TCVN 5593 1991

Chia sẻ: minhphung21051

TCVN 5593 1991. Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép. Tiêu chuẩn này quy định những sai số hình học cho phép trong công tác xây lắp ; áp dụng cho nhà ở và công trình dân dụng thông thường (yêu cầu chất lượng ở mức trung bình)

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 5593 1991

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Sai sè h×nh häc cho phÐp
Building engineering work-Permissible tolerances in geometry

1. Quy ®inh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng sai sè h×nh häc cho phÐp trong c«ng t¸c x©y l¾p ; ¸p
dông cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh d©n dông th«ng th|êng (yªu cÇu chÊt l|îng ë møc
trung b×nh) .
1.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thuéc c¸c chuyªn ngïnh kh¸c hoÆc cã yªu cÇu chÊt l|îng
cao, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh riªng cña chuyªn ngµnh ®ã.
1.3. Tiªu chuÈn nµy lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng t¸c x©y l¾p ®·
hoµn thµnh.
1.4. C«ng tr×nh chØ ®|îc nghiÖm thu khi c¸c sai sè thùc tÕ thi c«ng kh«ng v|ît qu¸ c¸c
sai sè cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.
1.5. §èi víi nh÷ng gi¸ trÞ sai sè d|¬ng th|êng kh«ng kÝ hiÖu dÊu ( + ).

2. C«ng t¸c ®Êt
2.1. San mÆt b»ng
ChØ tiÕn hµnh san mÆt b»ng khi ®· cã thiÕt kÕ chØ dÉn vÒ cao tr×nh vµ c¸c biÖn ph¸p
tho¸t n|íc.
Sai lÖch cho phÐp cña cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm riªng biÖt khi san mÆt b»ng (víi ®iÒu
kiÖn gi÷ nguyªn h|íng tho¸t n|íc) so víi cao tr×nh thiÕt kÕ quy ®Þnh trong b¶ng 1.
B¶ng 1

Tªn sai sè Sai sè cho phÐp, kh«ng lín h¬n
1. §é dèc mÆt ®· san 1%
2. §é dèc hµo tiªu n|íc 1%
3. ChiÒu dµy líp ®Êt mÆt 10%

2.2. C«ng t¸c tho¸t n|íc mÆt
Sai sè cho phÐp ®èi víi c«ng tr×nh tho¸t n|íc mÆt so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh trong
b¶ng 2
B¶ng 2
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp, kh«ng lín h¬n
1. §é dèc däc theo r·nh tho¸t n|íc kÓ tõ hè ®µo 2%

2. §é dèc däc theo r·nh tho¸t n|íc ë ®Çm lÇy, 1%
b·i båi ven s«ng
2. §é dèc däc theo r·nh hë trong hè ®µo dÉn tõ 2 O 5 %
®Õn hè thu n|íc
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 19912.3. C«ng t¸c ®µo vµ lÊp ®Êt
2.3.1. Khi ®µo hè mãng vµ ®|êng hµo, kh«ng ®|îc ®µo s©u qu¸ cao tr×nh ®Æt kÕt cÊu vµ
vi ph¹m tíi cÊu t¹o tù nhiªn cña nÒn ®Êt. Sai sè cña chiÒu dµy ®Ó l¹i ë ®¸y hè ®µo
qui ®Þnh trong b¶ng 3.
B¶ng 3
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. ChiÒu dµy cho phÐp ®Ó l¹i ë ®¸y hè: Kh«ng qu¸:
- Khi thi c«ng thñ c«ng 100
- Khi thi c«ng c¬ giíi 100
2. Sai lÖch cao tr×nh ®¸y hè mãng ®óc s½n so víi H 50
thiÕt kÕ


2.3.2. Khi thi c«ng mét sè c«ng tr×nh b»ng ®Êt,sai sè ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng4
B¶ng 4
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. LÖch trôc nÒn ®Êt trªn mÆt b»ng (lÖch theo ®é dèc) Kh«ng ®|îc phÐp
2. Thu hÑp ®¸y r·nh Kh«ng ®|îc phÐp
3. Sai lÖch ®é dèc cña r·nh vµ hµo H 1%
4. Sai lÖch cao tr×nh cña mÆt nÒn ®Êt (trõ nÒn nhµ vµ c«ng H 50
tr×nh hµo ®Æt ®|êng èng kh«ng cã ¸p lùc)
5. Sai lÖch chiÒu réng cña thÒm ®Êt ®¾p (víi ®iÒu kiÖn b¶o H 100
®Èm ®é dèc thiÕt kÕ cña m¸i dèc cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 10%)3. C«ng t¸c bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp toµn khèi
3.1. C«ng t¸c v¸n khu«n, giµn gi¸o
3.1.1. C¸c tÊm sµn khi l¾p vµo giµn gi¸o cho phÐp mét trong bèn gèi ®ì cña tÊm sµn c¸ch
thanh ®ì kh«ng qóa 2 mm
3.1.2. Sai lÖch khi l¾p dùng c¸c giµn gi¸o vµ c¸c bé phËn gia c|êng ®|îc qui ®Þnh trong
b¶ng 5.
B¶ng 5
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng v¸n khu«n, cÊu kiÖn chÞu uèn
vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét ®ì, gç gi»ng ®ãng vµo cét chèng so víi
kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


- Trªn mét mÐt dµi
- Toµn bé khÈu ®é H 25
H 75
2. Sai lÖch mÆt ph¼ng v¸n khu«n vµ c¸c ®|êng giao nhau cña chóng so
víi ph|¬ng th¼ng ®øng hoÆc ®é nghiªng thiÕt kÕ:
- Trªn 1 mÐt chiÒu cao
- Trªn toµn bé chiÒu cao cña kÕt cÊu 5
+ Mãng 20
+ T|êng vµ cét ®ì sµn toµn khèi cã chiÒu cao nhá h¬n 5 m 10

+ T|êng vµ cét ®ì sµn toµn khèi cã chiÒu cao lín h¬n 5 m 15
+ Cét khung liªn kÕt b»ng dÇm
+ DÇm cña vßm 10
5
2. Sai lÖch c¸c trôc v¸n khu«n so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ
- Mãng 15
- T|êng vµ cét 8
- DÇm vµ vßm 10
- Mãng d|íi kÕt cÊu thÐp 1,1aL
L lµ chiÒu dµi khÈu
®é (b|íc cña kÕt cÊu
tÝnh b»ng m)
4. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt bªn trong cña v¸n khu«n t|êng vµ
sai lÖch kÝch th|íc bªn trong cña tiÕt diÖn ngang v¸n khu«n h×nh hép so 3
víi kÝch th|íc thiÕt kÕ
5. §é gå ghÒ côc bé cña v¸n khu«n khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m. 33.1.3. Sai lÖch cho phÐp khi l¾p dùng v¸n khu«n tr|ît qui ®Þnh trong b¶ng 6

B¶ng 6
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch trôc vÊn khu«n so víi thiÕt kÕ 10
2. Chªnh lÖch lín nhÊt cña mèc cao ®é mÆt ph¼ng cña tÊm vá phÝa
trªn hoÆc cña mÆt sµn c«ng t¸c c¸ch nhau:
- D|íi 3m
- Tõ 3m ®Õn d|íi 6m 10
- Tõ 6m vµ lín h¬n 15
20
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


3. Sai lÖch vÞ trÝ c¸c trôc cña thanh kÝch vµ c¸c trôc cña kÝch so víi 1/2.000
ph|¬ng th¼ng ®øng
4. Chªnh lÖch lín nhÊt cña mèc cao tr×nh ®Çu tiªn cña c¸c bé phËn 10
kÑp gi÷ c¸c gi¸ kÝch cïng kiÓu
5. Sai lÖch ®é c«n cña v¸n khu«n tr|ît (ë mçi ®Çu kh«ng cho phÐp +4; -2
cã ®é c«n ng|îc)
6. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh cña v¸n khu«n (theo chiÒu H5
dµy cña t|êng)
7. Xª dÞch trôc cña kÝch so víi trôc t|êng 2
8. Sai lÖch trong viÖc ph©n bè vÞ trÝ c¸c gi¸ kÝch däc t|êng H103.2. C«ng t¸c cèt thÐp
3.2.1. Cèt thÐp trong c¸c kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp ph¶i ®|îc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt hoµn toµn
phï hîp víi thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng qui ®Þnh, c¸c sai lÖch cho phÐp ph¶i tu©n
theo tiªu chuÈn nµy.
3.2.2. ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp ph¶i theo qui ®Þnh chung. Sai sè cho phÐp cña líp
b¶o vÖ ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 7.
B¶ng 7
mm
ChiÒu cao cña cÊu Sai sè cho phÐp khi chiÒu dµy líp b¶o vÖ:
kiÖn 10 15 20 vµ lín h¬n
D|íi 400 +3 H3 H5
Tõ 400 trë lªn +3 +5, -3 +10, - 5

3.2.3. Sai sè cña cèt thÐp sau khi uèn, qui ®Þnh trong b¶ng 8
B¶ng 8
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc theo chiÒu dµi cña cèt thÐp chÞu lùc:
a) Mçi mÐt dµi
b) Toµn bé chiÒu dµi H5
H20
2. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®iÓm uèn H20
3. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cèt thÐp trong kÕt cÊu bªt«ng khèi lín:
- Khi chiÒu dµi nhá h¬n hoÆc b»ng 10m +d
- Khi chiÒu dµi lín h¬n 10m +(d + 0,2a)
4. Sai lÖch vÒ gãc uèn cña cèt thÐp 30
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


5. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc mãc uèn +a

Ghi chó: d - ®|êng kÝnh cèt thÐp (mm)
a - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ (mm)
3.2.4. Sai sè khi gia c«ng cèt thÐp qui ®Þnh trong b¶ng 9
B¶ng 9
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch vÒ c¸c kÝch th|íc chung cña c¸c khung hµn ph¼ng vµ c¸c l|íi
hµn còng nh| theo ®é dµi cu¶ c¸c thanh gia c«ng riªng lÎ.
a) §|êng kÝnh thanh cèt thÐp kh«ng qu¸ 16mm
- Theo ®é dµi cña s¶n phÈm
- Theo chiÒu réng (hoÆc cao) cña s¶n phÈm H10
- Khi kÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao H5
kh«ng lín h¬n 1m
H3
b) Khi ®|êng kÝnh tõ 10 - d|íi 40mm
- Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm
- Theo chiÒu réng (hoÆc cao) cña s¶n phÈm
H10
- Khi kÝch th|íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao
kh«ng qu¸ 1m H10
c) §|êng kÝnh tõ 40mm trë lªn H5
- Theo chiÒu dµi cña s¶n phÈm
- theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña s¶n phÈm H50
H20
2. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang (thanh nèi) cña c¸c khung H10
hµn

3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc riªng biÖt cña c¸c khung
ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian víi ®|êng kÝnh thanh lµ:
- D|íi 40mm
- 100mm vµ lín h¬n H0,5d
H1d
3. Sai lÖch theo mÆt ph¼ng cña c¸c l|íi hµn hoÆc c¸c khung hµn ph¼ng
khi ®|êng kÝnh cña c¸c thanh lµ:
a) D|íi 12 mm 10
b) Tõ 12 ®Õn 24 mm 15
c) Tõ 25 ®Õn 49 mm 20
d) Tõ 50 trë lªn 5
4. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ chç uèn cña thanh 2d
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


5. Sai lÖch t©m c¸c mèi nèi cña khung cèt thÐp (do däc theo tim 15
dÇm)
6. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®é vâng thi c«ng c¸c khung cèt thÐp chÞu lùc 5%
so víi thiÕt kÕ


3.2.5. Sai sè ®èi víi c¸c mèi hµn cèt thÐp vµ c¸c h| háng cho phÐp cña mèi nèi ®ã qui
®Þnh trong b¶ng 10.

B¶ng 10
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1.Sù xª dÞchcña ®|êng nèi t©m cña 2 thanh nÑp trßn ®èi trôc cña thanh 0,1d vÒ phÝa bªn kia
thÐp ®|îc nèi (khi cã 2 thanh nÑp vµ ®|êng hµn ë 1 bªn) mèi hµn

2. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c lo¹i thanh ®Öm vµ thanh nÑp H0,5d
3. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn theo h|íng däc (trõ c¸c mèi 0,5d
hµn cã c¸c thanh nÑp ®Æt lÖch)
4. Nh| trªn, ®èi víi c¸c mèi hµn cã khu«n 0,1d
5. §é gÉy cña trôc c¸c thµnh ë mèi hµn 30
6. Xª dÞch tim cña c¸c thanh ë c¸c mèi hµn nèi
a) Khi hµn cã khu«n 0,05d
b) Khi hµn cã c¸c thanh nÑp trßn 0,1d
c) Khi hµn ®èi ®Çu 0,1d
7. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c mèi hµn c¹nh H0,5d
8. Sai sè vÒ chiÒu réng cña c¸c mèi hµn c¹nh 0,15d
9. HiÖn t|îng ch©n cña mèi hµn kh«ng ¨n khíp víi thÐp gãc khi dïng kh«ng cho phÐp
ph|¬ng ph¸p hµn nhiÒu líp, ®|êng kÝnh cña thanh lín h¬n 40mm. HiÖn
t|îng nøt nÎ trong c¸c mèi hµn, hiÖn t|îng lç rçng lín vµ nhiÒu hiÖn
t|îng ®øt thanh
10. ChiÒu réng mèi hµn kh«ng ¨n víi thÐp gãc khi hµn b»ng ph|¬ng ph¸p 0,1d
hµn nhiÒu líp hoÆc khi hµn c¸c thanh ®|êng kÝnh nhá h¬n 40mm.

11. ChiÒu s©u vÕt lâm do tia hå quang ë thÐp tÊm vµ thÐp h×nh khi hµn Kh«ng qu¸ 2,5
víi thÐp trßn hoÆc thÐp gai
12. Sè l|îng lç rçng vµ xØ ngÊm vµo trong mèi hµn:
a) Trªn bÒ mÆt mèi hµn trong kho¶ng dµi 2d 3 chç
b) Trong tiÕt diÖn mèi hµn:
- Khi d ná h¬n hoÆc b»ng 16mm 2 chç
- Khi d lín h¬n 16 mm 3 chç

13. §|êng kÝnh trung b×nh lç rçng ngËm vµo mèi hµn:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


a) Trªn mÆt mèi hµn 1,5
b) Trong tiÕt diÖn mèi hµn:
- Khi d tõ 16mm trë xuèng 1
- Khi d lín h¬n 16 mm 1,5


3.2.6. Sai lÖch khi l¾p ®Æt cèt thÐp qui ®Þnh trong b¶ng 11.

B¶ng 11
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc ®Æt riªng biªt:
- §èi víi kÕt cÊu khèi lín H30
- §èi víi cét, dÇm, vßm H10
- §èi víi b¶n, t|êng vµ mãng d|íi kÕt cÊu khung H20

2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng cèt thÐp khi bè trÝ nhiÒu hµng theo
chiÒu cao:
a) Trong c¸c kÕt cÊu cã chiÒu dµy lín h¬n 1m vµ trong mãng d|íi c¸c H20
kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt
b) Trong c¸c dÇm khung vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm
H5
c) Trong c¸c b¶n cã chiÒu dµy tõ 100mm trë xuèng vµ chiÒu dµy líp
b¶o vÖ 10mm H3
3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai cña khung vµ dÇm cèt thÐp. H10
4. Sai lÖch côc bé vÒ chiÒu dµy líp b¶o vÖ
a) Trong c¸c kÕt cÊu khèi lín (chiÒu dµy lín h¬n 1m) H20
b) ë mãng d|íi c¸c kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt H10
c) ë cét dÇm vµ vßm H5
d) ë t|êng vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm H5
e) ë t|êng vµ b¶n dµy tõ 100mm trë xuèng víi chiÒu dµy líp b¶o vÖ
H3
10mm
5. Sai sè vÒ c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn lç trong 1 hµng:
a) §èi víi c¸c t|êng H25
b) §èi víi kÕt cÊu khèi lín H40
6. Sai sè vÒ vÞ trÝ c¸c cèt thÐp ®ai so víi ph|¬ng ®øng hoÆc ph|¬ng ngang
(kh«ng kÓ c¸c tr|êng hîp khi c¸c ®ai ®Æt nghiªng theo thiÕt kÕ qui ®Þnh) H10

7. Sai sè vÒ vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë c¸c ®Çu khung hµn nèi t¹i hiÖn
tr|êng víi c¸c khung kh¸c khi: H5
a) §|êng kÝnh cña thanh d|íi 40mm
H10
b) B»ng 40mm vµ lín h¬n
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


8. Sai sè vÒ vÞ trÝ c¸c mèi hµn cña c¸c thanh theo chiÒu dµi cña bé phËn:
a) ë c¸c khung vµ c¸c kÕt cÊu t|êng, mãng H25
b) ë c¸c kÕt cÊu khèi lín H50
9. Sai sè cña vÞ trÝ c¸c bé phËn cèt thÐp cña c¸c kÕt cÊu khèi lín (khung
khèi hµn) so víi thiÕt kÕ:
a) Trong mÆt b»ng H50
b) Theo chiÒu cao
H30


Chó thÝch: Sai lÖch cho phÐp khi ®Æt cèt thÐp b»ng c¸c thanh cã ®|êng kÝnh lín
h¬n 90mm, còng nh| khi ®Æt khung hµn tõ thÐp h×nh, thÐp èng qui ®Þnh theo thiÕt kÕ.

3.2.7. Sai lÖch cho phÐp khi chuÈn bÞ l¾p ®Æt vµ c¨ng cèt thÐp øng suÊt tr|íc qui ®Þnh
trong b¶ng 12.
B¶ng 12
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. ChuyÓn vÞ trÝ t|¬ng ®èi cña c¸c ®Çu t¸n t¹i mót bã thÐp. 0,00005 chiÒu dµi bã
thÐp
2. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng trong cña neo cèc vµ neo cã ®Çu +0,001 chiÒu dµi bã
t¸n thÐp nh|ng kh«ng
lín h¬n +50mm vµ
kh«ng nhá h¬n -
10mm
3. Sai lÖch chiÒu dµi kiÓm tra cña thanh thÐp d©y c¸p vµ bã thÐp khi c¨ng c¶ 0,03 ®é d·n ®µn håi
nhãm cña cèt thÐp khi c¨ng

3. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh thÐp, bã thÐp vµ d©y c¸p khi
kho¶ng c¸ch th«ng thuû lµ:
+ Nhá h¬n hoÆc b»ng 60mm 5mm
+ Lín h¬n 60mm 10mm
4. Sai lÖch vÞ trÝ cña neo trong khi c¨ng bã thÐp vµ d©y c¸p trªn bÖ:
a) Bã thÐp vµ d©y c¸p n»m s¸t mÐp blèc vÒ phÝa:
- MÐp blèc
- Gi÷a blèc 40mm
b) C¸c neo cßn l¹i vÒ bÊt k× h|íng nµo 60mm
200mm khi kho¶ng
c¸ch thùc gi÷a c¸c
neo theo chiÒu dµi
blèc kh«ng nhá h¬n
10mm
5. ChuyÓn vÞ cña mÆt tùa vÞ trÝ ®Æt kÝch vµ neo Kh«ng lín h¬n 1/100
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


6. Sai lÖch chiÒu dµi cña thanh thÐp gi÷a c¸c mÆt tùa cña gèi ®ì hoÆc 0,0001 chiÒu dµi
gi÷a c¸c mÆt tùa cña neo vßng khi c¨ng b»ng ph|¬ng ph¸p nhiÖt thanh
®iÖn
7. Sai lÖch trÞ sè lùc kÐo cèt thÐp b»ng kÝch (so víi øng lùc kiÓm tra t¹i
thêi ®iÓm gÇn kÕt thóc), trong tõng thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p khi:
+ C¨ng lÇn l|ît 5%
+ C¨ng c¶ nhãm 10%
+ C¨ng tæng céng ®èi víi tÊt c¶ c¸c thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p trong 5%
mét nhãm

8. Sai lÖch vÒ trÞ sè ®é d·n dµi trong thanh sîi, bã vµ d©y c¸p 15%
9. §èi víi tÊt c¶ c¸c thanh, sîi, bã vµ d©y c¸p trong mét nhãm 10%
10. Sai lÖch vÒ trÞ sè lùc c¨ng khi c¨ng b»ng ph|¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn:
+ Trong tõng thanh 10%
+ §èi víi tÊt c¶ c¸c thanh tõ +10 ®Õn -9%


Chó thÝch: Cho phÐp ®Ó l¹i trong kÕt cÊu øng suÊt tr|íc 20% sè l|îng bã thÐp cña tæng sè bã thÐp
n»m trong kÕt cÊu, cã c¸c sîi bÞ ®øt hoÆc c¨ng ch|a hÕt (nh|ng sè l|îng sîi ®øt hoÆc c¨ng ch|a
hÕt kh«ng ®|îc lín h¬n 50% tæng sè sîi trong bã thÐp Êy).


3.3. C«ng t¸c bª t«ng
C¸c sai sè cho phÐp khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp toµn khèi
qui ®Þnh trong b¶ng 13.
B¶ng 13
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. §é lÖch cña c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®|êng c¾t nhau cña c¸c mÆt ph¼ng ®ã
so víi ph|¬ng th¼ng ®øng hoÆc chiÒu nghiªng thiÕt kÕ, tÝnh cho toµn bé
chiÒu cao kÕt cÊu:
a) §èi víi mãng
b) §èi víi t|êng ®æ trong khu«n cè ®Þnh
H20
c) §èi víi cét khung nhµ nèi liÒn víi nhau b»ng dÇm cÇu trôc hoÆc
dÇm liªn kÕt vµ cét ®ì sµn ®æ liÒn khèi. H15
H10
2. Sai lÖch cña mÆt bªt«ng víi mÆt ph¼ng ngang:
- TÝnh cho 1m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø h|íng nµo 5
- Cho toµn bé c«ng tr×nh 20
3. Sai lÖch côc bé cña mÆt ph¼ng bªt«ng trªn cïng so víi thiÕt kÕ khi kiÓm H5
tra b»ng th|íc dµi 2m ¸p s¸t vµo mÆt bªt«ng.
4. Sai lÖch theo chiÒu dµi hoÆc nhÞp cña c¸c bé phËn kÕt cÊu H20
5. Sai lÖch kÝch th|íc tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu +6; -3
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


6. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc cña c¸c r·nh, c¸c hÇm ®Ó thiÕt bÞ:
a) VÞ trÝ
b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim H10
c) KÝch th|íc theo chiÒu ngang H15
H10
7. Sai lÖch trong c«ng t¸c ®Æt c¸c bul«ng neo:
a) Trªn mÆt b»ng trong ph¹m vi cét 5
b) Trªn mÆt b»ng ngaßi ph¹m vi cét 10
c) Theo chiÒu cao +20
8. Sai lÖch vÒ cao tr×nh cña bÒ mÆt vµ c¸c chi tiÕt chê dïng ®Ó lµm gèi tùa -5
cho c¸c cèt thÐp hoÆc cét bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp vµ c¸c cÊu kiÖn kh¸c
9. Chªnh lÖch vÒ cao tr×nh gi÷a 2 mÆt ph¼ng tiÕp gi¸p t¹i mèi nèi cña 3
chóng


4. C«ng t¸c bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp
4.1. Yªu cÇu chung
§èi víi c¸c chi tiÕt bæ sung ®ång bé vµ chi tiÕt ®Öm lãt kh«ng cho phÐp cã nh÷ng h|
háng vµ sai sãt sau: c¸c vÕt nøt, sù ph©n líp, c¸c mÐp gå ghÒ r¨ng c|a hoÆc cã vÕt c¾t
v¸t ë ®Çu mót nghiªng qu¸ 150 so víi gãc vu«ng, chç bÞ ®Ëp bÑp s©u h¬n 0,1 bÒ dµy
cña chi tiÕt hoÆc ®|êng kÝnh cña thµnh.
4.2. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp mãng
4.2.1. Sai sè kÝch th|íc cña mãng ®óc s½n qui ®Þnh trong b¶ng 14.

B¶ng 14
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
ChiÒu dµi, réng H20
ChiÒu dµy hoÆc cao tr×nh cña mÆt tùa H10


4.2.2. C¸c sai sè cho phÐp khi l¾p ghÐp c¸c khèi mãng ®óc s½n cña nhµ ë vµ nhµ c«ng
céng qui ®Þnh trong b¶ng 15.

B¶ng 15
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
§èi víi truc ®Õ mãng H15
§èi víi trôc cèc mãng H15
Cao tr×nh c¸c mÆt tùa mÆt trªn mãng so víi thiÕt kÕ H10
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

4.3. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp cét
4.3.1. Sai sè cho phÐp so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt cét qui ®Þnh trong b¶ng 16
B¶ng 16
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Khi chiÒu cao toµn cét tõ 9m trë xuèng
- ChiÒu cao cét H10
- KÝch th|íc c¸c c¹nh cña tiÕt diÖn ngang cét H8
2. Khi chiÒu cao cét trªn 9m
- ChiÒu cao cét H10
- C¸c c¹nh cña tiÕt diÖn ngang H8


4.3.2. Sai sè cho phÐp khi l¾p r¸p cét nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng qui ®Þnh trong b¶ng
17.
B¶ng 17
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè trôc cña cét ë tiÕt diÖn ch©n cét so víi trôc ®Þnh vÞ H5
2. Sai lÖch trôc cét so víi ph|¬ng th¼ng ®øng t¹i tiÕt diÖn trªn cïng H5
cña cét khi chiÒu cao (H) cña cét tõ 4,5m trë xuèng
3. Nh| trªn, khi chiÒu cao cét (H) lín h¬n 4,5m 0,001 H nh|ng
kh«ng qu¸ 35mm
4. Sai lÖch cao tr×nh trªn cña cét hoÆc cña c¸c mÆt tùa cña mçi tÇng 12 + 2n
trong ph¹m vi ®o¹n ®· ®|îc kiÓm tra hiÖu chØnh (n - sè thø tù cña
tÇng)

4.4. S¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp t|êng
4.4.1. C¸c sai sè cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ cña tÊm t|êng, v¸ch ng¨n, tÊm sµn
®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 18.

B¶ng 18
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. C¸c sai sè cña tÊm ®óc s½n khi chiÒu dµi toµn bé cña tÊm tõ 6m trë
xuèng:
- Theo chiÒu dµi H10
- Theo chiÒu réng H8
- Theo chiÒu dµy
H4
3. C¸c sai sè cña tÊm ®óc s½n khi chiÒu dµi lín h¬n 6m:
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


- Theo chiÒu dµi H15
- Theo chiÒu réng H10
- Theo chiÒu dµy H4


4.4.2. Sai sè cho phÐp khi l¾p ghÐp tÊm t|êng vµ v¸ch ng¨n cña nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng
céng qui ®Þnh trong b¶ng 19.
B¶ng 19
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch trôc c¸c tÊm t|êng vµ v¸ch ng¨n ë tiÕt diÖn d|íi so víi trôc H5
®Þnh vÞ
2. Sai sè mÆt ph¼ng cña tÊm t|êng hoÆc v¸ch ng¨n so víi ph|¬ng th¼ng H5
®øng (ë tiÕt diÖn trªn)
3. Chªnh lÖch cao tr×nh cña mÆt tùa cña tÊm trong ph¹m vi cña phÇn ®· H10
®|îc hiÖu chØnh


4.2.3. Sai sè cho phÐp khi s¶n xuÊt vµ l¾p ghÐp c¸c dÇm, dµn qui ®Þnh trong b¶ng 20.

B¶ng 20
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè cho phÐp so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt dµn co nhÞp tõ 18m trë
xuèng
- ChiÒu dµi H10
- ChiÒu réng H5
- ChiÒu cao
H5
2. Nh| trªn, khi nhÞp dÇm dµi h¬n 18m
- ChiÒu dµi H20
- ChiÒu réng H5
- ChiÒu cao H5
3. Sai sè so víi thiÕt kÕ khi s¶n xuÊt dÇm nhÞp tõ 6m trë xuèng:
- ChiÒu dµi H10
- ChiÒu réng H10
- ChiÒu cao H5
4. Nh| trªn, khi nhÞp dÇm lín h¬n 6m
- ChiÒu dµi H10
- ChiÒu réng H10
- ChiÒu cao H5
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

5. C«ng t¸c x©y
5.1. Khèi x©y ®¸ héc vµ bªt«ng ®¸ héc
C¸c sai sè cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ khèi x©y mãng, t|êng, cét b»ng ®¸
héc vµ bª t«ng ®¸ héc qui ®Þnh trong b¶ng 21.

B¶ng 21
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Mãng T|êng Cét
1. Sai sè kÝch th|íc theo:
- ChiÒu dµy +30 -10,+20 -10,+20
- Cao tr×nh cña tÇng (®Ønh khèi x©y) -25 -15 -15
- ChiÒu réng m¶ng t|êng gi÷a c¸c cöa - -20 -
- ChiÒu réng c¸c lç cöa - +20 -
- §é lÖch trôc c¸c cöa sæ c¹nh nhau - H20 -
- §é lÖch trôc cña kÕt cÊu H20 H15 H10
2. Sai sè mÆt ph¼ng vµ gãc khèi x©y so víi ph|¬ng th¼ng
®øng:
- TÝnh cho 1 tÇng - 20 15
- TÝnh cho toµn nhµ 20 30 30
3. Sai lÖch ®é ngang b»ng trªn ®o¹n dµi 10m khèi x©y 30 20 -
4. §é gå ghÒ trªn bÒ mÆt th¼ng ®øng cña khèi x©y khi
kiÓm tra b»ng th|íc 2m:
- Trªn bÒ mÆt sÏ tr¸t v÷a - 15 15
- Trªn bÒ mÆt kh«ng tr¸t v÷a 20 15 15

Chó thÝch: Ph|¬ng ®øng vµ ph|¬ng ngang cña mét khèi x©y ph¶i ®|îc kiÓm tra t¹i 2 vÞ trÝ trªn
1m chiÒu cao. KÕt qu¶ lÊy b×nh qu©n c¸c sai sè cña 2 lÇn kiÓm tra .

5.2. Khèi x©y ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu
Sai sè cho phÐp ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 22.

B¶ng 22
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Mãng T|êng Cét
1. Sai sè kÝch th|íc theo chiÒu dµy +15 +15 +10
2. §é gå ghÒ trªn mÆt khèi ®¸ x©y kh«ng tr¸t kiÓm tra b»ng H5 H5 H5
c¸ch ¸p mét th|íc dµi 2m vµo bÒ mÆt kh«Ý x©y
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

5.3. Khèi x©y g¹ch nung vµ g¹ch kh«ng nung cã kÝch th|íc ®Þnh h×nh.
Sai sè cho phÐp qui ®Þnh trong b¶ng 23

B¶ng 23
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Mãng T|êng Cét
1. Sai sè kÝch th|íc:
- ChiÒu dµy 15 +15 H15
-10
- Cao tr×nh ®Ønh khèi x©y vµ c¸c tÇng -15 -15 -15
- ChiÒu réng m¶ng t|êng c¹nh cöa - -20 -
- ChiÒu réng c¸c « cöa - +20 -
- §é lÖch trôc cña c¸c « cöa sæ c¹nh nhau - 20 -
- §é lÖch trôc cña kÕt cÊu H10 H10 H10

2. Sai sè mÆt ph¼ng vµ gãc cña khèi x©y víi ph|¬ng th¼ng
®øng:
- Trong ph¹m vi 1 tÇng - 10 10
- Trªn toµn nhµ 10 30 30
3. Sai sè c¸c hµng theo ph|¬ng ngang cña khèi x©y trªn 20 20 -
®o¹n dµi 10m
4. §é gå ghÒ trªn bÒ m¨t ph¼ng ®øng cña khèi x©y khi kiÓm
tra b»ng th|íc dµi 2m
- Trªn bÒ mÆt sÏ tr¸t v÷a - 10 5
- Trªn bÒ mÆt kh«ng tr¸t 5 5 5

Chó thÝch:
1. §é th¾ng ®øng cña mÆt vµ gãc khèi x©y, ®é ngang b»ng cña c¸c hµng x©y ph¶i kiÓm tra qua
tõng m chiÒu cao khèi x©y vµ lÊy b×nh qu©n cac sai sè. Nªu c¸c sai sè cña trôc kÕt cÊu lín
h¬n nh÷ng qui ®Þnh cña b¶ng 23 th× ph¶i ®iÒu chØnh ngay t¹i cao tr×nh c¸c sµn vµ c¸c tÇng tiÕp
theo.
2. Sai sè vÞ trÝ c¸c gèi tùa d|íi dµn trong mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng v|ît qu¸
20mm
5.4. Khèi x©y vá - Vßm b»ng g¹ch nung
Sai sè kÝch th|íc v¸n khu«n khi x©y vá cong hai chiÒu so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh trong
b¶ng 24.
B¶ng 24
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. §èi víi mòi tªn vång t¹i 1 ®iÓm bÊt k× cña nã 1/200 trÞ sè ®é vång
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


2. Sai lÖch cña v¸n khuuon ë tiÕt diÖn gi÷a so víi mÆt th¼ng ®øng 1/200 mòi tªn vång cña vá
3. ChiÒu réng nhÞp vá 10mm

Chó thÝch: Nh÷ng sai sè nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i khu«n di ®éng khi x©y c¸c vá
l|în sãng.
5.5. Khèi x©y blèc bªt«ng, blèc silic¸t vµ ®¸ phiÕn gia c«ng
Sai sè cho phÐp ®èi víi khèi x©y mãng, t|êg, cét qui ®Þnh trong b¶ng 25.

B¶ng 25
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Mãng T|êng Cét
1. Sai sè so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ:
- ChiÒu dµy 20 H20 H10
- Cao tr×nh ®Ønh c¸c khèi x©y vµ c¸c tÇng -20 -20 -20
- ChiÒu réng c¸c « cöa
- Sai lÖch trôc cña c¸c kÕt cÊu +20
10 -10 10
2. Sai sè cña mÆt ph¼ng vµ nãc khèi x©y so víi ph|¬ng
th¼ng ®øng:
- TÝnh cho 1 tÇng 20 20
- TÝnh cho toµn nhµ 30 30 30
3. Sai sè c¸c hµng x©y ngang trªn ®o¹n dµi 10m 20 20
4. §é gå ghÒ trªn mÆt theo ph|¬ng th¼ng ®øng cña khèi
x©y khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m;
- Trªn mÆt sÏ tr¸t v÷a - 20 15
- Trªn mÆt kh«ng tr¸t 10 10 10

Chó thÝch: Ph|¬ng th¼ng ®øng cña mÆt vµ gãc khèi x©y ®|îc kiÓm tra qua tõng mÐt chiÒu
cao khèi x©y vµ lÊy b×nh qu©n sai sè trªn. C¸c sai sè cña tõng kÕt cÊu v|ît qu¸ nh÷ng qui
®Þnh cña b¶ng th× ph¶i ®iÒu chØnh ngay t¹i cao tr×nh c¸c sµn tÇng vµ t¹i c¸c tÇng tiÕp theo.


6. Gia c«ng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh thÐp
6.1. Gia c«ng c¸c c«ng tr×nh thÐp
6.1.1. Sai lÖch cho phÐp vÒ ®|êng kÝnh lç bul«ng cã ®é chÝnh x¸c cao qui ®Þnh trong
b¶ng 26
B¶ng 26
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
PhÝa trªn PhÝa d|íi
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


Lín h¬n 12 ®Õn 18 +0,24 0
Lín h¬n 18 ®Õn 30 +0,28 0
Lín h¬n 30 ®Õn 39 +0,34 0

Chó thÝch: §|êng kÝnh th©n bul«ng cã ®é chÝnh x¸c cao ®|îc qui ®Þnh b»ng ®|êng kÝnh
lç bu l«ng, sai sè còng qui ®Þnh nh| nhau.

6.1.2. Sai sè cho phÐp vÒ lç ®inh t¸n vµ lç bu l«ng cã ®é chÝnh x¸c thÊp, trung b×nh vµ lç
bu l«ng c|êng ®é cao qui ®Þnh trong b¶ng 27.
B¶ng 27
mm
Sai sè Sai sè cho phÐp mçi 1 nhãm lç
§|êng cho phÐp §èi víi Víi thÐp, thÐp hîp kim
Tªn sai sè kÝnh lç (mm) thÐp
(mm) c¸cbon
§inh t¸n Bu l«ng
1. Sai lÖch ®|êng kÝnh c¸c lç 17 0;+1 Khong h¹n
dïng ®Ó t¸n ®inh vµ ®Æt bul«ng chÕ
2. LÖch «van (chªnh lÖch gi÷a 17 trë 0;+1 Kh«ng giíi
®|êng kÝnh nhá) xuèng h¹n
3. Cuén mÐp låi qó kÝch th|íc - - Kh«ng cho
1mm vµ nøt ë mÐp lç phÐp
4.§é kh«ng trïng khíp gi÷a c¸c
lç trong tõng chi tiÕt cña bã
ghÐp
- Tõ 1mm trë xu«ng
- - 50% 10% 50%
- Tõ 1mm ®Õn 1,5mm

- - 10% Kh«ng cho 10%
phÐp
5. §é lÖch trôc d|íi 3% bÒ dµy Kh«ng D|íi 20% Kh«ng giíi
cña bã ghÐp nh|ng kh«ng giíi h¹n h¹n
lín h¬n 2mm khi t¸n b»ng
m¸y vµ kh«ng lín h¬n 3mm
khi t¸n thñ c«ng
6. Lín h¬n, c¸c trÞ sè ®· nªu ë Kh«ng Kh«ng cho
trªn cho phÐp phÐp


6.1.3. Sai lÖch cho phÐp cña ®inh t¸n qui ®Þnh trong b¶ng 28
B¶ng 28
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè ®|êng trôc cña mò ®inh vµ th©n ®inh t¸n 1/10 ®|êng kÝnh th©n ®inh
2. §|êng kÝnh mò ®inh so víi thiÕt kÕ kh«ng ®|îc nhá h¬n 1/10 ®|êng kÝnh th©n ®inh
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


3. §é s©u c¾m mÐp (do t¸n mò ®inh g©y ra lµm háng thÐp c¬ 1,1
b¶n xung quanh ch©n mò ®inh t¸n) kh«ng v|ät qu¸
4. §é nghiªng cña trôc ®inh t¸n so víi trôc th¼ng gãc víi mÆt 30 bÒ dµy cÊu kiÖn ë chç ghÐp vµ
ph¼ng cÊu kiÖn kh«ng qu¸ 3mm
5. ViÒn hoa cña mò ®inh t¸n kh«ng qu¸:
a) BÒ dµy 3
b) BÒ réng 1,5; -3
6. Sai sè kÝch th|íc th©n ®Þnh khi ®|êng kÝnh ®inh
- Nhá h¬n hoÆc b»ng 17mm
- Lín h¬n 17mm + 0,4: - 0,3
+0,5: -0,4
7. Rung hoÆc dÞch ®Çu ®inh khi dïng bóa gâ kiÓm tra Kh«ng cho phÐp
8. §Çu ®inh t¸n kh«ng khÝt vµo bã ghÐp Que dß dµy 0,2mm kh«ng ®|a
®|îc s©u qu¸ 2mm d|íi ®Çu ®inh

9. C¸c vÕt nøt hoÆc vì ®Çu ®inh Kh«ng cho phÐp


6.1.4. C¸c sai sè cho phÐp khi hµn qui ®Þnh trong b¶ng 29
B¶ng 29
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Khi hµn ®èi ®Çu (xem h×nh 1) trÞ sè lín nhÊt khe hë
(a)(mm)
- Kh«ng qu¸ +2
- MÐp nµy cao h¬n mÐp kia (b) kh«ng qu¸ -1; +2
2. Khi hµn chèng nèi (xem h×nh 1)
- Sai lÖch vÒ trÞ sè cña (c) kh«ng qu¸ 5
- TrÞ sè lín nhÊt cña khe hë (d) kh«ng qu¸ 2
3. Khi hµn tiÕp gãc
- TrÞ sè lín nhÊt cña khe hë (c) kh«ng qu¸ 2
4. Sai lÖch cña tiÕt diÖn mèi hµn ®èi ®Çu so víi kÝch th|íc
thiÕt kÕ:
a) TÝnh theo chiÒu cao ®|êng hµn
- Khi chiÒu dµy thÐp 4-20mm, kh«ng qu¸ 1
- Khi chiÒu dµy thÐp lín h¬n 20mm, kh«ng qu¸ 2
b) TÝnh theo chiÒu réng ®|êng hµn
- Khi chiÒu dµy thÐp 4-6mm, kh«ng qu¸
- Khi chiÒu dµy thÐp 8-10mm, kh«ng qu¸ 1
- Khi chiÒu dµy thÐp 12-20mm, kh«ng qu¸ 2
- Khi chiÒu dµy thÐp lín h¬n 20mm, kh«ng qu¸ 2,5
3,0
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


5. Sai lÖch chiÒu cao ®|êng hµn gãc khi hµn chång nèi hay
hµn nèi ch÷ T:
- Khi c¹nh ®|êng hµn 4-6mm, kh«ng qu¸ 1
- Khi c¹nh ®|êng hµn 10-12mm, kh«ng qu¸ 1,5
- Khi c¹nh ®|êng hµn 14-18mm, kh«ng qu¸
- Khi c¹nh ®|êng hµn 20mm, kh«ng qu¸ +2; -1

+3; -1
6.1.5. Sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc cña chi tiÕt kÕt cÊu so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh ë
trong b¶ng 30
B¶ng 30
mm
C¸c kÝch th|íc vµ c«ng Sai sè cho phÐp
nghÖ thùc hiÖn c¸c
c«ng ®o¹n

C¸c kho¶ng c¸ch kÝch th|íc
d|íi 1,5- 2,5- 4,5- 9-15 15-21 21-27 lín h¬n
1,5 2,5 4,5 9 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


I. C¸c chi tiÕt l¾p r¸p:
1. ChiÒu dµi vµ chiÒu
réng c¸c chi tiÕt:
a) C¾t thñ c«ng b»ng 2,5 3 3,5 4 4,5 5 - -
«xy theo ®|êng kÎ
b) C¾t nöa tù ®éng vµ tù
®éng b»ng «xy theo 1,5 2 2,5 3 3,5 4 - -
khu«n mÉu hoÆc
b»ng m¸y c¾t theo
®|êng kÎ
c) C¾t b»ng m¸y trªn bÖ
1 1,5 2 2,5 3 3,5 - -
hoÆc trong d©y
chuyÒn s¶n xuÊt
d) C¾t b»ng bµo hoÆc 0,5 1 1,5 2 2,5 3 - -
phay
2. HiÖu sè chiÒu dµi c¸c
®|êng chÐo cña tÊm
thÐp hµn:
a) Hµn gi¸p mÐp
- - 4 5 6 - - -
b) Hµn chång
- - 6 8 70 - - -
3. Kho¶ng c¸ch gi÷a
tim c¸c lç:
a) Theo v¹ch dÊu:
- C¸c lç biªn 2 2,5 2,5 3 3,5 4 - -
- c¸c lç kÒ
nhau
1,5 - - - - - - -
b) Theo trôc ®|êng
hoÆc gia c«ng trong
s¶n xuÊt d©y chuyÒn:
- C¸c lç biªn 1 1 1,5 2 2,5 4 - -
- C¸c lç kÒ
nhau 0,7 - - - - - - -

II. KÝch th|íc c¸c phÇn
tö kÕt cÊu xuÊt x|ëng:
1. §|îc tæ hîp trªn bÖ
theo kÝch th|íc bul«ng
2. §|îc tæ hîp trªn bÖ g¸ 2 2 3 5 7 8 9 10
trªn dông cô g¸ cã chèt
®Þnh vÞ vµ trªn gi¸ sao
chÐp cã chèt ®inh vÞ
3. KÝch th|íc (dµi réng) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
gi÷a c¸c bÒ mÆt phay
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


4. BÒ réng c¸c tÊm ®¸y
gia c«ng b»ng
ph|¬ng ph¸p cuén vµ
®|îc hµn khi l¾p r¸p:
- Gi¸p mÐp - - - 7 10 12 - -
- - - 11 13 19 - -
- C¬i chèng
III. Kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c nhãm lç:
1. Khi gia c«ng ®¬n 3 4 5 7 10 12 14 15
chiÕc vµ ®|îc tæ hîp
theo ®|êng kÎ ®· v¹ch
2. Khi gia c«ng ®¬n chiÕ 2 2 3 5 7 8 9 10
vµ tæ hîp theo c¸c chèt
®Þnh vÞ
3. Khi khoan theo d|ìng 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
khoan

Chó thÝch:
1. KÝch th|íc ë môc 1.1.c,d; 1.2.a; II.5.a; III ph¶i ®o b»ng th|íc cuén cã ®é chÝnh x¸c
cÊp 2. KÝch th|íc ë môc kh¸c ph¶i ®o b»ng th|íc cuén cã ®é chÝnh x¸c cÊp 3.
2. §èi víi c¸c mÐp ë trong môc I.1.a,d, cho phÐp sai lÖch kÝch th|íc +5mm.


6.2. L¾p r¸p kÕt cÊu thÐp
6.2.1. Sai lÖch cho phÐp trôc®Þnh vÞ mãng vµ trô ®ì qui ®Þnh trong b¶ng 31

B¶ng 31
mm
KÝch th|íc gi÷a c¸c trôc,m Sai sè cho phÐp
Tæ hîp trªn bÖ theo kÝch th|íc §|îc phay ë mÆt gèi
bul«ng hoÆc trªn bé g¸ cã chèt tùa
®Þnh vÞ
Nhá h¬n 9 3 2,5
Tõ 9 ®Õn 15 4 3
Trªn 15 ®Õn 21 5 3,5
Trªn 21 ®Õn 27 6 4
Trªn 27 ®Õn 33 7 4,5
Lín h¬n 33 5,5an 4an

Chó thÝch:
n - sè lÇn ®o b»ng th|íc d©y dµi 20m, n = 1/20
l - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

6.2.2. Sai lÖch cho phÐp cña mÆt mãng, gèi ®ì, trôc ®ì kÕt cÊu vµ vÞ trÝ bul«ng qui ®Þnh
trong b¶ng 32
B¶ng 32
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. MÆt ph¼ng trªn cña gèi:
a) Theo chiÒu cao H1,5
b) Theo ®é nghiªng 1/1500
2. BÒ mÆt mãng:
a) Theo chiÒu cao H1,5
b) Theo ®é nghiªng 1/1000
3. Xª dÞch vÞ trÝ bul«ng neo khi:
a) Bul«ng ë trong ph¹m vi gèi ®ì 5
b) Bul«ng ë ngoµi ph¹m vi gèi ®ì 10
4. Sai lÖch cao tr×nh tÝnh tíi ®Çu mót cña bul«ng heo +20:-0
5. Sai lÖch chiÒu dµi ®o¹n ren cña bul«ng neo +30:-0


6.2.3. Sai sè khi l¾p r¸p kÕt cÊu thÐp cña nhµ vµ c«ng tr×nh qui ®Þnh trong
b¶ng 33.
B¶ng 33
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
I. Cét
1. Sai sè chiÒu cao toµn bé cña cét:
- Khi chiÒu cao cét nhá h¬n hay b»ng 10m 10
- Khi chiÒu cao cét lín h¬n 10m 1/1000 chiÒu cao cét, nh|ng kh«ng
qu¸ 15mm
2. Sai sè kÝch th|íc tiÕt diÖn ngang 5
3. Xª dÞch trôc cét so víi trôc chuÈn (ë tiÕt diÖn ch©n cét) 5

4.Xª dÞch trôc cét theo ph|¬ng th¼ng ®øng (ë tiÕt diÖn ®Ønh
cét):
- Khi chiÒu cao cét nhá h¬n hay b»ng 10m 10
- Khi chiÒu cao cét lín h¬n 10m 1/1000 chiÒu cao cét, nh|ng kh«ng
qu¸ 35mm
5. §é uèn cong cña cét 1/1000 chiÒu cao cét, nh|ng kh«ng
qu¸ 13mm
6. Sai sè vª cao tr×nh cña mÆt ph¼ng gèi tùa (vai cét) 5
II. Dµn, dÇm vµ v× kÌo
1. Sai sè chiÒu dµi (khÈu ®é) cña cÊu kiÖn
- Khi cÊu kiÖn ng¾n h¬n hay b»ng 25m 10
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


- Khi cÊu kiÖn dµi h¬n 25m 1/2500 chiÒu dµi nh|ng kh«ng qu¸
30mm


2. Sai sè chiÒu cao 5
Sai sè cao tr×nh c¸c chi tiÕt gèi tùa cña dµn vµ dÇm 20
3. Sai sè cña thanh c¸nh th|îng (ë gi÷a nhÞp) so víi mÆt 1/250 chiÒu cao cÊu kiÖn
ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua t©m cña 2 gèi tùa
4. §é uèn cong cña thanh chÞu nÐn so víi mÆt ph¼ng cña dµn 1/1500 chiÒu dµi cña nã nh|ng
kh«ng lín h¬n 10mm
5. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cÊu kiÖn (dÇm, dµn) 5


7. KÕt cÊu vµ c«ng tr×nh b»ng gç
7.1. §é hë cña c¸c mèi nèi cña cÊu kiÖn chÝnh trong kÕt cÊu gç chÞu lùc kh«ng ®|îc qu¸
1mm
7.2. C¸c sai sè cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ khi chÕ t¹o vµ l¾p ghÐp kÕt cÊu gç
chÞu lùc (dÇm chÝnh, v× kÌo...) ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 34.
B¶ng 34
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña cÊu kiÖn:
- Khi ®é dµi cña cÊu kiÖn nhá h¬n hoÆc b»ng 15m 20
- Khi ®é dµi cña cÊu kiÖn lín h¬n 15m
30
2. Sai sè chiÒu cao cña cÊu kiÖn:
- Khi nhÞp cÊu kiÖn nhá h¬n hoÆc b»ng 15m 10
- Khi nhÞp cÊu kiÖn lín h¬n 15m
20
3. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèi nèi cña cÊu kiÖn kh«ng 5
v|ît qu¸
4. Sai sè ®é s©u cña méng xiªn 2
5. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a tim cña c¸c chèt
- Lç vµo 2
- Lç ra theo chiÒu ngang thí gç 10 (nh|ng kh«ng qu¸ 4%chiÒu dµy
gç)
- Lç ra theo chiÒu däc thí gç nt

6. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a tim cña c¸c ®inh (phÝa ®ãng 2 (kh«ng qu¸ ®|êng kÝnh cña ®inh)
®inh)


7.3. Sai sè c¸c kÕt cÊu gç khi dùng l¾p (®µm, v× kÌo...) ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 35
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

B¶ng 35
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè ®|êng trôc cña c¸c cÊu kiÖn 20
2. Sai sè cña cÊu kiÖn theo ph|¬ng th¼ng ®øng 5% chiÒu cao c¶u cÊu kiÖn nh|ng
kh«ng qu¸ 15mm
3. Sai sè cña tõng cÊu kiÖn hoÆc phÇn chÞu nÐn so víi thiÕt kÕ 1/300 chiÒu dµi cña bé phËn hay
phÇn chÞu nÐn
4. Sai sè cña t|êng vµ v¸ch ng¨n theo chiÒu th¼ng ®øng cña 10
mçi tÇng
5. Sai sè mÆt d|íi m¸i theo theo chiÒu n»m ngang:
- Trªn 1m dµi cña dÇm
- Trªn toµn bé gian nhµ 2
10
6. Sai sè mÆt ph¼ng dµn theo ph|¬ng th¼ng ®øng 1% chiÒu cao dµn

7.3. Sai sè cho phÐp cña t|êng, dÇm cña nhµ vµ c«ng tr×nh b»ng gç thµnh khÝ hay gç c©y so
víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 36
B¶ng 36
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè thanh nÑp cña t|êng gç thanh so víi ph|¬ng n»m 5
ngang trªn 1m chiÒu dµi
2. Sai sè thanh nÑp cña t|êng gç c©y c¸c thanh ®ì dÇm sµn 5
g¸c so víi ph|¬ng n»m ngang trªn 1m chiÒu dµi
3. Sai sè cña t|êng so víi ph|¬ng th¼ng ®øng trªn 1m 5
4.Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm sµn:
- Tr|êng hîp dïng tÊm gç lãt vµ l¸t b»ng gç thanh H10
- Tr|êng hîp lãt dÇm b»ng vËt liÖu kh¸c
H20


8. C«ng t¸c sµn
8.1. NÒn d|íi sµn
8.1.1. §é gå ghÒ mÆt nÒn (kiÓm tra b»ng th|íc dµi 2m) kh«ng v|ît qu¸ 20mm
8.1.2. Sai lÖch mÆt nÒn so víi mÆt ph¼ng ngang hoÆc víi ®é dèc ®· ®Þnh cho phÐp kh«ng
qu¸ 0,2% kÝch th|íc cña phßng t|¬ng øng. Khi phßng cã chiÒu réng hay chiÒu
dµi 25m trë lªn sai lÖch ®ã kh«ng ®|îc qu¸ 50mm.
8.2. Líp lãt
8.2.1. Sai sè cho phÐp cña bÒ mÆt líp lãt so víi mÆt ph¼ng cña th|íc kiÓm tra dµi 2m
(hoÆc th|íc mÉu) ®|äc qui®Þnh trong b¶ng 37
B¶ng 37
mm
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Líp lãt b»ng c¸t, sái, xØ, ®¸ d¨m, ®Êt sÐt, ®Çm ®¸ cuéi H20
2. Líp lãt b»ng bªt«ng H10


8.2.2. Sai lÖch cña bÒ mÆt líp lãt so víi mÆt ph¼ng ngang hoÆc víi ®é dèc ®· ®Þnh kh«ng
®|îc qu¸ 0,2% kÝch th|íc t|¬ng øng cña phßng. Khi phßng cã chiÒu réng hay
chiÒu dµi tõ 25m trë lªn th× sai lÖch ®ã kh«ng ®|îc qu¸ 50mm.
8.3. Líp ®Öm
8.1.1. Sai sè cho phÐp cña bÒ mÆt líp ®Öm so víi mÆt ph¼ng cña th|íc kiÓm tra dµi 2m
(hoÆc th|íc mÉu) cho trong b¶ng 38.

B¶ng 38
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Khi l¸t mÆt b»ng chÊt dÎo (d¹ng tÊm hoÆc cuén) 2
2. Khi l¸t b»ng vËt liÖu x©y dùng, tÊm kh¸c vµ b»ng g¹ch cã 3
líp gi÷ b»ng matÝt, khi l¸t líp g¹ch thuû tinh

8.1.2. Sai sè bÒ mÆt líp ®Öm víi mÆt ph¼ng ngang hoÆc víi ®é dèc ®· qui ®Þnh cho phÐp
kh«ng qu¸ 0,2% kÝch th|íc t|¬ng øng cña phßng, nh|ng kh«ng qu¸ 50mm khi
chiÒu réng hay chiÒu dµi cña phßng tõ 25m trë lªn.
8.4. Líp tr¸t mÆt (phñ mÆt)
8.4.1. Sai lÖch cña líp phñ mÆt so víi mÆt ph¼ng ngang hoÆc so víi ®é dèc qui ®Þnh cho
phÐp kh«ng qu¸ 0,2% kÝch th|íc chiÒu t|¬ng øng cña phßng, khi phßng cã chiÒu
réng hoÆc chiÒu dµi 25m trë lªn, nh|ng sai lÖch ®ã kh«ng ®|îc qu¸ 50mm.
8.4.2. §é hôt gi÷a líp phñ mÆt víi c¸c kÕt cÊu viÒn quanh sµn kh«ng qu¸ 2mm.
8.4.3. Gi÷a gê ch©n t|êng vµ líp phñ mÆt hay t|êng kh«ng cã kÏ nøt, nøt nÎ vµ khe hë.
8.4.4. Sai lÖch vÒ chiÒu dµy líp phñ mÆt so víi thiÕt kÕ ë mét vµi chç kh«ng ®|îc qu¸
10% (kiÓm tra trong qui tr×nh thi c«ng)
8.4.5. Sai sè cho phÐp cña mÆt phñ so víi mÆt ph¼ng cña th|íc kiÓm tra dµi 2m (hoÆc
th|íc mÉu) ®|îc qui®Þnh trong b¶ng 39.
B¶ng 39
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. MÆt phñ sái vµ xØ 10
2. MÆt phñ ®¸ d¨m tÊm bitum 10
3. MÆt phñ ®Êt dÇm 10
4. MÆt phñ bªt«ng xim¨ng c¸t 4
5. MÆt phñ bªt«ng chÞu nhiÖt, chÞu axit 4
6. MÆt phñ bªt«ng atphan vµ bªt«ng h¾c Ýn 6
7. MÆt phñ b»ng chÊt dÎo (d¹ng tÊm, cuén) 2
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 19918.5. MÆt ®¸ cuéi
8.5.1. ChiÒu dµy líp c¸t ®Öm sau khi ®Çm kh«ng Ýt h¬n 60mm. §¸ xÕp theo m¹ch vµ c¾m
s©u vµo líp c¸t ®Öm kh«ng nhá h¬n 1/3 chiÒu cao viªn ®¸.
8.5.2. Sai sè cho phÐp cña bÒ mÆt l¸t ®¸ cuéi cho ë b¶ng 40
B¶ng 40
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch bÒ mÆt l¸t ®¸ cuéi so víi mÆt ph¼ng cña th|íc 10
kiÓm tra dµi 2m (hoÆc th|íc mÉu)
2. Chç lâm gi÷a 2 viªn ®¸ c¹nh nhau 3
3. Sai lÖch m¹ch gi÷a c¸c hµng trªn mÆt l¸t so víi ®|êng 10mm/10mm dµi
th¼ng

8.6. MÆt l¸t ®¸ gia c«ng, g¹ch hoÆc tÊm
8.6.1. ChiÒu dµy líp ®Öm b»ng v÷a xim¨ng - C¸t kh«ng lín h¬n 15mm. ChiÒu dµy líp ®Öm b»ng
bitum kh«ng lín h¬n 3mm.
8.6.2. Sai sè cho phÐp ®èi víi mÆt l¸t ®¸ gia c«ng vµ g¹ch cho ë b¶ng 41.
B¶ng 41
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
L¸t ®¸ gia c«ng L¸t g¹ch
1. Sai sè cña mÆt l¸t so víi mÆt ph¼ng kiÓm tra b»ng 10 6
th|íc niv« dµi 2m
2. §é gå ghÒ gi÷a 2 viªn c¸ch nhau trªn mÆt l¸t Kh«ng lín h¬n 3 Kh«ng lín h¬n 2
3. §é lón cña mÆt l¸t trªn líp lãt matÝt, bitum, chÞu Kh«ng lín h¬n 1,5mm ®ång thêi matÝt
t¶i träng tËp trung 200kg (tiÕt diÖn nÐn: 30x30, thêi kh«ng ®|îc dïng lªn mÆt l¸t qua c¸c m¹ch
gian nÐn: 40 giê)
4. Sai sè gi÷a 2 hµng x©y so víi h|íng th¼ng trong Kh«ng lín h¬n 10mm
kho¶ng 10m chiÒu dµi cña hµng
5. TÊm l¸t bÞ g·y gãc, nøt nÎ, bÞ bong Kh«ng cho phÐp

8.6.3. Sai sè cho phÐp ®èi víi mÆt l¸t b»ng c¸c lo¹i tÊm qui ®Þnh trong b¶ng 42.
B¶ng 42
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè cho phÐp mÆt l¸t so víi mÆt ph¼ng kiÓm tra b»ng th|íc dµi 2m 4
2. §é gå ghÒ gi÷a 2 tÊm l¸t c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2
3. LÖch m¹ch so víi ®|êng th¼ng trªn mét ®o¹n th¼ng 10m 10
4. Sai lÖch bÒ mÆt l¸t so víi ph|¬ng ngang hoÆc ®é dèc qui ®Þnh;
- TÝnh theo % t|¬ng øng
- §o¹n chiÒu dµi hoÆc réng nhµ b»ng 25m 2%
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


50
5. ChiÒu dµy m¹ch l¸t lín nhÊt
- KÝch th|íc tÊm nhá h¬n hoÆc b»ng 200mm 2
- KÝch th|íc tÊm lín h¬n 200m 3


8.6.4. Sai sè cho phÐp mÆt l¸t tÊm ngang (trªn v÷a hay trªn c¸t) ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng
43.
B¶ng 43
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp cña mÆt sµn l¸t ngang
L¸t trªn v÷a L¸t trªn c¸t
1. Sai sè mÆt l¸t so víi mÆt ph¼ng kiÓm tra b»ng 6 8
th|íc dµi 2m
2. §é gå ghÒ gi÷a 2 tÊm c¹nh nhau Kh«ng qu¸ 2
3. Khe hë gi÷a 2 tÊm ngang ®Æt trªn c¸t - kh«ng qu¸ 3
4. LÖch m¹ch so víi ®|êng th¼ng gi÷a c¸c hµng trong kh«ng qu¸ 10
®o¹n dµi 10m


8.7. Sµn l¸t v¸n vµ sµn packe
8.7.1. Sai sè cña liªn kÕt ch©n t|êng víi sµn cho trong b¶ng 44
B¶ng 44
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Khe hë gi÷a v¸n sµn vµ t|êng hay t|êng ng¨n (cã èp ch©n t|êng) 15
2. Khe hë gi÷a tÊm èp ch©n t|êng vµ sµn 1


8.7.2. Sai sè cho phÐp ®èi víi mÆt sµn l¸t v¸n vµ mÆt sµn packe ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng
45.
B¶ng 45
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè mÆt sµn so víi mÆt ph¼ng kiÓm tra b»ng th|íc niv« 2m 2
2. §é gå ghÒ gi÷a c¹nh cña 2 tÊm ghÐp s¸t nhau kh«ng cho phÐp
3. Khe hë gi÷a 2 tÊm (ë nh÷ng chç riªng biÖt) víi sµn l¸t v¸n kh«ng qu¸ 1


9. C«ng t¸c m¸i
9.1. M¸i lîp
9.1.1. Sai sè cho phÐp cña kÕt cÊu ®ì m¸i ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 46
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

B¶ng 46
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè kÝch th|íc so víi thiÕt kÕ
- Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc kÕt cÊu 20
- ChiÒu cao kÕt cÊu 10
2. Xª dÞch tÊm mèi nèi ®Æt t¹i gèi tùa 10
3. Sai lÖch theo ph|¬ng th¼ng ®øng khi ®Æt kÕt cÊu 0,5% tÝnh theo chiÒu
cao
4. BÒ mÆt kÕt cÊu ®ì m¸i
- Khi lîp b»ng giÊy dÇu, kiÓm tra b»ng th|íc dµi 3m
+ Däc dèc
+ Ngang dèc 5
- Khi lîp b»ng ngãi m¸y, tÊm phibr« xim¨ng, kiÓm tra b»ng th|íc 10
dµi 1m:
+ Däc dèc
+ Ngang dèc 5
5


9.1.2. Sai sè cho phÐp khi lîp m¸i b»ng tÊm phibr« xim¨ng ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng
47.
B¶ng 47
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Canh d|íi tÊm so víi ph|¬ng ngang H6
2. C¸c tÊm phibr« xim¨ng hµng trªn phñ lªn hµng d|íi theo chiÒu dµi H10
3. C¸c tÊm phibr« xim¨ng ®Þnh h×nh phñ lªn nhau H10
4. Sai sè ®é cèc qui ®Þnh 5
5. §ãng ®inh hay b¾t vÝt kh«ng ®óng qui ®Þnh


9.1.3. Sai sè cho phÐp khi lîp m¸i b»ng ngãi m¸y ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 48
B¶ng 48
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Khe hë gi÷a 2 viªn ngãi (ngãi kªnh) Kh«ng cho phÐp
2. §é gå ghÒ mÆt m¸i kiÓm tra b»ng th|íc 3m (®o t¹i ®Ønh ch©n khay)
- Däc dèc
- Ngang dèc 5
5
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


3. Sai sè ®é dèc so víi thiÕt kÕ 5%
4. Hµng lit« d|íi cïng dãng ®¬n kh«ng cho phÐp
5. Ch©n khay ngãi kh«ng ¸p vµo lit« nt
6. Buéc ngãi kh«ng ®óng qui ®Þnh nt


9.2. Sai sè cho phÐp khi thi c«ng m¸i b»ng cho trong b¶ng 49.

B¶ng 49
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè ®é dèc so víi thiÕt kÕ H5
2. Sai lÖch bÒ mÆt m¸i kiÓm tra b»ng th|íc dµi 3m (kh«ng qu¸ 1 chç trªn 1m) 5


9.3. M¸i b»ng tÊm bªt«ng ®óc s½n ®Æt trªn v× kÌo bªt«ng cèt thÐp
9.3.1. ChiÒu dµy tèi thiÓu cña líp v÷a xim¨ng ë mèi hµn vµ phÇn kim lo¹i liªn kÕt v× kÌo
kh«ng nhá h¬n 20mm
9.3.2. Sai sè cho phÐp khi thi c«ng m¸i b»ng tÊm bªt«ng ®óc s½n ®Æt trªn v× kÌo bªt«ng
cèt thÐp cho trong b¶ng 50.
B¶ng 50
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch cao tr×nh gèi tùa kÕt cÊu ®Æt dµn v× kÌo H5
2. Sai lÖch vÞ trÝ l¾p c¸c cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp so víi thiÕt 5

3.Sai lÖch bÒ mÆt m¸i kiÓm tra b»ng th|íc dµi 3m:
- Däc dèc
- Ngang dèc 3 (kh«ng qu¸ 1 chç/1m)
10(nt)


10. C«ng t¸c hoµn thiÖn
10.1. C«ng t¸c tr¸t
C¸c sai sè cho phÐp trong c«ng tacccccs tr¸t v÷a ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 51
B¶ng 51
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. §é gå ghÒ cña mÆt v÷a (ph¸t hiÖn b»ng th|íc l¸ng hoÆc khèng qu¸ 3 chç låi lâm tíi 3mm
th|íc tÊm dµi 2m)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


2. Sai sè bÒ mÆt so víi ph|¬ng ®øng trªn toµn bé chiÒu cao
phßng:
- Trªn 1m chiÒu cao 10
- Trªn toµn bé chiÒu cao phßng 15
3. C¸c sai sè bÒ mÆt so víi ®|êng n»m ngang:
- Trªn 1 m chiÒu dµi 3
- Trªn toµn bé chiÒu dµi 10
4. Líp v÷a tr¸t bong rép (kiÓm tra b»ng c¸ch gâ nhÑ, ph¸t kh«ng cho phÐp
hiÖn tiÕng bép)
5. MÆt tr¸i cã khe nøt, boe sãt kh«ng tr¸t nt
6. Sai lÖch bÖ cöa, cöa ®i, cét, phÇn t|êng nh« ra so víi
ph|¬ng ngang vµ ph|¬ng th¼ng ®øng:
- Trªn 1 m chiÒu dµi 5
- Trªn toµn bé kÕt cÊu 10
7. Sai sè b¸n kÝnh cong cña mÆt cong vµ gê so víi thiÕt kÕ H15


10.2. èp ®¸ thiªn nhiªn
10.2.1. Sai sè cho phÐp khi èp bÒ mÆt bªn ngoµi b»ng ®¸ thiªn nhiªn ®|îc qui ®Þnh trong
b¶ng 52.
B¶ng 52
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
MÆt g|¬ng MÆt nh½n MÆt ®¸ cøng
mÆt bãng mÆt v¨n
1. BÒ dµy m¹ch v÷a 0,5 1 2
2.Sai lÖch bÒ mÆt èp so víi ph|¬ng ®øng:
- Trªn 1m chiÒu cao
- Trªn toµn bé chiÒu cao cña tÇng 2 3 -
5 10 -
3.Sai lÖch m¹ch theo ph|¬ng ngang hoÆc
ph|¬ng ®øng:
- Trªn 1m m¹ch 2 3 3
- Trªn toµn bé chiÒu dµi m¹ch 3 5 10
4. Sai lÖch chç nèi cña c¸c bé phËn trang trÝ 1 2 -

5. Sai lÖch c¹nh cña 2 tÊm kÒ nhau 1 1 2

10.2.2. Sai sè cho phÐp khi èp bªn trong nhµ b»ng ®¸ thiªn nhiªn qui ®Þnh trong b¶ng 53.
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

B¶ng 53
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch mÆt èp so víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng:
- Trªn 1 m chiÒu cao 2
- Trªn toµn bé chiÒu cao èp 5
2. Sai lÖch m¹ch so víi ph|¬ng ngang vµ ph|¬ng th¼ng ®øng:
- Trªn 1 m chiÒu cao
- Trªn toµn bé chiÒu dµi hµng 2
3
3. Sai lÖch c¹nh cña c¸c tÊm èp kÒ nhau 3


10.3. C«ng t¸c èp mÆt, b»ng c¸c vËt liÖu nh©n t¹o
10.3.1. Yªu cÇu chung: KÕt cÊu èp mÆt ®øng b»ng tÊm gèm ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cho
n|íc thÊm qua m¹ch nèi c¸c chi tiÕt èp. M¹ch gi÷a c¸c tÊm èp ph¶i th¼ng, ph¼ng.
VÕt nøt ë c¹nh tÊm vµ vì gãc kh«ng ®|îc qu¸ 5mm.
10.3.2. Sai sè cho phÐp khi èp bÒ mÆt bªn ngoµi b»ng c¸c tÊm nh©n t¹o, qui ®Þnh trong
b¶ng 54.
B¶ng 54
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè bÒ mÆt èp so víi mÆt ph¼ng th|íc kiÓm tra dµi 2m 3

2. ChiÒu réng cña khe hë gi÷a mÆt èp vµ thanh èp cöa sæ, cöa 10
®i, gi÷a mÆt èp víi ®|êng gê kiÕn tróc
3. Søt mÎ ë gãc tÊm èp 5
4. Sai lÖch bÒ mÆt vµ gãc gi÷a 2 mÆt so víi ph|¬ng th¼ng
®øng:
- Trªn 1 m dµi 2
- Trªn toµn bé tÇng 5
5. Chç rçng gi÷a mÆt èp vµ t|êng kh«ng cho phÐp


10.3.3. Sai sè cho phÐp trong c«ng t¸c èp bªn trong nhµ b»ng c¸c tÊm nh©n t¹o, qui ®Þnh
trong b¶ng 55.
B¶ng 55
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. ChiÒu dµy lín nhÊt cña m¹ch v÷a:
- Gi÷a c¸c tÊm kÝch th|íc 200x200mm hoÆc lín h¬n 2
- Gi÷a c¸c tÊm kÝch th|íc nhá h¬n hoÆc b»ng
200x200mm
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


- ë nh÷ng bé phËn nh« ra (víi tÊt c¶ c¸c tÊm) 2

3

2. Sai lÖch bÒ mÆt so víi mÆt ph¼ng cña th|íc kiÓm tra dµi 2
2m
3. Sai lÖch v÷a trªn 1m dµi 2


10.4. C«ng t¸c l¾p kÝnh
10.4.1. Yªu cÇu chung
KÝnh khi l¾p xong ph¶i chÆt, kh«ng vªnh, séc sÖch, kh«ng låi lâm, kh«ng hë. MÆt
miÕt matÝt ph¶i cøng, ph¼ng, nh½n, kÝn ®Çu, kh«ng nøt hoÆc ®øt ®o¹n, bong rép.
Nh÷ng ®Çu kÝnh, kÑp s¾t kh«ng nh« khái mÆt matÝt.
10.4.2. Sai sè cho phÐp khi l¾p kÝnh cho ë b¶ng 56
B¶ng 56
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. HiÖn t|îng nøt vµ bong matÝt khi kh« kh«ng cho phÐp
2. §|êng tiÕp gi¸p gi÷a matÝt víi kÝnh gå ghÒ vµ kh«ng song nt
songvíi c¹nh cña r·nh l¾p, thß chèt vµ ®inh ra ngoµi d¶i matÝt

3. C¸c vÕt matÝt, v÷a, dÇu vµ s¬n trªn mÆt kÝnh nt


11. C«ng t¸c l¾p ®Æt ®|êng èng cÊp - tho¸t n|íc vµ thiÕt bÞ vÖ sinh
11.1. Sai sè cho phÐp ®èi víi lç chõa, r·nh ®Ó l¾p ®Æt ®|êng èng vµ thiÕt bÞ vÖ sinh ®|îc
qui ®Þnh trong b¶ng 57.
B¶ng 57
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Nhµ g¹ch Nhµ l¾p ghÐp
1. Trôc cña lç ë sµn g¸c so víi trôc ®øng cña H10 H10
®|êng èng
2. Trôc cña lç b¾t bul«ng neo trong mãng ®Æt thiÕt H10 H10
bÞ kÜ thuËt vÖ sinh
3. Cao tr×nh mÆt trªn cña mãng (kh«ng kÓ líp - 30 - 30
®Öm) ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh


11.2. L¾p ®Æt ®|êng èng cÊp n|íc sinh ho¹t
11.2.1. C¸c sai sè cho phÐp trong gia c«ng c¸c kh©u nèi vµ chi tiÕt ®|êng èng cho trong
b¶ng 58
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991
B¶ng 58
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. KÝch th|íc ®|êng th¼ng cña c¸c chi tiÕt gia c«ng ®|êng èng so víi qui 2
®Þnh
2. Sai sè kÝch th|íc ®|êng th¼ng cña c¸c kh©u nèi gia c«ng cho ®|êng 4
èng
3. Gi¶m chiÒu dµi èng khi uèn so víi qui ®Þnh 15%
4. §é « van cña tiÕt diÖn chç uèn cong (tØ lÖ cña hiÖu sè gi÷a ®|êng 10%
kÝnh ngoµi lín nhÊt vµ bÐ nhÊt víi ®|êng kÝnh ngoµi cña èng)


11.2.2. Sai sè cho phÐp khi hµn èng
- LÖch c¹nh khi hµn nèi ®Çu èng: 10% chfiÒu dµy thµnh èng
- Sai sè cho phÐp cña khe hë gi÷a hai ®Çu èng khi hµn ®èi ®Çu ®|îc qui ®Þnh
trong b¶ng 59
B¶ng 59
mm
ChiÒu dµy thµnh èng Sai sè cho phÐp khi hµn
Hµn nhiÖt Hµn h¬i
D|íi 2,5 0,5 0,5 - 1
Tõ 2,5 ®Õn 3,5 0,5 - 1 1,0 - 1,5
Trªn 3,5 ®Õn 5 1,0 - 1,5 1,5 - 2


11.2.3. .Sai sè cho phÐp khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ cÊp n|íc bªn trong cho b¶ng 60
B¶ng 60
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch cña èng ®øng khi ®Æt èng nh¸nh hë so víi ®|êng 2
th¼ng ®øng (trªn 1m chiÒu dµi ®|êng èng)
2. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a èng ®øng vµ mÆt t|êng so víi 5
kho¶ng c¸ch qui ®Þnh
3. Sai sè vÒ ®é cao ®Æt vßi trªn chËu bÖ röa, bån trong buång H10
t¾m so víi kÝch th|íc qui ®Þnh
4. Sai sè vÒ ®é cao ®Æt vßi cøu ho¶ (®é cao qui ®Þnh lµ H20
1,35m)


11.2.4. Sai sè cho phÐp khi ®Æt c¸c ®|êng èng th¼ng ®øng cña hÖ thèng tho¸t n|íc sinh
ho¹t qui ®Þnh trong b¶ng 61
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991B¶ng 61
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch trôc ®|êng èng theo ph|¬ng th¼ng ®øng (trªn H2
1m èng)
2. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a èng vµ t|êng H5
3. LÖch trôc ®|êng èng so víi thiÕt kÕ do ghÐp nèi H5


11.2.5. Sai sè cho phÐp khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 62

B¶ng 62
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
Khi l¾p ®Æt tõng Khi l¾p hµng lo¹t
thiÕt bÞ
1. Bån röa (tíi thµnh chËu röa) H20 H5
2.Thïng x¶ n|íc vµo chËu xÝ (tíi ®¸y
thïng):
- Thïng ®Æt cao H20 H5
- Thïng ®Æt thÊp H10 H5
3. ChËu xÝ gang ®Æt d|íi sµn (tíi thµnh chËu) 20 5

4. ¢u tiÓu g¾n vµo t|êng (tíi thµnh chËu) 20 5
5. ChËu vÖ sinh phô n÷ (Bi ®ª)(miÖng ©u) 10 5
6. èng x¶ n|íc vµo m¸ng tiÓu (tõ lßng m¸ng 20 5
tíi trôc èng)
7. ChËu xÝ (tíi thµnh) 20 5
8. Bån t¾m (tíi thµnh) 20 5

11.3. C«ng t¸c l¾p c¸c ®|êng èng c«ng nghÖ trong c«ng tr×nh
11.3.1. Sai sè cho phÐp cña kÕt cÊu gèi ®ì d|íi ®|êng èng so víi thiÕt kÕ qui ®Þnh trong
b¶ng 63
B¶ng 63
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. MÆt b»ng cña ®|êng èng trong nhµ H5
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


2. MÆt b»ng cña ®|êng èng ngoµi nhµ H10
3. VÒ cao tr×nh - 10
4. §é dèc 1%o


11.3.2. §é chªnh thµnh èng cho phÐp vµ lÖch c¹nh khi hµn gi¸p mèi c¸c ®Çu nèi, hµn
c¸c chi tiÕt vµ c¸c b¶n cña ®|êng èng b»ng thÐp c¸cbon chÞu ¸p suÊt qui |íc d|íi
100kg/cm2, yªu cÇu nh| b¶ng 64

B¶ng 64
mm
ChiÒu dµy cña cÊu kiÖn nèi §é chªnh lÖch thµnh èng cho
phÐp hay lÖch c¹nh
3-4 1,0
5-6 1,5
7-8 2,0
9 - 14 2,5
15 trë lªn 3,0Trong nh÷ng tr|êng hîp hµn èng thÐp kh¸c, sai sè cho phÐp chªnh lÖch thµnh èng
hay lÖch c¹nh c¸c cÊu kiÖn nèi ph¶i lÊy b»ng 10% chiÒu dµy thµnh èng nh|ng
kh«ng qu¸ 3mm.
11.3.3. Sai sè cho phÐp trong c«ng t¸c hµn ®|êng èng c«ng nghÖ ®|îc qui ®Þnh trong
b¶ng 65
B¶ng 65
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Cã khe nøt (kÝch th|íc bÊt kú) kh«ng cho phÐp
2. Hµn kh«ng thÊu:
- èng dµy kh«ng qu¸ 20mm 15% chiÒu dµy èng
- Dµy trªn 20mm 3
3.LÉn xØ vµ cã lç hæng
- èng dµy kh«ng qu¸ 20mm s©u 10% chiÒu dµy èng
- Dµy trªn 20mm s©u 3
4. LÉn t¹p chÊt vµ lç hæng kÕt thµnh l|íi (kh«ng kÓ tíi ®é kh«ng cho phÐp
s©u)


11.3.4. LÖch c¹nh côc bé cho phÐp ë mèi nèi khi l¾p ®|êng èng thÐp cho trong b¶ng 66
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991
B¶ng 66
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp

LÖch c¹nh côc bé trong mèi kh«ng qu¸ 1/3chu vi: Trªn chiÒu dµi
1. èng dµy d|íi 5mm 2
2. èng dµy 6 - 7mm 3
3. èng dµy trªn 7mm 4


11.3.5. Sai sè cho phÐp khi l¾p ®|êng èng gang: sai sè so víi trôc th¼ng ®øng cña ®|êng
èng cña mèi nèi thÐp theo h|íng bÊt k× kh«ng ®|îc qu¸ 1mm trªn 1m chiÒu dµi
®|êng èng.
11.3.6. Sai sè cho phÐp khi l¾p ®|êng èng b»ng chÊt dÎo
§é chªnh thµnh èng vµ lÖch c¹nh cña c¸c cÊu kiÖn hµn, (tr|êng hîp hµn gi¸p nèi)
kh«ng ®|îc qu¸ 15% chiÒu dµy thµnh èng vµ kh«ng qu¸ 1mm.

12. C¸c c«ng t¸c kh¸c
12.1. ThiÕt bÞ th«ng h¬i vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.
12.1.1. Sai sè cho phÐp vÒ kÝch th|íc chÕ t¹o c¸c èng dÉn kh«ng khÝ vµ c¸c bé phËn ®Þnh
h×nh cho trong b¶ng 67.
B¶ng 67
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
§|êng kÝnh ngoµi cña èng trßn hoÆc c¹nh dµi So víi ®|êng kÝnh ngoµi hay c¹nh cña
cña èng cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt èng dÉn kh«ng khÝ
1. 100, 115, 130, 140, 150, 165 H2,5
2. 196, 215, 235, 269 H3,0
3. 285, 320 H3,5
4. 375, 440, 495 H4,0
5. 545, 595 H4,5
6. 660, 775 H5,0
7. 885, 1025 H5,5
8. 1100, 1200 H6,0
9. 1325, 1425, 1540 H6,5

12.1.2. Sai sè cho phÐp khi ®Æt èng dÉn kh«ng khÝ b»ng kim lo¹i so víi ph|¬ng th¼ng
®øng (trªn 1m chiÒu cao) lµ 3mm
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991

12.1.3. Sai sè cho phÐp cña kÝch th|íc trong cña c¸c hép xØ th¹ch cao vµ hép bªt«ng xØ so
víi thiÕt kÕ khi thi c«ng èng vµ ®|êng dÉn kh«ng khÝ b»ng phibr« xim¨ng, bª t«ng,
bªt«ng xØ vµ th¹ch cao xØ (theo tØ lÖ %) : 3%.
12.1.4. Sai sè cho phÐp cña khe hë gi÷a c¹nh ®Üa tr|íc cña b¸nh xe c«ng t¸c víi c¹nh
miÖng läc hót giã cña qu¹t li t©m lµ 1% so víi ®|êng kÝnh b¸nh xe c«ng t¸c.
12.1.5. Sai sè cho phÐp khi thö, ®iÒu chØnh vµ nghiÖm thu hÖ thèng th«ng h¬i vµ ®iÒu hoµ
kh«ng khÝ cho trong b¶ng 68.

B¶ng 68
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè so víi chØ tiªu qui ®Þnh trong thiÕt kÕ vµ thÓ tÝch kh«ng H10%
khÝ ®i qua c¬ cÊu x¶ vµ hót khoong khÝ
2. Nh| trªn, ®èi víi hÖ thèng hót vµ vËn chuyÓn khÝ H10%
3. Sai sè so víi c¸c chØ tiªu qui ®Þnh trong tiªu chuÈn vÒ nhiÖt ®é H20C
kh«ng khÝ hót vµo


12.2. Thi c«ng èng ®æ r¸c
12.2.1. Yªu cÇu chung
- X¸c ®Þnh cã søc hót trong ®|êng èng b»ng c¸ch hót kh« khi ®ãng kÝn c¸c cöa
®æ r¸c vµ cöa hép lÊy r¸c.
- Kh«ng cã hiÖn t|îng hót giã qua khe cöa ®æ r¸c ®· ®ãng kÝn, kiÓm tra b»ng
c¸ch ®Æt ngän nÕn vµo khe cöa.
- KiÓm tra sù lµm viÖc cña têi lµm s¹ch ®|êng èng b»ng c¸ch cho mãc vµ h¹ thö
3 lÇn trong ®|êng èng.
12.2.2. Sai sè cho phÐp khi thi c«ng èng ®æ r¸c cho trong b¶ng 69
B¶ng 69
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai lÖch cho phÐp cña trôc èng dÉn r¸c so víi ®|êng th¼ng ®øng 2
trªn 1m chiÒu cao
2. Nh| trªn, trªn toµn bé chiÒu cao 25


12.3. BÕp lß vµ èng khãi: Sai sè cho phÐp qui ®Þnh cho trong b¶ng 70
B¶ng 70
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. Sai sè bÒ mÆt khèi x©y so víi ®|êng th¼ng ®øng (trªn 1m chiÒu 2
cao)
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5593 : 1991


2. Sai sè ®é gå ghÒ trªn bÒ mÆt
- ë lß vµ èng khãi kh«ng èp 2
- ë lß cã èp g¹ch men 2
3. Sai sè kÝch th|íc mÆt b»ng cña lß bÕp hay èng khãi so víi thiÕt H1%12.4. C«ng t¸c c¸ch nhiÖt
12.4.1. Yªu cÇu chung
a) Nh÷ng èng ®Æt trong ®|êng hµo cã n¾p vµ ®|êng hÇm ®i l¹i ®|îc ®Òu ph¶i c¸ch
nhiÖt tr|íc khi ®©þ tÊm n¾p, nÕu ®Æt trong ®|êng hÇm kh«ng ®i l¹i ®|îc th×
ph¶i c¸ch nhiÖt tr|íc khi l¾p tÊm t|êng.
b) BÒ mÆt líp c¸ch nhiÖt ph¶i ph¼ng, nh½n, kÝn. Khe hë s¸ng gi÷a th|íc kiÓm tra
dµi 3m vµ bÒ mÆt líp c¸ch nhiÖt kh«ng ®|îc qu¸ 10mm.
12.4.2. Sai sè cho phÐp cña chiÒu dµy toµn bé líp c¸ch nhiÖt so víi thiÕt kÕ lµ 10%.
13. C«ng t¸c l¾p ®iÖn chiÕu s¸ng
13.1. Yªu cÇu chung
a) §é bÒn cña c¸c mãc treo (treo qu¹t trÇn, c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong phßng...)
ph¶i ®|îc kiÓm tra thö t¶i. øng suÊt c¬ häc trong c¸c dông cô gi÷ thiÕt bÞ chiÕu
s¸ng ph¶i nhá h¬n 3 lÇn so víi øng suÊt cho phÐp trong c¸c bé phËn cÊu t¹o cña
thiÕt bÞ chiÕu s¸ng.
b) Gi¸ ®ì b»ng thÐp, c¸p, vá, thanh vµ c¸c chi tiÕt kÑp gi÷ ph¶i ®|îc chèng rØ (s¬n
m¹ kÏm). C¸c chao ®Ìn thuû tinh ph¶i ®|îc gi÷a ch¾c, nh÷ng chç mãc treo qu¹t
trÇn vµ ®Ìn treo ph¶i ®|îc bao kÝn.
c) B¶ng ®iÖn l¾p ®Æt ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ b¸m ch¾c vµo t|êng. CÇu ch× l¾p ®óng
tiªu chuÈn.
13.2. Sai sè cho phÐp khi thi c«ng ®iÖn ®|îc qui ®Þnh trong b¶ng 71
B¶ng 71
mm
Tªn sai sè Sai sè cho phÐp
1. M¾c d©y ë mÆt t|êng so víi ®|êng th¼ng ®øng vµ ®|êng n»m 5
ngang (trªn 1m dµi)
2. Sai sè vÒ ®é cao ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (c¸ch mÆt sµn):
- Cao ®é c«ng t¸c (1,6m) H50
- Cao ®é æ c¾m ®iÖn (0,9m) H50
- Cao ®é c«ng t¬ (1,5m) H50


Ghi chó: Khi ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng t¸c l¾p ph¶i xÐt c¶ kÕt qu¶ ®o ®iÖn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản