TCVN 5756 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
192
lượt xem
49
download

TCVN 5756 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5756 2001. Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy (gọi tắt là mũ) loại thông dụng khi tham gia giao thông, bao gồm cả người lái xe và người đi cùng trên xe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5756 2001

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5756:2001 Mò b¶o vÖ cho ng­êi ®i m« t« vµ xe m¸y Protective helmets for users of motorcycles and mopeds Hµ néi 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 5756 : 2001 thay thÕ TCVN 5756:1993. TCVN 5756 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/ SC1 ″Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¬ khÝ″ biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. TCVN 5756 - 2001 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5756 : 2001 Mò b¶o vÖ cho ng­êi ®i m« t« vµ xe m¸y Protective helmets for users of motorcycles and mopeds 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i mò b¶o vÖ cho ng­êi ®i m« t«, xe m¸y (gäi t¾t lµ mò) lo¹i th«ng dông khi tham gia giao th«ng, bao gåm c¶ ng­êi l¸i xe vµ ng­êi ®i cïng trªn xe. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho mò cho trÎ em vµ ng­êi ®i c¸c lo¹i xe ®ua, xe thÓ thao hoÆc c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6238-3:1997 (EN 71-3:1988) An toµn ®å ch¬i trÎ em – Yªu cÇu giíi h¹n møc x©m nhËp cña c¸c ®éc tè. 3 Ph©n lo¹i, kÕt cÊu 3.1 Mò ®­îc ph©n chia lµm 3 lo¹i (h×nh 1): - Lo¹i mò che nöa ®Çu: mò cã vá cøng chñ yÕu b¶o vÖ phÇn ®Çu phÝa trªn cña ng­êi ®éi mò. - Lo¹i mò che c¶ ®Çu vµ tai: mò cã vá cøng b¶o vÖ phÇn phÝa trªn cña ®Çu, vïng chÈm vµ quai hµm cña ng­êi ®éi mò. - Lo¹i mò che c¶ hµm: mò cã vá cøng b¶o vÖ phÇn phÝa trªn cña ®Çu, vïng chÈm vµ c»m cña ng­êi ®éi mò. 3.2 C¸c bé phËn cña mò (h×nh 2) 3.2.1 C¸c bé phËn b¾t buéc - Vá cøng. - §Öm hÊp thô xung ®éng bªn trong th©n mò (®Öm b¶o vÖ). - Quai ®eo ®Ó cè ®Þnh mò trªn ®Çu ng­êi ®éi. - Líp ®Öm lãt ®Ó ®¶m b¶o dÔ chÞu cho ng­êi sö dông 3
 4. TCVN 5756 - 2001 3.2.2 C¸c bé phËn kh«ng b¾t buéc lµ c¸c bé phËn kh«ng cã t¸c dông b¶o vÖ ®Çu ng­êi ®éi mò nh­: kÝnh ch¾n giã, l­ìi trai, ®Öm lãt cæ, v.v 4 Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n 4.1 Mò ®­îc chÕ t¹o theo 05 cì. C¸c cì nµy phï hîp víi 05 cì m« h×nh d¹ng ®Çu ng­êi (hoÆc gäi lµ ®Çu gi¶) dïng ®Ó thö nghiÖm (hoÆc gäi lµ d¹ng ®Çu).Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n cña tõng cì d¹ng ®Çu ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc A. 4.2 D¹ng ®Çu ng­êi dïng ®Ó thö nghiÖm mò cã h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc c¬ b¶n qui ®Þnh trong, h×nh 4, h×nh 5, b¶ng 1. D¹ng ®Çu gåm cã: a) MÆt c¬ b¶n lµ mÆt qui ­íc ®i qua t©m lç tai tr¸i, tai ph¶i vµ mÐp d­íi hèc m¾t cña ®Çu ng­êi (h×nh 3). b) MÆt chuÈn lµ mÆt ph¼ng song song víi mÆt c¬ b¶n, c¸ch mÆt c¬ b¶n mét ®o¹n lµ X. c) MÆt ®èi xøng lµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt c¬ b¶n, chia d¹ng ®Çu ra lµm 2 phÇn ®èi xøng nhau. H×nh 4 thÓ hiÖn biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng. d) §iÓm A vµ ®iÓm A’ lµ giao ®iÓm cña biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt chuÈn, mÆt nµy c¸ch mÆt chuÈn mét ®o¹n 12,7mm vÒ phÝa trªn. Träng t©m Z cña d¹ng ®Çu lµ ®iÓm gi÷a cña AA’. e) Trôc ®øng trung t©m lµ trôc ®i qua Z vµ th¼ng gãc víi mÆt c¬ b¶n. f) Vßng ®Çu lµ giao tuyÕn cña mÆt ngoµi d¹ng ®Çu víi mÆt nãn cã ®Ønh lµ Z, ®­êng sinh lµ ®­êng th¼ng nghiªng mét gãc 200 so víi mÆt chuÈn vÒ phÝa trªn. g) §iÓm B vµ B’ lµ giao ®iÓm cña biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng víi vßng ®Çu. h) §iÓm K lµ giao ®iÓm cña mÆt c¬ b¶n víi biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng ë vÒ phÝa tr­íc. i) PhÇn trªn cña d¹ng ®Çu lµ phÇn n»m phÝa trªn cña mÆt chuÈn, cã chiÒu cao lín nhÊt Y. PhÇn nµy m« pháng gièng ®Çu ng­êi thËt, cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc theo qui ®Þnh trong phô lôc cña tiªu chuÈn nµy. j) PhÇn d­íi cña d¹ng ®Çu lµ phÇn n»m phÝa d­íi mÆt chuÈn cã chiÒu cao lín nhÊt 114,3mm. PhÇn cã h×nh d¹ng gièng ®Çu ng­êi nh­ng cho phÐp vµi chç cã h×nh d¹ng kh¸c sao cho phï hîp víi viÖc g¸ l¾p thiÕt bÞ thö nghiÖm. k) D¹ng ®Çu ®­îc ®¸nh dÊu ë c¸c vÞ trÝ: - Giao tuyÕn cña mÆt c¬ b¶n víi mÆt ngoµi d¹ng ®Çu. - Biªn d¹ng cña mÆt ngoµi d¹ng ®Çu AA’ vµ song song víi mÆt c¬ b¶n. - C¸c ®iÓm K, C, D, E, F. l) Ph¹m vi cÇn ®­îc b¶o vÖ cña d¹ng ®Çu lµ phÇn phÝa trªn ®­êng ACDEF ë c¶ hai bªn d¹ng ®Çu. 4
 5. TCVN 5756 - 2001 H×nh 1a. Mò che nöa ®Çu H×nh 1b. Mò che c¶ ®Çu vµ tai H×nh 1c - Mò che c¶ hµm H×nh 1. C¸c lo¹i mò b¶o vÖ 5
 6. TCVN 5756 - 2001 Vá cøng §Öm lãt §Öm b¶o vÖ Bäc gê c¹nh §Öm lãt cæ §Öm Quai ®eo §Öm H×nh 2. CÊu t¹o cña mò 6
 7. TCVN 5756 - 2001 MÆt c¬ b¶n MÐp d­íi hèc m¾t T©m lç tai H×nh 3 - MÆt c¬ b¶n Trôc ®øng trung t©m Chu vi vßng ®Çu MÆt chuÈn Trôc nghiªng 20o MÆt c¬ b¶n H×nh 4 - D¹ng ®Çu 7
 8. TCVN 5756 - 2001 Trôc chÝnh th¼ng ®øng PhÝa tr­íc §­êng chuÈn PhÝa tr­íc PhÝa tr­íc H×nh 5 - Ph¹m vi che ch¾n b¶o vÖ trªn d¹ng ®Çu 8
 9. TCVN 5756 - 2001 B¶ng 1. KÝch th­íc c¬ b¶n vµ ph¹m vi b¶o vÖ trªn d¹ng ®Çu KÝch th­íc: mm Cì ®Çu Vßng ®Çu X ± 0,25 Y ± 0,25 AC ± 0,25 HD ± 0,25 0 520 25 92 82 98 1 540 26 96 84 101 2 560 27 99 86 103 3 580 28 104 89 105 4 600 29 107 90 107 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 VËt liÖu a) VËt liÖu chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o mò kh«ng thay ®æi ®¸ng kÓ do ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, nhiÖt ®é vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông nh­: n¾ng, m­a, bôi, må h«i, nhiÖt ®é qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp, mü phÈm da hoÆc tãc... b) C¸c bé phËn tiÕp xóc víi ®Çu ng­êi sö dông (quai ®eo, khãa, ®Öm lãt, ®Öm lãt cæ...), kh«ng ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g©y ®éc h¹i cho da vµ tãc. 5.2 Khèi l­îng mò, kÓ c¶ c¸c bé phËn kÌm theo, ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cho d­íi ®©y: a) §èi víi mò che c¶ hµm: ≤ 1,5kg. b) §èi víi mò che c¶ ®Çu vµ tai, mò che nöa ®Çu: ≤ 1,0kg. 5.3 BÒ mÆt phÝa ngoµi cña vá cøng vµ c¸c bé phËn kÌm theo ph¶i nh½n, kh«ng cã vÕt nøt hoÆc gê c¹nh s¾c. 5.4 §Çu ®inh t¸n kh«ng ®­îc cao h¬n bÒ mÆt phÝa ngoµi cña vá cøng 2mm, ph¶i trßn nh½n vµ kh«ng ®­îc cã c¸c gê c¹nh s¾c, kh«ng cã ®Çu nhän. Kh«ng ®­îc sö dông c¸c bu l«ng hoÆc èc vÝt b»ng kim lo¹i. 5.5 Vá cøng cña mò ph¶i che ch¾n ®­îc ph¹m vi cÇn b¶o vÖ cña ®Çu khi thö nghiÖm theo 6.4. 5.6 Mò ph¶i chÞu ®­îc va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng khi thö nghiÖm theo 6.5. Sau khi thö mò kh«ng bÞ nøt, vì, biÕn d¹ng vµ gia tèc déi l¹i khi bÞ va ®Ëp kh«ng ®­îc v­ît qu¸: a) Gia tèc tøc thêi : 300g ( 2942m/s2 ). b) Gia tèc d­ sau 3µs : 200g (1961m/s2 ). c) Gia tèc d­ sau 6µs: 150g (1470m/s2 ). Chó thÝch - C¸c gi¸ trÞ gia tèc tÝnh b»ng m/s2 ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¬n vÞ gia tèc träng tr­êng g = 9,80665 m/s2 9
 10. TCVN 5756 - 2001 5.7 Mò ph¶i chÞu ®­îc thö nghiÖm ®é bÒn ®©m xuyªn theo 6.6. Sau khi thö ®Çu ®©m xuyªn kh«ng ®­îc ch¹m vµo d¹ng ®Çu bªn trong mò. 5.8 Quai ®eo ph¶i chÞu ®­îc thö nghiÖm theo 6.7. Khi thö, ®é dÞch chuyÓn cña g¸ mãc quai ®eo gi÷a 2 lÇn ®Æt t¶i ban ®Çu vµ t¶i thö nghiÖm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 25 mm. 5.9 Gãc nh×n (h×nh 9): KÕt cÊu cña mò ph¶i ®¶m b¶o tÇm nh×n cña ng­êi ®i xe m¸y trong khi sö dông, cô thÓ: a) Gãc nh×n bªn ph¶i vµ bªn tr¸i cña mò khi tiÕn hµnh ®o gãc nh×n theo 6.8 kh«ng ®­îc nhá h¬n 1050. b) Gãc nh×n phÝa trªn kh«ng ®­îc nhá h¬n 70, gãc nh×n phÝa d­íi kh«ng ®­îc nhá h¬n 450. 5.10 KÝnh ch¾n giã, nÕu cã, ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: a) Ph¶i chÞu ®­îc thö nghiÖm theo 6.9.1. NÕu kÝnh bÞ vì, kh«ng ®­îc cã c¸c m¶nh s¾c nhän cã gãc nhá h¬n 600. b) HÖ sè truyÒn s¸ng khi ®­îc thö nghiÖm theo 6.9.2 kh«ng ®­îc nhá h¬n 85% c) Kh«ng ®­îc g©y ra bÊt kú sù sai kh¸c nµo vÒ h×nh ¶nh tíi møc cã thÓ nhËn thÊy ®­îc khi nh×n qua kÝnh; kh«ng g©y ra nhÇm lÉn gi÷a c¸c mÇu trªn biÓn b¸o vµ ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. 5.11 Mò cã thÓ cã c¸c lç th«ng giã cho ®Çu ng­êi ®éi mò. 5.12 PhÇn che tai cña mò cã thÓ cã c¸c lç ®Ó nghe. 6 Ph­¬ng ph¸p thö 6.1 ChuÈn bÞ mÉu Thö nghiÖm ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng, ®é bÒn ®©m xuyªn, ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu ®· thuÇn ho¸ theo c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong b¶ng 2. Mçi chiÕc mò chØ ®­îc phÐp chuÈn bÞ theo mét trong hai ®iÒu kiÖn thuÇn ho¸. NÕu kh«ng cã qui ®Þnh nµo kh¸c, mçi ®ît mÉu lÊy trong l« ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm ®Çy ®ñ ë c¶ hai ®iÒu kiÖn. MÉu kÝnh ch¾n giã tr­íc khi thö ®Æc tÝnh c¬ häc ph¶i ®­îc thuÇn ho¸ theo ®iÒu A qui ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2. C¸c ®iÒu kiÖn thuÇn hãa NhiÖt ®é Thêi gian thuÇn ho¸ §iÒu kiÖn thuÇn ho¸ 0 C h A. NhiÖt ®é cao 50 ± 2 4 ®Õn 6 B. Ng©m n­íc 23 ± 2 4 ®Õn 6 10
 11. TCVN 5756 - 2001 Sau khi thuÇn ho¸, mÉu ®­îc ®­a vµo thö nghiÖm theo c¸c qui ®Þnh sau: - MÉu chuÈn bÞ theo ®iÒu kiÖn A ®­îc tiÕn hµnh thö ngay, thêi gian di chuyÓn vµ g¸ l¾p kh«ng ®­îc qu¸ 3 phót. - MÉu chuÈn bÞ theo ®iÒu kiÖn B ®­îc lÊy ra ngoµi, ®Ó r¸o n­íc tõ 10 phót ®Õn 45 phót tr­íc khi thö. 6.2 KiÓm tra ngo¹i quan Quan s¸t h×nh d¹ng, c¸c chi tiÕt ghÐp nèi vµ khuyÕt tËt bªn ngoµi mò b»ng m¾t th­êng. 6.3 KiÓm tra khèi l­îng Dïng c©n cã v¹ch chia ®Õn 10g ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng toµn bé cña mò. 6.4 KiÓm tra kÝch th­íc vµ ph¹m vi b¶o vÖ Mò ®­îc ®éi khÝt lªn d¹ng ®Çu theo cì t­¬ng øng tr­íc khi kiÓm tra. 6.4.1 KiÓm tra ph¹m vi che ch¾n b¶o vÖ cña vá cøng: a) Mò che c¶ hµm, mò che c¶ ®Çu vµ tai ph¶i che ®­îc Ýt nhÊt lµ phÇn d¹ng ®Çu phÝa trªn, tÝnh tõ ®­êng ACDEF ®¸nh dÊu trªn d¹ng ®Çu trë lªn. b) Mò che nöa ®Çu ph¶i che ®­îc Ýt nhÊt phÇn d¹ng ®Çu phÝa trªn, tÝnh tõ ®­êng bao quanh AA' ®¸nh dÊu trªn d¹ng ®Çu trë lªn. 6.4.2 KiÓm tra ph¹m vi che phñ cña líp ®Öm hÊp thô xung ®éng theo ®­êng vßng quanh AA’. 6.5 Thö ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng 6.5.1 ThiÕt bÞ S¬ ®å nguyªn lý cña thiÕt bÞ ®­îc m« t¶ theo h×nh 6, gåm c¸c phÇn chÝnh sau: a) Khèi va ®Ëp cã d¹ng ®Çu ng­êi, hÖ thèng ®o gia tèc, khíp nèi cÇu vµ gi¸ tr­ît. Khèi va ®Ëp ph¶i phï hîp c¸c yªu cÇu sau: 1) Khèi l­îng toµn bé cña khèi va ®Ëp theo tõng cì d¹ng ®Çu ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3. Khèi l­îng toµn bé cña khèi va ®Ëp Khèi l­îng, kg Cì d¹ng ®Çu +0,09 -0.00 0 vµ 1 3,5 2 4,0 3 5,0 4 6,0 11
 12. TCVN 5756 - 2001 Nam ch©m ®iÖn Gi¸ tr­ît Mò thö D¹ng ®Çu Gia tèc kÕ Gi¸ tr­ît ChiÒu cao r¬i Khíp nèi cÇu Gia tèc kÕ D©y dÉn D¹ng ®Çu h­íng Mò thö §e ph¼ng φ127 mm §e cÇu R48 m H×nh 6 - S¬ ®å nguyªn lý thö ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng 12
 13. TCVN 5756 - 2001 2) Khèi l­îng cña gi¸ tr­ît kh«ng lín h¬n 800g. 3) Träng t©m cña khèi va ®Ëp kh«ng lÖch qu¸ 100 so víi chiÒu th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm va ®Ëp trªn ®e. 4) D¹ng ®Çu lµm b»ng hîp kim ma giª (hîp kim chøa 0,5% zirco, cßn l¹i lµ magiª) hay b»ng vËt liÖu kh¸c sao cho tÇn sè dao ®éng riªng cña d¹ng ®Çu kh«ng d­íi 3kHz. 5) HÖ thèng ®o gia tèc gåm gia tèc kÕ, hÖ thèng chØ thÞ vµ hÖ thèng ghi. HÖ thèng ®o gia tèc ph¶i phï hîp c¸c yªu cÇu sau: - TÇn sè ®¸p øng : tõ 10Hz ®Õn 10kHz. - Ph¹m vi ®o : ®Õn 2000g (19,6km/s2). - X¸c ®Þnh ®­îc gia tèc tøc thêi vµ gia tèc d­ sau 3µs vµ 6µs. b) §e §e lµm b»ng thÐp gåm cã lo¹i ®e ph¼ng víi bÒ mÆt trßn, ®­êng kÝnh nhá nhÊt lµ 127mm, chiÒu dµy nhá nhÊt lµ 18mm vµ lo¹i ®e cÇu víi bÒ mÆt cÇu, b¸n kÝnh cÇu 48mm. C¸c ®e nµy ®­îc g¾n trªn nÒn bª t«ng hoÆc vËt liÖu cøng v÷ng. c) Khung, d©y dÉn h­íng, hÖ thèng n©ng, h¹, gµi më gi¸ tr­ît. 6.5.2 TiÕn hµnh thö Mò thö ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu trªn khèi va ®Ëp. Buéc chÆt quai ®eo (hoÆc cã thÓ dïng d©y buéc bªn ngoµi sao cho cè ®Þnh mò thö víi d¹ng ®Çu nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ va ®Ëp trªn mò). Khèi va ®Ëp ®­îc th¶ r¬i tù do tõ mét vÞ trÝ th¼ng ®øng ®i qua t©m ®e, kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña mò ®Õn ®iÓm cao nhÊt cña ®e ph¼ng lµ 1830mm, ®èi víi ®e cÇu lµ 1385mm. Ghi nhËn gia tèc va ®Ëp tøc thêi, gia tèc va ®Ëp d­ sau 3µs, sau 6µs vµ xem xÐt t×nh tr¹ng cña mò sau khi thö. §iÒu chØnh khíp cÇu trªn khèi va ®Ëp ®Ó tiÕn hµnh thö ë 4 vïng trªn mò. C¸c vïng nµy n»m trong ph¹m vi che ch¾n, b¶o vÖ cña mò vµ c¸ch nhau kh«ng nhá h¬n 1/5 chu vi vßng ®Çu. Mçi vïng thö ë 2 vÞ trÝ sao cho t©m cña hai vÞ trÝ nµy c¸ch nhau kh«ng qu¸ 6mm, hai vïng thö trªn ®e cÇu, hai vïng thö trªn ®e ph¼ng. 6.6 Thö ®é bÒn ®©m xuyªn 6.6.1 ThiÕt bÞ thö ThiÕt bÞ thö gåm c¸c phÇn chÝnh sau: a) D¹ng ®Çu ng­êi lµm b»ng gç cøng nh­ m« t¶ trong h×nh 7. PhÇn chám cÇu cña d¹ng ®Çu cã b¸n kÝnh cÇu 82,5mm ± 0,5mm, chiÒu cao 133mm. PhÝa trªn ®Ønh d¹ng ®Çu cã g¾n 1 lâi ch×. §Çu ®©m xuyªn vµ lâi ch× nµy ®­îc liªn kÕt b»ng hÖ thèng tÝn hiÖu ®iÖn sao cho khi cã sù tiÕp xóc gi÷a chóng sÏ nhËn ®­îc tÝn hiÖu chØ b¸o (®Ìn b¸o hoÆc chu«ng b¸o, …). D¹ng ®Çu ®­îc g¾n chÆt lªn mét gi¸ ®ì cøng v÷ng. 13
 14. TCVN 5756 - 2001 b) §Çu ®©m xuyªn cã d¹ng h×nh c«n ë phÇn phÝa d­íi, phÇn nµy cã c¸c th«ng sè theo qui ®Þnh sau: - Khèi l­îng: 3,0kg ± 45g. - Gãc c«n : 600 ± 0,50. - B¸n kÝnh ®Çu : 0,5mm ± 0,1mm. - §é cøng ®Çu : 45 HRC ®Õn 50 HRC. - ChiÒu cao nhá nhÊt cña phÇn c«n : 40mm. c) HÖ thèng dÉn h­íng ®©m xuyªn. 6.6.2 TiÕn hµnh thö Mò thö ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu, buéc chÆt quai ®eo (hoÆc cã thÓ dïng d©y buéc bªn ngoµi sao cho cè ®Þnh mÉu thö víi d¹ng ®Çu nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ thö ®©m xuyªn trªn ®Ønh mò). §Çu ®©m xuyªn ®­îc th¶ r¬i tù do tõ mét vÞ trÝ th¼ng ®øng c¸ch ®iÓm thö ®©m xuyªn trªn ®Ønh mò thö mét kho¶ng c¸ch 2000mm ± 5mm. Ph¹m vi thö ®©m xuyªn giíi h¹n trong b¸n kÝnh 30mm ± 1mm xung quanh ®Ønh mò. Ghi nhËn cã hay kh«ng sù tiÕp xóc gi÷a ®Çu ®©m xuyªn víi d¹ng ®Çu ng­êi. Khi cã sù nghi ngê, ph¶i tiÕn hµnh thö lÇn thø 2 trªn cïng mò thö ë mét vÞ trÝ kh¸c trong ph¹m vi thö. 6.7 Thö quai ®eo 6.7.1 ThiÕt bÞ thö ThiÕt bÞ thö gåm c¸c phÇn chÝnh sau: a) Gi¸ ®Ó g¾n mò lªn thö. b) G¸ mãc quai ®eo, t¶i träng cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc nh­ trong h×nh 8. T¶i träng gåm cã t¶i träng ban ®Çu 45N vµ t¶i thö nghiÖm lµ 500N. c) Th­íc ®o biÕn d¹ng cña g¸ mãc quai ®eo. 6.7.2 TiÕn hµnh thö Mò thö ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu. M¸ng quai ®eo cña mò vµo mãc treo t¶i cña thiÕt bÞ thö råi buéc chÆt quai ®eo l¹i. Kho¸ quai ®eo cña mò kh«ng ®­îc ch¹m vµo mãc treo t¶i còng nh­ trô mang t¶i cña thiÕt bÞ. Cho t¶i träng ban ®Çu t¸c dông lªn quai ®eo cña mò vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ b cña mãc treo t¶i trªn th­íc ®o. Sau ®ã t¨ng dÇn ®Òu ®Æn t¶i nµy ®Õn t¶i thö nghiÖm lªn quai ®eo cña mò trong vßng 30 gi©y, duy tr× t¶i thö nghiÖm trong thêi gian 02 phót vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ a cña mãc treo t¶i trªn th­íc ®o. §é dÞch chuyÓn gi÷a 2 lÇn ®Æt t¶i cña mãc quai ®eo lµ: e=a–b 14
 15. TCVN 5756 - 2001 6.8 §o gãc nh×n 6.8.1 ThiÕt bÞ S¬ ®å nguyªn lý thö theo h×nh 9, gåm cã phÇn chÝnh lµ d¹ng ®Çu ng­êi nh­ qui ®Þnh vµ dông cô ®o gãc. 6.8.2 TiÕn hµnh thö Mò ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu. §o gãc më tèi ®a trong mÆt ph¼ng c¬ b¶n tõ ®iÓm K trªn d¹ng ®Çu, h­íng th¼ng vÒ mÐp mò bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ®Ó x¸c ®Þnh gãc nh×n cña mò. 6.9 Thö kÝnh ch¾n giã 6.9.1 Thö ®Æc tÝnh c¬ häc §Æc tÝnh c¬ häc cña kÝnh ch¾n giã ®­îc tiÕn hµnh thö nh­ sau: a) Mò ®­îc l¾p kÝnh vµ thuÇn hãa theo 6.1 ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu t­¬ng øng víi cì mò. MÆt ph¼ng c¬ b¶n cña d¹ng ®Çu ph¶i n»m ë vÞ trÝ th¼ng ®øng. b) ThiÕt bÞ thö gåm mòi va ®Ëp b»ng kim lo¹i cã h×nh c«n vµ vËt r¬i va ®Ëp: - Mòi va ®Ëp + Khèi l­îng: 0,3kg ± 10g + Gãc c«n:. 600 ± 10 + B¸n kÝnh ®Çu nhän: 0,5mm. - Khèi l­îng vËt r¬i va ®Ëp: 3kg ± 25g ThiÕt bÞ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho mòi va ®Ëp ph¶i dõng c¸ch phÝa trªn d¹ng ®Çu Ýt nhÊt 5mm c) TiÕn hµnh thö §Æt mòi va ®Ëp tiÕp xóc víi kÝnh t¹i ®iÓm K trªn mÆt ph¼ng ®èi xøng th¼ng ®øng cña ®Çu gi¶. Cho vËt r¬i r¬i tõ ®é cao 1 m + 0,005 m, tÝnh tõ mÆt trªn cïng cña mòi va ®Ëp ®Õn mÆt d­íi cña vËt r¬i, ®Ëp vµo mÆt trªn cña mòi va ®Ëp. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra theo 5.10.a). 6.9.2 KiÓm tra hÖ sè truyÒn s¸ng a) KiÓm tra hÖ sè truyÒn s¸ng b»ng thiÕt bÞ cã sai sè ®o kh«ng lín h¬n 3%. b) Tr×nh tù kiÓm tra §Æt kÝnh ch¾n giã lªn thiÕt bÞ kiÓm tra. TiÕn hµnh kiÓm tra t¹i 3 ®iÓm bÊt kú c¸ch nhau 80 mm +5 mm. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra theo 5.10.b) 6.9.3 KiÓm tra sù sai kh¸c vÒ h×nh ¶nh vµ mÇu s¾c KiÓm tra sù sai kh¸c vÒ h×nh ¶nh vµ mÇu s¾c b»ng c¸ch quan s¸t b»ng m¾t, so s¸nh h×nh ¶nh vµ mÇu s¾c cña c¸c vËt thÓ khi nh×n trùc tiÕp vµ khi nh×n qua kÝnh. 6.10 KiÓm tra c¸c ®éc tè cña vËt liÖu tiÕp xóc víi da vµ tãc ng­êi ®i xe theo TCVN 6238-3:1997. 15
 16. TCVN 5756 - 2001 7 Ghi nh·n, bao gãi 7.1 Ghi nh·n 7.1.1 Ghi nh·n b¾t buéc Trªn vá mò vµ bé phËn bªn trong ph¶i ghi b»ng dÊu næi hoÆc b»ng mùc kh«ng phai, sao cho c¸c dÊu kh«ng bÞ xo¸ trong qu¸ tr×nh sö dông víi néi dung sau: - Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt. - Nh·n hiÖu phï hîp tiªu chuÈn do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. - Cì mò. - Ngµy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. 7.1.2 Ghi nh·n bæ sung Mçi mò cã kÌm mét tê nh·n, ghi c¸c néi dung: - Nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng riªng cña mò. - ChØ dÉn vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n. - Ngµy th¸ng kiÓm tra, ng­êi kiÓm tra. 7.2 Bao gãi Mçi mò khi xuÊt x­ëng ph¶i ®­îc bao gãi b»ng 2 líp, bªn trong lµ bao chÊt dÎo hoÆc vËt liÖu chèng Èm, bªn ngoµi lµ hép b»ng giÊy cøng cã ghi c¸c nh·n hiÖu cÇn thiÕt. Chó thÝch – Theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng viÖc bao gãi khi xuÊt x­ëng ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng thøc kh¸c. 16
 17. TCVN 5756 - 2001 Trôc ®øng trung t©m Kim lo¹i mÒm (ch×) B¸n kÝnh cÇu (82,5 ± 0,5) gç cøng VÝt ®Þnh vÞ Kim lo¹i §Çu nèi d©y Lç ®Þnh vÞ G¸ kÑp ®Õ H×nh 7 - S¬ ®å d¹ng ®Çu khi thö ®é bÒn ®©m xuyªn. 17
 18. TCVN 5756 - 2001 Mò b¶o vÖ Líp ®Öm D¹ng ®Çu Gi¸ ®ì Quai deo G¸ mãc quai deo Th­íc ®o T¶i träng §é dÞch chuyÓn e = a-b T¶i träng thö nghiÖm T¶i träng ban ®Çu T¶i träng thö nghiÖm Con l¨n H×nh 8 - S¬ ®å nguyªn lý thö quai ®eo 18
 19. TCVN 5756 - 2001 α ≥ 7" β ≥ 45" Y MÆt chuÈn X MÆt c¬ së PhÝa tr­íc PhÝa sau H×nh 9a - §o gãc nh×n trªn, d­íi Mò thö D¹ng ®Çu Kim Th­íc ®o gãc Gãc nh×n bªn ph¶i Gãc nh×n bªn tr¸i H×nh 9b - §o gãc nh×n bªn tr¸i, bªn ph¶i H×nh 9 - S¬ ®å nguyªn lý ®o gãc nh×n. 19
 20. TCVN 5756 - 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n cña tõng cì d¹ng ®Çu Trôc ®øng MÆt c¾t trªn ®­êng chuÈn §­êng chuÈn Biªn d¹ng d­íi ®­êng chuÈn phï hîp g¸ l¾p Tr­íc Sau 70 §­êng chuÈn H×nh A.1 - KÝch th­íc Y, täa ®é cùc d¹ng ®Çu 20
Đồng bộ tài khoản