TCVN 5691 1992

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
24
download

TCVN 5691 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5691 1992. Xi măng pooc lăng trắng - Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng pooc lăng trắng thông dụng, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clanhke xi măng pooc lăng trắng với lượng thạch cao cần thiêt, có thể pha hoặc không pha phụ gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5691 1992

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5691 : 1992 Nhãm H Xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng White Portland cement Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng th«ng dông, ®|îc chÕ t¹o b»ng c¸ch nghiÒn mÞn clanhke xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng víi l|îng th¹ch cao cÇn thiªt, cã thÓ pha hoÆc kh«ng pha phô gia. 1. Ph©n lo¹i 1.1. Theo ®é bÒn nÐn, xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng ®|îc ph©n lµm ba m¸c sau: PCW25; PCW30 vµ PCW40. 1.2. Theo ®é tr¾ng, xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng ®|îc ph©n lµm ba lo¹i sau: §é tr¾ng, % so víi Lo¹i BaSO4 kh«ng nhá h¬n 80 ®Æc biÖt 75 I 68 II 1.3. KÝ hiÖu quy |íc cña xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng ®|îc quy ®Þnh theo thø tù: tªn s¶n phÈm, kÝ hiÖu m¸c vµ ®é tr¾ng. VÝ dô: Xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng cã m¸c PCW30 vµ ®é tr¾ng lo¹i I th× cã kÝ hiÖu quy |íc nh| sau: “Xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng PCW30.I”. 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Nguyªn liÖu vµ phô gia 2.1.1. Hµm l|îng magiª oxit (MgO) cã trong clanke xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng kh«ng lín h¬n 5%. 2.1.2. Th¹ch cao dïng ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng cã ®é tr¾ng kh«ng nhá h¬n 70%. 2.1.3. Tuú theo chÊt l|îng clanke cã thÓ sö dông phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh vµ phô gia kh«ng ho¹t tÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poãc l¨ng tr¾ng. §é tr¾ng cña phô gia kh«ng nhá h¬n 80%, tæng l|îng pha vµo xi m¨ng kh«ng qu¸ 15%, trong ®ã phô gia kh«ng ho¹t tÝnh kh«ng qu¸ 10%, phô gia nghiÒn kh«ng qu¸ 1%. 2.1.4. ChÊt l|îng cña xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng ®èi víi tõng mÉu ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng sau: Møc Tªn chØ tiªu PCW25 PCW30 PCW40 2 1. Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm , kh«ng nhá h¬n 25 30 40 2. §é nghiÒn mÞn: - PhÇn cßn l¹i trªn sµng 0,08mm, %, kh«ng lín h¬n: 12 - BÒ mÆt riªng x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p Blaine,
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5691 : 1992 cm2/g, kh«ng nhá h¬n: 2500 3.Thêi gian ®«ng kÕt: - B¾t ®Çu, phót, kh«ng sím h¬n: 45 - KÕt thóc, giê, kh«ng muén h¬n: 10 4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch, x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p L¬ Sat¬lie, mm, kh«ng lín h¬n. 10 5. Hµm l|îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng lín h¬n 3,5 6. Hµm l|îng cÆn kh«ng tan (CKT), %, kh«ng lín h¬n 1,5 7. Hµm l|îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n 9 3. Ph|¬ng ph¸p thö 3.1. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö xi m¨ng theo TCVN 4787: 1989 3.2. X¸c ®Þnh thµnh phÇn ho¸ häc theo TCVN 141: 1986 3.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ theo TCVN 4029: 1985 O TCVN 4032: 1985. 3.4. X¸c ®Þnh ®é tr¾ng 3.4.1. Nguyªn t¾c §é tr¾ng ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c|êng ®é cña chïm tia s¸ng ph¶n x¹ qua mÉu chuÈn vµ mÉu cÇn cã, gi¸ trÞ ®é tr¾ng ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%) so víi ®é tr¾ng cña mÉu chuÈn (BaSO4). 3.4.2. MÉu chuÈn vµ thiÕt bÞ thö 3.4.2.1. MÉu chuÈn ®Ó ®o ®é tr¾ng lµ bari sunfat (BaSO4) lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch, ®· ®|îc chøng nhËn Nhµ n|íc vÒ mÉu chuÈn. 3.4.2.2. ThiÕt bÞ ®o ®é tr¾ng lµ m¸y quang kÕ NDW – 1D cña NhËt B¶n (h×nh 1), hoÆc thiÕt bÞ t|¬ng tù. 3.4.3. ChuÈn bÞ mÉu C©n 100 g mÉu ®· ®|îc lÊy vµ chuÈn bÞ theo TCVN 4787: 1989 sÊy mÉu ë nhiÖt ®é 105 H 5oC ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, lÊy ra ®|a vµo b×nh hót Èm, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng, cho mÉu vµo khu«n g¹t ph¼ng lÌn chÆt vÆn n¾p vµ dïng v¶i mÒm lau s¹ch mÆt thuû tinh khu«n mÉu. 3.4.4. TiÕn hµnh thö H×nh 1 1. §ång hå hiÖu sè, thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®o b»ng ch÷ sè; 2. C«ng t¾c nguån ®iÖn;
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5691 : 1992 3. Nóm ®iÒu chØnh vÒ vÞ trÝ c©n b»ng “Zero”; 4. Nóm ®iÒu chØnh th«; 5. Nóm ®iÒu chØnh tinh, sö dông khi cÇn thùc hiÖn sè ®o chÝnh x¸c h¬n. 3.4.4.1. ChuÈn bÞ m¸y NDW - 1D. §ãng ®iÖn, ®Æt ®Üa chuÈn gèc lªn khay mÉu cña bé phËn c¶n quang, kiÓm tra bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®¹t ®óng 9 v«n – 4 ampe, khëi ®éng m¸y Ýt nhÊt trong 30 phót ®Ó c¸c tÕ bµo quang ®iÖn ®|îc chiÕu s¸ng vµ c¸c linh kiÖn cña m¹ch ®iÖn ®|îc æn ®Þnh. 3.4.4.2. §iÒu chØnh vÒ vÞ trÝ c©n b»ng (vÞ trÝ O). LÊy ®Üa chuÈn gèc ra khái khay mÉu cña m¸y vµ ®Æt n¾p ®iÒu chØnh ®iÓm O (O - ADJ) ®Ó ch¾n tia ph¶n x¹. Sau ®ã ®iÒu chØnh nóm O - ADJ sao cho ®ång bé ®¹t gi¸ trÞ OO - O (t|¬ng øng ®é tr¾ng b»ng O). 3.4.4.3. §iÒu chØnh theo mÉu chuÈn. §Æt mÉu chuÈn lªn khay mÉu cña m¸y, ®iÒu chØnh nóm th« COARSE, cho ®Õn khi ®ång hå chØ gi¸ trÞ gÇn ®óng ®é tr¾ng cña mÉu chuÈn, tiÕp theo sö dông nóm ®iÒu chØnh tinh – FINE, cho tíi khi ®ång hå hiÖn sè ®¹t ®|îc trÞ sè thùc cña mÉu chuÈn, t¾t c«ng t¾c nguån ®iÖn 2. 3.4.4.4. §o ®é tr¾ng cña mÉu. LÊy mÉu chuÈn ra khái m¸y, ®¹t mÉu cÇn ®o ®é tr¾ng vµo vÞ trÝ ®o, bËt c«ng t¾c nguån ®iÖn 2. §ång hå sÏ hiÖn lªn gi¸ trÞ ®é tr¾ng cña mÉu cÇn ®o. Chó thÝch: 1. Khi tiÕn hµnh ®o liªn tôc, cø c¸ch hai giê ph¶i kiÓm tra sè ®o 0 mét lÇn; 2. Thao t¸c thËn träng kh«ng lµm x|íc, bÈn ®Üa chuÈn. 3.4.5.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ §é tr¾ng cña mÉu lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña ba phÐp ®o, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1%. 4. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 4.1. Bao gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ b¶o hµnh xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng theo TCVN 2682: 1992. 4.2. ViÖc ghi nh·n trªn vá bao xi m¨ng tr¾ng ngoµi quy ®Þnh cña TCVN 2682: 1992 cÇn ghi thªm kÝ hiÖu m¸c vµ lo¹i xi m¨ng pooc l¨ng tr¾ng theo ®iÒu 1.3 cña tiªu chuÈn nµy. Phô lôc tham kh¶o Ph|¬ng ph¸p ®iÒu chÕ barisunfat lµm mÉu chuÈn ®o ®é tr¾ng Barisunfat – BaSO4 dïng lµm mÉu chuÈn ®o ®é tr¾ng lµ lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch, ë d¹ng bét mÞn mÇu tr¾ng, kh«ng tan trong n|íc vµ axit. Barisunfat cã yªu cÇu kÜ thuËt sau: C«ng thøc: BaSO4; Khèi l|îng ph©n tö (®¬n vÞ cacbon): 233,42; Khèi l|îng riªng (g/cm3): 4,5; TÝch sè tan ë 18oC: 0,87 K 10 10 ; §é hoµ tan %: - ë 18oC: 23 K 10 4 ; - ë 100oC: 3,9 K 10 4 ;
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5691 : 1992 NhiÖt ®é nãng ch¶y: 1580oC; §é mÞn: qua sµng 10.000 lç/cm2. 1. Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ: Barisunfat ®|îc ®iÒu chÕ tõ Bariclorua TKPT vµ axÝt sunfuric TKPT. BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 2. Dông cô vµ ho¸ chÊt C©n kÜ thuËt; Tñ sÊy; Cèi m· n·o; B×nh dung tÝch 1000ml; N|íc cÊt theo TCVN 2117: 1978; Bariclorua TKPT, dd 110g BaCl2.2H2O/500 ml H2O; Axit sunfuric TKPT d = 1,84, dd 45ml H2SO4/240ml H2O; Dung dÞch b¹c nitrat 0,1%. 3. TiÕn hµnh ®iÒu chÕ §un nãng dung dÞch Bari – clorua, thªm tõ tõ dung dÞch nãng axit sunfuric. §Ó ®|îc dung dÞch kÕt tña hoµn toµn sau ®ã nhá thªm mÊy giät H2SO4 láng cho tíi khi kh«ng thÊy hiÖn t|îng kÕt tña n÷a. Sau khi ®Ó kÕt tña l¾ng, thËn träng ®æ ®i phÇn dung dÞch trong phÇn kÕt tña ®|îc l¾ng g¹n tõ 5 ®Õn 6 lÇn b»ng n|íc nßng. Sau ®ã läc hót kÕt tña vµ röa b»ng n|íc cÊt nãng t¸ch hÕt ion Clo Cl (thö b»ng c¸ch thªm vµi giät dung dÞch AgNO3 0,1% vµo mÉu n|íc läc. Kh«ng cã kÕt tña tr¾ng lµ ®|îc). SÊy kh« kÕt tña ë 50 O 70oC. NghiÒn nhá thµnh phÈm trong cèi m· n·o, s¶n phÈm thu ®|îc lµ BaSO4, tinh khiÕt cã ®é tr¾ng ®|îc coi lµ 100%. 4. B¶o qu¶n vµ b¶o hµnh mÉu chuÈn Barisunfat ®|îc b¶o qu¶n trong lä thuû tinh cã n¾p kÝn. Thêi gian b¶o hµnh mÉu kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy ®iÒu chÕ.
Đồng bộ tài khoản