TCVN 5672 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
147
lượt xem
74
download

TCVN 5672 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5672 1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công -Yêu cầu chung: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về hồ sơ thiết kế kĩ thuật - bản vẽ thi công (với công trình thiết kế một b¬ước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (với công trình thiết kế hai bước) sau đây gọi tắt là hồ sơ thi công và đ¬ược áp dụng khi thiết kế nhà và công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5672 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5672 : 1992  Nhãm H HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng - Hå s¬ thi c«ng -Yªu cÇu chung System Of design documents for construction - Working documents - General principles Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ hå s¬ thiÕt kÕ kÜ thuËt - b¶n vÏ thi c«ng (víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ mét b−íc) hoÆc hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ hai b−íc) sau ®©y gäi t¾t lμ hå s¬ thi c«ng vμ ®−îc ¸p dông khi thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh. Ngoμi tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc thuéc hÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. 1. Thμnh phÇn hå s¬ thi c«ng 1.1. Thμnh phÇn hå s¬ thi c«ng bao gåm: PhÇn thuyÕt minh vμ c¸c tμi liÖu ®Ó thiÕt kÕ; PhÇn b¶n vÏ ; PhÇn c¸c tμi liÖu kinh tÕ kÜ thuËt. 1 2. Tïy theo tÝnh chÊt cña tõng c«ng tr×nh, phÇn b¶n vÏ hå s¬ thi c«ng bao gåm: B¶n vÏ kiÕn tróc x©y dùng; B¶n vÏ kÕt cÊu x©y dùng; B¶n vÏ ®iÖn; B¶n vÏ n−íc; B¶n vÏ kÜ thuËt kh¸c: sëi, th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, th«ng tin liªn l¹c, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, trang trÝ néi thÊt vμ ngo¹i thÊt, gi¶i ph¸p ©m thanh v.v... B¶n vÏ thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng 1.3. PhÇn c¸c tμi liÖu kinh tÕ kÜ thuËt bao gåm: luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, tiªn l−îng dù to¸n vμ c¸c sè liÖu kinh tÕ kÜ thuËt kh¸c lμm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thμnh c«ng tr×nh trong c¸c qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t−, chuÈn bÞ x©y dùng vμ x©y l¾p. 1.4. Sè l−îng c¸c tμi liÖu vμ b¶n vÏ ph¶i ®ñ ®Ó thÓ hiÖn râ rμng, chÝnh x¸c tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ph¶i lμm ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. Sè l−îng b¶n vÏ vμ tμi liÖu ®−îc ghi trong tê môc lôc nh− quy ®Þnh í ®iÒu 2.8 vμ 2.9 cña tiªu chuÈn nμy. 2. Yªu cÇu chung ®èi víi hå s¬ thi c«ng   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5672 : 1992  2.1. Khi lËp hå s¬ thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt thiÕt kÕ theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n ®−îc NghÞ ®Þnh 385 H§BT (nay lμ ChÝnh phñ) ngμy 7 th¸ng 11 n¨m 1990 ban hμnh. 2.2. Khi lËp b¶n vÏ vμ tμi liÖu cña hå s¬ thi c«ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: - C¸c tμi liÖu vμ thuyÕt minh ®−îc thÓ hiÖn trªn tê giÊy khæ A4. - C¸c hμnh vÏ ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c khæ giÊy phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 2.3. ViÖc tr×nh bμy khung tªn b¶n vÏ (kÝch th−íc, néi dung, ch÷ viÕt...) ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. B¶n. vÏ x©y dùng. Khung tªn.TCVN 5571 : 1991". Trong khung tªn ph¶i cã ®ñ ch÷ kÝ cña chñ tr× thiÕt kÕ, ngêi thiÕt kÕ, ng−êi vÏ, ng−êi kiÓm tra, Thñ tr−ëng tæ chøc thiÕt kÕ cã t− c¸ch ph¸p nh©n vμ dÊu cña c¬ quan thiÕt kÕ. Néi dung chñ yÕu cña b¶n vÏ ®−îc ghi râ trong khung tªn. VÝ dô: mÆt b»ng tÇng 1 kÝ hiÖu c¸c b¶n vÏ ghi trong khung tªn ®−îc viÕt t¾t b»ng mét nhãm ch÷ c¸i vμ ph©n sè. VÝ dô: KT 1/18 trong ®ã cÊc ch÷ c¸i chØ tªn c¸c b¶n vÏ thuéc phÇn nμo (kiÕn tróc, kÕt cÊu, ®iÖn n−íc v.v...). Ch÷ sè ë tö sè chØ sè thø tù cña b©n vÏ, ch÷ sè ë mÉu sè chØ tæng sè tê b¶n vÏ cã trong phÇn b¶n vÏ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 2.4. §−êng nÐt thÒ hiÖn trªn b¶n vÏ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "B¶n vÏ x©y dùng. Ký hiÖu ®−êng trôc vμ ®−êng nÐt trong b¶n vÏ. TCVN 5570 : 1991”. Khi thÓ hiÖn b¶n vÏ ph¶i c¨n cø vμo tØ lÖ h×nh vÏ ®Ó chän chiÕu réng nÐt vÏ cho phï hîp. ChiÒu dμy nÐt ®Ëm ph¶i ®¶m b¶o tõ 0,4 ®Õn 0,8 mm. 2.5. Tû lÖ b¶n vÏ ®−îc chän ph¶i b¶o ®¶m thÒ hiÖn chÝnh x¸c, râ rμng c¸c chi tiÕt cÇn thÒ hiÖn vμ ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn Nhμ n−íc hiÖn hμnh cã liªn quan. 2.6. Ch÷, ch÷ sè ph¶i ghi râ rμng, chÝnh x¸c, kh«ng g©y hiÓu nhÇm cho nguêi ®äc vμ cÇn ®−îc thèng nhÊt trªn toμn bé c¸c b¶n vÏ vÒ kÝch thuíc vμ kiÓu ch÷. 2.7. KÝ hiÖu quy íc c¸c b¶n vÏ cña hå s¬ thi c«ng ®−îc viÕt t¾t b»ng c¸c ch÷ c¸i ®Çu chØ tªn gäi c¸c phÇn b¶n vÏ: B¶n vÏ kiÕn tróc - kÝ hiÖu lμ KT; B¶n vÏ kÕt cÊu - kÝ hiÖu lμ KC; Bμn vÏ ®iÖn - kÝ hiÖu lμ §; B©n vÏ n−íc - kÝ hiÖu lμ N; . B¶n vÏ tå chøc x©y dùng - kÝ hiÖu lμ TCXD v.v Thø tù c¸c b¶n vÏ ®−îc ®¸nh sè liªn tôc trong toμn bé hå s¬ thi c«ng nh− quy ®Þnh trong ®iÒu 2.3 cña tiªu chuÈn nμy. 2.8. Tê môc lôc b¶n vÏ cña hå s¬ thi c«ng ®îc thÓ hiÖn theo mÉu sau:   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5672 : 1992  Thø tù tr×nh bμy trong môc lôc b¶n vÏ quy ®Þnh nh− sau: B¶n vÏ kiÕn tróc, b¶n vÏ kÕt cÊu, b¶n vÏ ®iÖn, b¶n vÏ n−íc vμ tiÕp theo c¸c b¶n vÏ kh¸c. Sè thø tù KÝ hiÖu Tªn b¶n vÏ KT 1/18 MÆt b»ng tÇng 1 2.9. Tê môc lôc cña hå s¬ thi c«ng ®−îc thÓ hiÖn theo mÉu sau: TT KÝ hiÖu Tªn tμi liÖu Sè trang, sè tê b¶n vÏ I TM PhÇn thuyÕt minh 12 II BV PhÇn b¶n vÏ 53 III KTKT PhÇn c¸c tμi liÖu kinh tÕ kÜ thuËt 50 2.10. Sau khi giao c¸c hå s¬ thi c«ng, kh«ng ®îc phÐp sa ch÷a, thªm, bít b¶n vÏ vμ tμi liÖu. Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t− vμ tæ chøc thiÕt kÕ. Nh÷ng söa ®æi trªn b¶n vÏ ph¶i theo TCVN 3967 : 198(5, cã ch÷ kÝ cña ng−êi söa cã tr¸ch nhiÖm vμ ph¶i ghi râ hä tªn, ngμy th¸ng n¨m söa ®æi. 2.11. Khi thÓ hiÖn c¸c h×nh vÏ chi tiÕt cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: c¸c chi tiÕt nªn bè trÝ trªn cïng mét tê víi h×nh vÏ cã phÇn chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn. Trêng hîp bè trÝ ë tê kh¸c th× ph¶i chi dÉn kÝ hiÖu tê sÏ thÓ hiÖn h×nh vÏ chi tiÕt. VÝ dô: xem tê KT 5/18 2.12. Khi sö dông c¸c bé phËn kÕt cÊu cã trong thiÕt kÕ ®iÓn h×nh ®· ban hμnh cña Nhμ n−íc ph¶i ghi râ kÝ hiÖu, xª ri, tËp thiÕt kÕ ®iÓn h×nh ®· sö dông. 2.13. ViÖc lÆp c¸c biÓu b¶ng vμ thèng kª vËt liÖu ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 4455 : 1987. ViÖc thèng kª vËt liÖu ph¶i b¶o ®¶m ®ñ yªu cÇu sö dông vËt t cho toμn bé c«ng tr×nh gåm c¸c lo¹i cÊu kiÖn, c¸c phÇn c«ng t¸c x©y l¾p c¸c trang thiÕt bÞ cña nhμ vμ cña c«ng tr×nh. 2.14. Tiªn l−îng dù to¸n thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lËp trªn c¬ sí thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vμ thiÕt kÕ tè chøc x©y dùng ®−îc duyÖt. Trong tiªn lîng dù to¸n thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn chÝnh x¸c khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p vμ yªu cÇu sö dông vËt t− ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc vÒ ®Þnh møc dù to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n. 2.15. B¶n gèc hå s¬ thi c«ng (b¶n can) ®−îc l−u tr÷ b¶o qu¶n t¹i tæ chøc thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nh÷ng thay ®åi t¹i c«ng tr−êng ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña ®¹i diÖn chñ ®Çu t− vμ ®¹i diÖn tå chøc thiÕt kÕ, ®ång thêi ph¶i ghi vμo nhËt kÝ c«ng tr×nh tr−íc khi thùc hiÖn. Khi kÕt thóc thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn râ trong b¶n vÏ hoμn c«ng. Tr×nh tù lËp luËn vμ ®a hå s¬ thi c«ng vμo l−u tr÷ b¶o qu¶n ph¶i tu©n theo TCVN 3990 : 1985.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5672 : 1992  2.16. C¸c tμi liÖu va b¶n vÏ cña hå s¬ thi c«ng ®−îc gËp theo khè A4 vμ ®ãng thμnh tËp. Trªn tê b×a cña tËp hå s¬ thi c«ng ph¶i ghi nh·n trong ®ã chØ râ tªn c«ng tr×nh x©y dùng, tªn c¬ quan chñ ®Çu t−, tªn tæ chøc thiÕt kÕ vμ ngμy, th¸ng, n¨m hoμn thμnh hå s¬ thi c«ng.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản