TCVN 5639 1991

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 5639 1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong-nguyên tắc cơ bản: tiêu chuẩn qui định nội dung và trình tự nhiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong, chuẩn bị đưa ra vào sử dụng…

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 5639 1991

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 

Nhãm H

NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong - Nguyªn t¾c c¬ b¶n
Check and acceptance of equipmellt after installation - Basic principles

1. Quy ®Þnh chung

Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong, chuÈn
bÞ ®−a vμo sö dông. §èi víi thiÕt bÞ do tæ chøc l¾p ®Æt trong n−íc liªn doanh víi n−íc ngoμi
do ng−êi n−íc ngoμi nhËn thÇu x©y l¾p còng sö dông tiªu chuÈn nμy.

Chó thÝch : Danh tõ "thiÕt bÞ" dïng trong Tiªu chuÈn nμy lμ chØ lμ mét thiÕt bÞ ®éc lËp hoÆc
mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ bao gåm thiÕt bÞ c¬ khÝ, hÖ thèng th«ng giã vμ c¸c vËt liÖu ®i
kÌrn theo.

ThiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong ph¶i b¶o ®¶m toμn bé c¸c c«ng viÖc vËn chuyÓn, bao qu¶n, lÊp ®Æt
thiÕt bÞ thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vμ ch¹y thö ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ.

NghiÖm thu viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm c¸c c«ng viÖc ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè kÜ
thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö.

ViÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo thiÕt kÕ vμ c¸c b¶n vÏ chÕ t¹o (nÕu cã) tu©n
theo c¸c quy ®Þnh ®· ghi trong tμi hÕu híng dÉn l¾p ®Æt vμ vËn hμnh, lÝ hÕch thiÕt bÞ. NÕu
yªu cÇu kÜ thuËt nμo trong thiÕt kÕ vμ h−íng dÉn l¾p ®Æt vËn hμnh kh«ng cã th× theo Tiªu
chuÈn ViÖt Nam hiÖn hμnh.

Khi nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong, ngoμi viÖc tu©n theo tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n
theo tiªu chuÈn nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4091 : 1985.

Thμnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong ®−îc quy ®Þnh trong tiªu
chuÈn nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4091 : 1985.

1.5. C¸c thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong ph¶i ®−îc tæ chøc nghiÖm thu khi ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ghi trong
ch−¬ng 2 cña tiªu chuÈn nμy.

2. Néi dung vμ tr×nh tù tiÕn hμnh nghiÖm thu

2.1. NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong tiÕn hμnh theo 3 b−íc nghiÖm thu tÜnh, nghiÖm thu ch¹y
thö kh«ng t¶i vμ nghiÖm thu ch¹y thö cã t¶i.

2.2. NghiÖm thu tÜnh

2.2.1. NghiÖm thu tÜnh lμ kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt l−îng l¾p ®Æt ®óng thiÕt kÕ vμ phï hîp víi c¸c
yªu cÇu kÜ thuËt l¾p ®Æt ®Ó chuÈn bÞ ®−a thiÕt bÞ vμo ch¹y thö kh«ng t¶i.

C«ng viÖc nghiÖm thu tÜnh do Ban nghiÖm thu c¬ së thùc hiÖn.

2.2.2. Khi nghiÖm thu, cÇn nghiªn cøu c¸c hå s¬ tμi liÖu sau:


  Page 1 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 

- ThiÕt kÕ l¾p ®Æt vμ b¶n vÏ chÕ t¹o (nÕu cã);

- Tμi liÖu h−íng dÉn l¾p ®Æt vμ vËn hμnh, lÝ lÞch thiÕt bÞ.;

- Biªn b¶n nghiÖm thu tõng phÇn c¸c c«ng viÖc l¾p m¸y, l¾p ®iÖn, l¾p èng, l¾p th«ng
giã, l¾p thiÕt bÞ tù ®éng vμ ®o l−êng thÝ nghiÖm, gia c«ng kÕt cÊu thÐp vμ thiÕt b × . . . ;

- B¶n vÏ hoμn c«ng cho mét sè viÖc l¾p ®Æt quan träng;

- Biªn b¶n thanh tra nåi h¬i vμ c¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p;

- Biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng phßng chøa ch¸y;

- Biªn b¶n thay ®åi thiÕt kÕ vμ thiÕt bÞ;

- NhËt ký c«ng tr×nh; .

- Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt vμ bao che
thiÕt bÞ;

- §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®· sö dông råi, khi l¾p ®Æt l¹i ph¶i cã lÝ lÞch thiÕt bÞ tõ c¬ së cò
kÌm theo.

- §èi víi c¸c thiÕt bÞ quan träng ngoμi c¸c v¨n b¶n trªn cßn ph¶i cã v¨n b¶n giao nhËn
thiÕt bÞ gi÷a tæ chøc giao thÇu vμ nhËn thÇu. C¸c biªn b¶n vÒ vËn chuyÓn tõ nhμ m¸y
chÕ t¹o vÒ ®Õn c«ng tr×nh (t×nh tr¹ng kÜ thuËt, c¸c sù cè x¶y ra trªn ®−êng vËn chuyÓn,
lu gi÷ t¹i kho b·i, mÊt m¸t...), x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng thiÕt bÞ tr−íc khi l¾p ®Æt. NÕu thiÕt
bÞ h− háng th× sau khi söa ch÷a xong ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu t×nh tr¹ng thiÕt bÞ
sau khi söa ch÷a.

2.2.3. Sau khi ®· nghiªn cøu hå s¬ nghiÖm thu vμ thùc ®Þa nÕu thÊy thiÕt bÞ l¾p ®Æt ®óng thiÕt kÕ
vμ phï hîp víi yªu cÇu kÜ thuËt quy ®Þnh trong tμi liÖu h−íng dÉn l¾p ®Æt vμ c¸c tiªu
chuÈn kÜ thuËt hiÖn hμnh th× lËp vμ kÝ biªn b¶n nghiÖm thu tÜnh, cho phÐp tiÕn hμnh ch¹y
thö kh«ng t¶i.

NÕu Ban nghiÖm thu ph¸t hiÖn thÊy 1 sè khiÕm khuyÕt th× yªu cÇu tæ chøc nhËn thÇu l¾p
m¸y tiÕn hμnh söa ch÷a, hoμn chØnh vμ hÑn ngμy nghiÖm thu l¹i. NÕu nh÷ng khiÕm
khuyÕt ®ã kh«ng ¶nh h−ëng tíi viÖc ch¹y thö m¸y th× vÉn cã thÓ lËp vμ kÝ biªn b¶n
nghiÖm thu tÜnh, cïng tËp phô lôc nh÷ng khiÕm khuyÕt vμ ®Þnh thêi h¹n hoμn thμnh. PhÝa
nhËn thÇu l¾p m¸y ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn c«ng viÖc kh¾c phôc c¸c khiÕm khuyÕt
trªn ®óng thêi h¹n.

2.3. NghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i.

2.3.1. NghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i lμ kiÓm tra x¸c ®Þnh chÊt lîng l¾p ®Æt vμ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ
trong qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i, ph¸t hiÖn vμ lo¹i trõ nh÷ng sai sãt, khiÕm khuyÕt cha
ph¸t hiÖn ®−îc trong nghiÖm thu tÜnh.

ViÖc ch¹y thö kh«ng t¶i thiÕt bÞ chØ tiÕn hμnh sau khi ®· cã biªn b¶n nghiÖm thu tÜnh.

2.3.2. §èi víi thiÕt bÞ ®éc lËp th× nghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i thùc hiÖn mét b−íc do Ban
nghiÖm thu c¬ së thùc hiÖn.

Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 2 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 

§èi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ gåm nhiÒu thiÕt bÞ th× nghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i tiÕn
hμnh 2 b−íc:
a) NghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i tõng m¸y ®éc lËp (®¬n ®éng).

b) NghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i d©y chuyÒn s¶n xuÊt (liªn ®éng).

2.3.3. NghiÖm thu ch¹y thö tõng m¸y ®éc lËp do Ban nghiÖm thu c¬ sê thùc hiÖn.

Trong qu¸ tr×nh ch¹y thö cÇn theo dâi sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, c¸c th«ng sè vÒ tèc ®é,
®é rung, nhiÖt ®é, c¸c hÖ thèng lμm m¸t, b«i tr¬n... nÕu ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt th× dõng
m¸y, t×m nguyªn nh©n vμ .söa ch÷a.

Thêi gian ch¹y thö kh«ng t¶i ®¬n ®éng th−êng ghi trong c¸c tμi liÖu h−íng dÉn vËn hμnh
m¸y. NÕu kh«ng cã sè liÖu, ®èi víi c¸c m¸y ®¬n gi¶n thêi gian ch¹y kh«ng t¶i tèi ®a lμ 4
giê, c¸c m¸y phøc t¹p tèi ®a lμ 8 giê liªn tôc kh«ng dõng m¸y.

Khi kÕt thóc ch¹y thö kh«ng t¶i ®¬n ®éng. Ban nghiÖm thu c¬ së lËp vμ kÝ biªn b¶n
nghiÖm thu ch¹y thõ kh«ng t¶i ®¬n ®éng. Mét sè thiÕt bÞ ao ®Æc ®iÓm kÕt cÊu kh«ng ch¹y
®−îc chÕ ®é kh«ng t¶i (b¬m níc, m¸y nÐn khÝ, hÖ thèng èng dÉn...) th× sau khi nghiÖm
thu tÜnh xong chuyÓn sang ch¹y thö cã t¶i.

2.3.4. NghiÖm thu ch¹y thõ kh«ng t¶i d©y chuyÒn s¶n xuÊt:

Sau khi toμn bé thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Õ ®îc nghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i
®¬n ®éng. Héi ®ßng nghiÖm thu c¬ së xem xÐt, lËp vμ kl biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ®Ò
thö tæng hîp (phô lôc sè 4~TCVN 4091 : 1985) cho phÐp ch¹y thö liªn ®éng toμn d¸y
chuyÒn.

KÓ tõ khi Héi ®«ng nghiÖm thu c¬ së ki biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ®Ó thö tæng hîp, chñ
®¸u t− ph¶i tiÕp nhËn vμ b¶o qu¶n nh÷ng thiÕt bÞ ®ã.

ViÖc ch¹y thö liªn ®éng ph¶i liªn tôc tõ 4-8 giê (tïy theo lo¹i thiÕt bÞ) kh«ng ngõng l¹i v×
lÝ do nμo, ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn phï hîp víi thiÕt kÕ vμ c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n
xuÊt.

KÕt thóc ch¹y thõ, Héi ®ång nghiÖm thu c¬ s¬ lËp vμ kÝ biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö
kh«ng t¶i liªn ®éng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp ®a d©y chuyÒn vμo ch¹y thö cã t¶i.

2.4. NghiÖm thu ch¹y thö cã tμi.

Ch¹y thö cã t¶i thiÕt bÞ ®Ó ph¸t hiÖn vμ lo¹i trõ c¸c khuyÕt tËt cña thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh
mang t¶i, ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè kl thuËt s©n xuÊt thÝch hîp, ®Ó chuÈn bÞ ®−a thiÕt bÞ vμo
s¶n xuÊt thö.

C«ng viÖc nghiÖm thu do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së thùc hiÖn.

C¸c møc mang t¶i vμ thêi gian ch¹y thö th−êng quy ®Þnh trong tμi liÖu h−íng dÉn vËn hμnh
thiÕt bÞ. NÕu trong tμi liÖu trªn kh«ng cã quy ®Þnh, sau khi thiÕt bÞ mang t¶i 72 giê liªn tôc
kh«ng ngõng m¸y, b¶o ®¶m c¸c th«ng sè kl thuËt vÒ thiÕt bÞ vμ th«ng sè ki thuËt s¶n xuÊt th×
kÕt thóc ch¹y thö cã t¶i.


Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 3 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 

Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së lËp vμ ký biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö cã t¶i.

3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong c«ng t¸c nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p
®Æt xong
2.2. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−:

a) Chñ tr× viÖc nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong:

Phèi hîp víi tæ chøc nhËn thÇu lÊp ®Æt lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ ®· l¾p
®Æt xong, ®«n ®èc c¸c tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p hoμn thiÖn c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o viÖc
nghiÖm thu ®óng thêi h¹n.

b) ChuÈn bÞ c¸n bé, c«ng nh©n vËn hμnh vμ c¸c~®×Òu kiÖn vËt chÊt kÜ thuËt cÇn thiÕt (®iÖn
n−íc, nguyªn nhiªn vËt liÖu, mÆt b»ng...) ®Ó tiÕp nhËn b¶o qu¶n nh÷ng thiÕt bÞ sau khi
Héi ®ång nghiÖm thu c¬ sê kÝ biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó ch¹y thö tæng hîp, tæ chøc viÖc vËn
hμnh thiÕt bÞ trong giai ®o¹n ch¹y thö kh«ng t¶i liªn ®éng vμ cã t¶i (cã sù tham gia cña
bªn nhËn thÇu l¾p ®Æt vμ nhμ m¸y chÕ t¹o) .

c) Cung cÊp cho Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së tμi liÖu híng dÉn l¾p ®Æt vËn hμnh m¸y, lý lÞch
m¸y vμ nh÷ng hå s¬ kÜ thuËt mμ chñ ®Çu t− qu¶n lÝ.

Tr−êng hîp thiÕt bÞ cò sö dông l¹i cho n¬i kh¸c th× chñ ®Çu t− ph¶i cung cÊp lÝ lÞch thiÕt
bÞ cho ®¬n vÞ nhËn thÇu l¾p ®Æt. Trêng hîp lÝ lÞch kh«ng cÇn hay kh«ng ®óng thùc tÕ th×
chñ ®Çu t− ph¶i tæ chøc héi ®ång kÜ thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l−îng thiÕt bÞ, nÕu háng
ph¶i söa ch÷a l¹i míi −îc l¾p ®Æt l¹i vμo n¬i sö dông míi

d) Cã tr¸ch nhiÖm lu tr÷ toμn bé hå s¬ nghiÖm thu ®Ó sö dông l©u dμi trong qu¸ tr×nh vËn
hμnh s¶n xuÊt cña thiÕt bÞ.

e) CÊp kinh phÝ ch¹y thö kh«ng t¶i, cã t¶i vμ chi phÝ c«ng t¸c nghiÖm thu.

f) Cã quyÒn tõ chèi nghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong khi c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ch−a
®−îc nghiÖm thu tõng phÇn hoÆc cha söa ch÷a hÕt c¸c sai sãt ghi trong phô lôc cña biªn
b¶n nghiÖm thu tõng phÇn tríc ®ã. MÆt kh¸c nÕu bªn nhËn thÇu ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu
kiÖn nghiÖm thu mμ bªn chñ ®Çu t− kh«ng tæ chøc nghiÖm thu kÞp thêi th× ph¶i tr¶ cho
bªn nhËn thÇu mäi chi phÝ do kÐo dμi nghiÖm thu.

3.2. Tr¸ch nhiÖm cña tå chøc nhËn thÇu l¾p ®Æt:

a) Cã tr¸ch nhiÖm tù kiÓm tra hoμn chØnh viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ hå s¬ nghiÖm
thu (biªn b¶n, s¬ ®å hoμn c«ng, nhËt kÝ c«ng tr×nh...), t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó Ban nghiÖm
thu vμ Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së lμm viÖc thuËn tiÖn.

b) ChuÈn bÞ hiÖn tr−êng thuéc phÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ, c¸n bé kÜ thuËt, c«ng nh©n vËn hμnh,
c«ng nh©n söa ch÷a thiÕt bÞ, c¸c nguån n¨ng l−îng, vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô viÖc
nghiÖm thu tÜnh, nghiÖm thu kh«ng t¶i ®¬n ®éng thiÕt bÞ.

c) Trong thêi gian ch¹y thö kh«ng t¶i liªn ®éng vμ ch¹y thö cã t¶i, bè trÝ ®ñ c¸n bé ki thuËt
vμ cßng nh©n trùc ®Ó kÞp thêi xö li c¸c sù cè vμ c¸c khiÕm khuyÕt ph¸t sinh.

d) Cã tr¸ch nhiÖm bμn giao l¹i cho chñ ®Çu t− c¸c tμi liÖu thiÕt kÕ vμ c¸c biªn b¶n nghiÖm
thu khi bμn giao c«ng tr×nh.
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 4 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 

e) Tå chøc nhËn thÇu l¹i còng cã tr¸ch nhiÖm nh tæ chøc nhËn thÇu chÝnh trong c¸c phÇn
viÖc m×nh thi c«ng trong viÖc nghiÖm thu bμn giao thiÕt bÞ.

f) Tæ chøc nhËn thÇu l¾p ®Æt cã quyÒn khiÕu n¹i víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn cña tå chøc
nhËn thÇu vμ chñ ®Çu t khi c«ng tr×nh b¶o ®¶m chÊt l−îng mμ chñ ®Çu t− kh«ng chÊp nhËn
hoÆc chËm trÔ kÐo dμi viÖc nghiÖm thu.

8.3. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc nhËn thÇu thiÕt kÕ vμ cña nhμ chÕ t¹o:

a) Tïy tõng møc ®é quan träng cña thiÕt bÞ, tå chøc thiÕt kÕ sÏ tham gia lμ thμnh viªn cña
Ban nghiÖm thu hoÆc Héi ®ång nghiÖm thu c¸c cÊp (do Chñ tÞch Héi ®«ng nghiÖm thu
mêi tham gia).

b) Cã quyÒn kh«ng kÝ v¨n b¶n nghiÖm thu nÕu thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh«ng ®óng thiÕt kÕ, kh«ng
®óng quy tr×nh, quy ph¹m kÜ thuËt, hoÆc kh«ng ®óng h−íng dÉn kÜ thuËt cña nhμ chÕ t¹o
®· ghi trong thuyÕt minh kÜ thuËt cña thiÕt bÞ.

c) Tr−êng hîp thiÕt bÞ mua cña n−íc ngoμi, cã ®¹i diÖn cña nhμ chÕ t¹o trong qu¸ tr×nh l¾p
®Æt thi cÇn c¨n cø theo hîp c«ng cña chñ ®Çu t− víi n−íc ngoμi mμ yªu cÇu nhμ chÕ t¹o cã
tr¸ch nhiÖm theo dâi, h−íng dÉn tæ chøc nhËn thÇu l¾p ®Æt ch¹y theo ®óng yªu cÇu kÜ
thuËt, ®óng thiÕt kÕ, ®óng thuyÕt minh kÜ thuËt cña nhμ chÕ t¹o, cã tr¸ch nhiÖm cïng c¸c
bªn liªn quan cho ch¹y thö thiÕt bÞ ®óng c«ng suÊt thiÕt kÕ, gióp ban nghiÖm thu, héi
®ång nghiÖm thu c¸c cÊp ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n chÊt l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ.
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 5 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 Phô lôc 1

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ..........

Biªn b¶n sè:.....
ChuÈn bÞ c«ng tr×nh x©y dùng cho c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ


-Tªn c«ng tr×nh:
-§Þa ®iÓm:V¨n b¶n nμy ® îc lËp ë:

Thuéc ph©n x ëng:
§· ® îc thi c«ng x©y dùng theo b¶n vÏ:
§Ó chuÈn bÞ cho viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ cã tªn:
Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng (c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu theo
TCVN 4091 : 1985) vμ kiÓm tra l¹i c«ng tr×nh, ®¹i diÖn c¸c bªn ®· thèng nhÊt kÕt luËn.......

-VÒ kÜ thuËt:
-§ îc phÐp ® a thiÕt bÞ vμo l¾p ®Æt.


Ch÷ kÝ cña:
-Chñ ®Çu t : .
-§¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu x©y dùng:
-§¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu l¾p ®Æt:
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 6 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 Phô lôc 2

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ..........


Biªn b¶n sè:.....
ChuÈn bÞ mãng (bÖ ®ì hay gi¸ ®ì) cho viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ


-Tªn c«ng tr×nh: ..
-Tªn mãng thiÕt bÞ: ..

Biªn b¶n nμy ® îc lËp t¹i c«ng tr×nh cã x©y dùng mãng (gi¸ ®ì hay bÖ ®ì) ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ
..........................................................................................................................................................
Theo b¶n vÏ:.................................................
Sau khi xem xÐt t¹i hiÖn tr êng vμ c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu phÇn x©y dùng mãng (bÖ ®ì, gi¸ ®ì)
vμ c¸c b¶n vÏ hoμn c«ng, ®¹i diÖn c¸c bªn ®· thèng nhÊt kÕt luËn nh− sau :.

-VÒ kÜ thuËt:.................................................
-§ îc phÐp ® a thiÕt bÞ vμo l¾p ®Æt.


Ch÷ kÝ cña:
-§¹i diÖn chñ ®Çu t− .
-§¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu x©y dùng .
-§¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu l¾p ®Æt .
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 7 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 
Phô lôc 3

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ..........


NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ
ThiÕt bi: ....
Thuéc hμng môc c«ng tr×nh ...
C«ng tr×nh ...
Do Ban nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh phÇn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu:

-Tr ëng ban: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t :
-C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn tæ chøc nhËn thÇu:
§¹i diÖn tæ chøc ThiÕt kÕ:
§¹i diÖn nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ:
- §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ® îc mêi:
.........................................................
Ban nghiÖm thu c¬ së ®· nhËn ® îc c¸c b¶n vÏ, tμi liÖu l¾p ®Æt thiÕt bÞ nªu trªn nh sau:
...........................................
...........................................

Sau khi xem xÐt c¸c tμi liÖu, b¶n vª l¾p ®Ët, hå s¬ hoμn c«ng vμ tiÕn hμnh kiÓm tra t×nh tr¹ng l¾p
®Æt thiÕt bi, cã nhËn xÐt nh− sau:

1. NhËn xÐt vÒ ki thuËt: .....~ .............
2. Vª khèi l−îng ®· thùc hiÖn ...........................
KÕt luËn: .......................................................'"'
ý kiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thμnh viªn ban nghiÖm thu c¬ së:
.
C¸c phô lôc kÌm theo: ....................
.

Ch÷ kÝ cña:
- Tr−ëng Ban nghiÖm thu c¬ së: .............
- C¸c thμnh viªn: .............................
- C¸c c¬ quan ®−îc míi: ..........................
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 8 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 
Phô lôc 4

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ........


Biªn b¶n sè....
NghiÖm thu ch¹y thö kh«ng t¶i ®¬n ®éng thiÕt bÞ

ThiÕt bi ...
Thuéc h¹ng môc c«ng tr×nh...
C«ng tr×nh...
Do Ban nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh phÇn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu:
- Tr−ëng ban: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−................................
- C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn tè chøcc nhËn thÇu...........................
§¹i diÖn tæ chôc thiÕt kÕ................................
§¹i diÖn nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ..................

- §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi:..................
.

Sau khi nghiªn cøu c¸c tμi liÖu −íng dÉn vËn hμnh m¸y vμ gi¸m s¸t, theo dâi qu¸ tr×nh ch¹y thö
kh«ng t¶i ®¬n ®éng thiÕt bi, cã nhËn xÐt n− sau:

1. NhËn xÐt vÒ ki thuËt: ..................
2. Khèi lîng ®· thùc hiÖn:..............

KÕt luËn:...........................................

ý kiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thμnh viªn Ban nghiÖm thu c¬ së: ..................
- C¸c phô lôc kÌm theo: ..................
.


Ch÷ kÝ cña:
- Tr−ëng Ban nghiÖm thu c¬ së: ......................
- C¸c thμnh viªn: .............................................
- C¸c c¬ quan ®−îc mêi:....................................
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 9 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 
Phô lôc 5

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ........


Biªn b¶n sè....
NghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng

H¹ng môc c«ng tr×nh: .................
Thuéc c«ng tr×nh:.........................

Do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh phÇn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu:
-Chñ tich Héi ®ång: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t− ...............................................
- C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn Tæ chøc nhËn thÇu.......................................
§¹i diÖn ban chuÈn bi s¶n xuÊt..................................
§¹i diÖn Tæ chøc thiÕt kÕ...........................................
§¹i diÖn nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bi chñ yÕu..................
- §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−îc mêi: ......
..
Sau khi nghiªn cøu hå s¬ nghiÖm thu, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn vËn hμnh thiÕt bi vμ gi¸m s¸t theo
dâi qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i liªn ®éng thiÕt bi, cã nhËn xÐt nh− sau:

1 NhËn xÐt vÒ kÜ thuËt..................
2. Khèi lîng ®· thùc hiÖn ...........
KÕt luËn: ........................................

ý kiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thμnh viªn héi ®ång nghiÖm thu c¬ së . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
C¸c phô lôc kÌm theo:
.


Ch÷ kÝ cña:
- Chñ tich Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së: ......
- C¸c thμnh viªn: .........................................
- C¸c c¬ quan ®−îc mêi: ...............................
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 10 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5639 : 1991 
Phô lôc 6

C«ng tr×nh .. Céng hoμ x· héi chñ nghi· ViÖt Nam
. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------------------

Ngμy ........ th¸ng ......... n¨m ........


Biªn b¶n sè ....
NghiÖm thu ch¹y thö cã t¶i
H¹ng môc c«ng tr×nh: .......................
Thuéc c«ng tr×nh .............................
Do Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së gåm c¸c thμnh phÇn sau ®©y tiÕn hμnh nghiÖm thu:
- Chñ tich Héi ®ång: §¹i diÖn cho chñ ®Çu t−.....................................
- C¸c thμnh viªn: §¹i diÖn Tæ chøc nhËn thÇu..............................
§¹i diÖn Ban chuÈn bi s¶n xuÊt .......................
§¹i diÖn Tè chøc thiÕt kÕ................................
§¹i diÖn nhμ m¸y chÕ t¹o thiÕt bi chñ yÕu.....
- §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan ®−hiÖm thu, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn vËn hμnh thiÕt bÞ vμ gi¸m s¸t theo
dâi qu¸ tr×nh ch¹y thö cã t¶i thiÕt bi, cã nhËn xÐt nh− sau:
1.NhËn xÐt vÒ kü thuËt
2. Khèi l−îng ®· thùc hiÖn ......
KÕt luËn: .............................,.............
ý kiÕn ®Æc biÖ t cña c¸c thμnh viªn héi ®ång nghiÖm thu c¬ së. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C¸c phô lôc kÌm theo:
..Ch÷ ký cña:
- Chñ tich Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së: .....
- C¸c thμnh viªn: ................................
- C¸c c¬ quan ®−îc mêi:.......................
Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 11 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản