TCVN 5704 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
141
lượt xem
44
download

TCVN 5704 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5704 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu và xác định hàm lượng bụi trong không khí vùng làm việc đối với bụi có dải kích thước từ 0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5704 1993

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5704: 1993 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng bôi Workplace atmospheles- Method for determination of dust content Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ x¸c ®Þnh hµm l|îng bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ®èi víi bôi cã d¶i kÝch th|íc tõ 0 < ®Õn l00Pm theo c¸c kho¶ng thêi gian 5 y l0 phót, 30 phót vµ 480 phót (mét ca lµm viÖc). 1. Nguyªn t¾c 1.1. Hµm l|îng bôi (mg/m3) ®|îc x¸c ®Þnh b»ng sù chªnh lÖch khèi l|îng cña mét c¸i läc ®|îc c©n sau vµ tr|íc khi hót mét thÓ tÝch x¸c ®Þnh kh«ng khÝ chøa bôi ®i qua. 2. ThiÕt bÞ ®o 2.1. B¬m lÊy mÉu 2.1.1. Khi lÊy mÉu c¸ nh©n ph¶i gi÷ ®|îc l|u l|îng æn ®Þnh 2,0 r 0,l lÝt/phót trong thêi gian lÊy mÉu. 2.1.2. Khi lÊy mÉu bôi h« hÊp (kÝch th|íc tõ 0 < y 7Pm) ph¶i giö ®|îc l|u l|îng æn ®Þnh l,9 r 0,1 lÝt/phót trong thêi gian lÊy mÉu. 2.1.3. Khi lÊy mÉu t¹i nguån ph¸t sinh, m«i tr|êng chung hoÆc vÞ trÝ ®èi chøng ®|îc phÐp sö dông lo¹i cã l|u l|îng lín ®Õn 20 lÝt/phót. 2.1.4. §|îc phÐp sö dông b¬m lÊy mÉu c¸ nh©n ®Ó lÊy mÉu t¹i nguån ph¸t sinh, m«i tr|êng chung hoÆc vÞ trÝ ®èi chøng. Kh«ng ®|îc phÐp sö dông b¬m lÊy mÉu t¹i nguån ph¸t sinh, m«i tr|êng chung hoÆc vÞ trÝ ®èi chøng ®Ó lÊy mÉu c¸ nh©n. 2.2. C¸i läc bôi 2.2.1. §|îc phÐp sö dông b«ng y tÕ lo¹i kh«ng thÊm n|íc, b«ng thñy tinh lµm c¸i läc bôi ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng bôi t¹i nguån ph¸t sinh, m«i tr|êng chung hoÆc vÞ trÝ ®èi chøng. 2.2.2. Ph¶i sö dông giÊy läc kh«ng tro hoÆc kh«ng tan trong axit lµm c¸i läc bôi khi ®ång thêi x¸c ®Þnh hµm l|îng bôi vµ thµnh phÇn bôi. 2.2.3. C¸i läc bôi ph¶i bao ®¶m cho kh«ng khÝ ®i qua cã l|u l|îng æn ®Þnh vµ hiÖu suÊt gi÷ bôi ph¶i ®¹t Ýt nhÊt 95%. 2.3. §Çu lÊy mÉu 2.3.1. §Çu lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi kÝch th|íc cña c¸i läc vµ môc ®Ých ph©n tÝch. 2.3.2. Ph¶i röa cÈn thËn ®Çu lÊy mÉu vµ tam che b¶o vÖ b»ng chÊt tÈy röa, tr¸ng b»ng n|íc cÊt vµ sÊy kh« ngay sau khi sö dông. 2.4. §ång hå 2.4.1. Sö dông ®ång hå bÊm gi©y ®Ó theo dâi thêi gian lÊy mÉu (5: l0 phót) vµ tõng lÇn (30 phót). 2.4.2. Sö dông ®ång hå ®eo tay ch¹y chÝnh x¸c ®Ó theo dâi mÉu lÊy theo ca lµm viÖc (480 phót) 2.5. èng nèi.
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5704: 1993 2.5.1. èng nèi gi÷a b¬m lÊy mÉu vµ ®Çu l¸y m¸u ph¶i dÎo, khÝt, kÝn vµ cã ®|êng kÝnh bªn trong ®ång ®Òu. 2.5.2. PhÝa trong èng nèi ph¶i ®|îc gi÷ s¹ch vµ kh«. 2.6. Tñ sÊy ph¶i cã kh¶ n¨ng khèng chÕ nhiÖt ®é, tù ng¾t ë nhiÖt ®é ®· ®Æt víi sai sè r 20C 2.7. C©n ph©n tÝch ph¶i cã ®é chÝnh x¸c kh«ng lín h¬n 0,l mg. 2.8. L|u l|îng kÕ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c kh«ng lín h¬n 2% . 2.9. Dông cô kh¸c. 2.9.1. Èm kÕ, nhiÖt kÕ, ¸p kÕ, phong tèc kÕ ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn lÊy mÉu. 2.9.2. Phanh g¾p c¸i läc b»ng thÐp kh«ng hoÆc b»ng nhùa. 2.9.3. Hép b¶o qu¶n mÉu vµ sæ theo dâi. 3. LÊy mÉu 3.1. VÞ trÝ lÊy mÉu 3.1.1. Ph¶i ®Æt ®Çu lÊy mÉu chøa c¸i läc ë ®é cao l,5m so víi sµn nhµ khi lÊy mÉu t¹i nguån ph¸t sinh. 3.1.2. Ph¶i ®Æt ®Çu lÊy mÉu chøa c¸i läc ë ®é cao l,5m ®Õn 2m so víi sµn nhµ ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau trong ph©n x|ëng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm chung. 3.1.3. Ph¶i ®Æt ®Çu lÊy mÉu chøa c¸i läc t¹i vïng thë khi ®¸nh gi¸ møc ®é tiÕp xóc. 3.2. Thêi gian lÊy mÉu. 3.2.1. Ph¶i lÊy mÉu liªn tôc trong mét ca lµm viÖc (480 phót) ®Ó tÝnh gÞ¸ trÞ trung b×nh cña ca lµm viÖc. N¬i cã nhiÒu bôi ®|îc phÐp lÊy mÉu gi¸n ®o¹n lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn Ýt nhÊt 30 phót, tæng thêi gian lÊy mÉu kh«ng ®|îc Ýt h¬n 240 phót sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. 3.2.2. Cho phÐp lÊy mÉu t¹i nguån ph¸t sinh vµ c¸ch ®¸nh gi¸ « nhiÔm m«i tr|êng chung cho tõng lÇn, mçi lÇn 30 phót, Ýt nh¸t ph¶i lÊy 3 mÉu ®Ó tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. 3.2.3. Ph¶i lÊy mÉu bôi trong kho¶ng thêi gian tõ 5 ®Õn l0 phót khi x¸c ®Þnh hµm l|îng bôi cao nhÊt trong mét ca lµm viÖc, ph¶i lÊy Ýt nhÊt 5 mÉu sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. 3.3. ChuÈn bÞ lÊy mÉu 3.3.1. Tr|íc khi ®i lÊy mÉu ph¶i sÊy vµ c©n c¸i läc tíi träng l|îng kh«ng ®æi. 3.3.2. Ph¶i l¾p dông cô lÊy mÉu theo tr×nh tù: ®Çu lÊy mÉu chøa c¸i läc, èng nèi, b¬m lÊy mÉu. 3.3.3. Ph¶i quan s¸t hiÖn tr|êng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ quyÕt ®Þnh kho¶ng thêi gian sÏ lÊy mÉu. 3.3.4. Ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña b¬m ë l|u l|îng sÏ sö dùng ®Ó lÊy mÉu Ýt nhÊt 15 phót. 3.4. TiÕn hµnh lÊy mÉu 3.4.1. BËt m¸y, ghi thêi ®iÓm b¾t ®Çu lÊy mÉu vµ vÞ trÝ lÊy mÉu, sè cña c¸i läc t|¬ng øng víi vÞ trÝ lÊy mÉu. 3.4.2. Khi lÊy mÉu tõng lÇn (30 phót) l|u l|îng lín (trªn l0 lÝt/phót) th× cø sau 3 phót ph¶i kiÓm tra l|u l|îng kÕ vµ ghi l¹i.
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5704: 1993 3.4.3. Khi lÊy mÉu theo mét ca lµm viÖc (480 phót) th× cø sau 60 phót ph¶i kiÓm tra l|u l|îng kÕ vµ ghi vµo sæ theo dâi. Ph¶i kiÓm tra l|îng bôi trªn c¸i läc, nÕu c¸i läc kh«ng cßn kh¶ n¨ng gi÷ bôi ph¶i thay c¸i kh¸c. 3.4.4. Ph¶i ®o tèc ®é giã, nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸p suÊt vµ t×nh tr¹ng cña n¬i lÊy mÉu. 3.4.5. Khi ngõng lÊy mÉu ph¶i t¾t b¬m, ghi thêi ®iÓm t¾t b¬m, chuyÓn c¸i läc sang hép b¶o qu¶n mÉu. 4. Phßng c©n vµ c©n mÉu 4.1. Phßng c©n ph¶i s¹ch bôi, ®é Èm t|¬ng ®èi nhá h¬n 60% vµ dao ®éng kh«ng qu¸ 5%, nhiÖt ®é 25 r 10C) tèc ®é giã kh«ng ®|îc lín h¬n 0,5 m/s, kh«ng ®|îc ®Ó ¸nh s¸ng mÆt trêi hoÆc ¸nh s¸ng ®Ìn nung nãng chiÕu th¼ng vµo c©n. 4.2. ChuÈn bÞ mÉu ®Ó c©n. 4.2.1. Tr|íc khi c©n (c¶ tr|íc vµ sau khi lÊy mÉu) ph¶i sÊy c¸i läc ë nhiÖt ®é 600C (®èi víi giÊy läc) hoÆc l050C (®èi víi ®Çu hót chøa b«ng) trong thêi gian 240 phót. 4.2.2. Sau khi sÊy chuyÓn c¸i läc vµo b×nh hót Èm chøa sili cagen, ®Ó vµo buång c©n, sau 120 phót c©n c¸i läc. 4.3. C©n mÉu 4.3.1. ViÖc c©n c¸i läc ph¶i tiÕn hµnh trªn cïng mét c©n, do mét ng|êi thùc hiÖn vµ ph¶i sö dông Ýt nhÊt 3 c¸i läc lµm mÉu ®èi chøng. 4.3.2. Ghi kÕt qu¶ c©n tr|íc vµ sau khi lÊy mÉu phï hîp víi sè ghi trªn c¸i läc vµo sæ theo dâi. 5. TÝnh vµ ghi kÕt qu¶ 5.1. Hµm l|îng bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ®äc tÝnh theo c«ng thøc: 1.000 m2  m1  b
  4. C V Trong ®ã: C = hµm l|îng bôi, (mg/m3); m1= khèi l|îng ban ®Çu cña c¸i läc, (mg); m2 = khèi l|îng sau khi lÊy mÉu, (mg); b = møc ®ä chªnh lÖch khèi l|îng cña c¸i läc lµm ®èi chøng) (mg); V = thÓ tÝch kh«ng khÝ ®· lÊy, (lÝt). N T V N ¦L i 1 i Trong ®ã: T - thêi gian lÊy mÉu, phót; N - sè lÇn ®äc l|u l|îng kÕ; Li - gi¸ trÞ l|u l|îng t¹i thêi ®iÓm i, (lÝt/phót). 5.2. ThÓ tÝch kh«ng khi ®· lÊy quy vÒ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (P = l02 kPa; T = 298)
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM TCVN 5704: 1993 298.V .P V0 lit 273  t
  6. .10 2 Trong ®ã: V0 thÓ tÝch kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (lÝt); p- ¸p suÊt kh«ng khÝ lÊy mÉu, (kPa); t- nhiÖt ®é kh«ng khÝ khi lÊy mÉu, (0C). 5.3. KÕt qu¶ hµm l|îng bôi ph©n tÝch ®|îc ph¶i ghi cïng víi c¸c th«ng sè vËt lÝ ®· ®o t¹i mçi thêi ®iÓm vµ vi trÝ lÊy mÉu t|¬ng øng.
Đồng bộ tài khoản