TCVN 5576 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
350
lượt xem
133
download

TCVN 5576 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5576 1991. Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật (Water supply and drainage systems – Rules for technical management)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5576 1991

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 Nhãm H HÖ thèng cÊp tho¸t n|íc – Quy ph¹m qu¶n lÝ kÜ thuËt Water supply and drainage systems – Rules for technical management 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó qu¶n lÝ kÜ thuËt hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc ®« thÞ. Ngoµi tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 1.2. NhiÖm vô cña c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc ®« thÞ lµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ®¶m b¶o vËn hµnh khai th¸c c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n|íc mét c¸ch liªn tôc theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt quy ®Þnh. 1.3. C¸n bé vµ c«ng nh©n vËn hµnh hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc cÇn ph¶i n¾m v÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh vµ nguyªn t¾c an toµn lao ®éng khi qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc. 1.4. C¸c c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc cÇn ph¶i nghiªn cøu chÕ ®é lµm viÖc cña toµn bé hÖ thèng, ph©n tÝch |u nh|îc ®iÓm cña c«ng tr×nh, ®Æc tÝnh kÜ thuËt khi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh vµ so s¸nh víi thiÕt kÕ. KÕt qu¶ nghiªn cøu xem xÐt ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp trªn. C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ trªn hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc 1.5. C¸c ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh cña hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc (tr¹m b¬m, c¸c c«ng tr×nh xö n|íc, bÓ chøa n|íc, ®µi n|íc…) ph¶i ®|îc theo dâi kÜ trong n¨m qu¶n lÝ ®Çu tiªn ®Ó ph¸t hiÖn c¸c chç nøt, sôt lón, c¸c ®iÓm biÕn d¹ng… Hµng th¸ng ph¶i kiÓm tra ®é lón cña c«ng tr×nh theo c¸c mèc chuÈn cè ®Þnh vµ t¹m thêi. 1.6. Tõ n¨m qu¶n lÝ thø hai viÖc kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng vµ tr¹ng th¸i c«ng tr×nh. C¸c gian m¸y ph¶i cã sæ theo dâi tr¹ng th¸i kÕt cÊu ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh. §Æc biÖt ph¶i chó ý theo dâi ®é lón vµ ®é r¹n nøt cña hÖ mãng c¸c thiÕt bÞ chÝnh (b¬m, ®éng c¬ ®iÖn). CÇn ph¶i th|êng xuyªn theo dâi tr¹ng th¸i c¸c gèi ®ì cña ®|êng èng. Khi cã hiÖn t|îng sôt lón cña ng«i nhµ, giÕng vµ c«ng tr×nh cÇn ph¶i chó ý ®Õn tr¹ng th¸i mèi nèi mÒm cña ®|êng èng qua t|êng. 1.7. Trong c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n|íc cÇn ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt ®é Èm tèi |u. CÇn ph¶i cã hÖ thèng giã trong tr¹m b¬m, nhµ chuÈn bÞ phÌn vµ ho¸ chÊt, dµn m|a, v.v… vµ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt kh¸c. Tæ chøc c¸c tr¹m ®iÒu ®é 1.8. §Ó ®¶m b¶o cho toµn bé hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc lµm viÖc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶ nªn cã tr¹m ®iÒu ®é. 1
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 NhiÖm vô cña tr¹m ®iÒu ®é lµ: a) LËp tiÕn ®é s¶n xuÊt; b) ChØ ®¹o tËp trung vµ qu¶n lÝ thèng nhÊt mäi mÆt ho¹t ®éng cña c¸c tuyÕn èng vµ c¸c c¸c c«ng tr×nh trªn hÖ thèng cÊp tho¹t n|íc; c) §¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc b×nh th|êng cña toµn bé hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc; d) KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh kÜ thuËt vµ an toµn lao ®éng khi qu¶n lÝ, khai th¸c. 1.9. Dùa vµo s¬ ®å cÊp tho¸t n|íc vµ c«ng tr×nh c«ng nghÖ nªn sö dông mét trong hai lo¹i tr¹m ®iÒu ®é sau ®©y: §iÒu ®é mét cÊp: qu¶n lÝ thèng nhÊt ho¹t ®éng cña toµn bé c¸c c«ng tr×nh vµ m¹ng l|íi thuéc hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc khi tæng chiÒu dµi m¹ng l|íi ®|êng èng d|íi 50km. §iÒu ®é hai cÊp: dïng khi hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc tæng chiÒu dµi ®|êng èng trªn 50km trë lªn bao gåm tr¹m ®iÒu ®é trung t©m (tr¹m ®iÒu ®é cÊp I) vµ c¸c tr¹m ®iÒu ®é t¹i chç (tr¹m ®iÒu ®é cÊp II). Tr¹m ®iÒu ®é t¹i chç qu¶n lÝ trùc tiÕp c¸c tuyÕn èng hoÆc c«ng tr×nh riªng biÖt. 1.10. Nh©n viªn tr¹m ®iÒu ®é cã nhiÖm vô sau: §¶m b¶o sù lµm viÖc liªn tôc vµ æn ®Þnh cña c¸c tuyÕn èng vµ c«ng tr×nh; LËp s¬ ®å lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ, c«ng tr×nh vµ chÕ ®é x¶ n|íc; Ph©n tÝch c¸c sù cè háng hãc, vµ tham gia ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng vµ c«ng tr×nh cÊp tho¸t n|íc; LËp c¸c b¸o c¸o kÜ thuËt vÒ sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ; Nh©n viªn ®iÒu ®é cã quyÒn thay ®æi s¬ ®å lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh khi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña chóng thay ®æi sau khi ®· ®|îc cÊp trªn phª duyÖt. C«ng t¸c qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc khi cã sù cè 1.11. §Ó kh¾c phôc sù cè vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ h| háng trªn hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc cÇn ph¶i lËp c¸c ®éi chuyªn söa ch÷a trùc thuéc tr¹m ®iÒu ®é. §èi víi tr¹m b¬m hoÆc tr¹m xö lÝ nhá, ®éi xöa ch÷a cã thÓ lµ c¸c nh©n viªn vËn hµnh nµy. 1.12. KÕ ho¹ch söa ch÷a hµng n¨m vµ söa ch÷a lín c¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc do c¬ së s¶n xuÊt phèi hîp víi ®éi chuyªn xöa ch÷a lËp vµ ph¶i ®|îc c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc cÊp trªn duyÖt. 1.13. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó xöa ch÷a hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc ph¶i ®|îc b¶o qu¶n tèt vµ ë tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông ®|îc. Qu¶n lÝ c¸c vïng b¶o vÖ vÖ sinh nguån n|íc vµ c«ng tr×nh cÊp n|íc 1.14. C¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Ó b¶o vÖ nguån cÊp n|íc vµ c«ng tr×nh cÊp n|íc ph¶i ®|îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng, ®Æc ®iÓm vµ t×nh tr¹ng vÖ sinh 2
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 nguån n|íc, c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn qu¶n lÝ, chÊt l|îng nguån n|íc c¶ c¸c ph|¬ng ph¸p xö lÝ n|íc. 1.15. §èi víi khu vùc mét (khu vùc b¶o vÖ nghiªm ngÆt) cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh nguån n|íc mÆt cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a) Rµo ng¨n ranh giíi khu vùc, cÊm ng|êi l¹ mÆt vµ gia sóc ®i l¹i; b) CÊm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh«ng cÇn thiÕt cho qu¶n lÝ vµ vËn hµnh n|íc trong khu vùc tr¹m; c) Kh«ng ®|îc sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc h¹i trong khu vùc nµy; d) Kh«ng ®|îc x¶ vµo trong khu vùc bÊt k× n|íc th¶i nµo; e) Kh«ng ®|îc t¾m giÆt, ®¸nh c¸, c¸c lo¹i thÓ dôc thÓ thao… ë nguån n|íc mÆt khu vùc mét. C¸c lo¹i tµu thuyÒn qua l¹i ph¶i ®|îc phÐp cña c¬ quan y tÕ. 1.16. §èi víi khu vùc hai (Khu vùc h¹n chÕ) cña vïng b¶o vÖ vÖ sinh nguån n|íc mÆt cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a) Ng¨n ngõa kh¶ n¨ng nhiÔm bÈn trùc tiÕp vµo nguån n|íc bëi c¸c lo¹i n|íc th¶i, phÕ th¶i, n|íc bÈn do tµu bÌ qua l¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c; b) Ng¨n ngõa kh¶ n¨ng lµm gi¶m chÊt l|îng nguån n|íc mÆt do bãn ph©n, x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ m¸y, ®Ëp n|íc, ph¸ rõng, v.v… 1.17. Khi sö dông nguån n|íc ngÇm ®Ó cÊp, vung b¶o vÖ vÖ sinh còng ph¶i chia lµm hai khu vùc: Khu vùc mét lµ khu vùc cã c«ng tr×nh thu hoÆc giÕng khoan (cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn t|¬ng lai); cßn khu vùc hai lµ khu vùc bao gåm tr¹m b¬m, tr¹m sö lÝ vµ bÓ chøa. C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ cho hai khu vùc nµy x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c nh| ®èi víi nguån n|íc mÆt ë ®iÒu 1.15 vµ 1.16. Chó thÝch: Trong mäi tr|êng hîp cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa sù nhiÔm bÈn do nguån n|íc ngÇm qua. 2. Qu¶n lÝ c¸c c«ng tr×nh thu n|íc C«ng tr×nh thu n|íc mÆt 2.1. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh thu n|íc mÆt ho¹t ®éng b×nh th|êng cÇn ph¶i th|êng xuyªn theo dâi quan s¸t diÔn biÕn nguån n|íc: mùc n|íc, sù chuyÓn ®éng phï sa, sù båi lë vµ ®¸y s«ng, chÊt l|îng n|íc… KÕt qu¶ ph©n tÝch n|íc vµ diÔn biÕn nguån n|íc ph¶i ®|îc ghi vµo sæ trùc… Khi ph¸t hiÖn thÊy chÕ ®é thuû v¨n còng nh| chÊt l|îng nguån n|íc thay ®æi cÊp ph¶i nhanh chãng t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. 2.2. CÇn ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh thu: ®o chiÒu s©u ®¸y s«ng t¹i häng thu n|íc, møc ®é l¾ng cÆn trong èng tù ch¶y hay èng xi ph«ng, kÕt cÊu giÕng thu vµ c¸c thiÕt bÞ trong giÕng. 2.3. C¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt chñ yÕu ®Ó qu¶n lÝ c«ng tr×nh thu n|íc lµ: Thau röa c¸c l|íi ch¾n r¸c khái bÞ rong rªu vµ c¸c vËt næi kh¸c lµm t¾c; 3
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 Sóc röa èng tù ch¶y kh«ng cho l¾ng bïn; N¹o vÐt bïn trong c¸c giÕng thu n|íc; Phßng kÜ thuËt cña c«ng ty cÊp n|íc ph¶i lËp vµ h|íng dÉn cho c«ng nh©n quy tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nµy; Thêi gian kiÓm tra, thau röa vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thu n|íc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Tªn c«ng tr×nh vµ Thêi h¹n thau Thêi h¹n söa ch÷a Thêi h¹n KiÓm tra c¸c lo¹i c«ng viÖc röa Nhá Lín 1 2 3 4 5 L|íi vµ häng thu ë 6 th¸ng/lÇn Tuú theo møc 6 th¸ng/lÇn Tuú theo chÕ ®é hoµn toµn b×nh ®é cÇn thiÕt møc ®é th|êng cÇn thiÕt - Vµo thêi k× n|íc lò nt Th|êng xuyªn nt nt nhiÒu r¸c cñi §|êng èng tù ch¶y 6 th¸ng/lÇn tr|íc vµ Tuú møc ®é Tuú møc ®é Tuú møc sau mïa lò tÝch cÆn cÇn thiÕt ®é cÇn thiÕt KÌ bê giÕng thu n|íc 1 n¨m/lÇn nt Hót cÆn bïn khái Tuú møc ®é giÕng thu tÝch cÆn Söa ch÷a l|íi vµ Th|êng xuyªn Tuú møc ®é cÇn 6 th¸ng/lÇn 2 giÕng thiÕt n¨m/lÇn KÌ l¸t l¹i phÇn èp ë 6 th¸ng/lÇn tr|íc vµ Tuú møc ®é cÇn Tèi thiÓu Tèi thiÓu giÕng thu sau mïa lò thiÕt 2n¨m/lÇn 5n¨m/lÇn KiÓm tra t×nh tr¹ng 3 th¸ng/lÇn 6 th¸ng/lÇn Tèi thiÓu lµm viÖc cña c¸c van, 5n¨m/lÇn miÖng hót, l|íi thu èng hót KiÓm tra c¸c lo¹i _ 6 th¸ng/lÇn 3 ®ång hå: l|u l|îng ¸p n¨m/lÇn lùc, c¸c thiÕt bÞ, ®iÖn b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn §Ëp ®ª, m|¬ng x¶ 1 th¸ng/2 lÇn _ 6 th¸ng/lÇn Tèi thiÓu 5n¨m/lÇn GiÕng khoan thu Th|êng xuyªn _ 6 th¸ng/lÇn n|íc, giÕng lß C«ng tr×nh thu n|íc ngÇm 2.4. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh thu n|íc ngÇm ho¹t ®éng b×nh th|êng cÇn ph¶i cã ®ñ c¸c tµi liÖu sau: 4
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 T×nh h×nh ®Þa chÊt thñy v¨n khu vùc; MÆt c¾t ®Þa chÊt giÕng khoan; Sæ nhËt kÝ giÕng khoan; Biªn b¶n thæi röa giÕng; C¸c b¶n kiÓm nghiÖm n|íc; B¶n thiÕt kÕ giÕng vµ quy ®Þnh vïng b¶o vÖ vÖ sinh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ, nÕu cã sù sai kh¸c so víi thiÕt kÕ th× ph¶i nªu râ lÝ do vµ bæ sung vµo c¸c tµi liÖu kÜ thuËt ®· cã. 2.5. CÇn ph¶i cã nhËt kÝ qu¶n lÝ ghi c¸c lÇn thö, c¸c chØ sè khai th¸c chÝnh, c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c lÇn kiÓm tra ph©n tÝch n|íc, c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, néi dung c¸c lÇn söa ch÷a v.v… 2.6. Hµng n¨m tr|íc mïa lò cÇn tiÕn hµnh tæng kiÓm tra giÕng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®|êng èng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vµo sæ nhËt kÝ. Trong khi tæng kiÓm tra cÇn nghiªn cøu ®¸nh gi¸ møc hao mßn vµ lÝ do thay ®æi c«ng suÊt m¸y, thay ®æi ®iÒu kiÖn khai th¸c nguån n|íc, t×nh tr¹ng èng v¸ch, miÖng hót, chÊt l|îng n|íc v.v… Trªn c¬ së kÕt qu¶ tæng kiÓm tra cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch, söa ch÷a cô thÓ kh«i phôc l¹i chÕ ®é lµm viÖc b×nh th|êng cña giÕng. 2.7. Mçi ca ph¶i ®o mùc n|íc ®éng b»ng phao næi hoÆc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c. Khi ngõng m¸y b¬m cÇn ®o mùc n|íc tÜnh. Ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra c«ng suÊt cña tõng giÕng b»ng ®ång hå ®Æt trªn ®|êng èng. C¸c kÕt qu¶ ®o vµ sù ho¹t ®éng cña giÕng ph¶i ®|îc ghi vµo sæ trùc ca. 2.8. Nh÷ng sai sãt cña giÕng ®iÒu biÓu hiÖn ë c¸c chØ tiªu sau: c«ng suÊt, c¸c mùc n|íc tÜnh vµ ®éng, l|u l|îng giÕng vµ chÊt l|îng n|íc. Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt nÕu c«ng suÊt giÕng bÞ gi¶m vµ chÊt l|îng n|íc, giÕng bÞ xÊu ®i th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ngay. Trªn c¬ së ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p söa ch÷a hoÆc kh«ng cho phÐp sö dông giÕng. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu x¶y ra lµm gi¶m c«ng suÊt giÕng ®|îc nªu trong b¶ng 2. B¶ng 2 Mùc n|íc tÜnh Mùc n|íc ®éng L|u l|îng riªng Nguyªn nh©n - Kh«ng ®æi Cao h¬n tr|íc Kh«ng ®æi B¬m kh«ng tèt - Gi¶m dÇn Gi¶m dÇn Kh«ng ®æi Vïng gi¶m ¸p t¨ng - Gi¶m tõng chu Gi¶m tõng chu k× Kh«ng ®æi ¶nh h|ëng cña c¸c giÕng k× l©n cËn - Kh«ng ®æi ThÊp h¬n tr|íc Gi¶m PhÇn thu n|íc cña giÕng kh«ng tèt 5
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 - ThÊp h¬n tr|íc Kh«ng ®æi HÇu nh| kh«ng ®æi MÊt n|íc ë trªn møc ®éng - ThÊp h¬n tr|íc ThÊp h¬n tr|íc Gi¶m MÊt n|íc d|íi møc ®éng 2.9. Néi dung cña c«ng t¸c söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín c¸c giÕng khoan ®|îc nªu trong b¶ng 3. - §èi víi giÕng ®· bÞ tho¸i ho¸, kh«ng khai th¸c sö dông ®|îc n÷a th× cÇn ph¶i lÊp bá B¶ng 3 Söa ch÷a nhá Söa ch÷a lín - KiÓm tra t×nh tr¹ng giÕng b¬m hót n|íc thö - Dùng vµ th¸o l¾p khoan khi söa ch÷a giÕng - Thay thÕ c¸c chi tiÕt cña b¬m bi mßn, söa l¹i - Quan s¸t t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña giÕng, èng côm vßng ®ì trôc b¬m v¸ch, bé läc vµ thay thÕ míi - Thay dÇu bá ®i trong b×nh dÇu - Thau röa giÕng, gia cè nÒn mãng giÕng - Trang bÞ bé phËn b¸o c¸c møc n|íc ®éng vµ chèng sôt lë, kÝch h¹ b¬m vµ c¸c bé phËn cña tÜnh chóng - Th¸o vµ l¾p bé phËn d©ng n|íc lªn. Th¸o vµ - Thæi röa vµ phôc håi c«ng suÊt giÕng l¾p b¬m. - X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh vµ møc ®é tÝch ®äng hoÆc ®é t¾c bé phËn thu n|íc cña giÕng. - Lµm s¹ch bé phËn thu n|íc cña giÕng khái - Thay thÕ thiÕt bÞ ®|a n|íc lªn n»m d|íi s©u bÞ t¾c vµ l¾ng ®äng bïn. trong giÕng. - Th¶ èng hót xuèng s©u thªm s¸t trïng giÕng - BÞt kÝn (tr¸m) giÕng kh«ng ®|îc phÐp sö b»ng Clo dông. Sau khi söa ch÷a s¸t trïng giÕng b»ng Clo. 3. Qu¶n lÝ m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi cÊp n|íc. Yªu cÇu chung 3.1. C¸c ®|êng èng cÊp n|íc tr|íc khi ®|a vµo sö dông ph¶i ®|îc thö thuû lùc thau röa theo ®óng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn “HÖ thèng cÊp tho¸t n|íc bªn ngoµi. Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu”, vµ ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ nh| hè ga, van c¸c ®iÓm x¶ v.v… Khi b¾t ®Çu cÊp n|íc, ph¶i dïng ¸p kÕ theo dâi ¸p lùc ë ®Çu vµ cuèi ®o¹n èng ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®ång thêi x¸c lËp mét chÕ ®é c«ng t¸c hîp lÝ cho khu vùc mµ ®o¹n nµy cung cÊp. C¬ quan qu¶n lÝ ph¶i phèi hîp víi c¬ quan thi c«ng vµ thiÕt kÕ tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ ®|a vµo sö dông. Biªn b¶n bµn giao còng nh| hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i do c¬ quan qu¶n lÝ l|u gi÷. 3.2. Khi nèi ®|êng èng míi vµo ®|êng èng cã s½n ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: a) B¶o ®¶m ®é cøng vµ ®é bÒn cña mèi nèi; 6
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 b) §|êng kÝnh èng chÝnh vµ ®|êng kÝnh èng nh¸nh cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 §|êng èng chÝnh §|êng èng nh¸nh 100 50 200 50, 75 250 50, 75, 100 300 50, 75, 100 400 50, 75, 100, 150 500 100, 150, 200 600 100, 150, 200 M¹ng l|íi èng 3.3. C«ng t¸c qu¶n lÝ m¹ng l|íi ®|êng èng bao gåm: a) Th|êng xuyªn kiÓm tra vµ söa ch÷a theo kÕ ho¹ch toµn bé ®|êng èng vµ c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ trªn m¹ng l|íi; b) Ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c c«ng tr×nh lµm viÖc kh«ng b×nh th|êng ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a hay thay thÕ; c) Duy tr× chÕ ®é c«ng t¸c tèi |u, ®¶m b¶o ¸p lùc c«ng t¸c cao nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ kÜ thuËt, gi¶m tæn thÊt vµ tiÕn hµnh söa ch÷a khi cÇn thiÕt; d) §Þnh k× kiÓm tra l|îng Clo Ýt nhÊt lµ mét th¸ng mét lÇn trªn ®|êng èng ph©n phèi, qua sù tiªu hao Clo d| x¸c ®Þnh chÕ ®é sóc röa ®|êng èng; e) KiÓm tra viÖc sö dông n|íc cña c¸c ®èi t|îng trªn c¸c ®|êng èng vµo nhµ; f) Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c chç rß rØ. 3.4. C«ng t¸c qu¶n lÝ bao gåm hai nhãm c«ng viÖc: nhãm b¶o qu¶n vµ nhãm söa ch÷a mang l|íi. B¶o qu¶n m¹ng l|íi bao gåm c¸c c«ng viÖc quan s¸t ®Þnh k× vÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh n»m trªn m¹ng l|íi ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a phßng ngõa. Theo dâi chÕ ®é ho¹t ®éng, do ¸p lùc ë nh÷ng ®iÓm bÊt lîi nhÊt vµ thau röa ®Þnh k× m¹ng l|íi. Söa ch÷a m¹ng l|íi bao gåm c¶ viÖc söa ch÷a ®ét suÊt lÉn söa ch÷a nhá theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh (söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín). Söa ch÷a nhá tiÕn hµnh theo nh÷ng b¶n kª khai c«ng viÖc ®|îc x¸c lËp trong khi kiÓm tra m¹ng l|íi theo chu k×. Söa ch÷a lín bao gåm söa ch÷a thay thÕ phôc håi tõng ®o¹n èng vµ phô tïng thiÕt bÞ, thau röa vµ b¶o vÖ èng kh«ng bÞ ¨n mßn, xöa ch÷a èng xi ph«ng, ®|êng hÇm vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c. 3.5. C¸c m¹ng l|íi lín cã chiÒu dµi h¬n 100 km khi qu¶n lÝ ph¶i ph©n ra tõng vïng. Ph©n vïng qu¶n lÝ dùa trªn c¬ së sau: a) Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm xa nhÊt cña vïng kh«ng ®|îc lín h¬n 10 km; 7
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 b) ChiÒu dµi ®|êng èng mçi vïng kh«ng ®|îc lín h¬n 80 km. §èi víi m¹ng l|íi cÊp n|íc cã chiÒu dµi ®|êng èng nhá h¬n 100 km chØ tæ chøc mét ®éi qu¶n lÝ chung. 3.6. §éi qu¶n lÝ ®|êng èng cña thµnh phè (hoÆc cña tõng vïng) cã nhiÖm vô: B¶o ®¶m cho m¹ng l|íi lµm viÖc an toµn; Nghiªn cøu chÕ ®é lµm viÖc cña tõng vïng, toµn m¹ng l|íi vµ dù kiÕn nh÷ng ®iÓm cÇn ph¸t triÓn; Ph¸t hiÖn nh÷ng chç cÇn söa ch÷a hoÆc thay thÕ; Gi¸m s¸t c«ng t¸c l¾p ®Æt c¸c ®o¹n èng míi vµ nghiÖm thu ®|a vµo sö dông; L¾p ®Æt c¸c ®o¹n èng vµo nhµ; LËp b¶ng thèng kª c¸c cèng vµ thiÕt bÞ trªn m¹ng l|íi; Bæ sung c¸c hå s¬ kÜ thuËt vÒ vïng m¹ng l|íi mµ m×nh qu¶n lÝ. Chó thÝch: Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt ®éi qu¶n lÝ cã nhiÖm vô b¶o qu¶n c¶ hÖ thèng trong nhµ hoÆc tõng khu. §éi qu¶n lÝ chia ra c¸c tæ b¶o d|ìng vµ söa ch÷a ®|êng èng víi sè l|îng c«ng nh©n tuú theo khèi l|îng c«ng viÖc ®|îc giao. 3.7. Tæ b¶o d|ìng ®|êng èng cã Ýt nhÊt lµ 6 ng|êi. Tæ ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra c¸c ®o¹n èng ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch qu¶n lÝ m¹ng l|íi. Cã tÝnh ®Õn khèi l|îng vµ ®Æc tÝnh c«ng t¸c cña tõng ngµy ®Ó ®¶m b¶o cÊp n|íc liªn tôc cho n¬i tiªu thô. Tæ ph¶i cã tµi liÖu kÜ thuËt cÇn thiÕt nh| mÆt b»ng m¹ng l|íi tØ lÖ tõ 1: 200 ®Õn 1: 500; ®|êng kÝnh, chiÒu dµi èng, ®é s©u ch«n èng, vËt liÖu èng, ®Æc ®iÓm èng dÉn vµo nhµ v.v… sæ nhËt kÝ. Tæ còng ph¶i ®|îc trang bÞ c¸c ph|¬ng tiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt nh| b¬m n|íc, dông cô lµm viÖc, ph|¬ng tiÖn chuyªn chë nhanh gän… 3.8. Tæ söa ch÷a cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn vµ nhanh chãng kh¾c phôc c¸c h| háng trªn m¹ng l|íi. Theo yªu cÇu cña ®iÒu ®é viÖn trùc ban, tæ söa ch÷a ph¶i cã ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn nhanh vµ kÞp thêi triÓn khai c«ng viÖc. Ph¶i cã nhãm trùc ban c¶ ngµy lÉn ®ªm kÓ c¶ nh÷ng ngµy nghØ. Khi cã nh÷ng c«ng viÖc söa ch÷a lín phøc t¹p ®éi tr|ëng ®éi qu¶n lÝ cã thÓ ®iÒu ®éng tËp trung nh©n lùc cho tæ söa ch÷a. 3.9. TÊt c¶ nh÷ng thay ®æi trªn m¹ng l|íi ®Ó lµm c¬ së cho c«ng t¸c thèng kª tµi s¶n vµ phôc vô qu¶n lÝ khai th¸c. Hµng n¨m ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c sè liÖu nµy. BÓ chøa n|íc vµ ®µi phun n|íc 3.10. Khu vùc ®Æt bÓ chøa n|íc vµ ®µi chøa n|íc ph¶i ®|îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt. Cöa vµo bÓ chøa n|íc vµ ®µi n|íc ph¶i kho¸ vµ kÑp ch×. BÓ vµ ®µi n|íc ph¶i ®|îc trang bÞ l|íi ch»ng ë cöa th«ng h¬i, th|íc b¸o mùc n|íc v.v… Khi niªm phong n¾p bÓ vµ ®µi ph¶i cã mÆt nh©n viªn b¶o vÖ, ch×a kho¸ do ng|êi trùc tiÕp phô tr¸ch gi÷. Ban ®ªm ph¶i cã ®ñ ¸nh s¸ng b¶o vÖ. 8
 9. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 Néi quy vµo bÓ hoÆc ®µi do nhµ m¸y n|íc ®Ò ra vµ cã ý kiÕn cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng. 3.11. Hµng n¨m vµ khi cã sù gi¶m ®ét ngét chÊt l|îng n|íc ph¶i x¶ hÕt n|íc ®Ó thau röa vµ s¸t trïng bÓ hoÆc ®µi n|íc. Mçi lÇn thau röa hoÆc söa ch÷a ®µi vµ bÓ ph¶i lµm biªn b¶n ghi râ thêi gian më kho¸ vµ th¸o cÆp ch×, tªn nh÷ng ng|êi trùc tiÕp vµo bÓ, thêi gian thùc hiÖn vµ ph|¬ng ph¸p s¸t trïng. C«ng nh©n hoÆc c¸n bé kiÓm tra vµo bÓ hoÆc ®µi lµm viÖc ph¶i mÆc quÇn ¸o lao ®éng ®· s¸t trïng. Sau khi kiÓm tra thÊy n|íc trong bÓ hoÆc ®µi b¶o ®¶m chÊt l|îng yªu cÇu míi ®|îc phÐp cÊp n|íc vµo m¹ng ph©n phèi. 3.12. C«ng t¸c qu¶n lÝ bÓ chøa n|íc vµ ®µi n|íc bao gåm: a) Hµng ngµy kiÓm tra chÊt l|îng n|íc; b) Th|êng xuyªn theo dâi møc n|íc; c) KiÓm tra t×nh tr¹ng kho¸ ë n¾p, èng trµn, èng th«ng h¬i, èng van x¶ v.v… Hµng n¨m ph¶i thö bÓ chøa hoÆc ®µi n|íc ph¸t hiÖn sôt lón rß rØ. Ph¶i tÝnh ®Õn l|îng n|íc rß rØ vµ t×m biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. §ång hå ®o n|íc vµ tÝnh to¸n l|u l|îng n|íc 3.13. Chän kiÓu vµ cì ®ång hå ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµ l|u l|îng tèi ®a vµ tèi thiÓu cña ®|êng èng kh«ng v|ît ra ngoµi giíi h¹n chÝnh x¸c cña ®ång hå. L|u l|îng giê tèi ®a cña ®|êng èng th«ng th|êng lÊy b»ng 10% l|u l|îng ngµy ®ªm. L|u l|îng giê tèi thiÓu lÊy b»ng 2%. §ång hå trôc ®øng ph¶i chän sao cho tæn thÊt ¸p lùc qua ®ã kh«ng qu¸ 2,5m. 3.14. §Ó qu¶n lÝ ®ång hå, nhµ m¸y n|íc ph¶i cã bé phËn hoÆc x|ëng söa ch÷a, thÝ nghiÖm l¾p ®Æt ®ång hå vµ nhãm kiÓm tra ghi chÐp sè liÖu trªn ®ång hå. Qu¶n lÝ chÝnh x¸c ho¹t ®éng cña ®ång hå ®ßi hái ph¶i ®|îc kiÓm tra th|êng xuyªn vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng yÕu tè ¶nh h|ëng ®Õn chÊt l|îng ®o. 3.15. TÊt c¶ c¸c ®ång hå ®Æt ë tr¹m b¬m vµ èng dÉn ph¶i ®|îc kiÓm tra vµ kÑp ch× víi sù cã mÆt cña bé phËn tÝnh to¸n n|íc. Hµng th¸ng tõ 1 ®Õn 2 lÇn bé phËn tÝnh to¸n n|íc cïng víi tr¹m tr|ëng ghi l¹i sè ®o cña ®ång hå ®Ó biÕt chÝnh x¸c l|îng n|íc cÊp hµng th¸ng, hµng quý. Hµng ngµy tr¹m ph¶i ghi sè ®o cña ®ång hå vµ c¸c biÓu ®å tù ghi ®Ó lµm tµi liÖu cho bé phËn tÝnh to¸n n|íc. Hµng n¨m nhµ m¸y n|íc ph¶i tæng kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ tù ghi cña ®ång hå vµ c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n n|íc víi sù cã mÆt cña c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn. 3.16. Khi kh«ng cã ®ång hå cÇn lµm hîp ®ång cô thÓ dùa trªn sè nh©n khÈu, møc ®é trang thiÕt bÞ vÖ sinh v.v… ®Ó x¸c ®Þnh l|îng n|íc sö dông. 9
 10. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 3.17. Bé phËn tÝnh to¸n n|íc ph¶i phô tr¸ch c¶ c«ng t¸c kiÓm tra viÖc sö dông n|íc ë n¬i tiªu thô. Tr|êng hîp ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt trong viÖc sö dông, nh©n viªn kiÓm tra ph¶i yªu cÇu ®×nh chØ vµ söa ch÷a theo ®óng c¸c yªu cÇu ghi trong hîp ®ång. 4. C¸c c«ng tr×nh xö lÝ n|íc thiªn nhiªn Yªu cÇu chung 4.1. Nhµ m¸y n|íc cÇn ph¶i cã néi quy, quy t¾c vµ chØ dÉn cô thÓ vÒ qu¶n lÝ kÜ thuËt tõng c«ng tr×nh xö lÝ n|íc thiªn nhiªn phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng vµ ®|îc c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn th«ng qua. 4.2. C¸c c«ng tr×nh xö lÝ n|íc míi ®|îc x©y dùng ph¶i ®|îc nghiÖm thu theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu hÖ thèng cÊp tho¸t n|íc hiÖn hµnh. C¸c c«ng tr×nh xö lÝ n|íc ph¶i ®|îc vËn hµnh thö. NÕu chÊt l|îng ®¹t tiªu chuÈn vµ c«ng tr×nh ho¹t ®éng b×nh th|êng th× míi cho c«ng tr×nh vµo vËn hµnh chÝnh thøc. Ph¶i cã sù tham gia cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng khi cho c«ng tr×nh vËn hµnh thö còng nh| khi ®|a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng chÝnh thøc. 4.3. Mçi tr¹m xö lÝ cÇn cã c¸c tµi liÖu sau: a) LÝ lÞch m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tõng c«ng tr×nh; b) Tµi liÖu quy ®Þnh nhiÖm thu c«ng t¸c cña tõng tæ ®éi vµ ph©n x|ëng; c) C¸c lo¹i b¶n vÏ x©y dùng, c«ng nghÖ, hÖ thèng ®iÖn vµ b¶n vÏ hoµn c«ng; d) Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh; e) C¸c nguyªn t¾c an toµn lao ®éng trong xö lÝ n|íc; f) C¸c h|íng dÉn thao t¸c vµ vËn hµnh c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ. 4.4. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng tr¹m mµ tæ chøc c¸c ®éi qu¶n lÝ cho thÝch hîp. C¸n bé qu¶n lÝ kÜ thuËt trong tr¹m xö lÝ ph¶i qua c¸ líp ®µo t¹o vµ cã tay nghÒ v÷ng. C«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh trong tr¹m ph¶i ®|îc ®µo t¹o chuyªn m«n, khi kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng kh«ng ®|îc chuyÓn c«ng nh©n tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c. 4.5. §Ó ho¹t ®éng an toµn liªn tôc vµ cã hiÖu xuÊt cao c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ xö lÝ n|íc cÇn ph¶i cã ®Þnh k× kiÓm tra b¶o d|ìng kÞp thêi vµ söa ch÷a. Tr|ëng phßng kÜ thuËt hoÆc kÜ s| c«ng nghÖ cña tr¹m ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®Þnh k× tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh cña tr¹m. C¸n bé hoÆc c«ng nh©n trùc ban ph¶i quan s¸t vµ kiÓm tra sù lµm viÖc vµ c¸c thiÕt bÞ pha trén phÌn, pha Clo vµ am«ni¾c, hÖ thèng th«ng giã, dông cô kiÓm tra vµ ®o l|êng v.v… C«ng t¸c söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín trong tr¹m xö lÝ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. §Þnh k× söa ch÷a lín c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 5 10
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 C«ng tr×nh Söa ch÷a nhá Söa ch÷a lín BÓ l¾ng th|êng, bÓ l¾ng Söa ch÷a c¸c van, tÊm ch¾n vµ Thay van, tÊm ch¾n, mãc ®ì trong, dµn m|a, bÓ l¾ng tiÕp van mét chiÒu; söa ch÷a vµ tÊm sµn, c¸c bé phËn b»ng gç. xóc. s¬n n¾p ®Ëy cÇu thang, kh¬i Trang bÞ l¹i c¸c bé phËn bªn s©u c¸c m|¬ng r·nh x¶ xung trong (kh«ng thay ®æi kÕt cÊu quanh bÓ. Thö nghiÖm ®é rß rØ bÓ) Söa ch÷a vµ thay thÕ c¸c röa s¹ch vµ s¸t trïng sau khi ®o¹n èng h| háng. TiÕn hµnh söa ch÷a. thö nghiÖm theo chÕ ®é ®· ®Þnh. BÓ läc c¸c lo¹i Röa s¬ bé vËt liÖu. Lµm s¹ch Thay toµn bé vËt liÖu läc trong vµ röa bÒ mÆt läc. Söa ch÷a t¹i bÓ; HoÆc ®æ ®Çy c¸t läc vµ röa chç c¸c van vµ tÊm ch¾n. Lµm bÓ. §æ cuéi sái ®ì, thay thÕ vµ s¹ch vµ röa ®|êng èng ph©n söa ch÷a mét sè kÕt cÊu cña phèi. Söa ch÷a ®|êng èng giã, hÖ thèng tho¸t n|íc. Th¸o vµ kiÓm tra söa ch÷a mÆt ph¼ng söa ch÷a van, thay c¸c chi tiÕt ngang mÐp mang thu n|íc bÞ mßn háng. Thay bé truyÒn röa. Thay mét sè bé phËn hÖ ®éng hoÆc van míi. Thay c¸c thèng ®iÒu khiÓn van. S¬n c¸c bé phËn b»ng gç. Thay tõng bÒ mÆt kim lo¹i. Thö nghiÖm ®o¹n èng dÉn. Thay hÖ thèng ®é rß rØ vµ s¸t trïng bÓ läc. ®iÒu khiÓn vµ van bÓ läc. Thö nghiÖm bÓ läc lµm viÖc theo chÕ ®é c«ng nghÖ ®· quy ®Þnh. Trang bÞ l¹i c¸c chôp läc hoÆc thay ®æi h×nh thøc ph©n phèi. Thay mét phÇn ®|êng èng c«ng nghÖ. Söa ch÷a c¸c líp läc. B¶ng 6 C«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ Néi dung söa ch÷a §Þnh k× (n¨m) Toµn bé c«ng tr×nh chÝnh: bÓ Söa ch÷a bÓ l¾ng trong vµ bÓ 2 n¨m/lÇn trén, bÓ ph¶n øng, c¸c lo¹i bÓ ph¶n øng (thµnh, n¾p, ®¸y vµ l¾ng vµ bÓ läc. hÖ thèng tiªu tho¸t n|¬c). Söa ch÷a bÓ l¾ng th|êng 2 n¨m/lÇn (thµnh ®¸y, n¾p che vµ hÖ thèng tiªu tho¸t n|íc). Söa ch÷a bÓ läc, bÓ l¾ng tiÕp 1,5 n¨m/lÇn xóc. §æ thªm c¸t läc, söa dµn 3 n¨m/lÇn èng, chôp läc, dµn ®ì v.v… C¸c viÖc kh¸c 1,5 n¨m/lÇn C¸c c«ng tr×nh sö lÝ kh¸c (bÓ Söa ch÷a vµ thay chi tiÕt. 2 n¨m/lÇn hoµ trén bÓ ®Þnh l|îng ho¸ chÊt) v.v… clorat¬ m¸y ®Þnh l|îng am«ni¾c). 11
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 4.6. Khi vËn hµnh khai th¸c n|íc cÇn cã c¸c sæ ghi chÐp nh| sau: NhËt kÝ c«ng t¸c chung cña tr¹m, hµng ngµy ghi l|îng n|íc xö lÝ, n|íc dïng cho b¶n th©n tr¹m, sè l|îng tiªu thô vµ liÒu l|îng ho¸ chÊt, chi phÝ ®iÖn n¨ng, sè m¸y mãc, c«ng tr×nh ho¹t ®éng, söa ch÷a hoÆc tÈy röa vµ c¸c sè liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña tr¹m; NhËt kÝ ph©n tÝch ghi kÕt qu¶n kiÓm nghiÖm n|íc, ®Æc tÝnh c¸c lo¹i ho¸ chÊt v.v…; NhËt kÝ kho ghi l|îng xuÊt nhËp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c«ng tr×nh; Sæ theo dâi qu¸ tr×nh b¶o d|ìng, söa ch÷a th|êng k× vµ söa ch÷a lín tõng m¸y mãc thiÕt bÞ. 4.7. Mçi tr¹m xö lÝ n|íc ph¶i ®Æt c¸c dông cô ®o l|êng ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh vµ tù ®éng ®Þnh l|îng ho¸ chÊt vµ kiÓm tra c¸c chØ tiªu sau: L|u l|îng cÊp n|íc vµo tr¹m, l|îng n|íc ®· xö lÝ, l|u l|îng n|íc cña tõng c«ng tr×nh, l|îng n|íc röa läc, l|îng n|íc dïng cho b¶n th©n tr¹m vµ l|îng n|íc cÊp vµo m¹ng l|íi; Mùc n|íc trong c¸c c«ng tr×nh vµ bÓ chøa; Tæn thÊt ¸p lùc trªn c¸c c«ng tr×nh vµ tõng ®o¹n èng; L|îng ho¸ chÊt sö dông; ChÊt l|îng n|íc. Cã thÓ do tæn thÊt ¸p lùc trong c¸c bÓ läc b»ng èng ®o ¸p hay ¸p kÕ vi ph©n; §o mùc n|íc b»ng phao hoÆc còng b»ng ¸p kÕ vi ph©n. 4.8. Khi kiÓm tra ph¶i b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng b×nh th|êng cña c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ th«ng b¸o kÞp thêi vÒ sù thay ®æi chÊt l|îng n|¬c nguån vµ chÊt l|îng n|íc sö lÝ. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm kiÓm tra nh| sau: KiÓm tra lÝ ho¸ vµ vi trïng do phßng thÝ nghiÖm ®¶m nhËn; KiÓm tra kÜ thuËt do tr|ëng phßng kÜ thuËt vµ tr¹m tr|ëng ®¶m nhËn. ThiÕt bÞ ho¸ chÊt 4.9. Lo¹i vµ liÒu l|îng hãa chÊt sö dông do c¬ quan thiÕt kÕ quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ, cÇn thiÕt cã thÓ thay ®æi lo¹i ho¸ chÊt nh|ng ph¶i ®|îc thñ tr|ëng c¬ quan qu¶n lÝ cÊp n|íc kÝ duyÖt. ViÖc x¸c ®Þnh thêi k× dïng c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c nhau tr×nh tù vµ vÞ trÝ cho ho¸ chÊt do phßng kÜ thuËt vµ phßng thÝ nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh. LiÒu l|îng ph¶i dùa vµo c¬ së thÝ nghiÖm vµ ®iÒu chØnh hîp lÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4.10. Ph¶i cã biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch b¶o qu¶n tèt c¸c ho¸ chÊt dù tr÷. 12
 13. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 ViÖc bèc dì vµ s¾p xÕp c¸c ho¸ chÊt r¾n trong kho cÇn ph¶i b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. Clorua v«i ph¶i ®|îc chøa trong kho tho¸ng kh« vµ m¸t. Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra ho¹t ®éng cña v«i sèng vµ clorua v«i. B¶o qu¶n ho¸ chÊt láng trong kho ph¶i theo ®óng chØ dÉn cña nhµ m¸y s¶n xuÊt. Khi sö dông c¸c b×nh tiªu chuÈn hoÆc thïng dù tr÷ cña nhµ m¸y n|íc, c«ng nh©n phôc vô ph¶i ®Þnh k× kiÓm tra sóc röa, s¬n vµ söa ch÷a van vßi v.v… theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. 4.11. Khi pha chÕ ho¸ chÊt cÇn ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn riªng cho tõng lo¹i ho¸ chÊt. Nång ®é dung dÞch ho¸ chÊt ®|îc kiÓm tra theo träng l|îng riªng b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ho¸ häc. N¬i pha chÕ ho¸ chÊt ph¶i ®ñ ¸nh s¸ng vµ tho¸ng m¸t; LiÒu l|îng dung dÞch ho¸ chÊt ph¶i ®|îc kiÓm tra tõng giê. ViÖc cÊp dung dÞch kh«ng ®|îc gi¸n ®o¹n hoÆc thay ®æi ®ét ngét; Hµng quý ph¶i kiÓm tra c¸c phô tïng thiÕt bÞ qua bé phËn pha trén dung dÞch. 4.12. Ho¸ chÊt láng ®|îc lÊy b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. Tr|êng hîp sö dông clo th× ph¶i dïng clorat¬ ¸p lùc hoÆc clorat¬ ch©n kh«ng. Trong khi clorat¬ ho¹t ®éng, l|îng clo ph¶i æn ®Þnh. Mçi ca ph¶i kiÓm hai lÇn. ë chç ®Æt clorat¬ vµ kho dù tr÷ ph¶i cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÊp cøu. 4.13. §Ó sö lÝ n|íc cã ho¸ chÊt láng cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ dù tr÷ kÓ c¶ c©n ®Þnh l|îng. Ngoµi ra c¸c thiÕt bÞ ph¶i ®ñ ph|¬ng tiÖn söa ch÷a vµ phô tïng thay thÕ. C¸c c«ng tr×nh lµm trong s¬ bé n|íc mÆt 4.14. Ho¸ chÊt pha thµnh dung dÞch ph¶i ®|îc trén thËt ®Òu víi n|íc cÇn xö lÝ vµ liÒu l|îng ho¸ chÊt ph¶n øng ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trªn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hoÆc kinh nghiÖm qu¶n lÝ cña tr¹m hoÆc c¸c tr¹m kh¸c cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc t|¬ng tù vµ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. 4.15. Hãa chÊt ®|îc dÉn vµo n|íc xö lÝ ë c¸c giai ®o¹n sau: Khi clo ho¸ s¬ bé th× cho vµo ®|êng èng hót cña m¸y b¬m ®ît 1 hay èng dÉn ®Õn tr¹m xö lÝ; PhÌn cho vµo bÓ trén hoÆc ng¨n ®Çu bÓ trén; V«i ®Ó kiÒm ho¸ cho vµo cïng víi phÌn ë bÓ trén; Clo khö trïng cho vµo ®o¹n èng tõ bÓ läc ®Õn bÓ chøa n|íc s¹ch hoÆc vµo èng hót m¸y b¬m. 4.16. Qu¸ tr×nh kÕt tña hy®roxyt nh«m hoÆc hy®roxyt s¾t ®|îc tiÕn hµnh trong bÓ ph¶n øng. Néi dung qu¶n lÝ bÓ ph¶n øng bao gåm: Theo dâi sù lµm viÖc cña bÓ: tèc ®é chuyÓn ®éng cña n|íc, qu¸ tr×nh ph¶n øng, hiÖu qu¶ t¹o bãng cÆn v.v…; KiÓm tra kh«ng ®Ó bãng cÆn trong bÓ; 13
 14. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 KiÓm tra vËn tèc thùc tÕ vµ thêi gian n|íc l|u l¹i trong bÓ; Mçi n¨m ph¶i th¸o s¹ch bÓ mét lÇn ®Ó kiÓm tra vµ n¹o vÐt bÓ chØnh lÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt lµm viÖc cña bÓ. 4.17. C¸c lo¹i bÓ l¾ng ph¶i vËn hµnh sao cho l|îng cÆn trong n|íc sau khi l¾ng kh«ng qua 20mg/l. Tèi thiÓu mçi ngµy ph¶i mét lÇn kiÓm tra chØ tiªu nµy ®Ó kÞp thêi hiÖu chØnh c¸c th«ng sè l¾ng ®¶m b¶o bÓ läc lµm viÖc cã hiÖu qu¶. NhiÖm vô qu¶n lÝ bÓ l¾ng bao gåm: Quan s¸t chÕ ®é lµm viÖc chung cña bÓ; Mçi quý mét lÇn ph¶i kiÓm tra sù phan phèi n|íc gi÷a c¸c bÓ; Theo dâi chÕ ®é l|u bïn, cÆn trong bÓ vµ ¶nh h|ëng cña chóng ®Õn chÊt l|îng n|íc, nhÊt lµ trong mïa lò. 4.18. Khi qu¶n lÝ bÓ l¾ng trong, bÓ l¾ng trong cã líp cÆn l¬ löng cÇn ph¶i quan s¸t chÕ ®é ph©n phèi ®Òu n|íc trªn toµn bé diÖn tÝch ng¨n l¾ng, c¸c dµn èng thu n|íc, viÖc x¶ bïn thõa vµo ng¨n chøa n|íc, c¸c ®|êng èng dÉn v.v… ChiÒu dµy líp cÆn l¬ löng ph¶i gi÷ kh«ng ®æi trong kho¶ng 2 ®Õn 2,5m. Tèc ®é n|íc d©ng trong vïng l¾ng vµ hÖ sè ph©n phèi gi÷a ng¨n l¾ng vµ ng¨n chøa cÆn ®|îc kiÓm tra theo b¶ng 7. Cã thÓ s¶ cÆn b»ng ng¨n chøa cÆn mét c¸ch liªn tôc hay ®Þnh k× mµ kh«ng ngõng bÓ l¨ng trong. B¶ng 7 Hµm l|îng cÆn trong Tèc ®é n|íc d©ng trong HÖ sè ph©n phèi l|u l|îng nguån n|íc (mg/l) ng¨n l¾ng (mm/h) (K) Tõ 10 ®Õn 100 Tõ 0,8 ®Õn 1,0 Tõ 0,8 ®Õn 0,75 Tõ 100 ®Õn 400 Tõ 1,0 ®Õn 1,1 Tõ 0,75 ®Õn 0,70 Tõ 400 ®Õn 1000 Tõ 1,1 ®Õn 1,2 Tõ 0,70 ®Õn 0,65 Tõ 1000 ®Õn 2000 Tõ 1,1 ®Õn 1,2 Tõ 0,65 ®Õn 0,60 BÓ läc 4.19. C¸c líp vËt liÖu läc, chiÒu dµy líp läc vµ tèc ®é läc trong c¸c lo¹i bÓ läc nhanh ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. 4.20. Tr|íc khi ®æ vµo bÓ ph¶i röa s¬ bé vËt liÖu läc. ChiÒu dµy líp läc trong tÊt c¶ c¸c lo¹i bÓ kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,7m. Líp sái ®ì ph¶i xÕp theo tõng cì h¹t cã ®|êng kÝnh gi¶m dÇn tõ d|íi lªn trªn. Sau khi xÕp ph¶i khö trïng vËt liÖu läc b»ng c¸ch ng©m trong n|íc clo cã nång ®é tõ 20 ®Õn 30 g/m3 trong mét ngµy ®ªm. Hµng th¸ng ph¶i kiÓm tra bÒ mÆt líp c¸t läc. S¸u th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra ®é ph¼ng c¸c líp ®ì trong khi röa, ®o l|îng c¸t hao hôt vµ ®æ thªm c¸t míi. Hµng n¨m ph¶i thö ®é nhiÔm bÈn cña c¸t vµ cã kÕ ho¹ch thay c¸t. 4.21. Tèc ®é läc ph¶i ®|îc gi÷ kh«ng ®æi trong suèt chu k× läc. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt muèn thay ®æi tèc ®é cÇn ph¶i lµm tõ tõ kh«ng ®|îc phÐp thay ®æi ®ét ngét. 14
 15. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 Khi b¾t ®Çu mét chu k× ph¶i gi÷ tèc ®é ë gi¸ trÞ tõ 2 ®Õn 3m/h. Sau ®ã kho¶ng 10 ®Õn 15 phót t¨ng dÇn tèc ®é theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. Cã thÓ gi÷ ®é æn ®Þnh cña tèc ®é läc vµ sù lµm viÖc b×nh th|êng cña bÓ l¾ng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng. Tèi thiÓu 6 th¸ng 1 lÇn ph¶i kiÓm tra tñ ®iÖn, dông cô ®iÒu chØnh vµ thiÕt bÞ ®o l|êng. Kh«ng ®|îc ®Ó møc n|íc cña bÓ läc xuèng d|íi møc quy ®Þnh nh| trong thiÕt kÕ. 4.22. C|êng ®é, thêi gian vµ chu k× röa läc ®|îc lÊy theo thiÕt kÕ hoÆc tu©n theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. Chu k× röa bÓ läc ®|îc x¸c ®Þnh theo mét trong hai ®iÒu kiÖn sau ®©y: Tæn thÊt ¸p lùc trong bÓ lµ cù ®¹i (biÓu thÞ kh¶ n¨ng kh«ng gi÷ ®|îc tèc ®é theo quy ®Þnh); ChÊt l|îng n|íc sau khi läc bÞ gi¶m xuèng. 4.23. Quy tr×nh röa bÓ läc ph¶i do phßng kÜ thuËt cña nhµ m¸y n|íc lËp. Nh©n viªn qu¶n lÝ ph¶i theo dâi qu¸ tr×nh röa vµ ghi vµo sæ trùc c¸c sè liÖu quan s¸t vµ ®o l|êng sau ®©y: C|êng ®é röa; Thêi gian röa chung; Thêi gian cña tõng c«ng ®o¹n röa; §é ph©n phèi n|íc; ChÕ ®é lµm viÖc cña m¸ng tho¸t n|íc; §é në c¸t; ChÊt l|îng sau röa läc. 4.24. §èi víi bÓ läc tiÕp xóc cã thÓ röa b»ng n|íc s¹ch hoÆc n|íc nguån ch|a lµm s¹ch víi ®é ®ôc d|íi 10mg/l vµ chØ sè c«li d|íi 1000 con c«li/l. Quy tr×nh vµ c|êng ®é röa ®|îc lÊy theo thiÕt kÕ vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. 4.25. §èi víi bÓ läc chËm, tèc ®é läc phô thuéc vµo hµm l|îng cÆn cña n|íc nguån vµ ®|îc lÊy theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. Ph|¬ng ph¸p röa bÓ läc chËm do thiÕt kÕ quy ®Þnh vµ phßng kÜ thuËt nhµ m¸y n|íc lËp quy tr×nh cô thÓ ®Ó h|íng dÉn cho c«ng nh©n qu¶n lÝ. Néi dung c«ng t¸c qu¶n lÝ bÓ läc chËm bao gåm: Theo dâi sù h×nh thµnh vµ t×nh tr¹ng mµng läc còng nh| líp c¸t trªn mÆt; Röa kÞp thêi líp c¸t bÈn trªn mÆt; ChuÈn bÞ s½n c¸t ®Ó cho thªm khi cÇn thiÕt; KiÓm tra chÊt l|îng ®· läc; §¶m b¶o ph©n phèi ®Òu trªn c¸c bÓ vµ sù lµm viÖc b×nh th|êng cña hÖ thèng thu n|íc. 15
 16. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 4.26. Khi söa ch÷a bÓ ®Ó cho thªm c¸t hoÆc thay c¸t läc cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé c¸c bé phËn vµ phô tïng thiÕt bÞ cña bÓ. C¸c h| háng cÇn ph¶i söa ch÷a ngay vµ ph¶i dïng vßi phun röa s¹ch bÓ. Sau mçi lÇn söa ch÷a bÓ ph¶i khö trïng b»ng clo víi nång ®é 20 ®Õn 50mg/l ng©m trong 24 giê. Sau ®ã röa b»ng n|íc s¹ch cho ®Õn khi n|íc röa chØ cßn 0,3mg/l clo d|. C«ng tr×nh khö s¾t 4.27. Khö s¾t trong n|íc ngÇm ®|îc tiÕn hµnh theo c¸c ph|¬ng ph¸p do thiÕt kÕ quy ®Þnh vµ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. 4.28. Qu¶n lÝ c¸c bÓ l¾ng, bÓ läc v.v… trong hÖ thèng khö s¾t còng nh| c¸c quy ®Þnh ®· nªu ë môc trªn. Qu¶n lÝ tr¹m nÐn khÝ vµ m¸y qu¹t giã ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ nhµ m¸y chÕ t¹o. §èi v¬i giµn khö s¾t b»ng lµm tho¸ng tù nhiªn ph¶i b¶o ®¶m ®é th¨ng b»ng cña m¸ng r¨ng c|a hoÆc dµn èng khoan lç ®Ó ph©n phèi ®Òu n|íc. Mçi tuÇn Ýt nhÊt mét l©n ph¶i kiÓm tra, cä röa s¹ch rong rªu, cÆn s¾t trªn m¸ng gç, th«ng lç phun, dïng vßi phun víi ¸p lùc n|íc tõ 10 N/m2 trë lªn ®Ó cä röa sµn tung hoÆc c¸c tÇng thanh xØ. C«ng tr×nh khö trïng 4.29. N|íc cÊp cho sinh ho¹t ph¶i ®|îc khö trïng tr|íc khi b¬m vµo m¹ng l|íi ph©n phèi. BiÖn ph¸p khö trïng do c¬ quan thiÕt kÕ quy ®Þnh vµ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “CÊp n|íc ®é thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh 4.30. C¸c thiÕt bÞ pha chÕ clo ph¶i ®Æt ë n¬i tho¸ng m¸t cuèi h|íng giã chñ ®¹o, tr¸nh g©y nguy hiÓm cho nh©n viªn qu¶n lÝ vµ c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. Qu¶n lÝ c¸c thiÕt bÞ pha chÕ clo, nhÊt lµ clorat¬ ph¶i theo ®óng chØ dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ an toµn lao ®éng.. 5. Qu¶n lÝ hÖ thèng tho¸t n|íc Yªu cÇu chung 5.1. Qu¶n lÝ kÜ thuËt hÖ thèng tho¸t n|íc ph¶i b¶o ®¶m thu nhËn liªn tôc n|íc ph¶i tõ c¸c ®iÓm th¶i n|íc vµ dÉn chóng vÒ tr¹m lµm s¹ch hoÆc th¶i ra s«ng hå. N|íc th¶i s¶n xuÊt chØ ®|îc thu nhËn vµo hÖ thèng tho¸t n|íc thµnh phè khi ®· ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Tho¸t n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” hiÖn hµnh. C¸c lo¹i n|íc th¶i cã chøa vi trïng g©y bÖnh vµ c¸c chÊt ®ång vÞ phãng x¹ ph¶i ®|îc khö trïng vµ lµm s¹ch b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr|êng. Cã thÓ cho phÐp x¶ vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc thµnh phè n|íc th¶i c«ng nghiÖp vµ khi hoµ trén víi n|íc th¶i sinh ho¹t, nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i kh«ng ph¸ huû qu¸ tr×nh xö lÝ sinh häc vµ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. 16
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 Kh«ng ®|îc x¶ trùc tiÕp c¸c lo¹i c¸c lo¹i n|íc th¶i s¶n xuÊt cã l|u l|îng vµ nång ®é chÊt bÈn dao ®éng vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc thµnh phè. N|íc th¶i s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn ph¶i ®|îc xö lÝ s¬ bé tr|íc khi x¶ vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc thµnh phè. 5.2. Kh«ng ®|îc ®æ vµo m¹ng l|íi tho¸t n|íc thµnh phè c¸c lo¹i r¸c cã kÝch th|íc lín h¬n 10mm, c¸c lo¹i g¹ch, ngãi, v«i v÷a… trong qu¸ tr×nh x©y dùng, c¸c tro xØ, v¶i, sîi v.v… vµ kh«ng ®|îc ch¾n ®¨ng b¾t c¸, trång rau v.v…lµm h¹n chÕ dßng ch¶y trªn c¸c kªnh m|¬ng tho¸t n|íc. 5.3. M¹ng l|íi tho¸t n|íc ®« thÞ do c¸c xÝ nghiÖp tho¸t n|íc hoÆc c¬ quan qu¶n lÝ c«ng tr×nh ®« thÞ trùc tiÕp qu¶n lÝ. M¹ng l|íi tho¸t n|íc cña nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cã thÓ do ph©n x|ëng c¬ ®iÖn qu¶n lÝ. Sè l|îng c«ng nh©n trùc tiÕp qu¶n lÝ vµ söa ch÷a m¹ng l|íi tho¸t n|íc tuú theo c¬ chÕ tæ chøc vµ t×nh h×nh thùc tÕ quy ®Þnh. 5.4. Néi dung c¸c c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt m¹ng l|íi tho¸t n|íc bao gåm: Theo dâi sù lµm viÖc vµ tr¹ng th¸i m¹ng l|íi, tÈy röa m¹ng l|íi; Kh¾c phôc t¾c cèng bÊt ngê; Söa ch÷a th|êng k× vµ söa ch÷a lín; Kh¾c phôc sù cè; KiÓm tra viÖc x©y dùng vµ nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t n|íc míi vµ c¸c c«ng tr×nh; Xem xÐt vµ duyÖt ®å ¸n tho¸t n|íc cña c¸c ng«i nhµ, khu nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh; TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tho¸t n|íc vÒ mïa m|a; LËp c¸c hå s¬ vµ b¸o c¸o kÜ thuËt; Nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn hÖ thèng tho¸t n|íc thµnh phè. M¹ng l|íi tho¸t n|íc 5.5. C«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt m¹ng l|íi tho¸t n|íc bao gåm: a) KiÓm tra hiÖn tr¹ng m¹ng l|íi theo tuyÕn cèng nh»m ph¸t hiÖn sù sôt lón, c¸c dÊu hiÖu h| háng giÕng, cèng, sù t¾c cèng trµn n|íc bÓ mÆt vµo giÕng cèng, viÖc x¶ n|íc th¶i kh«ng ®óng quy ®Þnh; b) Më n¾p giÕng th¨m vµ xem xÐt tr¹ng th¸i bªn trong giÕng nh|: mùc n|íc, sù t¾c giÕng do g¹ch ®¸ r¸c r|ëi v.v… VÒ mïa kh« mçi th¸ng mét lÇn ph¶i xem xÐt hiÖn tr¹ng m¹ng l|íi tho¸t n|íc. VÒ mïa m|a ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c nµy. Khi xem xÐt bªn ngoµi hiÖn tr¹ng l|íi tho¸t n|íc, c«ng nh©n kh«ng ®|îc phÐp xuèng giÕng. 17
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 5.6. Khi kiÓm tra m¹ng l|íi tho¸t n|íc nÕu ph¸t hiÖn ra nh÷ng háng hãc trong ®|êng èng, trong giÕng vµ nh÷ng sù cè kh¸c th× ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Mçi quý mét lÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra m¹ng l|íi tho¸t n|íc. C«ng t¸c nµy ph¶i ®|îc thùc hiÖn tr|íc mïa m|a b·o. §éi kiÓm tra kÜ thuËt m¹ng l|íi tho¸t n|íc ph¶i ®|îc trang bÞ c¸c dông cô cÇn thiÕt nh|: xÎng, xµ beng, dÊu ch¾n ®|êng, ®Ìn pin, th¾t l|ng b¶o hiÓm, thuèc cÊp cøu v.v… §èi víi tuyÕn cèng chÝnh hai n¨m mét lÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra bªn trong b»ng c¸ch chui vµo cèng ®Ó n¾m ®|îc tr¹ng th¸i kÜ thuËt vµ ®iÒu kiÖn thuû ®éng lùc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña hä. Th«ng röa m¹ng l|íi tho¸t n|íc 5.7. Ph¶i th|êng xuyªn th«ng röa m¹ng l|íi tho¸t n|íc nh| n¹o vÐt cÆn l¾ng, r¸c r|ëi, g¹ch ®¸ v.v… ®Ó ®¶m b¶o cho m¹ng l|íi lµm viÖc b×nh th|êng. ViÖc th«ng röa c¸c tuyÕn cèng tho¸t n|íc ph¶i dùa theo t×nh h×nh cô thÓ, kinh nghiÖm qu¶n lÝ mµ ®Þnh k× h¹n th«ng röa. KÕ ho¹ch th«ng röa m¹ng l|íi tho¸t n|íc hµng n¨m ph¶i ®|îc lËp theo tõng l|u vùc. TuÇn tù th«ng röa ph¶i tõ th|îng l|u ®Õn h¹ l|u. 5.8. C¸c ®|êng èng tù ch¶y ®|êng kÝnh 700mm nªn th«ng t¾c b»ng qu¶ cÇu hoÆc ®Üa cao su. §|êng kÝnh cña qu¶ cÇu ph¶i nhá h¬n ®|êng kÝnh cña èng tõ 50 ®Õn 100mm l|u l|îng n|íc th¶i trong ®|êng èng ph¶i ®ñ sao cho mùc n|íc lín h¬n 0,5 ®|êng kÝnh èng. NÕu l|u l|îng n|íc kh«ng ®ñ th× cÊp thªm n|íc tõ bªn ngoµi vµo. NÕu trong èng nÐn cÆn qu¸ chÆt hoÆc qu¸ nhiÒu g¹ch ®¸ th× cã thÓ dïng c¸c dông cô chuyªn dïng nh| cuén d©y thÐp gai, gÇu mãc, ®Ó xíi cÆn hoÆc kÐo bít g¹ch ®¸ ®i. 5.9. §èi víi c¸c èng cã ®|êng kÝnh lín 700mm cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p sau: gÇu móc, qu¶ cÇu s¾t, cµo kÐo. Tr|êng hîp ®Æc biÖt ®èi víi c¸c cèng lín cho phÐp c«ng nh©n chui vµo cèng ®Ó dän nh|ng víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®|îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®Çy ®ñ. §èi víi c¸c tuyÕn èng cã ®|êng kÝnh nhá, cÆn nÐn chÆt nªn sö dông c¸c xe chuyªn dïng cã b¬m ¸p lùc lín ®Ó thao t¸c. 5.10. C¸c ph|¬ng ph¸p th«ng t¾c m¹ng l|íi tho¸t n|íc ®|îc chän theo b¶ng 8. C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®|îc sö dông theo h|íng dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o. B¶ng 8 Ph|¬ng ph¸p th«ng röa C¸c thiÕt bÞ chÝnh Ph¹m vi ¸p dông Th«ng röa b»ng n|íc ¸p lùc Ph|¬ng ph¸p thuû ®éng lùc, M¹ng l|íi tho¸t n|íc sinh ho¹t, lín cã sö dông vßi ph¶n lùc. xe «t« chuyªn dïng. tho¸t n|íc chung vµ tho¸t n|íc m|a. Th«ng röa b»ng n|íc th¶i. Ph|¬ng ph¸p thuû lùc nót Cèng trßn ®|êng kÝnh d|íi èng. 60mm lµm viÖc víi ®é dÇy gÇn 18
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 b»ng ®é dÇy thiÕt kÕ vµ kh«ng cã c¸c èng nh¸nh ®æ vµo. Th«ng röa gÇu móc n©ng TÊm ch¾n tù hµnh. Cèng ®|êng kÝnh trªn 800mm t¸c dông thuû lùc víi líp cÆn b»ng vµ møc trªn ®|êng kÝnh cèng nh|ng kh«ng ®Çy. Th«ng röa vµ móc bïn cÆn Ph|¬ng ph¸p c¬ giíi. GÇu C¸c lo¹i cèng ®|êng kÝnh trªn b»ng c¬ giíi. móc c¸nh côp c¸nh xße têi, 300mm víi møc n|íc cÆn lín, gÇu chøa bïn cÆn, xe «t« møc n|íc nhá c¸c lo¹i cèng ®é hoÆc xe ba g¸c vËn chuyÓn. dèc nhá hoÆc dèc ng|îc èng tho¸t n|íc m|a. Chó thÝch: Th«ng th|êng sö dông xe «t« chuyªn dïng ®èi víi c¸c lo¹i cèng ®|êng kÝnh d|íi 700mm, møc cÆn b»ng 1/3 ®|êng kÝnh hoÆc víi c¸c lo¹i lín møc cÆn nhá. S«ng m|¬ng tho¸t n|íc vµ hå ®iÒu hoµ 5.11. C¸c s«ng m|¬ng vµ hå n|íc ®|îc sö dông ®Ó tho¸t n|íc trong hÖ thèng tho¸t n|íc chung hoÆc hÖ thèng tho¸t n|íc m|a. ViÖc sö dông s«ng, m|¬ng vµ hå tho¸t n|íc vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nh| nu«i c¸, t|íi ruéng, thÓ thao ph¶i ®|îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lÝ tho¸t n|íc vµ c¬ quan y tÕ. 5.12. Mùc n|íc trong c¸c s«ng m|¬ng vµ hå kh«ng ®|îc lín h¬n mùc n|íc cao nhÊt cña cèng x¶ n|íc th¶i vµo s«ng hå. Ph¶i cã mia ®o mùc n|íc trong s«ng hå vµ cègn x¶. Lu«n lu«n kiÓm tra t×nh tr¹ng miÖng cèng x¶. NÕu bê s«ng hå t¹i miÖng cèng x¶ bÞ xãi lë th× ph¶i cã biÖn ph¸p kÌ l¹i ®¸, g¹ch hoÆc x©y hè tiªu n¨ng. 5.13. Kh«ng ®|îc ch¾n ®¨ng, ®¾p ®Ëp nu«i c¸ hoÆc lµm bÊt cø viÖc g× h¹n chÕ ®Õn dßng ch¶y trªn s«ng m|¬ng vµ hå tho¸t n|íc. Ph¶i lµm s¹ch ®Êt ®¸ hoÆc ch|íng ng¹i vËt trªn s«ng m|¬ng sau khi x©y dùng c¸c cÇu cèng qua s«ng. ViÖc nu«i bÌo trång cá ®Ó t¨ng c|êng qu¸ tr×nh tù lµm s¹ch n|íc cña s«ng hå ph¶i nghiªn cøu kÜ. Ph¶i thu ho¹ch khèi bÌo kÞp thêi ®Ó chèng nhiÔm bÈn s«ng hå vµ chèng g©y l¾ng ®äng c¶n trë dßng ch¶y. 5.14. VÒ mïa kh« mçi th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng tho¸t n|íc trªn s«ng. Tr|íc mïa m|a ph¶i lµm s¹ch c¸c vËt c¶n dßng ch¶y trªn s«ng vµ b¶o ®¶m cho mùc n|íc m|a ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng tho¸t n|íc cña c¸c s«ng, m|¬ng vµ hå sau mçi trËn m|a. C¬ quan qu¶n lÝ tho¸t n|íc ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu vÒ chÕ ®é thuû v¨n ®Æc tÝnh ho¸ sinh vËt vµ kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña s«ng, m|¬ng vµ hå tho¸t n|íc qua c¸c mïa. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ an toµn lao ®éng khi qu¶n lÝ m¹ng l|íi tho¸t n|íc 19
 20. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5576 : 1991 5.15. §|êng kÝnh hoÆc chiÒu réng phÇn c«ng t¸c cña c¸c lo¹i giÕng trªn m¹ng l|íi tho¸t n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,0m. C¸c mèc thang lªn xuèng ph¶i b»ng thÐp cã ®|êng kÝnh tõ 200mm trë lªn vµ x©y tr¾c vµo thµnh giÕng. N¾p giÕng ph¶i ch¾c vµ cã lç hoÆc mãc s¾t ®Ó c©u më dÔ dµng. 5.16. C¸c ®éi c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lÝ vµ söa ch÷a m¹ng l|íi tho¸t n|íc ph¶i cã sè l|îng tõ 3 ng|êi trë lªn, kh«ng phô thuéc vµo khèi l|îng c«ng viÖc. §éi ph¶i ®|îc trang bÞ hép thuèc cÊp cøu vµ c¸c dông cô thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt vµ c¸c dÊu ch¾n ®|êng theo quy ®Þnh. C¸n bé qu¶n lÝ ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra vµ bæ sung c¸c dông cô thiÕt bÞ nµy. 5.17. N¾p giÕng ph¶i ®|îc më b»ng xµ beng hoÆc n¾p gi¸ di ®éng. Kh«ng ®|îc më n¾p giÕng b»ng n©ng tay. Khi xuèng giÕng ®Ó kiÓm tra vµ söa ch÷a m¹ng l|íi tho¸t n|íc, ®éi c«ng t¸c ph¶i gåm 3 ng|êi trë lªn. Mét ng|êi xuèng giÕng, mét ng|êi hç trî trªn mÆt ®Êt vµ mét ng|êi cÇn thiÕt thay thÕ cho ng|êi d|íi giÕng. Tr|íc khi xuèng giÕng ph¶i kiÓm tra trong ®ã cã khÝ ®éc hay kh«ng. ChØ ®|îc phÐp xuèng giÕng khi khÝ ®éc tho¸t hÕt hoÆc cã thiÕt bÞ phßng chèng khÝ ®éc. Ng|êi cã c¸c vÕt s©y s¸t kh«ng ®|îc tiÕp xóc víi bïn hoÆc n|íc th¶i. Kh«ng ®|îc ®øng d|íi thiÕt bÞ n©ng khi ®ang kÐo vËt nÆng. 6. C¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i §iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i 6.1. §Ó c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch n|íc th¶i lµm viÖc b×nh th|êng ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é b¶o d|ìng vµ theo dâi th|êng xuyªn quy tr×nh c«ng nghÖ c¸c c«ng tr×nh. ChÊt l|îng n|íc th¶i sau qu¸ tr×nh lµm s¹ch ph¶i b¶o ®¶m theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. C«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. 6.2. C¸c nguyªn nh©n chÝnh ph¸ ho¹i sù lµm viÖc b×nh th|êng cña c¸c tr¹m lµm s¹ch n|íc th¶i lµ; C¸c c«ng tr×nh lµm viÖc qu¸ t¶i; C¸c lo¹i t¹p chÊt c¬ häc lín (c¸t, r¸c…) tr«i vµo hÖ thèng tho¸t n|íc; MÊt ®iÖn; M|a to; Kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é söa ch÷a (söa ch÷a th|êng k× vµ söa ch÷a lín) ®óng thêi h¹n; C«ng nh©n qu¶n lÝ kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c qu¶n lÝ kÜ thuËt c«ng tr×nh vµ an toµn lao ®éng. 6.3. Hçn hîp n|íc th¶i sinh ho¹t vµ n|íc th¶i s¶n xuÊt khi cïng lµm s¹ch sinh häc ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn “Tho¸t n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i kh«ng ®|îc v|ît qua c¸c gi¸ trÞ ®· ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Tho¸t n|íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. 20
Đồng bộ tài khoản