TCVN 5575:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012 thay thế TCVN 5575:1991. TCVN 5575:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5575:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 5575:2012

TCVN TIÊU CHU N QU C GIA
TCVN 5575:2012
Xu t b n l n 2
K T C U THÉP - TIÊU CHU N THI T K
Steel structures - Design standard
HÀ N I – 2012
TCVN 5575:2012


M CL C

M c l c ................................................................................................................................................... 3

L i nói u .............................................................................................................................................. 5

1 Ph m vi áp d ng ................................................................................................................................. 7

2 Tài li u vi n d n .................................................................................................................................. 7

3 ơn v o và ký hi u ........................................................................................................................... 8

4 Nguyên t c chung ............................................................................................................................. 12

4.1 Các quy nh chung ............................................................................................................... 12

4.2 Các yêu c u i v i thi t k ................................................................................................... 12

5 Cơ s thi t k k t c u thép ............................................................................................................... 13

5.1 Nguyên t c thi t k ................................................................................................................ 13

5.2 T i tr ng ................................................................................................................................ 14

5.3 Bi n d ng cho phép c a k t c u............................................................................................ 14

5.4 H s i u ki n làm vi c γc .................................................................................................... 16

6 V t li u c a k t c u và liên k t .......................................................................................................... 17

6.1 V t li u thép dùng trong k t c u ............................................................................................ 17

6.2 V t li u thép dùng trong liên k t ............................................................................................ 19

7 Tính toán các c u ki n ...................................................................................................................... 21

7.1 C u ki n ch u kéo úng tâm .................................................................................................. 21

7.2 C u ki n ch u u n .................................................................................................................. 22

7.3 C u ki n ch u nén úng tâm .................................................................................................. 27

7.4 C u ki n ch u nén u n, kéo u n ............................................................................................ 32

7.5 Chi u dài tính toán c a các c u ki n ch u nén và nén u n .................................................... 38

7.6 n nh c c b c a các c u ki n có t m m ng...................................................................... 48

7.7 K t c u thép t m ................................................................................................................... 58

8 Tính toán liên k t............................................................................................................................... 62

8.1 Liên k t hàn ........................................................................................................................... 62

8.2 Liên k t bulông ...................................................................................................................... 65

8.3 Liên k t bulông cư ng cao ............................................................................................... 67

9 Tính toán k t c u thép theo b n m i ............................................................................................ 68

10 Các yêu c u k thu t và c u t o khác khi thi t k c u ki n k t c u thép ..................................... 70

3
TCVN 5575:2012


10.1 D m .......................................................................................................................................70

10.2 C t .........................................................................................................................................72

10.3 Giàn ph ng và h thanh không gian ......................................................................................72

10.4 H gi ng ................................................................................................................................73

10.5 D m c u tr c .........................................................................................................................74

10.6 Liên k t ..................................................................................................................................76

10.7 Các yêu c u b sung khi thi t k d m có l ...........................................................................79

11 Các yêu c u k thu t và c u t o khác khi thi t k nhà và công trình ...........................................81

11.1 Nhà công nghi p....................................................................................................................81

11.2 Nhà khung th p t ng..............................................................................................................82

11.3 K t c u thép t m....................................................................................................................82

11.4 K t c u tháp, tr ....................................................................................................................82

11.5 C t ư ng dây t i i n ..........................................................................................................85

Ph l c A (Quy nh) V t li u dùng cho k t c u thép và cư ng tính toán .........................................90

Ph l c B (Quy nh) V t li u dùng cho liên k t k t c u thép.................................................................95

Ph l c C (Quy nh) Các h s tính b n c a các c u ki n .........................................................97

Ph l c D (Quy nh) Các h s tính toán n nh c a c u ki n ch u nén úng tâm, nén l ch tâm và
nén u n .................................................................................................................................................99

Ph l c E (Quy nh) H s ϕb tính n nh c a d m ..................................................................... 119

Ph l c F (Quy nh) B ng tính toán v m i ........................................................................................ 125

Ph l c G (Quy nh) Các yêu c u b sung khi tính toán giàn thép ng .............................................. 129

Ph l c H (Tham kh o) B ng chuy n i ơn v k thu t cũ sang h ơn v SI .................................. 133
4
TCVN 5575:2012
L i nói u

TCVN 5575:2012 thay th TCVN 5575:1991.

TCVN 5575:2012 ư c chuy n i t TCXDVN 338:2005 thành Tiêu
chu n Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 69 c a Lu t Tiêu chu n
và Quy chu n k thu t và i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh s
127/2007/N -CP ngày 1/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t.

TCVN 5575:2012 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng – B Xây
d ng biên so n, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chu n o lư ng
Ch t lư ng th m nh, B Khoa h c và Công ngh công b .
5
TCVN 5575:2012
6
TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 5575:2012
K t c u thép – Tiêu chu n thi t k
Steel structures – Design standard1 Ph m vi áp d ng

Tiêu chu n này dùng thi t k k t c u thép các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p. Tiêu chu n này
không dùng thi t k các công trình giao thông, th y l i như các lo i c u, công trình trên ư ng, c a van,
ư ng ng, v.v...


2 Tài li u vi n d n

Các tài li u vi n d n sau là c n thi t cho vi c áp d ng tiêu chu n này. i v i các tài li u vi n d n ghi năm công
b thì áp d ng phiên b n ư c nêu. i v i các tài li u vi n d n không ghi năm công b thì áp d ng phiên b n
m i nh t, bao g m c các s a i, b sung (n u có).

TCVN 197:2002, Kim lo i. Phương pháp th kéo .

TCVN 198:2008, Kim lo i. Phương pháp th u n.

TCVN 312:2007, Kim lo i. Phương pháp th u n va p nhi t thư ng.

TCVN 313:1985, Kim lo i. Phương pháp th xo n.

TCVN 1691:1975, M i hàn h quang i n b ng tay. Ki u, kích thư c cơ b n.

TCVN 1765:1975, Thép các bon k t c u thông thư ng. Mác thép và yêu c u k thu t.

TCVN 1766:1975, Thép các bon k t c u ch t lư ng t t. Mác thép và yêu c u k thu t.

TCVN 1916 :1995, Bu lông, vít, vít c y và ai c. Yêu c u k thu t.

TCVN 2737:1995, T i tr ng và tác ng. Tiêu chu n thi t k .

TCVN 3104:1979 , Thép k t c u h p kim th p. Mác, yêu c u k thu t.

TCVN 3223:2000, Que hàn i n dùng cho thép các bon th p và thép h p kim th p. Ký hi u, kích thư c và
yêu c u k thu t chung.

TCVN 3909:2000, Que hàn i n dùng cho thép các bon th p và thép h p kim th p. Phương pháp th .

TCVN 5400:1991, M i hàn. Yêu c u chung v l y m u th cơ tính.

TCVN 5401:1991, M i hàn. Phương pháp th u n.

TCVN 5402:2010, M i hàn. Phương pháp th u n va p.

7
TCVN 5575:2012


TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm k t c u trong xây d ng. Yêu c u k thu t.

TCVN 6522:2008, Thép t m k t c u cán nóng.


3 ơn v o và ký hi u

3.1 ơn v o

Tiêu chu n này s d ng ơn v o theo h SI, c th là ơn v dài: mét (m); ơn v l c: niutơn (N); ơn
v ng su t: pascan (Pa); ơn v kh i lư ng: kilôgam (kg); th i gian: giây (s).
3.2 Ký hi u

a) Các c trưng hình h c

A di n tích ti t di n nguyên

An di n tích ti t di n th c

Af di n tích ti t di n cánh

Aw di n tích ti t di n b n b ng

Abn di n tích ti t di n th c c a bulông

Ad di n tích ti t di n thanh xiên

b chi u r ng

bf chi u r ng cánh

bo chi u r ng ph n nhô ra c a cánh

bs chi u r ng c a sư n ngang

h chi u cao c a ti t di n

hw chi u cao c a b n b ng

hf chi u cao c a ư ng hàn góc

hfk kho ng cách gi a tr c c a các cánh d m

i bán kính quán tính c a ti t di n

ix, iy bán kính quán tính c a ti t di n i v i các tr c tương ng x-x, y-y

imin bán kính quán tính nh nh t c a ti t di n

If mômen quán tính c a ti t di n nhánh

Im, Id mômen quán tính c a thanh cánh và thanh xiên c a giàn

Ib mômen quán tính ti t di n b n gi ng

Is, Isl mômen quán tính ti t di n sư n ngang và d c

It mômen quán tính xo n


8
TCVN 5575:2012


Itr mômen quán tính xo n c a ray, d m

Ix, Iy các mômen quán tính c a ti t di n nguyên i v i các tr c tương ng x-x và y-y

Inx, Iny các mômen quán tính c a ti t di n th c i v i các tr c tương ng x-x và y-y

L chi u cao c a thanh ng, c t ho c chi u dài nh p d m

l chi u dài nh p

ld chi u dài c a thanh xiên

lm chi u dài khoang các thanh cánh c a giàn ho c c t r ng

lo chi u dài tính toán c a c u kiên ch u nén

lx, ly chi u dài tính toán c a c u ki n trong các m t ph ng vuông góc v i các tr c
tương ng x-x, y-y

lw chi u dài tính toán c a ư ng hàn

S mômen tĩnh

s bư c l bulông

t chi u dày

tf , t w chi u dày c a b n cánh và b n b ng

u kho ng cách ư ng l bu lông

Wnmin mô un ch ng u n (mômen kháng) nh nh t c a ti t di n th c i v i tr c tính
toán

Wx , Wy mô un ch ng u n (mômen kháng) c a ti t di n nguyên i v i tr c tương ng
x-x, y-y

Wnx,min , Wny,min mô un ch ng u n (mômen kháng) nh nh t c a ti t di n th c i v i các tr c
tương ng x-x, y-y

b) Ngo i l c và n i l c

F, P ngo i l c t p trung

M mômen u n

Mx , My mômen u n i v i các tr c tương ng x-x, y-y

Mt mômen xo n c c b

N l cd c

Nd n i l c ph

NM l c d c trong nhánh do mômen gây ra

p áp l c tính toán

V l cc t


9
TCVN 5575:2012


Vf l c c t qui ư c tác d ng trong m t m t ph ng thanh (b n) gi ng

Vs l c c t qui ư c tác d ng trong thanh (b n) gi ng c a m t nhánh

c) Cư ng và ng su t

E mô un àn h i

fy cư ng tiêu chu n l y theo gi i h n ch y c a thép

fu cư ng tiêu chu n c a thép theo s c b n kéo t

f cư ng tính toán c a thép ch u kéo, nén, u n l y theo gi i h n ch y

ft cư ng tính toán c a thép theo s c b n kéo t

fv cư ng tính toán ch u c t c a thép

fc cư ng tính toán c a thép khi ép m t theo m t ph ng tì u (có gia công
ph ng)

fcc cư ng tính toán ép m t c c b trong các kh p tr (m t cong) khi ti p xúc ch t

fth cư ng tính toán ch u kéo c a s i thép cư ng cao

fub cư ng kéo t tiêu chu n c a bulông

ftb cư ng tính toán ch u kéo c a bulông

fvb cư ng tính toán ch u c t c a bulông

fcb cư ng tính toán ch u ép m t c a bulông

fba cư ng tính toán ch u kéo c a bulông neo

fhb cư ng tính toán ch u kéo c a bulông cư ng cao

fcd cư ng tính toán ch u ép m t theo ư ng kính con lăn

fw cư ng tính toán c a m i hàn i u ch u nén, kéo, u n theo gi i h n ch y

fwu cư ng tính toán c a m i hàn i u ch u nén, kéo, u n theo s c b n kéo t

fw v cư ng tính toán c a m i hàn i u ch u c t

fwf cư ng tính toán c a ư ng hàn góc (ch u c t qui ư c) theo kim lo i m i hàn

fws cư ng tính toán c a ư ng hàn góc (ch u c t qui ư c) theo kim lo i biên nóng ch y

fwun cư ng tiêu chu n c a kim lo i ư ng hàn theo s c b n kéo t

G mô un trư t

σ ng su t pháp

σc ng su t pháp c c b

σx, σy các ng su t pháp song song v i các tr c tương ng x-x, y-y

σcr ,σc,cr các ng su t pháp t i h n và ng su t c c b t i h n

10
TCVN 5575:2012


τ ng su t ti p

τcr ng su t ti p t i h n.

d) Kí hi u các thông s

c1, cx, cy các h s dùng ki m tra b n c a d m ch u u n trong m t m t ph ng chính
ho c trong hai m t ph ng chính khi có k n s phát tri n c a bi n d ng d o

e l ch tâm c a l c

m l ch tâm tương i

me l ch tâm tương i tính i

n, p, µ các thông s xác nh chi u dài tính toán c a c t

na s lư ng bulông trên m t n a liên k t

nc s mũ

nQ chu kỳ t i tr ng

nv s lư ng các m t c t tính toán;

βf , βs các h s tính toán ư ng hàn góc theo kim lo i ư ng hàn và biên nóng
ch y c a thép cơ b n

γc h s i u ki n làm vi c c a k t c u

γb h s i u ki n làm vi c c a liên k t bulông

γM h s tin c y v cư ng

γQ h s tin c y v t i tr ng

γu h s tin c y trong các tính toán theo s c b n t c th i

η h s nh hư ng hình d ng c a ti t di n

λ m nh c a c u ki n (λ = lo /i )

λ m nh qui ư c ( λ = λ f /E )

λo m nh tương ương c a thanh ti t di n r ng

λ0 m nh tương ương qui ư c c a thanh ti t di n r ng ( λ 0 = λ0 f / E )

λw m nh qui ư c c a b n b ng ( λ w = (hw / tw ) f / E )

λx , λy m nh tính toán c a c u ki n trong các m t ph ng vuông góc v i các tr c
tương ng x-x, y-y

11
TCVN 5575:2012


µ h s chi u dài tính toán c a c t

ϕ h s u nd c

ϕb h s gi m cư ng tính toán khi m t n nh d ng u n xo n

ϕe h s gi m cư ng tính toán khi nén l ch tâm, nén u n

ψ h s xác nh h s ϕb khi tính toán n nh c a d m (Ph l c E)


4 Nguyên t c chung

4.1 Các quy nh chung

4.1.1 Khi thi t k k t c u thép c a m t s lo i công trình chuyên d ng như k t c u lò cao, công trình
th y công, công trình ngoài bi n ho c k t c u thép có tính ch t c bi t như k t c u thành m ng, k t
c u thép t o hình ngu i, k t c u ng l c trư c, k t c u không gian, v.v..., c n theo nh ng yêu c u
riêng quy nh trong các tiêu chu n chuyên ngành.

4.1.2 K t c u thép ph i ư c thi t k t yêu c u chung quy nh trong Quy chu n Xây d ng Vi t
Nam là m b o an toàn ch u l c và m b o kh năng s d ng bình thư ng trong su t th i h n s
d ng công trình.

4.1.3 Khi thi t k k t c u thép còn c n tuân th các tiêu chu n tương ng v phòng ch ng cháy, v
b o v ch ng ăn mòn. Không ư c tăng b dày c a thép v i m c ích b o v ch ng ăn mòn ho c
nâng cao kh năng ch ng cháy c a k t c u.

4.1.4 Khi thi t k k t c u thép c n ph i:

Ti t ki m v t li u thép;

Ưu tiên s d ng các lo i thép do Vi t Nam s n xu t;

L a ch n sơ k t c u h p lí, ti t di n c u ki n h p lí v m t kinh t - kĩ thu t;

Ưu tiên s d ng công ngh ch t o tiên ti n như hàn t ng, hàn bán t ng, bu lông cư ng cao;

Chú ý vi c công nghi p hóa cao quá trình s n xu t và d ng l p, s d ng nh ng liên k t d ng l p liên ti p
như liên k t m t bích, liên k t bulông cư ng cao; cũng có th dùng liên k t hàn d ng l p n u có căn c
h p lí;

K t c u ph i có c u t o d quan sát, làm s ch b i, sơn, tránh t nư c. Ti t di n hình ng ph i ư c b t kín
hai u.

4.2 Các yêu c u i v i thi t k

4.2.1 K t c u thép ph i ư c tính toán v i t h p t i tr ng b t l i nh t, k c t i tr ng theo th i gian
và m i y u t tác ng khác. Vi c xác nh n i l c có th th c hi n theo phương pháp phân tích àn
h i ho c phân tích d o.
12
TCVN 5575:2012


Trong phương pháp àn h i, các c u ki n thép ư c gi thi t là luôn àn h i dư i tác d ng c a t i tr ng tính
toán, sơ k t c u là sơ ban u không bi n d ng.

Trong phương pháp phân tích d o, cho phép k n bi n d ng không àn h i c a thép trong m t b ph n hay
toàn b k t c u, n u tho mãn các i u ki n sau:

Gi i h n ch y c a thép không ư c l n quá 450 MPa, có vùng ch y d o rõ r t;

K t c u ch ch u t i tr ng tác d ng tĩnh (không có t i tr ng ng l c ho c va ch m ho c t i tr ng l p
gây m i);

C u ki n s d ng thép cán nóng, có ti t di n i x ng.

4.2.2 Các c u ki n thép hình ph i ư c ch n theo ti t di n nh nh t tho mãn các yêu c u c a Tiêu
chu n này. Ti t di n c a c u ki n t h p ư c thi t l p theo tính toán sao cho ng su t không l n hơn
95 % cư ng tính toán c a v t li u.

4.2.3 Trong các b n v thi t k k t c u thép và văn b n t hàng v t li u thép, ph i ghi rõ mác và tiêu
chu n tương ng c a thép làm k t c u và thép làm liên k t, yêu c u ph i m b o v tính năng cơ h c
hay v thành ph n hoá h c ho c c hai, cũng như nh ng yêu c u riêng i v i v t li u ư c quy nh
trong các tiêu chu n kĩ thu t Nhà nư c ho c c a nư c ngoài.


5 Cơ s thi t k k t c u thép

5.1 Nguyên t c thi t k

5.1.1 Tiêu chu n này s d ng phương pháp tính toán k t c u thép theo tr ng thái gi i h n. K t c u
ư c thi t k sao cho không vư t quá tr ng thái gi i h n c a nó.

5.1.2 Tr ng thái gi i h n là tr ng thái mà khi vư t quá thì k t c u không còn tho mãn các yêu c u s
d ng ho c khi d ng l p ư c ra i v i nó khi thi t k . Các tr ng thái gi i h n g m:

Các tr ng thái gi i h n v kh năng ch u l c là các tr ng thái mà k t c u không còn kh năng ch u l c, s
b phá ho i, s p ho c hư h ng làm nguy h i n s an toàn c a con ngư i, c a công trình. ó là các
trư ng h p: k t c u không b n (phá ho i b n), ho c k t c u b m t n nh, ho c k t c u b phá ho i
dòn, ho c v t li u k t c u b ch y.

Các tr ng thái gi i h n v s d ng là các tr ng thái mà k t c u không còn s d ng bình thư ng ư c n a do
b bi n d ng quá l n ho c do hư h ng c c b . Các tr ng thái gi i h n này g m: tr ng thái gi i h n v võng
và bi n d ng làm nh hư ng n vi c s d ng bình thư ng c a thi t b máy móc, c a con ngư i ho c làm
h ng s hoàn thi n c a k t c u, do ó h n ch vi c s d ng công trình; s rung ng quá m c; s han g
quá m c.

5.1.3 Khi tính toán k t c u theo tr ng thái gi i h n ph i dùng các h s tin c y sau:

H s tin c y v cư ng γM (xem 6.1.4 và 6.2.2);

13
TCVN 5575:2012


H s tin c y v t i tr ng γQ (xem 5.2.2);

H s i u ki n làm vi c γC (xem 5.4.1 và 5.4.2);

Cư ng tính toán c a v t li u là cư ng tiêu chu n nhân v i h s γC và chia cho h s γM; t i
tr ng tính toán là t i tr ng tiêu chu n nhân v i h s γQ .

5.2 T i tr ng

5.2.1 T i tr ng dùng trong thi t k k t c u thép ư c l y theo TCVN 2737:1995 ho c tiêu chu n thay
th tiêu chu n trên (n u có).

5.2.2 Khi tính k t c u theo các gi i h n v kh năng ch u l c thì dùng t i tr ng tính toán là t i tr ng
tiêu chu n nhân v i h s tin c y v t i tr ng γQ (còn g i là h s tăng t i ho c h s an toàn v t i
tr ng). Khi tính k t c u theo các tr ng thái gi i h n v s d ng và tính toán v m i thì dùng tr s c a
t i tr ng tiêu chu n.

5.2.3 Các trư ng h p t i tr ng u ư c xét riêng r và ư c t h p có tác d ng b t l i nh t i
v i k t c u. Giá tr c a t i tr ng, các lo i t h p t i tr ng, các h s t h p, các h s tin c y v t i
tr ng ư c l y theo các i u c a TCVN 2737:1995

5.2.4 V i k t c u tr c ti p ch u t i tr ng ng, khi tính toán v cư ng và n nh thì tr s tính toán
c a t i tr ng ph i nhân v i h s ng l c. Khi tính toán v m i và bi n d ng thì không nhân v i h s
này. H s ng l c ư c xác nh b ng lý thuy t tính toán k t c u ho c cho trong các Qui ph m riêng
i v i lo i k t c u tương ng.

5.2.5 Khi thi t k cho giai o n s d ng và d ng l p k t c u, n u c n xét n s thay i nhi t , có
th gi thi t s thay i nhi t các vùng phía B c là t 5 0C n 40 0C, các vùng phía Nam là t
10 0C n 40 0C. S phân chia hai vùng B c và Nam d a theo Qui chu n Xây d ng Vi t Nam, t p III,
Ph l c 2. Tuy nhiên, ph m vi bi n ng nhi t có th d a theo s li u khí h u c th c a a i m
xây d ng xác nh chính xác hơn.

5.3 Bi n d ng cho phép c a k t c u

5.3.1 Bi n d ng c a k t c u thép ư c xác nh theo t i tr ng tiêu chu n, không k nh s ng
l c và không xét s gi m y u ti t di n do các l liên k t.

5.3.2 võng c a c u ki n ch u u n không ư c vư t quá tr s cho phép trong B ng 1.

5.3.3 Chuy n v ngang m c mép mái c a nhà công nghi p ki u khung m t t ng, không c u tr c,
gây b i t i tr ng gió tiêu chu n ư c gi i h n như sau :

Khi tư ng b ng t m tôn kim lo i : H/100;

Khi tư ng là t m v t li u nh khác : H/150;

Khi tư ng b ng g ch ho c bê tông : H/240;


14
TCVN 5575:2012


v i H là chi u cao c t.

N u có nh ng gi i pháp c u t o m b o s bi n d ng d dàng c a liên k t tư ng thì các chuy n v
gi i h n trên có th tăng lên tương ng.

5.3.4 Chuy n v ngang c a nh khung nhà m t t ng (không thu c lo i nhà 3.3.3) không ư c vư t
quá 1/300 chi u cao khung. Chuy n v ngang c a nh khung nhà nhi u t ng không ư c vư t quá
1/500 c a t ng chi u cao khung. Chuy n v tương i t i m i t ng c a nhà nhi u t ng không ư c
vư t quá 1/300 chi u cao m i t ng.

5.3.5 i v i c t nhà xư ng có c u tr c ch làm vi c n ng và c t c a c u t i ngoài tr i có c u tr c
ch làm vi c v a và n ng thì chuy n v gây b i t i tr ng n m ngang c a m t c u tr c l n nh t t i
m c nh d m c u tr c không ư c vư t quá tr s cho phép ghi trong B ng 2.

B ng 1 – võng cho phép c a c u ki n ch u u n

Lo i c u ki n võng cho phép

D m c a sàn nhà và mái:
1. D m chính L /400
2. D m c a tr n có trát v a, ch tính võng cho t i tr ng t m th i L /350
3. Các d m khác, ngoài trư ng h p 1 và 2 L /250
4. T m b n sàn L /150
D m có ư ng ray:
1. D m sàn công tác có ư ng ray n ng 35 kg/m và l n hơn L /600
2. Như trên, khi ư ng ray n ng 25 kg/m và nh hơn L /400
Xà g :
1. Mái l p ngói không p v a, mái t m tôn nh L /150
2. Mái l p ngói có p v a, mái tôn múi và các mái khác L /200
D m ho c giàn c u tr c:
1. C u tr c ch làm vi c nh , c u tr c tay, palăng L /400
2. C u tr c ch làm vi c v a L /500
3. C u tr c ch làm vi c n ng và r t n ng L /600
Sư n tư ng:
1. D m tư ng xây L /300
2. D m tư ng nh (tôn, fibrô ximăng), d m c a kính L /200
3. C t tư ng L /400
CHÚ THÍCH: L là nh p c a c u ki n ch u u n. i v i d m công xôn thì L l y b ng 2 l n vươn c a d m.
15
TCVN 5575:2012


B ng 2 – Chuy n v cho phép c a c t c u tr c

Tính theo k t Tính theo k t
Chuy n v
c u ph ng c u không gian

1. Chuy n v theo phương ngang nhà c a c t nhà xư ng HT / 1250 HT / 2000
2. Chuy n v theo phương ngang nhà c a c t c u t i ngoài tr i HT / 2500 –
3. Chuy n v theo phương d c nhà c a c t trong và ngoài nhà HT / 4000 –
CHÚ THÍCH 1: HT là cao t m t áy chân c t nm t nh d m c u tr c hay giàn c u tr c.

CHÚ THÍCH 2: Khi tính chuy n v theo phương d c nhà c a c t trong nhà hay ngoài tr i, có th gi nh là t i tr ng theo
phương d c nhà c a c u tr c s phân ph i cho t t c các h gi ng và h khung d c gi a các c t trong ph m vi kh i nhi t
.

CHÚ THÍCH 3: Trong các nhà xư ng có c u tr c ngo m và c u tr c cào san v t li u, tr s chuy n v cho phép c a c t
nhà tương ng ph i gi m i 10 %.


5.4 H s i u ki n làm vi c γc

5.4.1 Khi tính toán ki m tra kh năng ch u l c c a các k t c u thu c nh ng trư ng h p nêu trong
B ng 3, cư ng tính toán c a thép cho trong B ng 5, 6 và c a liên k t cho trong B ng 7, 8, 10, 11,
12, B.5 (Ph l c B) ph i ư c nhân v i h s i u ki n làm vi c γc. M i trư ng h p khác không nêu
trong b ng này và không ư c quy nh trong các i u tương ng thì u l y γc = 1.

5.4.2 Giá tr c a h s i u ki n làm vi c γc ư c cho trong B ng 3.

B ng 3 - Giá tr c a h s i u ki n làm vi c γC

Lo i c u ki n γC

1. D m c và thanh ch u nén trong giàn c a các sàn nh ng phòng l n các công trình như 0,9
nhà hát, r p chi u bóng, câu l c b , khán ài, các gian nhà hàng, kho sách, kho lưu tr , v.v...
khi tr ng lư ng sàn l n hơn ho c b ng t i tr ng t m th i

2. C t c a các công trình công c ng, c t tháp nư c 0,95

3. Các thanh ch u nén chính c a h thanh b ng dàn liên k t hàn mái và sàn nhà (tr thanh 0,8
t i g i t a) có ti t di n ch T t h p t thép góc (ví d : vì kèo và các dàn, v.v... ), khi m nh
λ l n hơn ho c b ng 60

4. D m c khi tính toán v n nh t ng th khi ϕb < 1,0 0,95

5. Thanh căng, thanh kéo, thanh néo, thanh treo ư c làm t thép cán 0,9

6. Các thanh c a k t c u h thanh mái và sàn :
a. Thanh ch u nén (tr lo i ti t di n ng kín) khi tính v n nh 0,95
b. Thanh ch u kéo trong k t c u hàn 0,95
16
TCVN 5575:2012


B ng 3 – (k t thúc)

Lo i c u ki n γC
7. Các thanh b ng ch u nén c a k t c u không gian r ng g m các thép góc ơn u c nh
ho c không u c nh ( ư c liên k t theo cánh l n):
a. Khi liên k t tr c ti p v i thanh cánh trên theo m t c nh b ng ư ng hàn ho c b ng hai
bulông tr lên, d c theo thanh thép góc :
- Thanh xiên theo Hình 9 a 0,9
- Thanh ngang theo Hình 9 b, c 0,9
- Thanh xiên theo Hình 9 c, d, e 0,8
b. Khi liên k t tr c ti p v i thanh cánh trên theo m t c nh b ng m t bulông (ngoài m c 7 c a
0,75
b ng này) ho c khi liên k t qua b n mã b ng liên k t b t kỳ
8. Các thanh ch u nén là thép góc ơn ư c liên k t theo m t c nh ( i v i thép góc không
u c nh ch liên k t c nh ng n), tr các trư ng h p ã nêu m c 7 c a b ng này, và các 0,75
giàn ph ng ch g m thép góc ơn
9. Các lo i b ch a ch t l ng 0,8
CHÚ THÍCH 1: Các h s i u ki n làm vi c γC < 1 không ư c l y ng th i.

CHÚ THÍCH 2: Các h s i u ki n làm vi c γC trong các m c 3, 4, 6a, 7 và 8 cũng như các m c 5 và 6b (tr liên k t hàn i
u) s không ư c xét n khi tính toán liên k t c a các c u ki n ó.


6 V t li u c a k t c u và liên k t

6.1 V t li u thép dùng trong k t c u

6.1.1 V t li u thép dùng trong k t c u ph i ư c l a ch n thích h p tùy theo tính ch t quan tr ng c a
công trình, i u ki n làm vi c c a k t c u, c trưng c a t i tr ng và phương pháp liên k t, v.v…

Thép dùng làm k t c u ch u l c c n ch n lo i thép lò Mactanh ho c lò quay th i ôxy, rót sôi ho c n a tĩnh và
tĩnh, có mác tương ương v i các mác thép CCT34, CCT38 (hay CCT38Mn), CCT42, theo TCVN 1765:1975
và các mác tương ng c a TCVN 5709:1993 các mác thép h p kim th p theo TCVN 3104:1979. Thép ph i
ư c m b o phù h p v i các tiêu chu n nêu trên v tính năng cơ h c và c v thành ph n hoá h c.

6.1.2 Không dùng thép sôi cho các k t c u hàn làm vi c trong i u ki n n ng ho c tr c ti p ch u t i
tr ng ng l c như d m c u tr c ch n ng, d m sàn t máy, k t c u hành lang băng t i, c t vư t
c a ư ng dây t i i n cao trên 60 mét, v.v…

6.1.3 Cư ng tính toán c a v t li u thép cán và thép ng i v i các tr ng thái ng su t khác nhau
ư c tính theo các công th c c a B ng 4. Trong b ng này, fy và fu là cư ng tiêu chu n l y theo gi i
h n ch y c a thép và cư ng tiêu chu n c a thép theo s c b n kéo t, ư c m b o b i tiêu
chu n s n xu t thép và ư c l y là cư ng tiêu chu n c a thép; γM là h s tin c y v v t li u, l y
b ng 1,05 cho m i mác thép.

6.1.4 Cư ng tiêu chu n fy , fu và cư ng tính toán f c a thép cácbon và thép h p kim th p cho
trong B ng 5 và B ng 6 (v i các giá tr l y tròn t i 5 MPa).


17
TCVN 5575:2012


i v i các lo i thép không nêu tên trong Tiêu chu n này và các lo i thép c a nư c ngoài ư c phép s d ng

theo B ng 4, l y fy là cư ng tiêu chu n l y theo gi i h n ch y nh nh t và fu là cư ng

tiêu chu n theo s c b n kéo t nh nh t ư c m b o c a thép. γM là h s tin c y v v t li u, l y b ng
1,1 cho m i mác thép.

V i các lo i v t li u kim lo i khác như dây cáp, kh i gang úc, v.v... ph i s d ng các tiêu chu n riêng tương
ng.

B ng 4 – Cư ng tính toán c a thép cán và thép ng

Tr ng thái làm vi c Ký hi u Cư ng tính toán
Kéo, nén, u n f f = fy /γM
Trư t fv fv = 0,58 fy /γM
Ép m t lên u mút (khi tì sát) fc fc = fu /γM
Ép m t trong kh p tr khi ti p xúc ch t fcc fcc = 0,5 fu /γM
Ép m t theo ư ng kính c a con lăn fcd fcd = 0,025 fu /γM

B ng 5 – Cư ng tiêu chu n fy , fu và cư ng tính toán f c a thép các bon
(TCVN 5709:1993)
ơn v tính b ng megapascan
Cư ng tiêu chu n fy và cư ng tính toán f c a thép
Cư ng kéo t
v i dày t
Mác mm tiêu chu n fu
thép t ≤ 20 20 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100
không ph thu c b
fy f fy f fy f dày t, mm

CCT34 220 210 210 200 200 190 340
CCT38 240 230 230 220 220 210 380
CCT42 260 245 250 240 240 230 420

B ng 6 - Cư ng tiêu chu n fy , fu và cư ng tính toán f c a thép h p kim th p
ơn v tính b ng megapascan
dày, mm
Mác thép t ≤ 20 20 < t ≤ 30 30 < t ≤ 60
fu fy f fu fy f fu fy f
09Mn2 450 310 295 450 300 285 – – –
14Mn2 460 340 325 460 330 315 – – –
16MnSi 490 320 305 480 300 285 470 290 275
09Mn2Si 480 330 315 470 310 295 460 290 275
10Mn2Si1 510 360 345 500 350 335 480 340 325
10CrSiNiCu 540 400 * 360 540 400 * 360 520 400 * 360
CHÚ THÍCH: * H s γM i v i trư ng h p này là 1,1; b dày t i a là 40 mm.

18
TCVN 5575:2012


6.2 V t li u thép dùng trong liên k t

6.2.1 Kim lo i hàn dùng cho k t c u thép ph i phù h p v i các yêu c u sau:

1. Que hàn khi hàn tay l y theo TCVN 3223:1994. Kim lo i que hàn ph i có cư ng kéo t t c th i không
nh hơn tr s tương ng c a thép ư c hàn.

2. Dây hàn và thu c hàn dùng trong hàn t ng và bán t ng ph i phù h p v i mác thép ư c hàn. Trong
m i trư ng h p, cư ng c a m i hàn không ư c th p hơn cư ng c a que hàn tương ng.

6.2.2 Cư ng tính toán c a m i hàn trong các d ng liên k t và tr ng thái làm vi c khác nhau ư c
tính theo các công th c trong B ng 7.

Trong liên k t i u hai lo i thép khác nhau thì dùng tr s cư ng tiêu chu n nh hơn.

Cư ng tính toán c a m i hàn góc c a m t s lo i que hàn cho trong B ng 8.

B ng 7 – Cư ng tính toán c a m i hàn

D ng liên Ký Cư ng tính
Tr ng thái làm vi c
k t hi u toán

Nén, kéo và u n khi ki m Theo gi i h n ch y fw fw = f
tra ch t lư ng ư ng hàn
b ng các phương pháp v t Theo s c b n kéo t fwu fwu = ft
Hàn i u lý
Kéo và u n fw fw = 0,85 f
Trư t fwv fwv = fv
fwf =0,55 fwun / γM
C t (qui ư c)
Theo kim lo i m i hàn fwf
Hàn góc
Theo kim lo i biên nóng ch y fws fws = 0,45 fu
CHÚ THÍCH 1: f và fv là cư ng tính toán ch u kéo và c t c a thép ư c hàn; fu và fwun là ng su t kéo t t c th i theo
tiêu chu n s n ph m (cư ng kéo t tiêu chu n) c a thép ư c hàn và c a kim lo i hàn.
CHÚ THÍCH 2: H s tin c y v cư ng c a m i hàn γM l y b ng 1,25 khi fwun ≤ 490 MPa và b ng 1,35 khi fwu n ≥ 590 MPa.
B ng 8 – Cư ng kéo t tiêu chu n fwun và cư ng tính toán fw f
c a kim lo i hàn trong m i hàn góc
ơn v tính b ng megapascan

Lo i que hàn Cư ng kéo t tiêu chu n Cư ng tính toán
theo TCVN 3223:1994 fwun fwf

N42, N42 – 6B 410 180
N46, N46 – 6B 450 200
N50, N50 – 6B 490 215
19
TCVN 5575:2012


6.2.3 Bu lông ph thông dùng cho k t c u thép ph i phù h p v i các yêu c u c a TCVN 1916:1995.
C p b n c a bulông ch u l c ph i t 4.6 tr lên. Bulông cư ng cao ph i tuân theo các quy nh
riêng tương ng. Cư ng tính toán c a liên k t m t bulông ư c xác nh theo các công th c
B ng 9.

Tr s cư ng tính toán ch u c t và kéo c a bulông theo c p b n c a bulông cho trong B ng 10. Cư ng
tính toán ch u ép m t c a thép trong liên k t bulông cho trong B ng 11.

B ng 9 – Cư ng tính toán c a liên k t m t bulông

Cư ng ch u c t và kéo c a bulông Cư ng ch u ép
ng v i c p b n m t c a c u ki n
Tr ng thái Ký thép có gi i h n ch y
làm vi c hi u 4.6; 5.6; 6.6 4.8; 5.8 8.8; 10.9 dư i
440 MPa
C t fvb fvb = 0,38 fub fvb = 0,4 fub fvb = 0,4 fub –

Kéo ftb ftb = 0,42 fub ftb = 0,4 fub ftb = 0,5 fub –

 f 
Ép m t:
– – – f cb =  0,6 + 410 u  f u
 E
a. Bulông tinh
fcb
 f 
b. Bulông thô và f cb =  0,6 + 340 u  f u
 E
– – –
bulông thư ng

B ng 10 – Cư ng tính toán ch u c t và kéo c a bulông
ơn v tính b ng megapascan
Tr ng thái C p b n
Ký hi u
làm vi c 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8 10.9
C t fvb 150 160 190 200 230 320 400
Kéo ftb 170 160 210 200 250 400 500


B ng 11 – Cư ng tính toán ch u ép m t c a bulông fcb
ơn v tính b ng megapascan

Gi i h n b n kéo t c a thép c u Giá tr fcb
ki n ư c liên k t Bulông tinh Bulông thô và thư ng
340 435 395
380 515 465
400 560 505
420 600 540
440 650 585
450 675 605
480 745 670
500 795 710
520 850 760
540 905 805

20
TCVN 5575:2012


6.2.4 Cư ng tính tóan ch u kéo c a bulông neo fba ư c xác nh theo công th c fba = 0,4×fub.

Tr s cư ng tính toán ch u kéo c a bulông neo cho trong B ng 12.

B ng 12 – Cư ng tính toán ch u kéo c a bulông neo
ơn v tính b ng megapascan

ư ng kính bulông, Làm t thép mác
mm
CT38 16MnSi 09Mn2Si
T 12 n 32 150 192 190
T 33 n 60 150 190 185
T 61 n 80 150 185 180
T 81 n 140 150 185 165
6.2.5 Cư ng tính toán ch u kéo c a bulông cư ng cao trong liên k t truy n l c b ng ma sát
ư c xác nh theo công th c fhb = 0,7×fub . Cư ng kéo t tiêu chu n fub c a thép làm bulông
cư ng cao cho trong B ng B.5, Ph l c B.

6.2.6 Cư ng tính toán ch u kéo c a s i thép cư ng cao ư c xác nh theo công th c
fth = 0,63× fu.

7 Tính toán các c u ki n

7.1 C u ki n ch u kéo úng tâm

7.1.1 C u ki n ch u kéo úng tâm tính toán v b n theo công th c:

N
σ = ≤ fγ c (1)
An
trong ó:

N là l c kéo úng tâm tính toán;

An là di n tích ti t di n th c c a c u ki n.

7.1.2 Di n tích ti t di n th c b ng di n tích ti t di n nguyên tr i di n tích gi m y u. Di n tích gi m
y u là di n tích b m t i do yêu c u ch t o. i v i liên k t bulông (tr bulông cư ng cao) khi các
l x p th ng hàng thì di n tích gi m y u b ng t ng l n nh t c a di n tích các l t i m t ti t di n ngang
b t kỳ vuông góc v i chi u c a ng su t trong c u ki n. Khi các l x p so le thì di n tích gi m y u l y
tr s l n hơn trong hai tr s sau (Hình 1a):

Gi m y u do các l x p trên ư ng th ng 1-5;

T ng di n tích ngang c a các l n m trên ư ng ch chi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 tr i lư ng s2t/(4u) cho m i o n
ư ng chéo gi a các l ;


21
TCVN 5575:2012


trong ó:

s là bư c l so le, t c là kho ng cách song song v i phương c a l c gi a tâm c a các l trên hai ư ng liên
ti p nhau;

t là b dày thanh thép có l ;

u là kho ng ư ng l , là kho ng cách vuông góc v i phương c a l c gi a tâm các l trên hai ư ng liên ti p.

i v i thép góc có l trên hai cánh thì kho ng ư ng l u là t ng các kho ng cách t tâm l n s ng thép góc,
tr i b dày cánh (Hình 1b).

a) b)

s s
1
2
u
3
u

4 u
5
Hình 1 – Cách xác nh di n tích th c

7.2 C u ki n ch u u n

7.2.1 Tính toán v b n

7.2.1.1 C u ki n b ng c ch u u n trong m t m t ph ng chính ư c tính theo công th c:
M
≤ fγ c (2)
Wn,min
trong ó:

M là mômen u n quanh tr c tính toán;

Wn,min là mô un ch ng u n nh nh t c a ti t di n th c i v i tr c tính toán.

7.2.1.2 b n ch u c t c a c u ki n b ng c ch u u n trong m t m t ph ng chính ư c tính theo công
th c:
VS
τ = ≤ fv γ c (3)
Itw
trong ó:

V là l c c t trong m t ph ng b n b ng c a ti t di n tính toán;

S là mômen tĩnh i v i tr c trung hoà c a ph n ti t di n nguyên bên trên v trí tính ng su t;


22
TCVN 5575:2012


I là mômen quán tính c a ti t di n nguyên;

tw là b dày b n b ng;

fv là cư ng tính toán ch u c t c a thép.

7.2.1.3 Khi trên cánh d m có t i tr ng t p trung tác d ng trong m t ph ng b n b ng mà bên dư i không có
sư n tăng cư ng, ph i ki m tra b n nén c c b c a mép trên b n b ng theo công th c:
F
σc = ≤ fγ c (4)
tw lz
trong ó:

F là t i tr ng t p trung;

lz là dài phân b qui i c a t i tr ng t p trung d c theo mép trên c a b n b ng t i cao ng v i biên trên
c a chi u cao tính toán hw c a b n b ng:

lz = b + 2hy (5)
v i b là chi u dài phân b l c c a t i tr ng t p trung theo chi u dài d m; hy là kho ng cách t m t trên c a cánh
d m n biên trên c a chi u cao tính toán c a b n b ng (Hình 2).

a) b) c)


b b


hy
hy
hy
tw
lz tw lz hw
h
tw hw
hw
a) D m hàn; b) D m thép cán; c) D m bulông ( inh tán)

Hình 2 - Sơ tính chi u dài phân b t i tr ng lên b ng d m

Chi u cao tính toán hw c a b n b ng l y như sau: v i d m thép cán là kho ng cách gi a các i m b t u u n
cong c a b n b ng, ch ti p giáp c a b n b ng v i cánh trên và cánh dư i (Hình 2b); v i d m hàn là chi u cao
b n b ng (Hình 2a); v i d m inh tán hay bulông là kho ng cách gi a các mép g n nhau nh t c a các thép góc
trên hai cánh (Hình 2c).

7.2.1.4 T i cao ng v i biên trên c a chi u cao tính toán c a b n b ng d m, khi ng th i có ng su t
pháp, ng su t ti p và có th có c ng su t c c b thì c n ki m tra theo ng su t tương ương :

σ 2 + σ c − σσ c + 3τ 2 ≤ 1,15fγ c
2
(6)

trong ó: σ, τ, σc là các ng su t pháp, ng su t ti p và ng su t c c b vuông góc v i tr c d m cùng m t
i m t i cao ng v i biên trên c a chi u cao tính toán c a b n b ng; τ và σc tính theo các công th c (3) và
(4); còn σ tính theo công th c sau:

23
TCVN 5575:2012


M
σ = y (7)
In

trong ó:

σ và σc mang d u dương n u là kéo, d u âm n u là nén;

In là mômen quán tính c a ti t di n th c c a d m;

y là kho ng cách t biên trên c a chi u cao tính toán c a b n b ng n tr c trung hoà;

7.2.1.5 C u ki n c ch u u n trong hai m t ph ng chính ư c ki m tra b n theo công th c:

Mx M
y ± y x ≤ fγ c (8)
I nx I ny

trong ó: x, y là các kho ng cách t i m ang xét c a ti t di n t i tr c chính tương ng.

ng th i v i công th c (8) b n b ng d m ph i ư c ki m tra b n theo các công th c (3) và (6).

7.2.1.6 D m ơn gi n có ti t di n c, b ng thép có gi i h n ch y fy ≤ 530 MPa, ch u t i tr ng tĩnh, u n
trong các m t ph ng chính, ư c phép tính toán có k n s phát tri n c a bi n d ng d o, công th c ki m
tra b n như sau:
Ch u u n m t trong các m t ph ng chính và khi ng su t ti p τ ≤ 0,9 fv (tr ti t di n g i):

M
≤ fγ c (9)
c1Wn,min
Ch u u n trong hai m t ph ng chính và khi ng su t ti p τ ≤ 0,5 fv (tr i ti t di n g i):


Mx My
+ ≤ fγ c (10)
c xWnx,min c yWny ,min
trong ó:

Mx, My là các giá tr tuy t i c a mômen u n;

c1, cx, cy l y theo B ng C.1, Ph l c C.

Ti t di n g i d m (khi M = 0; Mx = 0; My = 0) ư c ki m tra b n theo công th c:

V
τ = ≤ fv γ c (11)
tw hw

7.2.1.7 i v i d m có ti t di n thay i, ch ư c tính toán k n s phát tri n c a bi n d ng d o cho
m t ti t di n có t h p n i l c M và V l n nh t.24
TCVN 5575:2012


7.2.1.8 D m liên t c và d m ngàm, có ti t di n ch I không i, ch u u n trong m t ph ng có c ng l n
nh t, chi u dài các nh p lân c n khác nhau không quá 20 %, ch u t i tr ng tĩnh, tính toán b n theo công th c
(9) có k n s phân b l i mômen t i g i và nh p. Giá tr tính toán c a mômen u n M ư c l y như sau:
M = α×Mmax (12)

trong ó:

Mmax là mômen u n l n nh t t i nh p ho c g i khi tính như d m liên t c v i gi thi t v t li u làm vi c àn h i;

α là h s phân b l i mômen, tính theo công th c:

 Me 
α = 0,51 +
 M  
 max 
(13)


v i Me là mômen u n qui ư c ư c l y như sau:

a) V i nh ng d m liên t c có hai u mút là kh p, l y tr s l n hơn trong hai tr s sau:

 M1 
Me = max  
1 + (a / l )
(14)


Me = 0,5 M2 (15)

trong ó:

M1 là mômen u n nh p biên, ư c tính như d m ơn gi n m t nh p, ký hi u max t c là l y tr s l n nh t có
th có c a bi u th c ng sau nó;

M2 là mômen u n l n nh t trong nh p trung gian ư c tính như d m ơn gi n m t nh p;

a là kho ng cách t ti t di n có mômen M1 n g i biên;

l là chi u dài nh p biên.

b) Trong d m m t nh p và d m liên t c có hai u mút liên k t ngàm thì Me = 0,5M3, v i M3 là giá tr l n nh t
trong các mômen tính ư c khi coi g i t a là các kh p.

c) D m có m t u liên k t ngàm, u kia liên k t kh p thì Me ư c l y theo công th c (14).

Giá tr c a l c c t V trong công th c (11) l y t i ti t di n có Mmax tác d ng, n u Mmax là mômen u n nh p thì
ki m tra ti t di n g i d m.

7.2.1.9 D m liên t c và d m ngàm tho mãn 7.2.1.8, ch u u n trong hai m t ph ng chính, có τ ≤ 0,5 fv
ư c ki m tra b n theo công th c (10) có k n s phân b l i mômen theo các ch d n 7.2.1.8.

7.2.2 Tính toán v n nh25
TCVN 5575:2012


7.2.2.1 D m ti t di n ch I, ch u u n trong m t ph ng b n b ng ư c ki m tra n nh t ng th theo công
th c:

M
≤ fγ c (16)
ϕbWc

trong ó:

Wc là mô un ch ng u n c a ti t di n nguyên cho th biên c a cánh ch u nén;

ϕb là h s , xác nh theo Ph l c E.

Khi xác nh ϕb , chi u dài tính toán lo c a cánh ch u nén l y như sau:

a) Trư ng h p d m ơn gi n:

Là kho ng cách gi a các i m c k t c a cánh ch u nén không cho chuy n v ngang (các m t c a h gi ng
d c, gi ng ngang, các i m liên k t c a sàn c ng).

B ng chi u dài nh p d m khi không có h gi ng.

b) Trư ng h p d m côngxôn:

B ng kho ng cách gi a các i m liên k t c a cánh ch u nén trong m t ph ng ngang khi có các liên k t này
u mút và trong nh p côngxôn.

B ng chi u dài công xôn khi u mút cánh ch u nén không ư c liên k t ch t trong m t ph ng ngang.

7.2.2.2 Không c n ki m tra n nh c a d m khi:

a) Cánh ch u nén c a d m ư c liên k t ch t v i sàn c ng (sàn bê tông c t thép b ng bê tông n ng, bê tông
nh , bê tông x p; các sàn thép ph ng, thép hình, thép ng, v.v...).

b) i v i d m có ti t di n ch I i x ng và nh ng d m có cánh ch u nén m r ng nhưng chi u r ng cánh ch u
kéo không nh hơn 0,75 chi u r ng cánh ch u nén, thì t s gi a chi u dài tính toán lo và chi u r ng cánh ch u
nén bf c a d m không l n hơn giá tr tính theo các công th c c a B ng 13.
26
TCVN 5575:2012B ng 13 – Giá tr l n nh t lo / bf không c n ki m tra n nh c a d m

V trí t t i tr ng D m cán và d m hàn (khi 1 ≤ hf /bf ≤ 6 và 15 ≤ bf /tf ≤ 35)


lo  b   bf  E
= 0,35 + 0,0032 f +  0,76 − 0,02 f  
b
bf  tf  h  f
cánh trên
  tf  fk  (17)

lo  bf   bf  E
= 0,57 + 0,0032 +  0,92 − 0,02 
h  f
bf
bf  tf   fk 
cánh dư i
  tf  (18)

lo  bf   bf  E
= 0,41 + 0,0032 +  0,73 − 0,016 
Không ph thu c v trí t t i khi
h  f
bf
bf  
tf   fk 
tính các o n d m gi a các i m
gi ng ho c khi u n thu n túy  tf  (19)

CHÚ THÍCH:

bf, tf là chi u r ng và b dày c a cánh ch u nén;
hf k là kho ng cách gi a tr c c a các cánh d m;
i v i d m bulông cư ng cao, giá tr c a lo /bf trong B ng 13 ư c nhân v i 1,2;
i v i d m có t s bf /tf 4,5:
( )
332
ϕ= (23)
λ 51 − λ
2
Giá tr s c a h s ϕ có th l y theo B ng D.8, Ph l c D.

7.3.2.2 Các c u ki n ch u nén có b n b ng c, h d ng Π, có λx< 3λy (v i λx, λy là m nh tính toán theo
các tr c tương ng x-x và y-y, xem Hình 3), ư c liên k t b ng các b n gi ng ho c thanh gi ng c n ư c
tính theo các ch d n 7.3.2.3 và 7.3.2.5.

a) y b) y

x x x xy y
Hình 3 – Các c u ki n có ti t di n d ng Π

7.3.2.3 Các thanh r ng t h p t các nhánh, ư c liên k t v i nhau b ng các b n gi ng ho c thanh gi ng,
ch u nén úng tâm thì h s u n d c ϕ i v i tr c o (tr c vuông góc v i m t ph ng c a b n gi ng ho c

thanh gi ng) ư c tính theo các công th c (21), (22), (23) ho c tra B ng D.8 Ph l c D, trong ó thay λ

b ng m nh tương ương quy ư c λ o ( λ o= λo f / E ). Giá tr c a λo ư c tính theo các công th c B ng
14.

V i nh ng thanh t h p liên k t b ng thanh gi ng, ngoài vi c ki m tra n nh c a c thanh còn ph i ki m tra n
nh c a t ng nhánh trong kho ng lf gi a các m t.

m nh riêng c a t ng nhánh λ1, λ2, λ3 không ư c l n hơn 40.

Khi dùng m t t m c thay cho m t m t ph ng b n gi ng (Hình 3) thì m nh c a nhánh tính theo bán kính
quán tính c a m t n a ti t di n i x ng i v i tr c vuông góc v i m t ph ng c a b n gi ng c a ph n ti t di n
ó.

i v i thanh t h p liên k t b ng thanh gi ng, m nh riêng c a các nhánh n m gi a các m t không ư c
l n hơn 80 và không vư t quá m nh tương ương λo c a c thanh.

7.3.2.4 C u ki n t h p t các thép góc, thép ch [ (như thanh dàn, v.v...) ư c ghép sát nhau ho c qua
các b n m ư c tính toán như thanh b ng c khi kho ng t do c a nhánh lf gi a các b n m (l y như
7.3.2.3) không vư t quá:
40 i, i v i c u ki n ch u nén;

80 i, i v i c u ki n ch u kéo.

trong ó:


28
TCVN 5575:2012


i là bán kính quán tính c a thép góc, thép ch [ i v i tr c song song v i m t ph ng c a b n m; khi ti t di n
thanh d ng ch th p (ghép t hai thép góc) là bán kính quán tính nh nh t c a thép góc.

Trong ph m vi chi u dài c a thanh nén, c n t ít nh t hai b n m.

7.3.2.5 B n gi ng, thanh gi ng c a c u ki n t h p ư c tính theo l c c t qui ư c Vf không i theo chi u
dài thanh. Vf ư c tính theo công th c:

Vf = 7,15. 10 - 6 ( 2330 - E / f ) N / ϕ (33)
trong ó:

N là l c nén tính toán trong thanh t h p;

ϕ là h s u n d c c a thanh t h p xác nh theo λo.

L c c t qui ư c Vf ư c phân ph i như sau:

i v i ti t di n lo i 1 và 2 (B ng 14), m i m t ph ng ch a b n (thanh) gi ng vuông góc v i tr c tính toán
ch u m t l c là 0,5 Vf ;

i v i ti t di n lo i 3 (B ng 14) m i m t ph ng b n (thanh) gi ng ch u m t l c b ng 0,8 Vf .

7.3.2.6 B n gi ng và liên k t c a nó v i nhánh c t (Hình 5) ư c tính theo các n i l c sau:
L c c t trong b n: Tb = Vs l / b (34)
Mômen u n trong b n: Mb = Vs l /2 (35)

trong ó Vs là l c c t qui ư c tác d ng trong b n c a m t nhánh.

1 a) b)
1-1
x x
a
1
l lf l lf


2 2

b
a) Cét liªn kÕt h n
2-2 b) Cét liªn kÕt bul«ng
a) Cét liªn kÕt hµn
b) Cét liªn kÕt bul«ng bHình 4 – Sơ thanh gi ng xiên Hình 5 – C t t h p b ng b n gi ng
29
TCVN 5575: 2012
B ng 14 – Công th c tính m nh tương ương c a c u ki n r ng
30
m nh tương ương λ o
Lo i
Sơ ti t di n V i b n gi ng khi
ti t
V i thanh gi ng
di n
Ib l /(If b) < 5 Ib l /(If b) ≥ 5

1 y

λ0 = λ2 + 0,82λ1 (1 + n ) λ0 = λ2 + λ1 λ0 = λ2 + α1
A
x x y
2
y
2
y
1 Ad 1
1 y (24) (27)
b
(30)


1 y
2 2
α α 
x x λ0 = λ2 + 0,82[λ1 (1 + n1 ) + λ2 (1 + n2 )] λ0 = λ2 + λ1 + λ2 λ0 = λ2 + A 1 + 2 
A 
 d 1 Ad 2 
2 2
2 2 2
(25)
1 y
(28)
(31)
b

y
3 3

λ0 = λ2 + α1
2A
3
x x λ0 = λ2 + 0,82[λ3 (1 + 3n3 )]
2
λ0 = λ2 + 1,3λ3
2
3 Ad
(26) (29)
b (32)
y
TCVN 5575:2012B ng 14 (k t thúc)
CHÚ THÍCH: b là kho ng cách gi a tr c c a các nhánh; l là kho ng cách gi a tr ng tâm c a các b n gi ng;

λ là m nh l n nh t c a thanh;

λ1, λ2, λ3 là m nh c a t ng nhánh i v i các tr c 1-1, 2-2, 3-3, tương ng v i chi u dài nhánh lf , i v i c t hàn là
kho ng cách gi a các mép g n nhau c a hai b n gi ng liên ti p (Hình 5.a), i v i c t bulông là kho ng cách gi a tr ng tâm
c a hai bulông ngoài cùng c a hai b n gi ng liên ti p (Hình 5.b);

A là di n tích ti t di n toàn c t;

Ad1, Ad2, Ad là di n tích ti t di n các thanh xiên c a h gi ng (khi thanh gi ng d ng ch th p là di n tích c a hai thanh) n m
trong các m t ph ng th ng góc v i các tr c tương ng 1-1 và 2-2, ho c n m trong m t m t ph ng nhánh ( i v i c t 3
nhánh);


α1 ,α 2 là các h s , xác a3
nh theo công th c: α = 10 , trong ó: a, b, l l y theo Hình 4;
b 2l
Ib là mômen quán tính c a b n gi ng i v i tr c b n thân x-x (Hình 5);

If là mômen quán tính c a m t nhánh l y v i tr c1-1 (ti t di n lo i 1); 1-1 và 2-2 (ti t di n lo i 2); 3-3 (ti t di n lo i 3);

n, n1, n2, n3 tương ng là các h s ư c xác nh theo các công th c sau:

I f 1b I b I b I f 3b
n= ; n1 = f 1 ; n2 = f 2 ; n3 = ;
I bl I b1l I b 2l I bl

ây:

If 1 và If 3 là Mômen quán tính c a ti t di n t ng nhánh l y v i tr c tương ng 1-1 và 3-3 ( i v i ti t di n lo i 1 và lo i 3);

If 1 và If 2 là Mômen quán tính c a các ti t di n thép ch I l y v i tr c 1-1 và 2-2 ( i v i ti t di n lo i 2);
Ib1 và Ib2 là Mômen quán tính c a m t b n gi ng n m tương ng trong m t ph ng vuông góc v i tr c các tr c tương ng 1-1
và 2-2 ( i v i ti t di n lo i 2).

7.3.2.7 Thanh gi ng ư c tính như h thanh b ng c a dàn. Khi tính các thanh xiên giao nhau c a h ch
th p, có thanh ch ng ngang (Hình 6) ph i xét thêm n i l c ph Nd trong thanh xiên do l c nén trong nhánh
c t gây nên:

Nd= α Nf Ad (36)
Af

trong ó:

Nf là l c nén trong m t nhánh;

Af là di n tích ti t di n m t nhánh;

Ad là di n tích ti t di n m t thanh xiên;

α là h s , xác nh theo công th c:

2 3 3
α = a l /(a + 2b )


31
TCVN 5575:2012


a, b, l – các kích thư c, xác nh theo Hình 6.
l
a


b


Hình 6 – Sơ thanh gi ng ch th p

7.3.2.8 Các thanh dùng gi m chi u dài tính toán c a các c u ki n ch u nén ư c tính theo l c c t qui
ư c trong c u ki n ch u nén, xác nh theo công th c (33).

7.4 C u ki n ch u nén u n, kéo u n

7.4.1 Tính toán v b n

7.4.1.1 Không c n tính toán v b n c a c u ki n ch u nén l ch tâm, nén u n ng th i khi l ch tâm
tương i tính i me ≤ 20, ti t di n không b gi m y u và giá tr c a mômen u n tính toán v b n và n
nh là như nhau.

7.4.1.2 Tính toán v b n c u ki n ch u nén l ch tâm, nén u n, kéo l ch tâm, kéo u n, làm b ng thép có
gi i h n ch y fy ≤ 530 MPa, không ch u tr c ti p tác d ng c a t i tr ng ng, khi τ ≤ 0,5 fv và N/(An f) > 0,1
ư c th c hi n theo công th c:

 N 
  + + ≤1
nc
My
 A fγ 
Mx
 n c 
(37)
c xW nx,min fγ c c y W ny ,min fγ c
trong ó:

N, Mx , My là giá tr tuy t i tương ng c a l c d c, mômen u n c a t h p n i l c b t l i nh t;

nc, cx , cy là các h s , l y theo Ph l c C.


N u
N ≤ 0,1 thì ch ư c dùng công th c (37) khi tho mãn các yêu c u 7.6.3.2.
An f

Trong các trư ng h p khác, tính toán v b n theo công th c:

N Mx My
± y± x ≤ fγ c (38)
An I nx I ny
trong ó: x, y là các to c a th kh o sát i v i các tr c chính c a ti t di n.

7.4.2 Tính toán v n nh
32
TCVN 5575:2012


7.4.2.1 C u ki n ch u nén l ch tâm, nén u n ph i ư c ki m tra n nh trong m t ph ng tác d ng c a
mômen (d ng m t n nh ph ng) và ngoài m t ph ng tác d ng c a mômen (d ng m t n nh u n xo n).

7.4.2.2 Tính toán v n nh c u ki n ch u nén l ch tâm, nén u n, có ti t di n không i trong m t ph ng
c a mômen u n trùng v i m t ph ng i x ng ư c th c hi n theo công th c:
N
≤ fγ c (39)
ϕe A

trong ó ϕ e ư c xác nh như sau:


a) i v i các thanh c l y theo B ng D.10, Ph l c D ph thu c vào m nh qui ư c λ và l ch tâm
tương i tính i me ư c xác nh theo công th c:

me = ηm (40)

trong ó:

η là h s nh hư ng hình d ng ti t di n, l y theo B ng D.9, Ph l c D;


eA là l ch tâm tương i (e = M/N là l ch tâm; Wc là mô un ch ng u n c a th ch u nén l n nh t).
m=
Wcb) i v i thanh r ng, khi các thanh gi ng ho c b n gi ng n m trong các m t ph ng song song v i m t ph ng
u n, l y theo B ng D.11, Ph l c D, ph thu c m nh tương ương qui ư c λo (khi tính l y λo theo B ng 14)
và l ch tâm tương i m:

Aa (41)
m=e
I
trong ó:

a là kho ng cách t tr c chính vuông góc v i m t ph ng u n c a ti t di n n tr ng tâm c a nhánh ch u nén l n
nh t, nhưng không nh hơn kho ng cách n tr c c a b n b ng nhánh;

e = M / N là l ch tâm; giá tr c a M và N l y theo 7.4.2.3.

l ch tâm tương i m c a thanh r ng ba m t, liên k t b ng thanh gi ng ho c b n gi ng, ch u nén u n, nén
l ch tâm l y theo 11.5.4.

7.4.2.3 Giá tr c a l c d c N và mômen u n M trong cùng m t t h p t i tr ng và khi ó M ư c l y như
sau:

a) V i c t ti t di n không i c a h khung, là mômen l n nh t trong chi u dài c t;

b) V i c t b c, là mômen l n nh t o n c t có ti t di n không i;


33
TCVN 5575:2012


c) V i c t d ng công xôn, là mômen ngàm nhưng không nh hơn mômen t i ti t di n cách ngàm m t o n
b ng1/3 chi u dài c t;

d) V i thanh ch u nén hai u t a kh p và ti t di n có m t tr c i x ng trùng v i m t ph ng u n, giá tr c a M
l y theo B ng 15;


B ng 15 – Giá tr M

l ch tâm tương Giá tr tính toán c a M khi m nh qui ư c
i ng v i Mmax
λ Iy) trùng v i m t ph ng i x ng, ư c th c
hi n theo công th c:


N
≤ fγ c (42)
cϕ y A

trong ó:

c là h s l y theo 7.4.2.5;

ϕy là h s l y theo 7.3.2.1.

7.4.2.5 H s c trong công th c (42) ư c tính như sau:
Khi l ch tâm tương i mx ≤ 5:


34
TCVN 5575:2012


β
c= (43)
1 + αm x

trong ó các h s α và β ư c l y theo B ng 16.

1
Khi mx ≥ 10: c= (44)
1 + m xϕ y / ϕ b

trong ó:

ϕb là h s l y theo 7.2.2.1 và Ph l c E như trong d m có cánh ch u nén v i t hai i m c k t tr lên; iv i
ti t di n kín thì ϕb = 1,0.

Khi 5 < mx < 10: c = c5 (2 – 0,2 mx) + c10 (0,2 mx – 1) (45)

trong ó:

c5 tính theo các công th c (43) khi mx= 5;

c10 tính theo công th c (44) khi mx= 10.

Khi xác nh l ch tâm tương i mx , mômen tính toán Mx l y như sau:

a) V i thanh hai u ư c gi không cho chuy n v trong phương vuông góc v i m t ph ng tác d ng c a
mômen, là mômen l n nh t trong kho ng 1/3 chi u dài thanh (nhưng không nh hơn 0,5 l n mômen l n nh t
trên c chi u dài thanh);

b) V i thanh công xôn, là mômen ngàm (nhưng không nh hơn mômen ti t di n cách ngàm m t o n b ng
1/3 chi u dài thanh).

Khi m nh λy > λc = 3,14 E / f thì h s c l y như sau:

V i thanh ti t di n kín, c =1;

V i thanh ti t di n ch I, có hai tr c i x ng, c không vư t quá:

cmax =
2 (46)
16  M x 
1 + δ + (1 − δ )2 +  
2


µ  Nh 

trong ó:

4ρ ; I +I
δ = ρ = x 2y ;
µ Ah


µ = 2 + 0,156 ⋅ ⋅ λ2 ; I t = 0,433∑ bi t i3 ;
It
y
Ah 2

35
TCVN 5575:2012


bi , t i là chi u r ng và chi u dày các b n (cánh, b ng) c a ti t di n;

h là kho ng cách gi a tr c hai cánh.

V i thanh ti t di n ch I và ch T có m t tr c i x ng, h s c không ư c vư t quá giá tr tính theo công
th c D.9, Ph l c D.


B ng 16 – H s α và β

Giá tr c a các h s
α khi β khi
λy
Lo i ti t di n
mx ≤ 1 1 < mx ≤ 5 ≤ λy > λc
λc


H
y y y
0,7 0,65 + 0,05 mx 1 ϕc / ϕ y
e
x x
e
e
x x x x

y y y

 ϕc   I 2
1 − 1 −  ×  2 − 1

y y

 ϕ y   I1
 


1 – (0,35 – 0,05mx)x
e
I2
e
x x x x 1 − 0,3 I2 1
I1 I
y y I1 khi 1 < 0, 5; β = 1 ,
I
2
Kín
thanh (b n) gi ng c
y y
0,6 0,55 + 0,05mx 1 ϕc / ϕ y
e
e
x x x x

y y

CHÚ THÍCH:

I1, I2 l n lư t là các mômen quán tính c a cánh l n và nh i v i tr c i x ng y-y c a ti t di n;

ϕc là giá tr c a ϕy khi λy= λc= 3,14 E /f ;
i v i c t r ng thanh gi ng (b n gi ng) ch l y giá tr c a α và β theo ti t di n kín n u trên chi u dài thanh có ít nh t 2
vách c ng, trong trư ng h p ngư c l i l y theo ti t di n ch Ih .

7.4.2.6 C u ki n ch u nén l ch tâm, u n trong m t ph ng có c ng nh nh t (Iy < Ix và ey ≠ 0), n u λx > λy
thì tính toán v n nh theo công th c (39) và ki m tra n nh ngoài m t ph ng có mômen tác d ng như
thanh nén úng tâm theo công th c:36
TCVN 5575:2012


N
≤ fγ c (47)
ϕx A

trong ó:

ϕ x là h s l y theo 7.3.2.1.

N u λx ≤ λy thì ki m tra n nh ra ngoài m t ph ng tác d ng c a mômen là không c n thi t.

7.4.2.7 i v i thanh r ng ch u nén l ch tâm, có các thanh gi ng n m trong nh ng m t ph ng song song
v i m t ph ng u n, ngoài vi c ki m tra n nh c a c thanh theo công th c (39) còn ph i ki m tra n nh
c a t ng nhánh riêng như thanh ch u nén úng tâm theo công th c (20). Khi xác nh l c d c trong m i
nhánh ph i k thêm l c nén NM do mômen gây ra. Giá tr c a NM khi u n trong m t ph ng vuông góc v i tr c
y-y (B ng 14) như sau:

NM = M/b i v i ti t di n lo i 1 và 3;

NM = M/2b v i ti t di n lo i 2;
V i ti t di n lo i 3 khi u n trong m t ph ng vuông góc v i tr c x-x, NM = 1,16M/b (b là kho ng cách
gi a tr c các nhánh).
Các nhánh c a thanh r ng ch u nén l ch tâm, có các b n gi ng, ư c ki m tra n nh như c u ki n ch u nén
l ch tâm, khi ó ph i k thêm l c nén NM do mômen và s u n c c b c a nhánh do l c c t th c t ho c qui
ư c (như cánh c a giàn không thanh xiên, l c c t qui ư c l y theo 7.4.2.10).

7.4.2.8 n nh c a thanh b ng c, ch u nén u n trong hai m t ph ng chính, khi m t ph ng có c ng
l n nh t (Ix > Iy) trùng v i m t ph ng i x ng, ư c ki m tra theo công th c:

N
≤ fγ c (48)
ϕ exy A

trong ó:


( )
ϕexy = ϕ ey 0,63 c + 0,4 4 c ;

ây ϕey l y theo 7.4.2.2 nhưng thay các i lư ng m và λ tương ng b ng my và λy ;

c l y theo 7.4.2.5.

Khi tính l ch tâm tương i tính i mey = ηmy i v i các ti t di n ch I có các c nh không gi ng nhau, h
s η ư c l y như i v i ti t di n lo i 8 B ng D.9, Ph l c D.

N u mey < mx thì ngoài vi c ki m tra theo công th c (48) còn ph i ki m tra theo công th c (39) và (42) khi l y ey = 0.

Giá tr c a l ch tâm tương i tính như sau:
37
TCVN 5575:2012


mx = ex (A / Wx ) và my = ey (A / Wy)

trong ó:

Wx và Wy là các mômen ch ng u n c a ti t di n i v i các th ch u nén l n nh t i v i các tr c x-x và y-y.

N u λx > λy thì ngoài vi c tính theo công th c (48) c n ki m tra thêm theo công th c (39) v i ey = 0.

Trong trư ng h p m t ph ng có c ng l n nh t (Ix > Iy) không trùng v i m t ph ng i x ng thì giá tr c a mx
ư c tăng lên 25 %.

7.4.2.9 Ki m tra n nh c a thanh r ng g m hai nhánh b ng c, tr c i x ng y-y (Hình 7), các thanh
gi ng n m trong hai m t ph ng song song, ch u nén u n trong hai m t ph ng chính như sau:

a) V n nh c a c thanh trong m t ph ng song song v i m t ph ng c a các thanh gi ng theo 7.4.2.2,
l y ey = 0;

b) V n nh c a các nhánh riêng, như c u ki n ch u nén l ch tâm theo các công th c (39), (42). Khi ó l c d c
trong m i nhánh có k thêm l c nén do Mx (xem 7.4.2.7), còn My phân ph i cho các nhánh theo t l c ng
c a chúng (n u My n m trong m t ph ng c a m t trong các nhánh thì coi như nó truy n hoàn toàn lên nhánh
ó). Khi ki m tra theo công th c (39) thì m nh c a nhánh l y tho mãn yêu c u trong 7.5.2.5, khi ki m tra
theo công th c (42) thì m nh c a nhánh l y ng v i kho ng cách l n nh t gi a m t các thanh gi ng.

7.4.2.10 B n gi ng và thanh gi ng trong thanh nén l ch tâm tính theo 7.3.2.6, 7.3.2.7. L c c t l y b ng giá
tr l n hơn trong hai giá tr : l c c t th c t và l c c t qui ư c (tính theo 7.3.2.5).

x e
x
y
ey
y


x
Hình 7 – Ti t di n r ng g m hai nhánh b ng c


7.5 Chi u dài tính toán c a các c u ki n ch u nén và nén u n

7.5.1 Thanh c a giàn ph ng và h gi ng

7.5.1.1 Chi u dài tính toán lo c a các thanh trong giàn ph ng và h gi ng (tr các thanh b ng ch th p) l y
theo B ng 17.

B ng 17 – Chi u dài tính toán c a các thanh trong giàn ph ng và h gi ng

38
TCVN 5575:2012


Chi u dài tính toán lo

Phương u n d c Thanh xiên,
Thanh Các thanh
thanh ng g i
cánh b ng khác
t a

1. Trong m t ph ng dàn:
a) i v i các dàn, tr nh ng giàn m c 1.b l l 0,8l
b) i v i giàn có các thanh là thép góc ơn và giàn
có các thanh b ng liên k t d ng ch T v i các
thanh cánh l l 0,9l
2. Trong phương vuông góc v i m t ph ng giàn (ngoài
m t ph ng dàn):
l1 l1 l1
a) i v i các dàn, tr nh ng giàn m c 2.b
b) Giàn có các thanh cánh là nh hình cong, các
thanh b ng liên k t d ng ch T v i thanh cánh l1 l1 0,9l1
Các ký hi u trong B ng 17 (theo Hình 8) :

l là chi u dài hình h c c a thanh (kho ng cách gi a tâm các m t) trong m t ph ng dàn;
l1 là kho ng cách gi a các m t ư c liên k t không cho chuy n v ra ngoài m t ph ng giàn (b ng các thanh gi ng, các t m
mái c ng ư c hàn ho c b t bulông ch t v i cánh dàn, v.v…).

7.5.1.2 N u theo chi u dài thanh (cánh, b ng) có các l c nén N1 và N2 (N1 > N2) thì chi u dài tính toán
ngoài m t ph ng giàn c a thanh (Hình 8 c, d) là:

 
lo= l1  0,75 + 0,25 N2 
 
(49)
 N1 

Khi ó thanh ư c tính toán v n nh theo l c N1.

7.5.1.3 Chi u dài tính toán lo c a các thanh b ng ch th p (Hình 8, e) l y như sau:
Trong m t ph ng dàn, b ng kho ng cách t tâm c a m t giàn n i m giao nhau c a chúng (lo= l);

Ngoài m t ph ng dàn, i v i các thanh ch u nén l y theo B ng 18, i v i các thanh ch u kéo l y b ng chi u
dài hình h c c a thanh (lo= l1).

7.5.1.4 Bán kính quán tính i c a ti t di n thanh thép góc ơn l y như sau:
Khi chi u dài tính toán c a thanh b ng l ho c 0,9l (l là kho ng cách gi a các m t g n nh t), l y giá tr nh
nh t: i = imin;

Trong các trư ng h p còn l i: l y i v i tr c c a thép góc vuông góc ho c song song v i m t ph ng giàn (i
= ix ho c i = iy ph thu c vào phương u n d c).
39
TCVN 5575:2012


a) l d) l
l
l l l
l1
l1
l l
l
l
b) l e)
l
ll
l
l
l1
a) H tam giác có thanh ng;
c) l l
b) H thanh b ng xiên;
l
l l
c) H tam giác có giàn phân nh ;
l l l1 d) H thanh b ng hình ch K;
1

e) H thanh b ng ch th p.

Hình 8 – Các sơ thanh b ng giàn xác nh chi u dài tính toán các thanh


B ng 18 – Chi u dài tính toán ngoài m t ph ng giàn c a thanh b ng ch th p ch u nén

Chi u dài tính toán lo n u thanh giao nhau v i
c i m m t giao nhau thanh kh o sát là thanh
c a các thanh b ng
ch u kéo không ch u l c ch u nén

C hai thanh u không gián o n l 0,7 l1 l1
Thanh giao nhau v i thanh kh o sát gián o n
và có ph b n mã:
– Thanh kh o sát không gián o n; 0,7l1 l1 1,4 l1
– Thanh kh o sát gián o n. 0,7 l1 – –
CHÚ THÍCH (Hình 8, e):

l là kho ng cách t tâm m t giàn n i m giao nhau c a các thanh;

l1 là chi u dài hình h c c a thanh.

7.5.2 C t

7.5.2.1 Chi u dài tính toán c a c t có ti t di n không i ho c các o n c a c t b c ư c tính theo công
th c:

lo = µl (50)

trong ó:

llàchi u dài c a c t, t ng o n c a nó ho c chi u cao c a t ng;

µ là h s chi u dài tính toán.40
TCVN 5575:2012


7.5.2.2 H s chi u dài tính toán µ c a c t có ti t di n không i( ng c l p) ph thu c vào cách liên
k t hai u c t và d ng t i tr ng.

i v i m t s trư ng h p liên k t và d ng t i tr ng l y theo B ng D.1, Ph l c D.

7.5.2.3 H s chi u dài tính toán µ c a c t có ti t di n không i, trong m t ph ng khung, khi xà ngang liên
k t ngàm v i c t ư c l y như sau:

a) V i khung có chuy n v ngang khi ch u t i (t i các nút khung không có liên k t ch ng chuy n v ngang) và t i
tr ng t i các nút như nhau: l y theo B ng 19.

b) V i khung không có chuy n v ngang khi ch u t i (các nút khung có liên k t ch ng chuy n v ngang) và t i
tr ng t i các nút như nhau:

1 + 0,46(p + n ) + 0,18 pn
1 + 0,93(p + n ) + 0,71pn
µ= (55)


Trong công th c (55) p và n l y như sau:

V i khung 1 t ng: p = Ii lc / l Ic ; n = Ib lc / l Ic ;


V i khung nhi u t ng: + i v i t ng trên cùng: p = 0,5 (p1+p2); n = n1+n2 ;


+ i v i các t ng gi a : p = 0,5 (p1+p2); n = 0,5(n1+n2);


+ i v i t ng dư i cùng: p = p1+p2 ; n = 0,5(n1+n2).


trong ó p1, p2, n1, n2 l y theo B ng 19.

c) i v i c t có ti t di n không i c a khung, khi m t u c a c t liên k t kh p v i xà ngang còn u
kia ngàm v i móng thì trong công th c (52) c a khung m t t ng; (53), (54) c a khung nhi u t ng; (55)
c a khung không có chuy n v ngang, các giá tr c a n và p l y như sau:

u trên c a c t là kh p (dư i ngàm): n = 0, (Ib = 0); p = 50, (Ii = ∞);


u trên c a c t là ngàm (dư i kh p): n = 50, (Ib = ∞); p = 0, (Ii = 0).
41
TCVN 5575:2012


B ng 19 – H s chi u dài tính toán µ c a c t có ti t di n không i

H s n và p
Sơ tính c a khung có
Công th c tính µ
chuy n v ngang t do
M t nh p Nhi u nh p

N N N N N
Ib Ib1 Ib2
Ic Ic Ic Ic Ic lc 0,38
2 1+ (51)
n
l l1 l2
I b lc k (n1 + n2 )
N N N N N
n= n=
Ib I b1 I b2
lI c k +1

Ic Ic Ic Ic Ic lc
n + 0,56 (52)
n + 0,14
l l1 l2


T ng trên cùng
Khi n ≤ 0,2
I b lc k (n 1 + n 2 )
n= n=
2 lI c k +1
( p + 0,68) n + 0,22 k ( p1 + p 2 )
0,68 p( p + 0,9 )(n + 0,08) + 0,1n
p =
I ilc p=
2 lI c k +1
(53) Các t ng gi a
I b lc k (n1 + n 2 )
n = n=
lc Khi n > 0,2 2 lI c k +1
I i lc k ( p1 + p 2 )
p=
( p + 0,63) n + 0,28
p=
2lI c k +1

pn( p + 0,9 ) + 0,1n
N N N N N (54)
Ib Ib1 Ib2
T ng dư i cùng
I blc k (n1 + n 2 )
Ic Ic Ic Ic Ic lc n= n=
Ii Ii1 Ii2 2lI c k +1
2 k ( p1 + p 2 )
I i lc p=
l l1 l2 p= k +1
lI c
CHÚ THÍCH:

n1 = (Ib1lc)/(l1Ic) ; n2 = (Ib2lc) /(l2Ic) ;p1 = (Ii1lc) / (l1Ic) ;p2 = (Ii2 lc) / (l2Ic) ; k là s nh p; l, l1, l2 là các nh p khung;

Ic , lc là mômen quán tính ti t di n và chi u dài c a c t kh o sát;

Ib , Ib1 , Ib2 là mômen quán tính c a các xà liên k t v i u trên c a c t;

Ii , Ii1 , Ii2 là mômen quán tính c a các xà liên k t v i u dư i c a c t;
– i v i c t ngoài c a khung nhi u nh p  tính như i v i c t khung 1 nh p.

d) i v i nhà m t t ng, có chuy n v ngang, khi t i tr ng t i nút các c t không u nhau, nhà có kh i mái c ng
ho c có h gi ng d c n i u trên c a t t c các c t, thì h s chi u dài tính toán µe c a c t ch u t i l n nh t tính
như sau:


42
TCVN 5575:2012


I c ΣNi
µe = µ (56)
Nc ΣI i

trong ó:

µ là h s tính theo các công th c (51), (52), B ng 19;

Ic, Nc là mômen quán tính và l c nén l n nh t trong c t kh o sát;

∑Ni , ∑Ii tương ng là t ng l c nén và t ng mômen quán tính ti t di n c a t t c các c t khung kh o sát và
c a 4 khung lân c n (2 khung m i phía). T t c các l c Ni u trong cùng m t t h p t i tr ng v i Nc.

Giá tr c a µe tính theo công th c (56) không ư c nh hơn 0,7.

CHÚ THÍCH: Khi t s H/B > 6 (H là chi u cao c a nhà nhi u t ng; B là chi u r ng c a nhà), ph i ki m tra thêm n nh t ng
th c a khung như thanh t h p, ngàm móng.

i v i c t biên, h s µ l y như c t c a khung m t nh p.

7.5.2.4 H s chi u dài tính toán i v i các o n c a c t b c l y theo Ph l c D.

Khi xác nh h s µ c a c t b c trong khung nhà công nghi p m t t ng cho phép:

Không k n nh hư ng s ch u t i và c ng c a các c t lân c n;

Ch xác nh chi u dài tính toán c a c t i v i t h p t i tr ng cho l c nén l n nh t trong các o n và giá tr
µ nh n ư c này s dùng cho các t h p t i tr ng khác;

i v i khung nhi u nh p (t hai tr lên), khi có kh i mái c ng ho c h gi ng d c n i u trên c a các c t
m b o s làm vi c không gian c a c h khung thì chi u dài tính toán c a c t khung ư c xác nh như i
v im tc t c l p ư c liên k t c nh m c xà ngang;

i v i c t m t b c, khi t s l2/l1 ≤ 0,6 và N1/N2 ≥ 3 thì giá tr c a µ l y theo B ng 20.

7.5.2.5 Chi u dài tính toán c a c t theo hư ng d c nhà (ngoài m t ph ng khung) b ng kho ng cách gi a
các i m liên k t không cho c t chuy n v ra ngoài m t ph ng khung (g i t a c a c t, d m c u tr c, giàn
kèo, m t liên k t v i h gi ng, v i xà ngang, v.v...).

7.5.2.6 Chi u dài tính toán c a thanh ( c, r ng) có ti t di n thay i có th tham kh o Ph l c D.3.

7.5.3 K t c u không gian r ng

7.5.3.1 Khi xác nh m nh c a các thanh thép góc ơn ch u nén ho c không ch u l c trong k t c u
không gian r ng, chi u dài tính toán lo và bán kính quán tính i c a các thanh l y theo B ng 21.
43
TCVN 5575:2012


B ng 20 – H s chi u dài tính toán µ c a c t b c

H s µ iv i
i u ki n liên k t
o n c t dư i khi o n c t trên
u trên c a c t
0,1 < I2/I1 ≤ 0,3 0,05 ≤ I2/I1 ≤ 0,1
u t do 2,5 3,0 3,0
Ch liên k t không cho xoay 2,0 2,0 3,0
T a kh p c nh 1,6 2,0 2,5
Liên k t ngàm 1,2 1,5 2,0
CHÚ THÍCH:

l1, I1, N1 là chi u dài, mômen quán tính ti t di n và l c d c c a o n c t du i;

l2, I2, N2 là chi u dài, mômen quán tính ti t di n và l c d c c a o n c t trên.

7.5.3.2 Khi xác nh m nh c a thanh ch u kéo b ng thép góc ơn, chi u dài tính toán và bán kính quán
tính c a chúng l y như sau:
V i thanh cánh: theo B ng 21;

V i thanh xiên:

+ Theo Hình 9 a, e: trong m t ph ng giàn – ld và imin; ngoài m t ph ng giàn – Ld (kho ng cách gi a hai m t liên
k t v i thanh cánh) và ix (l y v i tr c song song v i m t ph ng dàn);

+ Theo Hình 9 b, c, d: chi u dài ld và imin .


B ng 21 – Chi u dài tính toán lo và bán kính quán tính i c a các thanh

Thanh lo i

Cánh: – theo Hình 9, a, b, c lm imin
– theo Hình 9, d, e 1,14lm ix ho c iy
Xiên: – theo Hình 9, b, c, d µdld imin

– theo Hình 9, a, e µdldc imin

Ngang: – theo Hình 9, b 0,8lc imin
– theo Hình 9, c 0,65lc imin
CHÚ THÍCH: ldc là chi u dài qui ư c c a thanh xiên, l y theo B ng 22;
µd là h s chi u dài tính toán c a thanh xiên l y theo B ng 23;

Trong Hình 9, a, e, các thanh xiên ph i liên k t v i nhau t i giao i m c a chúng.

Giá tr lo i v i thanh ngang theo Hình 9c ng v i thép góc ơn u c nh.
44
TCVN 5575:2012


a) b) c)

Ld
ld ld
lm ld lm
lm


lc lc

d) e)

Ld
ld
ld
lm lm
a, b, c – các m t hai m t ti p giáp trùng nhau;

d, e – các m t hai m t ti p giáp không trùng nhau.

Hình 9 – Sơ k t c u không gian r ng, các thanh t thép góc ơn

B ng 22 – Chi u dài qui ư c ldc c a thanh xiên

Giá tr ldc c a thanh xiên kh o sát n u thanh giao nhau
c i m m t giao nhau v i thanh kh o sát là thanh
c a các thanh xiên
Ch u kéo Không ch u l c Ch u nén

1. C hai thanh không gián o n ld 1,3ld 0,8Ld
2. Thanh giao nhau v i thanh kh o
sát gián o n và có ph b n mã:
– K t c u theo Hình 9 a; 1,3ld 1,6ld Ld
– K t c u theo Hình 9 e, khi:
1< n ≤ 3 (1,75 – 0,15n)ld (1,9 – 0,1n)ld Ld
n>3 1,3ld 1,6ld Ld
3. M t giao nhau c a các thanh xiên
ư c liên k t tránh chuy n v ra ngoài
m t ph ng dàn ld ld ld

CHÚ THÍCH:

Ld là chi u dài thanh xiên theo Hình 9 a, e;

n = (Im,minld)/ Id,minlm); v i Im,min và Id,min là mômen quán tính nh nh t c a thanh cánh và thanh xiên.
45
TCVN 5575:2012B ng 23 – H s chi u dài tính toán c a thanh xiên µd

Liên k t c a thanh xiên v i Giá tr c a µd khi l/imin b ng
n
thanh cánh ≤ 60 60 < l/imin ≤ 160 ≥ 160

B ng ư ng hàn ho c bu lông ≤2 1,14 0,54 + 36 (imin/l) 0,765
(không nh hơn 2) , không có b n

≥6 1,04 0,56 + 28,8 (imin/l) 0,74

Không ph
B ng 1 bulông, không có b n mã 1,12 0,64 + 28,8 (imin/l) 0,82
thu c n

CHÚ THÍCH:

n xem B ng 22;

l là chi u dài thanh, l y b ng ld i v i Hình 9, b, c, d; b ng ldc theo B ng 21 ( i v i Hình 9,a, e);

– Giá tr c a µd khi n t 2 n 6 xác nh theo n i suy tuy n tính;

– Khi liên k t tr c ti p m t u c a thanh xiên v i thanh cánh b ng ư ng hàn ho c bulông, còn u kia qua b n mã thì h s
chi u dài tính toán là 0,5(1+µd); khi liên k t c hai u thanh qua b n mã thì µd = 1.

7.5.3.3 Chi u dài tính toán và bán kính quán tính c a thanh thép ng và ti t di n ghép t hai thép góc l y
theo 7.5.1.

7.5.4 H mái lư i thanh không gian

Chi u dài tính toán c a các thanh trong h mái lư i không gian l y theo B ng 24.

B ng 24 – Chi u dài tính toán c a các thanh trong h mái lư i không gian

Các thanh c a h mái lư i Chi u dài tính toán
lo
1. Ngoài các thanh nêu m c 2 và 3 dư i ây l
2. Thanh cánh liên t c (không gián o n t i m t) và liên k t hàn d ng ch T
v i m t c u (thanh xuyên qua m t c u và hàn chu vi giao nhau v i m t c u) 0,85l
3. Là thép góc ơn, liên k t vào m t theo m t cánh b ng:
a) ư ng hàn ho c bulông (không ít hơn hai) b trí d c theo thanh khi:
- l/imin ≤ 90; l
- 90 < l/imin ≤ 120; 0,9l
- 120 < l/imin ≤ 150 (ch i v i các thanh b ng); 0,75l

- 150 < l/imin ≤ 200 (ch i v i các thanh b ng). 0,7l
b) m t bulông khi:
- l/imin ≤ 90; l46
TCVN 5575:2012


B ng 24 – (k t thúc)

Các thanh c a h mái lư i Chi u dài tính
toán lo

- 90 < l/imin ≤ 120; 0,95l

- 120 < l/imin ≤ 150 (ch i v i các thanh b ng); 0,85l

- 150 < l/imin ≤ 200 (ch i v i các thanh b ng); 0,8l

CHÚ THÍCH: l là chi u dài hình h c c a thanh (kho ng cách gi a các m t).

7.5.5 m nh gi i h n c a các thanh

7.5.5.1 m nh gi i h n c a các thanh ch u nén l y theo B ng 25.

B ng 25 – m nh gi i h n c a các thanh ch u nén

m nh gi i
Các thanh
h n

1. Thanh cánh, thanh xiên và thanh ng nh n ph n l c g i:
a) C a giàn ph ng, h mái lư i thanh không gian, h thanh không gian r ng (có
chi u cao H ≤ 50 m) b ng thép ng ho c t h p t hai thép góc; 180 - 60α
b) C a h thanh không gian r ng b ng thép góc ơn, h thanh không gian r ng
(chi u cao H > 50 m) nhưng b ng thép ng hay t h p t hai thép góc. 120
2. Các thanh (tr nh ng thanh ã nêu m c 1 và 7):
a) C a giàn ph ng b ng thép góc ơn; h mái lư i thanh không gian và h thanh
không gian r ng b ng thép góc ơn, t h p t hai thép góc ho c thép ng; 210 - 60α
b) C a h mái lư i thanh không gian, h thanh không gian r ng b ng thép góc ơn,
dùng liên k t bulông. 220 - 40α
3.Cánh trên c a giàn không ư c tăng cư ng khi l p ráp (khi ã l p ráp l y theo m c 1) 220
4. C t chính 180 - 60α
5.C t ph (c t sư n tư ng, thanh ng c a c a mái, v.v...), thanh gi ng c a c t
r ng, thanh c a h gi ng c t ( dư i d m c u tr c) 210 - 60α
6.Các thanh gi ng (tr các thanh ã nêu m c 5), các thanh dùng gi m chi u
dài tính toán c a thanh nén và nh ng thanh không ch u l c mà không nêu m c 7 200
dư i ây
7. Các thanh ch u nén ho c không ch u l c c a h thanh không gian r ng, ti t di n 150
ch T, ch th p, ch u t i tr ng gió khi ki m tra m nh trong m t ph ng th ng
ng.
CHÚ THÍCH: α = N /(ϕAfγc)

- H s ϕ l y không nh hơn 0,5 (khi nén l ch tâm, nén u n thay ϕ b ng ϕe).

7.5.5.2 m nh gi i h n c a các thanh ch u kéo l y theo B ng 26.
47
TCVN 5575:2012


B ng 26 – m nh gi i h n c a c c thanh ch u kéo

Khi k t c u ch u t i tr ng
Các thanh
ng tr c ti p tĩnh c u tr c

1. Thanh cánh, thanh xiên g i c a giàn ph ng (k c giàn
hãm) và c a h mái lư i thanh không gian 250 400 250
2. Các thanh giàn và c a h mái lư i thanh không gian (tr các
thanh nêu m c 1) 350 400 300
3. Thanh cánh dư i c a d m c u tr c, dàn – – 150
4. Các thanh c a h gi ng c t ( dư i d m c u tr c) 300 300 200
5. Các thanh gi ng khác 400 400 300
6. Thanh cánh và thanh xiên g i c a c t ư ng dây t i
i n 250 – –
7. Các thanh c a c t ư ng dây t i i n (tr các thanh nêu
m c 6 và 8) 350 – –
8. Các thanh c a h thanh không gian r ng có ti t di n ch
T ho c ch th p ch u tác d ng c a t i tr ng gió khi ki m tra
m nh trong m t ph ng th ng ng. 150 – –
CHÚ THÍCH 1: Trong các k t c u không ch u t i tr ng ng ch c n ki m tra m nh c a thanh trong m t ph ng th ng ng.

CHÚ THÍCH 2: Không h n ch m nh c a thanh ch u kéo ng l c trư c.

CHÚ THÍCH 3: T i tr ng ng t tr c ti p lên k t c u là t i tr ng dùng trong tính toán v b n m i ho c trong tính toán có k nh
s ng.


7.6 n nh c c b c a các c u ki n có t m m ng

7.6.1 n nh c c b c a b n b ng d m

7.6.1.1 m b o n nh c c b , b n b ng c a d m t h p ph i ư c tăng cư ng b ng các sư n
c ng theo các qui nh sau:

a. N u m nh qui ư c c a b n b ng λ w > 3,2 khi d m ch u t i tr ng tĩnh, ho c λ w > 2,2 khi d m ch u t i tr ng

ng thì b n b ng ph i ư c tăng cư ng b ng các sư n c ng ngang (Hình10), trong ó λ w =
hw f
di ,
tw E
(hw là chi u cao tính toán c a b n b ng d m, xem 7.2.1.3, Hình 2; tw là chi u dày c a b n b ng).

Kho ng cách gi a các sư n c ng ngang a ≤ 2hw n u λ w > 3,2 và a ≤ 2,5hw n u λ w ≤ 3,2.
48
TCVN 5575:2012


N u ch tăng cư ng b n b ng b ng sư n c ng ngang thì kích thư c c a chúng l y như sau: khi b trí c p
sư n i x ng, chi u r ng c a sư n bs ≥ hw/30 + 40 mm; khi ch b trí các sư n m t bên c a b n b ng bs ≥
hw/24 + 50 mm. Chi u dày c a sư n ts ≥ 2bs f / E .

b. T i g i t a c a d m và t i nh ng ch có t i tr ng tĩnh t p trung l n t cánh trên ph i t các sư n tăng
cư ng ngang. Sư n g i t a (sư n u d m) ư c tính toán theo 7.6.1.7.

c. N u m nh c a b n b ng λ w > 5,5 thì ngoài sư n ngang còn ph i tăng cư ng b n b ng b ng sư n tăng
cư ng d c (Hình 11). Sư n d c ư c t cách mép ch u nén c a b n b ng m t o n h1 = (0,2 ÷ 0,3)hw. Khi có
sư n d c thì kích thư c các sư n l y như sau:

i v i sư n ngang: Is = 3hwtw3; Is là mômen quán tính c a c p sư n ngang i v i tr c d c c a b n b ng;

i v i sư n d c: Isl ≥ 1,5hwtw3; Isl là mômen quán tính c a sư n d c i v i tr c th ng ng c a ti t di n
d m.

Khi ch b trí sư n ngang và d c m t bên c a b n b ng thì mômen quán tính c a các sư n ư c tính iv i
các tr c tương ng trên nhưng n m m t ti p xúc c a sư n v i b n b ng.

7.6.1.2 Khi ki m tra n nh c c b b n b ng d m ph i k n t t c các thành ph n c a tr ng thái ng
su t (σ, τ, σc).

Các thành ph n ng su t ư c tính v i gi thi t v t li u làm vi c àn h i theo ti t di n nguyên, không k nh
s ϕb.

ng su t nén σ (l y d u "+") biên c a ô b n kh o sát và ng su t ti p trung bình τ ư c tính theo các công
th c:

M
σ= y (57)
Ix
V
τ= (58)
hw tw

trong ó: M, V là giá tr trung bình c a mômen và l c c t trong ph m vi c a ô b n. N u chi u dài c a ô nh hơn
ho c b ng chi u cao tính toán c a nó (a ≤ hw) thì M, V l y t i ti t di n gi a ô; n u a > hw thì M và V l y t i ti t
di n gi a c a ph n ô b n có ng su t l n hơn và có chi u dài b ng hw; n u trong ph m vi ô ki m tra có M và V
i d u thì giá tr trung bình c a chúng l y trên ph n ô có giá tr tuy t i c a n i l c l n.

ng su t c c b σc trong b n b ng do t i tr ng t p trung ư c tính theo công th c (4) và 10.5.6 (khi γ1 = 1,1).

N u trong ô có t i tr ng t p trung t cánh ch u kéo thì ch ki m tra do tác d ng ng th i c a hai thành ph n
ng su t σ và τ ho c σc và τ.

7.6.1.3 Không c n ki m tra n nh c c b c a b n b ng d m khi:

λ w ≤ 3,5, trong trư ng h p không có ng su t c c b ;


49
TCVN 5575:2012


λ w ≤ 2,5, trong trư ng h p có ng su t c c b .

Khi ó ch c n t các sư n c ng ngang theo ch d n 7.6.1.1.

7.6.1.4 Ki m tra n nh c a b n b ng d m có ti t di n i x ng, ch tăng cư ng b ng các sư n c ng
ngang, khi ng su t c c b σc = 0, và m nh qui ư c λ w ≤ 6 theo công th c:

(σ / σ ) + (τ / τ )
cr
2
cr
2
≤ γc (59)

trong ó:

σ cr =
ccr f (60)
λw
2 0,76  f
τ cr = 10,31 + 2  v2

 µ  λ0

(61)

Trong công th c (60) h s ccr l y như sau:

i v i d m hàn, theo B ng 27, ph thu c h s :

 tf 
δ =β  
3


t 
bf (62)
hw  w 
trong ó:

bf , tf là chi u r ng và chi u dày c a cánh ch u nén;

β là h s , l y theo B ng 28.

B ng 27 – H s ccr

δ ≤ 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 10,0 ≥30
ccr 30,0 31,5 33,3 34,6 34,8 35,1 35,5

B ng 28 – H s β

D m i u ki n làm vi c c a cánh ch u nén β
Ray không hàn 2
Ray ư c hàn
C u tr c

Khi có sàn c ng t liên t c trên cánh nén ∞
Trong các trư ng h p khác
Các d m khác
0,8
CHÚ THÍCH: i v i d m c u tr c, khi có l c t p trung t cánh ch u kéo, khi tính h s δ l y β = 0,8.

i v i d m bulông cư ng cao l y ccr = 35,2.


λ0 =
Trong công th c (61): d f
tw E

50
TCVN 5575:2012


trong ó:

d là c nh bé c a ô b n (hw ho c a);

µ là t s gi a c nh l n c a ô b n chia cho c nh nh .

7.6.1.5 Ki m tra n nh c a b n b ng d m có ti t di n i x ng, ch tăng cư ng b ng các sư n ngang
(Hình 10 a), khi ng su t c c b σc ≠ 0, theo công th c:

 σ   τ 
  +  ≤ γc
σ + σ
2 2
σc
 τ 
(63)
 cr c ,cr   cr 

trong ó:

σ, σc ,τ ư c tính theo các công th c 7.6.1.2;

τcr tính theo công th c (61).

Giá tr c a σcr và σc,cr trong công th c (63) ư c tính như sau:

a) Khi a/ hw ≤ 0,8:

σcr tính theo công th c (60);

c1f
σc,cr = (64)
λa
2
v i:


λa =
a
f /E
tw

c1 là h s , i v i d m hàn l y theo B ng 29 ph thu c vào giá tr c a a/hw và δ (theo công th c 62);
i v i d m bulông cư ng cao l y theo B ng 30.
N u t i tr ng t cánh ch u kéo (Hình 10 b) thì ki m tra n nh c a b n b ng ư c th c hi n theo hai t h p
ng su t :

σ và τ (cho biên ch u nén)

σc và τ, (cho biên ch u kéo), khi ó tính h s δ theo công th c (62) thì bf và tf là chi u r ng và dày c a cánh
ch u kéo.

b) Khi a/ hw > 0,8 và t s σc/σ l n hơn các giá tr cho trong B ng 31 thì:

c2f
σcr = (65)
λw
2
trong ó:

51
TCVN 5575:2012


c2 là h s l y theo B ng 32;

σc,cr là tính theo công th c (64), trong ó n u a/hw > 2 thì l y a = 2hw.

B ng 29 – Giá tr c a c1 i v i d m hàn

Giá tr c a c1 i v i d m hàn khi a/hw b ng
δ
≤ 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥2

≤1 11,5 12,4 14,8 18,0 22,1 27,1 32,6 38,9 45,6
2 12,0 13,0 16,1 20,4 25,7 32,1 39,2 46,5 55,7
4 12,3 13,3 16,6 21,6 28,1 36,3 45,2 54,9 65,1
6 12,4 13,5 16,8 22,1 29,1 38,3 48,7 59,4 70,4
10 12,4 13,6 16,9 22,5 30,0 39,7 51,0 63,3 76,5
≥ 30 12,5 13,7 17,0 22,9 31,0 41,6 53,8 68,2 83,6

B ng 30 – Giá tr c a c1 i v i d m bu lông cư ng cao

a/hw 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

c1 13,7 15,9 20,8 28,4 38,75 51,0 64,2 79,8 94,9

B ng 31 – Giá tr gi i h n c a σc / σ

Giá tr gi i h n c a σc/ σ khi a/hw b ng
δ
Lo i d m 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥2

≤1 0 0,146 0,183 0,267 0,359 0,445 0,540 0,618
2 0 0,109 0,169 0,277 0,406 0,543 0,652 0,799
4 0 0,072 0,129 0,281 0,479 0,711 0,930 1,132
Hàn
6 0 0,066 0,127 0,288 0,536 0,874 1,192 1,468
10 0 0,059 0,122 0,296 0,574 1,002 1,539 2,154
≥ 30 0 0,047 0,112 0,300 0,633 1,283 2,249 3,939
Bulông cư ng
– 0 0,121 0,184 0,378 0,643 1,131 1,614 2,347
cao
B ng 32 – H s c2
a/hw ≤ 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥2
Theo B ng 27,
c2 37,0 39,2 45,2 52,8 62,0 72,6 84,7
c2= ccr

c) Khi a/ hw > 0,8 và t s σc/σ không l n hơn các giá tr cho trong B ng 31 thì:

σcr tính theo công th c (60);

σc, cr tính theo công th c (64) nhưng t a/2 thay cho a khi tính λa cũng như trong B ng 30. Trong m i

trư ng h p τcr u ư c tính theo kích thư c th c c a ô b n.

52
TCVN 5575:2012


a) F
τ
σ σ
σc
hw 1 1
1 σ; σc ; τ 1
σt σt
a

b) F
τ
σt σc σt

1 hw 1 1
1 σ ;τ
σ σc ; τ σ
a

a) T i tr ng t p trung F t cánh ch u nén, (σt – ng su t kéo);
b) T i tr ng t p trung F t cánh ch u kéo.
CHÚ D N:
1. Sư n c ng ngang;
2. Sư n c ng d c.

Hình 10 – Sơ d m ư c tăng cư ng b ng các sư n c ng ngang


τ
σ σ 2 2
h1
1 1
hw
1 1
h2
σ
σ
t t
a

CHÚ D N:
1. Sư n c ng ngang;
2. Sư n c ng d c.

Hình 11 – Sơ d m ư c tăng cư ng b ng các sư n c ng d c và ngang

7.6.1.6 Ki m tra n nh c a b n b ng d m có ti t di n không i x ng (cánh ch u nén m r ng) theo ch
d n 7.6.1.4, 7.6.1.5 nhưng có k n các thay i sau: trong công th c (60), (65) và B ng 32 giá tr c a hw
l y b ng hai l n kho ng cách t tr c trung hoà n biên tính toán ch u nén c a ô b n. N u a/hw > 0,8 và σc ≠ 0
thì c n ki m tra c hai trư ng h p theo 7.6.1.5.b và 7.6.1.5.c không ph thu c vào giá tr c a σc/σ.

7.6.1.7 T i g i t a, b n b ng c a d m t h p ph i ư c tăng cư ng b ng các sư n ngang (sư n u
d m). Sư n u d m ư c tính theo u n d c ra ngoài m t ph ng c a b n b ng như m t thanh ng ch u
ph n l c g i. Ti t di n tính toán c a thanh g m ti t di n c a sư n và ph n b n b ng hai bên sư n, m i
bên r ng b ng 0,65tw E / f .53
TCVN 5575:2012


Chi u dài tính toán c a thanh b ng chi u cao b n b ng. Ti t di n mút dư i c a sư n g i (Hình12) ph i ư c
bào nh n, tì sát ho c hàn vào cánh dư i c a d m. ng su t t i ti t di n này do ph n l c g i t a trong trư ng
h p th nh t (Hình12, a) không vư t quá cư ng tính toán c a thép cán v ép m t khi a ≤ 1,5ts và v nén
khi a > 1,5ts ; trong trư ng h p th hai (Hình12, b) không vư t quá cư ng ép m t.
Khi hàn sư n g i v i cánh dư i c a d m thì ư ng hàn ư c tính v i ph n l c g i t a.

a) b)
a
ts

a) Sư n g i u mút d m, m t t a ư c bào nh n;
b) Sư n g i g n u mút d m, tì sát ho c hàn vào cánh dư i.
Hình 12 – Sơ t sư n c ng g i

7.6.2 n nh c c b c a b n b ng c t

7.6.2.1 C t ch u nén úng tâm (m = 0), c t ch u nén l ch tâm và nén u n (m > 0, ti t di n ch I ho c hình
h p, Hình13 ) ngoài vi c ư c ki m tra n nh theo các công th c (20), (39), (48) thì t s gi a chi u cao
tính toán và chi u dày c a b n b ng hw /tw không ư c vư t quá tr s gi i h n [hw /tw] cho trong B ng 33.

7.6.2.2 i v i c t ch u nén l ch tâm và nén u n, ti t di n ch I ho c hình h p (Hình 13) mà i u ki n n
nh ư c ki m tra theo công th c (42) thì giá tr gi i h n c a hw/tw ph thu c vào giá tr c a thông s α = (σ -
σ1)/σ (v i σ là ng su t nén l n nh t t i biên c a b n b ng, mang d u “+”, khi không k n các h s ϕe, ϕexy
ho c cϕ; σ1 là ng su t t i biên tương ng c a b n b ng), ư c l y như sau :
Khi α ≤ 0,5, l y theo 7.6.2.1;

Khi α ≥ 1, tính theo công th c:

(2α − 1)E
( )
hw E
= 4.35 ≤ 3,8 (66)
tw σ 2 − α + α + 4β
2 2 f

trong ó:

τ V
β = 1,4 (2α -1) , (v i τ = là ng su t ti p trung bình trong ti t di n kh o sát).
σ t w hw

Khi 0,5 < α 4 thì các công th c trong B ng 35 l y tương ng v i λ = 0,8 ho c λ = 4.

hw bo bo

r ao r r r ao
bo
hw
hw
bo
bo
r r r
bo bo ao


Hình 14 – Sơ ti t di n ngang c a nh hình cong


56
TCVN 5575:2012


B ng 34 – Giá tr gi i h n [bo/tf]

Tính toán d m c i m ph n nhô ra Giá tr [bo/tf]


Không vi n mép 0,5 E / f
Trong gi i h n àn h i
Có vi n mép 0,75 E / f

0,11hw /tw nhưng không l n hơn 0,5 E / f
K n s phát tri n c a Không vi n mép
bi n d ng d o (1) Có vi n mép 0,16hw /tw nhưng không l n hơn 0,75 E / f

CHÚ THÍCH: (1): Khi hw/tw ≤ 2,7 E / f giá tr [bo/tf] l y như sau:

– i v i cánh không vi n: [bo/tf] = 0,3 E /f ;

– i v i cánh vi n b ng sư n: [bo/tf] = 0,45 E /f ;
– hw, tw là chi u cao tính toán và chi u dày c a b n b ng.


B ng 35 – Giá tr gi i h n c a [bo / tf]

c i m c a b n cánh và ti t di n Giá tr [bo / tf]

Cánh c a ti t di n ch I và ch T không vi n mép (0,36 +0,10 λ ) E / f

Thép góc u cánh và nh hình cong không vi n b ng sư n (tr ti t di n
(0,40 + 0,07 λ ) E / f
ch [)

nh hình cong có sư n vi n (0,50 + 0,18 λ ) E / f

Cánh l n c a thép góc không u cánh và cánh c a ti t di n ch [ (0,43 + 0,08 λ ) E / f

7.6.3.4 i v i c t ch u nén úng tâm có ti t di n hình h p giá tr [bo / tf] l y theo B ng 33 như iv i b n
b ng c a ti t di n hình h p.

i v i c t ch u nén l ch tâm, nén u n có ti t di n hình h p, giá tr c a [bo/tf] ư c l y như sau:

Khi m ≤ 0,3: như i v i c u ki n ch u nén úng tâm;

Khi m ≥ 1,0 và λ ≤ 2 + 0,04m: [bo/tf] = E /f

Khi m ≥ 1,0 và λ > 2 + 0,04m: [bo/tf] = (0,4 + 0,3 λ )(1- 0,01m) E / f .

Khi giá tr c a l ch tâm tương i 0,3 < m < 1 thì [bo/tf] ư c n i suy tuy n tính theo các giá tr ng v i m
= 0,3 và m = 1.

7.6.3.5 Khi ti t di n c a c t ch u nén úng tâm, nén l ch tâm, nén u n ư c ch n theo m nh gi i h n,
và c a d m theo võng gi i h n thì giá tr c a [bo/tf] ư c nhân v i h s fϕ m / σ nhưng không l n hơn
1,25, trong ó ϕm và σ l y như sau:
57
TCVN 5575:2012


i v i c t ch u nén úng tâm, nén l ch tâm và nén u n: ϕm là giá tr nh nh t trong các giá tr c a ϕ, ϕe, ϕexy,
cϕ dùng khi ki m tra n nh c a c t; còn σ = N/A.

i v i c u ki n ch u u n: ϕm = 1; còn σ là giá tr l n hơn trong hai giá tr tính theo v trái c a các công th c
(8) và (16).

7.7 K t c u thép t m

7.7.1 Tính toán v b n

7.7.1.1 Ki m tra b n c a k t c u t m v tròn xoay theo tr ng thái ng su t phi mômen theo công th c:

σ x _σ xσ y + σ y + 3τ xy ≤ fγ c
2 2 2
(68)

trong ó:

σ x và σ y là các ng su t pháp theo hai phương vuông góc v i nhau;
τ xy là ng su t ti p.

Ngoài ra, các giá tr tuy t i c a các ng su t chính không ư c l n hơn fγc

7.7.1.2 Các ng su t trong v m ng tròn xoay tính theo lý thuy t phi mômen (Hình15), ch u áp l c c a ch t
l ng, ch t khí ho c v t li u h t ư c xác nh theo công th c:
σ1 σ 2 p
+ = (69)
r1 r2 t

σ1 =
F
(70)
2πrt cos β
trong ó:

σ1 và σ2 là các ng su t tương ng theo phương kinh tuy n và phương vòng;

r1 và r2 là các bán kính cong theo các phương chính c a m t trung bình c a v ;

p là áp l c tính toán trên m t ơn v b m t c a v ;

t là chi u dày c a v ;

F là hình chi u lên tr c z - z c a toàn b áp l c tính toán tác d ng lên ph n v abc (Hình 15);

r và β là bán kính và góc như trên Hình 15.
58
TCVN 5575:2012z
z
σ1 β r σ1 r

a c
t
b
β
z
z
Hình 15 – Sơ v tròn xoay Hình 16 – Sơ v nón tròn xoay

7.7.1.3 V m ng kín, tròn xoay, ch u áp l c phân b u bên trong, khi tính theo tr ng thái phi mômen các
ng su t ư c xác nh theo nh ng công th c:
pr pr
i v i v tr : σ1 = và σ 2 = (71)
2t t

pr
i v i v c u: σ1 = σ 2 = (72)
2t

σ1 = và σ 1 =
pr pr
i v i v nón: (73)
2t cos β t cos β

trong ó:

p là áp l c tính toán bên trong trên m t ơn v di n tích b m t v ;

r là bán kính m t trung bình c a v (Hình 16);

β là góc gi a ư ng sinh c a m t nón và tr c z - z c a nó (Hình 16).

7.7.1.4 nh ng ch v thay i hình d ng, thay i chi u dày, cũng như có t i tr ng thay i ph i k n
ng su t c c b (hi u ng biên).

7.7.2 Tính toán v n nh

7.7.2.1 V tr kín, ch u nén u song song v i ư ng sinh, ư c ki m tra n nh theo công th c:
σ1 ≤ γcσcr1 (74)

trong ó:

σ1 là ng su t tính toán trong v ;

σcr1 là ng su t t i h n, l y b ng giá tr nh hơn trong hai giá tr : ψ f ho c cEt/r ( ây r là bán kính c a m t trung
bình c a v , t là chi u dày v ).

Giá tr c a h s ψ khi 0 < r/t ≤ 300 ư c tính theo công th c:59
TCVN 5575:2012


 f r
ψ = 0,97 −  0,00025 + 0,95 
 Et
(75)

Giá tr c a h s c l y theo B ng 36.


B ng 36 – Giá tr c a h s c

r/t 100 200 300 400 600 800 1000 1500 2500
c 0,22 0,18 0,16 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06


Khi v ch u nén l ch tâm song song v i ư ng sinh, ho c ch u u n thu n tuý trong m t ph ng ư ng kính, n u
ng su t ti p ch mômen l n nh t τ ≤ 0,07E(t/r)3/2, thì giá tr c a ng su t σcr1 ư c tăng lên b ng cách nhân
v i (1,1 – 0,1 σ 1 / σ 1 ), trong ó: σ 1 là ng su t nh nh t ( ng su t kéo ư c quy ư c là âm).
′ ′

7.7.2.2 Thép ng có m nh quy ư c λ = λ f / E ≥ 0,65 và khi t s :
r/ t ≤ 3,14 E / f (76)

s ư c tính theo c u ki n ch u nén ho c nén u n. n nh t ng th c a chúng ư c ki m tra theo các công
th c 7 không ph thu c vào vi c ki m tra n nh c a thành ng. i v i lo i ng không có ư ng hàn d c,
không c n ki m tra n nh c a thành ng n u t s r/t không l n quá m t n a giá tr tính theo công th c (76).

7.7.2.3 V tr kín tròn xoay, ch u tác ng c a áp l c phân b u t phía ngoài vuông góc v i m t v ,
ư c tính toán v n nh theo công th c:
σ2 ≤ γcσcr2 (77)
trong ó:

σ2 = pr/t là ng su t vòng tính toán trong v ;

σcr2 là ng su t t i h n, xác nh theo các công th c sau:

Khi 0,5 ≤ l/r ≤ 10 : σcr2 = 0,55E(r/l)(t/r)3/2 (78)

Khi l/r ≥ 20: σcr2 = 0,17E(t/r)2 (79)

Khi 10 < l/r < 20, giá tr c a σcr2 ư c n i suy tuy n tính theo các giá tr ng v i l/r = 10 và l/r = 20.

( ây l là chi u dài v tr ).
60
TCVN 5575:2012


N uv ư c tăng cư ng b ng các sư n vòng có kho ng cách gi a các tr c sư n là s ≥ 0,5r, thì khi ki m tra
n nh theo các công th c (77) n (79), giá tr c a l ư c thay b ng s. Khi ó m b o n nh c a vành,
mômen quán tính c a nó l y theo tr c song song v i ư ng sinh không ư c nh hơn giá tr psr3/3E. Di n tích
tính toán g m di n tích c a sư n c ng thêm di n tích ph n v có chi u r ng 0,65t E / f v m i phía c a sư n

(tính t tr c sư n). Còn m nh quy ư c λ = λ không ư c l n hơn 6,5. Trư ng h p sư n ch
f
t m t
E
phía c a v thì mômen quán tính ư c l y i v i tr c trùng v i m t ti p xúc c a v và sư n.

7.7.2.4 V tr kín ch u tác d ng ng th i c a các t i tr ng nêu 7.7.2.1 và 7.7.2.3 ư c ki m tra n nh
theo công th c:
σ1 σ
+ 2 ≤ γc (80)
σ cr 1 σ cr 2

trong ó:

σcr1 ư c tính theo 7.7.2.1;

σcr2 ư c tính theo 7.7.2.3.

7.7.2.5 V nón tròn xoay, có góc ngiêng β ≤ 60o, ch u l c nén d c tr c N (Hình 17), ư c ki m tra v n
nh theo công th c:
N ≤ γcNcr (81)

trong ó:

Ncr là l c nén t i h n, tính theo công th c:
Ncr = 6,28rmtσcr1cos2β (82)

v i:

t là chi u dày c a v ;

σcr1 là ng su t t i h n, tính theo 7.7.2.1 nhưng thay bán kính r b ng bán kính rm:
0,9r2 + 0,1r1
rm = (83)
cos β
N

r1
t β
h
r2

N

Hình 17 – Sơ v nón tròn xoay ch u l c nén d c tr c


61
TCVN 5575:2012


7.7.2.6 V nón tròn xoay, ch u áp l c phân b u t phía ngoài p vuông góc v i m t v , ư c ki m tra v
n nh theo công th c:
σ2 ≤ γcσcr2 (84)

trong ó:

σ2 = prm/t là ng su t tính toán trong v ;

σcr2 là ng su t t i h n, tính theo công th c:

σcr2 = 0,55E(rm/h)(t/rm)3 / 2 (85)

V i: h là chi u cao c a v nón (kho ng cách gi a hai áy);

rm là bán kính, tính theo công th c (83).


7.7.2.7 V nón tròn xoay, ch u tác d ng ng th i c a các t i tr ng nêu i u 7.7.2.5 và 7.7.2.6 ư c
ki m tra v n nh theo công th c:
N σ
+ 2 ≤ γc (86)
N cr σ cr 2

trong ó các giá tr c a Ncr và σcr2 ư c tính theo các công th c (82) và (85).

7.7.2.8 V c u (ho c ch m c u) có t s r / t ≤ 750, ch u áp l c phân b u t phía ngoài vuông góc v i
m tv ư c ki m tra n nh theo công th c:
σ ≤ γcσcr (87)

trong ó:

σ = pr/2t là ng su t tính toán;

σcr = 0,1Et / r là ng su t t i h n, l y không l n hơn f ;

r là bán kính trung bình c a v .

7.7.2.9 Các yêu c u b sung khi tính toán giàn thép ng tham kh o Ph l c G

8 Tính toán liên k t

8.1 Liên k t hàn

8.1.1 Hàn i u

8.1.1.1 Liên k t hàn i u ch u kéo ho c nén úng tâm v i l c d c N ư c tính theo công th c:
62
TCVN 5575:2012


N
≤ fw γ c (88)
tlw

trong ó:

t là chi u dày nh nh t c a các c u ki n ư c liên k t;

lw là chi u dài tính toán c a ư ng hàn, b ng chi u dài th c (chi u dài hình h c) tr i 2t, ho c b ng chi u dài
th c n u hai u c a ư ng hàn kéo dài quá gi i h n n i (khi hàn trên b n lót).

Không c n ki m tra b n liên k t hàn i u khi dùng lo i que hàn theo B ng B.1, Ph l c B, khi các c u ki n
liên k t ư c hàn y và có ki m tra ch t lư ng m i hàn b ng các phương pháp v t lý.

8.1.1.2 Liên k t hàn i u không ư c ki m tra ch t lư ng b ng phương pháp v t lý, ch u tác d ng ng
th i c a ng su t pháp và ti p, ư c ki m tra b n theo công th c (6) trong ó thay σ, σc, τ và f tương ng
b ng σxw, σyw, τw và fw (l n lư t là các ng su t pháp theo hai phương vuông góc, ng su t ti p trong ư ng
hàn và cư ng tính toán c a ư ng hàn i u).

8.1.2 Liên k t hàn góc

8.1.2.1 Liên k t hàn dùng ư ng hàn góc, ch u tác d ng c a l c d c và l c c t ư c ki m tra b n (c t qui
ư c) theo hai ti t di n:
Theo kim lo i ư ng hàn (ti t di n 1 trên Hình 18):

N /(βf hf lw) ≤ fwf γc (89)
Theo kim lo i biên nóng ch y (ti t di n 2 trên Hình 18):

N / (βshflw) ≤ fws γc (90)
trong ó:
lw là chi u dài tính toán c a ư ng hàn,b ng chi u dài th c c a nó tr i 10 mm;
hf là chi u cao c a ư ng hàn góc;
βf và βs là các h s l y như sau: khi các c u ki n ư c hàn là thép có gi i h n ch y fy ≤ 530 MPa, l y
theo B ng 37; khi fy > 530 MPa không ph thu c vào phương pháp hàn, v trí ư ng hàn và ư ng
kính que hàn l y βf = 0,7 và βs = 1.2
1
CHÚ D N:
1 – Ti t di n theo kim lo i ư ng hàn
2 – Ti t di n theo kim lo i biên nóng ch y
Hình 18 – Sơ ti t di n tính toán c a ư ng hàn góc

63
TCVN 5575:2012


B ng 37 – H s βf và βs

Giá tr βf và βs c a khi chi u cao ư ng hàn hf
Phương pháp hàn, V trí
ư ng kính que (dây) hàn
H , mm
ư ng hàn
s
d, mm
T 3 n8 T 9 n 12 T 14 n 16 ≥ 18

βf 1,1 0,7
Trong máng
Hàn t ng khi βs 1,15 1,0
d=3 ÷ 5
βf 1,1 0,9 0,7
N m
βs 1,15 1,05 1,0

βf 0,9 0,8 0,7
Trong máng
βs
Hàn t ng, bán
1,05 1,0
t ng khi
d = 1,4 ÷ 2
N m, ngang, βf 0,9 0,8 0,7
ng βs 1,05 1,0

Hàn tay, bán t ng v i Trong máng, βf 0,7
dây hàn c d 285 MPa 0,75
CHÚ THÍCH:
Các h s i u kiên làm vi c m c 1 và 2 ư c l y ng th i;
a là kho ng cách d c theo l c, t mép c u ki n n tr ng tâm c a l g n nh t;
b là kho ng cách gi a tr ng tâm các l .
d là ư ng kính l bu lông.

8.2.4 Khi tác d ng c a mômen gây trư t các c u ki n ư c liên k t thì l c phân ph i cho các bulông
t l v i kho ng cách t tr ng tâm c a liên k t n bulông kh o sát.

8.2.5 Bulông ch u c t và kéo ng th i ư c ki m tra ch u c t và kéo riêng bi t.

Bulông ch u c t do tác d ng ng th i c a l c d c và mômen ư c ki m tra theo h p l c c a các n i l c thành
ph n.66
TCVN 5575:2012


8.2.6 Khi các c u ki n ư c liên k t v i nhau qua c u ki n trung gian, ho c khi dùng b n n i m t
phía thì s lư ng bulông ph i tăng lên 10 % so v i tính toán.

8.3 Liên k t bulông cư ng cao

8.3.1 Liên k t bulông cư ng cao ư c tính toán v i gi thi t là n i l c trong liên k t ư c truy n
b ng ma sát n y sinh trên m t ti p xúc c a các c u ki n ư c n i do l c xi t bulông.

8.3.2 L c trư t tính toán mà m i m t ma sát c a nh ng c u ki n ư c liên k t có th ch u ư c khi
xi t m t bulông cư ng cao ư c tính theo công th c:


[N ] =
fhb γ b1 Abn µ
(100)
γ b2
b
trong ó:

fhb là cư ng tính toán ch u kéo c a bulông cư ng cao, l y theo 6.2.5;

µ là h s ma sát, l y theo B ng 39;

γb2 là h s tin c y, l y theo B ng 39;

Abn là di n tích ti t di n th c c a bulông, l y theo B ng B.4, Ph l c B;

γb1 là h s i u ki n làm vi c c a liên k t, ph thu c s lư ng bulông ch u l c na trong liên k t, giá tr c a γb1 l y
như sau:

γb1 = 0,8 n u na < 5;
γb1 = 0,9 n u 5 ≤ na < 10;
γb1 = 1,0 n u na ≥ 10.
S lư ng bulông cư ng cao na c n thi t ch u l c d c N ư c tính theo công th c:

N
na ≥ (101)
n f [N ] b γ c

trong ó: nf là s lư ng m t ma sát c a liên k t.

L c kéo trong thân bulông do xi t êcu gây nên: P = fhb Abn .

8.3.3 Ki m tra b n các b n thép ư c liên k t theo ti t di n gi m y u b i l bulông ư c ti n hành
khi coi như m t n a l c i qua m i bulông ã ư c truy n b ng l c ma sát. Do ó di n tích c a ti t
di n gi m y u ư c tính như sau:

Khi ch u t i tr ng ng: b ng di n tích th c An ;
Khi ch u t i tr ng tĩnh: b ng di n tích ti t di n nguyên A n u An ≥ 0,85A;
b ng di n tích qui ư c Ac = 1,18An n u An< 0,85A.67
TCVN 5575:2012


B ng 39 – H s ma sát µ và h s tin c y γb2

H s γb2 khi t i tr ng và dung sai
Phương gi a ư ng kính bulông và l δ,
Phương pháp làm s ch m t H s
ph ng c a các c u ki n ư c
pháp i u
ma sát mm
ch nh l c
liên k t µ
ng và δ = 3 ÷ 6; ng và δ =1;
xi t bulông
Tĩnh và δ = 5 ÷ 6 Tĩnh và δ =1 ÷ 4
1. Phun cát th ch anh ho c b t Theo M 0,58 1,35 1,12
kim lo i. Theo α 0,58 1,2 1,02
2. Phun cát ho c b t kim lo i
Theo M
sau ó phun sơn k m ho c 0,5 1,35 1,12
Theo α
nhôm. 0,5 1,2 1,02
3. B ng ng n l a hơi t, không Theo M 0,42 1,35 1,12
có l p b o v m t kim lo i. Theo α 0,42 1,2 1,02
4. B ng bàn ch i s t, không có Theo M 0,35 1,35 1,17
l p sơn b o v . Theo α 0,35 1,25 1,06
5. Không gia công b m t Theo M 0,25 1,7 1,3
Theo α 0,25 1,5 1,2

CHÚ THÍCH: Phương pháp i u ch nh theo M t c là theo mômen xo n; theo α t c là theo góc quay c a êcu.


9 Tính toán k t c u thép theo b nm i

9.1 Các k t c u ch u tr c ti p tác d ng c a t i tr ng di ng, t i tr ng rung ng ho c các lo i t i
tr ng khác, có s lư ng chu kỳ t i tr ng t 105 tr lên, thí d : d m c u tr c, d m sàn công tác, c u
t i, bun-ke, k t c u ng cơ, v.v... c n ư c tính toán theo i u ki n b n m i.

Các công trình cao như: ăng ten, ng khói, tr , tháp, c u tr c khi ki m tra c ng hư ng do tác d ng c a t i tr ng
gió c n tính toán theo i u ki n b n m i.

S lư ng chu kỳ t i tr ng nQ l y theo yêu c u công ngh khi s d ng.

T i tr ng tính toán v b n m i l y theo các qui nh c a TCVN 2737:1995

Các lo i k t c u ki m tra theo i u ki n b n m i ph i ư c thi t k c u t o sao cho ng su t t p trung trong
chúng không l n.

9.2 Công th c ki m tra theo i u ki n b n m i như sau:

σmax ≤ α ff γf (102)

trong ó:68
TCVN 5575:2012


ff là cư ng tính toán v m i, l y theo B ng 40 ph thu c vào cư ng kéo t t c th i c a thép và nhóm
c u ki n B ng F.1, Ph l c F;

α là h s , k n s lư ng chu kỳ t i tr ng nQ và ư c tính theo công th c:

Khi nQ < 3,9 × 106 :

i v i các nhóm c u ki n 1 và 2:

n  n 
α = 0,064 Q6  − 0,5 Q6  + 1,75
2


 10   10 
   
(103)

i v i các nhóm c u ki n t 3 n 8:

 n   n 
α = 0,07 Q6  − 0,64 Q6  + 2,2
2


 10   10 
   
(104)


Khi nQ ≥ 3,9 × 106, l y α = 0,77;

γf là h s , l y theo B ng 41, ph thu c vào tr ng thái ng su t và h s không i x ng c a ng su t ρ = σmin /
σmax , v i σmax và σmin tương ng là các ng su t l n nh t và nh nh t (tính theo tr tuy t i) trong c u ki n, tính
theo ti t di n gi m y u, không k n các h s ϕ, ϕe , ϕb. Khi các ng su t khác d u nhau, h s ρ mang d u
" − ".

Khi ki m tra theo công th c (102), tích s α ff γf không ư c vư t quá giá tr fu / γM ; γM = 1,3.

9.3 i v i các k t c u ch u tác d ng tr c ti p t i tr ng ng có s lư ng chu kỳ nh hơn 105 thì ph i
dùng các gi i pháp c u t o sao cho ng su t t p trung trong trong chúng là nh và khi c n thi t v n
ph i ki m tra v b n m i theo s lư ng chu kỳ nh .


B ng 40 – Cư ng tính toán v m i ff

ơn v tính b ng megapascan

Tr s c a ff khi cư ng kéo t t c th i fu
Nhóm c u
T 420 n T 440 n T 520 n T 580 n
ki n ≤ 420
440 520 580 635
1 120 128 132 136 145
2 100 106 108 110 116

3 i v i m i mác thép 90
4 i v i m i mác thép 75
5 i v i m i mác thép 60
6 i v i m i mác thép 45
7 i v i m i mác thép 36
8 i v i m i mác thép 27


69
TCVN 5575:2012


B ng 41 – H s γf

σmax H s không i x ng c a ng su t ρ Công th c tính h s γf

-1≤ρ≤0 γf = 2,5 / (1,5 – ρ )
Kéo 0 < ρ ≤ 0,8 γf = 2,0 / (1,2 – ρ )
0,8 < ρ < 1 γf = 1,0 / (1 – ρ )
Nén -1 ≤ ρ < 1 γf = 2,0 / ( 1 – ρ )

10 Các yêu c u k thu t và c u t o khác khi thi t k c u ki n k t c u thép

10.1 D m

10.1.1 Trong d m hàn ti t di n ch I ch dùng b n cánh b ng m t l p thép t m (tr d m c u tr c).
Trong d m bu lông cư ng cao b n cánh có th g m nhi u t m thép nhưng s lư ng l p thép t m
không l n hơn 3. Khi ó di n tích các thép góc cánh không ư c nh hơn 30 % di n tích toàn b

cánh.

10.1.2 Chi u r ng cánh d m hàn nên tho mãn các i u ki n: bf ≥ 180 mm và bf ≥ (1/10)h và ph i tho
mãn yêu c u v n nh c c b 7.6.3.2. Chi u dày b n cánh tf ≤ 40 mm.

10.1.3 Các ư ng hàn liên k t b n cánh và b n b ng cũng như liên k t các c u ki n ph vào d m (ví
d sư n c ng) là ư ng hàn liên t c .

10.1.4 T i nh ng ch cánh d m có t i tr ng t p trung (k c t i tr ng c a các t m bê tông có sư n),
b n b ng d m thư ng ư c gia cư ng b ng các sư n c ng ngang.

10.1.5 Các sư n c ng ngang c a d m hàn ư c t cách u n i c a b n b ng m t kho ng không
nh hơn 10 l n chi u dày b n b ng, còn các ư ng hàn c a sư n d c v i b n b ng n m cách u n i
này m t o n là 40 mm.

10.1.6 Trong các d m hàn ti t di n ch I ch u t i tr ng tĩnh, ho c c a các k t c u ph thư ng dùng
sư n c ng ngang m t bên (tr sư n u d m) b trí c m t m t c a b n b ng. N u dùng ư ng
hàn góc m t phía liên k t cánh và b ng d m thì các sư n c ng ngang ư c b trí phía i di n
các b n b ng.

10.1.7 i v i các sư n g i, khi tính theo i u ki n ép m t, m t tì c a u dư i sư n v i cánh d m
(ho c v i g i kê) ph i ư c bào nh n, ti p xúc ch t. Khi dùng sư n g i hàn vào mút u d m, nhô
c a sư n ra kh i cánh dư i d m l y nh hơn ho c b ng 1,5ts (ts - chi u dày c a sư n g i).

10.1.8 Liên k t cánh c a d m t h p:

10.1.8.1 ư ng hàn và bulông cư ng cao liên k t b n b ng và b n cánh c a d m ch I t h p ư c
tính toán theo B ng 42.


70
TCVN 5575:2012


Khi không có các sư n c ng truy n các t i tr ng t p trung l n c nh, vi c tính toán cánh trên ư c ti n
hành như i v i t i tr ng t p trung di ng.

Khi t t i tr ng t p trung c nh lên cánh dư i c a d m thì ư ng hàn và bulông cư ng cao dùng liên k t
cánh này v i b n b ng ư c tính theo các công th c t (110) n (112) c a B ng 42, không ph thu c vào s
có m t c a sư n c ng t i ch t t i tr ng.

ư ng hàn cánh ư c hàn th u h t toàn b chi u dày c a b n b ng coi như có b n b ng b nc ab n
b ng.

10.1.8.2 Trong d m dùng liên k t bulông cư ng cao có b n cánh ghép nhi u t m, liên k t c a m i t m
sau i m c t lý thuy t c a nó ư c tính v i m t n a n i l c mà ti t di n c a t m có th ch u ư c. Liên k t
c a m i t m trên kho ng gi a i m c t th c t c a nó và i m c t t c a t m trư c ư c tính v i toàn b
n i l c mà ti t di n c a t m có th ch u ư c.

B ng 42 – Công th c tính liên k t trong d m t h p

c i mc at i
D ng liên k t Công th c
tr ng

T/ (2βf hf) ≤ fwf γc (105)
ư ng hàn
hai phía
T/ (2βs hf) ≤ fws γc (106)
góc:
C nh T/ (βf hf) ≤ fwf γc (107)
m t phía
T/ (βs hf) ≤ fws γc (108)

Bu lông cư ng cao aT ≤ nf [N]b γc (109)


T 2 + VP2 / (2βf hf) ≤ fwf γc
ư ng hàn góc hai phía
(110)


Di ng T 2 + VP2 / (2βs hf) ≤ fws γc (111)


Bulông cư ng cao a T 2 + α VP2 ≤ nf [N]b γc (112)

CHÚ THÍCH:
T = VS/If là l c trư t c a cánh trên m t ơn v chi u dài do l c c t V gây ra;

S là mômen tĩnh nguyên c a cánh d m i v i tr c trung hoà;
VP = P/lz là áp l c do t i tr ng t p trung P (v i d m c u ch y là áp l c bánh xe c u tr c khi không k nh s ng);
lz là chi u dài phân b qui ư c c a t i tr ng t p trung l y theo ch d n c a 7.2.1.3 và 10.5.6;
a là bư c c a bulông cư ng cao;
α là h s , α = 0,4 khi t i tr ng t cánh trên và b n b ng tì sát cánh trên;
α = 1,0 khi b n b ng không tì sát cánh trên và khi t i tr ng t cánh dư i;
[N]b là l c tính toán c a bulông cư ng cao, ư c tính theo công th c (100).


71
TCVN 5575:2012


10.2 C t

10.2.1 Các o n c a c t r ng khi v n chuy n ư c gia cư ng b ng các vách c ng b trí hai u m i
o n. Trong c t r ng các vách c ng ngang ư c b trí cách nhau không quá 4 m theo chi u dài c t.

10.2.2 Khi các thanh b ng c a c t r ng ư c hàn tr c ti p vào nhánh c t, cho phép tr c c a các thanh
b ng h i t t i mép ngoài c a nhánh.

Khi các thanh b ng ư c n i v i nhánh qua b n mã, các ư ng hàn góc t i liên k t ch ng c a b n mã v i
nhánh c t l y theo tính toán và có th b trí gián o n. Kho ng cách gián o n gi a u mút c a các o n
ư c hàn không vư t quá 15 l n chi u dày b n mã.

10.2.3 Khi n i l p ghép, các u mút c t ư c phay nh n, dùng ư ng hàn i u, b n ghép v i
ư ng hàn góc ho c v i bulông. Khi dùng b n ghép, ư ng hàn t cách ch n i 30 mm v m i phía.
Cho phép dùng m t bích truy n l c nén b ng ti p xúc và truy n l c kéo b ng bu lông.

10.2.4 Kích thư c m t b ng c a b n chân c t ư c xác nh theo i u ki n b n nén c a v t li u
móng. Chi u dày c a b n ư c tính theo i u ki n b n khi u n (c a các ô b n) do áp l c c a m t
móng. Chi u dày c a b n không nh hơn 10 mm và không l n hơn 40 mm khi có sư n và d m ,
không l n hơn 60 mm khi không có sư n và d m .

10.2.5 Bu lông neo chân c t ư c tính theo l c nh chân c t. Cánh tay òn c a mô men ch ng nh
b ng kho ng cách gi a tr c bu lông ch u kéo n tr ng tâm vùng ng su t nén m t dư i b n . Lo i
và kích thư c bu lông neo l y theo B ng 12. V i c t liên k t kh p, bulông neo l y theo c u t o t hai
n b n chi c, ư ng kính không nh hơn 16 mm.

10.2.6 Bulông neo không ch u l c c t t i chân c t. L c c t này do l c ma sát gi a b n và bêtông
móng ch u. Khi l c c t l n, nên t thêm các ch t ch u c t riêng.

10.3 Giàn ph ng và h thanh không gian

10.3.1 Tr c c a các thanh giàn và h thanh không gian ph i h i t t i tâm các nút (n m trên tr c các
thanh cánh). Trong giàn hàn, tr c thanh ph i i qua tr ng tâm c a ti t di n thanh (làm tròn n 5 mm),
trong giàn dùng liên k t bulông là tr c c a dãy bulông n m g n s ng thép góc nh t.

Cho phép không tính n l ch tr c c a các cánh giàn khi thay i ti t di n n u l ch ó không vư t quá
1,5 % chi u cao c a thanh cánh.

Khi có l ch tâm t i các nút thì vi c tính toán các thanh giàn và h thanh không gian ph i k n mômen u n
tương ng.

Khi t i tr ng t ngoài nút dàn, các thanh giàn ph i ư c tính theo nén, u n (ch u tác d ng ng th i c a l c
d c và mômen u n).

10.3.2 Khi giàn mái có nh p l n hơn 36 m, nên làm v ng c u t o. v ng c u t o l y b ng võng
c a giàn do tĩnh t i và ho t t i dài h n gây ra. i v i các lo i m t mái b ng (giàn có cánh song song),

72
TCVN 5575:2012


v ng c u t o c a giàn l y không ph thu c l n c a nh p và b ng võng do t ng t i tr ng tiêu
chu n gây nên c ng v i 1/ 200 nh p).

10.3.3 Khi tính toán n i l c c a giàn có các thanh là thép góc ho c thép ch T, nút liên k t các thanh
ư c coi là kh p.

V i các thanh giàn có ti t di n ch I, ch H, ho c thép ng ch ư c coi các nút là kh p khi t s gi a chi u cao
c a ti t di n v i chi u dài c a thanh không l n hơn 1/10. N u vư t quá t s này, ph i k n mômen ph trong
các thanh do c ng c a các nút gây nên. Vi c k n c ng c a nút giàn khi tính có th th c hi n theo các
phương pháp g n úng. Cho phép xác nh l c d c trong các thanh theo sơ kh p.

10.3.4 Kho ng cách gi a u các thanh b ng và thanh cánh trong giàn có b n mã l y không nh hơn
a (a = 6t - 20 mm) nhưng không l n hơn 80 mm (t là chi u dày b n mã, tính b ng milimét (mm)). Khe
h gi a các u mút c a các thanh n i cánh giàn có ph các b n ghép không ư c nh hơn 50 mm.

ư ng hàn liên k t thanh b ng c a giàn v i b n mã ư c kéo dài thêm vào c nh u thanh m t o n 20 mm.

10.3.5 T i các nút giàn có thanh cánh là thép ch T, ch I ho c thép góc ơn, liên k t i u b n mã
v i cánh b ng ư ng hàn th u h t chi u dày b n mã.

10.3.6 Chi u dày b n mã giàn l y theo n i l c c a thanh l n nh t (thư ng là thanh xiên g i) và
không i cho các nút c a c dàn.

10.3.7 i v i các thanh giàn ghép t hai thép góc, t i khe h gi a hai thép góc t các t m m hàn
v i các thép góc. Kho ng cách gi a tâm các t m m không vư t quá 40i ( i v i thanh nén) và 80i

( i v i thanh kéo), i là bán kính quán tính c a m t thép góc l y v i tr c tr ng tâm song song v i
m t ph ng dàn.

10.4 H gi ng

10.4.1 Trong m i kh i nhi t c a nhà c n b trí m t h th ng gi ng riêng.

10.4.2 H gi ng ng gi a các c t chính dư i m c d m c u tr c c a c t hai nhánh ư c b trí
trong m t ph ng c a t ng nhánh c t. Các nhánh c a h gi ng hai nhánh ư c liên k t v i nhau b ng
các thanh gi ng ho c b n gi ng.

10.4.3 H gi ng ngang theo phương ngang nhà ư c b trí m c cánh trên ho c cánh dư i c a giàn
vì kèo t i các nh p u m i kh i nhi t .

Khi kh i nhi t dài hơn 144 m c n t thêm h gi ng ngang trung gian. Nh ng giàn vì kèo không n i tr c ti p
v i h gi ng ngang c n ươc tăng cư ng trong m t ph ng b trí h gi ng này b ng các thanh ch ng ho c
thanh kéo. T i ch b trí h gi ng ngang t h gi ng ng gi a các dàn. Khi có kh i mái c ng, t i m c cánh
trên t h gi ng t m nh v k t c u và m b o n nh c a chúng trong quá trình l p ráp.
73
TCVN 5575:2012


10.4.4 H gi ng d c cánh dư i c a các giàn vì kèo ư c b trí d c các dãy c t biên trong các trư ng
h p sau: nhà có c u tr c v i ch làm vi c n ng ho c r t n ng; mái có giàn kèo; nhà m t ho c
hai nh p có c u tr c s c nâng 10 t n tr lên và khi cao cánh dư i c a giàn vì kèo l n hơn 18 m
không ph thu c vào s c nâng c u tr c.

Trong các nhà có ba nh p tr lên, h gi ng d c cánh dư i còn ư c b trí d c các dãy c t gi a và không ư c
cách nhau quá m t nh p i v i các nhà có c u tr c có ch làm vi c n ng ho c r t n ng, không ư c cách
nhau quá hai nh p i v i các nhà khác.

10.4.5 Cánh dư i c a d m và giàn c u tr c có nh p l n hơn 12 m ph i ư c tăng cư ng b ng h
gi ng ngang.

10.4.6 Khi b trí h gi ng chéo ch th p, vi c tính toán chúng cho phép ti n hành theo sơ quy
ư c v i gi thi t thanh xiên ch ch u kéo (b qua s làm vi c c a các thanh xiên ch u nén).

Khi xác nh n i l c trong các thanh c a h gi ng cho phép không k n l c nén trong các cánh dàn.

10.5 D m c u tr c

10.5.1 Ki m tra b n c a d m c u tr c do tác d ng c a t i tr ng ng và ngang theo các qui nh 7.2.1.5.

10.5.2 Ki m tra b n c a b n b ng d m c u tr c (tr các d m ư c tính toán theo b n m i v i s
chu kỳ c a t i tr ng t 2×10 tr lên) theo công th c (6), trong ó khi ki m tra ti t di n g i d m liên t c
6


thay h s 1,15 b ng 1,3.

10.5.3 Ki m tra n nh t ng th c a d m c u tr c theo qui nh 7.2.2.1.

10.5.4 Ki m tra n nh c a b n b ng và b n cánh c a d m c u tr c theo các qui nh 7.6.1 và 7.6.3.

10.5.5 Tính toán v b n m i c a d m c u tr c theo các qui nh i u 9.

i v i d m c u tr c có s chu kỳ c a t i tr ng nQ > 2×106 b n b ng d m ph i ư c ki m tra thêm v b n
theo 10.5.6 và m i theo 10.5.7.

T i tr ng c u tr c dùng ki m tra d m c u tr c theo b n và m i ư c l y theo các qui nh c a tiêu chu n
TCVN 2737:1995

S chu kỳ t i tr ng c a d m c u tr c là s lư t nâng t i trong th i gian ph c v c a c u tr c do các yêu c u s n
xu t.

10.5.6 Vùng ch u nén c a b n b ng d m c u tr c b ng thép có gi i h n ch y t 400 MPa tr xu ng
ph i tho mãn i u ki n :

(σ x + σ cx )2 − (σ x + σ cx )σ cy + σ cy + 3(τ xy + τ cy )2 ≤ βf
2
(113)
74
TCVN 5575:2012


σ x + σ cx ≤ f (114)

σ cy + σ ty ≤ f (115)

τ xy + τ cxy + τ txy ≤ fv (116)

trong ó:

= M / W nx ;τ xy = V / h w t w ; σ cy = γ 1P / t w l z ;

σ
σ cx = 0,25 σ cy ;τ cxy = 0,3σ cy ;
x


(117)

σ ty = 2 M t t w / I t ;τ txy = 0,25 σ ty ; 

β là h s l y b ng 1,15 khi tính toán d m ơn gi n; b ng 1,3 khi tính toán ti t di n t i g i c a d m
liên t c ;

M và V tương ng là mômen u n và l c c t trong ti t di n c a d m do t i tr ng tính toán;

P áp l c tính toán c a bánh xe c u tr c không k nh s ng ;

γ1 là h s tăng t i tr ng t p trung th ng ng lên m t bánh xe c u tr c l y theo qui nh c a
TCVN 2737:1995

bf t f3
It = Itr + là t ng
3

các mô men quán tính xo n b n thân c a ray và c a cánh;

tf và bf là chi u dày và chi u r ng c a cánh trên (ch u nén) c a d m;

Itr là mômen quán tính xo n c a ray;

lz là chi u dài ch u t i qui ư c, ư c xác nh theo công th c:

lz = c 3 I1t / tw (118)

trong ó:

c là h s , l y b ng 3,25 i v i d m hàn và d m cán; b ng 4,5 i v i d m bulông cư ng cao;

I1t là t ng các mômen quán tính b n thân c a cánh d m và c a ray c u tr c ho c là mô men quán tính chung
c a ray và cánh khi hàn ray b ng ư ng hàn m b o s làm vi c ng th i c a ray và cánh;

Mt − mômen xo n c c b , ư c xác nh theo công th c:

Mt = Pe + 0,75Vthr
trong ó:75
TCVN 5575:2012


e là l ch tâm qui ư c, l y b ng 15 mm;

Vt là t i tr ng ngang (l c xô) tính toán gây b i s ngiêng l ch c a c u tr c và s không song song c a ư ng
ray c u tr c l y theo TCVN 2737:1995

hr là chi u cao c a ray c u tr c.

Trong t t c các công th c t (113) n (117) ng su t l y d u dương.

10.5.7 Ki m tra b n m i vùng trên c a b ng d m c u tr c hàn ư c ti n hành theo công th c:

0,5 σ x + 0,36τ xy + 0,4σ cy + 0,5σ ty ≤ ff
2 2
(119)

trong ó:

ff là cư ng tính toán v m i, v i m i mác thép l y b ng: 75 MPa i v i vùng trên ch u nén c a b n b ng (ti t
di n t i nh p d m); 65 MPa i v i vùng trên ch u kéo c a b n b ng (t i ti t di n g i c a d m liên t c).

Giá tr c a các i lư ng trong công th c (119) ư c xác nh theo 10.5.6.

Khi tính toán theo i u ki n v m i v i s chu kỳ c a t i tr ng nQ ≥ 2×106, ư ng hàn liên k t cánh trên v i b n
b ng ph i hàn th u h t chi u dày b n b ng.

10.5.8 Các mép t do c a cánh ch u kéo c a d m c u ch y và các d m sàn công tác ch u tr c ti p t i
tr ng di ng ph i ư c cán ho c bào nh n.

10.5.9 Các kích thư c c a sư n c ng trong d m c u tr c ư c l y theo 7.6.1.1, khi ó chi u r ng
ph n nhô ra c a sư n hai bên b n b ng không ư c nh hơn 90 mm. Sư n c ng ngang hai bên
không c n hàn v i cánh d m, nhưng ph i bào nh n và tì sát v i cánh trên d m.

Trong các d m c u tr c có ch làm viêc nh và trung bình cho phép dùng các sư n c ng ngang b trí m t
bên b n b ng, hàn v i b n b ng và cánh trên d m, b trí sư n theo 5.6.1.1.

10.5.10 Khi ki m tra b n c a các d m c u tr c treo, ph i k n các ng su t pháp c c b do áp
l c c a bánh xe c u tr c theo hư ng d c và ngang tr c d m.

10.6 Liên k t

10.6.1 Liên k t hàn

10.6.1.1 Trong các k t c u dùng liên k t hàn nên ch n phương pháp s n xu t cơ khí hoá cao khi hàn.

10.6.1.2 Mép b n thép t i ch hàn ư c gia công theo qui nh tiêu chu n TCVN 1961:1975

10.6.1.3 Kích thư c và hình d ng c a ư ng hàn góc ư c qui nh như sau:

a) Chi u cao c a ư ng hàn góc hf không ư c l n hơn 1,2tmin (tmin là chi u dày nh nh t c a các c u ki n
ư c liên k t).


76
TCVN 5575:2012


b) Chi u cao c a ư ng hàn góc hf l y theo tính toán, nhưng không ư c nh hơn các giá tr cho trong B ng 43.

c) Chi u dài tính toán c a ư ng hàn góc không ư c nh hơn 4hf và không nh hơn 40 mm.

d) Chi u dài tính toán c a ư ng hàn góc bên không ư c l n hơn 85 βf hf ( βf là h s l y B ng 37).

e) Kích thư c các ph n ch ng nhau (trong liên k t ch ng) không ư c nh hơn 5 l n chi u dày nh nh t c a
các c u ki n ư c hàn.

f) T s kích thư c hai c nh góc vuông c a ư ng hàn góc l y b ng 1:1; khi các c u ki n ư c hàn có chi u
dày khác nhau cho phép dùng ư ng hàn có hai c nh không u nhau, khi ó c nh g n v i c u ki n có chi u
dày m ng hơn l y theo qui nh i u 10.6.1.3.a, còn c nh g n v i c u ki n có chi u dày l n hơn theo i u
10.6.1.3.b.

g) i v i các k t c u ch u t i tr ng ng và t i tr ng rung ng dùng ư ng hàn góc tho i, t l hai c nh góc
vuông c a ư ng hàn là 1:1,5 (c nh dài n m theo hư ng l c tác d ng) và ư c tính toán theo b n m i ho c
theo phá ho i giòn.

10.6.1.4 Liên k t hàn i u các t m thư ng là ư ng hàn th ng, hàn th u h t b dày và dùng các b n lót.

Trong i u ki n l p ghép, cho phép hàn m t phía có hàn y thêm áy ư ng hàn và hàn vào b n thép lót
ư c gi l i.

10.6.1.5 Không ư c dùng liên k t h n h p mà trong ó m t ph n l c ư c ti p nh n b ng ư ng hàn,
m t ph n b ng bulông.

10.6.1.6 ư ng hàn gián o n ch dùng trong các k t c u ph , nơi có n i l c nh . Khi ó kho ng cách amax
gi a các u mút c a hai ư ng hàn liên ti p l y như sau:
amax ≤ 15 tmin , i v i c u ki n ch u nén;

amax ≤ 30 tmin , i v i c u ki n ch u kéo;

trong ó tmin là chi u dày nh nh t c a các b n thép ư c liên k t.

10.6.1.7 Trong thi t k c n ch rõ: phương pháp hàn, lo i que hàn ho c dây hàn, v trí và th t hàn c a
các m i hàn.

10.6.2 Liên k t bulông

10.6.2.1 L c a các lo i bulông ư c ch t o theo các qui nh k thu t c a tiêu chu n v bulông.

10.6.2.2 Bulông thô và bulông thư ng ư c dùng trong các k t c u làm b ng thép có gi i h n ch y t 380
MPa tr xu ng.

10.6.2.3 Cho phép liên k t các c u ki n vào nút liên k t b ng m t bulông.
77
TCVN 5575:2012


B ng 43 – Chi u cao nh nh t c a ư ng hàn góc hf

Giá tr nh nh t hf khi chi u dày l n nh t
c a các c u ki n ư c hàn t, mm
Gi i h n
D ng Phương
ch y c a
liên k t pháp hàn
thép fy MPa
4÷5 6 ÷ 10 11 ÷ 16 17 ÷ 22 23 ÷ 32 33 ÷ 40 41 ÷ 80

Ch T v i ≤ 430 4 5 6 7 8 9 10
ư ng hàn
Tay
430 < fy ≤ 530 5 6 7 8 9 10 12
góc hai phía; T ng ≤ 430 3 4 5 6 7 8 9
ch ng và và bán t 430 < fy ≤
góc 4 5 6 7 8 9 10
ng 530
Ch T v i Tay 5 6 7 8 9 10 12
ư ng hàn T ng
≤ 380
góc m t phía và bán t 4 5 6 7 8 9 10
ng
CHÚ THÍCH: Các k t c u làm t thép có gi i h n ch y fy > 530 MPa và v i t t c các lo i thép khi chi u dày các c u ki n l n
hơn 80 mm, chi u cao nh nh t c a ư ng hàn góc l y theo các qui nh k thu t riêng.

10.6.2.4 Trong các liên k t bulông làm vi c ch u c t không ư c dùng các bulông mà trên chi u dài c a
ph n không ren có các o n v i ư ng kính khác nhau.

10.6.2.5 Dư i ai c (êcu) c a các bulông ph i t vòng m, riêng bulông cư ng cao t vòng m
c dư i mũ bulông. Khi dung sai gi a ư ng kính c a l và c a thân bulông không vư t quá 3 mm cho
phép t m t vòng m dư i ai c.

10.6.2.6 V i các bulông làm vi c ch u trư t (tr bulông cư ng cao), ph n có ren không ăn vào quá m t
n a chi u dày c a b n thép ngoài cùng (n m dư i ai c) ho c không quá 5 mm.

10.6.2.7 Các lo i bulông (k c bulông cư ng cao) ư c b trí theo các qui nh B ng 44.

Trong các liên k t không ch u l c ho c ch y u do yêu c u c u t o, các bulông thư ng ư c b trí theo kho ng
cách l n nh t, trong các liên k t ch u l c bulông ư c b trí theo kho ng cách nh nh t.

Khi b trí bulông ki u so le nên l y kho ng cách gi a tâm c a chúng d c theo phương c a l c không nh hơn a
+ 1,5d (a là kho ng cách gi a các hàng theo phương vuông góc v i l c; d là ư ng kính l bulông). Khi b trí
như v y ti t di n th c c a c u ki n An k n gi m y u ch do các l bulông n m theo phương vuông góc v i
phương c a l c (không theo ư ng zích z c).

10.6.2.8 Ph i dùng bu lông cư ng cao (ho c liên k t hàn) cho liên k t d ng l p các k t c u ch u l c
chính c a nhà và công trình có d m c u tr c (tính theo b n m i), các k t c u dư i ư ng s t.

Trong liên k t d ng l p, bulông thô và bulông thư ng ư c dùng trong các trư ng h p sau:

liên k t xà g , các c u ki n c a c a mái, h gi ng cánh trên c a giàn (khi có h gi ng cánh dư i ho c
mái c ng), h gi ng ng gi a các giàn và c a mái, các c u ki n c a h sư n tư ng;
78
TCVN 5575:2012


B ng 44 – Quy nh b trí bulông

c i m c a kho ng cách Tr s c a kho ng cách
1. Gi a tâm hai bulông theo hư ng b t kỳ:
a) Nh nh t 2,5d
b) L n nh t trong các dãy biên khi không có thép góc vi n,
ch u kéo và ch u nén. 8d ho c 12t
c) L n nh t trong các dãy gi a và các dãy biên khi có thép
góc vi n:
– Khi ch u kéo 16d ho c 24t
– Khi ch u nén 12d ho c 18t
2. Kho ng cách t tâm bulông én mép c a c u ki n:
a) Nh nh t d c theo l c 2d
b) Nh nh t khi vuông góc v i l c:
– Khi mép c t 1,5d
– Khi mép cán 1,2d
c) L n nh t 4d ho c 8d
d) Nh nh t i v i bulông cư ng cao khi mép b t kỳ và
hư ng b t kỳ 1,3d
CHÚ THÍCH: Trong các c u ki n liên k t làm b ng thép có gi i h n ch y cao hơn 380 MPa, kho ng cách nh nh t gi a tâm
hai bulông là 3d

Các ký hi u dùng trong B ng 44:

d là ư ng kính l bulông;

t là chi u dày m ng hơn c a các c u ki n ngoài.

liên k t h gi ng cánh dư i c a các giàn khi có kh i mái c ng (các t m bêtông c t thép, bêtông lư i thép,
các t m thép nh hình, v.v...);

liên k t giàn vì kèo và giàn kèo v i c t, giàn vì kèo v i giàn kèo v i i u ki n ph n l c g i th ng
ng truy n qua g i ;

liên k t các d m c u tr c ơn gi n v i nhau, liên k t cánh dư i c a chúng v i vai c t;

liên k t các d m c a sàn công tác không ch u tác d ng c a t i tr ng ng;

liên k t các k t c u ph .

10.6.2.9 Khi dùng bu lông cư ng cao, trong thi t k ph i ghi rõ phương pháp gia công b m t các b n
thép.

10.7 Các yêu c u b sung khi thi t k d m có l

10.7.1 D m có l ư c thi t k t d m ch I cán, thư ng làm b ng thép có gi i h n ch y t 530 MPa
tr xu ng.

Liên k t hàn c a b n b ng c n dùng ư ng hàn i u th u h t chi u dày.79
TCVN 5575:2012


10.7.2 b n c a d m khi ch u u n trong m t ph ng c a b n b ng (Hình 20) ư c ki m tra theo các
công th c B ng 45.

B ng 45 – Các công th c ki m tra b n c a ti t di n d m (Hình 20)

Ch T phía trên Ch T phía dư i G i

Mh1 V1a Mh2 V2 a
i m1 + ≤ f1γ c i m3 + ≤ f2γ c
Ix 2W1max Ix 2W2 max
V3 s
≤ fv γ c
Md1 V1a f γ Md 2 V2 a f γ t w ah3
i m2 + ≤ u1 c i m4 + ≤ u2 c
Ix 2W1max γu Ix 2W2 max γu

CHÚ THÍCH:
M là mô men u n trong ti t di n d m;

I I
V1, V2 là l c c t do các ph n ch T ti p nh n V1 = V 1
; V2 = V 2
;
I1 + I 2 I1 + I 2
V i V là l c c t trong ti t di n d m;
I1 và I2 là các mômen quán tính c a ph n ti t di n ch T phía trên và phía dư i i v i tr c b n thân và song
song v i cánh;
V3 là l c c t trong ti t di n c a d m t i kho ng cách cách g i m t o n (c + s – 0,5a) (Hình 20);
Ix là mômen quán tính c a ti t di n d m có l i v i tr c x-x;

W1max, W1min l n lư t là mômen kháng u n l n nh t và nh nh t c a ti t di n ch T trên;
W2max, W2min l n lư t là mômen kháng u n l n nh t và nh nh t c a ti t di n ch T dư i;
f1, fu1, f2, fu2 l n lư t là cư ng tính toán c a thép cán i v i các ti t di n ch T trên và dư i;

γc là h s i u ki n làm vi c c a k t c u;

γu là h s tin c y trong các tính toán theo s c b n t c th i.


s 1-1
c a 1 y
1
x1 x1

2
h1
d1
x x
h3
h
d2
tw
h2
4 x2 x2
3

1 y


Hình 20 – Sơ m t o n d m có l

10.7.3 n nh c a d m c n ư c ki m tra theo các ch d n c a 7.2.2.1, trong ó các c trưng hình
h c ư c tính i v i ti t di n có l .

80
TCVN 5575:2012


Không c n ki m tra n nh c a d m khi ã tho mãn các yêu c u c a 7.2.2.2.

10.7.4 T i các ti t di n g i n u hwtw > 40 (tw là chi u dày nh nh t c a b n b ng) thì c n gia cư ng
b n b ng b ng các sư n c ng và ph i ki m tra theo các yêu c u c a 7.6.1.7, khi ó bên ti t di n g i
c n l y c ≥ 250 mm (Hình 20).

10.7.5 T i các ti t di n c a d m khi t s hw/tw > 2,5 E / f ho c khi không tho mãn các yêu c u trong
các ch d n 7.2.1.3 thì ph i t các sư n c ng theo yêu c u c a 7.6.1.1.

Ch ư c t t i tr ng t p trung t i các ti t di n không có l gi m y u.

Chi u cao b n b ng c a ti t di n ch I ch u nén ph i tho mãn các yêu c u c a 7.6.2.4, trong công th c (67)
dùng λ = 1,4.

10.7.6 Khi xác nh võng c a d m có t s l / hw ≥ 12 (v i l là nh p c a d m) thì mômen quán tính
c a ti t di n d m có l ph i ư c nhân v i h s 0,95.


11 Các yêu c u k thu t và c u t o khác khi thi t k nhà và công trình

11.1 Nhà công nghi p

11.1.1 Bi n d ng, võng và chuy n v c a k t c u l y theo qui nh 5.3.

11.1.2 Kho ng cách l n nh t gi a các khe nhi t c a khung thép nhà m t t ng l y theo B ng 46.

Khi vư t quá 5 % so v i các giá tr cho trong B ng 46, cũng như khi tăng c ng c a khung b ng tư ng ho c
các k t c u khác ph i tính n tác d ng c a nhi t , bi n d ng không àn h i c a k t c u.


B ng 46 – Kho ng cách l n nh t gi a các khe nhi t c a khung thép
nhà và công trình m t t ng


ơn v tính b ng mét
Kho ng cách l n nh t
c i m c a nhà và Gi a các khe nhi t
T khe nhi t ho c t u mút nhà
công trình Theo d c Theo ngang
n tr c c a h gi ng ng g n nh t
nhà nhà
– Nhà có cách nhi t 230 150 90
– Nhà không cách nhi t
và các xư ng nóng 200 120 75
– C u c n l thiên 130 50
CHÚ THÍCH: Khi trong ph m vi kh i nhi t c a nhà và công trình có hai h gi ng ng thì kho ng cách gi a các tr c c a
chúng không vư t quá: T 40 n 50 m i v i nhà; t 25 n 30 m i v i c u c n l thiên.
81
TCVN 5575:2012


11.2 Nhà khung th p t ng

11.2.1 võng cho phép c a các c u ki n ch u u n l y theo 5.3.2.

11.2.2 Chuy n v ngang c a khung do thành ph n tĩnh c a t i tr ng gió tiêu chu n (không k n bi n
d ng c a móng và c ng c a tư ng bao che, tư ng ngăn), không ư c vư t quá các giá tr 5.3.4.

11.2.3 phân ph i l i mômen u n trong các c u ki n c a khung, t i nút liên k t c a d m và c t cho
phép dùng các b n ghép làm vi c trong giai o n d o. Các b n ghép ư c làm b ng thép có gi i h n
ch y fy ≤ 345 MPa. N i l c nh nh t trong b n ghép (dùng xác nh kh năng ch u l c Mmin c a nút)
ư c tính theo ng su t σmin = fy; và n i l c l n nh t ( xác nh Mmax c a nút) ư c tính theo ng
su t σmax = fy + 100 MPa.

Các c nh d c c a b n ghép ph i ư c bào ho c phay nh n.

11.3 K t c u thép t m

11.3.1 Các sư n c ng ngang c a v ph i có chu vi kín.

11.3.2 T i tr ng t p trung không ư c truy n tr c ti p lên v mà ph i thông qua các sư n c ng trung
gian.

11.3.3 gi m ng su t c c b , ch n i các v có hình d ng khác nhau ư c làm trơn tho i.

11.3.4 Các ư ng hàn i u ư c hàn hai phía ho c hàn m t phía có hàn y thêm m t sau, ho c
hàn trên b n lót.

Trong thi t k ph i ghi rõ các i u c n thi t m b o tính c kín c a liên k t theo yêu c u s d ng.

11.3.5 Trong k t c u thép t m thư ng dùng liên k t hàn i u. Khi chi u dày các t m t ≤ 5 mm, ho c
khi liên k t l p ghép cho phép dùng liên k t ch ng.

11.3.6 Khi c u t o k t c u thép t m nên ch n phương pháp s n xu t và l p ghép công nghi p b ng
cách dùng:

Các t m ho c băng có kích thư c l n (có th ch t o s n thân và áy v d ng cu n);

Hình khai tri n, khi c t thép có ít ph li u nh t;

Hàn t ng.

11.4 K t c u tháp, tr

11.4.1 Khi thi t k tháp tr nên chú ý các i u sau:

Gi m s c c n khí ng c a công trình và các b ph n riêng c a nó;

Phân b h p lý n i l c trong các c u ki n c a k t c u b ng các gi i pháp c u t o ho c dùng ng su t trư c;

82
TCVN 5575:2012


Ph i h p ch c năng ch u l c và ch c năng công ngh .

11.4.2 Các dây neo ư c làm b ng thép tròn m k m ho c cáp b n. Trong môi trư ng có m c ăn
mòn trung bình và cao dùng cáp m k m.

Mút c a cáp thép c c neo ho c ng n i ư c gi b ng cách rót h p kim theo úng k thu t neo cáp.

11.4.3 Khi tính toán tháp, tr l y h s i u ki n làm vi c theo 5, B ng 47 và B ng 49.

11.4.4 l ch ngang tương i c a c t không ư c vư t quá các giá tr cho trong B ng 48 (tr các
c t ư c thi t k theo các yêu c u k thu t riêng).

11.4.5 Cho phép l y giá tr t i tr ng gió tác d ng vào thân tr t i v trí gi a các l p dây neo ho c tác
d ng vào dây neo v trí 2/3 chi u cao dây neo và coi như các giá tr ó không i trên c chi u dài
o n thân ho c dây neo.

11.4.6 Cho phép coi l c t p trung c a các s cách i n treo trên dây như l c phân b u có giá tr
ư c l y theo i u ki n mômen tương ương khi coi dây như d m ơn gi n.

11.4.7 Khi tính toán các c u ki n n m nghiêng (cáp neo, thanh ch ng xiên, v.v...) ch k n hình chi u
c a các l c tác d ng lên phương vuông góc v i tr c c a c u ki n ho c dây cung c a nó.

11.4.8 Ki m tra n nh t ng th c a tr theo các t h p t i tr ng sau:

L c kéo l p ráp c a dây căng khi không có gió;
T i tr ng gió trong phương song song v i m t ph ng th ng ng ch a m t trong các dây neo.
Khi ki m tra n nh t ng th c a tr , l c tính toán trong thân ph i nh hơn l c t i h n ít nh t 1,3 l n.

B ng 47 − H s i u ki n làm vi c γc

Các c u ki n c a k t c u Giá tr γc

- Các thanh ng su t trư c c a h thanh b ng 0,9
- M t bích:
+ D ng vành khuyên 1,1
+ Các d ng còn l i 0,9
- Cáp thép c a dây neo tr khi s lư ng c a chúng:
+T 3 n 5 dây trong m t l p 0,8
+T 6 n 8 dây trong m t l p 0,9
+ T 9 dây trong m t l p tr lên 0,95
- Các chi ti t neo k p u cáp ho c d p i m trong ng l ng 0,75
- B n cáp ch n i ho c s cách i n 0,55
- Các b ph n liên k t dây neo v i k t c u g i và móng neo 0,9
- Các thanh neo không có ren ch u kéo u n 0,65
- Các tai ch u kéo 0,65


83
TCVN 5575:2012


B ng 48 – l ch ngang tương i

l ch ngang tương i
D ng t i tr ng
(so v i chi u cao)

- Gió 1/100
- Các thi t b ăngten treo m t bên c t khi không có gió 1/300

11.4.9 Trong thi t k c n ghi rõ giá tr l c kéo l p ráp c a dây cáp neo tr nhi t không khí trung
bình c a năm t i nơi xây d ng.

11.4.10 Liên k t l p ghép các c u ki n c a k t c u ư c thi t k b ng bulông thư ng khi n i l c nh
hơn ho c b ng 197 kN (20 T) và b ng bulông cư ng cao khi t i tr ng i d u và n i l c l n hơn.

Trong liên k t m t bích nên dùng bulông cư ng cao. Dùng ư ng hàn l p ghép ho c bulông tinh ph i phù
h p v i i u ki n thi công.

11.4.11 Các thanh xiên có m nh l n hơn 250 trong h thanh b ng ch th p ph i ư c liên k t v i
nhau t i các ch giao nhau.

11.4.12 võng trong phương th ng ng và phương ngang c a các thanh ngang c a vách c ng và
các c u ki n c a sàn công tác không ư c vư t quá 1/ 250 chi u dài c a nh p.

11.4.13 Trong k t c u c t r ng kho ng cách gi a các vách c ng không ư c l n hơn 3 l n c nh c a
ti t di n ngang trung bình c a các o n c t và ư c t t i ch có t i tr ng t p trung ho c nơi g y góc
c a các thanh cánh.

11.4.14 Bulông neo liên k t các m t bích c a nh ng thép ng ư c b trí trên m t ư ng tròn v i
ư ng kính nh nh t có th có, và kho ng cách gi a các bulông u nhau.

11.4.15 Các thanh xiên c a giàn t i m t nút h i t i m giao nhau gi a tr c các thanh cánh và các
thanh xiên. ch liên k t thanh xiên v i m t bích cho phép l ch tâm, nhưng l ch tâm không l n
hơn 1/3 kích thư c ti t di n ngang c a thanh cánh. Khi l ch tâm l n hơn, vi c tính toán các thanh
ph i k n mômen l ch tâm t i nút.

Trong các b n mã có x rãnh liên k t thanh xiên là thép tròn b ng ư ng hàn, u khe (sát mút c a thép
tròn) b n mã ư c khoan l v i ư ng kính l n hơn ư ng kính thanh 1,2 l n ( gi m ng su t t p trung).

11.4.16 Dây neo c a tr thân r ng h i t t i i m giao nhau c a tr c thanh cánh và các thanh ngang.
Tr c qui ư c c a dây neo là dây cung c a nó.

tránh u n cong, tai liên k t dây neo v i thân ư c gia cư ng b ng các sư n c ng.

11.4.17 Các giá và thanh treo c a sàn công tác ư c liên k t v i các m t chính c a thân c t.

11.4.18 Thi t b căng (tăng ơ) dùng i u ch nh chi u dài và gi dây neo tr ph i ư c ghì v i thi t
b neo b ng cáp m nh, riêng chi u dài c a cáp lu n vào ng l ng (dùng n i cáp) không ư c nh hơn

84
TCVN 5575:2012


20 l n ư ng kính cáp.

11.4.19 gi m dao ng c a dây, trên dây neo c a tr và dây d n treo liên ti p các thi t b gi m
rung t n s th p (t 1 n 2,5 Hz) và t n s cao (t 4 n 40 Hz) d ng lò xo. Thi t b gi m rung t n s
th p ư c ch n theo t n s dao ng chính c a dây. Kho ng cách s t ch u neo cáp n i m treo
thi t b gi m rung ư c xác nh theo công th c:


s ≥ βd
P
(120)
m

trong ó:

d là ư ng kính dây, tính b ng milimét (mm);

m là kh i lư ng 1 m dài dây, tính b ng kilôgam (kg);

P là l c căng trư c trong cáp neo ho c dây d n, tính b ng niutơn (N);

β là h s b ng 0,00041.

Thi t b gi m rung t n s cao ư c t cao hơn thi t b gi m rung t n s th p m t o n là s. Khi nh p c a cáp
neo ho c c a dây d n vư t quá 300 m, b gi m rung ư c t không ph thu c vào tính toán.

11.4.20 Các công trình ăngten ph i ư c sơn màu s c phù h p v i qui nh c a ngành hàng không.

11.4.21 Các chi ti t cơ khí c a cáp neo, lõi thép c a s cách i n, cũng như các chi ti t kim lo i khác
ph i ư c m k m.

11.5 C t ư ng dây t i i n

11.5.1 Liên k t bulông thô, bulông thư ng và bulông tinh dùng trong c t có chi u cao t 100 m tr
xu ng không c n tính toán theo b n m i, khi chi u cao c t l n hơn 100 m, chúng ph i ư c tính toán
theo b n m i.

11.5.2 Khi thi t k c t i n, l y h s làm vi c theo B ng 3 và B ng 49.

11.5.3 Khi xác nh m nh tương ương theo B ng 14, m nh l n nh t c a toàn thanh λ ư c
tính theo công th c:

i v i thanh b n m t, có các cánh song song, hai u t a kh p:

λ = 2L / b (121)
i v i các thanh ba m t u, có các cánh song song, hai u t a kh p:

λ = 2,5L / b (122)
85
TCVN 5575:2012


B ng 49 – H s i u ki n làm vi c γc khi thi t k c t i n

Các c u ki n c a k t c u Giá tr γc

1. Các cánh ch u nén làm b ng thép góc ơn trong hai khoang uk t m t
móng c a c t ng t do:

a) Khi dùng liên k t hàn 0,95

b) Khi dùng liên k t bulông 0,9

2. Các thanh ch u nén c a xà ngang r ng ( treo dây) b ng các thép góc ơn
u c nh ư c liên k t trên m t c nh (Hình 21):

a) Thanh cánh liên k t tr c ti p v i thân c t b ng hai bulông tr lên. 0,9

b) Thanh cánh liên k t v i thân c t b ng m t bulông ho c qua b n mã.
0,75
c) Thanh xiên và thanh ngang.

3. Dây neo b ng cáp thép ho c bó s i cư ng
0,75
cao:

a) i v i c t trung gian và c t có ch làm vi c bình thư ng
0,9
b) i v i các c t neo, c t neo góc và c t góc:

– Ch làm vi c bình thư ng
0,8
– Ch làm vi c có s c
0,9

CHÚ THÍCH: Các h s i u ki n làm vi c không dùng tính liên k t c a các c u ki n t i nút.
i v i các c t ng c l p d ng tháp (Hình 9):

λ = 2µ1h / bd (123)

trong ó:

µ1 = 1,25 (bt / bd)2 – 2,75 (bt/ bd) + 3,5 là h s chi u dài tính toán;

L là chi u dài hình h c c a thanh r ng;

b là kho ng cách gi a tr c c a các cánh song song trên m t h p nh t c a thân c t;

h là chi u cao c a c t ng c l p;

bt và bd là kho ng cách gi a tr c các cánh c a c t d ng tháp ng v i phía trên và dư i chân c a m t h p nh t.


86
TCVN 5575:2012
a) 2-2 b) y 2-2
x x x x

y

1 1 1 1
2 2

2 2
lm,
1 lm, 1
1-1 1-1
ld
ld
lc
lm lm
a) Thanh b ng tam giác; b) Thanh b ng tam giác có thanh ch ng
Hình 21 – Sơ xà ngang

11.5.4 Thanh r ng có ti t di n không i theo chi u dài, ch u nén l ch tâm ho c nén u n, ư c ki m
tra n nh theo các ch d n 7.4.

l ch tâm tương i m c a thanh r ng ba m t u và không i theo chi u dài, dùng thanh gi ng ho c b n
gi ng, ư c tính theo công th c:

Khi u n trong m t ph ng vuông góc v i m t trong các m t c a thân c t:

m = 3,48 βM / (Nb) (124)

Khi u n trong m t ph ng song song v i m t trong các m t c a thân c t:

m = 3βM / (Nb) (125)

trong ó:

b là kho ng cách gi a tr c c a các cánh song song trong m t m t c a thân ;

β là h s , b ng 1,2 khi liên k t bulông và b ng 1,0 khi liên k t hàn.

11.5.5 Khi tính c t ti t di n r ng, ch u nén l ch tâm ho c nén u n theo các ch d n 7.4, giá tr c a
l ch tâm tăng lên 1,2 l n n u dùng bulông liên k t các thanh.

11.5.6 Cho phép ki m tra n nh c a thanh cánh b ng các thép góc ơn như thanh ch u nén úng tâm
v i i u ki n nhân l c d c tính toán trong thanh v i h s α k n nh hư ng l ch tâm c a n i
l c thanh xiên t vào thanh cánh. Giá tr c a α l y không nh hơn 1,05 và ư c xác nh theo công
th c:
87
TCVN 5575:2012


α = 1+ (
× 0,35 − 0,07λ
Ndf a
Nf c
) (126)


trong ó:

Ndf là t ng thành ph n hình chi u n i l c c a các thanh xiên lên tr c c a thanh cánh và truy n vào nút thu c
khoang tính toán thép góc cánh trong cùng m t t h p t i tr ng tính thép góc cánh;

Nf là n i l c tính toán trong cánh;

a là kho ng cách trên m t ph ng b n cánh c a thép góc cánh tính t tr ng tâm c a nó n tr c h i t c a các
thanh xiên;

c là kho ng cách trên m t ph ng b n cánh c a thép góc cánh tính t tr ng tâm n s ng c a nó;


λ là m nh qui ư c c a thanh cánh.

Khi ki m tra k t c u trong ch làm vi c có s c do tác d ng ng th i c a l c d c, l c c t và mômen xo n,
l y α = 1,0.

Kho ng cách a l y như sau:

a ≤ c khi Ndf ≤ 0,5;
Nf
a ≤ 1,2 c khi Ndf ≤ 0,35;
Nf
a ≤ 1,4 c khi Ndf ≤ 0,25.
Nf
Cho phép các thanh xiên h i t t i s ng thép góc cánh n u Ndf / Nf ≤ 0,4, lúc ó khi tính l y a = c.

Khi giá tr c a a và Ndf / Nf vư t quá các tr s trên, các thanh xiên ph i qui t t i tr ng tâm c a thép góc cánh
ho c ph i tính toán thanh cánh theo ch u nén l ch tâm.

11.5.7 Trong c t r ng ng c l p, m nh c a các thanh xiên u tiên chân c t b ng thép góc
ơn không ư c vư t quá 160.

11.5.8 l ch c a nh c t và võng theo phương th ng ng c a xà ngang không ư c l n hơn
các giá tr cho trong B ng 50.

11.5.9 C t r ng có các thanh là nh ng thép góc ơn ư c tăng cư ng b ng các vách c ng ngang t
cách nhau không quá 15 m theo chi u dài c t, cũng như t i ch t t i tr ng t p trung và nơi g y góc
c a các thanh cánh.
88
TCVN 5575:2012


B ng 50 – l ch nh c t và võng theo phương th ng ng c a xà ngang

võng tương i c a xà ngang (so v i
l ch tương chi u dài c a nh p ho c công xôn)
ic ac t
K t c u và hư ng l ch Phương ng Phương ngang
(so v i chi u
cao h) Trong Trên Trong Trên công
nh p công xôn nh p xôn
1. C t neo ( u dây d n ư c neo
ch t vào c t qua s cách i n)
u và góc r c a tuy n dây có
chi u cao h ≤ 60m, d c dây d n 1/120 1/200 1/70 Không h n ch
2.C t neo c a tuy n dây có chi u cao
h ≤ 60m, d c dây d n 1/100 1/200 1/70 Không h n ch
3. C t trung gian c a tuy n dây (ngoài
c t vư t) d c dây d n Không h n ch 1/150 1/50 Không h n ch
4. C t vư t c a tuy n dây,có chi u
cao h ≥ 60m, d c dây d n 1/140 1/200 1/70 Không h n ch
5. C t c a các giá thi t b 1/100 – – –
6. D m các thi t b – 1/300 1/250 –
CHÚ THÍCH 1: Không qui nh l ch c a c t và xà ngang trong ch s c và l p ráp.

CHÚ THÍCH 2: l ch và võng qui nh i u 5 và 6 ph I gi m b t khi i u ki n k thu t v s d ng thi t b quy nh yêu
c u kh t khe hơn.

11.5.10 Trong các thanh ư c liên k t b ng m t bulông c a h thanh b ng (thanh xiên và thanh
ngang), tr nh ng thanh ch làm vi c ch u kéo, có chi u dày b n cánh t ≤ 6 mm, làm b ng thép có gi i
h n ch y fy ≤ 380 MPa, ư c phép l y kho ng cách t mép thanh n tr ng tâm c a l (d c theo l c)
b ng 1,35d (d là ư ng kính l ), và c n ghi rõ i u này trong thi t k . Khi ó, trong tính toán liên k t
theo ép m t l y h s i u ki n làm vi c γb = 0,65.

Trong các thanh ch làm vi c ch u kéo, kho ng cách t mép thanh n tâm c a l (d c theo phương l c) l y
không nh hơn 2d.

11.5.11 Khi dùng bulông liên k t tr c ti p các thanh xiên vào thanh cánh, các thanh xiên nên t trên
hai m t khác nhau c a b n cánh thép góc cánh.

11.5.12 Trong các m t n i i u b ng bulông c a các thanh cánh là thép góc u cánh, s lư ng
bulông nên l y ch n và b trí u trên các b n cánh c a thép góc cánh.

S lư ng bulông khi b trí m t dãy, b trí so le ho c song song không nên l n hơn 5 cái trên m t b n cánh thép
góc m t phía u n i.
89
TCVN 5575:2012


Ph l c A

(Quy nh)

V t li u dùng cho k t c u thép và cư ng tính toán


B ng A.1 – Thép các bon TCVN 1765:1975
dãn dài ∆, % ,
Gi i h n ch y fy , MPa

cho dày t, mm cho dày t, mm
b n
20 < t ≤
Mác thép kéo fu ,
MPa ≤ 20 20 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 ≤ 20 > 40
40

Không nh hơn Không nh hơn

CT31 ≥ 310 – – – 23 22 20

CT33s 310 ÷ 400 – – – 35 34 32

CT33n, CT33 320 ÷ 420 – – – 34 33 31

CT34s 330 ÷ 420 220 210 200 33 32 30

CT34n, CT34 340 ÷ 440 230 220 210 32 31 29

CT38s 370 ÷ 470 240 230 220 27 26 24

CT38n, CT38 380 ÷ 490 250 240 230 26 25 23

CT38nMn 380 ÷ 500 250 240 230 26 25 23

CT42s 410 ÷ 520 260 250 240 25 24 22

CT42n, CT42 420 ÷ 540 270 260 250 24 23 21

CT51n, CT51 510 ÷ 640 290 280 270 20 19 17

CT52nMn 460 ÷ 600 290 280 270 20 19 17

CT61n, CT61 ≥ 610 320 310 300 15 14 12
90
TCVN 5575:2012


B ng A.2 – Tính năng cơ h c c a m t s lo i thép nư c ngoài (Tham kh o)
ng su t gi i
h n nh nh t,
Nư c Ký hi u thép Lo i thép MPa Chú thích
ch y b n t
fy fu
ВСт3кп2–1 Thép cacbon sôi 225 360
ВСт3cп5–1 Thép cacbon l ng 245 370 Thép t m
09Г2
Nga –
Liên xô cũ
Thép h p kim th p 305 440 11 mm – 12 mm
09 Г2C
(ГОСТ
Thép h p kim th p 325 470
14Γ2 Thép h p kim th p 355 470
15XСНД
hay TY)
Thép h p kim th p 345 490 Thép t m
10XСНД Thép h p kim th p 390 530 4 mm – 32 mm
A36 Thép cacbon 250 400 Các lo i thép cán
A500 gr.C Thép cacbon 345 427 Thép ng
Hoa kỳ A570 gr.50 Thép cacbon 345 450 Thép cu n và
(theo t m
ASTM) A572 gr.50 Thép h p kim th p 345 450 Thép t m và hình
A607 gr.65 Thép h p kim th p 450 550 Ch ng r
A514 Thép h p kim nhi t luy n 690 760 Thép t m
BS 4360 gr.40 Thép k t c u không h p 240 340
kim
BS 4360 gr.43 Thép k t c u không h p 275 410 ≤ 16 mm
Anh kim
BS 4360 gr.50 Thép k t c u không h p 355 480
kim
BS 4360 gr.55 Thép h p kim th p 450 550
S235 Thép k t c u không h p 235 340
kim
S275 Thép k t c u không h p 275 410 ≤ 16 mm
Châu Âu
kim
(EN)
S355 Thép k t c u không h p 355 490
kim
S460 Thép h p kim th p 460 550
SS330 Thép k t c u cán nóng 205 330
Nh t
SS400 Thép k t c u cán nóng 245 400
(JIS –
SS490 Thép k t c u cán nóng 275 490 ≤ 16 mm
G3101)
SS540 Thép k t c u cán nóng 400 540

91
TCVN 5575:2012


B ng A.2 – (k t thúc)ng su t gi i h n
nh nh t, MPa
Nư c Ký hi u thép Lo i thép Chú thích
ch y fy b n t fu

S 3 (hay Q235) Thép cacbon 235 370

16Mn (hay Q345) Thép h p kim th p 345 510
Trung Qu c ≤ 16 mm
15MnV (hay Q 390) Thép h p kim th p 390 530

S 3 (hay Q235) Thép cacbon 235 370

AS 3678 gr.250 Thép t m 250 410 ≤ 50 mm

AS 3678 gr.300 Thép t m 300 430 ≤ 20 mm
Úc
AS 3679 gr.250 Thép hình 250 410 ≤ 40 mm

AS 3679 gr.350 Thép hình 340 480 ≤ 40 mm

CHÚ THÍCH: Các ký hi u thép nêu trong b ng này ch g m ký t g c nói lên tính ch t cơ h c, không ghi các ký t uôi nói lên
c i m s d ng và ch t o c a thép / Thép có chung ký t g c u dùng ư c tr s cho trong b ng, ví d : thép Anh BS
4360 gr.40B hay gr.40C dùng ư c tr s c a BS 4360 gr. 40; thép châu Âu S355JOC dùng tr s như S355; thép Trung qu c
Q235B–YF dùng ư c tr s như Q235.
B ng A.3 – Yêu c u v dai va p i v i thép các bon TCVN 5709:1993ơn v tính b ng niutơn mét trên centimet vuông

Không nh hơn

dày, nhi t , oC Sau khi hoá già cơ h c
Mác thép
mm
+ 20 - 20
D c Ngang
D c Ngang D c Ngang
XCT34 100 80 60 50 60 40
T 12
XCT38 90 60 60 40 60 30
n
XCT42 80 60 50 40 40 30
40
XCT52 70 50 50 40 40 30
92
TCVN 5575:2012


B ng A.4 – Cư ng tính toán c a thép cán ch u ép m t tì u, ép m t c c b

trong các kh p tr , ép theo ư ng kính con lăn
ơn v tính b ng megapascan

Cư ng tính toán


Ép theo ư ng kính con
Gi i h n b n Ép m t

MPa Tì u (có gia C c b trong các kh p tr (gi a lăn (trong các k t c u có
công ph ng m t) các th t cong v i tr c hình tr ) di ng h n ch )
khi ti p xúc ch t

360 327 164 8

365 332 166 8

370 336 168 8

380 346 173 9

390 355 178 9

400 364 182 10

430 391 196 10

440 400 200 10

450 409 205 10

460 418 209 10

470 427 214 11

480 436 218 11

490 445 223 11

500 455 228 11

510 464 232 12

520 473 237 12

530 473 237 12

540 482 241 12

570 504 252 13

590 522 261 13

635 578 289 14
CHÚ THÍCH: Giá tr c a cư ng tính toán l y theo các công th c B ng 4, v i γM = 1,1.
93
TCVN 5575:2012


B ng A.5 – Các c trưng v t lý c a thép

Các c trưng v t lý Giá tr

1. Kh i lư ng riêng ρ, kg/m3:
– Thép cán và kh i úc b ng thép 7850

– Kh i úc b ng gang 7200

2. H s dãn dài do nhi t αo, C -1 0,12×10-4

3. Mô un àn h i E, MPa
– Thép cán và kh i úc b ng thép 2,1×10 5
– Kh i úc b ng gang 0,85×106
– Bó s i thép song song 2,0×106
– Cáp thép xo n và cáp thép xo n có l p b c ngoài 1,7×106
4. Mô un trư t c a thép và kh i úc b ng gang G, MPa 0,81×106
5. H s n ngang (h s Poát xông) 0,3
CHÚ THÍCH: Giá tr mô un àn h i c a cáp thép cho trong b ng ng v i khi l c kéo không bé hơn 60 % l c kéo ts i
cáp.
94
TCVN 5575:2012


Ph l c B

(Quy nh)

V t li u dùng cho liên k t k t c u thép

B ng B.1 – Que hàn dùng ng v i mác thép (Tham kh o)

Lo i que hàn có thu c b c
Mác thép
TCVN 3223:1994 ГОСТ 9467–75 (Nga)

XCT34; XCT38; XCT42; XCT52 N42; N46 ∋42; ∋46

09Mn2; 14Mn2; 09Mn2Si; 10Mn2Si1 N46; N50 ∋46; ∋50B ng B.2 – Kích thư c que hàn i n TCVN 3223:1994 (Tham kh o)

ư ng kính lõi que hàn d mm Chi u dày thép cơ b n t ,mm Chi u dài que hàn (L ± 2), mm

1,6 250 (200)
2,0 T 3 n 5 250 (300)
2,5 300 (350)
3,0 (3,25) T 6 n 10 350 (400)

4,0 T 10 n 14 400 (450)

5,0 T 16 n 20 450
6,0 450B ng B.3 – Qui nh s d ng các c p b n c a bulông

trong các i u ki n làm vi c khác nhau

Bulông trong i u ki n làm vi c c a C p b n c a bulông
các k t c u bulông ư c s d ng

Không tính nm i Kéo ho c c t 4.6; 5.6; 4.8; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9

Có tính nm i Kéo ho c c t 4.6; 5.6; 6.6; 8.8; 10.9

CHÚ THÍCH: Khi t hàng, i v i bulông c p b n 6.6; 8.8 và 10.9 ph i ghi rõ mác thép và tiêu chu n tương ng.
95
TCVN 5575:2012


B ng B.4 – Di n tích ti t di n c a bulông A, Abn
ơn v tính b ng centimet vuông

TCVN 1916: 1995
16 18 20 22 24 27 30 36 42 48
d, mm

Bư c ren p, mm 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
A
2,01 2,54 3,14 3,80 4,52 5,72 7,06 10,17 13,85 18,09
Abn 1,57 1,92 2,45 3,03 3,52 4,59 5,60 8,16 11,20 14,72
B ng B.5 – c trưng cơ h c c a bulông cư ng cao

ư ng kính b n kéo ư ng kính b n kéo
danh nghĩa Mác thép nh nh t fub , danh nghĩa Mác thép nh nh t
c a ren, mm MPa c a ren, mm fub, MPa

40Cr 1 100 40Cr 750
36
38CrSi; 40CrVA 1 350 30Cr3MoV 1 100
T 16 n 27
30Cr3MoV 40Cr 650
1 350 42
30Cr2NiMoVA 30Cr3MoV 1 000

40Cr 950 40Cr 600
30 30Cr3MoV; 48
1 200 30Cr3MoV 900
35Cr2AV
96
TCVN 5575:2012


Ph l c C

(Quy nh)

Các h s tính b n c a các c u ki n
Khi k ns phát tri n c a bi n d ng d oB ng C1 – Các h s : c1 ; cx ; cy; nc

Lo i ti t Af Giá tr các h s
Hình d ng ti t di n
di n Aw c1 (cx) cy nc khi My = 0

y y 0,25 1,19
Af
0,5 1,12
1 x x x x 1,47 1.5
1,0 1,07
Aw
y Af y 2,0 1,04

y
Af 0,5 1,40
x x
2 1,0 1,28 1,47 2,0
Aw 2,0 1,18
y 0 ,5 A f

y
Af 0,25 1,19 1,07
0,5 1,12 1,12
3 x x 1,5
1,0 1,07 1,19
0,5A w Af
y 2,0 1,04 1,26

y
Af 0,5 1,40 1,12
x x
4 1,0 1,28 1,20 2,0
0,5Aw
2,0 1,18 1,31
0,25Af y

a) y b) y

x x x x
a) 2,0
5 – 1,47 1,47
b) 3,0
y y
97
TCVN 5575:2012


B ng C.1 – (k t thúc)

Giá tr các h s
Lo i ti t Af
Hình d ng ti t di n nc khi My = 0
di n Aw c1 (cx) cy


Af y 0,25 1,04

x x
0,5 1,07
6 1,47 3,0
0,5Aw 0,5Aw 1,0 1,12
y
2,0 1,19

y

7 x x – 1,26 1,26 1,5

y


a) y A
b) a) y b)
y y
f a) 3,0
8 x x x x x x x x – 1,60 1,47
Aw b) 1,0
y y y ya) y b) y 0,5 1,07
Af a) 3,0
9 x x x x 1,0 1,60 1,12
0,5Aw
b) 1,0
y y 2,0 1,19


CHÚ THÍCH:

– Khi My ≠ 0 l y nc = 1,5 (tr ti t di n lo i 5a l y nc = 2 và lo i 5b l y nc = 3).

– Khi giá tr Af /Aw trung gian thì các h s xác nh theo n i suy tuy n tính.
98
TCVN 5575:2012


Ph l c D

(Quy nh)

Các h s tính toán n nh c a c u ki n
ch u nén úng tâm, nén l ch tâm và nén u n

D.1 Xác nh h s chi u dài tính toán c a c t

D.1.1 C t có ti t di n không i

H s chi u dài tính toán µ c a c t có ti t di n không i ư c xác nh theo B ng D.1


B ng D.1 – H s µ xác nh chi u dài tính toán c a c t có ti t di n không i
-
Cách liên k t N N N
N N
và d ng t i N

tr ng

Nmax
Nmax

H s µ theo
1,0 0,7 0,5 2,0 1,0 2,0 0,725 1,12
lý thuy t
H s µ khi
các i u ki n
liên k t g n
1,0 0,8 0,65 2,1 1,2 2,0 – –
sát v i lý
thuy t (Tham
kh o)
D.1.2 C t m t b c

H s chi u dài tính toán µ1 i v i ph n dư i c a c t m t b c xác nh tùy thu c vào t s :


α=
I 2l1 l2 I1
n= và tr s
I1l2 l1 I2β

trong ó: I1, I2 , l1, l2 là mômen quán tính c a ti t di n và chi u dài tương ng c a ph n c t dư i và ph n c t trên
(Hình D.1);

N1 + N 2
β= ;
N2

Khi u trên c t t do, µ1 tra theo B ng D.2;

Khi u trên c t là ngàm trư t, µ1 tra theo B ng D.3;

Khi u trên là kh p c nh ho c ngàm thì µ1 i v i ph n c t dư i tính theo công th c:

99
TCVN 5575:2012


µ12 + µ11 (β − 1)
2 2

µ1 = (D.1)
β

trong ó:

µ12 là h s chi u dài tính toán c a ph n c t dư i khi N1 = 0;

µ11 là h s chi u dài tính toán c a ph n c t dư i khi N2 = 0.

Tr s c a µ12 và µ11 l y như sau:

Khi u trên c t t a kh p, theo B ng D.4;

Khi u trên c t là liên k t ngàm, theo B ng D.5.

H s chi u dài tính toán µ2 c a ph n c t trên trong t t c m i trư ng h p u ư c tính theo công th c:

µ1
µ2 = ≤3 (D.2)
α1


N2
l2
I2
N1
I1
l1
Hình D.1 – Sơ c tm tb c


D.1.3 C t hai b c

H s chi u dài tính toán µ1 i v i ph n dư i c a c t hai b c (Hình D.2) khi u trên c a c t ư c liên k t như
trong B ng D.6, tính theo công th c:

β1µ m1 + (β 2 µ m 2 + µ m 3 )(1 + δ 2 ) I 1 / I 1m
2 2 2 2

µ1 = (D.3)
1 + β1 + β 2

trong ó:

µm1 , µm2, µm3 là các h s , xác nh theo b ng D.6 như iv ic tm tb c Hình D.3;
100
TCVN 5575:2012


β1 = β2 = 2 ; δ 2 = 2 ;
N1 ; N l
N3 N3 l1

N1; N2; N3 là các l c d c t tương ng t i các b c và nh c t (Hình D.2);

I1m là mômen quán tính trung bình c a các o n c t l1 và l2, ư c tính theo công th c:

I1l1 + I 2l2
I1m = (D.4)
l1 + l2
I2m là mômen quán tính trung bình c a các o n c t l2 và l3, ư c tính theo công th c:

I 2l2 + I 3l3
I 2m = (D.5)
l2 + l3
I1; I2; I3 và l1; l2; l3 là mômen quán tính c a ti t di n và chi u dài tương ng c a các o n c t dư i,
gi a và trên cùng.


a) b) c) N
N3
l2 + l3
I3
l3
l3
l3
N2 I2m N I3 I3
N
I2
l2
N1
l 1 + l2
l1 + l 2


I1 I1m I1m
l1
I1
l1
a) l c N t t i ph n c t dư i;
b) l c N t t i ph n c t gi a;
c) l c N t t i nh c t.
Hình D.2 – Sơ c t
hai bËc
Hình D.3 – Các sơ c t m t b c (cho B ng D.5)

H s chi u dài tính toán µ2 c a ph n c t gi a, ng v i l2 ư c tính theo công th c:

µ1
µ2 = (D.6)
α2

và h s µ3 i v i ph n c t trên cùng, ng v i l3, theo công th c:

µ1
µ3 = ≤3 (D.7)
α3

trong ó:

l2 I 1 (N 2 + N 3 ) ; α 3 = l3 I 1N3
I 2 (N1 + N 2 + N 3 ) I 3 (N1 + N 2 + N 3 )
α2 =
l1 l1


101
102
TCVN 5575:2012
B ng D.2 – H s chi u dài tính toán µ1 i v i c t m t b c có u trên t do
Sơ α1 H s µ1 khi n
tính
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 5,0 10,0 20,0


0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
0,2 2,0 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,12 2,14 2,15 2,17 2,21 2,40 2,76 3,38
0,4 2,0 2,04 2,08 2,11 2,13 2,18 2,21 2,25 2,28 2,32 2,35 2,42 2,48 2,54 2,60 2,66 2,80 – – –
0,6 2,0 2,11 2,20 2,28 2,36 2,44 2,52 2,59 2,66 2,73 2,80 2,93 3,05 3,17 3,28 3,39 – – – –
0,8 2,0 2,25 2,42 2,56 2,70 2,83 2,96 3,07 3,17 3,27 3,36 3,55 3,74 – – – – – – –
1,0 2,0 2,50 2,73 2,94 3,13 3,29 3,44 3,59 3,74 3,87 4,00 – – – – – – – – –
1,5 3,0 3,43 3,77 4,07 4,35 4,61 4,86 5,05 – – – – – – – – – – – –
2,0 4,0 4,44 4,90 5,29 5,67 6,03 – – – – – – – – – – – – – –
2,5 5,0 5,55 6,08 6,56 7,00 – – – – – – – – – – – – – – –
3,0 6,0 6,65 7,25 7,82 – – – – – – – – – – – – – – – –
B ng D.3 – H s chi u dài tính toán µ1 i v i c t có u trên là ngàm trư t

Sơ H s µ1 khi n
α1
tính 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 5,0 10,0 20,0
N2 0 2,0 1,92 1,86 1,80 1,76 1,70 1,67 1,64 1,60 1,57 1,55 1,50 1,46 1,43 1,40 1,37 1,32 1,18 1,10 1,05
0,2 2,0 1,93 1,87 1,82 1,76 1,71 1,68 1,64 1,62 1,59 1,56 1,52 1,48 1,45 1,41 1,39 1,33 1,20 1,11 –
N1 0,4 2,0 1,94 1,88 1,83 1,77 1,75 1,72 1,69 1,66 1,62 1,61 1,57 1,53 1,50 1,48 1,45 1,40 – – –
0,6 2,0 1,95 1,91 1,86 1,83 1,79 1,77 1,76 1,72 1,71 1,69 1,66 1,63 1,61 1,59 – – – – –
0,8 2,0 1,97 1,94 1,92 1,90 1,88 1,87 1,86 1,85 1,83 1,82 1,80 1,79 – – – – – – –
1,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 – – – – – – – – –
1,5 2,0 2,12 2,25 2,33 2,38 2,43 2,48 2,52 – – – – – – – – – – – –
2,0 2,0 2,45 2,66 2,81 2,91 3,00 – – – – – – – – – – – – – –
N1+N2 2,5 2,5 2,94 3,17 3,34 3,50 – – – – – – – – – – – – – – –
3,0 3,0 3,43 3,70 3,93 4,12 – – – – – – – – – – – – – – –
TCVN 5575:2012
103
104
TCVN 5575:2012
B ng D.4 – H s chi u dài tính toán µ12 và µ11 i v i c t m t b c có u t a kh p c nh


Sơ I2 H s µ1 2 và µ1 1 khi l2 / l1
tính I1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
H s µ1 2

N2 0,04 1,02 1,84 2,25 2,59 2,85 3,08 3,24 3,42 3,70 4,00 4,55 5,25 5,80 6,55 7,20

I2
0,06 0,91 1,47 1,93 2,26 2,57 2,74 2,90 3,05 3,24 3,45 3,88 4,43 4,90 5,43 5,94
l2
0,08 0,86 1,31 1,73 2,05 2,31 2,49 2,68 2,85 3,00 3,14 3,53 3,93 4,37 4,85 5,28
0,1 0,83 1,21 1,57 1,95 2,14 2,33 2,46 2,60 2,76 2,91 3,28 3,61 4,03 4,43 4,85

I1
0,2 0,79 0,98 1,23 1,46 1,67 1,85 2,02 2,15 2,28 2,40 2,67 2,88 3,11 3,42 3,71
l1
0,3 0,78 0,90 1,09 1,27 1,44 1,60 1,74 1,86 1,98 2,11 2,35 2,51 2,76 2,99 3,25
0,4 0,78 0,88 1,02 1,17 1,32 1,45 1,58 1,69 1,81 1,92 2,14 2,31 2,51 2,68 2,88

N2 0,5
1,0
0,78
0,78
0,86
0,85
0,99
0,92
1,10
0,99
1,22
1,06
1,35
1,13
1,47
1,20
1,57
1,27
1,67
1,34
1,76
1,41
1,96
1,54
2,15
1,68
2,34
1,82
2,50
1,97
2,76
2,10

H s µ1 1

0,04 0,67 0,67 0,83 1,25 1,43 1,55 1,65 1,70 1,75 1,78 1,84 1,87 1,88 1,90 1,92
I2
0,06 0,67 0,67 0,81 1,07 1,27 1,41 1,51 1,60 1,64 1,70 1,78 1,82 1,84 1,87 1,88
l2
0,08 0,67 0,67 0,75 0,98 1,19 1,32 1,43 1,51 1,58 1,63 1,72 1,77 1,81 1,82 1,84
N1 0,1 0,67 0,67 0,73 0,93 1,11 1,25 1,36 1,45 1,52 1,57 1,66 1,72 1,77 1,80 1,82
I1
l1
0,2 0,67 0,67 0,69 0,75 0,89 1,02 1,12 1,21 1,29 1,36 1,46 1,54 1,60 1,65 1,69
0,3 0,67 0,67 0,67 0,71 0,80 0,90 0,99 1,08 1,15 1,22 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59
0,4 0,67 0,67 0,67 0,69 0,75 0,84 0,92 1,00 1,07 1,13 1,24 1,33 1,40 1,47 1,51
N1 0,5 0,67 0,67 0,67 0,69 0,73 0,81 0,87 0,94 1,01 1,07 1,17 1,26 1,33 1,39 1,44
1,0 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,74 0,78 0,82 0,87 0,91 0,99 1,07 1,13 1,19 1,24
B ng D.5 – H s chi u dài tính toán µ1 2 và µ1 1 i v i c t m t b c có u trên liên k t ngàm

Sơ I2 H s µ1 2 và µ1 1 khi l2 / l1
tính I1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
H s µ1 2

0,04 0,78 1,02 1,53 1,73 2,01 2,21 2,38 2,54 2,65 2,85 3,24 3,70 4,20 4,76 5,23
N2
0,06 0,70 0,86 1,23 1,47 1,73 1,93 2,08 2,23 2,38 2,49 2,81 3,17 3,50 3,92 4,30
I2 0,08 0,68 0,79 1,05 1,31 1,54 1,74 1,91 2,05 2,20 2,31 2,55 2,80 3,11 3,45 3,73
l2
0,1 0,67 0,76 1,00 1,20 1,42 1,61 1,78 1,92 2,04 2,20 2,40 2,60 2,86 3,18 3,41
0,2 0,64 0,70 0,79 0,93 1,07 1,23 1,41 1,50 1,60 1,72 1,92 2,11 2,28 2,45 2,64
I1
l1
0,3 0,62 0,68 0,74 0,85 0,95 1,06 1,18 1,28 1,39 1,48 1,67 1,82 1,96 2,12 2,20
0,4 0,60 0,66 0,71 0,78 0,87 0,99 1,07 1,16 1,26 1,34 1,50 1,65 1,79 1,94 2,08
0,5 0,59 0,65 0,70 0,77 0,82 0,93 0,99 1,08 1,17 1,23 1,39 1,53 1,66 1,79 1,92
N2
1,0 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
H s µ1 1

0,04 0,66 0,68 0,75 0,94 1,08 1,24 1,37 1,47 1,55 1,64 1,72 1,78 1,81 1,85 1,89
I2
l2
0,06 0,65 0,67 0,68 0,76 0,94 1,10 1,25 1,35 1,44 1,50 1,61 1,69 1,74 1,79 1,82
0,08 0,64 0,66 0,67 0,68 1,00 1,12 1,25 1,34 1,41 1,53 1,62 1,68 1,75 1,79
N1
0,84
0,1 0,64 0,65 0,65 0,65 0,78 0,92 1,05 1,15 1,25 1,33 1,45 1,55 1,62 1,68 1,71
I1
l1
0,2 0,62 0,64 0,65 0,65 0,66 0,73 0,83 0,92 1,01 1,09 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54
0,3 0,60 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,73 0,81 0,89 0,94 1,09 1,20 1,28 1,35 1,41
0,4 0,58 0,63 0,63 0,64 0,64 0,66 0,68 0,75 0,82 0,88 1,01 1,10 1,19 1,26 1,32
N1
0,5 0,57 0,61 0,63 0,64 0,64 0,65 0,68 0,72 0,77 0,83 0,94 1,04 1,12 1,19 1,25
1,0 0,55 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73 0,80 0,88 0,93 1,01 1,05
TCVN 5575:2012
105
106
TCVN 5575:2012
B ng D.6 – H s chi u dài tính toán µm 1 , µm 2 , µm 3

Liên k t u trên c a c t Giá tr các h s

µm 1 µm 2 µm 3

V i t i tr ng

Theo hình D.3, a Theo hình D.3, b Theo hình D.3, c
µm 3 = µ1
(µ1 theo b ng D.2 khi
T do µm 1 = 2,0 µm 2 = 2,0
l3 I 1m
α1 = )
l1 + l 2 I3
µm 3 = µ1
(µ1 theo b ng D.3 khi
µm 1 = µ1 µm 2 = µ1
Ch liên k t không cho xoay
(µ1 theo b ng D.3 v i α1 = 0) (µ1 theo b ng D.3 v i α1 = 0) l3 I1m
α1 = )
l1 + l2 I3

µm 1 = µ1 1 µm 2 = µ1 1 µm 3 = µ1 2
Liên k t kh p c nh
(µ1 1 theo b ng D.4) (µ1 1 theo b ng D.4) (µ1 2 theo b ng D.4)


µm 1 = µ1 1 µm 2 = µ1 1 µm 3 = µ1 2
Liên k t ngàm
(µ1 1 theo b ng D.5) (µ1 1 theo b ng D.5) (µ1 2 theo b ng D.5)
TCVN 5575:2012


D.1.4 C t có ti t di n thay i (tham kh o)

Trong trư ng h p thanh có ti t di n thay i, khi xác nh chi u dài tính toán c n k n h s chi u dài tính
toán b sung µ, cho trong B ng D.7. Khi ó, chi u dài tính toán l0 ư c tính theo công th c:

l 0 = µµ1l (D.8)

trong ó l là chi u dài hình h c; µ là h s chi u dài tính toán như trong trư ng h p ti t di n không i.


B ng D.7 – H s chi u dài tính toán b sung µ1 i v i thanh có ti t di n thay i

Khi t s Imin/Imax b ng
Sơ thanh l1/l
0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Imin Imax
– – 1,35 1,24 1,14 1,08 1,02 1,00


Imin Imax
– – 1,66 1,45 1,24 1,14 1,06 1,00


0,0 1,69 1,35 1,25 1,14 1,08 1,03 1,00


l
0,2 1,45 1,22 1,15 1,08 1,05 1,02 –
l1
0,4 1,23 1,11 1,07 1,04 1,02 1,01 –

Imin Imax
0,6 1,07 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00 –

0,8 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 –D.2 Các h s khác

D.2.1 H s u n d c ϕ l y theo B ng D.8, h s nh hư ng c a hình d ng ti t di n η l y theo b ng
D.9, h s ϕe l y theo B ng D.10, D.11, l ch tâm tính i me l y theo B ng D.12.

D.2.2 H s cmax i v i ti t di n ch I và ch T

D.2.2.1 i v i ti t di n ch I

i v i ti t di n ch I có 1 tr c i x ng (Hình D.4), h s cmax ư c tính theo công th c:
107
TCVN 5575:2012


cmax =
2
(D.9)
16  e 
1 + δB + (1 − δB ) + α x − x 
2


µ  h
2
trong ó:
αx = (h1I1 - h2I2)/(Iyh);
ex = Mx/N là l ch tâm c a l c nén so v i tr c x–x, l y theo d u tương ng (như trên Hình D.4 là
d u dương);

h là kho ng cách gi a các tr c c a cánh;

µ= + 0,156 t 2 λ2 ;
8I1I 2 I
2 y
Iy Ah

2 β ex
B =1+ ;
ρ h

δ=
µ
ây:

I1, I2 l n lư t là mômen quán tính c a cánh l n và cánh nh l y v i tr c y – y;

Ix + Iy
ρ= 2
+αx ;
2

Ah
It và β là các giá tr tính theo các công th c B ng E.3 và B ng E.4.

D.2.2.2 i v i ti t di n ch T

i v i ti t di n ch T, giá tr c a h s cmax ư c xác nh như i v i ti t di n ch I nhưng khi tính It
l y: I2 = 0; b2 = 0; t2 = 0 (Hình D.4).


y
b1
t1
h1 N
x x
eo
h
h2
t2
b2
y

Hình D.4 – Sơ ti t di n ch I
m t tr c i x ng ch u nén l ch tâm
108
B ng D.8 – H s u n d c ϕ c a c u ki n ch u nén úng tâm

H s ϕ i v i các c u ki n b ng thép có cư ng tính toán f, MPa
m nh λ 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640
10 988 987 985 984 983 982 981 980 979 978 977 977
20 967 962 959 955 952 949 946 943 941 938 936 934
30 939 931 924 917 911 905 900 895 891 887 883 879
40 906 894 883 873 863 854 846 849 832 825 820 814
50 869 852 836 822 809 796 785 775 764 746 729 712
60 827 805 785 766 749 721 696 672 650 628 608 588
70 782 754 724 687 654 623 595 568 542 518 494 470
80 734 686 641 602 566 532 501 471 442 414 386 359
90 665 612 565 522 483 447 413 380 349 326 305 287
100 599 542 493 448 408 369 335 309 286 267 250 235
110 537 478 427 381 338 306 280 258 239 223 209 197
120 479 719 366 321 287 260 237 219 203 190 178 167
130 425 364 313 276 247 223 204 189 175 163 153 145
140 376 315 272 240 215 195 178 164 153 143 134 126
150 328 276 239 211 189 171 157 145 134 126 118 111
160 290 244 212 187 167 152 139 129 120 112 105 099
170 259 218 189 167 150 136 125 115 107 100 094 089
180 233 196 170 150 135 123 112 104 097 091 085 081
190 210 177 154 136 122 111 102 094 088 082 077 073
200 191 161 140 124 111 101 093 086 080 075 071 067
210 174 147 128 113 102 093 085 079 074 069 065 062
220 160 135 118 104 094 086 077 073 068 064 060 057
CHÚ THÍCH: Giá tr c a h s ϕ trong b ng ã ư c tăng lên 1000 l n.
TCVN 5575:2012
109
110
TCVN 5575:2012
B ng D.9 – H s nh hư ng c a hình d ng ti t di n η

Lo i Tr s c a η khi
0≤λ ≤5 λ >5
ti t Af
di n Sơ ti t di n
Aw
0,1 ≤ m ≤ 5 5 < m ≤ 20 0,1 ≤ m ≤ 5 5 < m ≤ 20
e
1 – 1,0 1,0 1,0h
2 t/h = 0,25 – 0,85 0,85 0,85
e
t
e
3 – 0,75 + 0,02 λ 0,75 + 0,02 λ 0,85
t
t/h = 0,25
e
(1,35 - 0,05m) - 0,01(5 - m) λ
h
4 – 1,1 1,1


Af Af 0,5A f Af 0,25 (1,45 - 0,05m) - 0,01(5 - m) λ 1,2 1,2
a1
a1 ≤ 0,15 0,5A w (1,75 - 0,1m) - 0,02 (5 - m) λ
e
0,5 1,25 1,25
5 h
h
Aw Aw
0,5A w
≥1 (1,90 - 0,1m) - 0,02(6 - m) λ 1,4 - 0,2 λ 1,3
B ng D.9 – (ti p theo)

Tr s c a η khi
Lo i Af
ti t Sơ ti t di n 0≤λ ≤5 λ >5
di n Aw
0,1 ≤ m ≤ 5 5 < m ≤ 20 0,1 ≤ m ≤ 5 5 < m ≤ 20
a1
a1/h = 0,15
η5 [1 − 0,3(5 − m )]×
Af a1
η5 η5
6 -
Aw h


a1
 a   a   a 
a1 η5 1 − 0,8 1  η5 1 − 0,8 1  η5 1 − 0,8 1 e
≤ 0,15  h  h  h
7 -
h
h

0,25 (0,75 + 0,05 m) + 0,01 (5 - m) λ 1,0 1,0

Af
e
8 0,5 (0,5 + 0,1 m) + 0,02 (5 - m) λ 1,0 1,0

0,5A w 0,5A w 1,0
≥1 (0,25 + 0,15 m) + 0,03 (5 - m) λ 1,0


9 0, 5A w 0, 5A w
0,5 (1,25 -0,05 m) - 0,01 (5 – m) λ 1,0 1,0
e
TCVN 5575:2012
Af
≥1 (1,5 - 0,1 m) - 0,02 (5 - m) λ 1,0 1,0
111
TCVN 5575:2012
112
B ng D.9 – (k t thúc)

0,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Af Af
1,6 - 0,01 (5 - m) λ
e
1,0 1,35 +0,05m 1,6
0,5A w
1,6
10 Aw
0,5A f

0,25A f 2,0 1,8 - 0,02 (5 - m) λ 1,8 1,3 + 0,1m 1,8
Af
0,5 1,45 + 0,04m 1,65 1,45 + 0,04m 1,65
e
1,8 + 0,12m
0,5Aw
1,0 1,8 + 0,12m 2,4 2,4
0,5Aw
11
0,5Af 0,5Af 1,5 2,0 + 0,25m + 0,1 λ – – –
e0,5Aw 0,5Aw 2,0 3,0 + 0,25m + 0,1 λ – – –


CHÚ THÍCH:

i v i các lo i ti t di n t 5 n 7 khi tính t s Af /Aw không k n ph n cánh t th ng ng;

i v i các lo i ti t di n t 6 n 7 giá tr c a η5 l y b ng giá tr c a η c a lo i ti t di n 5, tương ng v i các tr s c a Af /Aw .
B ng D.10 – H s ϕe ki m tra n nh c a c u ki n ti t di n c, ch u nén l ch tâm (nén u n),
m t ph ng tác d ng c a mômen trùng v i m t ph ng i x ng

H s ϕe khi l ch tâm tương i tính i me b ng
m nh
quy ư c
λ = λ f /E 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0


0,5 967 922 850 782 722 669 620 577 538 469 417 370 337
1,0 925 854 778 711 653 600 563 520 484 427 382 341 307
1,5 875 804 716 647 593 548 507 470 439 388 347 312 283
2,0 813 742 653 587 536 496 457 425 397 352 315 286 260
2,5 742 672 587 526 480 442 410 383 357 317 287 262 238
3,0 667 597 520 465 425 395 365 342 320 287 260 238 217
3,5 587 522 455 408 375 350 325 303 287 258 233 216 198
4,0 505 447 394 356 330 309 289 270 256 232 212 197 181
4,5 418 382 342 310 288 272 257 242 229 208 192 178 165
5,0 354 326 295 273 253 239 225 215 205 188 175 162 150
5,5 302 280 256 240 224 212 200 192 184 170 158 148 138
6,0 258 244 223 210 198 190 178 172 166 153 145 137 128
6,5 223 213 196 185 176 170 160 155 149 140 132 125 117
7,0 194 186 173 163 157 152 145 141 136 127 121 115 108
8,0 152 146 138 133 128 121 117 115 113 106 100 095 091
9,0 122 117 112 107 103 100 098 096 093 088 085 082 079
10,0 100 097 093 091 090 085 081 080 079 075 072 070 069
11,0 083 079 077 076 075 073 071 069 068 063 062 061 060
TCVN 5575:2012
12,0 069 067 064 063 062 060 059 059 058 055 054 053 052
13,0 062 061 054 053 052 051 051 050 049 049 048 048 047
14,0 052 049 049 048 048 047 047 046 045 044 043 043 042
113
114
TCVN 5575:2012
B ng D.10 – (k t thúc)

quy ư c
m nh
H s ϕe khi l ch tâm tính i khi me

λ = λ f /E 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10 12 14 17 20

0,5 307 280 260 237 222 210 183 164 150 125 106 090 077
1,0 283 259 240 225 209 196 175 157 142 121 103 086 074
1,5 262 240 223 207 195 182 163 148 134 114 099 082 070
2,0 240 222 206 193 182 170 153 138 125 107 094 079 067
2,5 220 204 190 178 168 158 144 130 118 101 090 076 065
3,0 202 187 175 166 156 147 135 123 112 097 086 073 063
3,5 183 172 162 153 145 137 125 115 106 092 082 069 060
4,0 168 158 149 140 135 127 118 108 098 088 078 066 057
4,5 155 146 137 130 125 118 110 101 093 083 075 064 055
5,0 143 135 126 120 117 111 103 095 088 079 072 062 053
5,5 132 124 117 112 108 104 095 089 084 075 069 060 051
6,0 120 115 109 104 100 096 089 084 079 072 066 057 049
6,5 112 106 101 097 094 089 083 080 074 068 062 054 047
7,0 102 098 094 091 087 083 078 074 070 064 059 052 045
8,0 087 083 081 078 076 074 068 065 062 057 053 047 041
9,0 075 072 069 066 065 064 061 058 055 051 048 043 038
10,0 065 062 060 059 058 057 055 052 049 046 043 039 035
11,0 057 055 053 052 051 050 048 046 044 040 038 035 032
12,0 051 050 049 048 047 046 044 042 040 037 035 032 029
13,0 045 044 043 042 041 041 039 038 037 035 033 030 027
14,0 041 040 040 039 039 038 037 036 036 034 032 029 026
CHÚ THÍCH:
Giá tr c a h s ϕe trong b ng ã ư c tăng lên 1000 l n;
Giá tr c a h s ϕe không l y l n hơn giá tr c a ϕ.
B ng D.11 – H s ϕe ki m tra n nh c a c u ki n ti t di n r ng, ch u nén l ch tâm (nén u n),
m t ph ng tác d ng c a mômen trùng v i m t ph ng i x ng

m nh quy H s ϕe khi l ch tâm tương i khi m
ư c
λ = λ f /E 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0,5 908 800 666 571 500 444 400 364 333 286 250 222 200
1,0 872 762 640 553 483 431 387 351 328 280 243 218 197
1,5 830 727 600 517 454 407 367 336 311 271 240 211 190
2,0 774 673 556 479 423 381 346 318 293 255 228 202 183
2,5 708 608 507 439 391 354 322 297 274 238 215 192 175
3,0 637 545 455 399 356 324 296 275 255 222 201 182 165
3,5 562 480 402 355 320 294 270 251 235 206 187 170 155
4,0 484 422 357 317 288 264 246 228 215 191 173 160 145
4,5 415 365 315 281 258 237 223 207 196 176 160 149 136
5,0 350 315 277 250 230 212 201 186 178 161 149 138 127
5,5 300 273 245 223 203 192 182 172 163 147 137 128 118
6,0 255 237 216 198 183 174 165 156 149 135 126 119 109
6,5 211 208 190 178 165 157 149 142 137 124 117 109 102
7,0 192 184 168 160 150 141 135 130 125 114 108 101 095
8,0 148 142 136 130 123 118 113 108 105 097 091 085 082
9,0 117 114 110 107 102 098 094 090 087 082 079 075 072
10,0 097 094 091 090 087 084 080 076 073 070 067 064 062
11,0 082 078 077 076 073 071 068 066 064 060 058 056 054
12,0 068 066 064 063 061 060 058 057 056 054 053 050 049
13,0 060 059 054 053 052 051 050 049 049 048 047 046 045
14,0 050 049 048 047 046 046 045 044 043 043 042 042 041
TCVN 5575:2012
115
TCVN 5575:2012
116
B ng D.11 – (k t thúc)

ư c
m nh quy H s ϕe khi l ch tâm tương i khi m

λo = λ f / E 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10 12 14 17 20
0,5 182 167 154 143 133 125 111 100 091 077 067 056 048
1,0 180 165 151 142 131 121 109 098 090 077 066 055 046
1,5 178 163 149 137 128 119 108 096 088 077 065 053 045
2,0 170 156 143 132 125 117 106 095 086 076 064 052 045
2,5 162 148 136 127 120 113 103 093 083 074 062 051 044
3,0 153 138 130 121 116 110 100 091 081 071 061 051 043
3,5 143 130 123 115 110 106 096 088 078 069 059 050 042
4,0 133 124 118 110 105 100 093 084 076 067 057 049 041
4,5 124 116 110 105 100 096 089 079 073 065 055 048 040
5,0 117 108 104 100 095 092 086 076 071 062 054 047 039
5,5 110 102 098 095 091 087 081 074 068 059 052 046 039
6,0 103 097 093 090 085 083 077 070 065 056 051 045 038
6,5 097 092 088 085 080 077 072 066 061 054 050 044 037
7,0 091 087 083 079 076 074 068 063 058 051 047 043 036
8,0 079 077 073 070 067 065 060 055 052 048 044 041 035
9,0 069 067 064 062 059 056 053 050 048 045 042 039 035
10,0 060 058 056 054 052 050 047 045 043 041 038 036 033
11,0 053 052 050 048 046 044 043 042 041 038 035 032 030
12,0 048 047 045 043 042 040 039 038 037 034 032 030 028
13,0 044 044 042 041 040 038 037 036 035 032 030 028 026
14,0 041 040 039 039 038 037 036 035 034 031 029 027 025
CHÚ THÍCH:
Giá tr c a h s ϕe trong b ng ã ư c tăng lên 1000 l n;
Giá tr c a h s ϕe không l y l n hơn giá tr c a ϕ.
B ng D.12 – l ch tâm tính i me i v i thanh có u t a kh p

δ =
M2 l ch tâm tính i me khi me 1 b ng
λ
M1
0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 20,0

1 0,10 0,30 0,68 1,12 1,60 2,62 3,55 4,55 6,50 9,40 19,40

δ = −1,0
2 0,10 0,17 0,39 0,68 1,03 1,80 2,75 3,72 5,65 8,60 18,50
3 0,10 0,10 0,22 0,36 0,55 1,17 1,95 2,77 4,60 7,40 17,20
M1 4 0,10 0,10 0,10 0,18 0,30 0,57 1,03 1,78 3,35 5,90 15,40
M
5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,23 0,48 0,95 2,18 4,40 13,40
6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,18 0,40 1,25 3,00 11,40
7 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 1,70 9,50


1 0,10 0,31 0,68 1,12 1,60 2,62 3,55 4,55 6,50 9,40 19,40

δ = − 0,5
2 0,10 0,22 0,46 0,73 1,05 1,88 2,75 3,72 5,65 8,60 18,50
3 0,10 0,17 0,38 0,58 0,80 1,33 2,00 2,77 4,60 7,40 17,20
M1 M2
4 0,10 0,14 0,32 0,49 0,66 1,05 1,52 2,22 3,50 5,90 15,40
5 0,10 0,10 0,26 0,41 0,57 0,95 1,38 1,80 2,95 4,70 13,40
6 0,10 0,16 0,28 0,40 0,52 0,95 1,25 1,60 2,50 4,00 11,50
7 0,10 0,22 0,32 0,42 0,55 0,95 1,10 1,35 2,20 3,50 10,80
TCVN 5575:2012
117
TCVN 5575:2012
118
B ng D.12 – (k t thúc)


δ =
M2 l ch tâm tính i me khi me 1 b ng
M1 λ
0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 20,0

1 0,10 0,32 0,70 1,12 1,60 2,62 3,55 4,55 6,50 9,40 19,40
2 0,10 0,28 0,60 0,90 1,28 1,96 2,75 3,72 5,65 8,40 18,50
δ = 0,5
3 0,10 0,27 0,55 0,84 1,15 1,75 2,43 3,17 4,80 7,40 17,20

M1 M2
4 0,10 0,26 0,52 0,78 1,10 1,60 2,20 2,83 4,00 6,30 15,40
5 0,10 0,25 0,52 0,78 1,10 1,55 2,10 2,78 3,85 5,90 14,50
6 0,10 0,28 0,52 0,78 1,10 1,55 2,00 2,70 3,80 5,60 13,80
7 0,10 0,32 0,52 0,78 1,10 1,55 1,90 2,60 3,75 5,50 13,00
1 0,10 0,40 0,80 1,23 1,68 2,62 3,55 4,55 6,50 9,40 19,40
2 0,10 0,40 0,78 1,20 1,60 2,30 3,15 4,10 5,85 8,60 18,50
δ = 0,5
3 0,10 0,40 0,77 1,17 1,55 2,30 3,10 3,90 5,55 8,13 18,00

M1 M2
4 0,10 0,40 0,75 1,13 1,55 2,30 3,05 3,80 5,30 7,60 17,50
5 0,10 0,40 0,75 1,10 1,55 2,30 3,00 3,80 5,30 7,60 17,00
6 0,10 0,40 0,75 1,10 1,50 2,30 3,00 3,80 5,30 7,60 16,50
7 0,10 0,40 0,75 1,10 1,40 2,30 3,00 3,80 5,30 7,60 16,00
M1 A
CHÚ THÍCH: me1 = η
N Wc
TCVN 5575:2012


Ph l c E

(Quy nh)

H s ϕb tính n nh c a d m

E.1 i v i d m ti t di n ch I có hai tr c i x ng

xác nh ϕb c n tính giá tr c a h s ϕ1:

Iy  h  E
ϕ1 = ψ  
2


I x  lo  f
(E.1)
 
trong ó giá tr c a ψ l y theo b ng E.1 và E.2 ph thu c vào c i m t i tr ng và thông s α. Tr s c a α tính
như sau:

I l 
α = 1,54 t  o 
2


Iy  h 
a) i v i thép I cán: (E.2)

trong ó:

lo là chi u dài tính toán c a d m ho c công xôn, l y theo 7.2.2.1;

h là chi u cao c a ti t di n d m;
It là mômen quán tính c a ti t di n d m khi xo n.
b) i v i d m t h p hàn t 3 t m thép ho c d m bulông cư ng cao:

l t   at 3 
α = 8 o 1  1 + 
2


 hb   bf t13 
 f  
(E.3)


trong ó:

i v i d m hàn ti t di n ch I:

t là chi u dày b n b ng;
bf , tf là chi u r ng và chi u dày b n cánh;
h là kho ng cách gi a tr ng tâm hai cánh;
a = 0,5h.
i v i d m ch I, liên k t cánh và b ng b ng bulông cư ng cao:

t là t ng chi u dày b n b ng và các cánh thép góc th ng ng t sát b n b ng;
bf là chi u r ng t m cánh (b n ph );
t1 là t ng chi u dày các t m cánh và c a cánh n m ngang c a thép góc cánh;
h là kho ng cách gi a các tr c c a hai t p b n ph hai cánh;
a là chi u r ng c a cánh thép góc th ng ng, không k n chi u dày c a các t m cánh.

Giá tr c a h s ϕb trong công th c (16) l y như sau:
119
TCVN 5575:2012


N u ϕ1 ≤ 0,85 thì ϕb = ϕ1 ;

N u ϕ1 > 0,85 thì ϕb = 0,68 + 0,21ϕb , nhưng không l n hơn 1,0.

E.2 i v i d m ti t di n ch I có m t tr c i x ng (Hình E.1)

xác nh ϕb c n tính các h s ϕ1 và ϕ2:

I y 2hh1 E
ϕ1 = ψ 2
(E.4)
I x l0 f

I y 2hh2 E
ϕ2 = ψ (E.5)
I x lo2 f

trong ó:

h1 là kho ng cách t tr ng tâm c a ti t di n n tr c c a cánh l n;

h2 là như trên nhưng n tr c c a cánh nh ;
lo là xác nh như công th c (E.2);
ψ là h s , tính theo công th c:


(
ψ = D B + B2 + C ) (E.6)

Các h s D, C, B trong công th c (E.6) l y theo B ng E.3 và E.4.

i v i ti t di n ch I khi 0,9 < n < 1,0 h s ψ ư c xác nh b ng n i suy tuy n tính theo công th c (E.5), khi
ó v i ti t di n ch I l y n = 0,9 và ch T l y n = 1.

i v i ti t di n ch T, ch u l c t p trung ho c phân b u và khi α < 40, h s ψ s ư c nhân v i giá tr (0,8
+ 0,004α).

Khi n > 0,7 và 5 ≤ lo/ b2 ≤ 25 thì h s ϕ2 s l y gi m i b ng cách nhân v i giá tr (1,025– 0,015lo/b2) nhưng
không l n hơn 0,95.

Không cho phép dùng d m ti t di n không i x ng có lo/ b2 > 25.

H s ϕb trong công th c (16) tính theo các công th c B ng E.5 nhưng không ư c l n hơn 1,0.

E.3 i v i d m ti t di n ch [

H s ϕb ư c xác nh như i v i d m có ti t di n ch I i x ng, giá tr c a α ư c tính theo công th c
(E.2), nhưng giá tr c a ϕ1 ư c nhân v i 0,7.

Các giá tr c a Ix, Iy và It trong các công th c (E.1), (E.2) l y theo ti t di n ch [ .

120
TCVN 5575:2012y
b1
t1
h1
x x
h
h2 t
t2
b2
y

Hình D.4 – Sơ ti t di n ch I m t tr c i x ng ch u nén l ch tâmB ng E.1 – H s ψ i v i d m ti t di n ch I có hai tr c i x ng

Công th c tính ψ khi α
ư c ch t
S lư ng i m c Cánh
D ng t i
k t cánh nén trong
tr ng
nh p t i 0,1 ≤ α ≤ 40 40 < α ≤ 400

Cánh trên ψ = 1,75 + 0,09α ψ = 3,3 + 0,053α – 4,5.10-5α2
T p trung
Cánh dư i ψ = 5,05 + 0,09α ψ = 6,6 + 0,053α – 4,5.10-5α2
Không c k t
Cánh trên ψ = 1,6 + 0,08α ψ = 3,15 + 0,04α – 2,7.10-5α2
Phân b
Cánh dư i
u ψ = 3,8 + 0,08α ψ = 5,35 + 0,04α – 2,7.10-5α2

Hai hay nhi u, chia
nh p thành các ph n B t kỳ B t kỳ ψ = 2,25 + 0,07α ψ = 3,6 + 0,04α – 3.5.10-5α2
u nhau

B t kỳ
T p trung
ψ = 1,75ψ 1 ψ =1,75ψ 1
gi a

Cánh trên ψ = 1,14ψ 1 ψ =1,14ψ 1
T p trung
Cánh dư i
1/4 nh p
M t gi a ψ = 1,6ψ 1 ψ =1,6


Cánh trên ψ =1,14ψ 1 ψ =1,14ψ 1
Phân b
Cánh dư i
u
ψ =1,3ψ 1 ψ =1,3ψ 1

CHÚ THÍCH: Tr s c a ψ 1 l y b ng ψ khi cánh nén ư c c k t b ng hai ho c nhi u i m.


121
TCVN 5575:2012


B ng E.2 – H s ψ i v i d m côngxôn, ti t di n ch I có hai tr c i x ng

Công th c tính ψ khi cánh nén c a d m

D ng t i tr ng Cánh ư c ch t t i không ư c c k t, và khi α

4 ≤ α ≤ 28 28 < α ≤ 100

T p trung u mút Cánh trên ψ = 1,0 + 0,16α ψ = 4,0 + 0,05α
côngxôn Cánh dư i ψ = 6,2 + 0,08α ψ = 7,0 + 0,05α
Phân b u Cánh trên ψ = 1,42 α
CHÚ THÍCH: Khi cánh nén c a côngxôn ư c c k t trong phương ngang u mút ho c theo chi u dài thì h s ψ ư c
l y như i v i côngxôn không c k t, ngoài trư ng h p t i r ng t p trung t t i cánh trên mút côngxôn, khi ó
ψ =1,75ψ 1 (giá tr c a ψ 1 l y theo CHÚ THÍCH trong B ng E.1).B ng E.3 – H s D và C

H s C khi ti t di n
D ng t i tr ng D
Ch I, n ≤ 0,9 Ch T, n = 1

T p trung gi a nh p 3,265 0,330µ 0,0826α

Phân b u 2,247 0,481µ 0,1202α

U n thu n tuý 4,315 0,101µ 0,0253α

CHÚ THÍCH:

Các kí hi u trong B ng E.3:
I1
n= ; µ = n(1 - n)(9,87 + α1) ;
I1 + I 2
I t (I 1 + I 2 )  l0 
α 1 = 0,385  
2h
trong ó:
I1I 2
v i: I1 , I2 tương ng là mômen quán tính c a cánh l n và cánh nh i v i tr c i x ng c a ti t di n, ư c tính theo công
th c (D.4);
Mômen quán tính xo n ư c tính như sau:

∑ bi t i3
δ
It =
3
ây bi và ti tương ng là các chi u r ng và chi u dày c a các t m cánh; δ = 1,25 i v i ti t di n ch I m t tr c i
x ng; δ = 1,20 i v i ti t di n ch T;

α xác nh như trong B ng E.2.
122
TCVN 5575:2012


B ng E.4 – H s B

Sơ ti t di n và v H s B khi sơ tt i
trí t t i
T p trung gi a nh p Phân b u U n thu n tuý


δ µ βδ–1 µ –1 β
1– δ 1–µ –β
– δ –µ –β


CHÚ THÍCH:

Các kí hi u dùng trong B ng E.4:

δ = n + 0,734 β ; µ = n + 1,145 β ;

  b  b  b  
β = 0,47 − 0,035 1  1 + 1 − 0,072 1   (2n − 1)
2
  h  h  h  

trong ó: b1 là chi u r ng cánh l n hơn c a d m;
n là kí hi u xem B ng E.3.B ng E.5 – H s ϕb

H s ϕb khi cánh ch u nén là
Giá tr c a ϕ2
Cánh l n hơn Cánh nh hơn

ϕ2 ≤ 0,85 ϕb = ϕ1 ϕb = ϕ2

  n 1 − n 
ϕ b = ϕ1 0,21 + 0,68 +
ϕ 
ϕ 2 
ϕ2 > 0,85 ϕb = 0,68 + 0,21ϕ2
  1 
123
TCVN 5575:2012


B ng E.6 – Mômen quán tính xo n

S hi u thép I It , cm4 S hi u thép I It , cm4 S hi u thép I It , cm4


10 2,28 22 8,60 33 23,8
12 2,88 22a 9,77 36 31,4
14 3,59 24 11,10 40 40,6
16 4,46 24a 12,80 45 54,7
18 5,60 27 13,60 50 75,4
18a 6,54 27a 16,70 55 100,0
20 6,92 30 17,40 60 135,0
20a 7,94 30a 20,30
124
TCVN 5575:2012


Ph l c F

(Quy nh)

B ng tính toán v m i

B ng F.1 – B ng phân nhóm c u ki n tính v b n m iSơ c u ki n và v trí c a ti t Nhóm c u
Th t c i m c a c u ki n
di n tính toán ki n

– Mép c a thép cơ b n ư c cán ho c
gia công cơ khí
a
– Mép c a thép cơ b n ư c c t b ng
1
1
a máy c t hơi 1


Mép c a thép cơ b n ư c gia công cơ
r a khí, khi bán kính cong chuy n ch có
2 chi u r ng khác nhau là:
a r = 200 mm;
1
r = 10 mm.
4
a

a

a Thép cơ b n trong liên k t bulông
cư ng
3
cao 1

aa

Thép cơ b n trong liên k t bulông
a (bulông tinh), ti t di n kh o sát i qua l :
4
a a) Khi liên k t hai b n ghép
4
b) Khi dùng liên k t ch ng 5
a


125
TCVN 5575:2012B ng F.1 – (ti p theo)

Sơ c u ki n và v trí c a ti t Nhóm c u
Th t c i m c a c u ki n
di n tính toán ki n

a

a B n mã hình ch nh t, hàn i u
hay hàn th ng góc ki u ch T v i c u
5 a
ki n, mép chuy n ti p t c u ki n n
b n mã không ư c gia công cơ khí 7
a


a

α a
B n mã ư c hàn i u ho c ki u
6 a ch T v i b n b ng, b n cánh d m ho c
v i thanh giàn khi α ≤ 45o 4
α a


a
B n mã hình ch nh t hay hình
thang, liên k t ch ng v i cánh d m, thép
chu vi ư ng hàn không gia công cơ
7 a
7
khí


a ư ng hàn i u không gia công
8 mép; l c vuông góc v i ư ng hàn; thép
cơ b n có chi u r ng và dày như nhau
a
2a
i≤1:5 ư ng hàn i u không gia công
9 mép; thép cơ b n có chi u r ng và dày
a khác nhau 5
126
TCVN 5575:2012B ng F.1 – (ti p theo)

Sơ c u ki n và v trí c a ti t Nhóm c u
Th t c i m c a c u ki n
di n tính toán ki n

Thép cơ b n b ng gia công cơ khí cho
a i≤1:4 a i≤1:4
ư ng hàn dày lên ư c vát t i ch n i
h
a a i u:
Khi các b n thép ư c n i có chi u dàyh
10 i≤1:1
a a
và r ng như nhau 2
a a Khi chi u dày và r ng khác nhau 3


a
ư ng hàn i u, khi hàn có b n lót
dư i, l c vuông góc v i ư ng hàn
11
a 4


a
ư ng hàn i u n i thép ng, khi hàn
12
có o n ng lót trong 4
a


a

13 a Liên k t i u thép nh hình 4a
Ti t di n t h p hàn ch I, ch T, ho c
các lo i khác ư c hàn b ng các ư ng
hàn d c, l c tác d ng d c theo ư ng
14

a hàn 2

Chi ti t ph , ư c liên k t b ng
a ư ng hàn góc khi góc:
15
α
a α ≤ 45o 4

α ≤ 90o 7

a
Thép cơ b n có ư ng hàn ngang,
16 ư ng hàn hai phía, hàn tho i d n xu ng
a thép cơ b n 4
127
TCVN 5575:2012B ng F.1 – (k t thúc)

Sơ c u ki n và v trí c a ti t Nhóm c u
di n tính toán ki n
Th t c i m c a c u ki nThép cơ b n c a cánh d m ch u kéo,
a các c u ki n c a giàn g n vách c ng,
sư n c ng ư c liên k t b ng các
17

ư ng hàn góc
a 5

5t
Thép cơ b n ch chuy n ti p v i
a

ư ng hàn góc u
t
18 a 6
a
a
a) δ
a Thép cơ b n trong liên k t dùng ư ng
hàn góc bên (ch chuy n ti p t c u
δ
a ki n n mút c a ư ng hàn) khi:
b) δ a
a) Dùng hai ư ng hàn góc bên 8

b) ư ng hàn góc bên và góc u 7
δ a
c) Khi truy n l c qua thép cơ b n
19
c) a 7

d) Chi ti t neo gi cáp 8
a
d)
a
a

Thép cơ b n c a các thanh xiên ch u
kéo b ng thép ng khi t s gi a chi u
a a dày và ư ng kính ngoài c a thanh
tm
20 7
cánh là:
8
tm / dm ≥ 1/14
dm
1/20 ≤ tm / dm ≤ 1/14
Thép cơ b n c a thanh xiên ch u kéo
b ng thép ng, khi t s gi a ư ng
kính c a thanh xiên và thanh cánh dd /
α
tm
a a
dm = 0,4 ÷ 0,7 và t s gi a chi u dày 6
v i ư ng kính ngoài c a thanh cánh:
21
dm
7
α=45 −60 ο ο tm / dm ≥ 1/14 8
1/20 ≤ tm / dm ≤ 1/14
1/35 < tm / dm ≤ 1/20


128
TCVN 5575:2012


Ph l c G

(Quy nh)


Các yêu c u b sung khi tính toán giàn thép ng

G.1 T s gi a ư ng kính ng D và chi u dày ng t, (D/t), không ư c vư t quá:
i v i thanh cánh: 30;
i v i thanh xiên và thanh b ng: t 80 n 90.

G.2 T s gi a ư ng kính thanh xiên d và ư ng kính thanh cánh D không ư c nh hơn 0,3 (d/D ≥
0,3) tránh hi n tư ng ép lõm thanh cánh.

G.3 Tr c hình h c c a các thanh ư c l y làm tr c nh v . Trong trư ng h p không s d ng h t kh
năng ch u l c c a thanh cánh cho phép tr c có l ch tâm là 1/4 ư ng kính thanh cánh.

G.4 Khi hàn các thanh thép ng ph i mb o kín khít u ng tránh hi n tư ng xu t hi n ăn mòn
m t bên trong ng.

G.5 liên k t thanh xiên vào thanh cánh có nhi u bi n pháp. Thông thư ng ngư i ta dùng các bi n pháp
liên k t như Hình G.1.

a) b) c)
d) e) f)
a) Liên k t hàn không b n mã; b) Liên k t hàn có b n m cong
c, d) Liên k t hàn u ng ã p b t; e, f) Liên k t hàn dùng b n mã

Hình G.1 – Các d ng liên k t thanh thép ng xiên vào thanh cánh

G.6 ng su t d c theo chi u dài ư ng hàn phân b không u và ph thu c vào t s các ư ng kính
c a các ng thép ư c hàn, chi u dày thành ng c a thanh cánh, góc nghiêng c a ng, các c trưng c a v t
li u làm thép ng làm thanh cánh.

G.7 b n ư ng hàn ư c ki m tra theo i u ki n:


129
TCVN 5575:2012


N
≤1
0,85hf lw (Rw βγ w )min γ c
(G.1)

trong ó:

0,85 là h s i u ki n làm vi c c a ư ng hàn k n s phân b ng su t không u d c ư ng hàn;

hf là chi u cao ư ng hàn;

lw là chi u dài ư ng hàn, ư c tính như sau:

lw = 0,5πdξ [1,5(1+cosec α ) − cos ec α ] (G.2)

Giá tr ξ ph thu c vào ư ng kính ng thép, cho trong B ng G.1:


B ng G.1 – Giá tr c a h s ξ

d/D 0,2 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0

ξ 1,0 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,12 1,22G.8 Thành ng thanh cánh t i nh ng v trí ti p xúc v i thanh b ng ho c t i nh ng v trí có các c u ki n
khác è lên (xà g ) c n ư c ki m tra b n v u n c c b theo các i u sau:


m nh qui ư c λ = λ
f
a) Các thanh thép ng ch u nén, nén u n khi ≥ 0,65 ph i th a mãn i u
E
ki n:

r 280
≤ (G.3)
f
1 + 1400
t
E
Ngoài ra c n ki m tra n nh thành ng theo i u ki n:

σ1 ≤ γcσcr1 (G.4)

trong ó:

σ1 là ng su t tính toán trong thành ng;

σcr là ng su t t i h n, l y b ng giá tr nh hơn trong hai giá tr ψf ho c cEt ( ây r là giá tr trung
r
bình c a bán kính ngoài và trong c a ng, t là chi u dày ng).

Giá tr ψ và c ư c xác nh tương ng theo B ng G.2 và G.3.130
TCVN 5575:2012
B ng G.2 – Giá tr c a h s ψ


H s ψ khi r b ng
Giá tr f, MPa t

0 25 50 75 100 125 150 200 250

f ≤ 140 1,00 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,45 0,39

f ≥ 280 1,00 0,94 0,78 0z,67 0,57 0,49 0,42 0,29 -
CHÚ THÍCH: Giá tr c a h s ψ khi 140 MPa < f < 280 MPa và i v i các giá tr trung gian c a r / t, ư c l y n i suy tuy n
tính.


B ng G.3 – Giá tr c a h s c


≤ 50
Giá tr
r
100 150 200 250 500
t
H s c 0,30 0,22 0,20 0,18 0,16 0,12
CHÚ THÍCH: i v i các giá tr trung gian c a r/t, h s c ư c l y n i suy tuy n tính.


Trong trư ng h p nén l ch tâm có phương song song v i ư ng sinh tr c ng hay u n thu n tuý trong
m t ph ng ti t di n ngang mà ng su t ti p t i v trí có mômen l n nh t không vư t quá giá tr
t  ′
0,07E   ng su t σcr1 ph i ư c tăng lên b ng cách nhân v i giá tr (1,1 − 0,1
3/2


σ1
) , v i σ 1 là
r 
, ng
σ1
su t nh nh t (quy ư c ng su t kéo l y d u “–“).

b) Không c n ki m tra n nh thanh thép ng không có ư ng hàn d c n u r/t không vư t quá giá tr
f
1,7 ho c 35.
E

G.9 Khi chi u dày thanh cánh không , có th gia cư ng b ng các b n p cong. Các b n p cong này có
th ư c c t t nh ng ng thép có cùng ư ng kính, ho c ư c u n t thép t m có chi u dày không nh hơn
chi u dày thanh cánh và không l n hơn 2 l n chi u dày thanh cánh (Hình G.1, b).

G.10 Có th d p b t u ng thép (ch ư c áp d ng i v i thép các bon th p ho c lo i thép d o khác)
(Hình G.1, c, d); trong m t s trư ng h p c bi t có th hàn như Hình G.11, e, f.

G.11 Các ng thép có cùng ư ng kính ư c hàn v i nhau trên ng lót b ng thép (Hình G.2, a). Tính toán
ki m tra ch u nén và kéo như sau:

N
≤1
πDtb t (Rw β )min γ c
(G.5)131
TCVN 5575:2012


trong ó Dtb là ư ng kính trung bình c a ng thép có chi u dày nh hơn; t là chi u dày thanh thép ng nh
hơn.

a) b) c)
d) e)
a) Liên k t hàn 2 ng lót và ư ng hàn th ng; b) Liên k t hàn dùng ng lót và ư ng hàn xiên
c) Liên k t hàn 2 ng thép dùng b n cong p bên ngoài
d) Liên k t hàn 2 ng thép khác ư ng kính; e) Liên k t dùng bu lông
Hình G.2 – Các d ng liên k t thanh thép ng xiên vào thanh cánh

Cư ng c a m i hàn s b ng cư ng c a thép cơ b n n u cư ng tính toán c a thép hàn không nh
hơn cư ng tính toán c a thép cơ b n ( i v i thép không gi m cư ng do hàn). Trong trư ng h p cư ng
c a thép hàn nh hơn cư ng c a thép cơ b n thì có th dùng ư ng hàn xiên có ng m bên trong
(Hình G.2, b).

Trong trư ng h p không m b o ư c liên k t i u và cư ng c a liên k t, liên k t các ng thép cùng
ư ng kính có th ư c th c hi n b ng hai ng thép tròn cu n t thép t m ho c ư c c t ra t ng có cùng
ho c ư ng kính l n hơn m t chút v i thép ng c n hàn (Hình G.2,c)

B n p c n ư c c t theo ư ng cong tăng chi u dài ư ng hàn m b o cho cư ng m i hàn b ng
cư ng thép cơ b n. Chi u dày ng lót b ng thép ho c b n p và chi u cao ư ng hàn nên l y b ng 20 %
chi u dày các ng thép c n hàn.

Chi u dài ư ng hàn khi s d ng b n p cong ư c tính theo công th c sau:

 πD 
lw = 2n a +  
2 2n 
2
(G.6)


trong ó: a là chi u dài ư ng cong c a b n p d c theo tr c ng thép; n là s lư ng b n m cong bao quanh
chu vi ng thép.

Liên k t hàn các ng thép ch u nén có ư ng kính khác nhau, ho c liên k t t i nh ng v trí tr c thanh b gãy
khúc có th ư c th c hi n b ng cách dùng các b n m t bích b t u ng (Hình G.2, d).

T i công trư ng cũng hay dùng liên k t bu lông (Hình G.2, e ).
132
TCVN 5575:2012


Ph l c H

(Tham kh o)


B ng chuy n i ơn v k thu t cũ sang h ơn v SI

ơn v
H ơn v SI
k thu t
i lư ng cũ Quan h chuy n i

Tên g i
hi u


Niutơn
1 kG = 9,81 N ≈ 10 N
N
kilô Niutơn
kG 1 kN = 1 000 N
L c kN
mêga Niutơn
T (t n) 1 T = 9,81 kN ≈ 10 kN
MN
1 MN = 1 000 000 N
Niutơn mét 1 kGm = 9,81 Nm ≈ 10 Nm
kilô Niutơn
Mômen kGm Nm

Tm mét kNm 1 Tm = 9,81 kNm ≈ 10 kNm


1 Pa = 1 N/m2 ≈ 0,1 kG/m2
1 kPa = 1 000 Pa = 1 000 N/m2 = 100 kG/m2

ng su t; 2 Niutơn/mm2 2
1 MPa = 1 000 000 Pa = 1 000 kPa ≈ 100 000 kG/m2
kG/mm N/mm
Cư ng ; 2 Pascan = 10 kG/cm2
kG/cm Pa
Mô un 2 Mêga 1 MPa = 1 N/mm2
T/m MPa
àn h i Pascan 1 kG/mm2 = 9,81 N/mm2
1 kG/cm2 = 9,81 × 104 N/m2 ≈ 0,1 MN/m2 = 0,1 MPa
1 kG/ m2 = 9,81 N/m2 = 9,81 Pa ≈ 10 N/m2 = 1 daN/ m2
133
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản