TCVN 5637 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
347
lượt xem
170
download

TCVN 5637 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5637 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng-nguyên tắc cơ bản: qui định các nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong suốt quá trình xây dựng, kể cả thời gian chuẩn bị xây dựng,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5637 1991

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Qu¶n lÝ chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng-Nguyªn t¾c c¬ b¶n Quality management in building and installation building works Basic principles 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng, kÓ c¶ thêi gian chuÈn bÞ x©y dùng, ®Õn bμn giao c«ng tr×nh ® a vμo sö dông vμ trong thêi gian b¶o hμnh: nh»m ®¶m b¶o chÊt l îng c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vμ yªu cÇu kÜ thuËt. 1.2. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng hoÆc söa ch÷a cña c¸c ngμnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc, kÓ c¶ t nh©n, ® îc x©y dùng b»ng bÊt k× nguån vèn nμo, ®Òu ph¶i thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l îng theo tiªu chuÈn nμy. 1.3. Khi thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l îng x©yl¾p c«ng tr×nh ph¶i: - B¶o ®¶m sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña Nhμ n íc vÒ chÊt l îng c«ng tr×nh. - ChÊp hμnh c¸c luËt ph¸p liªn quan vμ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt x©y dùng - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng vμ chÊt l îng c«ng tr×nh. ViÖc qu¶n lÝ chÊt l îng ph¶i kÞp thêi, kh¸ch quan, thËn träng, chÝnh x¸c. - T«n träng chøc tr¸ch cña c¸c tæ chøc liªn quan trong viÖc qu¶n lÝ chÊt l îng. KÞp thêi th«ng b¸o ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m kÜ thuËt cã nguy c¬ lμm h háng, gi¶m cÊp c«ng tr×nh hoÆc g©y sù cè nguy hiÓm cho c«ng tr×nh. - Thùc hiÖn nghiªm minh chÕ ®é th ëng ph¹t trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l îng c«ng tr×nh theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n. 1.4. ViÖc ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p, chÊt l îng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l îng c«ng tr×nh hiÖn hμnh. C¸c tæ chøc x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m chÊt l îng tõng c«ng t¸c x©y l¾p còng nh toμn bé c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vμ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt. 1.5. Tæ chøc nhËn thÇu, tæ chøc giao thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn bμn giao c«ng tr×nh, ® a vμo sö dông ®óng tiÕn ®é. ChØ ® îc phÐp bμn giao c«ng tr×nh khi ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c nghiÖm thu quy ®Þnh theo tiªu chuÈn "NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng" (TCVN 4091 : 1985). 2. HÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l îng c«ng tr×nh 2.1. Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p, tæ chøc giao thÇu, tæ chøc (hoÆc ®¹i diÖn) thiÕt kÕ phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l îng trªn hiÖn tr êng x©y dùng. §©y lμ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l îng cÊp c¬ së (sau ®©y gäi lμ cÊp c¬ së). HÖ thèng nμy qu¶n lÝ trùc tiÕp vμ cã t¸c ®éng quan träng ®èi víi chÊt l îng c«ng tr×nh. 2.2. C¸c bé, ngμnh cã nhiÒu c«ng tr×nh quan träng, cã lùc l îng x©y dùng lín, cÇn tæ chøc c¬ quan chuyÓn tr¸ch qu¶n lÝ chÊt l îng; C¸c c¬ quan qu¶n lÝ Nhμ n íc vÒ x©y dùng ë c¸c tØnh, thμnh phè, ®Æc khu thuéc trung ¬ng phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l îng ë c¸c c«ng tr×nh thuéc Bé, ngμnh vμ ®Þa ph ¬ng. §©y lμ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l îng cÊp Ngμnh vμ ®Þa ph ¬ng (sau ®©y gäi t¾t lμ cÊp Ngμnh vμ ®Þa ph ¬ng). 2.3. C¬ quan ® îc ChÝnh phñ giao chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhμ n íc vÒ x©y dùng c¬ b¶n   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhμ n íc vÒ chÊt l îng c«ng tr×nh trong toμn ngμnh x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lμ thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhμ n íc). 3. Néi dung qu¶n lÝ chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp c¬ sá 3.1. Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm chñ yÕu b¶o ®¶m chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú theo quy m« vμ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh, tæ chøc c¸c bé phËn thi c«ng, kiÓm tra gi¸m s¸t phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng. 3.2. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng cña c¸c tæ chøc nhËn thÇu, bao gåm: - Nghiªn cøu kÜ thiÕt kÕ, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt hoÆc bÊt hîp lÝ, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn b¶o ®¶m chÊt l îng. - Lμm tèt kh©u chuÈn bÞ thi c«ng. LËp biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc hoÆc bé phËn c«ng tr×nh quan träng vμ phøc t¹p vÒ kÜ thuËt. LËp c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vμ n©ng cao chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p. - T×m nguån cung cÊp vËt liÖu x©y dùng, b¸n thμnh phÈm, cÊu kiÖn b¶o ®¶m tiªu chuÈn chÊt l îng. Tæ chøc kتm tra thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng theo quy ®Þnh. Kh«ng ® a vËt liÖu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l îng vμo c«ng tr×nh. - Lùa chän c¸n bé kÜ thuËt, ®éi tr ëng, c«ng nh©n ®ñ tr×nh ®é vμ kinh nghiÖm ®èi víi c«ng viÖc ® îc giao. Tæ chøc ®Çy ®ñ bé phËn gi¸m s¸t, kiÓm tra kÜ thuËt. - Tæ chøc kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c x©y l¾p theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn, quy ph¹m thi c«ng, ®Æc biÖt nh÷ng bé phËn khuÊt vμ quan träng. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt, sai ph¹m kÜ thuËt mét c¸ch nghiªm tóc. - Phèi hîp vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù gi¸m s¸t kÜ thuËt cña ®¹i diÖn thiÕt kÕ vμ bªn giao thÇu. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng trong qu¸ tr×nh thi c«ng: sè nhËt kÝ c«ng tr×nh, biªn b¶n thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn, b¸n thμnh phÈm x©y dùng, biªn b¶n kiÓm tra, nghiÖm thu hoμn c«ng vμ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c. - Tham gia héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. - Tæ chøc ®iÒu hμnh cã hiÖu lùc c¸c lùc l îng thi c«ng trªn hiÖn tr êng, thèng nhÊt qu¶n lÝ chÊt l îng ®èi víi c¸c bé phËn trùc thuéc. B¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m kÜ thuËt, nh÷ng sù cè ¶nh h ëng lín ®Õn chÊt l îng c«ng tr×nh. 3.3. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng cña tæ chøc giao thÇu bao gåm: - Thùc hiÖn ®óng vμ ®Çy ®ñ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña "§iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n" - KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n tr íc khi giao cho tæ chøc nhËn thÇu. Tæ chøc giao mÆt b»ng, cäc mèc víi ®Çy ®ñ biªn b¶n vμ b¶n vÏ. B¶o vÖ c¸c cäc mèc chÝnh. - Tæ chøc ®ñ c¸n bé kÜ thuËt gi¸m s¸t thi c«ng: hoÆc thuª tæ chøc gi¸m s¸t cã t c¸ch ph¸p nh©n trong tr êng hîp kh«ng ®ñ n¨ng lùc. - Tr êng hîp cÇn thiÕt, hîp ®ång víi tæ chøc thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ t¹i hiÖn tr êng. - Th ßng xuyªn gi¸m s¸t c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p. Tæ chøc nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n c¸c c«ng viÖc x©y l¾p quan träng, c¸c bé phËn c«ng tr×nh. - B¶o ®¶m nguyªn t¾c vÒ viÖc söa ®æi hoÆc bæ sung thiÐt kÕ. - TËp hîp vμ b¶o qu¶n ®Çy ®ñ hå s¬ kÜ thuËt cña c«ng tr×nh bao gåm thiÕt kÕ; - Tμi liÖu kiÓm tra nghiÖm thu, c¸c tμi liÖu kÜ thuËt kh¸c. Tæ chøc nghiÖm thu bμn giao c«ng tr×nh hoμn thμnh. - B¸o c¸o héi ®ång nghiÖm thu cÊp trªn (nÕu cã) vÒ c¸c tμi liÖu nghiÖm thu c«ng tr×nh vμ tiÕn ®é nghiÖm thu c«ng tr×nh.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  §èi víi c«ng tr×nh lín, quan träng hoÆc t¹i n¬i cã nÒn mãng ®Þa chÊt phøc t¹p, ph¶i theo dâi sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh trong thêi gian thi c«ng còng nh trong thêi gian b¶o hμnh. 3.4. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng cña tæ chøc thiÕt kÕ bao gåm: - Giao ®ñ hå s¬ thiÕt kÕ hîp lÖ, b¶o ®¶m tiÕn ®é thiÕt kÕ; - Thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ®Þnh k× hoÆc th êng xuyªn theo yªu cÇu cña bªn giao thÇu. Gi¸m s¸t viÖc thi c«ng ®óng thiÕt kÕ, xö lÝ kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m so víi thiÕt kÕ; - Bæ sung hoÆc söa ®æi nh÷ng chi tiÕt thiÕt kÕ khi cÇn thiÕt; - Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. 4. Thanh tra, kiÓm tra, gi¸m ®Þnh chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp ngμnh - ®Þa ph ¬ng vμ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ nhμ n íc. 4.1. C¸c c¬ quan qu¶n lÝ x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ chÊt l îng c«ng tr×nh nh sau: - Tæ chøc thanh tra ®Þnh k× hμng n¨m hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu toμn diÖn hoÆc mét sè mÆt nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n lÝ kÜ thuËt, an toμn lao ®éng, phßng ch¸y, phßng næ, b¶o vÖ m«i tr êng. - Tæ chøc kiÓm tra ®ét xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng, x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng vμ nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò ® îc kiÓm tra. KÕt qu¶ kiÓm tra lËp thμnh v¨n b¶n theo mÉu biªn b¶n kiÓm tra (ë Phô lôc 1). - KÞp thêi tæ chøc gi¸m ®Þnh nh÷ng sù cè h háng, cã nguy c¬ g©y thiÖt h¹i cho c«ng tr×nh, trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc sö dông. 4.2. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh cña cÊp ngμnh -®Þa ph ¬ng vμ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ chÊt l îng. - Thanh tra, kiÓm tra c¬ quan qu¶n lÝ cÊp d íi vÒ c¸c mÆt tæ chøc, thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l îng. - Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hμnh luËt, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p vμ chÊt l îng c«ng tr×nh. - Thanh tra kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt kÕ ®· ® îc duyÖt, c¸c quy ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc trong thi c«ng. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸, chøng nhËn, chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p vμ c«ng tr×nh (phô lôc 2,3,4). - Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tranh chÊp vÒ chÊt l îng. - Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¸c cÊp theo quy ®Þnh vÒ tæ chøc Héi ®ång nghiÖm thu. 4.3. Tr×nh tù thanh tra, kiÓm tra chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh ® îc tiÕn hμnh nh sau: - Th«ng b¸o tr íc 15 ngμy cho ®¬n vÞ ® îc kiÓm tra biÕt vÒ yªu cÇu, môc tiªu, quy chÕ thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra. Tr êng hîp kiÓm tra ®ét xuÊt th× kh«ng cÇn b¸o tr íc. - Häp c¸c bªn liªn quan th«ng b¸o yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n cña ®ît thanh tra. - TiÕn hμnh kiÓm tra c¸c kh©u liªn quan ®Õn chÊt l îng. TiÕn hμnh gi¸m ®Þnh ®Ó rót ra nh÷ng th«ng sè cÇn thiÕt. §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ thu ® îc víi c¸c hå s¬ kÜ thuËt, c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hμnh. - Lμm b¸o c¸o thanh tra, kiÓm tra, trong ®ã ® a ra kÕt luËn. Trong tr êng hîp cã vÊn ®Ò kÜ thuËt phøc t¹p th× cã thÓ tæ chøc héi th¶o kÜ thuËt ®Ó cã c¨n cø ® a ra kÕt luËn chÝnh x¸c. - Th«ng qua b¸o c¸o kiÓm tra vμ tr×nh duyÖt b¸o c¸o lªn cÊp cã thÈm quyÒn. - C«ng bè kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra ®Õn ®¬n vÞ ® îc kiÓm tra vμ c¸c ®¬n vÞ liªn quan. 4.4. B¸o c¸o sù cè kÜ thuËt nghiªm träng hoÆc sôp ®æ c«ng tr×nh. Khi cã sù cè h háng hoÆc ®·   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  xÈy ra sôp ®æ c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh, ®¬n vÞ thi c«ng vμ Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh ph¶i b¸o c¸o ngay cho cÊp trªn trùc tiÕp vμ b¸o c¸o cho c¬ quan qu¶n lÝ chÊt l îng cÊp Ngμnh -®Þa ph ong. Thêi gian göi b¸o c¸o kh«ng ® îc chËm h¬n 24 giê kÓ tõ khi xÈy ra sù cè. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ® îc gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng cho tíi khi cã ®¹i diÖn c¬ quan gi¸m ®Þnh cã thÈm quyÒn ®Õn lμm viÖc. Tr êng hîp cßn cã thÓ xÈy ra nguy hiÓm th× ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p chèng ®ì. Ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa mäi ng êi ®Õn gÇn n¬i nguy hiÓm. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ® îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vμo sæ theo mÉu ë phô lôc 7 vμ ® îc khai b¸o theo mÉu ë phô lôc C¬ quan gi¸m ®Þnh tiÕn hμnh ®iÒu tra sù cè kÜ thuËt vμ lËp biªn b¶n theo mÉu ë phô lôc 6. 4.5. Tr êng hîp sù cè h háng, sôp ®æ c«ng tr×nh do thiªn tai (®éng ®Êt, b·o lôt), chñ c«ng tr×nh ® îc tù thu dän, kh¾c phôc hËu qu¶ sau khi ®· ghi chÐp ®Çy ®ñ hoÆc chôp ¶nh hiÖn tr¹ng. Hμng quý, n¨m, c¸c c¬ quan chñ qu¶n ph¶i thèng kª b¸o c¸o nh÷ng sù cè kÜ thuËt cña Ngμnh cho Côc gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vμ x©y dùng Nhμ n íc theo mÉu ë phô lôc 8. 4.6. §èi t îng gi¸m ®Þnh sù cè kÜ thuËt bao gåm: - Nh÷ng h háng xuÊt hiÖn trªn c¸c bé phËn chÞu lùc chñ yÕu cã nguy c¬ sôp ®æ dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ ng êi hoÆc tμi s¶n ®¸ng kÓ; - Nh÷ng c«ng tr×nh ®ang sö dông nh÷ng trang thiÕt bÞ vÒ phßng ch¸y, phßng næ, biÖn ph¸p an toμn, b¶o vÖ m«i tr êng, vÖ sinh c«ng nghiÖp kh«ng cã hoÆc cã ë møc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, cã nguy c¬ hoÆc ®ang g©y ra thiÖt h¹i cho ng êi vμ tμi s¶n; - Nh÷ng c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh míi bÞ sôp ®æ g©y tai n¹n hoÆc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ; 4.7. Tr×nh tù gi¸m ®Þnh chÊt l îng c«ng tr×nh gåm c¸c b íc nh sau: - Kh¸m nghiÖm s¬ bé hiÖn tr êng, thu thËp hå s¬ tμi liÖu gèc; - LËp ®Ò c ¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c, trong ®ã x¸c ®Þnh yªu cÇu môc tiªu, ph¹m vi néi dung gi¸m ®Þnh, nh÷ng chi phÝ vÒ vËt t , nh©n c«ng, thêi gian cÇn thiÕt. Tr×nh duþÖt ®Ò c ¬ng; - LËp Héi ®ång vμ c¸c Ban c«ng t¸c, lμm c¸c thñ tôc ph¸p lÝ cÇn thiÕt; - LËp hå s¬ ghi chÐp, vÏ, chôp ¶nh x¸c nhËn hiÖn tr¹ng h háng vμ sôp ®æ; - Nghiªn cøu hå s¬ liªn quan, thu thËp ý kiÕn c¸c nh©n chøng, ph©n tÝch nguyªn nh©n. - TiÕn hμnh gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña vËt liÖu, kiÓm to¸n l¹i c¸c tμi liÖu gèc(kh¶o s¸t, thi c«ng, nghiÖm thu, chøng chØ chÊt l îng). - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh vμ nguyªn nh©n b»ng c¸c héi th¶o kÜ thuËt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan. LËp b¸o c¸o gi¸m ®Þnh; - Th«ng qua b¸o c¸o t¹i Héi ®ång gi¸m ®Þnh; - C«ng bè kÕt luËn gi¸m ®Þnh vμ theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh; - Phóc tra c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh cña cÊp d íi khi cã khiÕu n¹i cña bÊt k× ®èi t îng nμo göi ®Õn.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 1 Tªn c¬ quan Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- Biªn b¶n kiÓm tra (*) (cÊp ngμnh) (cÊp Nhμ n íc) (VÊn ®Ò hoÆc viÖc kiÓm tra) Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè.....ngμy......th¸ng.......n¨m cña Bé tr ëng Bé x©y dùng ban hμnh tiªu chuÈn qu¶n lÝ chÊt l îng x©y l¾p c«ng tr×nh. 1. C¬ quan chñ tr× kiÓm tra:..................................................................... Thμnh phÇn §oμn (Tæ ) kiÓm tra (Ghi râ hä tªn, nghÒ nghiÖp, chøc vô). ........................................... Tr ëng ®oμn (tæ) ........................................... §oμn viªn (tæ viªn) ........................................... §oμn viªn (tæ viªn) ........................................... §oμn viªn (tæ viªn) 2. Néi dung, ph ¬ng ph¸p, thêi gian kiÓm tra: 3. NhËn xÐt cña ®oμn kiÓm tra: 4. Yªu cÇu cña §oμn kiÓm tra ®èi víi c¬ së ® îc kiÓm tra. 5. ý kiÕn b¶o l u cña: 6. Biªn b¶n nμy lμm t¹i .................ngμy........th¸ng.....n¨m.....vμ ® îc sao thμnh .......b¶n göi c¸c c¬ quan sau ®©y: ............ 7. Thñ tr−ëng ®¬n vÞ ®−îc kiÓm tra Tr−ëng ®oμn kiÓm tra ( Ký tªn, ghi râ hä, tªn chøc vô) ( Ký tªn, ghi râ hä tªn)   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 2 Tªn c¬ quan Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- GiÊy chøng nhËn chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p c«ng tr×nh Sè:...........................(CÊp ngμnh, ®Þa ph ¬ng: CÊp Nhμ n íc) Tªn c«ng t¸c x©y l¾p: Thuéc h¹ng môc c«ng tr×nh: Cña c«ng tr×nh: Tªn ®¬n vÞ chñ ®Çu t : Tªn ®¬n vÞ thi c«ng: B¶n vÏ thiÕt kÕ sè: Yªu cÇu kÜ thuËt cña thiÕt kÕ vμ thùc tÕ ®¹t ® îc theo ph ¬ng ph¸p kiÓm tra: KÕt luËn: CÊp chÊt l îng ®¹t ® îc............. Theo TCVN sè........... Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra .....ngμy.......th¸ng.....n¨m..... ( ký tªn, ghi râ hä, tªn) C¬ quan kiÓm tra (Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l−îng)   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 3 Tªn c¬ quan Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- GiÊy chøng nhËn chÊt l îng h¹ng môc c«ng tr×nh Sè:...................................(CÊp ngμnh, ®Þa ph ¬ng: CÊp Nhμ n íc) Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh: Thuéc c«ng tr×nh: §¬n vÞ chñ ®Çu t : §¬n vÞ thi c«ng: B¶n vÏ thiÕt kÕ sè: §Æc tr ng kÜ thuËt cña h¹ng môc c«ng tr×nh, theo thiÕt kÕ vμ thùc tÕ ®¹t ® îc: Ph ¬ng ph¸p kiÓm tra: Theo c¸c giÊy chøng nhËn chÊt l îng c«ng t¸c x©y l¾p (hoÆc biªn b¶n nghiÖm thu) sè.......®Õn sè..... KÕt luËn: CÊp chÊt l îng ®¹t ® îc.......theo TCVN sè...... Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra .....ngμy.......th¸ng.....n¨m..... ( ký tªn, ghi râ hä, tªn) C¬ quan kiÓm tra (Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l−îng)   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 4 Tªn c¬ quan Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- GiÊy chøng nhËn chÊt l îng c«ng tr×nh Sè:..........................(CÊp ngμnh - ®Þa ph ¬ng:.... CÊp Nhμ n íc) Tªn c«ng tr×nh: ThiÕt kÕ ® îc duyÖt sè ........ngμy.......th¸ng.......n¨m Cña c¬ quan: Chñ nhiÖm ®Ò ¸n thiÕt kÕ: Chñ ®Çu t : §¬n vÞ thi c«ng: Ngμy khëi c«ng:.....................Ngμy hoμn thμnh:....... §Æc tr ng kÜ thuËt cña c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ vμ thùc tÕ ®¹t ® îc: Theo ph ¬ng ph¸p kiÓm tra: Theo giÊy chøng nhËn chÊt l îng h¹ng môc c«ng tr×nh tõ sè: .....®Õn sè:... KÕt luËn: CÊp giÊy chøng nhËn ®¹t ® îc..........theo TCVN sè.......... Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra .....ngμy.......th¸ng.....n¨m..... ( ký tªn, ghi râ hä, tªn) C¬ quan kiÓm tra (Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l−îng)   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 5 Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- B¶n khai b¸o sù cè kÜ thuËt 1. Ngμy, giê, ®Þa ®iÓm xÈy ra sù cè kÜ thuËt: 2. Tªn c«ng tr êng, xÝ nghiÖp x©y l¾p, c«ng tr×nh ®ang sö dông cã sù cè kÜ thuËt: 3. S¬ bé diÔn biÕn vμ nguyªn nh©n: 4. Sè ng êi bÞ tai n¹n: ChÕt:................................. BÞ th ¬ng:......................... 5. Møc ®é ¶nh h ëng ®Õn sù bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh: .....ngμy.......th¸ng.....n¨m..... Thñ tr ëng c¬ quan (KÝ tªn, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 6 Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- Biªn b¶n ®iÒu tra sù cè kÜ thuËt x©y dùng 1. Tªn c«ng tr êng, xÝ nghiÖp xÈy ra sù cè: 2. Tªn c«ng ty, liªn hiÖp x©y dùng, Bé chñ qu¶n: 3. Thμnh phÇn ®oμn ®iÒu tra: (ghi râ hä, tªn, chøc vô, ®¬n vÞ c«ng t¸c cña tõng ng êi) 4. Sù cè x¶y ra håi ....giê, ngμy.....th¸ng.......n¨m.....N¬i x¶y ra sù cè kÜ thuËt: DiÔn biÕn cña sù cè kÜ thuËt: Cã g©y tai n¹n hay kh«ng: 5. S¬ bé kÕt luËn nguyªn nh©n cña vô sù cè kÜ thuËt: 6. Tãm t¾t néi dung c«ng viÖc ®oμn ®iÒu tra ®· lμm: 7. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vμ söa ch÷a sù cè kÜ thuËt: - Néi dung biÖn ph¸p: - Thêi gian thùc hiÖn vμ hoμn thμnh: - §¬n vÞ thùc hiÖn: - KÌm theo kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh (nÕu cã) Thñ tr−ëng ®¬n vÞ Tr−ëng ®oμn kiÓm tra §¬n vÞ thi c«ng – Chñ ®Çu t− ( Ký tªn, ghi râ hä , tªn)   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 7 Néi dung sæ ghi sù cè kÜ thuËt cña c«ng tr×nh 1. Tªn ®¬n vÞ qu¶n lÝ sæ: 2. VÞ trÝ xÈy ra sù cè kÜ thuËt (ghi râ chi tiÕt bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh): 3. DiÔn biÕn sù cè kÜ thuËt: 4. Tai n¹n lao ®éng: 5. Nguyªn nh©n: 6. BiÖn ph¸p xö lÝ kÜ thuËt, h×nh thøc xö lÝ kÜ thuËt: 7. Thêi gian söa ch÷a vμ ngμy hoμn thμnh:   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5637 : 1991  Phô lôc 8 Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------oOo---------- BiÓu b¸o c¸o thèng kª sù cè kÜ thuËt x©y dùng Quý:........ N¨m:........ -C¬ quan thèng kª b¸o c¸o (Bé, ngμnh, ®Þa ph ¬ng) -C¬ quan nhËn b¸o c¸o: Côc gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vμ x©y dùng Nhμ n íc: Nguêi lËp biÓu Thñ tr−ëng ®¬n vÞ ( KÝ tªn, ghi râ hä, tªn)   Page 12 
Đồng bộ tài khoản