ng giμn: b»ng kho¶ng c¸ch tõ t©m cña m¾t giμn ®Õn ®iÓm giao nhau cña chóng (l0
=1);
- Ngoμi mÆt ph¼ng giμn: §èi víi thanh chÞu nÐn - lÊy theo b¶ng 13, ®èi víi thanh kÐo - b»ng
chiÒu dμi h×nh häc cña thanh (l0 = l1).
  Page 22 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

B¶ng 11
ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 ngoμi mÆt ph¼ng giμn
§Æc ®iÓm m¾t giao nhau cña c¸c thanh
nÕu thanh ®ì lμ thanh
bông
ChÞu kÐo Kh«ng chÞu lùc ChÞu nÐn
C¶ hai thanh kh«g gi¸n ®o¹n l 0,7l1 l1
Thanh ®ì gi¸n ®o¹n vμ cã phñ b¶n m¾t:
- Thanh kh¶o s¸t kh«ng gi¸n ®o¹n 0,7l1 l1 0,7l1
- Thanh kh¶o s¸t gi¸n ®o¹n vμ cã phñ b¶n
m¾t 0,7l1 - -
Chó thÝch:
l - Kho¶ng c¸ch tõ t©m cña m¾t dμn ®Õn ®iÓm giao nhau cña c¸c thanh
l1- ChiÒu dμi h×nh häc cña thanh


6.4. B¸n kÝnh qu¸n tÝnh r cña tiÕt diÖn c¸c thanh lμm b»ng c¸c thÐp gãc ®¬n lÊy nh− sau:
- Khi chiÒu dμi tÝnh to¸n cña thanh b»ng l hoÆc 0,9l (l - Kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t gÇn nhÊt) lÊy gi¸
trÞ nhá nhÊt (r = rmion);
- Trong tr−êng hîp cßn l¹i: LÊy ®èi víi trôc thÐp vu«ng gãc hoÆc song song víi mÆt ph¼ng giμn
(r= rx hoÆc r= ry phô thuéc vμo ph−¬ng uèn däc).

ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña c¸c thanh trong kÕt cÊu kh«ng gian rçng
tõ c¸c thÐp gãc ®¬n
6.5. ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 vμ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh tiÕt diÖn r cña c¸c thanh chÞu nÐn khi x¸c ®Þnh ®é
m¶nh ®−îc lÊy theo b¶ng 12.

B¶ng 12

Thanh l0 R
C¸nh:
- Theo h×nh 9:a,b,c lm rmin
- Theo h×nh 9,d,e,h hoÆc ry 1,14lm rx hoÆc ry
Xiªn:
- Theo h×nh 9:b,c,d μd.ld rmin
- Theo h×nh 9,a,c μd.ld rmin
- Theo h×nh 9,h ld rmin
Chèng:
- Theo h×nh 9,b 0,8lc rmin
- Theo h×nh 9,c 0,65lc rmin
Chó thÝch:
ldc - ChiÒu dμi quy −íc cña thanh xiªn lÊy theo b¶ng 13
μd - HÖ sè quy ®æi chiÒu dμi tÝnh to¸n cña thanh xiªn lÊy theo b¶ng 14.


B¶ng 13

ChiÒu dμi quy −íc ldc cña thanh xiªn nÕu thanh ®ì
§Æc ®iÓm m¾t giao nhau cña c¸c
lμ thanh
thanh bông
ChÞu kÐo Kh«ng chÞu lùc ChÞu nÐn  Page 23 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

C¶ hai thanh kh«ng gi¸n ®o¹n ld 1.3ld 0.8ld
Thanh ®ì gi¸n ®o¹n vμ cã phñ b¶n
m¾t:
- KÕt cÊu theo h×nh 9,a 1,3ld 1,6ld ld
- KÕt cÊu theo h×nh 9,e
Khi 1< n ≤ 3 (1,75-0,75n)ld (1,9-0,1n)ld ld
Khi n>3 1,3ld 1,6ld L
M¾t giao nhau cña c¸c thanh ®−îc gi÷
kh«ng cho chuyÓn vÞ ra ngoμi mÆt
ph¼ng giμn (b»ng c¸c tÊm cøng...) ld ld ld

Chó thÝch:
Ld - ChiÒu dμi cña thanh xiªn theo h×nh 9.a,e.
J .l
n = m. min d
J d . min .l m
Trong ®ã Jmmin vμ jdmin - C¸c m« men qu¸ trÝnh nhá nhÊt cña thanh c¸nh vμ thanh xiªn t−¬ng
øng.

B¶ng 14

Liªn kÕt cña thanh víi Gi¸ trÞ cña μa khi l/rmin b»ng
n
c¸nh ≤ 60 60 < ≤160 >160
B»ng ®−êng hμn, bul«ng ≤2 1,14 0,54 +0,36rmin/l 0,765
(kh«ng nhá h¬n 2)
Kh«ng cã b¶n m¾t ≥6 1,04 43,56 + 28,8rmin/l 0,74
B»ng mét bul«ng Kh«ng
phô 1,12 20,64 + 28,8rmin/l 0,82
thuéc n
Chó thÝch:
n- Xem b¶ng 13
l - Xem dμi, lÊy n»ng: ld - theo h×nh 9,b,c,d,h
ldc- Theo b¶ng 13 (®èi víi c¸c thanh theo h×nh 9a,c))
1. Gi¸ trÞ cña μb khi n trong kho¶ng tõ 2 ®Õn 6 ®−îc x¸c ®Þnh theo néi suy tuyÕn tÝnh
2. Khi liªn kÕt trùc tiÕp mét ®Çu cña thanh c¸nh b»ng ®−êng hμn hoÆc bul«ng (kh«ng dïng b¶n
m¾t), ®Çu kia qua b¶n th× hÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cÇn lÊy 0,51(l + μd); khi liªn kÕt ë hai ®Çu
cña thanh xiªn ®Òu cã b¶n m¾t th× μd = 1,0
  Page 24 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
6.6. ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 vμ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn r dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é m¶nh cña c¸c
thanh trong xμ ph¼ng (thÝ dô trªn h×nh 21) ®−îc lÊy theo b¶ng 15

B¶ng 15

ChiÒu dμi tÝnh to¸n lo vμ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn r
KÕt cÊu xμ Thanh c¸nh Thanh bông
lo r lo r
C¸c thanh c¸nh vμ thanh bông lm rmin ld, lc rmin
tõ c¸c thÐp gãc ®¬n (h×nh lm rx - -
21,a)
C¸c thanh c¸nh tõ thÐp ch÷ U lm rx ld, lc rmin
vμ thanh bông tõ thÐp gãc ®¬n 1,12lml ry - -
(h×nh 21,b)
Chó thÝch: rx - B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn víi trôc song song víi mÆt ph¼ng hÖ thanh
bông cña xμ


ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña c¸c thanh trong hÖ thanh kh«ng gian
hai líp l−íi (kÕt cÊu cÊu tróc)
6.7. ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña c¸c thanh trong kÕt cÊu tróc ®−îc lÊy theo b¶ng 16.

B¶ng 16
C¸c thanh cña kÕt cÊu cÊu tróc ChiÒu dμi tÝnh to¸n lo
  Page 25 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

1. Ngoμi c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 2 vμ 3. l
2. C¸nh liªn tôc (kh«ng gi¸n ®o¹n ë m¾t) vμ ®−îc liªn kÕt víi 0.85l
cÊu kiÖn m¾t h×nh cÇu hoÆc trô b»ng ®−êng hμn ®èi ®Çu.
3. Tõ thÐp gãc ®¬n ®−îc liªn kÕt t¹i m¸t theo mét c¹nh:
a) B»ng ®−êng hμn hoÆc bul«ng (kh«ng Ýt h¬n 2) bè trÝ däc theo
thanh khi
l/rmin ≤ 90 l
90 < l/rmin ≤ 120 0.9l
120 < l/rmin ≤ 150 (chØ ®èi víi c¸c thanh bông) 0.75l
150< l/rmin ≤ 200 (chØ ®èi víi c¸c thanh bông) 0.7l
b) B¶ng mét bul«ng khi
l/rmin ≤ 90
l
90 < l/rmin ≤ 120 0.95l
120 < l/rmin ≤ 150 (chØ ®èi víi c¸c thanh bông) 0.85l
150< l/rmin ≤ 200 (chØ ®èi víi c¸c thanh bông) 0.8l
Chó thÝch: l - chiÒu dμi h×nh häc cña thanh (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¾t cña kÕt cÊu cÊu tróc).

B¸n kÝnh qu¸n tÝnh tiÕt diÖn r cña c¸c thanh trong kÕt cÊu cÊu tróc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é m¶nh cÇn
lÊy nh− sau:
- §èi víi c¸c thanh chÞu nÐn uèn lÊy theo trôc vu«ng gãc hoÆc song song víi mÆt ph¼ng uèn (r=rx
hoÆc r=ry).
- Trong c¸c tr−êng hîp cßn l¹i lÊy gi¸ trÞ nhá nhÊt (r=rmin).

ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña cét (thanh ®øng)
6.8. ChiÒu dμi tÝnh to¸n l0 cña cét (thanh ®øng) cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi hoÆc c¸c ®o¹n cña cét bËc
®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: l0 = μl (67).
Trong ®ã: l - chiÒu dμi cña cét, ®o¹n riªng cña nã hoÆc chiÒu dμi cña tÇng.
μ - hÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n.
6.9. HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cña cét vμ thanh ®øng cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi phô thuéc vμo ®iÒu
kiÖn liªn kÕt c¸c ®Çu mót cña chóng vμ d¹ng t¶i träng.

6.10. HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cña cét cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi cña khung mét tÇng trong mÆt
ph¼ng khung khi liªn kÕt cøng vμ ngang víi cét vμ t¶i träng t¸c dông ë c¸c m¾t trªn ®−îc x¸c
®Þnh theo c¸c c«ng thøc:
- Khi liªn kÕt khíp cét víi mãng: μ = 2(1+0,38/n)1/2. (68)
- Khi liªn kÕt cøng cét víi mãng: μ = [(n+0,56)/(n+0,14)]1/2. (69).
Trong c«ng thøc (68) vμ (69) kÝ hiÖu: n=(lc/Jc)(Jrl/lrl + Jr2/lr2)
ë ®©y:
Jc vμ lc - m« men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn vμ chiÒu dμi cña cét ®−îc kiÓm tra;
Jrl, Jr2 vμ lr2 - M«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn vμ chiÒu dμi cña c¸c xμ ngang liªn kÕt víi cét ®ã.
Khi liªn kÕt khíp xμ ngang víi cét trong c«ng thøc (69) dïng n=0.
Khi t¶i träng ph©n bè gi÷a c¸c cét kh«ng ®Òu nhau vμ cã khèi m¸i cøng hoÆc hÖ gi»ng däc nèi
®Çu cña tÊt c¶ c¸c cét gi¸ trÞ cña hÖ sè μ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (68) hoÆc (69) ®èi víi cét chÞu
t¶i träng nhiÒu h¬n sÏ gi¶m ®i b»ng c¸ch nh©n víi l−îng
[(ΣN/Nc)/(Jc/ΣJ)]1/2, nh−ng kh«ng nhá h¬n khi nh©n víi 0,7.
ë ®©y:
Nc vμ Jc - Néi lùc tÝnh to¸n vμ m«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn t−¬ng øng cña cét kh¶o s¸t;
ΣN vμ ΣJ - Tæng c¸c néi lùc tÝnh to¸n vμ m«men tÝnh to¸n qu¸n tÝnh tiÕt diÖn t−¬ng øng cña tÊt c¶
c¸c cét cña khung kh¶o s¸t vμ cña 4 khung l©n cËn (2 khung mçi phÝa).

  Page 26 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

TÊt c¶ c¸c néi lùc ph¶i do cïng mét tæ hîp t¶i träng g©y nªn néi lùc Nc trong cét ®−îc kh¶o s¸t.

6.11. HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ trong mÆt ph¼ng khung cña c¸c ®o¹n riªng trong cét bËc ®−îc
x¸c ®Þnh theo phô lôc 6. Khi x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ cña cét bËc trong khung nhμ
c«ng nghiÖp mét tÇng.
- Kh«ng kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña møc chÞu t¶i träng vμ ®é cøng cña c¸c cét l©n cËn;
- ChØ x¸c ®Þnh chiÒu dμi tÝnh to¸n cña cét ®èi víi tæ hîp t¶i träng cho gi¸ trÞ lùc däc lín nhÊt trªn
c¸c ®o¹n riªng cña cét vμ gi¸ trÞ nhËn ®−îc μ sÏ dïng cho tÊt c¶ c¸c tæ hîp t¶i träng kh¸c;
- §èi víi khung nhiÒu nhÞp (tõ hai nhÞp trë lªn) khi cã khèi m¸i cøng hoÆc hÖ gi»ng däc nèi ®Çu
trªn tÊt c¶ c¸c cét ®¶m b¶o sù viÖc kh«ng gian cña c«ng tr×nh, th× x¸c ®Þnh chiÒu dμi tÝnh to¸n cña
cét nh− ®èi víi thanh ®øng ®−îc liªn kÕt cè ®Þnh ë møc xμ ngang.
- §èi víi cét bËc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn l2/l1= th× gi¸ trÞ cña m lÊy theo b¶ng 17.

B¶ng 17
HÖ sè μ ®èi víi ®o¹n cét
§iÒu kiÖn liªn kÕt ®Çu trªn
D−íi khi
cña cét Trªn
0,1 2,2 khi cã t¶i träng di ®éng
trªn c¸nh dÇm.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s−ên cøng ngang kh«ng v−ît qu¸ 2h0 khi λ b > 3,2 vμ 2,5h0 khi λ b > 2,2
Cho phÐp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s−ên v−ît qu¸ gi¸ trÞ trªn cho tíi trÞ sè 3h0 nÕu: B¶n bông cña
dÇm tháa m·n viÖc kiÓm tra theo c¸c môc 7.4, 7.6 vμ æn ®Þnh tæng thÓ cña bông cña dÇm ®−îc
®¶m b¶o theo c¸c yªu cÇu cña môc 5.16a hoÆc 5.16b; ngoμi ra gi¸ trÞ l0/bc cña c¸nh chÞu nÐn
kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña b¶ng 7 ®èi víi t¶i träng ®Æt ë c¸nh trªn.
ë c¸c chç ®Æt t¶i träng tËp cè ®Þnh lín vμ tai gèi ph¶i ph¶i ®Æt c¸c s−ên cøng ngang.
Trong b¶n bông chØ giíi h¹n gia c−êng b»ng c¸c s−ên cøng ngang, bÒ réng phÇn nh« ra cña c¸c
s−ên bs khi bè trÝ cÆp s−ên ®èi xøng kh«ng ®−îc nhá h¬n h0/30 + 40mm, khi c¸c s−ên ë mét bªn
- kh«ng nhá h¬n h0/24 + 50 mm; chiÒu dμy cña s−ên δx>=2b8(R/E).
Cho phÐp gia c−êng b¶n bông cña dÇm b»ng c¸c s−ên cøng bè trÝ ë mét bªn tõ c¸c thÐp gãc ®¬n
®−îc hμn víi b¶n bông theo mÐp cña c¸nh thÐp gãc. M«men qu¸n tÝnh cña c¸c s−ên nμy ®−îc

  Page 35 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

tÝnh ®èi víi trôc trïng víi biªn cña b¶n bông gi¸p víi s−ên vμ kh«ng nhá h¬n so víi khi bè trÝ cÆp
s−ên ®èi xøng.

7.11. Khi gia c−êng b¶n bông b»ng mét s−ên cøng däc, m«men qu¸n tÝnh cÇn thiÕt Js cña tiÕt
diÖn s−ên cøng cÇn lÊy nh− sau:
- §èi víi s−ên ngang theo c«ng thøc: Js = 3h0δb3. (89)
- §èi víi s−ên däc theo c«ng thøc cña b¶ng 25 cã so víi c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n.

B¶ng 25
h1/h0 M«men qu¸n tÝnh cÇn thiÕt Gi¸ trÞ giíi h¹n
cña tiÕt diÖn s−ên däc Jsd Nhá nhÊt Jsd.min Lín nhÊt Jsd.max
0,20 (25 - 0,5 a/h0) a δ b/h0
2 3
1,5 h0 δ b
3
7 h0 δ3b
0,25 (1,5 - 0,4 a/h0) a2 δ3b/h0 1,5 h0 δ3b 3,5 h0 δ3b
0,30 1,5 h0 δ b
3
- -
Chó thÝch: Khi tÝnh Jsd ®èi víi c¸c gi¸ trÞ trung gian cña h1/h0 cho phÐp néi suy tuyÕn tÝnh

Khi bè trÝ s−ên däc vμ ngang ë mét bªn cña b¶n bông, m«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn cña mçi s−ên
®−îc tÝnh ®èi víi trôc trïng víi biªn cña b¶n bông gi¸p víi s−ên.
KÝch th−íc nhá nhÊt phÇn nh« ra cña c¸c s−ên cøng vμ däc cÇn lÊy theo chØ dÉn ë môc 7.10.

7.12. PhÇn b¶n bông trªn gèi cña dÇm tiÕt diÖn tæ hîp ®−îc gia c−êng b»ng c¸c s−ên cøng ph¶i
®−îc kiÓm tra theo uèn däc ra ngoμi mÆt ph¼ng nh− mét thanh ®øng chÞu ph¶n lùc gèi. TiÕt diÖn
tÝnh to¸n cña thanh ®øng bao gåm tiÕt diÖn cña s−ên cøng vμ c¸c thμnh phÇn b¶n bông ë hai bªn
s−ên, mçi bªn réng 0,65δb(E/R)1/2.
ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña thanh ®øng lÊy b»ng chiÒu cao cña b¶n bông.
Mót d−íi cña c¸c s−ên gèi (h×nh 15) ph¶i ®−îc bμo nh½n t× s¸t hoÆc hμn víi c¸nh d−íi cña dÇm.
Khi chÞu ph¶n lùc gèi øng suÊt trong tiÕt diÖn ®ã trong tr−êng hîp thø nhÊt (h×nh 15a) - kh«ng
v−ît qu¸ c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp c¸n vÒ Ðp mÆt Rcm nÕu a ≤ 1,5δs vμ nÐn vÒ R nÕu a>1,5δ0;
Trong tr−êng hîp hai (h×nh 15b) - kh«ng v−ît qu¸ c−êng ®é Ðp mÆt Rcm.
Trong tr−êng hîp hμn s−ên gèi víi c¸nh d−íi cña dÇm th× ®−êng hμn ph¶i ®−îc tÝnh víi t¸c ®éng
cña ph¶n lùc gèi.

7.13. S−ên cøng mét bªn ë chç c¸nh trªn ®Æt t¶i träng tËp trung ph¶i ®−îc kiÓm tra nh− mét thanh
®øng chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m b»ng kho¶ng c¸ch tõ mÆt gi÷a cña b¶n bông ®Õn träng
t©m cña tiÕt diÖn tÝnh to¸n cña thanh ®øng. TiÕt diÖn tÝnh to¸n cña thanh ®øng bao gåm tiÕt diÖn
cña s−ên cøng vμ c¸c phÇn b¶n bông ë hai bªn s−ên mçi bªn réng 0,65δs(E/R)1/2. ChiÒu dμi tÝnh
to¸n cña thanh ®øng b»ng chiÒu cao cña b¶n bông.

  Page 36 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

B¶n bông cña c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn
7.14. TØ sè gi÷a chiÒu cao tÝnh to¸n h0 vμ chiÒu dÇy δb cña b¶n bông cña cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng
t©m kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 26.

B¶ng 26
TiÕt diÖn cña cÊu kiÖn TØ sè lín nhÊt h0/δb khi gi¸ trÞ cña ®é m¶nh quy −íc
λ ≤ 0,8 λ > 0,8
Ch÷ I h0/δb = E / R h0/δb = (0,36 + 0,8 λ ) E / R
nh−ng kh«ng lín h¬n 2,9 E / R
Ch÷ [, èng h×nh ch÷ nhËt h0/δb = (0,85 + 0,19 λ ) E / R
(h0 - theo c¹nh lín cña h0/δb = E / R nh−ng kh«ng lín h¬n 1,6 E / R
h×nh hép
èng h×nh vu«ng h0/δb = 0,9 E / R h0/δb = (0,76 + 0,17 λ ) E / R
nh−ng kh«ng lín h¬n 1,45 E / R

Khi tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®−îc chän theo ®é m¶nh giíi h¹n, còng nh− c¸c c¬ së tÝnh to¸n phï
hîp th× gi¸ trÞ lín nhÊt cña h0/δb ®−îc nh©n víi hÖ sè (Rϕ/σ)1/2 (ë ®©y σ=N/Fng) nh−ng kh«ng
®−îc lín h¬n khi nh©n víi 1,25. Khi ®ã gi¸ trÞ cña h0/δb ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ I kh«ng ®−îc v−ît
qu¸ 3,2(E/R)1/2.

7.15. Khi tÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn cã tiÕt diÖn ch÷ I vμ èng ch÷ nhËt
(h×nh 16) theo c¸c c«ng thøc (51) vμ (62), tØ sè gi÷a chiÒu cao tÝnh to¸n h0 cña b¶n bông vμ chiÒu
dμy δb kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 27.
B¶ng 27
Gi¸ trÞ cña ®é lÖch Gi¸ trÞ lín nhÊt cña h0/δb khi ®é m¶nh quy −íc cña thanh
t©m t−¬ng øng λ ≤ 0,8 λ > 0,8
m ≤ 0,3 h0/δb = E / R h0/δb = (0,36 + 0,8 λ ) E / R
nh−ng kh«ng lín h¬n 2,9 E / R
m≥1 h0/δb = 1,3 E / R h0/δb = (0,9 + 0,5 λ ) E / R
nh−ng kh«ng lín h¬n 3,1 E / R
Chó thÝch: Khi gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi 0,3 < m < 1 th× gi¸ trÞ lín nhÊt cña h0/δb ®−îc
x¸c ®Þnh b»ng néi suy tuyÕn tÝnh gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña h0/δb ®−îc tÝnh víi m = 0,3 vμ m = 1.

Khi tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®−îc chän theo ®é m¶nh giíi h¹n còng nh− khi c¸c c¬ së tÝnh to¸n phï
hîp, gi¸ trÞ lín nhÊt cña h0/δb ®−îc nh©n víi hÖ sè Rϕ m / σ (ë ®©y σ=N/Fng), nh−ng kh«ng lín

  Page 37 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

h¬n khi nh©n víi 1,25 (trong ®ã ϕm = ϕ11 hoÆc ϕm=ϕh.xy). Khi ®ã gi¸ trÞ cña h0/δb kh«ng ®−îc v−ît
qu¸ 3,2 E / R

7.16. Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn cã tiÕt diÖn ch÷ I hoÆc èng ch÷ nhËt
(h×nh 16) theo c«ng thøc (56) tØ sè gi÷a chiÒu cao tÝnh to¸n h0 cña b¶n bông vμ chiÒu dμy phô
thuéc vμo gi¸ trÞ α=(σ - σ1)/ σ (víi σ - øng suÊt nÐn lín nhÊt t¹i biªn tÝnh to¸n cña b¶n bông), lÊy
dÊu "+" khi tÝnh kh«ng kÓ ®Õn c¸c hÖ sè ϕ11, ϕ11.xy hoÆc Cϕ; σ1 - øng suÊt t−¬ng øng t¹i biªn tÝnh
to¸n ®èi diÖn cña b¶n bông vμ kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n sau ®©y:
- Khi α ≤ 0,5: theo ®iÒu 7.14;
= Khi α ≥ 1: theo c«ng thøc:
h0
= 4,35
(2α − 1)E ≤ 3,8
E
(90)
δ0 σ⎛ 2 − α + α 2 + 4β 2 ⎞
⎜ ⎟ R
⎝ ⎠
Trong ®ã: β = 1,4(2α-1)τ/σ; (víi τ=Q/δbh0 - øng suÊt tiÕp trung b×nh trong tiÕt diÖn kh¶o s¸t);
- Khi 0,5 < α < 1 - néi suy tuyÕn tÝnh gi÷a c¸c gi¸ trÞ ®−îc tÝnh víi α=0,5 vμ α=1.

7.17. §èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn cã tiÕt diÖn kh¸c víi tiÕt diÖn ch÷ I hoÆc
èng ch÷ nhËt (trõ tiÕt diÖn ch÷ T) nh− trong ®iÒu 7.16, gi¸ trÞ cña tØ sè h0/δb ®−îc nh©n víi hÖ sè
0,75.

7.18. §èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn tiÕt diÖn ch÷ T cã ®é
m¶nh quy −íc λ vμ 0,8 ®Õn 4, tØ sè gi÷a chiÒu cao tÝnh to¸n cña b¶n bông ch÷ T vμ chiÒu dμy khi
1 +0,04m: bc/δc =(0,4 + 0,3 λ )(1 - 0,01m) E / R
Khi gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi 0,3 < m< 1 tØ sè lín nhÊt bc/δc ®−îc lÊy theo néi suy tuyÕn
tÝnh gi÷a c¸c gi¸ trÞ bc/δc øng víi m =0,3 vμ m = 1.

7.27. Khi chän tiÕt diÖn cña c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn theo ®é
m¶nh giíi h¹n, vμ cÊu kiÖn chÞu uèn theo ®é vâng giíi h¹n, còng nh− víi c¸c c¬ së tÝnh to¸n phï
hîp, gi¸ trÞ lín nhÊt cña bc/δc sÏ ®−îc nh©n víi hÖ sè Rφm / δ , nh−ng kh«ng lín h¬n khi nh©n
víi 1,25.
ë ®©y ϕm vμ σ ®−îc lÊy:
- §èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn: ϕm lμ gi¸ trÞ nhá h¬n trong
c¸c gi¸ trÞ ϕ , ϕlt, ϕlt,xy, Cϕ dïng khi kiÓm tra æn ®Þnh cña cÊu kiÖn: σ = N/Fng;
- §èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn: ϕm = 1; σ lμ gi¸ trÞ lín h¬n trong hai gi¸ trÞ :
M My M
σ = vμ σ = y+ x x
¦ W .ϕ d Jx Jy

8. TÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp tÊm

TÝnh to¸n theo ®é bÒn
8.1. KiÓm tra ®é bÒn cña kÕt cÊu tÊm (vá trßn xoay) theo tr¹ng th¸i øng suÊt phi m«men theo
c«ng thøc:
(93)
σ 2 − σ x σ y + σ 2 + 3τ 2 ≤ R y
x y xy

Trong ®ã:
σx vμ σy - c¸c øng suÊt thÐp hai ph−¬ng vu«ng gãc víi nhau;
γ - HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc lÊy theo c¸c chØ dÉn cña chØ tiªu thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
vμ theo b¶ng 5.
Khi ®ã c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña øng suÊt chÝnh kh«ng ®−îc lín h¬n gi¸ trÞ cña c−êng ®é tÝnh to¸n
nh©n víi γ;
τxy - øng suÊt tiÕp.

  Page 40 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

8.2. C¸c øng suÊt trong vá máng trßn xoay phi m«men (h×nh 17) chÞu ¸p lùc cña chÊt láng, chÊt
khÝ hoÆc vËt liÖu h¹t ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
σ1 σ 2 P
+ = (94)
r1 r2 δ
F
σ1 = (95)
2 πδ cos β
Trong ®ã:
σ1 vμ σ2 - C¸c øng suÊt t−¬ng øng víi ph−¬ng kÝnh tuyÕn vμ ph−¬ng vßng;
r1 vμ r2 - C¸c b¸n kÝnh cong trong c¸c ph−¬ng chÝnh cña mÆt trung b×nh cña vá;
P - ¸p lùc tÝnh to¸n lªn mét ®¬n vÞ bÒ mÆt cña vá;
δ - ChiÒu dμy cña vá;
F - H×nh chiÕu lªn trôc Z - Z cña toμn bé lùc tÝnh to¸n t¸c dông lªn phÇn vá abc (h×nh 17)
r vμ β - B¸n kÝnh vμ gãc trªn h×nh 17.

8.3. C¸c øng suÊt vá máng kÝn trßn xoay phi m«men chÞu ¸p lùc ph©n bè ®Òu bªn trong ®−îc x¸c
®Þnh theo c«ng thøc sau;
- §èi víi vá trô:
σ1 = (Pr/sδ) vμ σ2 = (Pr/2σ) (96)
- §èi víi vá cÇu: σ1 = σ2 = (Pr/2δ). (97)
- §èi víi vá nãn:
σ1 = Pr/[2δcos(β)] vμ σ2 = Pr/[δcos(β)] (98)
Trong ®ã:
P - ¸p lùc tÝnh to¸n bªn trong lªn mét ®¬n vÞ bÒ mÆt cña vá;
r - B¸n kÝnh mÆt trung b×nh cña vá (h×nh 18);
β - Gãc gi÷a ®−êng sinh cña mÆt nãn vμ trôc Z - Z (h×nh 18).

8.4. ë nh÷ng chç thay ®æi h×nh d¹ng vμ chiÒu dμy cña vá còng nh− thay ®æi t¶i träng cÇn ph¶i
tÝnh ®Õn øng suÊt côc bé (hiÖu øng biªn).

TÝnh to¸n theo æn ®Þnh
8.5. Vá trô trßn kÝn, chÞu nÐn ®Òu song song víi ®−êng sinh ®−îc kiÓm tra æn ®Þnh theo c«ng thøc
sau: δ1 20: σ2th = 0,17E (δ/r)2 (106)
- Khi 10 < l/r < 20 øng suÊt σ2th ®−îc x¸c ®Þnh theo néi suy tuyÕn tÝnh.
Trong ®ã: l - ChiÒu dμi cña vá trô.
KiÓm tra æn ®Þnh trô kÝn trßn xoay ®−îc t¨ng c−êng b»ng c¸c s−ên vßng víi b−íc gi÷a trôc cña
chóng s ≥ 0,5r theo c¸c c«ng thøc (104) ®Õn (106) khi thay gi¸ trÞ l b»ng s:
Trong tr−êng hîp nμy ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña s−ên trong mÆt ph¼ng cña nã nh− mét
thanh chÞu nÐn theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 5.3 víi N = Prs vμ chiÒu dμi tÝnh to¸n cña thanh l0 =
1,8r, khi ®ã tiÕt diÖn cña s−ên ®−îc kÓ thªm phÇn vá réng 0,65δ(E/R)1/2 vÒ mçi phÝa tÝnh tõ trôc
cña s−ên, vμ ®é m¶nh quy −íc cña thanh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3,5.
M«men qu¸n tÝnh cña s−ên cøng ®Æt ë mét phÝa, ®−îc lÊy ®èi víi trôc trïng víi mÆt tiÕp gi¸p cña
vá vμ s−ên.

8.9. KiÓm tra æn ®Þnh vá trô trßn kÝn, chÞu t¸c dông ®ång thêi cña c¸c t¶i träng nªu ë ®iÒu 8.5 vμ
8.8 theo c«ng thøc: (σ1/σ1th) + (σ2/σ2th) ≤ γ (107)
  Page 42 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Trong ®ã: σ1th - §−îc tÝnh theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 8.5.
σ2th - Theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 8.8.

8.10. KiÓm tra æn ®Þnh vá nãn trßn xoay cã gãc nghiªng β ≤ 600, chÞu lùc nÐn däc trôc N (h×nh
19) theo c«ng thøc sau:
N ≤ γNth (108).
Trong ®ã:
Nth - Lùc tíi h¹n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Nth = 6,28rmδσ1thcos2(β) (109)
víi δ - chiÒu dμy cña vá;
σ1th - Gi¸ trÞ øng suÊt ®−îc tÝnh theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 8.5 khi thay b¸n kÝnh r b»ng rm.
rm = (0,9r2 + 0,1r1)/cos(β) (110).

8.11. KiÓm tra æn ®Þnh vá nãn trßn xoay chÞu t¸c dông cña ¸p lùc ph©n bè ®Òu bªn ngoμi (P)
vu«ng gãc víi mÆt vá theo c«ng thøc: σ2 ≤ γσ2th (111)
Trong ®ã:
σ2 = Prm/δ - øng suÊt vßng tÝnh to¸n trong vá.
σ2th - øng suÊt tíi h¹n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: σ2th=0,55E(rm/h)(δ/rm)3/2 (112)
Víi: h - ChiÒu cao cña vá nãn (gi÷a hai ®¸y);
rm - B¸n kÝnh, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (110).
8.12. KiÓm tra æn ®Þnh vá nãn trßn xoay chÞu t¸c dông ®ång thêi cña t¶i träng nªu trong ®iÒu
8.10 vμ 8.11 theo c«ng thøc:
N/Nth + σ2/σ2th ≤ γ (113)
Trong ®ã c¸c gia trÞ cña Nth vμ σ2th ®−îc tÝnh theo c¸c c«ng thøc (109) vμ (112).

8.13. KiÓm tra æn ®Þnh vá cÇu (hoÆc chám cÇu) khi r/δ 80 mm chiÒu cao nhá nhÊt cña ®−êng hμn gãc dïng theo c¸c quy ®Þnh
kÜ thuËt riªng.

c) ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña ®−êng gãc nhá h¬n 4hb vμ kh«ng h¬n 40mm.
d_ ChiÒu dμi tÝnh to¸n cña ®−êng gãc bªn kh«ng ®−îc lín h¬n 85βh.hh ( βh - HÖ sè lÊy theo b¶ng
35) trõ c¸c ®−êng hμn mμ néi lùc t¸c dông lªn tÊt c¶ chiÒu dμi ®−êng hμn.
e) KÝch th−íc cña phÇn chång nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n 5 lÇn chiÒu dμy nhá nhÊt cña c¸c cÊu
kiÖn ®−îc hμn.
h) TØ sè kÝch th−íc c¸c c¹nh vu«ng gãc cña ®−êng hμn gãc cÇn lÊy b»ng 1:1, khi c¸c cÊu kiÖn
®−îc hμn cã chiÒu dμy kh¸c nhau cho phÐp dïng ®−êng hμn cã c¸c c¹nh kh«ng ®Òu nhau; khi ®ã
c¹nh g¾n víi cÊu kiÖn cã chiÒu dμy máng h¬n cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 12.8a, vμ
c¹nh g¾n víi cÊu kiÖn kiÖn cã chiÒu dμy lín h¬n - theo quy ®Þnh cña ®iÒu 12.8b;
i) §èi víi c¸c kÕt cÊu chÞu t¶i träng ®éng vμ rung ®éng khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn mái hoÆc theo
®é bÒ cã kÓ ®Õn sù ph©n lo¹i dßn, ®−êng hμn gãc sÏ ®−îc lμm tho¶i ®Òu ®Õn thÐp c¬ b¶n.

12.9. §Ó liªn kÕt c¸c s−ên cøng, v¸ch cøng vμ c¸nh cña cÊu kiÖn I hμn cho phÐp dïng ®−êng hμn
gãc mét bªn, khi ®ã chiÒu cao cña ®−êng hμn hçn hîp lÊy theo tÝnh to¸n, nh−ng kh«ng nhá h¬n
c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 37. Kh«ng ®−îc dïng ®−êng hμn gãc mét bªn ®èi víi c¸c kÕt cÊu:
- Thuéc nhãm 1;
- Lμm viÖc trong c¸c m«i tr−êng cã møc ®é ¨n mßn trung b×nh vμ cao.

12.10. §èi víi c¸c ®−êng hμn gãc tÝnh to¸n vμ cÊu t¹o trong thiÕt kÕ chØ cÇn râ ph−¬ng ph¸p lo¹i
hμn que hoÆc d©y hμn, vÞ trÝ ®−êng hμn khi hμn.

12.11. Liªn kÕt hμn ®èi ®Çu cña c¸c tÊm th−êng hμn th¼ng thÊu hÕt bÒ dμy vμ cã dïng c¸c b¶n
dÉn.
Trong c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ghÐp cho phÐp hμn mét phÝa cã hμn ®Çy thªm ë ®−êng hμn vμ hμn vμo
b¶n thÐp lãt ®−îc gi÷ l¹i.

12.12. Kh«ng ®−îc dïng liªn kÕt hèn hîp, trong ®ã mét phÇn lùc ®−îc tiÕp nhËn b»ng ®−êng hμn,
mét phÇn b»ng bul«ng.

12.13. §−êng hμn gi¸n ®o¹n còng nh− ®inh t¸n ®iÖn ®−îc thùc hiÖn b»ng hμn thñ c«ng vμo c¸c
chç khoan tr−íc, chØ cho phÐp dïng trong c¸c kÕt cÊu nhãm 4.

Yªu cÇu ®èi víi liªn kÕt bul«ng vμ liªn kÕt bu l«ng c−êng ®é cao
12.14. Lç trong c¸c chi tiÕt kÕt cÊu thÐp ®−îc lμm theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vÒ s¶n xuÊt
vμ c«ng t¸c nghiÖm thu ®èi víi kÕt cÊu kim lo¹i.

12.15. Bu l«ng tinh ®−îc dïng trong c¸c liªn kÕt mμ lç cña c¶ chång b¶n thÐp ®−îc khoan thñng
ngang ®Õn ®−êng kÝnh thiÕt kÕ, hoÆc khoan thñng hay ®Ëp thñng tõng b¶n thÐp vμ chi tiÕt riªng
theo khu«n dÉn tíi lç cã ®−êng kÝnh nhá h¬n sau ®ã khoan tiÕp c¶ chång b¶n thÐp ®Õn ®−êng
kÝnh thiÕt kÕ.
Bul«ng th−êng vμ bul«ng trong liªn kÕt nhiÒu bul«ng ®−îc dïng cho c¸c kÕt cÊu lμm b»ng thÐp
cã giíi h¹n ch¶y tõ 380 MPa (3900 kg/cm2) trë xuèng.

12.16. Cho phÐp liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn vμo m¾t liªn kÕt b»ng mét bu l«ng.


  Page 52 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

12.17. Trong c¸c liªn kÕt bul«ng lμm viÖc chÞu c¾t kh«ng ®−îc dïng c¸c bul«ng mμ trªn chiÒu
dμi cña phÇn kh«ng ren cã c¸c ®o¹n víi ®−êng kÝnh kh¸c nhau.

12.18. D−íi ®ai èc cña bul«ng ph¶i ®Æt vßng ®Öm, d−íi ®ai èc vμ mò cña bul«ng c−êng ®é cao
ph¶i ®Æt vßng ®Öm, viÖc lùa chän vßng ®Öm bul«ng c−êng ®é cao cã nót vμ ®ai èc cã kÝch th−íc
më réng theo yªu cÇu cña ®iÒu 2.6.
Khi dung sai gi÷a ®−êng kÝnh danh nghÜa cña lç vμ bul«ng kh«ng v−ît qu¸ 3mm cho phÐp ®Æt
vßng ®Öm d−íi ®ai èc.
PhÇn cã ren cña bul«ng (trõ bul«ng c−êng ®é cao) ph¶i n»m ra ngoμi chång b¶n liªn kÕt.

12.19. C¸c lo¹i bul«ng (kÓ c¶ bul«ng c−êng ®é cao) ph¶i ®−îc bè trÝ theo c¸c quy ®Þnh cña b¶ng
38.
Th«ng th−êng c¸c bul«ng nªn bè trÝ theo kho¶ng c¸ch lín nhÊt ë chç nèi vμ ë c¸c m¾t cÇn bè trÝ
bul«ng theo kho¶ng c¸ch nhá nhÊt.
Khi bè trÝ bul«ng kiÓu so le kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña chóng däc theo lùc kh«ng ®−îc nhá h¬n
a+1,5d (a - khon¶g c¸ch gi÷a c¸c hμng theo chiÒu ngang lùc; d - ®−êng kÝnh lç bul«ng);
Khi bã trÝ nh− vËy tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn Fth kÓ ®Õn gi¶m yÕu, chØ do c¸c lç bul«ng n»m theo
chiÒu ngang lùc (kh«g theo ®−êng zÝc z¾c).

12.20. Trong c¸c liªn kÕt dïng bul«ng th«, bul«ng th−êng vμ bul«ng tinh (trõ bul«ng c−êng ®é
cao) cÇn xÐt ®Õn c¸ch chèng vßng ®Öm long ra (®Æt long ®en lß xo hoÆc vßng ®Öm h·m).

B¶ng 38
§Æc ®iÓm cña kho¶ng c¸ch TrÞ sè cña kho¶ng
c¸ch
1. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m bul«ng theo h−íng bÊt k×:
a) Nhá nhÊt 2,5d
b) Lín nhÊt trong c¸c d©y biªn khi kh«ng cã thÐp gãc viÒn chÞu kÐo 8d hoÆc 12δ
vμ nÐn
c) Lín nhÊt trong c¸c d·y gi÷a còng nh− trong c¸c d·y biªn khi cã
thÐp gãc viÒn:
- Khi chÞu kÐo 16d hoÆc 24δ
- Khi chÞu nÐn 12d hoÆc 18δ
2. Kho¶ng c¸ch tõ t©m bul«ng ®Õn mÐp cña cÊu kiÖn:
a) Nhá nhÊt däc theo lùc 2d
b) Nhá nhÊt ngang lùc:
- Khi mÐp c¾t 1,5d
- Khi mÐp c¸n 1,2d
c) Lín nhÊt 4d hoÆc 8δ
d) Nhá nhÊt ®èi víi bul«ng c−êng ®é cao khi mÐp bÊt k× vμ h−íng 1,3d
lùc bÊt kú
Chó thÝch:
1. Trong c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt tõ thÐp cã giíi h¹n ch¶y cao h¬n 380 MII a (3900 kg/cm2)
kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c bul«ng cÇn lÊy b»ng 3d.
2. C¸c kÝ hiÖu dïng trong b¶ng 38:
d - §−êng kÝnh cña lè bul«ng
δ - ChiÒu dμy cña cÊu kiÖn ngoμi máng nhÊt
3. Trong c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt tõ thÐp cã giíi h¹n ch¶y nhá h¬n hoÆc b»ng 380 MII a (3900
kg/cm2) cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch tõ t©m bul«ng ®Õn mÐp cña cÊu kiÖn theo h−íng däc lùc
vμ kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a t©m c¸c bul«ng khi tÝnh to¸n kÓ ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc
t−¬ng øng theo ®iÒu 11.7 vμ 15.14.

  Page 53 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

13. C¸c yªu cÇu bæ sung khi thiÕt kÕ nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c c«ng tr×nh

§é vâng t−¬ng ®èi vμ sù nghiªng lÖch cña kÕt cÊu
13.1. §é vâng ®−îc x¸c ®Þnh theo t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ ®Õn sù gi¶m yªó cña tiÕt diÖn do
lç bul«ng vμ kh«ng xÐt ®Õn hÖ sè ®éng.
§é vâng t−¬ng ®èi th¼ng ®øng cña c¸c cÊu kiÖn kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho ë b¶ng 39.
§èi víi c¸c cÊu kiÖn cã ®é vâng th¼ng ®øng lÊy b»ng hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ cña ®é vâng toμn bé vμ
®é vâng cÊu t¹o. §é vâng t−¬ng ®èi cña c¸c kÕt cÊu kh«ng ®−îc nªu trong b¶ng 39 cÇn ®−îc thiÕt
lËp theo c¸c yªu cÇu riªng nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/150 chiÒu dμi nhÞp dÇm hoÆc cña hai lÇn
phÇn v−¬n ra cña c«ng s«n.

13.2. §é vâng ngang t−¬ng ®èi cña thanh ®øng, xμ ngnag vμ cña panen t−êng treo kh«ng
®−îcv−ît qu¸ 1/300; cña dÇm ®ì cöa kÝnh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/200 chiÒu dμi cña nhÞp.

13.3. §é lÖch ngang t−¬ng ®èi cña cét ë møc c¸nh trªn cña dÇm cÇu trôc kh«ng ®−îc v−ît qu¸
c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 40.
§é vâng ngang cña c¸c kÕt cÊu h·m (dÇm vμ giμn) cña cÇu trôc cã sè chu k× t¸c dông cña t¶i
träng tõ 2.106 trë lªn kh«ng v−ît qu¸ 1/2000 nhÞp.
§é lÖch cña cét theo h−íng ngang vμ däc nhμ còng nh− ®é vâng cña kÕt cÊu h·m cña cÇu trôc
®−îc tÝnh do lùc h·m x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn t¶i träng vμ t¸c ®éng.
Lùc h·m däc ®−îc ph©n bè cho tÊt c¶ hÖ gi»ng ®øng ®Æt trong kho¶ng mét khèi nhiÖt ®é. Khi
kh«ng cã hÖ gi»ng ®øng th× ph©n phèi cho tÊt c¶ c¸c cét cña khèi nhiÖt ®é

B¶ng 39
C¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu §é vâng t−¬ng ®èi cña
cÊu kiÖn (®èi víi nhÞp l)
1. DÇm vμ giμn cÇu trôc:
- ChÕ ®é lμm viÖc nhÑ (bao gåm cÇu trôc tay, pa-l¨ng ®iÖn vμ
pal¨ng) 1/400
- ChÕ ®é lμm viÖc trung b×nh 1/500
- ChÕ ®é lμm viÖc nÆng vμ rÊt nÆng 1/600
2. DÇm sμn c«ng t¸c cña nhμ s¶n xuÊt khi cã ®−êng ray:
- Khæ réng 1/600
- Khæ hÑp 1/400
3. DÇm sμn c«ng t¸c cña nhμ s¶n xuÊt khi kh«ng cã ®−êng ray vμ
dÇm sμn gi÷a c¸c tÇng:
- DÇm chÝnh 1/400
- C¸c dÇm kh¸c vμ dÇm cÇu thang 1/250
- Sμn thÐp 1/150
4. DÇm vμ giμn cña m¸i vμ cña sμn hÇm m¸i
- Cã treo thiÕt bÞ n©ng chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ c«ng nghÖ 1/400
- Kh«ng thiÕt bÞ treo 1/250
- Xμ gç 1/200
- Sμn ®Þnh h×nh 1/150
5. C¸c cÊu kiÖn cña s−ên t−êng:
- Xμ ngang 1/300
- DÇm ®ì cöa kÝnh 1/200
  Page 54 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Chó thÝch:
1. §èi víi c«ng s¬n nhÞp l lÊy b»ng hai lÇn phÇn v−¬n ra cña c«ng s¬n
2. Khi cã líp v÷a tr¸t, ®é vâng cña dÇm sμn chØ do t¶i träng t¹m thêi g©y ra kh«ng ®−îc lín
h¬n 1/350 chiÒu dμi nhÞp.

B¶ng 40
§é lÖch t−¬ng ®èi cña cét (®èi víi chiÒu cao h)
Trong c¸c cÇu c¹n lé thiªn Trong c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh
H−íng lÖch dì cÇu trôc cã c¸c cÇu trôc víi sè chu k×
t¶i träng lín h¬n
hoÆc b»ng 2.106
1. Ngang nhμ:
- Khi tÝnh to¸n theo ®å ph¼ng 1/4000 1/2500
- Khi tÝnh to¸n theo s¬ ®å
kh«ng gian - 1/4000
2. Däc nhμ 1/4000 1/4000
Chó thÝch: h - ChiÒu cao cña cét tÝnh tõ ®¸y ®Ó cét ®Õn ®Ønh ray dÇm cÇu trôc

13.4. §é lÖch ngang cña cét ®ì hμnh lang b¨ng t¶i kh«ng ®−îc lín h¬n 1/250h (h - chiÒu cao cña
cét ®ì tÝnh ®Õn c¸nh d−íi cña giμn hoÆc dÇm).

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é
13.5. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é cña khung thÐp nhμ mét tÇng vμ c¸c c«ng tr×nh
®−îc lÊy theo b¶ng 41.

B¶ng 41
Kho¶ng c¸ch lín nhÊt (m)
§Æc ®iÓm cña nhμ vμ Gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é Tõ khe nhiÖt ®é hoÆc tõ
c«ng tr×nh Theo däc nhμ Theo ngang nhμ ®Çu nót nhμ ®Õn trôc cña
hÖ gi»ng ®øng gÇn nhÊt
Nhμ cã c¸ch nhiÖt 230 150 90
vμ c¸c x−ëng nãng 200 120 75
CÇu c¹n lé thiªn 130 - 50
Chó thÝch: Khi trong ph¹m vi ®o¹n nhiÖt ®é cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã hai hÖ gi»ng ®øng th×
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hÖ gi»ng ®ã (tÝnh tõ trôc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ: ®èi víi nhμ lÊy
tõ 40 ®Õn 50m ; ®èi víi cÇu c¹n lé thiªn lÊy tõ 25 ®Õn 30 m.

Khi v−ît qu¸ 50% so víi c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng 41, còng nh− t¨ng ®é cøng cña khung b»ng t−êng
hoÆc c¸c kÕt cÊu kh¸c th× cÇn tÝnh ®Õn t¸c dông cña nhiÖt ®é biÕn d¹ng kh«ng ®μn håi cña kÕt cÊu
vμ tÝnh dÎo cña c¸c m¾t.
Dμn m¸i vμ hÖ thanh kh«ng gian hai líp l−íi cña m¸i ph¼ng
13.6. Trôc c¸c thanh trong giμn vμ hÖ thanh kh«ng gian hai líp ph¶i héi tô t¹i t©m c¸c m¾t. Trôc
nμy trong giμn hμn lμ trôc ®i qua träng t©m cña tiÕt diÖn thanh (lμm trßn ®Õn 5mm), trong giμn
liªn kÕt bul«ng lμ trôc cña hμng bul«ng gÇn víi sèng thÐp gãc nhá nhÊt.
Cho phÐp kh«ng tÝnh ®Õn ®é lÖch cña trôc c¸c c¸nh giμn khi thay ®æi tiÕt diÖn nÕu ®é lÖch ®ã
kh«ng v−ît qu¸ 1,5% chiÒu cao cña c¸nh.
Khi cã lÖch t©m t¹i c¸c m¾t th× viÖc tÝnh to¸n c¸c thanh cña giμn vμ cña hÖ thanh kh«ng gian hai
líp ph¶i kÓ ®Õn m«men uèn t−¬ng øng.
Khi t¶i träng ®Æt ngoμi m¾t giμn, c¸c thanh c¸nh ph¶i tÝnh to¸n theo nÐn uèn.


  Page 55 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

13.7. Khi nhÞp cña giμn m¸i lín h¬n 36m nªn lμm ®é vång cÊu t¹o b»ng ®é vâng do tÜnh t¶i vμ t¶i
träng dμi h¹n. Trong c¸c m¸i b»ng ®é vâng cÊu t¹o cña giμn m¸i (kh«ng phô thuéc vμo trÞ sè nhÞp
lÊy b»ng 1/200 nhÞp).

13.8. Khi tÝnh to¸n giμn cã c¸c thanh b»ng thÐp gãc hoÆc thÐp ch÷ T, liªn kÕt cña c¸c thanh t¹i
c¸c m¾t giμn ®−îc coi lμ khíp.
NÕu c¸c thanh cã tiÕt diÖn ch÷ I, ch÷ H vμ thÐp èng chØ ®−îc tÝnh to¸n giμn theo s¬ ®å khíp, khi
tØ sè gi÷a chiÒu cao cña tiÕt diÖn víi chiÒu cao cña thanh kh«ng lín h¬n 1/10.
Khi v−ît qu¸ tØ sè nμy ph¶i tÝnh ®Õn m«men uèn phô trong c¸c thanh do ®é cøng cña m¾t g©y lªn.
ViÖc kÓ ®Õn ®é cøng cña m¾t trong giμn cho phÐp tiÕn hμnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p gÇn ®óng, cho
phÐp x¸c ®Þnh lùc däc theo s¬ ®å khíp.

13.9. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp cña c¸c thanh bông vμ thanh c¸nh ë m¾t giμn cã b¶n m¾t ®−îc lÊy
b»ng a (a = 6δ - 20mm) nh−ng kh«ng lín h¬n 80mm (δ - chiÒu dμy cña b¶n m¾t, mm). Khe hë
gi÷a c¸c ®Çu mót cña c¸c thanh nèi ë c¸nh giμn cã phñ c¸c b¶n ghÐp, kh«ng nhá h¬n 50mm.
§−êng hμn liªn kÕt thanh bông cña giμn nèi b¶n m¾t cÇn kÐo dμi vμo c¹nh ®Çu thanh mét ®o¹n
20mm.

13.10. T¹i m¾t giμn cã c¸c c¸nh lμ thÐp ch÷ T, ch÷ I hoÆc thÐp gãc ®¬n, liªn kÕt ®èi ®Çu b¶n m¾t
víi c¸nh cÇn dïng ®−êng hμn thÊu suèt chiÒu dμy cña b¶n m¾t. Trong c¸c kÕt cÊu nhãm I viÖc nèi
b¶n m¾t víi thanh c¸nh cÇn ®−îc lμm theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 7 cña b¶n 83 (xem phô lôc 8).

Cét
13.11. C¸c ®o¹n vËn chuyÓn cña cét rçng cã c¸c thanh gi»ng bè trÝ trong hai mÆt ph¼ng cÇn ®−îc
gia c−êng b»ng c¸c v¸ch cøng ®Æt ë hai ®Çu cña mçi ®o¹n.
Trong cét rçng cã c¸c thanh gi»ng bè trÝ trong mét mÆt ph¼ng cÇn ®Æt c¸c v¸ch cøng c¸ch nhau
kh«ng qu¸ 4m.

13.12. Trong c¸c cét chÞu nÐn ®óng t©m vμ c¸c thanh ®øng cã ®−êng hμn liªn kÕt c¸nh ë mét bªn,
t¹i c¸c m¾t liªn kÕt víi hÖ gi»ng, dÇm, thanh chèng vμ c¸c cÊu kiÖn kh¸c, trong vïng truyÒn lùc
cÇn dïng c¸c ®−êng hμn liªn kÕt c¸nh ë hai bªn vμ kÐo dμi qu¸ ph¹m vi liªn kÕt (m¾t) mét ®o¹n
30h vÒ mçi phÝa.

13.13. C¸c ®−êng hμn gãc t¹i liªn kÕt chång gi÷a b¶n m¾t cña thanh gi»ng víi cét cÇn lÊy theo
tÝnh to¸n vμ bè trÝ gi¸ ®o¹n so le ë hai c¹nh cña b¶n m¾t däc theo cét; khi ®ã kho¶ng kh«ng hμn
gi÷a c¸c ®Çu mót cña c¸c ®o¹n hμn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 15 lÇn chiÒu dμy b¶n m¾t. Khi hμn tay
cÇn dïng ®−êng hμn liªn tôc trªn c¶ chiÒu dμi b¶n m¾t.

13.14. Khi nèi l¾p ghÐp, ®Çu mót cét cÇn ®−îc phay nh½n, dïng ®−êng hμn ®èi ®Çu hoÆc dïng
b¶n ghÐp víi c¸c ®−êng hμn hoÆc bul«ng (kÓ c¶ c−êng ®é cao). Khi hμn c¸c b¶n ghÐp ®−êng hμn
cÇn c¸ch chç nèi 30mm vÒ mèi phÝa. Cho phÐp dïng liªn kÕt mÆt bÝch ®Ó truyÒn lùc nÐn b»ng
tiÕp xóc nÐn chÆt vμ truyÒn lùc kÐo b»ng c¸c bul«ng.

HÖ gi»ng
13.15. Trong mçi khèi nhiÖt ®é nhμ cÇn bè trÝ mét hÖ thèng gi»ng.

13.16. C¸nh d−íi cña dÇm vμ giμn cÇn trôc cã nhÞp lín h¬n 12 cÇn ®−îc t¨ng c−êng b»ng hÖ
gi»ng ngang.

13.17. HÖ gi»ng ®øng gi÷a c¸c cét chÝnh ë d−íi møc dÇm cÇu trôc khi cét hai nh¸nh cÇn ph¶i bè
trÝ mÆt ph¼ng cña tõng nh¸nh cét.
C¸c nh¸nh cña hÖ gi»ng hai nh¸nh ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c thanh gi»ng.
  Page 56 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

13.18. HÖ gi»ng h−íng ngang nhμ ®−îc bè trÝ ë møc c¸nh trªn hoÆc c¸nh d−íi cña giμn v× kÌo
trong c¸c nhÞp ë ®Çu khe nhiÖt ®é.
Khi khèi nhiÖt ®é dμi h¬n 144m cÇn ®Æt hÖ gi»ng ngang trung gian.
Nh÷ng giμn v× kÌo kh«ng nèi trùc tiÕp víi hÖ gi»ng ngang cÇn ®−îc t¨ng c−êng trong mÆt ph¼ng
bè trÝ gi»ng nμy b»ng c¸c thanh chèng vμ thanh kÐo.
ë c¸c chç bè trÝ hÖ gi»ng ngang cÇn ®Æt hÖ gi»ng ®øng gi÷a c¸c giμn.
Khi cã khèi m¸i cøng, t¹i møc c¸nh trªn cÇn cã hÖ gi»ng t¹m ®Ó hiÖu chØnh kÕt cÊu vμ ®¶m b¶o
æn ®Þnh cña chóng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p.

13.19. HÖ gi»ng däc c¸nh d−íi cña giμn v× kÌo cÇn ®−îc bè trÝ däc c¸c d·y cét biªn: trong c¸c
nhμ cã cÇu trôc víi chÕ ®é lμm viÖc nÆng hoÆc rÊt nÆng; trong c¸c m¸i cã giμn ®ì kÌo; trong c¸c
nhμ mét hoÆc hai nhÞp cã cÇu trôc s−c n©ng tõ 10T trë lªn vμ khi cao ®é c¸nh d−íi cña giμn v×
kÌo lín h¬n 18m, kh«ng phô pthuéc søc n©ng cÇn trôc.
Trong c¸c nhμ lín h¬n ba nhÞp, hÖ gi»ng däc c¸nh d−íi cÇn bè trÝ däc c¸c d·y cét gi÷a vμ kh«ng
®−îc c¸ch nhau qu¸ nhÞp ®èi víi nhμ cã cÇu trôc víi chÕ ®é lμm viÖc nÆng hoÆc rÊt nÆg; kh«ng
®−îc c¸nh nhau qu¸ hai nhÞp ®èi víi c¸c nhμ kh¸c.

13.20. HÖ gi»ng ngang c¸nh trªn vμ c¸nh d−íi trong c¸c giμn ®¬n gi¶n cña hμnh lang b¨ng t¶i
®−îc bè trÝ riªng cho tõng nhÞp.

13.21. Khi trong m¸i bè trÝ hÖ gi»ng chÐo ch÷ thËp viÖc tÝnh to¸n hÖ gi»ng ®−îc tiÕn hμnh theo s¬
®å quy −íc víi gi¶ thiÕt thanh xiªn chØ chÞu lùc kÐo.
Khi x¸c ®Þnh néi lùc trong c¸c thanh cña hÖ gi»ng cho phÐp kh«ng xÐt ®Õn sù nÐn cña c¸c c¸nh
giμn.

13.22. Khi cã c¸c sμn máng trong mÆt ph¼ng c¸nh d−íi cña giμn cho phÐp kÓ ®Õn sù lμm viÖc cña
sμn.

13.23. Trong m¸i treo víi c¸c hÖ chÞu lùc ph¼ng (d©y hai líp, hÖ nÆng víi c¸c d©y cøng...) cÇn cã
hÖ gi»ng ngang vμ ®øng gi÷a gi÷a c¸c hÖ thèng chÞu lùc.

DÇm
13.24. Trong dÇm ch÷ I hμn kh«ng ®−îc dïng b¶n c¸nh gåm nhiÒu tÊm thÐp.
Trong dÇm bul«ng c−êng ®é cao cho phÐp b¶n c¸nh gåm nhiÒu tÊm thÐp, nh−ng sè l−îng tÊm
kh«ng lín h¬n 3m, khi ®ã diÖn tÝch c¸c thÐp gãc c¸nh kh«ng ®−îc nhá h¬n 30% diÖn tÝch toμn
c¸nh.

13.25. C¸c ®−êng hμn c¸nh cña dÇm hμn còng nh− c¸c ®−êng hμn liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn phô (thÝ
dô s−ên cøng) vμo dÇm cÇn hμn liªn tôc.

13.26. Khi dïng ®−êng hμn c¸nh mét bªn trong dÇm ch÷ I hμn chÞu t¶i träng tÜnh cÇn tháa m·n
c¸c yªu cÇu sau:
- T¶i träng tÝnh to¸n ph¶i ®Æt ®èi xøng nhau qua tiÕt diÖn ngang cña dÇm.
- C¸nh chÞu nÐn cña dÇm ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh theo yªu cÇu cña ®iÒu 5.16a.
T¹i chç c¸nh dÇm cã t¶i täng tËp trung (kÓ c¶ t¶i träng cña c¸c tÊm bª t«ng cã s−ên) cÇn ®Æt c¸c
s−ên cøng ngang.
Trong xμ ngang cña kÕt cÊu khung t¹i c¸c m¾t gèi ph¶i dïng ®−êng hμn c¸nh hai bªn.
Kh«ng ®−îc dïng ®−êng hμn c¸nh mét bªn trong c¸c dÇm tÝnh to¸n theo c¸c quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu
5.18 ®Õn 5.23.  Page 57 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

13.27. C¸c s−ên cøng cña dÇm hμn ph¶i ®Æt ®Çu nèi cña b¶n bông mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n
m−êi lÇn chiÒu dμy b¶n bông. T¹i c¸c chç giao nhau gi÷a ®−êng hμn ®èi ®Çu cña b¶n bông víi
c¸c s−ên cøng däc c¸c ®−êng hμn liªn kÕt s−ên víi b¶n bông ph¶i c¸ch ®−êng hμn mét ®o¹n
40mm.

13.28. Trong c¸c dÇm hμn ch÷ I cña c¸c kÕt cÊu nhãm 2 -4 th−êng dïng s−ên cøng mét bªn bè trÝ
ë c¶ mét phÝa cña dÇm.
Trong dÇm dïng ®−êng hμn c¸nh mét bªn, c¸c s−ên cøng ph¶i bè trÝ ë phÝa b¶n bông ®èi diÖn víi
phÝa bè trÝ ®−êng hμn c¸nh.

DÇm cÇu trôc
13.29. KiÓm tra ®é bÒn cña dÇm cÇu trôc do t¸c dông cña t¶i träng ®øng vμ ngang theo c¸c quy
®Þnh ë ®iÒu 5.17.

13.30. KiÓm tra ®é bÒn cña b¶n bông dÇm cÇu trôc (trõ c¸c dÇm ®−îc æn ®Þnh theo bÒn mái víi
sè chu k× cã t¶i träng tõ 2.106 trë lªn) theo c«ng thøc (33) trong ®ã khi kiÓm tra tiÕt diÖn gèi cña
dÇm liªn tôc thay hÖ sè 1,15 b»ng 1,3.

13.31. KiÓm tra æn ®Þnh cña dÇm cÇu trôc theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 5.15.

13.32. KiÓm tra æn ®Þnh cña bông vμ b¶n c¸nh cña dÇm cÇu trôc theo c¸c quy ®Þnh cña phÇn 7.

13.33. TÝnh to¸n vÒ bÒ mái cña dÇm cÇu trôc ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c quy ®Þnh cña phÇn 9. §èi
víi dÇm cÇu trôc cã sè chu k× cña t¶i träng 2.106 vÒ mái theo ®iÒu 13.35.
T¶i träng cÇu trôc dïng ®Ó kiÓm tra dÇm cÇu trôc theo bÒn vμ mái ®−îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh cña
tiªu chuÈn t¶i träng vμ t¸c ®éng.
Sè chu kú t¶i träng cña dÇm cÇu trôc lμ sè l−ît n©ng t¶i trong thêi h¹n phôc vô cña cÇu trôc do
c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt.

13.34. Vïng chÞu nÐn cña b¶n bông dÇm cÇu trôc b»ng thÐp, cã giíi h¹n ch¶y tõ 430MΠa (4400
kg/cm2) trë xuèng ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn:
(σ x + σ cb, x )2 − (σ x + σ cb, x )σcb, x + σ 2 ,y 3(τ xy + τ cb,y )2 ≤ β.R
cb (141)
σ x + σ cbx ≤ R (142)
σ cby + σky ≤ R (143)
τ xy + τ cbxy + τ kxy ≤ Rc (144)

Trong ®ã:
σx = M/Wxth; τxy = Q/(δ.h)
σcby = γiP/(γz) (145)
σcbx = 0,5σcby ; τcbxy = 0,35δcby
σky = 2Mkδ/Jk; τkxy = 0,25σkxy
β - hÖ sè lÊy b»ng 1,15 khi tÝnh to¸n dÇm ®¬n gi¶n; b»ng 1,3 khi tÝnh to¸n tiÕt diÖn t¹i gèi cña
dÇm liªn tôc;
M vμ Q - M«men uèn vμ lùc c¾t trong tiÕt diÖn cña dÇm do t¶i träng tÝnh to¸n;
P - ¸p lùc tÝnh to¸n cña b¸nh xe cÇu trôc kh«ng kÓ ®Õn hÖ sè ®éng.
γi - HÖ sè t¨ng t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng trªn mét b¸nh xe cÇu trôc lÊy theo quy ®Þnh cña tiªu
chuÈn t¶i träng vμ t¸c ®éng.
Jk = Jkr + bcδc3/3 - Tæng c¸c m«men qu¸n tÝnh xo¾n b¶n th©n cña ray vμ cña c¸nh
δc vμ bc - ChiÒu dμy vμ chiÒu réng cña c¸nh rÖn (chÞu nÐn) cña dÇm.
  Page 58 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

z - ChiÒu quy −íng, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Z = C(Jlk/δ)1/3. (146)
Trong ®ã:
C - HÖ sè, l¸y b»ng 3,25 ®èi víi dÇm vμ c¸n; b»ng 4,5 ®èi víi dÇm bul«ng c−êng ®é cao.
Jlk - Tæng cac m«men qu¸n tÝnh b¶n th©n cña c¸nh dÇm vμ cña ray cÇu ch¹y hoÆc lμ m«men qu¸n
tÝnh chung cña ray vμ c¸nh khi hμn ray b»ng c¸c ®−êng hμn ®¶m b¶o sù lμm viÖc ®ång thêi cña
ray vμ c¸nh;
Mk - M«men xo¾n côc bé, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Mk = Pe + 0,75Qkhr.
Trong ®ã:
e - §é lÖch t©m quy −íc b»ng 15mm.
Qk - T¶i träng ngang tÝnh to¸n g©y bëi sù nghiªng lÖch cña cÇu trôc vμ sù kh«ng song song cña
®−êng ray cÇu trôc lÊy theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn "T¶i träng vμ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 2737 : 1978".
hr - ChiÒu cao cña ray cÇu trôc.

13.35. KiÓm tra ®é bÒn mái vïng trªn cña bông dÇm cÇu trôc hμn theo c«ng thøc:
0,5(σx2 + 0,36τxy2)1/2 + 0,4σcby + 0,5σky =2.106 cÇn ph¶i hμn thÊu hÕt chiÒu dμy cña b¶n bông.

13.36. C¸c mÐp tù do cña c¸nh chÞu kÐo dÇm cÇu trôc vμ dÇm cña sμn c«ng t¸c chÞu trùc tiÕp tai
träng di ®éng ph¶i ®−îc c¸n, bμo nh½n hoÆc c¾t b»ng hμn « xy hå quang.

13.37. C¸c kÝch th−íc cña s−ên cøng trong dÇm cÇu trôc cÇn lÊy theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 7.10
khi ®ã bÒ réng phÇn nh« ra cña s−ên hai bªn kh«ng ®−îc nhá h¬n 90mm. S−ên cøng ngang hai
bªn kh«ng cÇn hμn víi c¸nh dÇm. Mót cöa s−ên cøng t× chÆt vμo c¸nh trªn cña dÇm; trong c¸c
dÇm cÇu trôc cã sè chu kú cña t¶i träng n>2.106 ®Çu mót s−ên t× vμo c¸nh trªn ph¶i ®−îc bμo
nh½n.
Trong c¸c dÇm cÇu trôc cã chÕ ®é lμm viÖc nhÑ vμ trung b×nh cho phÐp dïng c¸c s−ên cøng
ngang mét bªn ®−îc hμn víi bông vμ c¸nh trªn dÇm, bè trÝ s−ên theo ®iÒu 13.28.

13.38. Khi kiÓm tra ®é bÒn cña c¸c dÇm cÇu trôc treo ph¶i kÓ ®Õn c¸c øng suÊt ph¸p côc bé do ¸p
lùc cña b¸nh xe cÇu trôc theo h−íng däc trôc vμ ngang trôc dÇm.

KÕt cÊu thÐp tÊm
13.39. Chu vi c¸c cÊu kiÖn cøng ngang cña vá cÇn ph¶i thiÕt kÕ kÝn.

13.40. T¶i träng tËp trung truyÒn lªn kÕt cÊu thÐp tÊm cÇn th«ng qua c¸c cÊu kiÖn cøng.

13.41. §Ó gi¶m øng suÊt côc bé, chç nèi c¸c vá cã h×nh d¹ng kh¸c nhau cÇn lμm tr¬n tho¶i.

13.42. ViÖc thùc hiÖn c¸c ®−êng hμn ®èi ®Çu ph¶i ®−îc dù kiÕn tr−íc, hoÆc hμn hai phÝa, hoÆc
hμn mét phÝa cã hμn ®Çy thªm ë ®¸y hoÆc trªn b¶n lãt.
Trong thiÕt kÕ ph¶i ghi râ c¸c ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o sù ®Æc kÝn cña liªn kÕt theo yªu cÇu sö
dông


  Page 59 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

13.43. Trong kÕt cÊu thÐp tÊm th−êng dïng liªn kÕt hμn ®èi ®Çu. Khi chiÒu dμy tÊm nhá h¬n hoÆc
b»ng 5mm, hoÆc khi liªn kÕt l¾p ghÐp cho phÐp dïng liªn kÕt chång.

13.44. Khi cÊu t¹o kÕt cÊu thÐp cÇn −u tiªn ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt vμ l¾p r¸p c«ng nghiÖp b»ng
c¸ch dïng:
- C¸c tÊm hoÆc b»ng kÝch th−íc lín; ph−¬ng ph¸p cuén thÐp s¶n xuÊt s½n d¹ng vá.
- H×nh khai triÓn ®Ó c¾t ®¶m b¶o Ýt phÕ liÖu nhÊt;
- Hμn tù ®éng.

Liªn kÕt l¾p r¸p
13.45. Liªn kÕt l¾p r¸p c¸c kÕt cÊu cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã dÇm cÇu trôc tÝnh theo bÒn mái, còng
nh− c¸c kÕt cÊu d−íi ®−êng s¾t cÇn thùc hiÖn b»ng hμn hoÆc bul«ng c−êng ®é cao.
Bul«ng th« vμ bul«ng th−êng trong liªn kÕt l¾p r¸p ®−îc dïng:
- §Ó liªn kÕt xμ gç, cÊu kiÖn kÕt cÊu cöa m¸i, hÖ gi»ng c¸nh trªn cña giμn (khi cã hÖ gi»ng c¸nh
d−íi hoÆc m¸i cøng) hÖ gi»ng ®øng cña giμn vμ cña m¸i, c¸c cÊu kiÖn cña s−ên t−êng.
- §Ó liªn kÕt hÖ gi»ng c¸nh d−íi cña giμn khi cã khèi m¸i cøng (c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp hoÆc bª
t«ng l−íi thÐp b»ng bª t«ng xèp, c¸c tÊm thÐp ®Þnh h×nh...)
- §Ó liªn kÕt hÖ gi»ng c¸nh d−íi cña giμn khi cã khèi m¸i cøng (c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp hoÆc bª
t«ng l−íi thÐp b»ng bª t«ng xèp, c¸c tÊm thÐp ®Þnh h×nh...)
- §Ó liªn kÕt giμn v× kÐo vμ giμn ®ì kÌo víi cét vμ giμn v× kÌo víi giμn ®ì kÌo víi ®iÒu kiÖn ¸p lùc
gèi th¼ng ®øng truyÒn qua gèi ®ì;
- §Ó liªn kÕt c¸c dÇm cÇn trôc ®¬n gi¶n víi nhau còng nh− c¸nh d−íi cña chóng víi c¸c cét
kh«ng gÆp víi hÖ gi»ng ®øng.
- §Ó liªn kÕt dÇm cña sμn c«ng t¸c c«ng t¸c kh«ng chÞu t¸c dông cña t¶i träng ®éng;
- §Ó liªn kÕt c¸c kÕt cÊu phô.

14. C¸c yªu cÇu bæ sung khi thiÕt kÕ nhμ ë, nhμ c«ng céng vμ c¸c c«ng tr×nh nhμ khung
14.1. KiÓm tra ®é vâng cña c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 13.1

14.2. §é lÖch ngang cña ®Ønh khung nhμ do thμnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã tiªu chuÈn kh«ng
kÓ ®Õn biÕn d¹ng cña mãng vμ ®é cøng cña t−êng bao che, t−êng ng¨n kh«ng ®−îc v−ît qu¸
1/1500 chiÒu cao cña khung.

14.3. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu theo ®é bÒn vμ æn ®Þnh, nÕu kh«ng kÓ ®Õn t−êng ng¨n vμ t−êng bao
che th× ®é lÖch ngang t−¬ng ®èi cña khung trong giíi h¹n c¸c tÇng do thμnh phÇn tÜnh cña t¶i
träng giã tiªu chuÈn kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 42.

14.4. §Ó ph©n phèi m«men uèn trong c¸c ®iÒu kiÖn cña khung t¹i c¸c nót liªn kÕt cña xμ ngang
víi cét cho phÐp dïng c¸c b¶n ghÐp lμm viÖc ë giai ®o¹n dÎo.
B¶n ghÐp ®−îc lμm b»ng thÐp cã giíi h¹n ch¶y tõ 325MΠa ( 3300 kg/cm2) trë xuèng. Néi lùc
trong b¶n ghÐp ®−îc x¸c ®Þnh khi giíi h¹n nhá nhÊt σmin = σc vμ giíi h¹n ch¶y lín nhÊt σmax = σc
+ 100MΠa (1000 kg/cm2).
C¸c c¸nh däc cña b¶n ghÐp ph¶i ®−îc bμo hoÆc phay nh½n.

B¶ng 42
Lo¹i t−êng §é lÖch ngang t−¬ng ®èi
(víi chiÒu cao tÇng)
- V¸ch ng¨n bª t«ng th¹ch cao 1/700
- T−êng g¹ch 1/500
- T−êng b»ng c¸c khèi, gèm hoÆc kÝnh (quÇy tr−ng bμy) 1/1000
- T−êng èp ®¸ tù nhiªn 1/700

  Page 60 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

- T−êng panen bªt«ng cèt thÐp -

15. C¸c yªu cÇu bæ sung khi thiÕt kÕ cét cña ®−êng d©y dÉn ®iÖn vμ kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ
ph©n phèi.
15.1. Cét cña ®−êng d©y ®iÖn (§DK) vμ kÕt cÊu cña thiÕt bÞ ph©n phèi (TPP) th−êng ®−îc lμm tõ
thÐp theo c¸c quy ®Þnh cña nh÷ng tiªu chuÈn Liªn X« t−¬ng øng (xem b¶ng 49) (phô lôc 1)

15.2. Trong c¸c cét cña §DK vμ kÕt cÊu cña TPP cã chiÒu cao tõ 100m trë xuèng c¸c bul«ng th«,
bul«ng th−êng vμ bul«ng tinh ®−îc dïng cho kÕt cÊu kh«ng tÝnh theo ®é bÒn mái.
Khi chiÒu cao lín h¬n 100m, sö dông ®èi víi kÕt cÊu ®−îc tÝnh theo ®é bÒn mái.

15.3. C¸c chi tiÕt ®Òu ®−îc phÐp thiÕt kÕ tõ thÐp theo c¸c quy ®Þnh cña nh÷ng tiªu chuÈn Liªn X«
t−¬ng øng (xem phô lôcc 9).
15.4. Khi tÝnh to¸n cét DDK vμ kÕt cÊu cña TPP cÇn lÊy hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc thao phÇn 4
vμ 11 còng nh− lμm theo b¶ng 43 cña ®iÒu 15.4.
1.1.

B¶ng 43
C¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc γ
  Page 61 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

1. C¸c c¸nh chÞu nÐn tõ c¸c thÐp gãc ®¬n trong hai khoang ®Çu
kÓ tõ mÆt mãng cña cét ®øng tù do 0,95
2. C¸c thanh chÞu nÐn vμ xμ ph¼ng rçng tõ c¸c thÐp gãc ®¬n ®Òu
c¹nh ®−îc liªn kÕt trªn mét c¹nh (hμnh 21):
a) Thanh c¸nh liªn kÕt trùc tiÕp víi thanh cét b»ng hai bul«ng
trë lªn 0,9
b) Thanh c¸nh liªn tôc víi ch©n cét b»ng mét bul«ng hoÆc
qua b¶n m¾t 0,75
c) Thanh xiªn vμ thanh chèng 0,75
3. D©y neo tõ c¸p thÐp hoÆc bã sîi c−êng ®é cao:
a) §èi víi cét trung gian vμ cét cã chÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng 0,9
b) §èi víi c¸c cét neo, cét neo ë gãc vμ cét gãc
- ChÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng 0,8
- ChÕ ®é lμm viÖc cã sù cè 0,9
Chó thÝch: C¸c hÖ sè lμm viÖc trong b¶ng kh«ng dïng cho liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn t¹i m¾t

Kh«ng cho phÐp kiÓm tra chÕ sö dông ®é bÒn c¸c thanh cña cét theo ®iÒu kiÖn 5.2. (trõ viÖc tÝnh
to¸n tiÕt diÖn t¹i chç liªn kÕt cña c¸c thanh chÞu kÐo tõ c¸c thÐp gãc ®¬n ®−îc liªn kÕt trªn mét
c¹nh b»ng c¸c bul«ng).

15.5. Khi x¸c ®Þnh ®é m¶nh t−¬ng ®−¬ng theo b¶ng 6, ®é m¶nh lín nhÊt cña toμn thanh λ ph¶i
®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
- §èi víi thanh 4 mÆt cã c¸c c¸nh song song, hai ®Çu tùa khíp:
γ = 2l/b (149)
- §èi víi thanh ba mÆt ®Òu cã c¸c c¸nh song song, hai ®Çu tùa khíp:
λ = 2,5l/b (150)
- §èi víi c¸c cét ®øng ®éc lËp d¹ng th¸p (h×nh 9)
λ= 2μ1h/bb (151).
Chó thÝch: Nh÷ng kÝ hiÖu ®−îc dïng trong c¸c c«ng thøc (149 ®Õn 151)
μ1 = 1,25 (b1/bb)2 - 2,75 (b1bb) +3,5
μ1 - Lμ hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dμi tÝnh to¸n;
b - Kho¶ng c¸ch gi÷a cña c¸nh song song trªn mÆt hÑp nhÊt cña thanh;
h - ChiÒu cao cña cét ®øng ®Çu ®éc lËp.
b1, bb - Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c c¸nh cña cét d¹ng th¸p t−¬ng øng phjÝa trªn vμ d−íi ch©n cña
mÆt hÑp nhÊt.

15.6. Thanh rçng cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi theo chiÒu dμi chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn ®−îc kiÓm
tra æn ®Þnh theo c¸c chØ dÉn cña phÇn 5.
§é lÖch t©m t−¬ng ®èi m cña thanh ba mÆt ®Òu, tiÕt diÖn rçng vμ kh«ng ®æi theo chiÒu dμi cã c¸c
thanh gi»ng hoÆc b¶n gi»ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
- Khi uèn trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mét trong c¸c mÆt cña thanh:
m = 3,48βM/(Nb) (152)
- Khi uèn trong mÆt ph¼ng song song víi mét trong c¸c mÆt cña thanh:
m = 3βM(Nb). (153)
Trong ®ã:
b - Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c c¸nh trong mét mÆt cña thanh;
β - HÖ sè b»ng 1,2 khi liªn kÕt bul«ng vμ b»ng 1,0 khi liªn kÕt hμn.

15.7. Khi tÝnh to¸n thanh tiÕt diÖn rçng chÞu nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn theo c¸c chØ dÉn cña môc
5.27, gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m khi dïng bul«ng ®Ó liªn kÕt ®−îc nh©n víi hÖ sè 1,2.


  Page 62 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

15.8. Khi kiÓm tra æn ®Þnh c¸c thanh riªng biÖt cña thanh rçng trong cét cã d©y neo chÞu nÐn lÖch
t©m vμ nÐn uèn, lùc däc trong mçi c¸nh ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn néi lùc do m«men uèn M
tÝnh theo s¬ ®å biÕn d¹ng. Gi¸ trÞ cña m«men uèn nμy t¹i gi÷a chiÒu dμi cña thanh tùa khíp ®−îc
tÝnh theo c«ng thøc:
M = Mq + (β.N/δ)(fq + fo) (154) (154)
Trong ®ã:
Mq - M«men uèn gi÷a th©n do t¶i träng ngang ®−îc x¸c ®Þnh nh− dÇm th−êng;
δ = 1 - 0,2Nl2/(EJ) víi J m«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn cña th©n ®èi víi trôc vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng t¸c dông cña t¶i träng ngang.
l - ChiÒu dμi cña th©n cét
N - Lùc däc trong th©n cét;
fq - §é rçng cña th©n t¹i gi÷a chiÒu dμi do t¶i träng ngang x¸c ®Þnh nh− dÇm th−êng.
fo - l/750 - §é vâng ban ®Çu cña th©n cét.
β - HÖ sè lÊy theo ®iÒu 15.6.

15.9. Lùc c¾t Q trong th©n rçng tiÕt diÖn kh«ng ®æi theo chiÒu cña cét cã d©y neo, tùa khíp ®−îc
lÊy kh«ng ®æi theo chiÒu dμi cét vμ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
3,14 βN
Q = Qmax + (fq + fo) (155)
δl
víi Qmax - Lùc c¾t lín nhÊt do t¶i träng ngoμi. C¸c kÝ hiÖu cßn l¹i trong c«ng thøc (155) lÊy nh−
trong c«ng thøc (154).

15.10. Cho phÐp tÝnh to¸n æn ®Þnh cña thanh c¸nh tõ c¸c thÐp gãc ®¬n nh− thanh chÞu nÐn ®óng
t©m víi ®iÒu kiÖn néi lùc tÝnh to¸n trong thanh c¸nh ®−îc nh©n víi hÖ sè α, kÓ ®Õn ¶nh h−ëng ®Æt
lÖch t©m néi lùc cña thanh xiªn vμo thanh c¸nh. Gi¸ trÞ cña α lÊy kh«ng nhá h¬n 1,05 vμ ®−îc
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
N a
α = 1 + md . (0,35 - 0,7 λ ) (156)
Nm c
Trong ®ã: Nmd - Thμnh phÇn néi lùc trong thanh xiªn h−íng däc trôc cña c¸nh vμ truyÒn vμo mÆt
thuéc khoang tÝnh to¸n, thÐp gãc c¸nh, cïng trong mét tæ hîp t¶i träng dïng tÝnh thÐp gãc c¸nh;
Nm - Néi lùc tÝnh to¸n trong khoang cña thÐp gãc c¸nh
a - Kho¶ng c¸nh trªn b¶n c¸nh thÐp gãc tÝnh tõ träng t©m cña nã ®Õn trôc héi tô c¸c thanh xiªn.
c - Kho¶ng c¸ch trªn b¶n c¸nh khÐp gãc tÝnh tõ träng t©m ®Õn sèng cña nã
λ - §é m¶nh quy −íc cña khoang thÐp gãc c¸nh.
Khi kiÓm tra kÕt cÊu trong chÕ ®é lμm viÖc cã sù cè do t¸c dông ®ång thêi lùc däc, lùc c¾t vμ
m«men xo¾n lÊy α = 1,0.
Kho¶ng c¸ch a trªn c¸nh thÐp gãc tõ träng cña nã vÒ phÝa mÐp ®Õn trôc héi tô cña thanh xiªn
®−îc lÊy nh− sau:
a=250 mm (h×nh 22).

17.5. T¹i c¸c tiÕt diÖn cña dÇm khi tØ sè h0/δb > 2,5(E/R)1/2 hoÆc v−ît qu¸ c¸c chØ dÉn ë ®iÒu 5.13
th× ph¶i ®Æt c¸c s−ên cøng theo yªu cÇu cña ®iÒu 7.10.
  Page 68 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

ChØ ®−îc ®Æt t¶i träng tËp trung t¹i c¸c tiÕt diÖn kh«ng cã lç gi¶m yÕu.
ChiÒu cao b¶n bông cña tiÕt diÖn ch÷ T chÞu nÐn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 7.18, trong
c«ng thøc (91) dïng λ=1,4.

17.6. Khi x¸c ®Þnh ®é vâng cña dÇm cã tØ sè l/h0>= 12 (víi nhÞp cña dÇm) th× m«men qu¸n tÝnh
cña tiÕt diÖn dÇm cã lç ph¶i ®−îc nh©n víi hÖ sè 0.95.

Phô lôc 1
B¶ng 48 - Gi¸ trÞ hÖ sè ®é tin cËy cña vËt liÖu thÐp c¸n vμ thÐp èng
Tiªu chuÈn nhμ n−íc hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®èi víi thÐp HÖ sè ®é tin cËy
cña vËt liÖu γ vl
ΓOCT 23570 - 79
1,025
TY 14 -1 - 3023- 80
ΓOCT 386 - 71 ΓOCT 10705 - 80
ΓOCT 10706 - 76, ΓOCT 14637 - 79, ΓOCT 1928 - 73
ΓOCT 19282 - 73 cã giíi h¹n ch¶y nhá h¬n hoÆc b»ng 380 MΠa (39 kg/mm2) 1,05
TY 14 - 3 -520 - 76
TY 14 - 1- 389 - 72
TY 14 - 1 - 1217 - 76
ΓOCT 19281 - 73 vμ ΓOCT 19282 - 72 (víi giíi h¹n ch¶y cao h¬n 380 M)
(39 kg/mm2)
ΓOCT 8731 - 74 1,1
TY 14 - 3 - 829 - 79
TY 14-3 - 567 - 76
TY 14 - 1 - 1308 - 75 1,16
TY 14 - 1 - 1772 - 76
§èi víi thÐp m¸c 14 Γ2Aφ lÊy γ vl b»ng 1,05


B¶ng 49 - VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu thÐp vμ c−êng ®é tÝnh to¸n cña chóng
Lo¹i thÐp
dïng lμm
TT Nhãm kÕt cÊu M¸c thÐp ГOCT hoÆc TY kÕt cÊu øng
víi nhiÖt ®é
t ≥ -30oC
1 2 3 4 5
1 C¸c kÕt cÊu hμn hoÆc c¸c 18CП : 18ГПC ГOCT 23570 - 79 +
cÊu kiÖn cña nã lμm viÖc 18ГCП
trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt BCT3ПC TY 14 - 1 - 3023 - 80 5
nÆng hay chÞu t¸c dông BCT3ГПC 5
trùc tiÕp cña t¶i träng t¸c
BCT3 CП ГOCT 380 - 71 B
®éng, t¶i träng rung ®éng
hoÆc t¶i träng di ®éng BCT3ГПC ГOCT 14367 - 79
(dÇm cÇu trôc, dÇm cña BCTTПC
sμn c«ng t¸c c¸c cÊu kiÖn 09Г2C TY 14 - 1 - 3023 - 80 12
cña kÕt cÊu bunke, cña
c¸c cÇu bèc dì chÞu trùc 09Г2C,10Г2C1 ГOCT 19281 - 73 12
tiÕp t¶i träng ®éng: c¸c 10Г2C1 ГOCT 19281 - 73 12
b¶n m¾t cña giμn, c¸c kÕt 15XCHД
cÊu nhÞp vμ gèi ®ì cña
hμnh lang b¨ng t¶i c¸c cét 14Г2a ГOCT 19282 - 73 12
hμn ®Æc biÖt cña hÖ thèng 14Г2Aф ГOCT 19282 - 73 12
®−êng d©y ®iÖn (§DK) 15Г2Aф ДПC

  Page 69 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

v−ît qua nhÞp lín vμ cã 10Г2C1δ
chiÒu cao h¬n 60m; c¸c 10XCH ГOCT 19281 - 73 12
dÇm ®ì cÇu trôc cña c¸c 10XCH ГOCT 19282 - 73 12
c«ng tr×nh thñy c«ng... 16Г2Aф ГOCT 19282 - 73 12
18Г2AфПC
15Г2Cфδ
18ПC ГOCT 23570 - 79 +
2 C¸c kÕt cÊu hμn hoÆc c¸c
cÊu kiÖn cña nã chÞu t¶i BCT3ПC TY 14 - 1 - 3023 - 80 6Г
träng tÜnh (giμn xμ ngang BCT3ПC ГOCT 380 - 71 6Г
cña khung, dÇm m¸i vμ
dÇm sμn, dÇm cÇu thang 18CB;18ГПC ГOCT 23570 - 79 +
c¸c cét cña hÖ ®−êng d©y 18ГCП
dÉn ®iÖn (§DK) tõ c¸c cét BCT3CП TY 14 - 1 - 3023 - 80 5
liªn kÕt hμn v−ît nhÞp lín; BCT3CП ГOCT 380 - 71 5
c¸c cét ®−êng d©y chÝnh BCTTПC ГOCT 14637 - 79 B
cña c¸c tr¹m ph©n phèi
09Г2 TY 14 - 1 - 3023 - 80 6
®iÖn (TPP); cét ®ì c¸c cÇu
09Г2 ГOCT 19281 - 73 6
dao ®iÖn cña TPP.
09Г2C TY 14 - 1 - 3023 - 80 6
C¸c cÊu kiÖn cña hÖ thèng 09Г2C; 10Г2C1 ГOCT 19281 - 73 6
c¸c cét liªn hîp cña c¸c 15XCHД
c«ng tr×nh ¨ng ten; hÖ 09Г2C; 10Г2C1 ГOCT 19282 - 73 6
thèng ®−êng èng dÉn 15XCHД
n−íc cña c¸c tr¹m thuû 14Г2; 10XHДП ГOCT 19281 - 73 6
®iÖn vμ c¸c tr¹m b¬m vμ 14Г2C; 10XHДП ГOCT 19281 - 73 6
c¸c líp lãt cña èng dÉn Д
10XHДП TY 14 - 1 - 389 - 72
n−íc. C¸c bé phËn cè
®Þnh cña cöa van vμ c¸c 14Г2Aф TY 14 - 1 - 75
cÊu kiÖn kh¸c chÞu kÐo, 15Г2AфДПC ГOCT 19282 - 73 6
kÐo uèn hoÆc chÞu uèn 10XCHД ГOCT 19281 - 73 6
(còng nh− c¸c kÕt cÊu vμ 10XCHД ГOCT 19282 - 73 6
cÊu kiÖn cña nhãm 1 khi 16Г2Aф ГOCT 19282 - 73 6
kh«ng dïng liªn kÕt hμn) 18Г2AфПC
15Г2CфЬ
12Г2CMфIO TY 14 - 1 - 1308 - 75 Д
12ГH2MфA TY 14 - 1 - 1772 - 76

BCT3KП (Cã chiÒu dμy ГOCT 10705- 80 2И
≤ 4mm) (Nhãm B b¶ng 1)
BCT3KП (Cã chiÒu dμy ГOCT 10705- 80 2И
≤ 5mm) (Nhãm B b¶ng 1)
BCT3KП (Cã chiÒu dμy ГOCT 10705- 80 6
tõ 6-10mm) (Nhãm B b¶ng 1)
16/Г2Aф TY 14 - 3 - 567 - 76 +
(Cã chiÒu dμy tõ 6-9)
3 C¸c cÊu kiÖn hμn hoÆc c¸c 18KП ГOCT 23570 - 79 +2eИ
cÊu kiÖn cña nã chÞu t¶i BCT3KП TY 14 - 1 - 3023 - 80 2eИ
träng tÜnh (cét c¸c thanh BCT3KП ГOCT 380 - 71 2eИ
chèng c¸c b¶n gèi tùa, c¸c 18ПC ГOCT 23570 - 79 +
kÕt cÊu ®ì c¸c thiÕt bÞ BCT3ПC TY 14 - 1 - 3023 - 80 6
c«ng nghÖ; cét ®ì c¸c
BCT3ПC ГOCT 380 - 71 6
thiÕt bÞ cña TPP (trõ gèi
®ì cÇu dao ®iÖn) c¸c cÊu 09Г2 TY 14 - 1 - 3023 - 80 6
kiÖn cña th©n trô vμ th¸p 09Г2 ГOCT 19281 - 73 6
09Г2 ГOCT 19282 - 73 6

  Page 70 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

¨ng - ten cét cña c¸c cÇu BCT3ГПC ГOCT 14637 - 79 Д
vËn chuyÓn bª t«ng xμ gå 09Г2C TY 14 - 1 - 3023 - 80 6
m¸i vμ c¸c cÊu kiÖn kh¸c 09Г2C14Г2 ГOCT 19281 - 73 6
chÞu nÐn vμ nÐn uèn) còng 14Г2 09Г2C ГOCT 19282 - 73 6
nh− c¸c kÕt cÊu vμ c¸c cÊu 10Г2C1 ГOCT 19282 - 73 6
kiÖn ë nhãm 2 khi kh«ng 15XCHД
dïng liªn kÕt hμn. 10Г2C1 ГOCT 19282 - 73 6
10XHД ГOCT 19281 - 73 6
15Г2AДПC ГOCT 19282 - 73 2
10XCHД ГOCT 19281 - 73 2
10XCHД ГOCT 19281 - 73 4
Г10XCHД
16Г2Aф ГOCT 19282 - 73 6
18Г2AфГC ГOCT 10705 - 80 (nhãm 2И
B b¶ng 1)

BCT3KП (ChiÒu dμy ≤ ГOCT 10705 - 80 (nhãm 2И
4mm) B b¶ng 1)
BCT3KП (ChiÒu dμy tõ ГOCT 10706 - 80 (nhãm 4
4,5 ®Õn 10mm) B víi c¸c yªu cÇu theo
môc 1.6)
BCT3ПC (cã chiÒu dμy
5-15 mm)
BCT3ПC (cã chiÒu dμy
®Õn 5,5 mm)
BCT3ПC (cã chiÒu dμy ГOCT 10705 - 80 (nhãm 2И
≤ 5,5 mm) B b¶ng 1)
BCT3ПC (cã chiÒu dμy nt 6
6 ®Õn 10 mm)
16Г2Aф (cã chiÒu dμy TY 14 - 3 - 567 - 76 +
6 - 9 mm)
C¸c kÕt cÊu phô cña nhμ 18KП ГOCT 23570 - 79 +
vμ c«ng tr×nh (c¸c hÖ BCT3KП TY 14 - 1 - 3023 - 80 2
gi»ng, hÖ s−ên t−êng cÇu BCT3KП ГOCT 380 - 71 2
thang ban chiÕu chiÕu BCT3KП (cã chiÒu dμy ГOCT 10705 - 80 (nhãm 2И
nghØ; kÕt cÊu bao che, kÕt < 4mm) B b¶ng 1)
cÊu kim lo¹i cña ®−êng BCT3KП (cã chiÒu dμy ГOCT 10705 - 80 (nhãm 2И
èng thÐp; c¸c cÊu kiÖn B b¶ng 1)
< 4,5 - 10mm)
phô cña c«ng tr×nh (¨ng
BCT3KC (cã chiÒu dμy ГOCT 10705 - 80 (nhãm 4
ten) còng nh− c¸c kÕt cÊu
< 5 - 15mm) B víi c¸c yªu cÇu bæ sung
thuéc nhãm 3 nh−ng
theo môc 1.6)
kh«ng ph¶i lμ kÕt cÊu hμn.
BCT3KC (cã chiÒu dμy ГOCT 10706 - 76 (nhãm 2И
< 5,5mm) B b¶ng 1)
BCT3ПC (cã chiÒu dμy ГOCT 10705 - 80 (nhãm 6
< 6 - 10mm) B b¶ng 1)
  Page 71 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

KÝ hiÖu dïng trong b¶ng trªn:
KÝ hiÖu δ chØ thÐp ®−îc gia c−êng nhiÖt
KÝ hiÖu 2И chØ kh«ng dïng cho c¸c cét cña §DK vμ c¸c cét cña TPP
KÝ hiÖu (+) chØ lo¹i thÐp ®ã vμ c¸c yªu cÇu cña nã kh«ng cÇn chØ dÉn trong thiÕt kÕ.
Chó thÝch:
1. Nh÷ng chØ dÉn cña b¶ng nμy kh«ng ¸p dông cho kÕt cÊu thÐp cña nh÷ng c«ng tr×nh chuyªn dông (®Æc
biÖt)
Nh÷ng ®−êng èng chÝnh vμ ®−êng èng c«ng nghÖ, bÓ chøa chuyªn dông, vá lß cao, c¸c lß khÝ ®èt. M¸c
thÐp cho nh÷ng kÕt cÊu nμy ®−îc quy ®Þnh riªng trong quy ph¹m hoÆc trong c¸c sæ tay chuyªn dïng.
2. Nh÷ng kÕt cÊu hoÆc nh÷ng cÊu kiÖn cÇn ph¶i tÝnh mái hoÆc cÇn ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè ®«ng lμ c¸c kÕt
cÊu chiô t¸c dông trùc tiÕp cña t¶i träng ®éng, t¶i träng rung ®éng hay t¶i träng di ®éng.
3. KÝ hiÖu c¸c mÐp thμnh lËp theo dïng cho nhãm cã ®é bÒn 1 vμ 2 cÇn ®−îc ghi râ trong ®¬n ®Æt
hμng.
4. ThÐp c¸c bon theo ГOCT 380 - 71, thÐp hîp kim m¸c thÊp 09Г2 vμ 09Г2C theo ГOCT 19281 - 73 vμ
ГOCT 19282 - 73 chØ ®−îc phÐp dïng khi kh«ng cã m¸c thÐp t−¬ng øng theo ГOCT 23570 - 79 hoÆc
TY 14 - 1 - 3023 - 80.
5. C¸c lo¹i thÐp kÓ trªn lμ thÐp c¸n cã chiÒu dμy kh«ng nhá h¬n 5mm. Khi chiÒu dμy cña thÐp c¸n nhá
h¬n 5 mm c¸c m¸c thÐp trong b¶ng ®−îc dïng kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®é dμi xung kÝch; ®èi víi tÊt c¶ c¸c
nhãm trõ nhãm 1 cho phÐp dïng thÐp c¸n chiÒu dμy nhá h¬n 5mm tõ thÐp m¸c 18KП theo ГOCT 23570
- 79, BCT3KП2 theo TY 14 - 1 - 3023 - 80 hoÆc theo ГOCT 380 - 71. ChiÒu dμy cña thÐp c¸n h×nh lμ
chiÒu dμy cña c¸nh.
6. Khi c¸c c¬ së kinh tÕ kü thuËt phï hîp víi c¸c m¸c thÐp 09Г2C, 09Г2, 10Г2C1, 15Г2Cф,14Г2Aф cã
thÓ ®−îc ®Æt hμng nh− thÐp cã tÝnh chÊt chèng ¨n mßn n©ng cao (b»ng c¸ch thªm ®ång) khi ®ã ký hiÖu
cña m¸c thÐp sÏ thªm ch÷ Д nh− 09Г2CДC09Г2Д, 10Г2C1Д, 15Г2CфД,14Г2AфД, 16Г2AД,
18Г2AфД,theo ГOCT 19281 - 73 vμ ГOCT 19282 - 73.
7. C¸c thÐp èng kh«ng cã khe biÕn dung nhiÖt chØ ®−îc dïng cho c¸c cÊu kiÖn cña c¸c cét ®Æc biÖt v−ît
nhÞp lín cao h¬n 60m cña ®−êng d©y dÉn ®iÖn, cho c¸c c«ng tr×nh ¨ng - ten th«ng tin vμ c¸c c«ng tr×nh
®Æc biÖt kh¸c. Khi ®ã dïng m¸c thÐp 20 theo ГOCT 8731 - 74 víi yªu cÇu thªm vÒ ®é dai xung kÝch
kh«ng bÐ h¬n 3 kG/cm2 khi nhiÖt ®é -20oC.

B¶ng 50 - C−êng ®é tiªu chuÈn vμ c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp c¸n
cho kÕt cÊu thÐp cña nhμ vμ c«ng tr×nh
ChiÒu C−êng ®é tiªu C−êng ®é tÝnh to¸n
Lo¹i dμy chuÈn MPa ssMPa (Kg/mm2)
M¸c thÐp ГOCT hoÆc TY thÐp thÐp (Kg/cm2)
c¸n c¸n Giíi h¹n Giíi h¹n Giíi h¹n Giíi h¹n
(mm) ch¶y bÒn ch¶y bÒn
1 2 3 4 5 6 7 8
18KП ГOCT 23570 - 79 TÊm 4-20 225(23) 365(37) 220(2250) 355(3600)
18KП nt “ 21-40 215(22) 365(37) 210(2150) 355(3600)
18ПC nt “ 4-16 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
18CП nt “ 4-20 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
18ГПC nt “ 4-20 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
18ГПC nt “ 21-30 225(23) 370(38) 220(2250) 360(3650)
18ГCП nt “ 31-40 235(24) 390(40) 230(2350) 380(3850)
18KП nt H×nh 4-20 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
18ПC, 18CП
18ГПC nt “ 4-20 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
18KГПC nt 21-30 225(23) 370(38 220(2250) 360(3650)
18ГПC nt 31-40 235(24) 390(40) 230(2350) 380(3850)
BCT3KП2-1 TY 14 - 1 - 3023 - 80 TÊm 4-10 225(23) 355(36) 220(2250) 345(3500)
BCT3KП2-1 nt “ 11-20 215(22) 345(35) 210(2150) 335(3400)
BCT3ПC6-1 nt “ 4-10 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
nt nt “ 11-20 235(24) 355(36) 230(2350) 345(3500)
BCT3ПC6-2 nt “ 4-10 275(28) 370(38) 270(2750) 360(3650)


  Page 72 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
BCT3ПC6-2 TY 14 - 1 - 3023 - 80 “ 11-20 265(27) 365(37) 220(2250) 355(3600)
BCT3CП5-1 nt 4-10 245(25) 365(37) 240(2450) 355(3600)

BCT3ГC5-1 nt “ 11-20 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
BCT3CП5-2 nt “ 4-10 275(38) 380(39) 270(2750) 370(3750)
BCT3ГПC5-2
BCT3CП5-2
BCT3CП5-2 nt “ 11-20 265(27) 370(38) 260(2650) 360(3650)
BCT3KП2-1 nt H×nh 4-10 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
nt nt “ 11-20 225(23) 355(36) 220(2250) 345(3500)
nt nt “ 21-30 215(22) 345(35) 210(2150) 335(3400)
BCT3ПC6-1 nt “ 4-10 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
nt nt “ 11-20 245(25) 365(37) 240(2450) 355(3600)
nt nt “ 21-30 225(23) 355(36) 220(2250) 345(3500)
BCT3ПC6-2 nt “ 4-10 275(28) 380(39) 270(2750) 370(2750)
nt nt “ 11-20 275(28) 370(38) 270(2750) 360(3650)
BCT3CП6-1 nt “ 4-10 255(26) 380(39) 250(2550) 370(3750)
BCT3CП5-1 nt
BCT3CП5-1 nt “ 11-20 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
BCT3ГПC5-1
BCT3CП5-1 nt “ 21-30 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
BCT3ГПC5-1 nt
BCT3CПC5-2 nt “ 4-10 285(29) 390(40) 280(2850) 380(3850)
BCT3CП5-2 TY 14 - 1 - 3023 - 80 “ 11-20 275(28) 380(39) 270(2750) 370(3750)
BCT3CП5-2 nt
BCT3KП2 ГOCT 380 - 71 tÊm 41-100 205(21) 365(37) 195(2000) 350(3550)
nt nt “ CB100 185(19) 365(37) 175(1800) 350(3550)
nt nt h×nh 41.100 205(21) 365(37) 195(2000) 350(3550)
nt nt “ CB100 185(19) 365(37) 175(1800) 350(3550)
BCTTПC ГOCT 380 - 71 tÊm 10-40 295(30) 430(44) 280(2850) 410(4200)
09Г2rp 1 TY 14 - 1 - 3023 - 80 “ 4-10 315(32) 450(46) 305(3100) 440(4500)
nt nt h×nh 4-10 315(32) 450(46) 305(3100) 440(4500)
nt nt tÊm 11-20 305(31) 440(45) 300(3050) 430(4400)
09Гrp 1 TY 14 - 1 - 3023 - 80 h×nh 11-20 305(31) 440(45) 300(3050) 430(4400)
nt nt “ 21-30 295(30) 440(45) 290(2950) 430(4400)

09Г2rp 2 nt tÊm 4-10 345(35) 470(48) 335(3400) 460(4700)
nt nt h×nh 4-10 345(35) 470(48) 335(3400) 460(4700)
09Г2rP2 TY 14 - 1 - 3023 - 80 tÊm 11-20 335(34) 460(47) 325(3300) 450(4600)
nt nt h×nh 11-20 335(34) 460(47) 325(3300) 450(4600)
09Г2Crp 1 nt tÊm 4-10 345(35) 490(50) 335(3400) 480(4900)
nt nt h×nh 4-10 345(35) 490(50) 335(3400) 480(4900)
nt nt tÊm 11-20 325(33) 470(48) 315(3200) 460(4700)
nt nt h×nh 11-20 325(33) 470(48) 315(3200) 460(4700)
nt nt “ 21-30 305(31) 460(47) 300(3050) 450(4600)
09Г2Crp - 2 nt tÊm 4-10 365(37) 510(52) 355(3600) 500(5100)
nt nt h×nh 4-10 370(37) 520(53) 360(3650) 505(5150)
nt nt tÊm 11-20 345(35) 490(50) 335(3400) 480(4900)
nt nt h×nh 11-20 355(36) 500(51) 345(3500) 490(5000)
09Г2C ГOCT 380 - 71 tÊm 21-32 305(31) 460(47) 290(2950) 440(4500)
nt nt tÊm 33-60 285(29) 450(46) 270(2750) 430(4400)
nt nt “ 61-80 275(28) 440(45) 260(2650) 420(4300)
nt nt “ 81-160 265(27) 430(44) 250(2550) 410(4200)
10Г2C1 ГOCT 19281 - 73 tÊm 4 355(36) 490(50) 340(3450) 465(4750)
10Г2C1 ГOCT 19282 - 73 h×nh 4 355(36) 490(50) 340(3450) 465(4750)
nt ГOCT 19281 - 73 tÊm 5-9 345(35) 490(50) 320(3250) 465(4750)
nt ГOCT 19282 - 73 h×nh 5-9 345(35) 490(50) 330(3350) 465(4750)
nt ГOCT 19282 - 73 tÊm 10-20 335(34) 490(49) 320(3250) 455(4650)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 10-20 335(34) 480(49) 320(3250) 455(4650)
nt ГOCT 19282 - 73 tÊm 21-32 325(33) 480(48) 310(3150) 450(4600)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 21-32 325(33) 470(48) 310(3150) 450(4600)

  Page 73 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
nt ГOCT 19292 - 73 tÊm 33-60 325(33) 470(46) 310(3150) 430(4400)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 33-60 325(33) 450(46) 310(3150) 430(4400)
nt ГOCT 19282 - 73 tÊm 61-100 295(30) 430(44) 280(2850) 410(4200)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 61-100 295(30) 430(44) 280(2850) 410(4200)

14Г2 ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-9 335(34) 460(47) 320(3250) 440(4500)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 4-9 335(36) 460(47) 320(3250) 440(4500)
14Г2 ГOCT 19282 - 73 tÊm 10-32 325(33) 450(46) 310(3150) 430(4400)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 10-32 325(33) 450(46) 310(3150) 430(4400)
15XCH ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-32 345(35) 490(50) 330(3350) 465(4750)
15XCH ГOCT 19281 - 73 h×nh 4-9 345(35) 490(50) 330(3350) 465(4750)
nt nt h×nh 10-32 325(33) 470(48) 310(3150) 450(4600)
10XHП ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-9 345(35) 470(48) 330(3350) 450(4600)
nt ГOCT 19282 - 73 h×nh 4-9 345(35) 470(48) 330(3350) 450(4600)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 4-12 345(35) 470(48) 330(3350) 450(4600)
nt TY 14-1-389-72 tÊm 4-9 345(35) 470(48) 330(3350) 450(4600)
nt TY 14-1217-75 tÊm 16 295(30) 440(45) 280(2850) 420(4300)
14Г2Aф TY 14-1-1217-75 tÊm 4-50 390(40) 540(55) 370(3750) 515(5250)
15Г2AфПC ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-32 390(40) 540(55) 355(3600) 490(5000)
10Г2C1 ГOCT 19282 - 73 tÊm 10-40 390(40) 530(54) 355(3600) 480(4900)
nt ГOCT 19282 - 73 h×nh 4-15 390(40) 530(54) 355(3600) 480(4900)
10XCH ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-32 390(40) 530(54) 355(3600) 480(4900)
10XC ГOCT 19282 - 73 tÊm 33-40 390(40) 510(52) 355(3600) 465(4750)

16Г2Aф ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-32 440(45) 590(60) 400(4100) 535(5400)
nt nt tÊm 33-50 410(42) 570(58) 375(3800) 520(5300)
18Г2AфПC nt tÊm 4-32 440(45) 590(60) 400(4100) 535(5400)
15Г2CΦ nt tÊm 10-32 440(45) 590(60) 400(4100) 535(5400)
§−îc gia c−êng nhiÖt
12Г2CMф TY 14-1-1380-75 tÊm 10-32 590(60) 590(60) 515(5250) 595(6050)
12ГH2Mф1AIO TY 14-1-1772-76 tÊm 16-40 590(60) 590(60) 515(5250) 595(6050)
BCT3KП2 ГOCT 380 - 71 tÊm 4-20 225(23) 225(23) 215(2200) 350(3550)
nt nt tÊm 21-40 215(22) 365(37) 205(2100) 350(3550)
BCT3PC6 nt tÊm 4-20 235(24) 370(38) 225(2300) 350(3550)
BCT3PC5
BCT3ГПC5
BCT3ПC nt tÊm 21-40 225(23) 370(38) 215(2200) 350(3550)
09Г2 ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-20 305(31) 440(45) 290(2950) 420(4300)
09Г2 ГOCT 19281 - 73 h×nh 4-20 305(31) 440(45) 290(2950) 420(4300)
nt ГOCT 19282 - 73 tÊm 21-32 295(30) 440(45) 280(2850) 420(4300)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 21-32 295(30) 440(45) 280(2850) 420(4300)
09Г2C ГOCT 19282 - 73 tÊm 4-9 345(35) 490(50) 330(3350) 465(4750)
nt ГOCT 19282 - 73 h×nh 10-20 325(33) 470(48) 310(3150) 450(4600)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 4-9 345(35) 490(50) 330(3350) 465(4750)
nt ГOCT 19281 - 73 h×nh 10-20 325(33) 470(48) 310(3150) 450(4600)
nt ГOCT 19281 - 73 èng 21-32 305(31) 460(47) 290(2950) 440(4500)
BCT3KП ГOCT 10705 - 80 èng 10 225(23) 370(38) 215(2200) 350(3550)
BCT3ПC
BCT3CП
BCT3KП2 ГOCT 10706 - 76 èng 4-15 235(24) 365(37) 225(2300) 350(3550)
BCT3ПC4 ГOCT 10706 - 76 èng 4-15 245(25) 370(38) 235(2400) 350(3550)
BCT3CП4
20 ГOCT 8731 - 74 èng 4-36 245(25) 410(42) 225(2300) 375(3800)
09Г2C TY 14-3-500-76 èng 8-15 265(27) 470(48) 250(2550) 450(4600)
16Г2Aф TY 14-3-567-76 èng 6-9 440(45) 590(60) 400(4100) 535(5450)
16Г2Aф TY 14-3-829-76 èng 16-40 350(355) 410(42) 320(3250) 375(3800)
BCT3ПC ГOCT 380 - 71 tÊm 21-40 225(23) 370(38) 215(2200) 350(3550)
BCT3CП5
BCT3ГПC
BCT3KП2 nt h×nh 4-20 235(24) 365(38) 225(2300) 350(3550)

  Page 74 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
nt nt h×nh 21-40 215(22) 365(37) 205(2100) 350(3550)

Chó thÝch:
1. ChiÒu dμy cña thÐp h×nh ®−îc lÊy theo chiÒu dμy b¶n c¸nh.
2. C−êng ®é tiªu chuÈn ®−îc lÊy theo gi¸ trÞ nhá nhÊt cña giíi h¹n ch¶y vμ giíi h¹n bÒn theo tiªu
chuÈn quèc gia hoÆc theo c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt, MPa (KG/mm2). Trong nh÷ng tr−êng hîp khi
gi¸ trÞ ghi trong c¸c tiªu chuÈn quèc gia hay c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt chØ theo mét hÖ thèng ®¬n vÞ
(KG/mm2) th× gi¸ trÞ c−êng ®é tiªu chuÈn sÏ ®−îc nh©n t−¬ng øng víi hÖ sè 9,80665 vμ lμm trßn
®Õn 5MPa.
3. TrÞ sè c−êng ®é tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy c−êng ®é tiªu chuÈn MPa chia cho hÖ
sè tin cËy vËt liÖu (x¸c ®Þnh theo môc 3.2) vμ lμm trßn ®Õn 5MPa. TrÞ sè c−êng ®é tÝnh to¸n lÊy
theo ®¬n vÞ KG/cm2 x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia gi¸ trÞ c−êng ®é tÝnh to¸n theo ®¬n vÞ MPa cho hÖ
sè 0,0980665.

B¶ng 51 - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp c¸n chÞu Ðp mÆt t× ®Çu, Ðp mÆt côc bé
trong c¸c khíp trô Ðp theo ®−êng kÝnh con l¨n
Giíi h¹n bÒn cña C−êng ®é tÝnh to¸n MPa (KG/cm2)
thÐp c¸n MPa Ðp mÆt t× ®Çu (cã Ðp mÆt t× ®Çu trong Ðp theo ®−êng kÝnh
(KG/mm2) gia c«ng ph¼ng mÆt) c¸c khíp trôc (cæ con l¨n (trong kÕt cÊu
trôc) khi tiÕp xóc chÆt cã ®é di ®éng h¹n chÕ)
345(45) 314(3180) 157(1590) 8(80)
355(36) 323(3270) 162(1640) 8(80)
365(37) 332(3360) 166(1680) 8(80)
370(38) 336(3460) 168(1730) 8(80)
380(40) 346(3550) 173(1780) 9(90)
390(40) 355(3640) 178(1820) 9(90)
430(44) 391(4000) 196(2000) 10(100)
440(45) 400(4090) 200(2050) 10(100)
450(46) 409(4180) 205(2090) 10(100)
460(47) 418(4270) 209(2140) 10(100)
470(48) 427(4360) 214(2180) 11(110)
480(49) 436(4450) 218(2230) 11(110)
490(50) 445(4450) 223(2280) 11(110)
500(51) 455(4640) 228(2320) 11(110)
510(52) 464(4730) 232(2370) 12(120)
520(53) 473(4820) 237(2410) 12(120)
530(54) 482(4910) 237(2410) 12(120)
540(55) 504(5130) 241(2460) 12(120)
570(58) 522(5310) 252(2570) 13(130)
590(60) 596(6090) 261(2660) 13(130)
685(70) 596(6090) 298(3050) 15(150)
Chó thÝch: Gi¸ trÞ c−êng ®é tÝnh to¸n lÊy theo c«ng thøc phÇn 3 cña tiªu chuÈn nμy víi γ vl = 1,1

B¶ng 52 - C−êng ®é tÝnh to¸n khèi cña khèi ®óc b»ng thÐp c¸c bon GOCT 977-75
C−êng ®é tÝnh to¸n MPa (KG/cm2)
Tr¹ng th¸i øng suÊt KÝ hiÖu khèi ®óc b»ng thÐp c¸c bon cã m¸c
15П 25П 35П 45П
KÐo, nÐn uèn R 150(1500) 180(1800) 210(2100) 250(2500)
b

Tr−ît Rc 90(900) 110(1100) 130(1300) 150(1500)

  Page 75 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Ðp mÆt t× ®Çu Rem 230(2300) 270(2700) 320(3200) 370(3700)
(cã gia c«ng mÆt ph¼ng)
Ðp mÆt côc bé trong c¸c khíp
trôc (cæ trôc) khi tiÕp xóc chÆt t
Rem 110(1100) 130(1300) 60(1600) 180(1800)

Ðp theo ph−¬ng ®−êng kÝnh
cña con l¨n khi tiÕp xóc tù do Re.l ¨ n 6(60) 7(70) 8(80) 10(100)
(trong c¸c kÕt cÊu cã ®é dμi
h¹n chÕ)

B¶ng 53 - C−êng ®é tÝnh to¸n cña khèi ®óc b»ng gang x¸m GOCT - 1412-79
C−êng ®é tÝnh to¸n MPa (KG/cm2) cña khèi
Tr¹ng th¸i øng suÊt KÝ hiÖu ®óc b»ng gang x¸m
CЧ15 CЧ20 CЧ25 CЧ30
KÐo ®óng t©m vμ kÐo khi uèn R 55(550) 65(650) 85(850) 100(1000)
k

NÐn ®óng t©m vμ nÐn khi uèn Rn 160(1600) 200(2000) 230(2300) 250(2500)

Tr−ît Rc 40(400) 50(500) 65(650) 75(750)

Ðp mÆt t× ®Çu (khi cã gia c«ng Rem 240(2400) 300(3000) 340(3400) 370(3700)
bÒ mÆt)
  Page 76 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 Phô lôc 2
VËt liÖu cho liªn kÕt kÕt cÊu thÐp vμ c−êng ®é tÝnh to¸n

B¶ng 54 - VËt liÖu dïng ®Ó hμn øng víi c¸c sè hiÖu thÐp
VËt liÖu dïng ®Ó hμn
Nhãm Hμn b»ng
kÕt M¸c thÐp Hμn d−íi líp Hμn trong khÝ c¸c bon theo que hμn
cÊu thuèc hμn ГOCT 8085 - 76 cã
thuèc bäc
ГOCT
9467- 75
1 2 3 4 5
M¸c thuèc hμn M¸c d·y hμn theo
(theo ГOCT ГOCT 8050-76
9087-81)
Nhãm 18CП, 18ГПC
1 18ГCП
BCT3CП AH - 348A CB - 08A Э42A
BCT3CП CB - 08 Э46A
BCT3ГПC, 20
BCTTПC CB - 08Г2C
CB - 08Г2CЦ
09Г2C, 09Г2
10Г2C1, 14Г2 AH - 47
15XCHД AH - 43 CB - 10HMA Э46A
15XCHДП AH - 384 - A1 CB - 08XM3 Э50A
10XCHД


18Г2AфДПC AH - 47 CB - 08Г2C Э 50A
16Г2Aф AH - 17M CB - 08Г2C

15Г2AфДПC CB - 08XГCMA Э 60
14Г2Aф AH - 348 - A1 CB - CB - 10XГ2CMA
12ГH2MфAIO 08XH2ГMIO CB - 10XГ2CMA Э 70A

12Г2CMф AH - 17M

Nhãm 18CП, 18ПC AH - 348A CB - 08A Э42
2 18KП, 18ГCП
vμ 18ГПC
nhãm BCT3CП AH - 60 CB - 08ГA CB - 08Г2C Э 46
3 BCT3ПC
BCTTПC, 20 CB - 08Г2CЦ
  Page 77 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

09Г2C; 09Г2 CB - 10HMA
10Г2C1; 14Г2 AH - 47 CB - 08XM
15XCHД AH - 43 CB - 10Г22 Э 46
10XCHДП AH - 17M CB - 08A2 Э 50
10XCHД AH - 348 - A1 CB - 08A2

18Г2AфПC CB - 10HMA CB - 08Г2C
16Г2Aф CB - 08XM3 CB - 08Г2CЦ Э 50
15Г2Cф CB - 08XГCMA Э 60
14Г2Aф CB - 10XГ2CMA
Chó thÝch:
1) Khi dïng lo¹i thuèc hμn AH - 384 - A cÇn ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra thªm tÝnh chÊt c¬ häc cña kim lo¹i
®−êng hμn khi hμn c¸c liªn kÕt mμ c¸c cÊu kiÖn cña nã dμy h¬n 32 mm.
2) Kh«ng dïng cïng víi thuèc hμn AH - 43
3) ChØ dïng cïng víi thuèc hμn AH - 47
4) C¸c thuèc hμn sè liÖu AH - 47 lËp theo TY 14 - 1 - 1353 - 75 AH - 43 lËp theo TY 14 - 1- 753; AH -
17M lËp theo HMTY - 1 - 1017 - 70
5) Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt cho phÐp cã thÓ dïng c¸c vËt liÖu (d©y hμn, thuèc bäc khÝ b¶o vÖ....)
kh¸c víi vËt liÖu ®−îc giíi thiÖu trong b¶ng nμy. Khi ®ã tÝnh chÊt c¬ häc cña kim lo¹i ®−êng hμn cÇn
ph¶i kh«ng nhá h¬n nh÷ng tÝnh chÊt c¬ häc cña kim lo¹i ®−êng hμn khi dïng c¸c vËt liÖu t−¬ng øng giíi
thiÖu trong b¶ng nμy.

B¶ng 55 - C−êng ®é tiªu chuÈn vμ c−êng ®é tÝnh to¸n cña kim lo¹i ®−êng hμn
trong liªn kÕt hμn víi ®−êng hμn gãc
Lo¹i que hμn theo Sè hiÖu d©y hμn Rtc, g MPa (KG/cm2) Rg MPa (KG/cm2)
ГOCT 9467-75
Э42, Э42A CB - 08, CB - 08A 410(4200) 180 (1850)
Э46, Э46A CB - 08ГA 450(4600) 200(2050)
CB - 08Г2CЦ
Э50, Э50A CB - 10ГA 490(5000)
CB - 08Г2C 215(2200)
ППAH8
ППAH3
Э60 CB - 08Г2C* 590(6000) 240(2450)
CB - 08Г2CЦ*
CB - 10HMA, C - 10Г2
Э70 CB - 10XГ2CMA 685(7000) 280(2850)
CB - 08XH2ГMIO
Э85 - 835(8500) 340(3450)

Chó thÝch:
* ChØ dïng cho ®−êng hμn cã chiÒu cao hh ≤ 8 mm trong c¸c kÕt cÊu b»ng thÐp cã giíi h¹n ch¶y lμ
2
440MPa (4500 KG/cm ) vμ lín h¬n.


B¶ng 56 - C−êng ®é tiªu chuÈn cña kim lo¹i,
®−êng hμn tù ®éng hoÆc nöa tù ®éng
M¸c cña ®−êng hμn (theo ГOCT 2246-70) C−êng ®é tiªu chuÈn
®Ó hμn tù ®éng vμ nöa tù ®éng cña kim lo¹i ®−êng
  Page 78 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

D−íi thuèc hμn D©y hμn trong h¬i D©y hμn cã lâi hμn Rtc, g MPa
ГOCT 9087-81 c¸c bon theo thuèc hμn
(KG/cm2)
ГOCT 8085-76
1 2 3 4
CB - 08 - - 410(4200)
CB - 08A
CB - 08ГA - - 450(4600)
CB - 10ГA CB - 08Г2C CB - 08Г2C 490(5000)
CB - 08Г2CЦ CB - 08Г2CЦ
CB - 10 HMA CB - 08Г2C - 590 - (6000)
CB10Г2 CB - 08Г2CЦ
CB - 1 CB 10X Г2CMA - 685(7000)
08 XH2 ГMIO
Khi hμn b»ng d©y hμn CB - 08Г2C vμ CB - 08Г2CЦ gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña c−êng ®é tøc thêi kim
lo¹i hμn theo møc bÒn tøc thêi lÊy b»ng 590MPa (6000 KG/cm2). §èi víi nh÷ng ®−êng hμn
gãc cã chiÒu dμy hh nhá h¬n hoÆc b»ng 8mm trong nh÷ng kÕt cÊu b»ng thÐp cã giíi h¹n ch¶y
tõ 440 MPa (4500 KG/cm2) trë lªn.

Chó thÝch: D©y hμn cã lâi thuèc hμn m¸c ПП - AH8 hoÆc dïng theo MTYH - 353 - 71;
m¸c ПП - AH3 TYu ЭC 22-66.

B¶ng 57 - C¸c yªu cÇu ®èi víi bul«ng trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau
Bul«ng §iÒu kiÖn lμm viÖc CÊp ®é bÒn
trong c¸c kÕt cÊu cña bul«ng
Kh«ng tÝnh ®Õn mái KÐo hoÆc c¾t 4.6, 5.6, 4.8, 5.8, 6.6

Cã tÝnh ®Õn mái KÐo hoÆc c¾t 4.6, 5.6, 6.6
C¾t 4.8, 5.8

Chó thÝch:
1) Trong c¸c liªn kÕt kh«ng tÝnh to¸n cho phÐp sö dông bul«ng th−êng vμ bul«ng th«.
2) Khi ®Æt hμng c¸c bul«ng lo¹i ®é bÒn 6.6, 8.8, cÇn chØ râ m¸c thÐp.
3) Khi ®Æt hμng c¸c bul«ng lo¹i ®é bÒn 4.8 vμ 5.8 cÇn chØ râ kh«ng ®−îc dïng thÐp s¶n xuÊt
theo ph−¬ng ph¸p tù ®éng.


B¶ng 58 - C−êng ®é tÝnh to¸n cña bul«ng chÞu kÐo vμ chÞu c¾t
Tr¹ng
th¸i KÝ C−êng ®é tÝnh to¸n cña c¸c loai bul«ng MPa (KG/cm2)
øng hiÖu
suÊt 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8
C¾t bl
Rc 150(1500) 160(1600) 190(1900) 200(2000) 230(2300) 320(3200)
KÐo bl
Rk 175(1750) 169(1600) 210(2100) 200(2000) 250(2500) 400(4000)


Chó thÝch: TrÞ sè trong b¶ng lμ c−êng ®é tÝnh to¸n cña bul«ng trong liªn kÕt mét bul«ng ®−îc
tÝnh theo c«ng thøc cña phÇn 3 vμ lμm trßn ®Õn 5MPa (50KG/cm2)
  Page 79 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

B¶ng 59 - C−êng ®é tÝnh to¸n Ðp m¾t c¸c cÊu kiÖn trong liªn kÕt bul«ng
C−êng ®é tÝnh to¸n Ðp mÆt c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt trong
Giíi h¹n bÒn cña cÊu kiÖn liªn kÕt bul«ng MPa (KG/cm2)
liªn kÕt MPa (KG/cm2)
Bul«ng tinh Bul«ng th−êng vμ th«

345(35) 365(3700) 335(3400)
355(36) 385(3900) 350(3550)
365(37) 400(4050) 365(3700)
370(38) 410(4250) 370(3850)
380(39) 430(4400) 385(4000)
390(40) 445(4600) 400(4150)
400(41) 465(4750) 415(4300)
410(42) 485(4950) 435(4450)
420(43) 500(5150) 450(4600)
430(44) 520(5350) 465(4800)
440(45) 540(5550) 485(4950)
450(46) 560(5750) 500(5100)
460(47) 580(5950) 520(5300)
470(48) 600(6150) 535(5450)
480(49) 620(6350) 555(5650)
490(50) 640(6550) 570(5850)
500(51) 665(6750) 590(6000)
510(52) 685(7000) 610(6200)
520(53) 705(7200) 630(6400)
530(54) 730(7400) 645(6600)
540(55) 750(7650) 665(6800)
550(56) 775(7900) 685(7000)
560(57) 800(8100) 705(7200)
570(58) 820(8350) 725(7400)
580(59) 845(8600) 745(7600)
590(60) 870(8850) -
Gi¶i thÝch: Gi¸ trÞ c−êng ®é tÝnh to¸n ë b¶ng nμy ®−îc tÝnh theo c«ng thøc cña phÇn 3 tiªu
chuÈn nμy vμ ®−îc lμm trßn ®Õn 5MPa (50KG/cm2)

B¶ng 60 - C−êng ®é tÝnh to¸n chÞu kÐo cña bul«ng mãng vμ bul«ng d¹ng ch÷ U
§−êng C−êng ®é tÝnh to¸n MPa (KG/cm2)
kÝnh Bul«ng mãng b»ng thÐp m¸c Bul«ng h×nh ch÷ U b»ng thÐp m¸c
bul«ng BCT 3KΠ 2 09Γ 2C 10Γ 2C1 BCT 3KΠ 2 09Γ 2C 10Γ 2C1
mm
12 - 20 145(1500) 185(1900) 190(1950) 185(1950) 235(2400) 240(2450)
21 - 32 145(1500) 185(1900) 190(1950) 185(1950) 230(2350) 235(2400)
33 - 60 145(1500) 180(1850) 180(1850) 185(1950) 225(2300) 225(2300)
61 - 80 145(1500) 175(1800) 170(1750) 185(1950) 220(2250) 215(2200)
81 - 100 145(1500) 170(1750) 170(1750) 185(1950) 215(2200) 215(2200)
101 - 140 145(1500) 170(1750) '' 185(1950) 215(2200)
Chó thÝch: Gi¸ trÞ c−êng ®é tÝnh to¸n trªn x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc cña phÇn 3 vμ ®−îc lμm
trßn ®Õn 5MPa (50 KG/cm2)
  Page 80 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Phô lôc 3
B¶ng 61 - TÝnh chÊt c¬ häc cña bul«ng c−êng ®é cao theo GOCT 22356 - 77
§−êng M¸c thÐp C−êng ®é §õ kÝnh M¸c thÐp C−êng ®é
kÝnh theo ГOCT bÒn nhá nhÊt danh theo ГOCT bÒn nhá nhÊt
danh nghÜa 4543 - 71* N/mm2 nghÜa 4543 - 71* N/mm2
2
cña ren (KG/mm ) cña ren (KG/mm2)
mm mm
Tõ 16 40X 1100(110) 36 40X 750(75)
®Õn 27 38XC, 40X Φ A 1350(135) 30X3M Φ 1100(110)
30X3M Φ 1550(155) 42 40X 650(65)
30X2HM Φ A 1550(155) 30X3M Φ 1000(100)
30 40X 950(95) 48 40X 600(60)
30X3M Φ 1200(120) 30X3M Φ 900(90)
35X2A Φ

B¶ng 62 - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña bul«ng
Theo CTC ∋ B 180 - 75 CTC ∋ B 181 - 75 vμ CTC ∋ B 182 - 75
d (mm) 16 18* 20 22* 24 27* 30 36 42 48
F (cm )
bl 2 2,01 2,54 3,14 3,8 4,52 5,72 7,06 10,17 13,85 18,09

F bl (cm 2 ) 1,57 1,92 2,45 3,03 3,52 4,59 5,60 8,26 11,2 14,72

Kh«ng nªn dïng lo¹i bul«ng cã ®−êng kÝnh cã dÊu (*)


B¶ng 63 - C¸c ®Æc tr−ng vËt lÝ cña vËt liÖu
C¸c ®Æc tr−ng vËt lÝ cña vËt liÖu cho kÕt cÊu thÐp
TT C¸c ®Æc tr−ng Gi¸ trÞ
1 TØ träng ∫KG/m3
ThÐp c¸n vμ khèi ®óc b»ng thÐp 7850
Khèi ®óc b»ng gang 7200
2 HÖ sè d·n v× nhiÖt α C
o −1
0,12.10 −4
3 M«®un ®μn håi E.MPa (KG/cm2)
ThÐp c¸n vμ khèi ®óc b»ng thÐp 2,06.105 (2,1.106)
Khèi ®óc b»ng gang m¸c CЧ 15 0,83.105 (0,85.106)
Khèi ®óc b»ng gang m¸c CЧ 20, CЧ 25, CЧ 30 0,98.105 (1,0.106)
C¸c chïm hoÆc bã sîi thÐp song song 1,96.105 (2,0.106)
C¸c thÐp xo¾n vμ c¸p thÐp xo¾n cã líp bäc ngoμi 1,67.105 (1,7.106)
C¸c thÐp bÖn ®«i 1,47.105 (1,5.106)
C¸c thÐp bÖn ®«i cã lâi kh«ng ph¶i kim lo¹i 1,27.105 (1,3.106)
4 M«®un tr−ît cña thÐp vμ khèi ®óc b»ng thÐp G, MPa (KG/cm2)
HÖ sè në nang (hÖ sè Po¸t x«ng)v 0,78.105 (0,81.106)
5 0,3

Chó thÝch: TrÞ sè m«®un ®μn håi ë b¶ng nμy cña c¸c d©y c¸p ®−îc kÐo c¨ng tr−íc
víi lùc kh«ng nhá h¬n 60% lùc kÐo ®øt toμn bé d©y c¸p.
  Page 81 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

B¶ng 64 - C¸c ®Æc tr−ng vËt lÝ cña d©y vμ sîi kim lo¹i

M¸c vμ tiÕt diÖn M«®un ®μn håi HÖ sè në
Tªn vËt liÖu ngang mm2 EMPa (KG/cm2) dμi v× nhiÖt
α o C −1

Sîi nh«m theo ГOCT839-80E A, AKП, 16 - 800 0,630.105 (0,642.106) 0,23.10 −4
Sîi ®ång theo ГOCT839-80E M ; 4 - 800 1,300.105 (1,362.106)
Sîi thÐp nh«m theo ГOCT839-80E AC, ACK 0,17.10 −4
khi tØ sè gi÷a diÖn tÝch tiÕt diÖn ACKП, QCKC
nh«m ®èi víi thÐp b»ng
6 - 6,25 10 vμ lín h¬n 0,825.105 (0,841.106) 0,192. 10 −4
0,65 95 1,460.105 (1,489.106) 0,139. 10 −4
4,29 - 4,39 120 vμ lín h¬n 0,890.10 (0,907.106)
7,71 - 8,04 0,770.105 (0,785.106) 0,183. 10 −4
150 vμ lín h¬n
1,46 185 vμ lín h¬n 1,140.105 (1,163.106) 0,198. 10 −4
12,22 330 0,665.105 (0,678.106) 0,155. 10 −4
400 - 500
18,2 - 18,5 0,665.105 (0,678.106) 0,212. 10 −4
БCM 1
Sîi thÐp ®ång theo ГOCT 3822 - 79
cã ®−êng kÝnh (mm) 0,127. 10 −4
2,0 - 12,5
1,24. 10 −4
5 6
1,6 - 4 1,870.10 (1,906.10 )
6 28,2 1,900.105 (1,937.106)


Chó thÝch: TrÞ sè khèi l−îng c¸c sîi vμ d©y lÊy trªn theo ГOCT 839 - 80E vμ ГOCT 3822 - 79Phô lôc 4
HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc cho thÐp gãc ®¬n chÞu kÐo
®−îc liªn kÕt b»ng mét bul«ng trªn mét b¶n c¸nh

HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc γ khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn cña tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn b»ng mét thÐp
gãc ®¬n (theo c«ng thøc 6) mμ nh÷ng cÊu kiÖn nμy ®−îc liªn kÕt mét b¶n c¸nh b»ng bul«ng ®Æt
trªn mét hμng víi thÐp cã gíi h¹n ch¶y nhá h¬n hay b»ng 380 MPa (3900 KG/cm2) ®−îc x¸c
®Þnh theo c«ng thøc sau:
Fthl
γ = α1 + α2 (158)
Ftb
Trong ®ã:
Ftb - Lμ diÖn tÝch tiÕt diÖn thùc cña thÐp gãc
Fthl - Lμ diÖn tÝch phÇn tiÕt diÖn n»m gi÷a mÐp lç vμ mÐp b¶n c¸nh cña thÐp gãc liªn kÕt.
α1,2 - C¸c hÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 65

B¶ng 65 - HÖ sè α1 vμ α 2


  Page 82 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Gi¸ trÞ α1 vμ α 2 khi sè bul«ng trªn mét hμng lμ
HÖ sè
2 3 4 5
α1 1,82 1,49 1,20 0,87
α2 0,195 0,37 0,48 0,61

§èi víi liªn kÕt 1 bul«ng khi kho¶ng c¸ch däc theo lùc tÝnh tõ mÐp cña cÊu kiÖn ®Õn träng t©m
bul«ng 2d ≥ a ≥ 1,35d th× hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc γ trong c«ng thøc 6 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc:
⎛ R ⎞
γ = β ⎜1,74 thl + 0,05 ⎟
⎜ ⎟
(159)
⎝ Ftb ⎠
Trong ®ã:
γ = 1 khi a = 2d
β = 0,85 khi a = 1,5d
β = 0,65 khi a = 1,35d
HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc γ trong phô lôc nμy kh«ng tÝnh ®Õn ®ång thêi víi hÖ sè γ trong phÇn 4
b¶ng 7.
Phô lôc 5
HÖ sè ®Ó tÝnh to¸n theo ®é bÒn cña c¸c cÊu kiÖn
kÕt cÊu thÐp khi kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn biÕn d¹ng dÎo

B¶ng 66 - C¸c hÖ sè C, (Cx), Cy, n
  Page 83 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 84 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
Phô lôc 6
C¸c hÖ sè ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m vμ nÐn uèn
X¸c ®Þnh hÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cña cét


Cét mét bËc:
HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ 1 ®èi víi phÇn d−íi cña cét mét bËc ®−îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vμo tû
sè:

J 2l1 l2 J1
n= vμ trÞ sè α =
J1l2 l1 J2β
(trong ®ã J 1 , J 2 , l1 , l 2 lμ m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn vμ chiÒu dμi t−¬ng øng cña phÇn cét
d−íi vμ phÇn cét trªn (xem h×nh 23) vμ:
N1 + N 2
β=
N2
Khi ®Çu cét trªn tù do th× tra theo b¶ng 68

  Page 85 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Khi ®Çu trªn ®−îc kÑp chÆt kh«ng cho xoay nh−ng cã thÓ chuyÓn dÞch tù do th× tra theo b¶ng 69.
Khi ®Çu trªn tùa khíp hoÆc ngμm chÆt kh«ng cho xoay th× gi¸ trÞ cña hÖ sè μ1 ®èi víi phÇn cét
d−íi ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

μ12 + μ11 (β − 1)
2 2
μ1 = (160)
β
Trong ®ã: μ12 - HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cña phÇn cét d−íi khi N1 = 0
μ11 - HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n cña phÇn cét d−íi khi N2 = 0
TrÞ sè cña c¸c hÖ sè μ12 vμ μ11 sÏ ®−îc lÊy nh− sau:
Khi ®Çu cét trªn tùa khíp theo b¶ng 70
Khi ®Çu trªn ngμm chÆt kh«ng cho xoay theo b¶ng 71.
HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ 2 ®èi víi phÇn cét trong tÊt c¶ mäi tr−êng hîp ®Òu ®−îc x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc:
μ1
μ2 = ≤3 (161)
α1
Cét hai bËc:
HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ1 ®èi víi phÇn cét d−íi cña cét hai bËc (h×nh 24) víi ®Çu trªn cña cét
®−îc liªn kÕt nh− trong b¶ng 72 vμ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
β1μ m1 + (β 2 μ m 2 + μ m3 )(1 + δ 2 )2 J1 / J1m
2 2 2
μ1 = (162)
1 + β1 + β 2
Trong ®ã:
μ m1 , μ m 2 , μ m3 - C¸c hÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 72 còng nh− cét mét bËc dùa theo s¬ ®å h×nh 25
β1 = N1 / N 3 ; β 2 = N 2 / N 3 ;δ 2 = l2 / l1

  Page 86 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

N1 , N 2 , N 3 - Lμ c¸c lùc däc ®Æt t−¬ng øng t¹i c¸c bËc vμ ®Ønh cét (h×nh 24 vμ 25)
J 1m - M«men qu¸n tÝnh trung b×nh cña c¸c ®o¹n cét l1 , l2 vμ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
J1l1 + J 2l2
J1m = (163)
l1 + l2
J 2 m - M«men qu¸n tÝnh trung b×nh cña c¸c ®o¹n cét l2 , l3 vμ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
J 2 l 2 + J 3 l3
J 2m = (164)
l 2 + l3
J1 , J 2 , J 3 vμ l1 , l2 , l3 lμ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn vμ chiÒu dμi t−¬ng øng cña c¸c ®o¹n cét
d−íi, gi÷a vμ trªn cïng.
HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ 2 ®èi víi phÇn cét trªn gi÷a l2 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
μ 2 = μ1 / α 2 (165)
HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ 3 ®èi víi phÇn cét trªn l3 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
μ 3 = μ1 / α 3 ≤ 3 (166)
Trong ®ã:

l2 J1 (N 2 + N 3 )
α2 =
l1 J 2 (N1 + N 2 + N 3 )

l3 J1 N 3
α3 =
l1 J 3 (N1 + N 2 + N 3 )
  Page 87 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
B¶ng 68 - HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ1 ®èi víi cét cã ®Çu trªn chØ ®−îc kÑp kh«ng cho xoay
  Page 88 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 89 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 90 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


B¶ng 71 - HÖ sè chiÒu dμi tÝnh to¸n μ m1 , μ m 2 , μ m3
Gi¸ trÞ c¸c hÖ sè
§iÒu kiÖn liªn kÕt μ m1 μ m2 μ m3
®Çu trªn cña cét
Víi t¶i träng
Theo h×nh 26a Theo h×nh 26b Theo h×nh 26c
μ m3 = μ1
( μ1 theo 68 víi
Tù do μ m1 = 2,0 μ m 2 = 2,0 l3 J1m
α1 =
l1 + l2 J3

μ m 2 = μ1
μ m 2 = μ1
ChØ liªn kÕt μ1 theo b¶ng 69 víi
kh«ng cho xoay μ m1 = μ1
l3 J1m
( μ11 theo b¶ng 69 víi α1 = 0) α1 =
l1 + l2 J1m J3


μ m 2 = μ11 μ m3 = μ12
Liªn kÕt cè ®Þnh
μ m1 = μ11 ( μ12 theo b¶ng 70)

( μ11 theo b¶ng 70)


μ m1 = μ11 μ m 2 = μ11
Liªn kÕt ngμm μ m3 = μ12
( μ11 theo b¶ng 71) ( μ11 theo b¶ng 71)
( μ12 theo b¶ng 71)
  Page 91 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


B¶ng 72 - HÖ sè uèn däc ϕ cña cÊu kiÖn nÐn ®óng t©m
§é HÖ sè ϕ ®èi víi c¸c cÊu kiÖn b»ng thÐp cã c−êng ®é tÝnh to¸n R, MПa (KG/cm2)
m¶nh 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640
λ (2050) (2450) (2850) (3250) (3650) (4100) (4500) (4900) (5300) (5700) (6100) (6550)
10 988 987 985 984 983 982 981 979 978 977 977 977
20 967 962 959 955 952 949 946 941 938 936 934 934
30 939 931 924 917 911 905 900 891 887 883 879 879
40 906 894 883 873 863 854 846 832 825 820 814 814
50 869 852 836 822 809 796 785 764 746 729 712 712
60 827 805 785 766 749 721 696 650 628 608 588 588
70 782 754 724 687 654 623 595 542 518 494 470 470
80 734 686 641 602 566 532 501 442 414 386 359 359
90 665 612 565 522 483 447 413 349 326 305 287 287
100 599 542 493 448 408 369 335 286 267 250 235 235
110 537 478 427 381 338 306 280 239 223 209 197 197
120 479 419 366 321 287 260 237 203 190 178 167 167
130 425 364 313 276 247 223 204 175 163 153 145 145
140 376 315 272 240 215 195 178 153 143 134 126 126
150 328 276 239 211 189 171 157 134 126 118 114 114
160 290 244 212 187 167 152 139 120 112 105 099 099
170 259 218 189 167 150 136 125 107 100 094 089 089
180 233 196 170 150 135 123 112 097 091 085 081 081
190 210 177 154 136 122 111 102 088 082 077 073 073
200 191 161 140 124 111 101 093 080 075 071 067 067
210 174 147 128 113 102 093 085 074 069 065 062 062
220 160 135 118 104 094 086 077 068 0640 060 057 057

Chó thÝch: Gi¸ trÞ ϕ cho trong b¶ng ®· ®−îc t¨ng lªn 1000 lÇn.
  Page 92 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 93 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 94 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 95 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

B¶ng 74 - HÖ sè ϕ lt ®Ó kiÓm tra æn ®Þnh cña thanh nÐn lÖch t©m (nÐn uèn)
tiÕt diÖn ®Æc trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men trïng víi mÆt ph¼ng ®èi xøng

λ= HÖ sè jlt khi ®é lÖch t©m quy ®æi m1
0,1 0,25 0,5 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 12 14 17 20
λ P/E

0,5 967 922 850 782 722 669 620 577 538 469 417 370 337 307 280 260 237 222 210 183 164 150 125 106 090 077
1,0 925 854 778 711 653 600 563 520 484 427 382 341 307 283 259 240 25 209 196 175 157 142 121 103 086 074
1,5 875 804 716 647 593 548 507 470 439 388 347 312 283 262 240 223 207 195 182 163 148 134 114 099 082 070
2,0 813 742 653 587 536 946 457 425 397 352 315 286 260 240 222 206 193 182 170 153 138 125 107 094 079 067
2,5 742 672 587 526 480 442 410 383 357 317 287 262 238 220 204 190 178 168 158 144 130 118 101 090 076 065
3,0 667 597 520 465 425 395 365 342 320 287 260 238 217 202 187 175 166 156 147 135 123 112 097 086 073 063
3,5 587 522 455 408 357 350 325 303 287 258 233 216 198 183 172 162 153 145 137 125 115 106 092 082 069 060
4,0 505 447 394 356 330 309 289 270 256 2732 212 197 181 168 158 149 140 135 127 118 108 098 088 078 066 057
4,5 418 382 342 310 288 272 257 242 229 208 192 178 165 155 146 137 130 125 118 110 101 093 083 075 064 055
5,0 354 326 295 273 253 239 225 215 205 188 175 162 150 143 135 126 120 117 111 103 095 088 079 072 062 053
5,5 302 280 256 240 224 212 200 192 184 170 158 148 138 132 124 117 112 108 104 095 089 084 075 069 060 051
6,0 258 244 223 210 198 190 178 172 166 153 145 137 128 120 115 109 104 100 096 089 084 079 072 066 057 049
6,5 223 213 196 185 176 170 160 155 149 140 132 125 117 12 106 101 097 094 089 083 080 074 068 062 054 047
7,0 194 186 173 163 157 152 145 141 136 127 121 115 108 102 098 094 091 087 083 078 074 070 064 059 052 045
8,0 152 146 138 133 128 121 117 115 113 106 100 095 091 097 083 081 078 076 074 068 065 062 057 053 047 041
9,0 122 117 112 107 103 100 098 096 093 088 085 082 079 075 072 069 066 065 064 061 058 055 051 048 043 038
10,0 100 097 093 091 090 085 081 080 079 075 072 070 069 065 062 060 059 058 057 055 052 049 046 043 039 035
11,0 083 079 077 076 075 073 071 069 068 063 062 061 060 057 055 053 052 051 050 048 046 044 040 038 035 032
12,0 069 067 064 063 062 060 059 059 058 055 054 053 052 051 050 049 048 047 046 044 042 040 037 035 032 029
13,0 062 061 054 053 052 051 051 050 049 049 048 048 047 045 044 043 042 041 041 039 038 037 035 033 030 027
14,0 052 049 049 048 048 047 047 046 045 044 043 043 042 041 040 050 039 039 038 037 036 036 034 032 029 026


Chó thÝch:
1. TrÞ sè cña hÖ sè ϕ1t trong b¶ng ®−îc t¨ng lªn 1000 lÇn
2. TrÞ sè ϕ n kh«ng lÊy lín h¬n ϕ
  Page 96 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


B¶ng 75 - HÖ sè ϕ1t ®Ó kiÓm tra æn ®Þnh cña thanh nÐn lÖch t©m (nÐn - uèn)
TiÕt diÖn rçng trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m« men trïng víi mÆt ph¼ng ®èi xøng

λ= HÖ sè jlt khi ®é lÖch t©m t−¬ng ®èi m
λ P/E 0,1 0,25 0,5 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 12 14 17 20

0,5 908 800 666 571 500 444 400 364 333 286 250 222 200 182 167 154 143 133 125 111 100 091 077 067 056 048
1,0 872 762 640 553 483 431 387 351 328 286 243 218 197 180 165 151 142 131 121 109 098 090 077 066 055 046
1,5 930 727 600 517 454 407 367 336 311 271 240 211 190 178 163 149 137 128 119 108 096 088 077 065 053 045
2,0 774 673 556 479 423 381 346 318 293 255 228 202 183 170 156 143 132 125 117 106 095 086 076 064 052 045
2,5 708 608 507 439 391 354 322 297 274 238 215 192 175 162 148 136 127 120 113 103 093 083 074 062 051 044
3,0 637 545 455 399 356 324 296 275 255 222 201 182 165 153 138 130 121 116 110 100 091 081 071 061 051 043
3,5 562 480 402 355 320 294 270 251 235 206 187 170 155 143 130 123 115 110 106 096 088 078 069 059 050 042
4,0 484 422 357 317 288 264 246 228 215 191 173 160 145 133 124 118 110 105 100 093 084 076 067 057 049 041
4,5 415 365 315 281 258 237 223 207 196 176 160 149 136 124 116 110 105 100 096 089 079 073 065 055 048 040
5,0 350 315 277 250 230 212 201 186 178 161 149 138 127 117 108 104 100 095 092 086 076 071 062 054 047 039
5,5 300 273 245 223 203 192 182 172 163 147 137 128 118 110 102 098 095 091 087 081 074 068 059 052 046 039
6,0 255 237 216 198 183 174 165 156 149 135 126 119 109 103 097 093 090 085 083 077 070 065 056 051 045 038
6,5 221 208 190 178 165 157 149 142 137 124 117 109 102 097 092 088 085 080 077 072 066 061 054 050 044 037
7,0 192 184 168 160 150 141 135 130 125 114 108 101 095 091 087 083 079 076 074 068 063 058 051 047 043 036
8,0 148 142 136 130 123 118 113 108 105 097 091 085 082 079 077 073 070 067 065 060 055 052 048 044 041 035
9,0 117 114 110 107 102 098 094 090 087 082 079 075 072 069 067 064 062 059 056 053 050 048 045 042 039 035
10,0 097 094 091 090 087 084 080 076 073 070 067 064 062 060 058 056 054 052 050 047 045 043 041 038 036 033
11,0 082 078 077 076 073 071 068 066 064 060 058 056 054 053 052 050 048 046 044 043 042 041 038 035 032 030
12,0 068 066 064 063 061 060 058 057 056 054 053 053 049 048 047 045 043 042 040 039 038 037 034 032 030 028
13,0 060 059 054 053 052 051 050 049 049 048 047 046 045 044 044 042 041 040 038 037 036 035 032 030 028 026
14,0 050 049 048 047 046 046 045 043 043 043 042 042 041 040 041 039 039 038 037 036 035 034 031 029 027 025


Chó thÝch:
1. Gi¸ trÞ hÖ sèϕ1t trong b¶ng ®−îc t¨ng lªn 1000 lÇn
2. TrÞ sè ϕ1t kh«ng lÊy lín h¬n gi¸ trÞ ϕ
  Page 97 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
Phô lôc 7


  Page 98 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

HÖ sè C max ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ t vμ ch÷ I
1) §èi víi tiÕt diÖn ch÷ I cã mét trôc ®èi xøng (h×nh 26) hÖ sè C max ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
2
C max = (167)
2
16 ⎛ e ⎞
1 + δB (1 − δB ) + ⎜α − x ⎟
2

μ ⎜ x hc ⎟
⎝ ⎠
Trong ®ã:
h1 j1 − h2 j2
αx =
J y hc
Mx
ex = - Lμ ®é lÖch t©m cña ®iÓm ®Æt lùc nÐn ®èi víi trôc x - x lÊy theo dÊu cña nã (nh− trªn
N
h×nh 26 th× e x sÏ lÊy dÊu “céng”.
hc - Lμ kho¶ng c¸ch gi÷a trôc cña c¸nh
8 J1 J 2 Jk
μ= 2
+ 0,156 λ2
Jy F .hc2 y


2 β ex
B =1+ .
ρ hc
δ = 4ρ / μ

(J )+α
ë ®©y J1 vμ J2 lμ m«men qu¸n tÝnh t−¬ng øng cña c¸nh lín vμ c¸nh nhá ®èi víi trôc y - y
+ Jy
ρ= x 2
(F .hc2 ) x
J k vμ β lμ c¸c trÞ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ®−a trong b¶ng 80 vμ 81
1. §èi víi tiÕt diÖn ch÷ T hÖ sè C max ®−îc x¸c ®Þnh nh− tiÕt diÖn ch÷ I khi ®ã lÊy J2 = 0; b2 = 0 vμ
δ 2 = 0 (h×nh 26) ®Ó tÝnh Jk.

HÖ sè ϕ d ®Ó tÝnh dÇm vÒ ®é æn ®Þnh
  Page 99 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

2. §èi víi dÇm tiÕt diÖn ch÷ I cã 2 trôc ®èi xøng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ϕ d cÇn thiÕt ph¶i tÝnh hÖ sè
ϕ1 theo c«ng thøc:
2
Jy⎛h⎞ E
ϕ1 = ψ −⎜ ⎟ (168)
J x ⎜ lo ⎟ R
⎝ ⎠
ë ®©y hÖ sè ψ lÊy theo b¶ng 78 vμ 79 phô thuéc vμo ®Æc tr−ng cña t¶i träng vμ tham sè α ®−îc
tÝnh theo c«ng thøc:
a) §èi víi thÐp h×nh ch÷ I
2
J ⎛l ⎞
α = 1,54 k ⎜ o ⎟
Jy ⎜ h ⎟
(169)
⎝ ⎠
Trong ®ã:
lo - Lμ chiÒu dμi tÝnh to¸n cña dÇm hay con s¬n x¸c ®Þnh theo c¸c yªu cÇu cña môc 5-15
h - Lμ chiÒu cao toμn bé tiÕt diÖn
J k lμ m«men qu¸n tÝnh khi xo¾n
b) §èi víi dÇm ch÷ I tæ hîp hμn bëi 3 tÊm hay dÇm ch÷ I tæ hîp bul«ng c−êng ®é cao:
2
⎛lδ ⎞ ⎛ a.δ b ⎞
3
α = 8⎜ o c ⎟
⎜ h .b ⎟
⎜1 +
⎜ bδ3⎟
⎟ (170)
⎝ c c⎠ ⎝ c c ⎠
Nh÷ng kÝ hiÖu ë d©y lμ:
- §èi víi dÇm ch÷ I hμn:
δ b - ChiÒu dμy b¶n bông dÇm;
bc , δ c - ChiÒu réng vμ chiÒu dμy c¸nh dÇm;
hc - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña b¶n c¸nh.
a = 0,5 hc
- §èi víi dÇm ch÷ I tæ hîp, bul«ng c−êng ®é cao
δ b - Tæng chiÒu dμy cña b¶n bông vμ chiÒu dμy cña c¸nh thÐp gãc ®Æt ®øng
bc - ChiÒu réng cña b¶n c¸nh.
δ c - Tæng chiÒu dμy cña b¶n c¸nh thÐp gãc ®Æt n»m ngang
hc - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc cña b¶n dμy c¸nh trªn vμ c¸nh d−íi
a - Lμ tæng chiÒu dμi b¶n c¸nh vμ chiÒu cao cña c¸nh thÐp gãc ®Æt ®øng
Gi¸ trÞ hÖ sè ϕ d trong c«ng thøc (34) cÇn ph¶i lÊy nh− sau:
- ϕ1 ≤ 0,85 th× ϕ d = ϕ1
Khi
- Khi ϕ1 > 0,85 th× ϕ d = 0,68 + 0,21 ϕ1 vμ kh«ng lín h¬n 1,0
2) §èi víi nh÷ng dÇm tiÕt diÖn ch÷ I cã mét trôc ®èi xøng (h×nh 27) ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ϕ d cÇn
“ph¶i tÝnh c¸c hÖ sè ϕ1 vμ ϕ 2 theo c¸c c«ng thøc:
J y 2hc h1 E
ϕ1 = ψ 2
(171)
J x lo R y

  Page 100 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

J y 2hc h2 E
ϕ2 =ψ 2
(172)
J x lo R y
Trong ®ã:
h1 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn ®Õn trôc cña b¶n c¸nh réng h¬n
h2 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn ®Ðn trôc cña b¶n c¸nh hÑp h¬n
lo - ChiÒu dμi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nh− trong c«ng thøc (169)
ψ - HÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
(
ψ = D B + B2 + C ) (173)
C¸c hÖ sè D, C, B trong c«ng thøc (173) ®−îc x¸c ®Þnht heo b¶ng 80 vμ 81
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ I khi 0,9 < n < 1,0 th× hÖ sè ψ ®−îc néi suy tuyÕn tÝnh gi÷a c¸c sè x¸c ®Þnh
theo c«ng thøc (173).
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ I víi n = 0,9 vμ ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ T víi n = 1,
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ T khi chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu hay t¶i träng tËp trung mμ α < 40 th× hÖ sè
ψ ®−îc nh©n lªn (0,8 + 0,004 α ).
Khi n > 0,7 vμ 5 ≤ lo / b2 ≤ 25, hÖ sè ϕ 2 cÇn ®−îc nh©n víi hÖ sè (1,025 - 0,015 lo / b2 ) vμ kh«ng
lÊy h¬n 0,95
lo
Trong nh÷ng dÇm cã c¸nh nÐn nhá h¬n tØ sè kh«ng ®−îc lín h¬n 25
b2
HÖ sè ϕ d trong c«ng thøc 34 tra theo b¶ng 82 vμ kh«ng lín h¬n 1,0.
3. §èi víi dÇm cã tiÕt diÖn ch÷ [ hÖ sè ϕ d x¸c dÞnh nh− ®èi víi dÇm tiÕt diÖn ch÷ I ®èi xøng. Khi
®ã trÞ sè α tÝnh theo c«ng thøc (170) vμ trÞ sè ϕ1 ®−îc nh©n thªm víi hÖ sè 0,7

B¶ng 77 - HÖ sè y ®èi víi dÇm ch÷ I cã hai trôc ®èi xøng
Sè l−îng D¹ng t¶i C«ng thøc tÝnh ψ khi trÞ sè α
®iÓm cè kÕt träng t¸c VÞ trÝ ®Æt
c¸nh nÐn dông t¶i 0,1 < α ≤ 400 40 < α ≤ 400
trong nhÞp
TËp trung C¸nh trªn ψ = 1,75 + 0,09α ψ = 3,3 + 0,053α - 4,5.10-5 α 2
C¸nh trªn ψ = 5,05 + 0,09α ψ = 6,6 + 0,053α - 4,5.10-5 α 2
Kh«ng cè kÕt
Ph©n bè ®Òu C¸nh trªn ψ = 1,6 + 0,08 α ψ = 3,15 + 0,04α - 2,7.10-5 α 2
C¸nh trªn ψ = 3,8 + 0,08 α ψ = 5,35 + 0,04α - 2,7.10-5 α 2
Cã 2 (hoÆc
lín h¬n)
®iÓm cè kÕt
chia nhÞp BÊt k× BÊt k× ψ = 2,25 + 0,07α ψ = 3,60 + 0,04α - 3,5.10-5 α 2
thμnh nh÷ng
phÇn b»ng
nhau
TËp trung ë BÊt k× ψ = 1,75 + ψ 1 ψ = 1,75 ψ 1
gi÷a nhÞp
Cã mét ®iÓm TËp trung ë C¸nh trªn ψ = 1,14 ψ 1 ψ = 1,14 ψ 1
trong nhÞp 1/4 nhÞp C¸nh d−íi
ψ = 1,6 ψ 1 ψ = 1,6 ψ 1

  Page 101 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Ph©n bè ®Òu C¸nh trªn ψ = 1,14 ψ 1 ψ = 1,14 ψ 1
C¸nh d−íi
ψ = 1,3 ψ 1 ψ = 1,3 ψ 1
Chó thÝch: TrÞ sè ψ 1 lÊy b»ng ψ khi c¸nh nÐn cña dÇm ®−îc cè kÕt tõ hai ®iÓm trë lªn trong nhÞpB¶ng 78 - HÖ sè ψ ®èi víi dÇm con s¬n ®−îc ngμm cøng
cã tiÕt diÖn ch÷ I cã 2 trôc ®èi xøng
C«ng thøc tÝnh ψ khi c¸nh nÐn cña dÇm
D¹ng t¶i träng VÞ trÝ ®Æt t¶i kh«ng ®−îc cè kÕt vμ víi trÞ sè α lμ:
4 ≤ α ≤ 28 28 < α ≤ 100

TËp trung vμo C¸nh trªn ψ = 1,0 + 0,16 α y= 4,0 + 0,05 α
®Çu mót con s¬n C¸nh d−íi ψ = 6,2 + 0,08 α ψ = 7,0 + 0,05 α
Ph©n bè ®Òu C¸nh trªn ψ = 1,42 α

Chó thÝch: Khi c¸nh nÐn cña con s¬n ®−îc cè kÕt theo ph−¬ng ngang ë ®Çu mót vμ trªn toμn
bé chiÒu dμi th× hÖ sè ψ ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 77. Khi c¸nh nÐn cña con s¬n chØ ®−îc cè
kÕt ë ®Çu mót th× hÖ sè ψ x¸c ®Þnh nh− ®èi víi dÇm kh«ng ®−îc cè kÕt ngang.

B¶ng 79 - HÖ sè D vμ C
D¹ng t¶i träng D HÖ sè C víi lo¹i tiÕt diÖn
Ch÷ I n ≤ 0,9 Ch÷ T n = 1
TËp trung ë gi÷a nhÞp 3,625 0,330 μ 0,0826 α
Ph©n bè ®Òu 2,247 0,481 μ 0,1202 α
Uèn thuÇn tuý 4,315 0,0253 α
0,101 μ

Trong ®ã:

μ = n(1 − n )(9,87 + α1 )
J1
n= ;
J1 + J 2
J k (J 1 + J 2 ) l o
2
α1 = 0,385
J1 J 2 h
Víi J 1 , J 2 lμ m«men qu¸n tÝnh t−¬ng øng cña c¸nh lín vμ c¸nh nhá ®èi víi trôc ®èi xøng cña tiÕt
diÖn;
α §−îc tÝnh theo c«ng thøc (169) trong ®ã m«men qu¸n tÝnh xo¾n tÝnh nh− sau:
δ
Jk =
3
∑ biδ i3
Víi bi vμ δ i lμ chiÒu réng vμ chiÒu dμy t−¬ng øng cña c¸c tÊm tæ hîp thμnh tiÕt diÖn;
δ = 1,25 ®èi víi dÇm tiÕt diÖn ch÷ I vμ cã 1 trôc ®èi xøng
δ = 1,20 ®èi víi dÇm tiÕt diÖn ch÷ T

  Page 102 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
B¶ng 81 - HÖ sè ψ d
HÖ sè ψ d khi c¸nh nÐn cña dÇm lμ
TrÞ sè ψ
Lín Nhá
ϕ 2 ≤ 0,85 ψ d = ψ1 yd = ψ 2
⎡ ⎛ n 1 − n ⎞⎤
ϕ 2 > 0,85 ψ d = ψ 1 ⎢0,21 + 0,68⎜ − ⎟⎥ ψ d = 0,68 + 0.21ψ 2
⎜ ψ 2 ⎟⎥

⎣ ⎝ψ 1 ⎠⎦


B¶ng 82 - M«men qu¸n tÝnh khi xo¾n cña tiÕt diÖn thÐp h×nh ch÷ I
(theo GOCT 8239 -72)
  Page 103 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

Sè hiÖu thÐp ch÷ I J k , cm 4 Sè hiÖu thÐp ch÷ I J k , cm 4
10 2,28 27 13,6
12 2,88 27a 16,7
14 3,59 30 17,4
16 4,46 30a 20,3
18 5,6 33 23,8
18a 6,54 36 31,4
20 6,92 40 40,6
20a 7,94 45 54,7
22 8,60 50 75,4
22a 9,77 55 100
24 11,1 60 135
24a 12,8
  Page 104 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 105 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 106 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 107 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
  Page 108 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 
B¶ng 84 - HÖ sè β ®Ó tÝnh c¸c cÊu kiÖn cã kÓ ®Õn sù ph¸ ho¹i dßn cña thÐp
Sè s¬ ®å cña cÊu kiÖn vμ vÞ ChiÒu dμy cña cÊu kiÖn Víi thÐp cã giíi h¹n ch¶y
trÝ cña tiÕt diÖn tÝnh to¸n trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n nhá h¬n 285 MPa (2900
(mm) kh«ng lín h¬n kG/cm2)
N o = 1 theo b¶ng 83 khi c¸c mÐp 10 1,00
tù do c¾t b»ng m¸y 20 0,90
30 0,85

N o = 3 hoÆc 4 theo b¶ng 83 khi 10 1,00
lç ®ét hoÆc khoan 20 1,00

N o = 6 hoÆc 7 theo b¶ng 83 10 1,00
20 0,90
30 0,85

N o - 6 theo b¶ng 83 10 1,00
20 1,00
30 1,00

N o = 18 theo b¶ng 83 10 1,00
20 0,95
30 0,90

N o = 21a theo b¶ng 83 khi 10 1,00
c¸c mÐp tù do c¾t b»ng m¸y 20 1,90
30 0,80

Trong c¸c tr−êng hîp cßn l¹i β = 1,00
  Page 109 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 


Phô lôc 9
B¶ng giíi thiÖu c¸c tiªu chuÈn Liªn X« t−¬ng øng

1. §ai èc, vßng ®Öm theo ГOCT 22354 - 77 vμ ГOCT 22355 - 77
2. C¸p xo¾n theo ГOCT 3602 - 80; ГOCT 3063 - 80; ГOCT 3064 - 80 ;
3. C¸p bÖn hai líp theo ГOCT 3066 - 80; ГOCT 3067 - 74; ГOCT 3068 - 74; ГOCT
3081 - 80; ГOCT 7669 - 80
4. C¸p chÞu lùc cã líp bäc ngoμi theo ГOCT 3090 - 73; ГOCT 18900 - 73; ГOCT
18901 - 73; ГOCT 18902 - 73; ГOCT 7675 - 73; ГOCT 7676 - 73;
5. C¸p bÖn vμ bã tõ nh÷ng sîi thÐp song song theo ГOCT 7372 - 79
6. ThÐp c¸c bon m¸c 35 λ vμ 45 λ cña nhãm ®óc II vμ III theo ГOCT 977 - 75
7. Hîp kim kÏm ЦAM9 - 1,5 λ theo ГOCT 21437 - 75


Phô lôc 10

Ký hiÖu c¸c ®¹i l−îng ®−îc dïng
Fng - DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn
Fth - DiÖn tÝch tiÕt diÖn thùc
bl
Fth - DiÖn tÝch tiÕt diÖn thùc cña bul«ng
Fx - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña thanh xiªn
Fc - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña b¶n bông
Fh - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña kim lo¹i ®−êng gãc
Fcb - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña kim lo¹i c¬ b¶n ë biªn nãng ch¶y
E - M« ®un ®μn håi
F - Lùc
G - M« ®un tr−ît
J nh - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn nh¸nh
J c , J xi - M« men qu¸n tÝnh cña thanh c¸nh vμ thanh xiªn cña giμn
J s , J bg - C¸c m« men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn cña s−ên vμ b¶n gi»ng
J sd - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn s−ên däc
J k - M« men qu¸n tÝnh khi xo¾n
J x , J y - C¸c m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi c¸c trôc t−¬ng øng x - x; y-y
J xth , J yth - Còng nh− vËy cña tiÕt diÖn thùc
M - M« men uèn
M x , M y - C¸c m« men ®èi víi trôc t−¬ng øng x-x; y-y
N - Lùc däc
N p - Néi lùc phô

  Page 110 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

N nh - lùc däc do m« men trong nh¸nh cét
Q - Lùc c¾t (lùc tr−ît)
Qqu - Lùc c¾t quy −íc ®èi víi c¸c cÊu kiÖn liªn kÕt
Qb - Lùc c¾t quy −íc trªn hÖ thèng b¶n gi»ng n»m trong mét mÆt ph¼ng
R - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp khi chÞu kÐo, nÐn uèn theo giíi h¹n ch¶y
Rb - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp khi chÞu kÐo, nÐn uèn theo søc bÒn tøc thêi
Rc - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp khi chÞu c¾t
Rδ - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp khi chÞu kÐo theo h−íng chiÒu dμy
m
Rk ,bl - C−êng ®é tÝnh to¸n tÝnh to¸n khi chÞu lùc kÐo cña bu l«ng
blc
Rk - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu kÐo cña bu l«ng c−êng ®é cao
bl
Rem - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu Ðp mÆt cña liªn kÕt
bl
Rc - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu c¾t cña bu l«ng
bl
Rk - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu kÐo cña bu l«ng
u
Rk ,bl - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu kÐo cña bu l«ng h×nh ch÷ U
Re,l¨n - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu Ðp theo ®−êng kÝnh cña con l¨n (khi tiÕp xóc tù do trong c¸c
kÕt cÊu cã ®é di ®éng h¹n chÕ)
Rd - C−êng ®é tÝnh to¸n khi chÞu kÐo cña d©y c−êng ®é cao
t
Rem - C−êng ®é tÝnh to¸n ¸p mÆt côc bé trong c¸c khíp trô (cæ trôc) khi tiÕp xóc chÆt
Rem - C−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp khi Ðp mÆt theo mÆt ph¼ng t× ®Çu (cã gia c«ng ph¼ng)
Rg - C−êng ®é tÝnh to¸n cña ®−êng hμn gãc khi chÞu c¾t (quy −íc) theo kim lo¹i ®−êng hμn.
b
Rg - C−êng ®é tÝnh to¸n cña ®−êng hμn gãc khi chÞu c¾t (quy −íc) theo kim lo¹i ë biªn nãng ch¶y
Rh - C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt hμn ®èi ®Çu khi chÞu nÐn kÐo uèn theo giíi h¹n ch¶y
b
Rh - C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt hμn gèi ®Çu khi chÞu nÐn kÐo uèn theo søc bÒn tøc thêi
Rtc. g - C−êng ®é tiªu chuÈn cña kim lo¹i ®−êng hμn theo søc bÒn tøc thêi
Rch - C−êng ®é tÝnh to¸n cña liªn kÕt hμn ®èi ®Çu khi chÞu c¾t
σ b - Søc bÒn tøc thêi cña thÐp khi kÐo ®øt
σ c - Giíi h¹n ch¶y cña thÐp
σ b - C−êng ®é cña thÐp, bu l«ng, lÊy b»ng søc bÒn tøc thêi theo tiªu chuÈn quèc gia vμ c¸c ®iÒu
bl

kiÖn kü thuËt dïng cho bu l«ng
S - M« men tÝnh cña phÇn bÞ tr−ît cña tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hoμ
Wx ,W y - C¸c m« men kh¸ng cña tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi c¸c trôc t−¬ng øng X-X, Y-Y
b - BÒ réng
btt - BÒ réng tÝnh to¸n

  Page 111 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

bc - BÒ réng cña c¸nh
bs - BÒ réng cña phÇn nh« ra cña s−ên, cña c¸c phÇn chia ra
C , C x , C y - C¸c hÖ sè dïng ®Ó tÝnh to¸n ®é bÒn cã kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn cña biÕn d¹ng däc khi uèn
theo c¸c trôc t−¬ng øng X-X, Y-Y
e - §é lÖch t©m cña lùc
h - ChiÒu cao
hc - ChiÒu cao gi÷a trôc cña c¸c tÊm c¹nh
ho - ChiÒu cao cña tÝnh to¸n cña b¶n bông
hb - ChiÒu cao cña b¶n bông
r - B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn

rmin - B¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn
rx , ry - C¸c b¸n kÝnh cña tiÕt diÖn ®èi víi c¸c trôc t−¬ng øng X-X, Y-Y
hh - ChiÒu cao ®−êng hμn gãc
l - ChiÒu dμi nhÞp
lc - ChiÒu dμi cña thanh ®ãng cét, thanh chèng
l® - ChiÒu dμi cña thanh xiªn
l - ChiÒu dμi tÝnh to¸n
o
lm - ChiÒu dμi c¸c khoang c¸nh cña giμn hoÆc cét
lb - ChiÒu dμi cña b¶n
lh - ChiÒu dμi cña ®−êng hμn
Lx , L y - C¸c chiÒu dμi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn trong c¸c mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi c¸c trôc t−¬ng øng x-

( )
x vμ y-y
m - §é lÖch t©m t−¬ng ®èi m = e. Fng / W
m - §é lÖch t©m tÝnh ®æi (m = m )
1 1 η
δ - ChiÒu dμy
δ c ,δ b - C¸c chiÒu dμy cña b¶n c¸nh vμ b¶n bông
β h , β b - C¸c hÖ sè ®Ó tÝnh to¸n ®−êng hμn gãc t−¬ng øng víi kim lo¹i cña ®−êng hμn vμ ë biªn
nãng ch¶y
γ lk - HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña liªn kÕt
γ - HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña kÕt cÊu
γ cn - HÖ sè ®é tin cËy theo chøc n¨ng
γ vl - HÖ sè tin cËy theo vËt liÖu
γ b - HÖ sè tin cËy trong c¸c tÝnh to¸n theo søc bÒn tøc thêi
η - HÖ sè ¶nh h−ëng h×nh d¹ng cña tiÕt diÖn


  Page 112 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5575 : 1991 

λ - §é m¶nh (λ = lo / r )
(
λ - §é m¶nh quy −íc λ = λ R / E )
λtg,dg - §é m¶nh t−¬ng ®−¬ng cña thanh tiÕt diÖn rçng
λ tgdg - §é m¶nh t−¬ng ®−¬ng quy −íc cña thanh tiÕt diÖn rçng ( λ tgdg = λtg,dg R / E )
λb - §é m¶nh quy −íc cña b¶n bông

λ x , λ y - C¸c ®é m¶nh tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn trong c¸c mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi c¸c trôc t−¬ng
øng
ν - HÖ sè biÕn d¹ng cña thÐp
σ cb - øng suÊt côc bé
σ x ,σ y - C¸c øng suÊt ph¸p song song víi c¸c trôc t−¬ng øng X-X, Y-Y
τ ( xy ) - øng suÊt tiÕp
ϕ ( xy ) - HÖ sè uèn däc
ϕ d - HÖ sè gi¶m c−êng ®é tÝnh to¸n khi mÊt æn ®Þnh d¹ng uèn xo¾n
ϕ lt - HÖ sè gi¶m c−êng ®é tÝnh to¸n khi nÐn lÖch t©m
  Page 113 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản